mot STAVANGER TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr: K0N-STAV Dommer: Tngrettsdommer Ragnhild Olsnes Protokollfører: Dommeren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mot STAVANGER TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 29.10.2013 Sak nr: 13-1 17794K0N-STAV Dommer: Tngrettsdommer Ragnhild Olsnes Protokollfører: Dommeren"

Transkript

1 KJENNELSE STAVANGER TINGRETT mot Protokollfører: Dommeren Saken gjelder: Begjæring om åpning av konkurs Stavanger Kemnerkontor Sak nr: K0N-STAV Avsagt: Geir Jøsendai Dommer: Tngrettsdommer Ragnhild Olsnes Ingen begrensninger adgangen t offentlig gjengivelse

2 subsidiært Ved begjæring av har staten v/stavanger kemnerkontor inngitt konkursbegjæring mot Geir Jøsendal. Kravet i begjæringen er på kr og gjelder skatter for årene 2008 til Det er inngitt flere prosesskrifter i saken fra begge sider. Det ble avsagt slik KJENNELSE: Til stede: Ingen utenom dommeren den Før kjennelse var avsagt innga Jøssendal begjæring om Rettsmøte for behandling av begjæringen ble avholdt den , jf. rettsboken. Ved avslutningen av rettsrnøtet varslet dommeren at kjennelse ikke ville bli avsagt før mandag gjeidsforhandlinger, og behandlingen av konkursbegjæringen ble dermed utsatt, jf. konkursloven 16, 1. ledd. Retten avslo hegjæringen om gjeldsforhandling ved kjennelse av den Gulating alternativ. Retten skal deretter på eget initiativ fortsette behandlingen. Det vises til lovens ordlyd og Wiker og Ro i Konkursloven, s. 80. lagmannsrett forkastet anke fra Jøsendal ved kjennelse av Anke til Høyesterett ble forkastet ved Hoyesteretts ankeutvalgs kjennelse av Konkursbegjæringen tas med dette opp til avgjørelse, idet behandlingen skal utsettes til begjæringen om gjeidsforhandling er reuskiajiig avslått,jf. konkursloven 16, 1. ledd, 2. kravet inklusive renter og omkostninger på kr Ytterligere ett krav på kr forfaller snart til betaling. Konkursvarsel ble sendt og betalingsoppfordring ble Saksokeren har i det vesentlige anført: Konkurs begjæres i medhold av konkursloveti 60, jf. 61 og Skattekravene er fastsatt etter skjonnstigninger. Ingen er påkiaget. Pr er fra forkynnelsen. Jøsendal er registrert med et enkeltmannsforetak og er derfor forkynt for Jøsendal den Fristen etter konkursloven 63, 1. ledd, 2. punkt løper regnskapspliktig. kan medtas, fordi det ikke framstå.r som en rimelig mulighet at de kan oppnås dekning i, Et krav mot selskapet Material Management AS kan heller ikke tas med fordi selskapet Jøsendal har ikke sannsynliggjort at han er solvent. Det gjelder et skjerpet beviskrav når er ikke bestridt. Når det gjelder insuffisiens, kan bare formuesgoder som tilhører skyldneren insolvenspresumpsjon foreligger. Skattekravene har vært misligholdt i lang tid. Illikviditet tas med i beregningen, jf. dekningsloven 2-2. Aktiva i selskaper er utilgjengelige for kreditorene og kan ikke tas med i beregningen. Heller ikke de påberopte aktiva i utlandet framstår som ikke søkegod. Ved verdifastsettelsen av aktiva skal verdien ved K0N-STAV etter 60,jf.

3 Gjensidige bank kr Enter Card AS kr tvangsrealisasjon brukes. Realistisk anslått er de oppgitte eiendeler samlet verdt kr Når konkursloven 63 ikke kan anvendes, kan begjæringen ikke tas til følge Jøsendal har oppgitt sin gjeld til kr , og han er dermed insolvent. fl fl flt fl fl fl.1 - C Saksokeren har påstått begjæringen tatt til følge og krevd saksomkostninger tilkjent. Ö.UO.2Vi3, uvs. en uag iur sein. Saksøkte har i det vesentlige anført: erkjennes også illikviditet. Saksøkte er imidlertid ikke insuffisient. Jøsendal er ikke regnskapspliktig, og korikursloven 63 kommer derfor ikke til anvendelse. I rettsmøtet framholdt saksøkte at gjelden er som følger: Enkeltrnannsforetaket har vært dødt siden 1996 og medfører derfor ikke regnskapsplikt. Subsidiært bestrides at saksøkte er insolvent. Saksokerens krav bestrides ikke, og det Klepp Sparebank kr dermed den Begjæringen er av , men korn ikke inn til retten før den betalingsoppfordringen er oversittet. Oppfordringen er utferdiget , fristen utløp Videre anføres at fristen i konkursloven 63 for å framsette konkursbegjæring etter Handeisbanken kr Privatlå.n kr i Brønnøysundregistrene kr Skattegjeld kr Saksokte eier flere faste eiendommer: Gnr. 18 bar. 160 i Stavanger kr Gnr. 55 bar. 64 snr. 4 i Stavanger kr Gnr.37bnr.23jOdda kr Gnr. 26bnr. 36,38 og59iutsira kr Søndergade 5, Bredebro, Danmark kr 800 QÇ.Q Jøsendals samboer, men hun er også medansvarlig for 75 % av en gjeld til Handelsbankenpå Den dyreste eiendommen i Stavanger og eiendommene i Utsira og Danmark er i sarneie med ca. kr , og verdien av eiendommene må medtas fullt ut. Ialt kr Ialt kr K0N-STAV

4 gjeld vil være ca. kr dekning av konserngjeld. Quaestor AS eier gnr. 55 bnr. Material Management AS, som er morselskap for selskapet til Sentrale selskaper i Material Management AS er Immobiliare AS og Quaestor AS. for vil bli redusert etter dekning av konserngjeld, har han en konsolidert og verdijustert egenkapital på mellom kr og , og han er åpenbart langt fra insuffisient. I tillegg kommer verdier eid gjennom selskaper: Saksøkte eier via et bulgarsk selskap fordringer mot to bulgarske selskap på ca. kr , men som ut i fra selskapenes betalingsevne er verdt ca. kr , motorvogner til en samlet verdi på kr og Når det justeres for annen gjeld i konsernet, og at noe av gjelden.[øsendal er solidaransvarlig kunst til kr Viking Employment Agency I tillegg til ovennevnte kommer egenkapitalen i advokatvirksomheten på ca. kr , alle norske selskap saksøkite er involvert i. Saksøkte har et krav mot Material Management 000. Quaestor AS eier også aksjer i andre selskaper som har uheheftede plussverdier , men det foreligger bud slik at netto etter inndekning av gjeld vil være ca. kr AS på. ca kr Han skylder imidlertid andre selskap i konsernet ca. kr ,- dermed foreligger ikke regnskapsplikt,jf. regnskapsloven 1-2, 1. ledd nr. 1l,jf. 3. ledd. slik at hans netto tilgodehavende i konsernet er ca. kr Immobiliare AS eier gnr. 55 bnr. 67 og 68 i Stavanger. Eiendommene er under tvangssalg som kemneren viser til har Jøsendal opplyst ikke har vært virksomhet i siden 1990-årene, og Retten legger til grunn at Jøsendal ikke er regnskapspliktig, og dermed kommer konkursloven 63 ikke til anvendelse. Jøsendal er advokat, men hans advokatvirksornhet som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Retten legger til grunn som ubestridt at Jøsendal skylder skatter m.v. for ca. kr , Rettens merknader: Saksokte har påstått begjæringen ikke tatt til følge og krever saksomkostninger. Luganokonvensj onen. det er fullt mulig å selge fast eiendom i Danmark. Skattegjeld kan inndrives i Bulgaria, jf. Verdier som ligger i selskaper og Jøsendals fordringer mot disse skal selvsagt med i insuffisiensvurderingen, jf. dek.ningsloven 2-2. Det samme gjelder eiendom i utlandet 64 snr. 1, 2 og 3 i Stavanger. Eiendommene er under tvangssalg med en prisantydning på kr med en prisantydning på kr , men det er inngitt bud slik at netto etter inndekning av drives i et DA, og det er dermed selskapet som er regnskapspliktig. Enkeltmannsforetaket K0N-STAV

5 eies eies av Quaestor AS, også er under tvangssalg, og retten forstår det slik at det anfores at konkursloven 60,jf. 61. Etter dette foreligger ingen insolvenspresumpsj on, og det må. foretas en vurdering etter bulgarsk selskap som Jøsendal eier 90 % av aksjene i. Ingen ting er dokumentert, og det framstår som i beste fall høyst usikkert om Jøsendals personlige kreditorer kan få noe første påpekes at det altså har vært nødvendig for kreditorene å gå. veien om tvangssalg. konkursloven 61. Kravene skriver seg fra årene 2008 til 2011, og er for lengst forfalt til Retten legger til grunn at Josendal er illikvid, og at situasjonen ikke er forbigående, jf. er fra Videre kommer at Quaestor i følge Jøsendal - i konkurslovens forstand forbigående situasjon. Han har vist til at han har en eiendom Q uaestor AS er dessuten i følge Brønnøysundregistrene under avvikling, og siste regnskap betaling. Jøsendal har erkjent at han pr. i dag er illikvid, men han hevder det dreier seg om en denne sammenheng. Det vises i tillegg til ovennevnte til at kernnerens krav ennå ikke er under tvangssalg; gnr. 55 bnr. 64 snr. 4. Eiendommen er imidlertid overbeheftet i følge opplysninger gitt av.tosendal selv. I tillegg er vist til at gnr. 55 bnr. 64 snr. 1, 2 og 3, som gjennom salget av Quaestors eiendom. Dessuten anser retten det også som høyst tvilsomt Josendal etter salg av disse eiendommene vil få en netto til disposisjon som vil medføre at om tvangssalg vil medføre salg i løpet av en tid som vil kunne karakteriseres som kortvarig i betalt, snart fire måneder etter at konlcursbegjæringen ble inngitt. han kan betale skattekravet. Det framstår etter rettens vurdering som lite sannsynlig; For det Retten legger til grunn at bare Josendals eierandeter i eiendonimene kan medtas. Spørsmålet fratrukket salgsomkostninger, ca. kr For de øvrige eiendommer legges følgende om regresskrav mot samboer og medskyldner er et eget spørsmål. Retten legger videre til grunn en verdi på gnr. 55 bnr, 64 snr. 4 som tilsvarer prisantydningen ved tvangssalget grunn at det er nettoverdien ved tvangssalg som må legges til grunn. Det legges derfor til verdi som anført, og at det dessuten ikke er riktig å. medta samboerens eierandeler. av lån vil det oppstå regresskrav mot henne. Kemneren mener eiendommene ikke har så høy Jøsendals samboer. Jøsendal mener en realistisk vurdering tilsier at den samlede verdien er kr , og at samboerens eierandeler skal med i beregningen fullt ut fordi hun er medansvarlig for lån som er regnet med på passivasiden. Hun er søkegod og ved innfriing På aktivasiden foreligger opplysninger om fire faste eiendommer, hvorav to i sameie med grunn en gjeld på ca. kr dvs, selskaper eid av Material Management AS, Retten legger likevel ved vurderingen nå til opplyser han i punkt 20 å ha en gjeld på ca. kr til andre selskap i konsernet konkursbegjæringen i punktene 3 til 10, som altså. konkluderer med en gjeld på , oppgitt sin gjeld til ca. kr Han har imidlertid også. opplyst om gjeld som ikke er med i denne beregningen. Etter en gjennomgang av gjeldspostene i tilsvaret til Spørsmålet er da om Jøsendal også er insuffisient. Han har i prosesskriv og i rettsmøtet K0N-STAV av et selskap som eies av et

6 til grunn, ut i fra de opplysningene som er gitt: Halvparten av gnr. 18 bnr. 160 anslås til kr , fritidseiendommen i Utsira I og fritideiendomrnen i Odda til Samlet blir dette kr Imidlertid er det opplyst at eiendonimene hefter for annen gjeld enn Jøsendals; kr for Quaestor AS, slik at bare kr er igjen til Jøsendals kreditorer. Jøsendals samboer er etter det opplyste medskyldner for kr , og spørsmålet er da om det må tas hensyn til dette, dvs, at hun skal dekke kr Jøsendal har anført at hun er sokegod, uten at dette er nærmere dokumentert. Det er et betydelig beløp, og retten anser det ikke sannsynlig at hun vil kunne betale et slikt krav i overskuelig framtid. I tillegg til de faste eiendomrnene kommer biler. I tilsvaret til konkursbegjæringen anslo Jøsendal verdien til kr I prosesskriv av opplyser han at han har uteglemt tre biler og har justert sitt verdianslag til kr Retten mener verdiene framstår som høye og at det må legges tvangssalgsverdier til grunn, og anslår verdiene til kr I tillegg kommer muligens andre aktiva Josendal har, slik at retten i utgangspunktet legger til grunn samlede verdier på kr Jøsendal har i tillegg anført at en eiendom i Danmark som han eier sammen med samboeren skal medtas. Retten er i utgangspunktet enig i det, for så vidt gjelder.tøsendals eierandel, men det har ikke avgjørende betydning for spørsmålet om insuffisiens. Jøsendal har videre anført at verdier som ligger i selskaper han eier indirekte må medtas. Konkret er vist til verdier som skal ligge i Quaestor AS og Immobiliare AS. Begge selskapene har faste eiendommer under tvangssalg. Quaestor AS har som nevnt over ikke levert regnskap til Brønnøysund siden 2008 og er registrert som under avvikling. Det samme gjelder Immobiliare AS. Retten kan ikke legge til grunn at det ligger nettoverdier i disse selskapene. Videre kommer at disse selskapene etter det opplyste eies av Material Management AS, som igjen eies av et bulgarsk selskap. Material Management skal skylde Jøsendal kr , men han skal skylde selskapet kr , slik at hans netto krav mot selskapet skal være kr Selskapet har ikke midler til å betale dette kravet med, men det er verdiene i datterselskaper som gjør at fordringen har verdi; slik retten forstår det verdiene i Quaestor AS og Immobiliare AS. Ingen ting av dette er framlagt noe dokumentasjon for. Eventuelle verdier framstår i tillegg som fullstendig utilgjengelige for Jøsendals kreditorer. Jøsendal har inkassogjeld med i alt rundt kr , i følge hans egne opplysninger, og deler av gjelden skriver seg tilbake til Det vitner ikke om betalingsvilje, som kreditorene for å få tilgang til verdier i selskaper han er involvert i vil være avhengig av. Verdien av aksjer i selskaper skal medtas i en solvensvu.rdering til antatt omsetningsverdi, men det er ut i fra det som er opplyst ingen grunn til å tro at aksjene i K0N-STAV

7 dekningfor sine krcn, jf. kjennelsen s. 4. at Jøsendal med et betalingsmoratorium vil være i stand til å gi samtlige kreditorer full Jøsendal har i begjæringen om gjeldsordning og i den videre behandling av den saken kommet med ytterligere og til dels endrede opplysninger om sin økonomi. Retten viser til at søknaden om gjeidsforhandling er avslått, og til at lagmannsretten ikke fant det sannsynlig K0N-STAV 10, Stavanger. Skyldneren plikter å møte kl i rettssal 04, 1. etasje i Stavanger tineffs lokaler i Tinghuset, Bergelandsgt. Skiftesamling etter konkurs loven 78 første ledd nr 3 ble berammet til fredag 6. desember Advokat: Magnus Jonsbråten Kontor: Skulegt. 5 Telefon: Postadr.: Haver Advokatfirma ANS Telefaks: Postboks 443, 4349 BRYNE Som bostyrer ble oppnevnt: Fristdagen etter dekningsloven 1-2 antas å være Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er Kjennelsen ble avsagt kl Boet til Geir Jøsendal, fedselsnurnmer , Bergelandgt. 14, 4012 Stavanger, tas under behandling som konkursbo. SLUTNING følge. Retten er etter dette ikke i tvil om at Jøsendal er insolvent, og konkursbegjæringen tas til klar sannsynlighetsovervekt for insuffisiens. Jøsendals framstilling av sine økonomiske forhold gir, herunder med påståtte verdier indirekte eiet igjennom utenlandske selskaper, med en betydeng inkassogjeld og eiendommer under tvangssalg. gjør at retten etter en helhetlig vurdering mener det foreligger I utgangspunktet byr saken p vanskelige verdivurderinger, men det samlede bildet som udokumentert og ikke slik opplyst at de kan medtas. selskapene i Bulgaria er omsettelige. Krav mot bulgarske selskap på rundt 2 millioner er

8 Skyldneren eller skyldnerens lovlige stedfortreder er uberettiget tilå forføye over boet eller dets eiendeler. Selskapet plikter etter konkursloven kap. Xl å bistå bostyreren med å framskaffe oversikt over sine økonomiske forhold mv..retttthevet / / Kjennelsen og berammelsen blir å forkynne for skyldneren Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten. Anke må framsettes direkte for Stavanger tingrett innen én måned fra forkynningen. Den som anker må betale ankegebyr på kr a K0N-STAV

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: 26.05.2008 Saksnr.: Dommere: 07-121782ASI-BORG/03 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Jørgen F. Brunsvig Fredrik Charlo Borchsenius Ola R. Melheim

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Artikkelen er forfattet av: Advokat (H) Erik v. Hirsch Advokatfirmaet Wiersholm Advokat Tone Kaarbø Advokatfirmaet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, (advokat Mathias Tveten til prøve) (advokat Ian W.

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, (advokat Mathias Tveten til prøve) (advokat Ian W. NORGES HØYESTERETT Den 16. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02150-A, (sak nr. 2008/1316), sivil sak, anke over dom, FN-Bygg (advokat Mathias Tveten til prøve) mot Arpi AS (advokat Ian W. Kenworthy)

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat

Detaljer

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim

Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav. av Stian Solheim Konkurs på bakgrunn av omtvistede krav av Stian Solheim Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNLEDNING...4 1.1 Tema og rettslig plassering...4

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 26.01.2011 i Oslo tingrett, Saksnr.: 11-001411TVI-OTIR/06. Dommer: Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 26.01.2011 i Oslo tingrett, 11-001411TVI-OTIR/06 Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth Saken gjelder: Lovligheten av boikottaksjoner Bekken & Strøm AS Sandefjord

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet)

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) I sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer