Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. NB! DET KALLES INN TIL MØTE I POLITIRÅDET FRA KL Generell informasjon om situasjonen i Nes kommune ved lensmann Halvard Haraldseth Jervell og SLT-koordinator Ole Reidar Lågrinn - Gjennomgang og endring/oppdatering av «Politivedtekter for Nes kommune», herunder innføring av båndtvang. FORMANNSKAPET STARTER KL Informasjon: - Kommunereformen arbeidsplan - Budsjett 2016 «Kirkelig fellesråd» SAKSKART Side 11/15 15/ /15 15/ Saker til behandling Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Cluda AS Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond- Hallingdal Lokalmat Senter AS /15 15/ Søknad om støtte til trainee 10 14/15 15/ Tilleggsbevilgning - midler til gatelys. 13 1

2 Nesbyen, Tor Magnussen ordfører 2

3 Saker til behandling 11/15 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Cluda AS Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 223 U01 Saksbehandler: Ann Opheim Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad om tilskudd fra Kommunalt næringsfond, datert Forretningsplan for Cluda AS, februar 2015 med markedsvurdering, kostnadsoverslag, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett. (unntatt offentlighet 13) CV (unntatt offentlighet 13) Firmaattest Saksopplysninger: Cluda AS har sammen med søknaden lagt fram en forretningsplan om næringsstøtte som gir en bekrivelse av hvilken etablering en ønsker støtte til. Dette er en søknad som krever en kompetanse som ikke innehas av saksutreder, og hvor det ikke har vært lett å få mere detaljert kunnskap på uten lengre saksutredningstid. Søker er derfor bedt om å delta på formannskapets møte for å legge fram søknaden, beskrive foretaket/konseptet, og svare på spørsmål. En kort redegjørelse: Asgeir Haugland Sognefest søker Nes kommune om kr i tilskudd fra kommunens næringsfond for å etablere og utvikle Cluda AS i Nesbyen. Tilskuddet er spesielt knyttet til delfinansiere av Cluda AS i en oppstart-/testfase. Cluda AS skal utvikle og drive markedsplasser for strømmer av handelssignaler for digital valuta (Bitcoin). På sikt ønsker en også å gjøre markedsplassen tilgjengelig for valuta og aksjemarkedet. I slutten av utviklingsperioden vil en gjennomføre en testperiode. Da vil en ha en reklamekampanje. Målet er å få flest mulig potensielle brukere til markedsplassen og derigjennom også tilgjengelige test-brukere. 3

4 Asgeir H Sognefest har en master innen programutvikling, og har i sin masteroppgave utviklet en basis for flere av delene av markedsplassen. Brukere av markedsplassen vil være både selgere og kjøpere (abonnementer) og Cluda AS vil være en uavhengig tredjepart i dette. Det skal bygges opp en programvare som genererer signaler automatisk og sender dem til signalstrømmen, - eller en kan sende det inn manuelt gjennom en nettside. Det vil ut fra dette regnes ut en statistikk som da er objektiv og kan presenteres direkte etterpå. Kunden kan da sammenligne de ulike signalstrømmene. At Cluda AS er en objektiv tredjepart er noe nytt i markedet, som til nå er basert på signalstrømmer fra en person eller firma som tilbyr dette. Det betyr at en i dag må stole på selgers data. Cluda AS ønsker å utvikle en tjeneste som løser dette problemet ved at de vil kunne sammenligne signalstrømmer objektivt via statistikk bygget på faktiske signaler som er sendt i signalstrømmen. Denne dataen er ikke mulig å påvirke i etterkant. Cluda AS skal aldri forvalte kapital. I følge søker er det ingen andre som tilbyr en tilsvarende tjeneste for bitcoin-markedet. Det fins andre lignende tjenester, men enten er det salg av strømmer fra et firma, og en har ingen uavhengig tredjepart, eller de har ingen gode data som presenteres på live trading. (dette er beskrevet nærmere i vedlagte Forretningsplan) Cluda AS ser for seg at en kan sysselsette flere personer etter andre etableringsår. Spesielt innen utvikling, økonomi og administrasjon. Det forventes et driftsresultat på etter tre års drift. Det er søkt Innovasjon Norge om et tilskudd på kr Disse er spesielt knyttet til kostnader for utviklingsfasen av prosjektet. Forhold til overordnet plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Ingen merknad Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen merknad Økonomiske konsekvenser: Ingen merknad Vurdering: Asgeir Haugland Sognefest ønsker å bosette seg i Nesbyen sammen med sin forlovede. Hun holder på å avslutte en sykepleier utdanning, og vil søke jobb som sykepleier i Nes. 4

5 Nes trenger unge tilflyttere, og gjerne noen med høy utdannelse. Rådmannen ser denne type etablering som svært spennende og vil, om man lykkes med utviklingen av produktet og markedet responderer positivt, kunne bidra til etablering av flere kompetansekrevende arbeidsplasser på Nes. Søker virker seriøs og har en solid utdanning innen sitt fagfelt. Søknaden er innovativ og skulle dette bli en suksess vil det kunne tilføre Nesbyen positive ringvirkninger på flere områder. I søknaden gis det en oversikt over kostnader til investeringer (utvikling og testfase), her er lønn til utvikling, husleie, markedsføring, regnskapsføring, forsikring og telefonkostnader tatt med. Dette er i utgangspunktet å regne som driftskostnader. Det påpekes fra søker at dette er kostnader knyttet til etableringsfasen hvor en utvikler programvare etc. og derfor ikke inngår i driften. Tar en imidlertid dette ut og ikke regner det som reelle etableringskostnader gjenstår det kr i etableringskostnader og ikke kr som vist i søknaden. Rådmannens innstilling: Søker er invitert til formannskapets møte for å presentere forretningsplanen og ideen bak den planlagte utviklingen. Saken legges frem for formannskapet uten rådmannens innstilling. Vedlegg til sak 5

6 12/15 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond- Hallingdal Lokalmat Senter AS Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 223 U01 Saksbehandler: Ann Opheim Jørgensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 Saken avgjøres av: Kommunestyret i Nes kommune Vedlegg: Søknad om tilskudd kommunalt næringsfond, Else Horge Asplin. Forretningsplan for Hallingdal Lokalmat Senter (HLS) AS (unntatt offentlighet 13) Driftsbudsjett Likviditetsbudsjett Dokument i saken: Uttalelse fra Nes kommune til Innovasjon Norge, Saksopplysninger: Hallingdal Lokalmat Senter AS har sammen med søknaden lagt fram en forretningsplan om næringsstøtte som gir en god bekrivelse av hva senteret skal drive med. Det søkes om tilskudd kr til etablering av nedskjærings- og videreforedlingsanlegg for kjøtt, samt kompetanse, utviklings- og inspirasjonssenter for produksjon av lokalmat. Anlegget skal etableres i søkers enkeltmannsforetak på Nordre Espenes, gnr.nr. 54/31. Else Horge Asplin eier eiendommen 54/31 Nordre Espenes. Eiendommen, som er på 190 da innmark og 5300 da skog og utmark, har vært drevet som en tradisjonell gård i dalbygdene med sau, skog og utmark. Asplin har tidligere hatt arbeid utenom gården, men ønsker nå å satse ytterligere for å kunne leve av ressursene på eiendommen. Prosjektets målsetting er å etablere en bedrift som skal bruke slakt fra egen eiendom i produksjon av stykningsdeler og videreforedlet kjøtt. I tillegg vil en ta inn slakt fra andre produsenter i Hallingdal og andre deler av Østlandet. Det er allerede gjort en del avtaler med disse. En drivkraft i utviklingen er et ønske er å bidra til økt kunnskap og forståelse for norsk landbruk og matproduksjon. Investeringen forventes på sikt å kunne sysselsette fire årsverk. 6

7 Produksjonslokalet er en bygning på gården som må ombygges og restaureres for formålet. Dette er at arbeid som ligger utenfor søknaden. I tillegg til produksjon av stykningsdeler og videreforedling av kjøtt er det tenkt å tilrettelegges for et butikkhjørne for salg av ulike produkter. HLS skal tilby matinteresserte forbrukere og andre skreddersydde løsninger ved å tilrettelegge for event/arrangement, kurs og grønn turisme. Det er lagt til rette for ytterligere vekst og utvidelse av bedriften i 2. etg. Om dette er ønskelig på sikt. Det er søkt bygge- og utslippstillatelse som er positiv behandlet Det er gjennomført et forprosjekt der markedet er vurdert. Dette er gjort ut fra erfaringer fra egen delikatessebutikk og erfaringer fra arbeidet med storhusholdning. Forhold til overordnet plan: I kommuneplanen for Nes som ble vedtatt oktober 2003 slår en fast at næringsutvikling basert på landbruksressurser er en av sektorene som skal prioriteres. Videre skal areal for landbruksproduksjon sikres og Nes kommune vil bidra til å opprettholde et levedyktig landbruk med produksjonsmuligheter for matvarer i vår del av landet. Hovedmålsetting: Landbruket skal opprettholdes som en viktig næring i kommunen, og bidra til en positiv utvikling for kommunens verdiskapning sysselsetting og bosetting. Delmål: Opperettholde/ øke verdiskapninga innen jord og skogbruket Sikre lønnsomme og rasjonelle bruk Bevaring av produksjonsgrunnlaget i et langsiktig perspektiv En bærekraftig landbruksproduksjon som gir grunnlag for verdiskaping og sysselsetting i primærproduksjon og foredlingsindustri Opprettholde bosetting og sysselsetting i kommunen Sikre miljøkvaliteter, naturressurser og kulturverdier Etablering av bedriften Hallingdal Lokalmat Senter AS er helt i samsvar med kommunens hovedmålsetting for opprettholdelse av landbruket, gi grunnlag for verdiskapning og innovasjon og økt sysselsettingen i landbruket. Miljøkonsekvenser: Ingen merknader Ikke vurdert Helse-/miljø og beredskapsforhold: Ingen merknader Ikke vurdert 7

8 Økonomiske konsekvenser: Det samlede kostnadsoverslag for etablering av virksomheten er på kr Det er søkt Innovasjon Norge om støtte, kr i tilskudd og i lån. Denne søknaden er ennå ikke ferdigbehandlet. Likviditetsbudsjettet viser et behov for driftsreserver i en oppstart periode. Søker har satt av egenkapital til dette formålet. Driftskapital finansieres gjennom egenkapital/driftskreditt, kr Driftsbudsjettet viser at det forventes en oppbygningsfase på tre år før investeringene vil gi positivt driftsresultat. Driftsbudsjettet har et nøkternt anslag på salgsinntekter første to år (inntil 3,5 MNOK). Salgsinntekter bygger på erfaring søker har fra innkjøp av tilsvarende produkter gjort i engros selskapet Rå Smak, fra småskala leverandører og storkjøkken bedrifter. Vurdering: Landbruksplanen for Nes , legger vekt på en utvikling av landbruket som skal stimulere til vekst og foredling av råvarer fra gården. Husdyrhold blir i liten grad i dag videreforedlet innenfor kommunens grenser. Landbruks- og matdepartementet har som mål å øke verdiskapningen gjennom å stimulere til økt utnyttelse av markedsmuligheter både innenfor primærproduksjon og foredling. Lokal foredling og salg av kjøttvarer er et slikt tiltak og faller derfor helt klart innenfor statens og kommunens satsningsområder. Stadig flere turister søker det unike og spesielle når de er på reise; lokal kultur, spennende historier og særegne opplevelser. Lokale matopplevelser blir stadig viktigere for brede grupper. Turismen i Nes er en voksende næring og dette vil også kunne gi en økt etterspørsel etter produsert lokalmat. Gardsturisme er helt klart en viktig næring i framtiden. Den ferske «Turistundesøkelsen for sommersesongen 2014» (Innovasjon Norge) viser at antall turister som sier de har eller skal kjøpe lokalmat og -drikke på ferie i Norge i fjor har økt med til sammen 43 prosent sammenlignet med året før. De matglade turistene har et høyere døgnforbruk enn den gjennomsnittlige ferieturisten i Norge om sommeren. Merforbruket til disse turistene utgjorde i overkant av 660 millioner kroner sammenlignet med gjennomsnittsturistene. Næringsutvikling med gårdens som utgangspunkt er viktig. Visjon og mål samt utvikling av bedriften er en verdifull styrking av næringsgrunnlaget på Nes. Bedriften vil skape arbeidsplasser med utgangspunkt i eksisterende eiendom med tilknyttende menneskelige ressurser. I tillegg til å etablere en produksjon vil en på garden kunne tilby matinteresserte forbrukere og andre skreddersydde løsninger ved å tilrettelegge for event/arrangement, kurs og grønn turisme. Lokalmat, definert som mat med lokal identitet, har ikke bare blitt viktigere for turistene, men er også en økende trend blant norske forbrukerne. Sammenlignet med veksten i mat og drikke generelt vokser det norske lokalmatmarkedet tre ganger så fort, og omsetningsveksten av lokalmat i butikk var på hele 16,5 prosent i fjor (Nielsen Scan Track 2014). 8

9 Nes har ca hytter og ligger i Norges mest besøkte turist fylke. Å satse på utvikling av lokalmatproduksjon og tilbud til turister og egene innbyggere er en fremtidsrettet næring. Det legges opp til å produsere varer av høy kvalitet og med opprinnelsesmerking til kvalitetsbevisste og til dels betalingsvillige kunder, herunder både forbruker, storhusholdning og catering, samt i forbindelse med kurs og arrangementer/opplevelser. Sporbarhet tilbake til produsent er også noe som er blitt mer og mer interessant for forbrukeren. Registrering av informasjon som gjør det mulig å finne et produkts opprinnelse, og forløpet av alle trinn i produktets videre bearbeiding og behandling. Dette er stadig mer aktuelt i matvareindustrien, fordi myndigheter og forbrukere i økende grad ønsker å få vite hvor maten kommer fra, hva den er tilsatt, om den inneholder genmodifisert materiale osv. Når det oppstår sykdommer pga. infisert mat, søker myndighetene å spore kilden for bakterier for å begrense skaden og fjerne årsaken. Sporbarhet er et krav i økologisk matproduksjon. HLS vil merke sine varer ned til lokal produsent slik at dette er direkte synbart for den enkelte forbruker. Else Horge Asplin legger opp til å bruke egen kompetanse, samt et bredt nettverk til å få gjennomført sine planer, og har en stå på vilje uten om det vanlige for å få gjennomført de mål hun setter seg. Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger Else Horge Asplin, et tilskudd på kr for etablering av et nedskjærings og videreforedlingsbedrift, Hallingdal Lokalmat Senter AS. Tilskottet dekkes av næringsfondet, konto Tilskottet gis med forbehold om positivt vedtak fra Innovasjon Norge på omsøkt tilskudd og lån. Vedlegg til sak 9

10 13/15 Søknad om støtte til trainee Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 223 Saksbehandler: Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret. Vedlegg: Budsjett: Finansiering av trainee. Dokument i saken: Budsjett: Finansiering av trainee. Saksopplysninger: På slutten av fjoråret ble det et avholdt et åpent møte hvor temaet var arrangementskoordinator i Nes. Det var et utvetydig ønske fra de fremmøtte om at det bør opprettes en arrangementskoordinatorstilling, slik at Nes fortsatt kan være en kommune med mange flotte arrangement og videreutvikle eksisterende /eventuelt skape nye. Det kom også frem tydelig behov for det samme på åpent møte om «Strategisk plan for kultursektoren» i oktober Følgende behov ble konkretisert på nevnte møter: Hjelpe de ulike lag/foreninger, sammenslutninger o.a. med arrangement/tilstelninger,. Det være seg koordinering for å unngå arrangement på samme dato/samme helg, hjelp til markedsføring, hjelp til å finne finansieringsmuligheter, hjelp til å skrive søknader om økonomisk støtte, lage enkelt regnskap m.m. På bakgrunn av ovenstående har NTN tatt et initiativ for å komme videre med ønsket om å opprette en arrangementskoordinatorstilling. I første omgang søkes det om støtte til å tilsette en trainee som i perioden 1. august juni 2016 skal jobbe med mer omfattende og konkret kartlegging av behovet for en arrangementskoordinatorstilling og hvordan en slik stilling kan finansieres. Konkret vil arbeidsoppgavene for trainee være: 1. For at traineen skal kunne oppfylle vår målsetting er det viktig at vedkommende blir kjent med de ulike arrangementene ved å være tilstede både ifb med planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementene. 2. Utvikle og utforme et årshjul for alle arrangementene- og bistå i utforming av fellesannonsering. 10

11 3. Utføre konkrete arbeidsoppgaver for ulike arrangement spesielt web-utvikling, facebookstrategier, fotoshop o.a. markedsføringskanaler. Bistå arrangementene med veiledning i forhold til behov Orientere seg omkring ulike aktuelle støtteordninger (kommunale, fylkeskommunale, statlige o.a.)- og gi arrangementene veiledning i søknadsprosessen. 5. Ut fra en totalvurdering skal traineen avgi en skriftlig rapport. Rapporten skal inneholde: a) Vurdering av behovet for opprettelse av en arrangementkoordinator. b) Hvis behov gi en vurdering av organisering, finansiering, oppgave-og ansvarsområder, kvalifikasjoner. Traineen vil komme fra høyskolen i Buskerud eller Lillehammer, fagområdet reiseliv. Denne skal ha kontorfellesskap med NTN og NTN vil være arbeidsgiver/den daglige kontaktpersonen. I tillegg skal traineen ha mentor fra Hallingdal karrieresenter. Mentor skal ha jevnlig kontakt med trainee (ca. 1g/mnd) sørge for at vedkommende får de faglige utfordringer som er fastsatt, ordne med kurs/arrangement for traineen, samarbeid med høgskolen og løse de eventuelle utfordringer som oppstår underveis. Lønn til trainee pluss utgifter til kontor m.m. beløper seg til kr ,-. For å finansiere utgiftene vil det søkes Buskerud fylkeskommune om kr ,-. Det søkes om kr ,- fra Nes kommune. Det er gitt tilsagn om beløp fra Nesbyen IL (kr ,-), Hallingmarken (kr ,-), Kjerringtorget (kr ,-) og Kjerringsleppet (kr ,-) (se for øvrig vedlagte budsjett). Det er også sendt søknader til andre lag/arrangører. Økonomiske konsekvenser: Hvis ønsket om kommunal delfinansiering skal imøtekommes, vil det medføre en utgift på kr ,-. Utgiften foreslås dekket av næringsfondet. Vurdering: Behov/ønske om arrangementskoordinator er omtalt i «Strategisk plan for kultursektoren», i kapitlet «Frivillig sektor», under «Tiltak», sitat: «Opprette stilling som arrangementskoordinator/søkeansvarlig for offentlige/private midler. Kommunalt ansvar. Kan være behjelpelig med funksjoner som sekretærhjelp/kasserer/markedsføring/ finansiering m.m. for lag/foreninger». I «Forslag til planprogram høringsforslag. Strategisk næringsplan » er behovet for videreutvikling av arrangement omtalt. Sitat: «Det bør være et mål å videreutvikle Nes som arrangementsdestinasjon. I dag har Nes flere større arrangement i løpet av sommeren. Nes burde være en kommune hvor kulturbasert næring skal utvikles og skape synergier til vekst av kreative næringer i lokalsamfunnet». Som det ovenstående viser, er ønsket om/behov for arrangementskoordinator en del av kommunens forslag til planer. En trainee vil kunne gi helt nødvendig kunnskap om hva som er behovet til alle lag/foreninger og arrangører i Nes, og ikke bare fra de som var tilstede på de omtalte åpne møtene. Kartlegging av behovet gir vil si noe om ønskelig stillingsstørrelse. Videre må kontorplass finnes. Det er neppe realistisk at Nes kommune skal finansiere en eventuell full stilling som arrangementskoordinator, så avklaring av hvilke andre konkrete finansieringskilder som 11

12 finnes må gjøres helst med intensjonsavtaler e.l. Aktuelle bidragsytere er lag/foreninger, arrangører, næringslivet i Nes, Buskerud fylke, legater, fond, stiftelser. Administrasjonen ser det som naturlig at traniee/ntn henvender seg til regionrådet om økonomisk støtte for å finansiere en fremtidig arrangementskoordinator, da en del av arrangementene på Nes har regional betydning/regionalt nedslagsfelt. Administrasjonen er positiv til å støtte en traineestilling, og anmoder formannskapet/kommunestyret om å imøtekomme ønsket om kommunal finansiering med størst mulig beløp. Rådmannens innstilling: Søknad om støtte til stillingen som trainee ved NTN, for perioden 1. august juni 2016, imøtekommes med kr ,-, under forutsetning av at traineestillingen fullfinansieres. Kr ,- dekkes av næringsfondet. Det forutsettes at trainee, i tillegg til kartlegging av behovet for arrangementskoordinator og avklaring av mulighetene for å finansiere stillingen, også skal bistå arrangører/lag/foreninger med å løse konkrete oppgaver knyttet til arrangement. Vedlegg til sak 12

13 14/15 Tilleggsbevilgning - midler til gatelys. Arkivsak-dokument: 15/ Arkivkode: 153 T51 Saksbehandler: Tor Dalevold Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen. Dokument i saken: Ingen. Saksopplysninger: Nes kommune er i en saneringsfase når det gjelder gatelys. De gamle kvikksølvdamppærene går ut av produksjon i disse tider, og armaturene for disse pærene må skiftes ut med nye. Fram til nå er disse skiftet ut med armaturer for natriumpærer (gir oransje lys). Vi står nå framfor siste del av utskiftning. Dette er hovedsakelig parkarmaturene i sentrum. Det er til disse valgt LED-belysning, da utviklingen av LED nå har kommet svært langt. Selve armaturen vil få en annen utforming enn dagens kuleform. LED-armaturene er dyrere i innkjøp enn natriumarmaturene, men er mer strømbesparende. Totalt vil LED-armaturene bruke ca. 100 W mindre pr. punkt enn kvikksølvdamparmaturene, og ca. 45 W mindre enn natriumarmaturene. LED-armaturene er imidlertid en del dyrere enn natriumarmaturene. I tillegg må armaturene lakkeres for å tilpasses gatemiljøet. Det var i fjor bevilget kr til resterende utskifting. Dette var basert på priser for natriumarmaturer. Da det med bakgrunn i utviklingen av LED-armaturene nå ble valgt LED, rakk ikke de bevilgede midler til. Da det ved bestilling etter nyttår ble varslet en 7 % økning i priser, ble det valgt å bestille resterende armaturer i LED-utførelse til en høyere kostnad enn den bevilgede før nyttår. Økt kostnad er beregnet til kr ex. mva. Levering er avtalt pr. 1. juni. Forhold til overordnet plan: I henhold til utskiftingsplan for armaturer med kvikksølvdamppærer. Miljøkonsekvenser: Gunstig miljømessig. Utfasing av kvikksølvdamppærer og en kraftig reduksjon i strømforbruk. Sentrum vil også framstå som fornyet med de nye armaturene. 13

14 Helse-/miljø og beredskapsforhold: Gunstig med utfasing av kvikksølvdamppærer. Det forventes en bedre belysing. Økonomiske konsekvenser: Det kreves en tilleggsbevilgning på kr ex. mva. Vurdering: Dette er siste fase i utskifting av kvikksølvdamparmaturer. Det ble vurdert å utsette bestillingen til 2016 med tanke på de høyere kostnadene, men med bakgrunn i varslet prisstigning og det miljømessige aspektet, ble det besluttet å bestille de nødvendige armaturene og be om tilleggsbevilgning ut over de kr ex. mva. som var bevilget i 2014 og overført til Rådmannens innstilling: 1. Det tilleggs bevilges kr ex. mva. til å sanere resterende armaturer med kvikksølvdamppærer. Armaturene erstattes med energieffektive LED-armaturer. 2. Kostnadene dekkes av kapitalfond. 14

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer