STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)"

Transkript

1 STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport for Nye Molde sjukehus med trykte vedlegg: - Hovedfunksjonsprogram (HFP), inkl. Revidert arealbehov for Nye Molde sjukehus - Hovedprogram utstyr (HPU) - Overordnet teknisk program (OTP) - Skisseprosjekt - Økonomiske analyser Utrykte vedlegg som følger saken: - Skisseprosjekt vedlegg o Brannsikkerhet o Bærestruktur og alternative avstivningsprinsipper o Bygningsfysikk o Innledende energiberegninger o Sikringskonsept o Miljø o Årskostnadsanalyse o Vurdering av termisk energiforsyning o Rombehov tekniske anlegg o Kostnadskalkyle skisseprosjekt o Arealregnskap - Pasienthotell Nye Molde sjukehus - Usikkerhetsanalyse Vedtak i prosjektstyret Prosjektstyret for Nye Molde sjukehus behandlet konseptrapporten i møte 27. august Prosjektstyret gjorde følgende vedtak: Prosjektstyret godkjenner utkast til konseptrapport for Nye Molde sjukehus med de kommentarer som kom fram i møtet.

2 2 Kommentarene til prosjektstyret er innarbeidet i utkast til konseptrapport som er lagt ved saksutredningen. Konseptrapport Formål Konseptfasen omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det beste egnede konseptet, og utvikle dette til et nivå hvor eieren med akseptabel sikkerhet kan treffe beslutning om gjennomføring av forprosjekt som er siste planleggingsfase før endelig vedtak om å realisere prosjektet. Konseptrapport Plass i planprosessen Planprosessen fram til vedtak av realisering av prosjektet (B4) i følge veileder for tidligfaseplanlegging for sykehusprosjekter, går fram av figur 1. Figur 1: Planprosesser i tidligfasen for sykehusprosjekter B1 Idéfase B2 Konseptfase B3 Forprosjektfase B4 Konseptfasen ferdigstilles med utarbeidelse av konseptrapport, der den anbefalte løsningen beskrives gjennom sammenfatning av innhold i: Hovedfunksjonsprogram (HFP) vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 13. desember Hovedprogram utstyr (HPU) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 11. desember Overordnet teknisk program (OTP) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 11. desember Skisseprosjekt (SPR) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 17. juni Hver av disse 4 dokumentene følger konseptrapporten som egne vedlegg. Som et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre grunnlagsdokumentasjonen for dimensjonering av sykehuset i HFP, er det gjennomføre en kritisk vurdering av arealbehovet. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal vedtok 27. mai 2008 ett revidert arealbehov for prosjektet som er lagt til grunn i utarbeidelsen av konseptrapporten. Redegjørelse for det reviderte arealbehovet er inkludert i HFP-dokumentet. Det er gjennomført økonomiske utredninger i tilknytning til investeringskostnadene og driftsøkonomiske konsekvenser. Driftskonsept, finansieringsplan og kost-nytte analyse er presentert i egne vedlegg som følger konseptrapporten. Konseptrapporten skal i tillegg til utredningene knyttet til denne fasen, også inneholde en plan for gjennomføring av neste fase, forprosjektfasen.

3 3 Organisering av arbeidet Arbeidet med å utarbeide konseptrapporten er ledet av en prosjektorganisasjon med representasjon fra egen organisasjon og Helsebygg Midt-Norge. Prosjektet har et eget prosjektstyre som organisasjonen rapporterer til. Arbeidet er gjennomført med stor deltakelse fra ansatte, brukere og andre bidragsytere. Prosjektet har knyttet til seg rådgiverkompetanse til de enkelte delutredningene. Tidsplan - Ressursbruk Konseptrapporten legges fram i samsvar med tidsplanen for arbeidet og med bruk av mindre midler enn budsjettert. Kort fra konseptrapporten Vi viser til konseptrapporten med trykte og utryke vedlegg for en fullstendig informasjon om prosjektet. Vi vil her gjengi noen korte utdrag fra rapporten. HFP Konseptet for Nye Molde sjukehus er organisatoriske og strukturelt annerledes enn dagens tradisjonelle sykehusmodell. Konseptet sikrer nødvendig fleksibilitet for å tilpasse tilbudet til nye utfordringer på kort og lang sikt. Tallet på tradisjonelle sykehussenger reduseres til fordel for mer bruk av dagbehandling, observasjonssenger og senger i pasienthotell. Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste er en avgjørende suksessfaktor i HFP. Arealbehovet for Nye Molde sjukehus er m 2, ekskl. garasjer. HPU HPU skisserer behovet for utstyr i Nye Molde sjukehus under forutsetningen om løpende utskifting av utrangert utstyr fram til OTP OTP beskriver krav til et nøkternt, framtidsrettet, energiøkonomisk, funksjonelt og teknisk robust lokalsykehus. Nye Molde sjukehus skal bygges med meget høye krav til effektiv energiforbruk. Skisseprosjektet Skisseprosjektet er basert på en visjon om å skape et pasientfokusert sykehusanlegg med oversiktlighet, korte avstander og en god strukturell fleksibilitet. Konseptet baseres på en vertikal todeling av sykehuset arealer. Den vertikale todelingen gir mulighet for å differensiere teknisk forsyning, korridorbredder og materialbruk mellom de to delene. Differensieringen gir bedre arealøkonomi og forenkler orienteringen i bygget. Sykehuset er også gitt en horisontal differensiering av arealer i forhold til funksjoner. Økonomiske analyser Nye Molde sjukehus har en investeringskostnad på 2,787 mrd. kroner (P 50 - prisnivå mars 2008). Dette er om lag en mrd kroner dyrere enn alternativet med oppgradering/nybygg og fortsatt drift av dagens bygningsmasse. På lang sikt vil imidlertid et helt nytt sykehus bli vesentlig rimeligere enn slik oppgradering, fordi sistnevnte ville kreve tidlig reinvestering i nye bygg. Nye Molde sjukehus gir dessuten et langt bedre grunnlag for å utvikle et driftseffektivt lokalsykehus enn alternativet med oppgradering/nybygg.

4 4 Realisering av prosjektet vil medføre økte driftsutgifter (renter og avskrivinger) på 168 mill. kroner første driftsår, forutsatt en låneandel på 42 % (samme som for St. Olavs Hospital). Driftsøkonomiske analyser viser at Helse Nordmøre og Romsdal kan dekke 89 mill. kroner selv (53 %) av de økte driftskostnadene. Udekket ressursbehov er følgelig 79 mill. kroner første driftsår. Ressursbehovet reduseres relativt raskt pga reduserte rentekostnader som følger av nedbetaling av serielån over 20 år. De driftsøkonomiske analysene viser at Helse Nordmøre og Romsdal er nødt til å gjennomføre organisasjonsutvikling både internt og eksternt i forhold til primærhelsetjenesten for å sikre realisering av driftskonseptet og de økonomiske forutsetningene for Nye Molde sjukehus. Plan for neste fase Veilederen for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter lister opp aktiviteter som skal gjennomføres i forprosjektfasen. Forprosjektrapporten som utarbeides skal danne grunnlag for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet skal forelegges Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pga at investeringene er større enn en mrd. kroner. Prosjektet skal også ha en faglig myndighetsgodkjennelse fra HOD. Videre organisering Prosjektet Nye Molde sjukehus ledes i dag av en prosjektorganisasjon med representasjon fra egen organisasjon og Helsebygg Midt-Norge. Prosjektet har et eget prosjektstyre oppnevnt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal. Helsebygg Midt-Norge har i tillegg til å delta i prosjektorganisasjonen, vært sentrale i delutredninger og generell rådgivning. Prosjektorganisasjonen har ellers knyttet til seg rådgivningskompetanse til de enkelte delutredningene. Organiseringen av det videre arbeidet med Nye Molde sjukehus har vært drøftet med adm. direktør i Helsebygg Midt-Norge som mener at det bør etableres en utbyggingsorganisasjon ledet av Helsebygg Midt-Norge før oppstart av forprosjektet. Bakgrunnen for endringsforslaget er at utbyggingsorganisasjonen må inneha og tilføres tilstrekkelig kompetanse, erfaring, ressurser og handlekraft. Utbyggingsvedtak skal fattes på bakgrunn av forprosjektet. Kvalitet i forprosjektet er derfor særdeles viktig for prosjektets suksess. Adm. direktør er godt fornøyd med arbeidet som prosjektorganisasjonen har gjort. Planleggingen av Nye Molde sjukehus har så langt fulgt tidsplanen som ble satt opp høsten Planleggingen er videre gjennomført med mindre bruk av midler enn budsjettert. Prosjektorganisasjonen har sørget for sterk involvering av ansatte og brukere. Det er også lagt opp til fortsatt god medvirkning i forprosjektfasen. Tilbakemeldingen på arbeidsformen fra de ansatte er god. Prosjektorganisasjonen gjennomfører nå forberedelser av arbeidet med forprosjektet. Funksjonsprogramarbeidet der 4 programmerere fra Helsebygg Midt-Norge er sentrale, starter for fullt i uke 36. Det er lagt en ambisiøs tidsplan for forprosjektarbeidet der en videreføring av dagens organisering vil være en fordel. Prosjektorganisasjonen har engasjert nødvendig kompetanse for å sikre kvaliteten på arbeidet. Kompetansen i Helsebygg Midt-Norge har vært viktig. Adm. direktør mener en skal være forsiktig med å gjøre endringer i organiseringen nå. Arbeidet så langt er gjennomført på en god måte, og adm. direktør vil derfor gå inn for at dagens organisering videreføres i forprosjektfasen, jfr. punkt i konseptrapporten.

5 5 Det bør inngås avtale som sikrer sterkere involvering fra Helsebygg Midt-Norge i forprosjektfasen enn i konseptfasen og en intensjon om at Helsebygg Midt-Norge innehar byggherrefunksjonen i gjennomføringsfasen. Videre behandling Konseptrapporten skal oversendes Helse Midt-Norge for videre behandling og vedtak om gjennomføring av forprosjekt. Styret i Helse Midt-Norge vedtok i møte 23. april 2008 (sak 39/08) mellom annet at: Forprosjektfasen Molde nye sykehus gjennomføres uten stans, i det en først etter at den er avslutet kan gjennomgå prosjektet på en kvalitativ god måte. Styret for Helse Midt-Norge har i møte 29. mai 2008 (sak 51/08) finansiert likviditetsbehovet for arbeidet med forprosjektet (27,2 mill. kroner) i Det er behov for 20,2 mill. kroner for å ferdigstille arbeidet med forprosjektrapporten i Videre er det behov for 10 mill. kroner til videre arbeid med forprosjektet i 2009 etter ferdigstillelsen av forprosjektrapporten. Finansieringen vil bli endelig avklart i forbindelse med investeringsbudsjettet for regionen i Adm. direktørs innstilling: 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner den framlagte konseptrapporten for Nye Molde sjukehus. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber Helse Midt-Norge RHF følge opp behandling av konseptrapporten slik at forprosjektet kan gjennomføres slik som tidligere forutsatt. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF legger til grunn en videreføring av dagens organisering av arbeidet med Nye Molde sjukehus i forprosjektfasen. Administrerende direktør får fullmakt til å inngå avtale med Helsebygg Midt-Norge som sikrer en sterkere involvering fra Helsebygg Midt-Norge i forprosjektfasen enn i konseptfasen og en intensjon om at Helsebygg Midt-Norge innehar byggherrefunksjon i gjennomføringsfasen. 4. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det blir bevilget 20,2 mill. kroner til ferdigstillelse av arbeidet med forprosjektrapporten og 10 mill. kroner til videre arbeid med forprosjektet i Bjørn Engum adm. direktør

6 Nye Molde sjukehus Konseptrapport Utkast til behandling i styret for Helse Nordmøre og Romsdal Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde,

7 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus er utarbeidet av Prosjekt Nye Molde sjukehus med bistand fra Helsebygg Midt-Norge, Team Molde arkitekter, COWI AS og Hospitalitet AS. Illustrasjoner og tegninger i rapporten, inkludert forsideillustrasjon, er utarbeidet av Team Molde arkitekter, med unntak av organisasjonskart side 13 (TRB Kommunikasjon). Bildene i rapporten er tatt av fotograf Fred Jonny Hammerø og bearbeidet av TRB Kommunikasjon, med unntak av side 8 og 64 (Roland Mauseth), og side 9 (Torleif Hjellset). Layout og språklig tilrettelegging er utført av Roland Mauseth. Side 2

8 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 0 Oppsummering Sammendrag Bakgrunn, rammer og idé for Nye Molde sjukehus Situasjonen for Molde sjukehus Idéfaseutredningen for Nye Molde sjukehus Konseptfasen Plass i planprossesen - Innhold Prosessen for konseptfasen Sammendrag av hovedfunksjonsprogrammet (HFP) Dimensjonering Revidering av HFP Utforming av tilbudene Sammendrag av Hovedprogram utstyr og Overordnet teknisk program Hovedprogram utstyr (HPU) Overordnet teknisk program (OTP) Skisseprosjektet Mulighetsstudier valg av konsept Sykehuskonsept Fleksibilitet og tilgjengelighet Funksjonsorganisering Design arkitektonisk uttrykk Transport og parkering Bygningsstruktur Tekniske installasjoner Arealregnskap Vurdering av sekundært alternativ Organisasjonsutvikling - Driftskonsept IKT i Nye Molde sjukehus Driftskonsept Økonomiske analyser Investeringsbehov Finansieringsplan Driftskonsept oppsummering av konsekvenser for driftsøkonomi Kost-nytte analyse nåverdianalyse - sensitivitetsanalyse Plan for neste fase (forprosjektfasen) Beslutninger ved enden av forprosjektfasen Plan for forprosjektfasen Vedlegg til Konseptrapporten Trykte vedlegg Utrykte vedlegg...68 Side 3

9 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 0 Oppsummering Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus markerer slutten på den andre av tre planleggingsfaser for sykehusprosjektet. I konseptfasen er forhold som driftskonsept, dimensjonering, løsninger og økonomiske beregninger blitt videreutviklet og kvalitetssikret. Konseptrapporten viser også utformingen av sykehuset på den aktuelle tomten, og plassering av de ulike funksjonene i bygningen. Rapporten gir grunnlag for beslutning om gjennomføring av forprosjekt for Nye Molde sjukehus, som er siste planleggingsfase før vedtak om bygging. De neste tiårene vil det norske helsevesenet møte store utfordringer fordi befolkningens sammensetning og behov endrer seg, med et sterkt økende antall eldre og et endret sykdomsbilde. Virksomhetsidéen for Nye Molde sjukehus er utviklet for å løse disse utfordringene på en ressurseffektiv måte, i et tett og helhetlig samarbeid med primærhelsetjenesten. I dette ligger det også et potensiale for en kvalitetsmessig gevinst for pasienten. Nye Molde sjukehus er planlagt med stor grad av drifts- og bygningsmessig fleksibilitet. Dette skal sikre god kapasitetsutnyttelse, bidra til effektiv drift og til fremtidig omstillingsevne når nye behov oppstår. Den forventede aktivitetsøkningen frem mot år 2025 vil kunne dekkes med et bemanningsnivå omtrent som i Det utgjør en vesentlig effektivisering. Løsningene for det nye sykehuset er bygget inn i et pasientfokusert og kompakt sykehusanlegg. De forskjellige kategoriene med funksjoner i sykehuset ligger samlet i hver sine områder, noe som sparer areal og bidrar til å senke både byggekostnader og driftskostnader. Somatikk og psykisk helsevern er tett integrert i bygget. Samlet uttegnet bruttoareal utgjør m 2 ekskl. garasjer. Nye Molde sjukehus har en investeringskostnad på 2,787 mrd kroner (prisnivå mars 2008). Dette er om lag en mrd kroner dyrere enn alternativet med oppgradering/nybygg og fortsatt drift av dagens bygningsmasse. På lang sikt vil imidlertid et helt nytt sykehus bli vesentlig rimeligere enn slik oppgradering, fordi sistnevnte ville kreve tidlig reinvestering i nye bygg. Nye Molde sjukehus gir dessuten et langt bedre grunnlag for å utvikle et driftseffektivt lokalsykehus enn alternativet med oppgradering/nybygg. Økonomien i prosjektet er avgjørende for realisering. Et nytt sykehus medfører økte driftskostnader i form av renter og avskrivninger. Det medfører imidlertid også reduserte kostnader til avskriving av gamle bygg, samt grunnlag for effektiviseringsgevinster og økte inntekter. Beregningene i konseptfasen viser at Helse Nordmøre og Romsdal dermed kan dekke mer enn 50 % av de økte driftskostnadene allerede første driftsår innenfor gjeldende rammer. Konklusjonen i første planleggingsfase, idéfasen, var at Prosjekt Nye Molde sjukehus er liv laga. Løsningene og de økonomiske beregningene som nå presenteres i konseptrapporten forsterker ytterligere grunnlaget for et realistisk og drivverdig Nye Molde sjukehus. Det gir også grunnlag for en god og fremtidsrettet løsning for pasientene. Side 4

10 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 1 Sammendrag Kap. 2 Behovet for et nytt sykehus i Molde er godt dokumentert gjennom flere utredninger og pasienttilfredshetsundersøkelser. Behandlingsarealet ved dagens sykehus holder ikke en akseptabel teknisk og funksjonell standard, og bygningsmassen er av så gammel konstruksjon at den er vanskelig å tilpasse uten uforholdsmessig store kostnader. Somatikk og psykisk helsevern er geografisk spredt. De neste tiårene vil den norske befolkningens sammensetning og behov endre seg, med et sterkt økende antall eldre og et endret sykdomsbilde. Med dagens tradisjonelle driftsmodell ville dette medføre en vesentlig kapasitets- og kostnadsvekst i helsesektoren. Det vil gi svært store utfordringer hva angår tilgang på personell og ressurser, og representerer ikke en ønsket utvikling. I arbeidet med et nytt Molde sjukehus er det forsøkt å løse denne utfordringen med en ny driftsmodell som baserer seg på et mye tettere samarbeid med kommunehelsetjenesten enn i dag. Gjennom et slikt samarbeid kan man i større grad velge andre løsninger enn innleggelse, og legge til rette for kortere sykehusopphold når innleggelse er riktig. Sykehusoppholdet må da skje som del av et helhetlig behandlingsforløp som starter og slutter i kommunehelsetjenesten. Styret for Helse Midt-Norge har etter omfattende utredninger vedtatt at det skal være to sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal; Kristiansund sykehus og Molde sjukehus. Nye Molde sjukehus er vedtatt etablert på Eikrem utenfor Molde sentrum. I tråd med gjeldende styringssignaler og regionale strategiprosesser baseres utviklingen av pasienttilbudet på den funksjonsfordelingen som er mellom de to sykehusene i dag. Den videre utviklingen påvirkes også av omstrukturering av spesialisttilbudet innen psykisk helsevern i Midt-Norge, og av et regionalt arbeid for å sikre at øyeblikkelig hjelp-pasienter i større grad behandles ved eget foretak fremfor St. Olavs Hospital. Kap. 3 Kap. 4 Konseptfasen tar utgangspunkt i disse forutsetningene, og i arbeidet som er utført i idéfasen. Den omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det best egnede konseptet for det nye sykehuset. Konseptrapporten gir grunnlag for beslutning om gjennomføring av forprosjektet, som er siste planleggingsfase før vedtak om bygging. Arbeidet er i stor grad gjennomført av helseforetakets eget personell, i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer på sykehusutvikling. Over 400 ansatte, brukere og andre bidragsytere har så langt vært med på å utvikle løsninger for Nye Molde sjukehus. Den lokale medvirkningen og sluttbrukerkompetansen har vært viktig for å utvikle et framtidsrettet lokalsykehus. I perioden frem mot og etter år 2025 vil behovet for spesialisthelsetjeneste øke på grunn av en aldrende befolkning. Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) beskriver et Nye Molde sjukehus som skal kunne dekke dette økende behovet gjennom mer effektiv drift og et tett samarbeid med primærhelsetjenesten. Fleksibel bruk av behandlingsarealer som sengeområder, poliklinikker m.m. er særlig vektlagt, noe som sikrer optimal kapasitetsutnyttelse. Den innebygde fleksibiliteten gjør det også lettere å omstille driften til fremtidige behov som ikke er kjent i dag. Side 5

11 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Pasienter med akutte problemstillinger skal raskt få avklart sin tilstand i Det lille akuttsykehuset. Denne delen av sykehuset inneholder et felles akuttmottak med sykehusmottak og legevakt for omliggende kommuner, en observasjonspost samt nødvendige støttefunksjoner. Dagbehandling og poliklinisk konsultasjon foretrekkes der dette er faglig gode alternativer. Innleggelser skjer kun når det er nødvendig, og innleggelse i pasienthotell benyttes i utstrakt grad. Antall tradisjonelle sykehussenger er følgelig redusert i forhold til dagens sykehus. Det er lagt vekt på å finne kostnadseffektive løsninger for de enkelte deler av virksomheten. Konseptet går lenger enn andre sykehus i å integrere somatikk og psykisk helsevern, noe som er en faglig ønsket utvikling. Kap. 5 Kap. 6 Prosjekt Nye Molde sjukehus har en målsetning om å standardisere bygningsmessige og tekniske løsninger, samt utstyrsløsninger, så langt dette er praktisk mulig. Innføring av nye IKT-løsninger vil gi vesentlige forbedringer i forhold til dagens sykehus og er viktig for driftsøkonomien i det nye sykehuset. Nye telemedisinske løsninger vil styrke samarbeidet med kommunehelsetjenesten. Sykehuset skal bygges med meget høye krav til effektiv energibruk. Bygningskonseptet for Nye Molde sjukehus er basert på en visjon om et pasientfokusert og kompakt sykehusanlegg med oversiktlighet, korte avstander og en god strukturell fleksibilitet. Vertikal todeling av sykehusets arealer gir mulighet for å differensiere teknisk forsyning, korridorbredder og materialbruk mellom de to delene. Det gir bedre arealøkonomi og forenkler orienteringen i bygget. Behandlingsdelen av sykehuset er i tillegg gitt en horisontal differensiering av arealer mht. funksjon, og det er et tydelig skille mellom elektiv (planlagt) og akutt behandling. Ved at de forskjellige kategorier funksjonsareal i sykehuset ligger samlet i hver sine områder er det mulig å holde investeringskostnader og årlige driftskostnader lavest mulig. Samlet uttegnet brutto areal utgjør m² ekskl. garasjer. Prosjektets arealdifferensiering gir potensiale til å oppnå en redusert brutto/nettofaktor og dermed et lavere bruttoareal. Denne mulige arealreduksjonen utredes i forprosjektet. Kap. 7 Intern og ekstern organisasjonsutvikling er avgjørende for å oppnå de planlagte ressurs- og kvalitetsgevinstene i Nye Molde sjukehus og samtidig sikre nødvendig kapasitet på tjenestene. Ansatte må tilegne seg nye ferdigheter for å drive det nye sykehuset. Frem mot ferdig sykehus må det utvikles nye samarbeidsstrukturer, både internt og mellom sykehuset og dets samarbeidspartnere. Dette arbeidet er påbegynt. Virksomhetsidéen innebærer at Nye Molde sjukehus og kommunehelsetjenesten samarbeider om å gi pasienten et helhetlig og sammenhengende helsetilbud. Fagpersoner ved sykehuset skal sikre tilgang til spesialistkompetanse ute i kommunene, gjennom utadrettet virksomhet, opplæring og elektronisk kommunikasjon. Nye Molde sjukehus planlegges uten sengekapasitet for utskrivingsklare pasienter. Skal en lykkes med driftskonseptet for Nye Molde sjukehus må en derfor gjennomføre flere tiltak knyttet til standardisering av pasientforløp, samhandlingsrutiner og intermediærtilbud. Side 6

12 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Kap. 8 Oppdaterte beregninger for Nye Molde sjukehus viser en investeringskostnad på 2,787 mrd kroner (P 50), justert for prisvekst per mars Det gir en prosjektkostnad per m 2 inkl. utstyr på kr ekskl. byggelånsrenter. Prosjektet er om lag 1 mrd kroner dyrere enn 0-alternativet - å oppgradere og fortsatt drive dagens bygningsmasse på Lundavang og Hjelset. 0-alternativet faller likevel vesentlig dyrere ut på lang sikt fordi det tidlig må reinvesteres i nye bygg. Nye Molde sjukehus gir dessuten et langt bedre grunnlag for å utvikle et driftseffektivt lokalsykehus enn alternativet med oppgradering/nybygg. Ifølge driftskonseptet for Nye Molde sjukehus vil forventet aktivitetsøkning frem mot 2025 kunne dekkes med et bemanningsnivå omtrent som i dag, noe som utgjør en vesentlig effektivisering. Beregningene viser at reduserte kostnader til lønn og avskrivning og økte inntekter vil dekke 53 % av de økte driftskostnadene (avskrivninger og renter) det første driftsåret. Denne andelen vil øke år for år. Tallene er basert på en lånefinansiering på 42 % for prosjektet. Kap. 9 Konseptfasen etterfølges av forprosjektfasen. Denne fasen fører frem til en forprosjektrapport, som skal gi grunnlag for endelig godkjenning av prosjektet for bygging. Rapporten skal være utarbeidet ved utgangen av mars I forprosjektfasen videreføres dagens prosjektorganisasjon, med interne ressurser og supplert med kompetanse fra Helsebygg Midt-Norge. Den sterke ansatte- og brukermedvirkningen opprettholdes. Helsebygg Midt-Norge vil sannsynligvis overta byggherrerollen i gjennomføringsfasen, og vil også ha en tydeligere rolle i forprosjektfasen enn i konseptfasen. Samlede kostnader for forprosjektfasen er kalkulert til 57,395 mill. kroner. Hovedtyngden av kostnadene er knyttet til prosjekteringsarbeidet som arkitekter og rådgivende ingeniører skal utføre. Side 7

13 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 2 Bakgrunn, rammer og idé for Nye Molde sjukehus Behandlingsarealene ved dagens Molde sjukehus holder ikke en akseptabel teknisk og funksjonell standard. Dagens og morgendagens lokalsykehusutfordringer er foreslått løst ved å bygge et helt nytt sykehus, som samtidig samler somatikk og psykisk helsevern. Nasjonale og regionale føringer, med to sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal og en vedtatt oppgavefordeling mellom disse, gir rammer for prosjektet. 2.1 Situasjonen for Molde sjukehus Lokalisering - bygningsstandard i dag Behovet for ett nytt sykehus i Molde er grundig dokumentert i flere utredninger og pasienttilfredshetsundersøkelser. 1 Bygningsmassen er i hovedsak ført opp i perioden og er geografisk spredt. Det somatiske tilbudet og deler av tilbudet i psykisk helsevern er lokalisert på Lundavang, sentralt i Molde by. På Hjelset, 2 mil øst for Molde sentrum, ligger hovedtyngden av det spesialiserte sykehustilbudet i psykisk helsevern. Behandlingsarealet ved dagens sykehus holder ikke en akseptabel teknisk og funksjonell standard 2. Eksempelvis gjelder dette sanitær- og ventilasjonsforhold, en svært høy andel flersengsrom, mangel på isolat, utilfredsstillende pasientlogistikk og et nettoareal per somatisk seng på om lag 12 m 2, mot m 2 ved nye sykehusprosjekter. Bygningsmassen er krevende å drive effektivt, og av så gammel konstruksjon at den er vanskelig å tilpasse til moderne krav uten uforholdsmessig store kostnader Organisering av det framtidige Molde sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal har i gjennomført en omfattende utredningsprosess for den framtidige organiseringen av spesialisthelsetjenesten i foretaket. Styret for Helse Midt- Norge vedtok i januar 2004 at det skal være to sykehus; Kristiansund sykehus og Molde sjukehus, i Helse Nordmøre og Romsdal. 1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (HELTEF) har gjennomført flere pasienttilfredshetsundersøkelser (PasOpp) ved somatiske døgnenheter ved norske sykehus. Den siste undersøkelsen (Rapport nr 1, 2007) viser at standarden ved Molde sjukehus vurderes signifikant dårligere (59,8) enn landsgjennomsnittet (100). Kun standarden ved Narvik sykehus (57,2) vurderes som dårligere. 2 Standarden på dagens bygningsmasse ved Molde sjukehus er beskrevet i detalj i Idéfasedokumentet for Nye Molde sjukehus, tilgjengelig under fanen Dokumenter på nettadressen Side 8

14 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Løsningen for Molde sjukehus er nærmere utredet i perioden Styret for Helse Midt- Norge vedtok i møte 26. juni 2006 å gi sin tilslutning til at Nye Molde sjukehus med både en somatisk og psykiatrisk enhet bygges på Øvre Eikrem ved Molde. Det regionale styret har plassert sykehuset øverst på listen over nye store investeringsprosjekter i regionen. Styret forutsatte samtidig at sykehusene på Lundavang og Hjelset avvikles og at eiendommene blir solgt Tilbudene ved Molde sjukehus Molde sjukehus dekker, sammen med Kristiansund sykehus, spesialisthelsetjenestetilbudet i Nordmøre og Romsdal. Funksjonsfordelingen i Helse Nordmøre og Romsdal er forankret i nasjonale og regionale føringer. Ved overgangen til helseforetak eksisterte det allerede en funksjonsdeling mellom Molde sjukehus og Kristiansund sykehus, blant annet innen psykisk helsevern, nevrologi, ørenese-hals og tilbudet til barn og unge. Omfattende regionale strategiprosesser har vurdert og beskrevet tilbudet ved de enkelte sykehusene i regionen. Ut fra dette planlegges Nye Molde sjukehus med de spesialistfunksjoner og den faglige kompetansen sykehuset har i dag. Dagens Molde sjukehus på Lundavang i Molde sentrum Spesialisttilbudet i psykisk helsevern som er organisert under dagens Molde sjukehus er spredt på to geografiske steder; Lundavang og Hjelset. Det er faglig sterkt ønskelig å lokalisere det spesialiserte sykehustilbudet i psykisk helsevern på samme sted som det somatiske sykehustilbudet. Dette er spesielt for å ivareta bedre hensynet til pasienter med komplekse problemstillinger på tvers av det tradisjonelle skillet mellom somatikk og psykiatri Regional oppgavefordeling og utvikling Helse Midt-Norge har siden 2005 arbeidet med den fremtidige utformingen av spesialisttilbudet i regionen. Det er vedtatt en strategisk handlingsplan for perioden , og det er gjennomført et eierstrategiprosjekt i flere faser. Styret for Helse Midt-Norge har vedtatt at det fortsatt skal være åtte somatiske sykehus i regionen og at alle sykehusene skal ha lokalsykehusoppgaver. Regional fordeling av og nivå for en rekke funksjoner har vært oppe til diskusjon, eksempelvis kirurgisk/ortopedisk vaktberedskap, laboratoriemedisin, fødselsomsorg og røntgentjenester. Styret for Helse Midt-Norge ønsker å videreføre arbeidet med oppgavefordelingen mellom sykehusene for å utnytte kapasitet og kompetanse gjennom en mer dynamisk fordeling av oppgaver i regionen. Det skal mellom annet iverksettes prosesser som fører til at befolkningen i naboforetak til St. Olavs Hospital i større grad legges inn i eget foretak ved behov for øyeblikkelig hjelp. 3 Den utadrettede delen av psykisk helsevern for Romsdal ivaretas gjennom Knausensenteret som bl.a. inneholder Molde distriktspsykiatriske senter (DPS), med psykiatrisk poliklinikk, dagbehandlingstilbud og døgnenhet. Side 9

15 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Som ledd i å oppfylle målsetningene i nasjonal Opptrappingsplan for psykisk helsevern, omstruktureres tilbudet i regionen slik at brukerne i større grad får et tilbud i eget foretaksområde. Helse Nordmøre og Romsdal har gjennom tilbudene ved Molde sjukehus ivaretatt deler av tilbudet til befolkningen i hele Møre og Romsdal. I Helse Sunnmøre bygges et eget tilbud nå opp parallelt med at kapasiteten reduseres tilsvarende ved Molde sjukehus. Styret for Helse Midt-Norge vedtok i mai 2006 en handlingsplan med seks strategiske satsningsområder som skal prioriteres av sykehusene i regionen: 1. Psykisk helsevern og rusbehandling 2. Sammenhengende behandlingstilbud 3. Kronisk syke og syke eldre 4. Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom 5. Dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet 6. Bedre bruk av tilgjengelige ressurser For å nå målene knyttet til de ulike satsningsområdene er det avgjørende at sykehusene, sammen med primærhelsetjenesten, skaper en bedre sammenheng i behandlingstilbudet og derigjennom øker både faglig og pasientopplevd kvalitet. Koordinerte og effektive behandlingsforløp, og bedre samordning av ressurser og tilbud internt i sykehuset står også sentralt for å forbedre ressursutnyttelsen. 2.2 Idéfaseutredningen for Nye Molde sjukehus Virksomhetsidé Nye Molde sjukehus I idéfaseutredningen som er vedtatt av styret for Helse Midt-Norge går det fram at virksomheten i Nye Molde sjukehus skal organiseres ut fra 6 hovedsøyler: En utadrettet behandlingsfilosofi Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte God kompetanse trygghet for pasienten Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus og Høgskolen i Molde Fleksibilitet og endringsvillighet Samling av psykisk helsevern og somatikk Et viktig aspekt i en fremtidsrettet behandlingsfilosofi er et tett og nært samarbeid mellom pasient, pårørende, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, jfr. den regionale strategien. Målet må være at pasienten opplever et sammenhengende behandlingstilbud, der de ulike nivåene samarbeider godt gjennom hele forløpet. Spesialisthelsetjenesten må ut med sine tjenester for å møte både pasient og primærhelsetjeneste. Sammen må en finne gode løsninger på problemstillinger som i dag ofte ender opp med innleggelse som den tradisjonelle løsning. Redesign av behandlingsforløp, fagutvikling og organisatoriske tilpasninger vil være en kontinuerlig oppgave, og de bygningsmessige løsningene må legge til rette for dette. Side 10

16 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Alternative løsninger Følgende alternativ for framtidig løsning for Molde sjukehus er vurdert: Alternativ 0 Alternativ 1 Sekundært forutsetter dagens lokalisering av tilbudet ved Molde sjukehus, dvs. tilbud på Lundavang og Hjelset. Det vil være nødvendig å bygge en ny sengefløy og hovedankomst på Lundavang og oppgradere øvrig bygningsmasse 4. innebærer oppfyllelse av vedtak i styret for Helse Midt-Norge som forutsetter bygging av ett samlet Molde sjukehus på Eikrem. alternativ som omfatter en etappevis utbygging av Nye Molde sjukehus på Eikrem. Utredningen i idéfasen konsentrerer seg om alternativene 0 og 1. Det sekundære alternativet vil gi større utbyggingskostnader på Eikrem enn alternativ 1. Dette er fordi det må gjennomføres investeringer for å utbedre forholdene for areal som ikke blir flyttet til Eikrem i første etappe. Videre gir sekundæralternativet et dårligere grunnlag for å integrere somatikk og psykisk helsevern i det nye sykehuset. Alternativ 1 gir et langt bedre grunnlag for å utvikle et framtidsrettet sykehus med gode pasientforløp og effektiv utnyttelse av ressursene enn hva alternativ 0 gir mulighet for. De økonomiske utredningene i idéfasedokumentet viser at det totaløkonomiske bildet for alternativ 1 gjør at dette alternativet er å foretrekke fremfor alternativ 0, selv om dette alternativet gir en lavere investeringskostnad 5. Styret for Helse Midt-Norge godkjente Idéfasedokumentet for Nye Molde sjukehus i møte 29. mai Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen for idèfasen for Nye Molde sjukehus. 2. Styret registrerer at Staten har lagt opp til en finansieringsordning basert på lånesøknader og et selvstendig ansvar for RHFet/HF i sin helhet å svare for egne kapitalkostnader og andre driftsutgifter. En kan derfor ikke uten videre regne med tilskudd eller annen ekstraordinær overføring for å realisere utbyggingsprosjekter. Det er avgjørende at man allerede i startfasen ved en større investering, foretar en bred analyse av totaløkonomien på kort og lengre sikt. Styret ber derfor om å få seg forelagt en grundig og realistisk vurdering av HMNs evne og mulighet til å bære sine samlede kostnader etter at utbyggingen ved St. Olavs Hospital er avsluttet og nye Molde sykehus er ferdigstilt, - og for de mest kritiske årene deretter. 3. Prosjektet forelegges Helse og omsorgsdepartementet til foreløpig myndighetsvurdering. Styret for Helse Midt-Norge RHF vil deretter få seg forelagt finansieringen av de videre arbeider i konseptfasen og forprosjektfasen som egen sak. 4. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter å få seg forelagt resultatene av konseptfasen, dvs. hovedfunksjonsprogram og skisseprosjekt, for behandling før forprosjektarbeidet iverksettes. 4 Jfr utredninger om ny sykehusstruktur (Samla Plan) i Helse Nordmøre og Romsdal Disse finnes tilgjengelig under fanen Dokumenter på nettstedet 5 Dette er beskrevet i mer detalj i kapittel 8 i denne konseptrapporten. Side 11

17 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 3. Konseptfasen Konseptfasen omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det best egnede konseptet, og utvikle dette til et nivå hvor eieren med akseptabel sikkerhet kan treffe beslutning om gjennomføring av forprosjekt. 3.1 Plass i planprossesen - Innhold Planprosessen fram til vedtak av realisering av prosjektet (B4) i følge veileder for tidligfaseplanlegging for sykehusprosjekter, går fram av figur 3.1. Figur 3.1 Planprosesser i tidligfasen for sykehusprosjekter B1 Idéfase B2 Konseptfase B3 Forprosjektfase B4 Konseptfasen ferdigstilles med utarbeidelse av konseptrapport, der den anbefalte løsningen beskrives gjennom sammenfatning av innhold i: Hovedfunksjonsprogram (HFP) vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 13. desember Hovedprogram utstyr (HPU) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 11. desember Overordnet teknisk program (OTP) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 11. desember Skisseprosjekt (SPR) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 17. juni Hver av disse 4 dokumentene følger konseptrapporten som egne vedlegg. Det er gjennomført økonomiske utredninger i tilknytning til investeringskostnadene og driftsøkonomiske konsekvenser. Driftskonsept, finansieringsplan og kost-nytte analyse er presentert i egne vedlegg som følger konseptrapporten. Konseptrapporten skal i tillegg til utredningene knyttet til denne fasen, også inneholde en plan for gjennomføring av neste fase, forprosjektfasen. Side 12

18 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 3.2 Prosessen for konseptfasen Organisering Organiseringen av arbeidet med å realisere Nye Molde sjukehus går fram av figur 3.2: Prosjektstyret har hatt slik sammensetning: Adm. direktør Bjørn Engum, HNR, leder Avdelingssjef Tove Hauge, HNR Avdelingssjef Turid Hertzberg, HNR Tillitsvalgt Eli Birkeland Fredly, HNR Tillitsvalgt Tore Brudeseth, HNR Hovedvernombud Odd H. Trætnes, HNR fra Paul Øie Seniorrådgiver Nils Arne Bjordal, Helse Midt-Norge Direktør Rolf Eidsæter, Molde Boligbyggerlag (MOBO) Fastlege Jorunn Fiske Brakstad, Molde Leder i brukerutvalget Harald Eriksen Nestleder i brukerutvalget Edgar Bæverfjord Figur 3.2 Organisering av arbeidet med Nye Molde sjukehus Arbeidet med å realisere Nye Molde sjukehus, og med å utarbeide konseptrapporten, ledes av en prosjektorganisasjon med representasjon fra egen organisasjon og Helsebygg Midt-Norge. Organisasjonen omfatter: Prosjektdirektør Eirik Heggemsnes Prosjektleder Guttorm Eldøen ( ) Prosjektleder Britt Rakvåg Roald ( ) Prosjektleder Anita Kvendseth ( ) Prosjektleder Randi Myhre Prosjektleder Gudmund Moen Side 13

19 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Medlemmene i prosjektorganisasjonen har hatt ansvaret for de enkelte delutredningene og koordinering av de eksterne rådgiverne og medvirkning fra ansatte og brukere Medvirkning Over 400 ressurspersoner - ansatte fra hele helseforetaket, brukere og andre bidragsytere - har så langt vært med på å utvikle løsninger for Nye Molde sjukehus. Den lokale medvirkningen og sluttbrukerkompetansen er viktig for å utvikle et framtidsrettet lokalsykehus. I arbeidet med HFP ble det i første omgang opprettet arbeidsgrupper fra de ansatte som skulle se på pasientstrømmer i behandlingsforløpet. Gruppene ble deretter omorganisert for å se nærmere på spesielle deler av sykehuset (sengeposter, pasienthotell med mer). Arbeidet med HPU og OTP ble gjennomført ved at det for hver av de to delarbeidene ble opprettet egne arbeidsgrupper med representasjon fra de ansatte. I arbeidet med skisseprosjektet ble det opprettet 8 arbeidsgrupper med representanter fra ansatte og brukere Samarbeidspartnere Prosjektet Nye Molde sjukehus har knyttet til seg rådgivingskompetanse til de enkelte delutredningene: Helsebygg Midt-Norge Medlem i prosjektorganisasjon, utarbeidelse HPU, generell rådgivning under hele arbeidet. Hospitalitet AS Generell rådgivningskompetanse, sentral i utarbeidelse av HFP, OTP og økonomiske utredninger. Team Molde arkitekter Består av arkitektfirmaene Narud Stokke Wiig arkitekter og planleggere, Arstad Arkitekter og Arkitema. Ansvar for utarbeidelse av skisseprosjektet. COWI AS Rådgivende ingeniører som har arbeidet med skisseprosjektet sammen med Team Molde Annen ekstern bistand SINTEF Helse SINTEF Helse har gjennomført en alternativ vurdering av framskrevet behov for sengekapasitet. Bygganalyse AS Firmaet har kostnadsberegnet arkitektenes del av entreprisekostnadene, og har kvalitetssikret øvrige kostnadsberegninger i investeringskalkylen, samt bistått i arbeidet med usikkerhetsanalysen. Side 14

20 Nye Molde sjukehus - konseptrapport PTL Firmaet har ledet arbeidet med usikkerhetsanalysen for prosjektet Tidsplan Tidsplanen for konseptfasen har hatt følgende milepæler: Tabell 3.1 Milepæler Tidspunkt Oppstart konseptfase HFP OTP HPU Skisseprosjekt Samlet konseptrapport Behandling styret for Helse Nordmøre og Romsdal Behandling styret for Helse Midt-Norge Side 15

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Nye Molde sjukehus Konseptrapport

Nye Molde sjukehus Konseptrapport Nye Molde sjukehus Konseptrapport Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 04.09.2008 Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus er utarbeidet av Prosjekt Nye Molde sjukehus med bistand fra Helsebygg

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 95/08 Helse Nordmøre og Romsdal HF - Nye Molde sjukehus - konseptrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 95/08 Helse Nordmøre og Romsdal HF - Nye Molde sjukehus - konseptrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/08 Helse Nordmøre og Romsdal HF - Nye Molde sjukehus - konseptrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 95/08 Saksbeh:

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall.

Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 29.05.07 kl Møtested: Helse Midt-Norge RHf, Stjørdal Saksnr.: 50/07 59/07 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid

Detaljer

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21.

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. januar 2015 Historisk tidslinje Helse og omsorgsdepartementet Prosjektoppdrag

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Melding om vedtak FSK 103/14 Helse Møre og Romsdal HF Postmottak Postboks 1600 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/3131 Eirik Heggemsnes, H10 08.10.2014

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Styremøte Helse Møre og Romsdal Styremøte Helse Møre og Romsdal Ålesund 27.01.2016 Prosjektleder: Pål Ingdal Prosjektdirektør: Bjørn Remen Agenda 1. Milepæler konseptfasen 2. Dimensjonering hovedfunksjonsprogram 3. DMS Kristiansund 4.

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.10.2012 225/12 PEU Saksansvarhg Arkiv: Kl- Arkivsaknr Perry Ulvestad Ohjekt: 12/1827 HØRINGSUTTALELSE TIL

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Møtedato: 30.04.15 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen VEDTAKSFORSLAG 1) a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, teknologiutviklingens konsekvenser for dimensjonering og planlegging Hemit konferansen 22. september 2016 Pål Ingdal, sykehusplanlegger

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder (forlot møtet kl. 16.15) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Mandat prosjektstyret SNR

Mandat prosjektstyret SNR Mandat prosjektstyret SNR 1 Innhold Formål med dokumentet... 3 Forankring og oppgaver... 3 Styresammensetning... 3 Ansvar... 3 Forutsetninger... 3 Fullmakter... 4 Budsjettrammer... 4 Rapportering... 4

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER

Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04/09/08 SAK NR 082-2008 FULLMAKTSTRUKTUREN FOR INVESTERINGSPROSJEKTER TILPASNING TIL FASEOVERGANGER Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 17/12 Revidert reglement for bygg og eiendomsvirksomheten for Helse Midt-Norge Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe 2011/601 Dato

Detaljer

Gjemnes kommune. Saksframlegg. Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport for Sjukehuset - Nordmøre og Romsdal

Gjemnes kommune. Saksframlegg. Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport for Sjukehuset - Nordmøre og Romsdal Gjemnes kommune Arkiv: H00 Arkivsaksnr: 2016/2045-3 Saksbehandler: Birgit Eliassen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 81/16 11.10.2016 Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

Idéfaserapport i korte trekk

Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapporten har tre hoveddeler. Del én beskriver dagens situasjon, kapasitetsbehov og faglige utviklingstrekk, oppsummert i kapittelet «Behov for endring». Del to inneholder

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift!

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! Nye Molde sjukehus Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! 1960 - Historikk - 2017 2001: Fylkestingets julevedtak : Nytt sykehus på Lundavang 2002: Helse Midt-Norge starter

Detaljer

Nye Molde Sjukehus - prosjektorganisering. Helse Nordmøre og Romsdal v/adm.dir. Bjørn Engum. Helse Midt-Norge v/adm.dir. Jan Eirik Thoresen

Nye Molde Sjukehus - prosjektorganisering. Helse Nordmøre og Romsdal v/adm.dir. Bjørn Engum. Helse Midt-Norge v/adm.dir. Jan Eirik Thoresen Notat Sak Utarbeidet av Til Nye Molde Sjukehus - prosjektorganisering Johan Arnt atnan Helse Nordmøre og Romsdal v/adm.dir. Bjørn Engum Dato 19.05.2008 Kopi edlegg Helse Midt-Norge v/adm.dir. Jan Eirik

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

PLAN FOR KONSEPTFASE

PLAN FOR KONSEPTFASE Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2009 HELSE FINNMARK KIRKENES,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Møtedato: 03.10.16 Møtested: Mosjøen Formål: Saken viser plan for videre arbeid med distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Samarbeidet mellom Brønnøy

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 009-2018 UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Helse Sør-Øst RHF skal

Detaljer

DRØFTINGSPROTOKOLL. Grunnlag for drøfting - Sak 83/14 «Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal»

DRØFTINGSPROTOKOLL. Grunnlag for drøfting - Sak 83/14 «Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal» DRØFTINGSPROTOKOLL 12.12.2014 ble det avholdt drøftingsmøte ihht HA 30 og 31, mellom HMN RHF på den ene side og LO, UNIO, Akademikerne, SAN, YS og konsernverneombud, vedrørende styresak 83/14. Tilstede:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/02 Psykisk helsevern opptrappingsplan - investeringstiltak Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 11.03.02 20/02 Saksbeh.: Nils Arne Bjordal

Detaljer

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007 NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Lier 21.725 Røyken 17.280 Hurum 8.799 = 47.804 Sande Svelvik 14.181

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN

HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Kristiansund Molde Ålesund HELSE MØRE OG ROMSDAL UTVIKLINGSPLAN Volda Mulighetsstudier September 2012 INNHOLD: Dagens situasjon 2012... 03 Løsningsmodell 0... 09 Løsningsmodell 1A... 23 Løsningsmodell

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus Revidert kostnadsramme Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 19.02.2009 Dokumentet Revidert kostnadsramme er et vedlegg til

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby Styrets i Helse Sør-Øst fattet følgende vedtak i sak 132-2008 1. Styret i Helse Sør-Øst anser

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Rapport. Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen. Forfatter Asmund Myrbostad. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-09-13

Rapport. Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen. Forfatter Asmund Myrbostad. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-09-13 Rapport Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen Forfatter Asmund Myrbostad SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-09-13 Versjonsnummer 2 av 54 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 30. november Samme dag ble saksdokumentene,

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 30. november Samme dag ble saksdokumentene, Side 1 av 8 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 7. desember 2017 kl. 10.15-15.30 Møtested: Quality Airport hotell Værnes Saksnr.: 94/17 102/17 Arkivsaksnr.: 17/10 Møtende

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler Vi bygger for pasientens helsetjeneste Sykehusbygg HF Eies av, og jobber for, alle RHF ene Utvikling av kunnskap og kompetanse Standardisering og erfaringsoverføring

Detaljer

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Kort historikk Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/10 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Gjennomføring av ROSanalyse og konsekvensutredning Saksbeh: Lars Magnussen Arkivkode: Saksmappe: 09/466 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 29.02.2016 Saksnummer 29/2016 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 17.

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer