STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)"

Transkript

1 STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport for Nye Molde sjukehus med trykte vedlegg: - Hovedfunksjonsprogram (HFP), inkl. Revidert arealbehov for Nye Molde sjukehus - Hovedprogram utstyr (HPU) - Overordnet teknisk program (OTP) - Skisseprosjekt - Økonomiske analyser Utrykte vedlegg som følger saken: - Skisseprosjekt vedlegg o Brannsikkerhet o Bærestruktur og alternative avstivningsprinsipper o Bygningsfysikk o Innledende energiberegninger o Sikringskonsept o Miljø o Årskostnadsanalyse o Vurdering av termisk energiforsyning o Rombehov tekniske anlegg o Kostnadskalkyle skisseprosjekt o Arealregnskap - Pasienthotell Nye Molde sjukehus - Usikkerhetsanalyse Vedtak i prosjektstyret Prosjektstyret for Nye Molde sjukehus behandlet konseptrapporten i møte 27. august Prosjektstyret gjorde følgende vedtak: Prosjektstyret godkjenner utkast til konseptrapport for Nye Molde sjukehus med de kommentarer som kom fram i møtet.

2 2 Kommentarene til prosjektstyret er innarbeidet i utkast til konseptrapport som er lagt ved saksutredningen. Konseptrapport Formål Konseptfasen omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det beste egnede konseptet, og utvikle dette til et nivå hvor eieren med akseptabel sikkerhet kan treffe beslutning om gjennomføring av forprosjekt som er siste planleggingsfase før endelig vedtak om å realisere prosjektet. Konseptrapport Plass i planprosessen Planprosessen fram til vedtak av realisering av prosjektet (B4) i følge veileder for tidligfaseplanlegging for sykehusprosjekter, går fram av figur 1. Figur 1: Planprosesser i tidligfasen for sykehusprosjekter B1 Idéfase B2 Konseptfase B3 Forprosjektfase B4 Konseptfasen ferdigstilles med utarbeidelse av konseptrapport, der den anbefalte løsningen beskrives gjennom sammenfatning av innhold i: Hovedfunksjonsprogram (HFP) vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 13. desember Hovedprogram utstyr (HPU) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 11. desember Overordnet teknisk program (OTP) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 11. desember Skisseprosjekt (SPR) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 17. juni Hver av disse 4 dokumentene følger konseptrapporten som egne vedlegg. Som et ledd i arbeidet med å kvalitetssikre grunnlagsdokumentasjonen for dimensjonering av sykehuset i HFP, er det gjennomføre en kritisk vurdering av arealbehovet. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal vedtok 27. mai 2008 ett revidert arealbehov for prosjektet som er lagt til grunn i utarbeidelsen av konseptrapporten. Redegjørelse for det reviderte arealbehovet er inkludert i HFP-dokumentet. Det er gjennomført økonomiske utredninger i tilknytning til investeringskostnadene og driftsøkonomiske konsekvenser. Driftskonsept, finansieringsplan og kost-nytte analyse er presentert i egne vedlegg som følger konseptrapporten. Konseptrapporten skal i tillegg til utredningene knyttet til denne fasen, også inneholde en plan for gjennomføring av neste fase, forprosjektfasen.

3 3 Organisering av arbeidet Arbeidet med å utarbeide konseptrapporten er ledet av en prosjektorganisasjon med representasjon fra egen organisasjon og Helsebygg Midt-Norge. Prosjektet har et eget prosjektstyre som organisasjonen rapporterer til. Arbeidet er gjennomført med stor deltakelse fra ansatte, brukere og andre bidragsytere. Prosjektet har knyttet til seg rådgiverkompetanse til de enkelte delutredningene. Tidsplan - Ressursbruk Konseptrapporten legges fram i samsvar med tidsplanen for arbeidet og med bruk av mindre midler enn budsjettert. Kort fra konseptrapporten Vi viser til konseptrapporten med trykte og utryke vedlegg for en fullstendig informasjon om prosjektet. Vi vil her gjengi noen korte utdrag fra rapporten. HFP Konseptet for Nye Molde sjukehus er organisatoriske og strukturelt annerledes enn dagens tradisjonelle sykehusmodell. Konseptet sikrer nødvendig fleksibilitet for å tilpasse tilbudet til nye utfordringer på kort og lang sikt. Tallet på tradisjonelle sykehussenger reduseres til fordel for mer bruk av dagbehandling, observasjonssenger og senger i pasienthotell. Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste er en avgjørende suksessfaktor i HFP. Arealbehovet for Nye Molde sjukehus er m 2, ekskl. garasjer. HPU HPU skisserer behovet for utstyr i Nye Molde sjukehus under forutsetningen om løpende utskifting av utrangert utstyr fram til OTP OTP beskriver krav til et nøkternt, framtidsrettet, energiøkonomisk, funksjonelt og teknisk robust lokalsykehus. Nye Molde sjukehus skal bygges med meget høye krav til effektiv energiforbruk. Skisseprosjektet Skisseprosjektet er basert på en visjon om å skape et pasientfokusert sykehusanlegg med oversiktlighet, korte avstander og en god strukturell fleksibilitet. Konseptet baseres på en vertikal todeling av sykehuset arealer. Den vertikale todelingen gir mulighet for å differensiere teknisk forsyning, korridorbredder og materialbruk mellom de to delene. Differensieringen gir bedre arealøkonomi og forenkler orienteringen i bygget. Sykehuset er også gitt en horisontal differensiering av arealer i forhold til funksjoner. Økonomiske analyser Nye Molde sjukehus har en investeringskostnad på 2,787 mrd. kroner (P 50 - prisnivå mars 2008). Dette er om lag en mrd kroner dyrere enn alternativet med oppgradering/nybygg og fortsatt drift av dagens bygningsmasse. På lang sikt vil imidlertid et helt nytt sykehus bli vesentlig rimeligere enn slik oppgradering, fordi sistnevnte ville kreve tidlig reinvestering i nye bygg. Nye Molde sjukehus gir dessuten et langt bedre grunnlag for å utvikle et driftseffektivt lokalsykehus enn alternativet med oppgradering/nybygg.

4 4 Realisering av prosjektet vil medføre økte driftsutgifter (renter og avskrivinger) på 168 mill. kroner første driftsår, forutsatt en låneandel på 42 % (samme som for St. Olavs Hospital). Driftsøkonomiske analyser viser at Helse Nordmøre og Romsdal kan dekke 89 mill. kroner selv (53 %) av de økte driftskostnadene. Udekket ressursbehov er følgelig 79 mill. kroner første driftsår. Ressursbehovet reduseres relativt raskt pga reduserte rentekostnader som følger av nedbetaling av serielån over 20 år. De driftsøkonomiske analysene viser at Helse Nordmøre og Romsdal er nødt til å gjennomføre organisasjonsutvikling både internt og eksternt i forhold til primærhelsetjenesten for å sikre realisering av driftskonseptet og de økonomiske forutsetningene for Nye Molde sjukehus. Plan for neste fase Veilederen for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter lister opp aktiviteter som skal gjennomføres i forprosjektfasen. Forprosjektrapporten som utarbeides skal danne grunnlag for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet skal forelegges Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) pga at investeringene er større enn en mrd. kroner. Prosjektet skal også ha en faglig myndighetsgodkjennelse fra HOD. Videre organisering Prosjektet Nye Molde sjukehus ledes i dag av en prosjektorganisasjon med representasjon fra egen organisasjon og Helsebygg Midt-Norge. Prosjektet har et eget prosjektstyre oppnevnt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal. Helsebygg Midt-Norge har i tillegg til å delta i prosjektorganisasjonen, vært sentrale i delutredninger og generell rådgivning. Prosjektorganisasjonen har ellers knyttet til seg rådgivningskompetanse til de enkelte delutredningene. Organiseringen av det videre arbeidet med Nye Molde sjukehus har vært drøftet med adm. direktør i Helsebygg Midt-Norge som mener at det bør etableres en utbyggingsorganisasjon ledet av Helsebygg Midt-Norge før oppstart av forprosjektet. Bakgrunnen for endringsforslaget er at utbyggingsorganisasjonen må inneha og tilføres tilstrekkelig kompetanse, erfaring, ressurser og handlekraft. Utbyggingsvedtak skal fattes på bakgrunn av forprosjektet. Kvalitet i forprosjektet er derfor særdeles viktig for prosjektets suksess. Adm. direktør er godt fornøyd med arbeidet som prosjektorganisasjonen har gjort. Planleggingen av Nye Molde sjukehus har så langt fulgt tidsplanen som ble satt opp høsten Planleggingen er videre gjennomført med mindre bruk av midler enn budsjettert. Prosjektorganisasjonen har sørget for sterk involvering av ansatte og brukere. Det er også lagt opp til fortsatt god medvirkning i forprosjektfasen. Tilbakemeldingen på arbeidsformen fra de ansatte er god. Prosjektorganisasjonen gjennomfører nå forberedelser av arbeidet med forprosjektet. Funksjonsprogramarbeidet der 4 programmerere fra Helsebygg Midt-Norge er sentrale, starter for fullt i uke 36. Det er lagt en ambisiøs tidsplan for forprosjektarbeidet der en videreføring av dagens organisering vil være en fordel. Prosjektorganisasjonen har engasjert nødvendig kompetanse for å sikre kvaliteten på arbeidet. Kompetansen i Helsebygg Midt-Norge har vært viktig. Adm. direktør mener en skal være forsiktig med å gjøre endringer i organiseringen nå. Arbeidet så langt er gjennomført på en god måte, og adm. direktør vil derfor gå inn for at dagens organisering videreføres i forprosjektfasen, jfr. punkt i konseptrapporten.

5 5 Det bør inngås avtale som sikrer sterkere involvering fra Helsebygg Midt-Norge i forprosjektfasen enn i konseptfasen og en intensjon om at Helsebygg Midt-Norge innehar byggherrefunksjonen i gjennomføringsfasen. Videre behandling Konseptrapporten skal oversendes Helse Midt-Norge for videre behandling og vedtak om gjennomføring av forprosjekt. Styret i Helse Midt-Norge vedtok i møte 23. april 2008 (sak 39/08) mellom annet at: Forprosjektfasen Molde nye sykehus gjennomføres uten stans, i det en først etter at den er avslutet kan gjennomgå prosjektet på en kvalitativ god måte. Styret for Helse Midt-Norge har i møte 29. mai 2008 (sak 51/08) finansiert likviditetsbehovet for arbeidet med forprosjektet (27,2 mill. kroner) i Det er behov for 20,2 mill. kroner for å ferdigstille arbeidet med forprosjektrapporten i Videre er det behov for 10 mill. kroner til videre arbeid med forprosjektet i 2009 etter ferdigstillelsen av forprosjektrapporten. Finansieringen vil bli endelig avklart i forbindelse med investeringsbudsjettet for regionen i Adm. direktørs innstilling: 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF godkjenner den framlagte konseptrapporten for Nye Molde sjukehus. 2. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber Helse Midt-Norge RHF følge opp behandling av konseptrapporten slik at forprosjektet kan gjennomføres slik som tidligere forutsatt. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF legger til grunn en videreføring av dagens organisering av arbeidet med Nye Molde sjukehus i forprosjektfasen. Administrerende direktør får fullmakt til å inngå avtale med Helsebygg Midt-Norge som sikrer en sterkere involvering fra Helsebygg Midt-Norge i forprosjektfasen enn i konseptfasen og en intensjon om at Helsebygg Midt-Norge innehar byggherrefunksjon i gjennomføringsfasen. 4. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det blir bevilget 20,2 mill. kroner til ferdigstillelse av arbeidet med forprosjektrapporten og 10 mill. kroner til videre arbeid med forprosjektet i Bjørn Engum adm. direktør

6 Nye Molde sjukehus Konseptrapport Utkast til behandling i styret for Helse Nordmøre og Romsdal Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde,

7 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus er utarbeidet av Prosjekt Nye Molde sjukehus med bistand fra Helsebygg Midt-Norge, Team Molde arkitekter, COWI AS og Hospitalitet AS. Illustrasjoner og tegninger i rapporten, inkludert forsideillustrasjon, er utarbeidet av Team Molde arkitekter, med unntak av organisasjonskart side 13 (TRB Kommunikasjon). Bildene i rapporten er tatt av fotograf Fred Jonny Hammerø og bearbeidet av TRB Kommunikasjon, med unntak av side 8 og 64 (Roland Mauseth), og side 9 (Torleif Hjellset). Layout og språklig tilrettelegging er utført av Roland Mauseth. Side 2

8 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 0 Oppsummering Sammendrag Bakgrunn, rammer og idé for Nye Molde sjukehus Situasjonen for Molde sjukehus Idéfaseutredningen for Nye Molde sjukehus Konseptfasen Plass i planprossesen - Innhold Prosessen for konseptfasen Sammendrag av hovedfunksjonsprogrammet (HFP) Dimensjonering Revidering av HFP Utforming av tilbudene Sammendrag av Hovedprogram utstyr og Overordnet teknisk program Hovedprogram utstyr (HPU) Overordnet teknisk program (OTP) Skisseprosjektet Mulighetsstudier valg av konsept Sykehuskonsept Fleksibilitet og tilgjengelighet Funksjonsorganisering Design arkitektonisk uttrykk Transport og parkering Bygningsstruktur Tekniske installasjoner Arealregnskap Vurdering av sekundært alternativ Organisasjonsutvikling - Driftskonsept IKT i Nye Molde sjukehus Driftskonsept Økonomiske analyser Investeringsbehov Finansieringsplan Driftskonsept oppsummering av konsekvenser for driftsøkonomi Kost-nytte analyse nåverdianalyse - sensitivitetsanalyse Plan for neste fase (forprosjektfasen) Beslutninger ved enden av forprosjektfasen Plan for forprosjektfasen Vedlegg til Konseptrapporten Trykte vedlegg Utrykte vedlegg...68 Side 3

9 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 0 Oppsummering Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus markerer slutten på den andre av tre planleggingsfaser for sykehusprosjektet. I konseptfasen er forhold som driftskonsept, dimensjonering, løsninger og økonomiske beregninger blitt videreutviklet og kvalitetssikret. Konseptrapporten viser også utformingen av sykehuset på den aktuelle tomten, og plassering av de ulike funksjonene i bygningen. Rapporten gir grunnlag for beslutning om gjennomføring av forprosjekt for Nye Molde sjukehus, som er siste planleggingsfase før vedtak om bygging. De neste tiårene vil det norske helsevesenet møte store utfordringer fordi befolkningens sammensetning og behov endrer seg, med et sterkt økende antall eldre og et endret sykdomsbilde. Virksomhetsidéen for Nye Molde sjukehus er utviklet for å løse disse utfordringene på en ressurseffektiv måte, i et tett og helhetlig samarbeid med primærhelsetjenesten. I dette ligger det også et potensiale for en kvalitetsmessig gevinst for pasienten. Nye Molde sjukehus er planlagt med stor grad av drifts- og bygningsmessig fleksibilitet. Dette skal sikre god kapasitetsutnyttelse, bidra til effektiv drift og til fremtidig omstillingsevne når nye behov oppstår. Den forventede aktivitetsøkningen frem mot år 2025 vil kunne dekkes med et bemanningsnivå omtrent som i Det utgjør en vesentlig effektivisering. Løsningene for det nye sykehuset er bygget inn i et pasientfokusert og kompakt sykehusanlegg. De forskjellige kategoriene med funksjoner i sykehuset ligger samlet i hver sine områder, noe som sparer areal og bidrar til å senke både byggekostnader og driftskostnader. Somatikk og psykisk helsevern er tett integrert i bygget. Samlet uttegnet bruttoareal utgjør m 2 ekskl. garasjer. Nye Molde sjukehus har en investeringskostnad på 2,787 mrd kroner (prisnivå mars 2008). Dette er om lag en mrd kroner dyrere enn alternativet med oppgradering/nybygg og fortsatt drift av dagens bygningsmasse. På lang sikt vil imidlertid et helt nytt sykehus bli vesentlig rimeligere enn slik oppgradering, fordi sistnevnte ville kreve tidlig reinvestering i nye bygg. Nye Molde sjukehus gir dessuten et langt bedre grunnlag for å utvikle et driftseffektivt lokalsykehus enn alternativet med oppgradering/nybygg. Økonomien i prosjektet er avgjørende for realisering. Et nytt sykehus medfører økte driftskostnader i form av renter og avskrivninger. Det medfører imidlertid også reduserte kostnader til avskriving av gamle bygg, samt grunnlag for effektiviseringsgevinster og økte inntekter. Beregningene i konseptfasen viser at Helse Nordmøre og Romsdal dermed kan dekke mer enn 50 % av de økte driftskostnadene allerede første driftsår innenfor gjeldende rammer. Konklusjonen i første planleggingsfase, idéfasen, var at Prosjekt Nye Molde sjukehus er liv laga. Løsningene og de økonomiske beregningene som nå presenteres i konseptrapporten forsterker ytterligere grunnlaget for et realistisk og drivverdig Nye Molde sjukehus. Det gir også grunnlag for en god og fremtidsrettet løsning for pasientene. Side 4

10 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 1 Sammendrag Kap. 2 Behovet for et nytt sykehus i Molde er godt dokumentert gjennom flere utredninger og pasienttilfredshetsundersøkelser. Behandlingsarealet ved dagens sykehus holder ikke en akseptabel teknisk og funksjonell standard, og bygningsmassen er av så gammel konstruksjon at den er vanskelig å tilpasse uten uforholdsmessig store kostnader. Somatikk og psykisk helsevern er geografisk spredt. De neste tiårene vil den norske befolkningens sammensetning og behov endre seg, med et sterkt økende antall eldre og et endret sykdomsbilde. Med dagens tradisjonelle driftsmodell ville dette medføre en vesentlig kapasitets- og kostnadsvekst i helsesektoren. Det vil gi svært store utfordringer hva angår tilgang på personell og ressurser, og representerer ikke en ønsket utvikling. I arbeidet med et nytt Molde sjukehus er det forsøkt å løse denne utfordringen med en ny driftsmodell som baserer seg på et mye tettere samarbeid med kommunehelsetjenesten enn i dag. Gjennom et slikt samarbeid kan man i større grad velge andre løsninger enn innleggelse, og legge til rette for kortere sykehusopphold når innleggelse er riktig. Sykehusoppholdet må da skje som del av et helhetlig behandlingsforløp som starter og slutter i kommunehelsetjenesten. Styret for Helse Midt-Norge har etter omfattende utredninger vedtatt at det skal være to sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal; Kristiansund sykehus og Molde sjukehus. Nye Molde sjukehus er vedtatt etablert på Eikrem utenfor Molde sentrum. I tråd med gjeldende styringssignaler og regionale strategiprosesser baseres utviklingen av pasienttilbudet på den funksjonsfordelingen som er mellom de to sykehusene i dag. Den videre utviklingen påvirkes også av omstrukturering av spesialisttilbudet innen psykisk helsevern i Midt-Norge, og av et regionalt arbeid for å sikre at øyeblikkelig hjelp-pasienter i større grad behandles ved eget foretak fremfor St. Olavs Hospital. Kap. 3 Kap. 4 Konseptfasen tar utgangspunkt i disse forutsetningene, og i arbeidet som er utført i idéfasen. Den omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det best egnede konseptet for det nye sykehuset. Konseptrapporten gir grunnlag for beslutning om gjennomføring av forprosjektet, som er siste planleggingsfase før vedtak om bygging. Arbeidet er i stor grad gjennomført av helseforetakets eget personell, i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer på sykehusutvikling. Over 400 ansatte, brukere og andre bidragsytere har så langt vært med på å utvikle løsninger for Nye Molde sjukehus. Den lokale medvirkningen og sluttbrukerkompetansen har vært viktig for å utvikle et framtidsrettet lokalsykehus. I perioden frem mot og etter år 2025 vil behovet for spesialisthelsetjeneste øke på grunn av en aldrende befolkning. Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) beskriver et Nye Molde sjukehus som skal kunne dekke dette økende behovet gjennom mer effektiv drift og et tett samarbeid med primærhelsetjenesten. Fleksibel bruk av behandlingsarealer som sengeområder, poliklinikker m.m. er særlig vektlagt, noe som sikrer optimal kapasitetsutnyttelse. Den innebygde fleksibiliteten gjør det også lettere å omstille driften til fremtidige behov som ikke er kjent i dag. Side 5

11 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Pasienter med akutte problemstillinger skal raskt få avklart sin tilstand i Det lille akuttsykehuset. Denne delen av sykehuset inneholder et felles akuttmottak med sykehusmottak og legevakt for omliggende kommuner, en observasjonspost samt nødvendige støttefunksjoner. Dagbehandling og poliklinisk konsultasjon foretrekkes der dette er faglig gode alternativer. Innleggelser skjer kun når det er nødvendig, og innleggelse i pasienthotell benyttes i utstrakt grad. Antall tradisjonelle sykehussenger er følgelig redusert i forhold til dagens sykehus. Det er lagt vekt på å finne kostnadseffektive løsninger for de enkelte deler av virksomheten. Konseptet går lenger enn andre sykehus i å integrere somatikk og psykisk helsevern, noe som er en faglig ønsket utvikling. Kap. 5 Kap. 6 Prosjekt Nye Molde sjukehus har en målsetning om å standardisere bygningsmessige og tekniske løsninger, samt utstyrsløsninger, så langt dette er praktisk mulig. Innføring av nye IKT-løsninger vil gi vesentlige forbedringer i forhold til dagens sykehus og er viktig for driftsøkonomien i det nye sykehuset. Nye telemedisinske løsninger vil styrke samarbeidet med kommunehelsetjenesten. Sykehuset skal bygges med meget høye krav til effektiv energibruk. Bygningskonseptet for Nye Molde sjukehus er basert på en visjon om et pasientfokusert og kompakt sykehusanlegg med oversiktlighet, korte avstander og en god strukturell fleksibilitet. Vertikal todeling av sykehusets arealer gir mulighet for å differensiere teknisk forsyning, korridorbredder og materialbruk mellom de to delene. Det gir bedre arealøkonomi og forenkler orienteringen i bygget. Behandlingsdelen av sykehuset er i tillegg gitt en horisontal differensiering av arealer mht. funksjon, og det er et tydelig skille mellom elektiv (planlagt) og akutt behandling. Ved at de forskjellige kategorier funksjonsareal i sykehuset ligger samlet i hver sine områder er det mulig å holde investeringskostnader og årlige driftskostnader lavest mulig. Samlet uttegnet brutto areal utgjør m² ekskl. garasjer. Prosjektets arealdifferensiering gir potensiale til å oppnå en redusert brutto/nettofaktor og dermed et lavere bruttoareal. Denne mulige arealreduksjonen utredes i forprosjektet. Kap. 7 Intern og ekstern organisasjonsutvikling er avgjørende for å oppnå de planlagte ressurs- og kvalitetsgevinstene i Nye Molde sjukehus og samtidig sikre nødvendig kapasitet på tjenestene. Ansatte må tilegne seg nye ferdigheter for å drive det nye sykehuset. Frem mot ferdig sykehus må det utvikles nye samarbeidsstrukturer, både internt og mellom sykehuset og dets samarbeidspartnere. Dette arbeidet er påbegynt. Virksomhetsidéen innebærer at Nye Molde sjukehus og kommunehelsetjenesten samarbeider om å gi pasienten et helhetlig og sammenhengende helsetilbud. Fagpersoner ved sykehuset skal sikre tilgang til spesialistkompetanse ute i kommunene, gjennom utadrettet virksomhet, opplæring og elektronisk kommunikasjon. Nye Molde sjukehus planlegges uten sengekapasitet for utskrivingsklare pasienter. Skal en lykkes med driftskonseptet for Nye Molde sjukehus må en derfor gjennomføre flere tiltak knyttet til standardisering av pasientforløp, samhandlingsrutiner og intermediærtilbud. Side 6

12 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Kap. 8 Oppdaterte beregninger for Nye Molde sjukehus viser en investeringskostnad på 2,787 mrd kroner (P 50), justert for prisvekst per mars Det gir en prosjektkostnad per m 2 inkl. utstyr på kr ekskl. byggelånsrenter. Prosjektet er om lag 1 mrd kroner dyrere enn 0-alternativet - å oppgradere og fortsatt drive dagens bygningsmasse på Lundavang og Hjelset. 0-alternativet faller likevel vesentlig dyrere ut på lang sikt fordi det tidlig må reinvesteres i nye bygg. Nye Molde sjukehus gir dessuten et langt bedre grunnlag for å utvikle et driftseffektivt lokalsykehus enn alternativet med oppgradering/nybygg. Ifølge driftskonseptet for Nye Molde sjukehus vil forventet aktivitetsøkning frem mot 2025 kunne dekkes med et bemanningsnivå omtrent som i dag, noe som utgjør en vesentlig effektivisering. Beregningene viser at reduserte kostnader til lønn og avskrivning og økte inntekter vil dekke 53 % av de økte driftskostnadene (avskrivninger og renter) det første driftsåret. Denne andelen vil øke år for år. Tallene er basert på en lånefinansiering på 42 % for prosjektet. Kap. 9 Konseptfasen etterfølges av forprosjektfasen. Denne fasen fører frem til en forprosjektrapport, som skal gi grunnlag for endelig godkjenning av prosjektet for bygging. Rapporten skal være utarbeidet ved utgangen av mars I forprosjektfasen videreføres dagens prosjektorganisasjon, med interne ressurser og supplert med kompetanse fra Helsebygg Midt-Norge. Den sterke ansatte- og brukermedvirkningen opprettholdes. Helsebygg Midt-Norge vil sannsynligvis overta byggherrerollen i gjennomføringsfasen, og vil også ha en tydeligere rolle i forprosjektfasen enn i konseptfasen. Samlede kostnader for forprosjektfasen er kalkulert til 57,395 mill. kroner. Hovedtyngden av kostnadene er knyttet til prosjekteringsarbeidet som arkitekter og rådgivende ingeniører skal utføre. Side 7

13 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 2 Bakgrunn, rammer og idé for Nye Molde sjukehus Behandlingsarealene ved dagens Molde sjukehus holder ikke en akseptabel teknisk og funksjonell standard. Dagens og morgendagens lokalsykehusutfordringer er foreslått løst ved å bygge et helt nytt sykehus, som samtidig samler somatikk og psykisk helsevern. Nasjonale og regionale føringer, med to sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal og en vedtatt oppgavefordeling mellom disse, gir rammer for prosjektet. 2.1 Situasjonen for Molde sjukehus Lokalisering - bygningsstandard i dag Behovet for ett nytt sykehus i Molde er grundig dokumentert i flere utredninger og pasienttilfredshetsundersøkelser. 1 Bygningsmassen er i hovedsak ført opp i perioden og er geografisk spredt. Det somatiske tilbudet og deler av tilbudet i psykisk helsevern er lokalisert på Lundavang, sentralt i Molde by. På Hjelset, 2 mil øst for Molde sentrum, ligger hovedtyngden av det spesialiserte sykehustilbudet i psykisk helsevern. Behandlingsarealet ved dagens sykehus holder ikke en akseptabel teknisk og funksjonell standard 2. Eksempelvis gjelder dette sanitær- og ventilasjonsforhold, en svært høy andel flersengsrom, mangel på isolat, utilfredsstillende pasientlogistikk og et nettoareal per somatisk seng på om lag 12 m 2, mot m 2 ved nye sykehusprosjekter. Bygningsmassen er krevende å drive effektivt, og av så gammel konstruksjon at den er vanskelig å tilpasse til moderne krav uten uforholdsmessig store kostnader Organisering av det framtidige Molde sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal har i gjennomført en omfattende utredningsprosess for den framtidige organiseringen av spesialisthelsetjenesten i foretaket. Styret for Helse Midt- Norge vedtok i januar 2004 at det skal være to sykehus; Kristiansund sykehus og Molde sjukehus, i Helse Nordmøre og Romsdal. 1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (HELTEF) har gjennomført flere pasienttilfredshetsundersøkelser (PasOpp) ved somatiske døgnenheter ved norske sykehus. Den siste undersøkelsen (Rapport nr 1, 2007) viser at standarden ved Molde sjukehus vurderes signifikant dårligere (59,8) enn landsgjennomsnittet (100). Kun standarden ved Narvik sykehus (57,2) vurderes som dårligere. 2 Standarden på dagens bygningsmasse ved Molde sjukehus er beskrevet i detalj i Idéfasedokumentet for Nye Molde sjukehus, tilgjengelig under fanen Dokumenter på nettadressen Side 8

14 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Løsningen for Molde sjukehus er nærmere utredet i perioden Styret for Helse Midt- Norge vedtok i møte 26. juni 2006 å gi sin tilslutning til at Nye Molde sjukehus med både en somatisk og psykiatrisk enhet bygges på Øvre Eikrem ved Molde. Det regionale styret har plassert sykehuset øverst på listen over nye store investeringsprosjekter i regionen. Styret forutsatte samtidig at sykehusene på Lundavang og Hjelset avvikles og at eiendommene blir solgt Tilbudene ved Molde sjukehus Molde sjukehus dekker, sammen med Kristiansund sykehus, spesialisthelsetjenestetilbudet i Nordmøre og Romsdal. Funksjonsfordelingen i Helse Nordmøre og Romsdal er forankret i nasjonale og regionale føringer. Ved overgangen til helseforetak eksisterte det allerede en funksjonsdeling mellom Molde sjukehus og Kristiansund sykehus, blant annet innen psykisk helsevern, nevrologi, ørenese-hals og tilbudet til barn og unge. Omfattende regionale strategiprosesser har vurdert og beskrevet tilbudet ved de enkelte sykehusene i regionen. Ut fra dette planlegges Nye Molde sjukehus med de spesialistfunksjoner og den faglige kompetansen sykehuset har i dag. Dagens Molde sjukehus på Lundavang i Molde sentrum Spesialisttilbudet i psykisk helsevern som er organisert under dagens Molde sjukehus er spredt på to geografiske steder; Lundavang og Hjelset. Det er faglig sterkt ønskelig å lokalisere det spesialiserte sykehustilbudet i psykisk helsevern på samme sted som det somatiske sykehustilbudet. Dette er spesielt for å ivareta bedre hensynet til pasienter med komplekse problemstillinger på tvers av det tradisjonelle skillet mellom somatikk og psykiatri Regional oppgavefordeling og utvikling Helse Midt-Norge har siden 2005 arbeidet med den fremtidige utformingen av spesialisttilbudet i regionen. Det er vedtatt en strategisk handlingsplan for perioden , og det er gjennomført et eierstrategiprosjekt i flere faser. Styret for Helse Midt-Norge har vedtatt at det fortsatt skal være åtte somatiske sykehus i regionen og at alle sykehusene skal ha lokalsykehusoppgaver. Regional fordeling av og nivå for en rekke funksjoner har vært oppe til diskusjon, eksempelvis kirurgisk/ortopedisk vaktberedskap, laboratoriemedisin, fødselsomsorg og røntgentjenester. Styret for Helse Midt-Norge ønsker å videreføre arbeidet med oppgavefordelingen mellom sykehusene for å utnytte kapasitet og kompetanse gjennom en mer dynamisk fordeling av oppgaver i regionen. Det skal mellom annet iverksettes prosesser som fører til at befolkningen i naboforetak til St. Olavs Hospital i større grad legges inn i eget foretak ved behov for øyeblikkelig hjelp. 3 Den utadrettede delen av psykisk helsevern for Romsdal ivaretas gjennom Knausensenteret som bl.a. inneholder Molde distriktspsykiatriske senter (DPS), med psykiatrisk poliklinikk, dagbehandlingstilbud og døgnenhet. Side 9

15 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Som ledd i å oppfylle målsetningene i nasjonal Opptrappingsplan for psykisk helsevern, omstruktureres tilbudet i regionen slik at brukerne i større grad får et tilbud i eget foretaksområde. Helse Nordmøre og Romsdal har gjennom tilbudene ved Molde sjukehus ivaretatt deler av tilbudet til befolkningen i hele Møre og Romsdal. I Helse Sunnmøre bygges et eget tilbud nå opp parallelt med at kapasiteten reduseres tilsvarende ved Molde sjukehus. Styret for Helse Midt-Norge vedtok i mai 2006 en handlingsplan med seks strategiske satsningsområder som skal prioriteres av sykehusene i regionen: 1. Psykisk helsevern og rusbehandling 2. Sammenhengende behandlingstilbud 3. Kronisk syke og syke eldre 4. Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom 5. Dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet 6. Bedre bruk av tilgjengelige ressurser For å nå målene knyttet til de ulike satsningsområdene er det avgjørende at sykehusene, sammen med primærhelsetjenesten, skaper en bedre sammenheng i behandlingstilbudet og derigjennom øker både faglig og pasientopplevd kvalitet. Koordinerte og effektive behandlingsforløp, og bedre samordning av ressurser og tilbud internt i sykehuset står også sentralt for å forbedre ressursutnyttelsen. 2.2 Idéfaseutredningen for Nye Molde sjukehus Virksomhetsidé Nye Molde sjukehus I idéfaseutredningen som er vedtatt av styret for Helse Midt-Norge går det fram at virksomheten i Nye Molde sjukehus skal organiseres ut fra 6 hovedsøyler: En utadrettet behandlingsfilosofi Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte God kompetanse trygghet for pasienten Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus og Høgskolen i Molde Fleksibilitet og endringsvillighet Samling av psykisk helsevern og somatikk Et viktig aspekt i en fremtidsrettet behandlingsfilosofi er et tett og nært samarbeid mellom pasient, pårørende, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, jfr. den regionale strategien. Målet må være at pasienten opplever et sammenhengende behandlingstilbud, der de ulike nivåene samarbeider godt gjennom hele forløpet. Spesialisthelsetjenesten må ut med sine tjenester for å møte både pasient og primærhelsetjeneste. Sammen må en finne gode løsninger på problemstillinger som i dag ofte ender opp med innleggelse som den tradisjonelle løsning. Redesign av behandlingsforløp, fagutvikling og organisatoriske tilpasninger vil være en kontinuerlig oppgave, og de bygningsmessige løsningene må legge til rette for dette. Side 10

16 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Alternative løsninger Følgende alternativ for framtidig løsning for Molde sjukehus er vurdert: Alternativ 0 Alternativ 1 Sekundært forutsetter dagens lokalisering av tilbudet ved Molde sjukehus, dvs. tilbud på Lundavang og Hjelset. Det vil være nødvendig å bygge en ny sengefløy og hovedankomst på Lundavang og oppgradere øvrig bygningsmasse 4. innebærer oppfyllelse av vedtak i styret for Helse Midt-Norge som forutsetter bygging av ett samlet Molde sjukehus på Eikrem. alternativ som omfatter en etappevis utbygging av Nye Molde sjukehus på Eikrem. Utredningen i idéfasen konsentrerer seg om alternativene 0 og 1. Det sekundære alternativet vil gi større utbyggingskostnader på Eikrem enn alternativ 1. Dette er fordi det må gjennomføres investeringer for å utbedre forholdene for areal som ikke blir flyttet til Eikrem i første etappe. Videre gir sekundæralternativet et dårligere grunnlag for å integrere somatikk og psykisk helsevern i det nye sykehuset. Alternativ 1 gir et langt bedre grunnlag for å utvikle et framtidsrettet sykehus med gode pasientforløp og effektiv utnyttelse av ressursene enn hva alternativ 0 gir mulighet for. De økonomiske utredningene i idéfasedokumentet viser at det totaløkonomiske bildet for alternativ 1 gjør at dette alternativet er å foretrekke fremfor alternativ 0, selv om dette alternativet gir en lavere investeringskostnad 5. Styret for Helse Midt-Norge godkjente Idéfasedokumentet for Nye Molde sjukehus i møte 29. mai Styret gjorde følgende vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen for idèfasen for Nye Molde sjukehus. 2. Styret registrerer at Staten har lagt opp til en finansieringsordning basert på lånesøknader og et selvstendig ansvar for RHFet/HF i sin helhet å svare for egne kapitalkostnader og andre driftsutgifter. En kan derfor ikke uten videre regne med tilskudd eller annen ekstraordinær overføring for å realisere utbyggingsprosjekter. Det er avgjørende at man allerede i startfasen ved en større investering, foretar en bred analyse av totaløkonomien på kort og lengre sikt. Styret ber derfor om å få seg forelagt en grundig og realistisk vurdering av HMNs evne og mulighet til å bære sine samlede kostnader etter at utbyggingen ved St. Olavs Hospital er avsluttet og nye Molde sykehus er ferdigstilt, - og for de mest kritiske årene deretter. 3. Prosjektet forelegges Helse og omsorgsdepartementet til foreløpig myndighetsvurdering. Styret for Helse Midt-Norge RHF vil deretter få seg forelagt finansieringen av de videre arbeider i konseptfasen og forprosjektfasen som egen sak. 4. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter å få seg forelagt resultatene av konseptfasen, dvs. hovedfunksjonsprogram og skisseprosjekt, for behandling før forprosjektarbeidet iverksettes. 4 Jfr utredninger om ny sykehusstruktur (Samla Plan) i Helse Nordmøre og Romsdal Disse finnes tilgjengelig under fanen Dokumenter på nettstedet 5 Dette er beskrevet i mer detalj i kapittel 8 i denne konseptrapporten. Side 11

17 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 3. Konseptfasen Konseptfasen omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det best egnede konseptet, og utvikle dette til et nivå hvor eieren med akseptabel sikkerhet kan treffe beslutning om gjennomføring av forprosjekt. 3.1 Plass i planprossesen - Innhold Planprosessen fram til vedtak av realisering av prosjektet (B4) i følge veileder for tidligfaseplanlegging for sykehusprosjekter, går fram av figur 3.1. Figur 3.1 Planprosesser i tidligfasen for sykehusprosjekter B1 Idéfase B2 Konseptfase B3 Forprosjektfase B4 Konseptfasen ferdigstilles med utarbeidelse av konseptrapport, der den anbefalte løsningen beskrives gjennom sammenfatning av innhold i: Hovedfunksjonsprogram (HFP) vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 13. desember Hovedprogram utstyr (HPU) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 11. desember Overordnet teknisk program (OTP) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 11. desember Skisseprosjekt (SPR) vedtatt av prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 17. juni Hver av disse 4 dokumentene følger konseptrapporten som egne vedlegg. Det er gjennomført økonomiske utredninger i tilknytning til investeringskostnadene og driftsøkonomiske konsekvenser. Driftskonsept, finansieringsplan og kost-nytte analyse er presentert i egne vedlegg som følger konseptrapporten. Konseptrapporten skal i tillegg til utredningene knyttet til denne fasen, også inneholde en plan for gjennomføring av neste fase, forprosjektfasen. Side 12

18 Nye Molde sjukehus - konseptrapport 3.2 Prosessen for konseptfasen Organisering Organiseringen av arbeidet med å realisere Nye Molde sjukehus går fram av figur 3.2: Prosjektstyret har hatt slik sammensetning: Adm. direktør Bjørn Engum, HNR, leder Avdelingssjef Tove Hauge, HNR Avdelingssjef Turid Hertzberg, HNR Tillitsvalgt Eli Birkeland Fredly, HNR Tillitsvalgt Tore Brudeseth, HNR Hovedvernombud Odd H. Trætnes, HNR fra Paul Øie Seniorrådgiver Nils Arne Bjordal, Helse Midt-Norge Direktør Rolf Eidsæter, Molde Boligbyggerlag (MOBO) Fastlege Jorunn Fiske Brakstad, Molde Leder i brukerutvalget Harald Eriksen Nestleder i brukerutvalget Edgar Bæverfjord Figur 3.2 Organisering av arbeidet med Nye Molde sjukehus Arbeidet med å realisere Nye Molde sjukehus, og med å utarbeide konseptrapporten, ledes av en prosjektorganisasjon med representasjon fra egen organisasjon og Helsebygg Midt-Norge. Organisasjonen omfatter: Prosjektdirektør Eirik Heggemsnes Prosjektleder Guttorm Eldøen ( ) Prosjektleder Britt Rakvåg Roald ( ) Prosjektleder Anita Kvendseth ( ) Prosjektleder Randi Myhre Prosjektleder Gudmund Moen Side 13

19 Nye Molde sjukehus - konseptrapport Medlemmene i prosjektorganisasjonen har hatt ansvaret for de enkelte delutredningene og koordinering av de eksterne rådgiverne og medvirkning fra ansatte og brukere Medvirkning Over 400 ressurspersoner - ansatte fra hele helseforetaket, brukere og andre bidragsytere - har så langt vært med på å utvikle løsninger for Nye Molde sjukehus. Den lokale medvirkningen og sluttbrukerkompetansen er viktig for å utvikle et framtidsrettet lokalsykehus. I arbeidet med HFP ble det i første omgang opprettet arbeidsgrupper fra de ansatte som skulle se på pasientstrømmer i behandlingsforløpet. Gruppene ble deretter omorganisert for å se nærmere på spesielle deler av sykehuset (sengeposter, pasienthotell med mer). Arbeidet med HPU og OTP ble gjennomført ved at det for hver av de to delarbeidene ble opprettet egne arbeidsgrupper med representasjon fra de ansatte. I arbeidet med skisseprosjektet ble det opprettet 8 arbeidsgrupper med representanter fra ansatte og brukere Samarbeidspartnere Prosjektet Nye Molde sjukehus har knyttet til seg rådgivingskompetanse til de enkelte delutredningene: Helsebygg Midt-Norge Medlem i prosjektorganisasjon, utarbeidelse HPU, generell rådgivning under hele arbeidet. Hospitalitet AS Generell rådgivningskompetanse, sentral i utarbeidelse av HFP, OTP og økonomiske utredninger. Team Molde arkitekter Består av arkitektfirmaene Narud Stokke Wiig arkitekter og planleggere, Arstad Arkitekter og Arkitema. Ansvar for utarbeidelse av skisseprosjektet. COWI AS Rådgivende ingeniører som har arbeidet med skisseprosjektet sammen med Team Molde Annen ekstern bistand SINTEF Helse SINTEF Helse har gjennomført en alternativ vurdering av framskrevet behov for sengekapasitet. Bygganalyse AS Firmaet har kostnadsberegnet arkitektenes del av entreprisekostnadene, og har kvalitetssikret øvrige kostnadsberegninger i investeringskalkylen, samt bistått i arbeidet med usikkerhetsanalysen. Side 14

20 Nye Molde sjukehus - konseptrapport PTL Firmaet har ledet arbeidet med usikkerhetsanalysen for prosjektet Tidsplan Tidsplanen for konseptfasen har hatt følgende milepæler: Tabell 3.1 Milepæler Tidspunkt Oppstart konseptfase HFP OTP HPU Skisseprosjekt Samlet konseptrapport Behandling styret for Helse Nordmøre og Romsdal Behandling styret for Helse Midt-Norge Side 15

Nye Molde sjukehus Konseptrapport

Nye Molde sjukehus Konseptrapport Nye Molde sjukehus Konseptrapport Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 04.09.2008 Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus er utarbeidet av Prosjekt Nye Molde sjukehus med bistand fra Helsebygg

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Styremøte Helse Møre og Romsdal Styremøte Helse Møre og Romsdal Ålesund 27.01.2016 Prosjektleder: Pål Ingdal Prosjektdirektør: Bjørn Remen Agenda 1. Milepæler konseptfasen 2. Dimensjonering hovedfunksjonsprogram 3. DMS Kristiansund 4.

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder (forlot møtet kl. 16.15) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, teknologiutviklingens konsekvenser for dimensjonering og planlegging Hemit konferansen 22. september 2016 Pål Ingdal, sykehusplanlegger

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift!

Nye Molde sjukehus. Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! Nye Molde sjukehus Grip muligheten: Vi stoler på løftene om finansiering og fremdrift! 1960 - Historikk - 2017 2001: Fylkestingets julevedtak : Nytt sykehus på Lundavang 2002: Helse Midt-Norge starter

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007 NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Lier 21.725 Røyken 17.280 Hurum 8.799 = 47.804 Sande Svelvik 14.181

Detaljer

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby Styrets i Helse Sør-Øst fattet følgende vedtak i sak 132-2008 1. Styret i Helse Sør-Øst anser

Detaljer

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet

Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet. Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet Hamar 20. oktober 2015 Bente H. Mejdell Styreleder Sykehuset Innlandet Kort historikk Fremtidig utvikling av spesialisthelsetjenesten i Innlandet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus Revidert kostnadsramme Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 19.02.2009 Dokumentet Revidert kostnadsramme er et vedlegg til

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift

Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Styresak 75/2016: DMS Brønnøysund - videre framdrift Møtedato: 03.10.16 Møtested: Mosjøen Formål: Saken viser plan for videre arbeid med distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Samarbeidet mellom Brønnøy

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Rapport. Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen. Forfatter Asmund Myrbostad. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-09-13

Rapport. Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen. Forfatter Asmund Myrbostad. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-09-13 Rapport Nye Molde sjukehus kartlegging av gjennomføring av tidligfasen Forfatter Asmund Myrbostad SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-09-13 Versjonsnummer 2 av 54 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Prosjektbeskrivelse (idèfasedokument - B2) for Prosjekt Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Prosjektbeskrivelse (idèfasedokument - B2) for Prosjekt Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Prosjektbeskrivelse (idèfasedokument - B2) for Prosjekt Nye Molde sjukehus Molde, 16.05.2007 3 Forord Dette er prosjektbeskrivelsen for idefasen for Nye Molde sjukehus. Formålet med

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025?

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Konferanse Sykehusbygging i framtidas helsetjeneste - HVA SKJER MOT 2025 Oslo Kongressenter 30. og 31. mars 2006 Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Innlegg

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

Utviklingsplan Helgelandssykehuset

Utviklingsplan Helgelandssykehuset Utviklingsplan Helgelandssykehuset Styringsgruppemøte 27.10. 2014 Et overordnet sammendrag fra prosess, Utviklingsplan og evaluering 1 2 Mandat Helse Nord RHF ber Helgelandssykehuset HF konsekvens utrede

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES.

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES. Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 75 51 29 12 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET

Detaljer

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012

REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 REGLEMENT FOR BYGGE- OG EIENDOMSVIRKSOMHETEN FOR HELSE MIDT-NORGE rev. 08.03.2012 1. GENERELT 1.1 Hjemmel Til grunn for dette reglementet ligger Lov om helseforetak av 15. juni 2001 og vedtekter for og

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet

TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet NSH SEMINAR 15.03.02 TOMT OG UTBYGGINGSAREALER - betingelser for utvikling og fleksibilitet SIVILARKITEKT MICHAEL RAMM ØSTGAARD 1 Innledning Formålet med seminaret er å drøfte fleksibilitet og tilpasningsevne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Idéfaserapport; Idèfase OUS Campus Oslo SAK 35/2014 IDÉFASERAPPORT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 2016.

SAKSFREMLEGG. Alta kommune er tilfreds med styringsgruppen for forprosjektet sitt vedtak av 22. januar 2016. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/641-1 Arkiv: H10 &30 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: ALTA NÆRSYKEHUS - FORPROSJEKT Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 082 2015 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET TILPASNING TIL ENDREDE RAMMER FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner forelagte

Detaljer

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916 Stjørdal 7.2.25 Bakgrunnsnotat om utvikling av sykehusstruktur Dette notatet er utarbeidet som diskusjonsgrunnlag til strategisamlingen som styret for Helse Midt-Norge RHF skal ha 15. februar 25. Notatet

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer