NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE MAI 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015"

Transkript

1 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE MAI 2015

2 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl Transport: Det blir satt opp buss fra Oslo Sentralstasjon, plattform 19. Bussen går presis kl direkte til Klækken. Det går flybuss fra Oslo lufthavn Gardermoen direkte til Klækken fredag morgen kl Denne går fra plattform 32 og kan benyttes av de som kommer med tidlig morgenfly på fredag. Mer informasjon på Retur med buss til Oslo Sentralstasjon lørdag 30. mai kl (fremme ca. kl ). NK dekker opphold og reiseutgifter (billigste måte) for valgte delegater. Det gjøres oppmerksom på at det ved bruk av egen bil dekkes bensinutgifter. Det serveres lunsj og middag første dag, frokost og lunsj andre dag. Andre utgifter dekkes av den enkelte delegat. Det utbetales ikke honorar for deltakelse på landsmøtet. REGIONENES DELEGATER Landsmøtet består av delegater som er valgt av regionene. Bare regionenes valgte delegater har stemmerett på landsmøtet, med én stemme per delegat. Hver region har rett til å sende tre delegater. Regioner som har mer enn 40 medlemmer, kan i tillegg sende én delegat for hvert førtiende medlem. Medlemstallet fra siste årsskifte danner grunnlag for delegatberegningen. Studentmedlemmer medregnes ikke. Delegatberegningen blir da slik: 1 40 medlemmer: 3 delegater medlemmer: 4 delegater medlemmer: 5 delegater medlemmer: 6 delegater medlemmer: 7 delegater medlemmer: 8 delegater medlemmer: 9 delegater medlemmer: 10 delegater (osv.) Representanter for styret som skal gå av, og lederen av valgkomiteen har møteplikt på landsmøtet, uten stemmerett. Øvrige medlemmer av NK og ansatte i NK kan være tilhørere. Styret kan også invitere observatører til landsmøtet. Landsmøtet er NKs øverste myndighet. Det er her viktige diskusjoner og beslutninger tas, og delegatene må derfor være forberedt på å argumentere for sine synspunkter. Avstemningene foregår på bakgrunn av diskusjonene på landsmøtet. Dersom delegater møter med bundet mandat fra regionen, begrenses også beslutningsgrunnlaget. Dette er en avveining regionene må ta før landsmøtet. FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN Dersom det foreligger flere forslag, bestemmer møtelederen voteringsrekken. Normalt stemmes det over et avvisningsforslag først. Om nødvendig kan møteledelsen henvise en sak til en oppnevnt redaksjonskomité, som skal samordne vedtaksforslagene. Avstemningen foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig dersom en av deltakerne ber om det. Forslag skal fremmes skriftlig til møteledelsen. Forslagene kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek for innlegg er satt. VALG AV TILLITSVALGTE Forslag til valg av tillitsvalgte presenteres av valgkomiteens leder. Dersom delegatene har andre forslag, skal disse foreligge før valgkomiteens leder presenterer sine forslag. Disse må skriftlig begrunnes. 2

3 DAGSORDEN I. Valg av møteledelse, to referenter, tellekorps, redaksjonskomité, to delegater til å godkjenne og underskrive referatet II. Godkjenning av innkalling og dagsorden III. Rapporter fra NK sentralt 4 1. Styrets beretning for , til godkjenning 4 2. Rapport fra NK fagorganisasjon for , til orientering 5 3. Rapport fra NK formidling for 2013 og 2014, til orientering 7 4. Fondsstyrets beretning for , til godkjenning 13 IV. Regnskap og revisjon, til godkjenning 14 V. Rapporter fra NKs regioner med regnskap for de to siste årene, til orientering 23 VI. Rapporter fra NKs ideelle aksjeselskaper for 2013 og 2014, til orientering 30 Norwegian Crafts 30 Galleri Format Oslo 31 KRAFT rom for kunsthåndverk 32 VII. Rapporter fra Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK) for 2013 og 2014, til orientering 33 VIII. Vedtakssaker fremmet av styret og regionene 36 SAK 1: Forslag fra NK styre: Godkjenning av reviderte vedtekter for NKs fond 36 SAK 2: Forslag fra NK styre: Reforhandling av utstillingsvederlag 38 SAK 3: Forslag fra NK Sør-Norge: Kunstsentrene 41 SAK 4: Forslag fra NK Sørøst-Norge: Arbeidet i regionene 44 SAK 5: Forslag fra NK Vest-Norge I: Regionøkonomi 46 SAK 6: Forslag fra NK Vest-Norge II: Øke lønnstrinnet for regionledere 47 IX. Godkjenning av styrets strategi- og handlingsplan for X. Godkjenning av budsjetter for 2015 og XI. Fastsettelse av kontingent 57 XII. Valg 58 Innstilling fra valgkomiteen 58 Valg av styre, styreleder, fondsstyre, fondsstyreleder, nasjonal jury, innstillingskomité, valgkomité og representanter til Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK) XIII. Vedlegg 61 Organisasjonskart 61 Oversikt over NKs organer 62 Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere 63 3

4 III. RAPPORTER FRA NK SENTRALT 1. STYRETS BERETNING FOR Norske Kunsthåndverkere (NK) er en nasjonal kompetanseorganisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere. NK arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. NK har om lag 830 medlemmer, er organisert i syv regioner, med hovedkontor i Oslo. NK mottar årlig tilskudd fra Norsk kulturråd for sitt utstillings- og formidlingsprogram, og forvaltning av de statlige stipend- og vederlagsordningene på kunsthåndverksfeltet. Vår visjon er at norsk kunsthåndverk er allment kjent for høy kvalitet og samfunnsverdi. For å nå denne visjonen vil vi stimulere og formidle feltet kunsthåndverk, samt legge til rette for den faglige og profesjonelle utviklingen i samarbeid med strategiske partnere i inn- og utland. NK er heleier av tre aksjeselskap: Norwegian Crafts, som driver internasjonalt formidlingsarbeid, og to gallerier for samtidskunsthåndverk, Galleri Format i Oslo og KRAFT rom for kunsthåndverk i Bergen. STYRET I LANDSMØTEPERIODEN Styret har bestått av Lise Stang Lund (leder), Siri Brekke (nestleder), Ingrid Larssen, Sidsel Hanum, Yngve Havstad og Kristin Koren Viksjø (ansatterepresentant). Elisabeth Sørheim var ansatterepresentant fra august 2014 og Hege Henriksen fra april Vararepresentantene var Putte Helene Dal og Ingun Myrstad. Sekretær for styret er direktør Trude Gomnæs Ugelstad, og fra konstituert direktør Elisabeth Sørheim. STYREMØTER Norske Kunsthåndverkere har i løpet av landsmøteperioden hatt ti styremøter. Vara har vært innkalt på fire møter. De viktigste arbeidsoppgavene for styret har vært å følge opp kunstpolitiske saker som bl.a. utstillingshonoraret, statlige stipender og merverdiavgift på kunsthåndverk. Videre har styret fulgt opp NKs formidlingsarbeid, med særlig fokus på tidsskriftet Kunsthåndverk, NKs økonomi, arbeidsmiljø og rutiner, samt NKs selskaper. ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapsfører er Grete Samuelsen, Kvalitetsregnskap AS. Revisor er Stiansen & Co AS. Regnskapet for 2013 og 2014 er vedlagt. Styret har fulgt opp virksomhetens HMS-arbeid. Arbeidsmiljøet anses som godt, og sykefraværet er lavt. NK tilstreber likestilling i virksomheten, og det tas ved ansettelser hensyn til likestillingsloven. NKs virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet og er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Oslo, 9. april 2015 Lise Stang Lund (leder) Siri Brekke (nestleder) Ingrid Larssen Sidsel Hanum Yngve Havstad Hege Henriksen 4

5 2. RAPPORT FRA NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FAGORGANISASJON FOR Norske Kunsthåndverkere fagorganisasjon har følgende hovedoppgaver: å drive organisasjonens fagpolitiske arbeid, gi medlemmene rådgivning og informasjon og forvalte vederlagsmidler. I tillegg forvalter fagorganisasjonen sitt eierskap av de tre aksjeselskapene Norwegian Crafts, Galleri Format og KRAFT rom for kunsthåndverk. NK fagorganisasjon sentralt bestod i landsmøteperioden av en person i 70 % stilling: Lise Stang Lund, styreleder (70 %) I tillegg betaler NK fagorganisasjon for tjenester fra NK formidling, tilsvarende om lag 1,3 årsverk. Disse tjenestene innbefatter medlemsservice/-informasjon, bistand kunstpolitikk, oppfølging av tillitsvalgte, forvaltning vederlagsbaserte støtteordninger samt administrasjonstjenester som bilagsføring, lønninger, etc. HOVEDSAKER I POLITISK ARBEID Utstillingshonoraret ble en realitet gjennom en bevilgning til et pilotprosjekt på statsbudsjettet for 2014, en bevilgning som ble opprettholdt av den nye regjeringen. NK har, sammen med Norske Billedkunstnere (NBK), hatt flere møter i departementet om utstillingshonoraret med embedsverket, og fikk mars 2014 et møte med statsråd Thorhild Widvey og statssekretær Knut Olav Åmås. NBK og NK opplevde å få stort gehør for prinsippene bak ordningen i dette møtet, og fikk også innvilget av kulturministeren vårt ønske om en referansegruppe for utstillingshonoraret. Referansegruppen består av styrelederne i NBK og NK, samt lederne av Sørlandets Kunstmuseum og Nordnorsk kunstnersenter. Gruppen leverte sitt notat med anbefalinger til gjennomføringen av pilotprosjektet Den nye regjeringens forslag til justeringer av statsbudsjettet for 2014 viste bl.a. omfattende kutt i stipendene, gjennom at de ti-årige stipendene som skulle erstatte GI ikke skulle utdeles. Dette kuttforslaget medførte umiddelbar mobilisering av kunstnerorganisasjonene gjennom Kunstnernettverket, og mange gode krefter arbeidet langs mange akser i dagene som fulgte. Det ble også mange oppslag i pressen. Resultatet ble, med god hjelp fra KrF og Venstre, at stipendkuttet ble reversert allerede en uke etter i budsjettforliket mellom de fire samarbeidende partiene. Denne krisen viste til fulle verdien av det arbeidet som er lagt ned i Kunstnernettverket, og hvordan dette apparatet viste seg avgjørende for å mobilisere raskt i en slik situasjon. Norske Billedkunstnere gjorde en spesielt stor innsats i stipendkampen, gjennom arrangeringen av Kunstneraksjonen på Stortinget og i sosiale medier, hvor NBK generøst inviterte inn andre kunstnerorganisasjoner. NK deltok i aksjonen, styreleder holdt appell foran Stortinget og mange medlemmer deltok på markeringer over hele landet. Et annet kutt som ble foreslått høsten 2013, var Utenriksdepartementets kutt i kulturstøtten. Det ble også arbeidet med denne saken høsten 2013, med møter med bl.a. leder for utenrikskomiteen Anniken Huitfeldt, uten at dette førte frem. Statsbudsjettet for 2015 gav nok et kutt på denne posten, som nå er nesten halvert. Kunstnernettverket har arbeidet aktivt med saken høsten 2014 og vinteren 2015, med omfattende møtevirksomhet i Stortinget. Det arbeides nå mot reversering av kuttet i revidert nasjonalbudsjett, og vi har fått positive signaler. Det er levert innspill til alle sentrale politiske høringer og prosesser i perioden. Det er levert 27 skriftlige innspill og høringssvar i landsmøteperioden av disse var innsendt i samarbeid med andre kunstnerorganisasjoner, eller gjennom Kunstnernettverket. For full oversikt, se NK har deltatt i flere høringer/ innspillskonferanser i Kulturdepartementet og Stortinget, og hatt mange uformelle samtaler med politisk ledelse og embedsverket i KUD der anledningen har budt seg. 5

6 MERVERDIAVGIFTSAKEN Merverdiavgiftssaken er fulgt opp i denne landsmøteperioden. Dobbel avgiftsbelastning ble tatt opp i høringen til Kunstnerøkonomiutredningen, og her ble NK hørt. Det er videre ført dialog med KUD om modernisering av kunstbegrepet i merverdiavgiftsloven, som har virket lovende. Kunstnerøkonomiutredningen viser på side 119 til at: «Kulturdepartementet har i brev til Finansdepartementet i desember 2014 foreslått endringer i merverdiavgiftsforskriften slik at forskriften inneholder definisjoner på hva kunstverk er, i stedet for å vise til tolltariffen. Dette gjøres for å unngå utilsiktede merverdiavgiftsberegninger i forbindelse med import av kunstverk ved å sikre at definisjoner på hva som anses som kunstverk ikke blir utdaterte.» Utredningen redegjør videre for den doble beskatningen av enkelte kunsthåndverksobjekter: «Dette betyr at slike gjenstander i kunstavgiftssammenheng behandles som kunst, mens det i merverdiavgiftssammenheng ikke anses som kunst. Her bør regelverket harmoniseres for å unngå en uforholdsmessig høy avgiftsbelastning.» NK har tatt kontakt og hatt flere møter med Norsk Håndverksinstitutt (NHI), for å sondere muligheten for et felles arbeid for kulturmoms på håndverksobjekter i småskalaproduksjon. Dette har nå resultert i et samarbeidsprosjekt med NHI, Husfliden og NK om bestilling av en juridisk betenkning om temaet fra Oslo Economics. SAMARBEID Det har vært et meget godt samarbeidsklima på det visuelle feltet i denne landsmøteperioden, med NBK, Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS). Dette har bl.a. resultert i to felles innspill til statsbudsjett, inkludert den aller første budsjettkonferansen som er blitt avholdt på feltet. Videre har organisasjonene spilt inn et forslag om kartlegging av pengestrømmer og samarbeidet om vederlagssaken som fremmes til dette landsmøtet. NK har videreført en aktiv rolle i Kunstnernettverket, og styrelederen har vært leder av arbeidsutvalget i Kunstnernettverket også i denne perioden, i tillegg til å bidra aktivt i kunstnerpolitikkutvalget. Arbeidet til AU-leder vil fra 2015 bli lønnet fra nettverkets side, gjennom en frivillig innbetaling fra kunstnerorganisasjonene. SYNLIGHET I MEDIA OG I DEBATTER NK har hatt en økende synlighet i media denne perioden. Det ble mange oppslag i forbindelse med stipendkampen og Kunstneraksjonen høsten 2013, inkludert et intervju på Dagsrevyen. Styreleder ble intervjuet av Morgenbladet i forbindelse med Kulturrådsrapporten, og ellers har det vært intervjuer i ulike dagsaviser, og fagmedier som Billedkunst, Kunstforum og Minerva. Styreleder har deltatt i to radiodebatter vinteren 2015, med statsråd Thorhild Widvey om kunstnerøkonomiutredningen på Dagsnytt 18 og kulturredaktør Fonn Matre, Minerva i NRK Kulturnytt om kunstnerundersøkelsen. NK har også deltatt i andre innslag på Kulturnytt. Styreleder ble invitert til å holde innlegg ved Kulturrådets årskonferanse høsten 2014, og dette er første gang NK har blitt invitert til en slik oppgave. Styreleder har også holdt innlegg ved en rekke konferanser, seminarer og paneldebatter, og skrevet flere debattinnlegg i dagspressen. FORVALTNING AV EIERSKAP NK-styret har en årlig gjennomgang av årsrapporter, regnskap, strategiplaner og budsjetter i forkant av generalforsamlingene i aksjeselskapene. Styreleder har sittet i styret i Galleri Format, og nestleder har sittet i styret i KRAFT, og rapporterer jevnlig tilbake til NK-styret. Styret har ikke vært representert i Norwegian Crafts, men har fått rapporter fra direktør for NK/NC. For rapportering om medlemsservice/-informasjon og forvaltning av vederlagsbaserte støtteordninger, se rapport del 3. For NK-styrets oppfølging av regionstyrene, se vedtakssak 4. 6

7 3. RAPPORT FRA NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING FOR 2013 OG 2014 NKs ADMINISTRASJON NKs administrasjon utfører en rekke oppgaver som spenner vidt: formidling av kunsthåndverk gjennom utstillinger, publikasjoner, arenautvikling og andre formidlingsprosjekter, faglig utvikling, pedagogiske prosjekter og nettverk, samt forvaltning av statlige stipend- og støtteordninger. I tillegg utfører NKs administrasjon tjenester for NK fagorganisasjon, gjennom oppgaver som medlemsservice/-informasjon, bistand kunstpolitikk, oppfølging av tillitsvalgte, forvaltning vederlagsbaserte støtteordninger samt administrasjonstjenester, tilsvarende ca. 1,3 årsverk. Fra 2013 ble aksjeselskapet Norwegian Crafts (NC) etablert som egen virksomhet med eget styre. Se forøvrig egen rapport fra NC. Det faste personalet i NK har bestått av seks personer i 4,9 stillinger (fem personer / 3,9 stillinger fom ). Trude Gomnæs Ugelstad, direktør NK (60 %) Anne Karin Brandt, kontorleder (100 %) Elisabeth Sørheim, formidlingsleder (100 %) Kristin Koren Viksjø, rådgiver til (100 %) Marit Lønning Reiten, koordinator fra (100 %) Hege Henriksen, prosjektleder næring, messer og markeder (30 %) Tone Sejersted Bødtker, kommunikasjonsrådgiver til (100 %) Christer Dynna, redaktør for Kunsthåndverk, oppdragskontrakt til Cecilie Tyri Holt, redaktør Kunsthåndverk, oppdragskontrakt fra FORMIDLING 2013 OG 2014 ÅRSUTSTILLING 2013 Kunsthåndverk 2013 ble vist ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo Utstillingen ble åpnet av Åse Kleveland. 267 kunstnere søkte med om lag 900 verk. 49 kunstnere ble antatt med 75 verk. Pia Rognes, tekstil mottok Kunsthåndverkprisen fra BKH på kr Jury: Ansgar Ole Olsen (leder), John K. Raustein, Torill Redalen, Per B. Sundberg (S) og Inger Helene Stemshaug (Nasjonalmuseet). BKH-jury: Ansgar Ole Olsen, Tanja Sæter og Erling Moestue Bugge (Norsk kritikerlag). Utstillingsdesign: Fredrik Torsteinsen. Formidling: Seminar for lærere, internasjonalt fagseminar: Very Good, to kunstsalonger, en faglig torsdagsomvisning, en faglig søndagsomvisning, kritikersalong: Kjønn, tekstil og politikk. Kulturelt mangfold: Stella prosjekt / Torshov asylmottak. 17 omvisninger for skoleklasser. Totalt antall publikum: Presse/media: Lite dekning. Åpningsdagen stort oppslag med prisvinner i Klassekampen. Katalog: eks. Innkjøp administrert av Galleri Format Oslo. Stort salg, offentlig innkjøp av Oslo kommune, Lørenskog kommune, tre salg til Innkjøpskomiteen for norsk kunsthåndverk (INK). 7

8 ÅRSUTSTILLING 2014 Kunsthåndverk 2014 ble vist ved KODE, Kunstmuseene i Bergen Åpnet av statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag. 273 kunstnere søkte om med om lag 900 verk. 36 kunstnere ble antatt med 49 verk. Kunsthåndverkprisen fra Bildene Kunstneres Hjelpefond (BKH) på kr til Margrethe Loe Elde, tekstil. Jury: John K. Raustein (leder), Hilde Bjørgen, Lillan Eliassen, Inger Bergstrøm (S) og Anne Britt Ylvisåker, KODE. Utstillingsdesign: Morten & Jonas. BKH-jury: Norvald Hemre, John K. Raustein og Mona Pahle Bjerke (Norsk kritikerlag) Formidlingsprogram: Internasjonalt fagseminar Hello Goodbye, seminar for lærere, kunstnermøte med tre kunstnere, møte med prisvinner, Kritikersalong. Omvisning for skoleklasser, verksteder, åpne omvisninger, førvisning for venneforeningen. Antall arrangementer: 49 Totalt antall publikum: Katalog: eks. Presse/media: Mange anmeldelser og mye omtale av utstillingen. Anmeldelser i Morgenbladet, Bergens Tidende, Klassekampen og tidsskriftet Kunsthåndverk. Stor aktivitet på sosiale medier og nettsider, debatt om utstillingsdesignet. Innkjøp administrert av KRAFT, Bergen. Innkjøpskomiteen for norsk kunsthåndverk kjøpte åtte arbeider fra utstillingen. TEMAUTSTILLING 2013 NK produserte ingen temautstilling i 2013, ingen søknad forelå. NK produserte derfor en vandreutstilling Wireless til kunstnersentrene i Vestfold, Østfold og Buskerud Utstillingen ble produsert med bakgrunn i avlysning av Biennalen for kunsthåndverk 2013 for regionen. Ni norske/nordiske deltakere, kurator Sari Syväluoma på oppdrag fra NK. Visningssteder: Kunstnersenteret i Buskerud, Vestfold kunstsenter, Østfold kunstnersenter. To offentlige innkjøp fra Innkjøpsfondet for kunsthåndverk (INK). TEMAUTSTILLING 2014 SKREDDERSYDD. Visningssted: Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim. Arrangør: Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge. Kurator og prosjektleder: Ingun Myrstad. Produksjon utstilling: Trøndelag Senter for samtidskunst. Utstillere: SØLV (Oda Midtlyng Klempe og Mari Stølan), HAiK (Harald Lunde Helgesen, Siv Støldal og Ida Falck Øien), Fintfolk (Marthe Næstby), Livid Jeans (Jens Olav Dankertsen), Elisabeth Stray Pedersen. Temautstillingen viste klesdesignere som bevisst bruker skreddersøm i sine designprosesser og verdimessige valg. Utstillingens ramme var en «pop-up store» der publikum fikk se og ta på og prøve klær, og små mini-utstillinger inne i «prøverom», der hver designer viste sin historie bak klærne. I tillegg var en del av utstillingslokalet innredet som et studio, der noen av designerne arbeidet i deler av utstillingen. Formidling: foredrag, seminar og kunstnermøter i utstillingsperioden. Stor medieinteresse. Utstillingen tiltrakk seg et ungt, nytt publikum. Besøkstall:

9 TIDSSKRIFTET KUNSTHÅNDVERK 2013 OG 2014 I 2013 utkom tre nummer, hvorav det siste var et dobbeltnummer. Designbyrå: Yokoland. Redaktør Christer Dynna sluttet som redaktør Ny tilsatt redaktør fra : kunsthistoriker/forfatter Cecilie Tyri Holt. Styret i NK besluttet høsten 2013 at tidsskriftet skulle legges inn under NKs formidlingsavdeling, men fastholder redaktørens frie stilling. Vedtatte retningslinjer for tidsskriftet med gyldighet fra Et redaksjonsråd ble valgt med NKs formidlingsleder og to eksterne representanter i tillegg til redaktør. Redaksjonsråd 2014: Knut Astrup Bull, Benedicte Sunde, André Gali, Elisabeth Sørheim. Rådet har hatt fire møter. Lanseringene av de fire utgivelser i 2014 har vært markert i forbindelse med viktige begivenheter for kunsthåndverk i ulike deler av landet. Redaktøren har valgt å inkludere det nordiske fagmiljøet på innholdssiden og arbeider for å få flere abonnenter på nordisk plan. Det har i 2014 vært arbeidet med abonnementskampanjer, og øke annonsesalg ved å engasjere ekstern annonseselger. Utarbeiding av nye nettsider, som ferdigstilles medio april Tidsskriftet er synlig på Instagram og på Facebook har Kunsthåndverk per mars følgere. ANDRE PROSJEKTER Utstilling i samarbeid med eksterne aktører: From the Coolest Corner Nordic Jewellery Vandreutstilling. Siste visningssted Handwerkskammer, München april Utstillingen åpnet i Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseet, Oslo lørdag 20. januar FTCC er en stor satsing, en vandreutstilling av nordiske smykker for et internasjonalt og nordisk publikum. Samarbeidet startet i Samarbeidspartnere: Norske Kunsthåndverkere, Nasjonalmuseet, Kunsthøgskolen i Oslo og tilsvarende parter i nordiske land, samt i Estland. Martina Kaufmann er prosjektleder. Intensjonen med FTCC: Ta pulsen på smykkekunsten i Norden og se den i et internasjonalt perspektiv. Stimulere teoriutviklingen på feltet og styrke det internasjonale nettverket. Presentere nordisk smykkekunst for et bredt publikum. Konferanse: I Oslo ble det arrangert en stor konferanse på Kunsthøgskolen med 200 internasjonale deltakere. 13 parallellutstillinger av smykkekunst i Oslo i tillegg til hovedutstillingen på Nasjonalmuseet. Guide for publikum til alle utstillinger. Media: 36 omtaler i 26 ulike media personer så hovedutstillingen på Nasjonalmuseet. 123 arrangementer gikk av stabelen i januar april publikummere totalt deltok på arrangementene. Seminar: «The Ceramic Object to make, promote and collect» , 80 deltakere. Samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO), Galleri Format, NK og Norwegian Crafts. Seminar og utstilling av studentarbeider på KhiO, utstilling i Galleri Format. Engelske og nordiske foredragsholdere. Initiativtaker: professor Marit Tingleff, prosjektledelse: Norwegian Crafts. NORDIC NETWORK OF CRAFTS ASSOCIATIONS (NNCA) Alle de nordiske kunsthåndverksorganisasjonene er med i NNCA. Den islandske organisasjonen Handverk og Hönnun ble innlemmet i november Nettverket hadde sin årlige samling i København våren 2013, med vertskap Danske Kunsthåndværkere. De nordiske organisasjonene var også representert ved åpningen av den danske Biennale for Kunsthåndverk i juni NNCA ble samlet i forbindelse med Norwegian Crafts' deltakelse ved Révélations Fine craft and creation Fair på Grand Palais i Paris høsten 2013, og hadde bl.a. et møte med de nordiske 9

10 kulturattacheene. NNCA avholdt møte i Helsinki våren 2014, med vertskap Ornamo og tema planlegging av en nordisk paviljong på Grand Palais Norwegian Crafts har prosjektledelsen på denne satsningen, som finner sted høsten FAGLIG UTVIKLINGSARBEID NKs nordiske masterstipend, fra 2014: NKs stipend til fremme av teoretiske studier innen kunsthåndverk. Formålet med stipendet er å stimulere til forskning i kunsthåndverkets historie, teori og kritikk, både i samtid og fortid. Stipendet er på kr Stipendet i 2013 tildelt Arild Skarsfjord Berg, doktorgradsoppgave: «How can participatory processes contribute to material based art?» Berg er keramiker og arbeidet med doktorgrad på Aalto University, Helsinki. Stipendet ble ikke utlyst i PUBLIKUMSUTVIKLING NKs prosjekt Kunsthåndverkets kulturelle mangfold, ble sluttført i 2013, mens dette langsiktige arbeidet inngår i ordinær formidling. Målet har vært å vise vei til årsutstillingen for nye publikummere, fra bydeler i Oslo som vanligvis ikke rekrutteres i stor grad stil samtidens kunstuttrykk. Vekt på barn og unge og innvandrergrupper. Kunsthåndverkets kulturelle mangfold har bestått av fire delprosjekter: I. «Space Invaders», Rommen skole 6. klasse v/keramiker Anne Thomassen II. «Mosaikk», Haugenstua senter, innvandrerkvinner og barn v/keramiker Anne Thomassen III. «Ser du det jeg ser?», Stovner skole, 8. klasse v/tekstilkunstner Svein Ove Kirkhorn IV. «Rutenett-tekstile tegneserier fra Linje 5», 8. klasse, Groruddalen ungdomsskole, Nasjonalmuseet, Øvre Foss 2012/2013 v/kunstnerne Kristine Fornes, tekstil og Øyvind Torseter. PEDAGOGISK ARBEID Seminarer for lærere i 2013 og 2014 i forbindelse med årsutstillingen på Nasjonalmuseet og i KODE. Firing Up-keramikk på de unges arena, et løft for keramikkfaget. NK fikk tildelt oppstartmidler fra Kunstløftet, Norsk kulturråd høsten Prosjektet Firing Up etter modell av tilsvarende prosjekt i engelske Crafts Council. Prosjektet har et perspektiv over flere år. Målet er å stimulere de unge i arbeid med formbare materialer, vekke interessen for keramikk og rekruttere til keramikkfaget ved skoler og høgskoler. UTVALGSARBEID NK ved formidlingsleder er representert i ressursgruppen for visuell kunst i Norsk kulturskoleråd. NKs formidlingsleder har deltatt i Ekspertgruppen for kunst og kultur i utdanningen, nedsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, med arbeidsperiode oktober 2013 april Gruppen ble opprettet av de to departementene. Ekspertgruppens rapport Det muliges kunst, i form av råd til begge ministrene, ble framlagt våren ARENAUTVIKLING: KULTUR OG NÆRING NK har investert tid og ressurser i å bygge opp kompetanse på feltet som et av flere tiltak for å styrke medlemmenes virke. Satsingen kan deles inn i tre hovedområder med lik prioritet: 1. Bygge nettverk og påvirke myndigheter slik at kunsthåndverkere blir tatt med i ordninger som kunstnere, frilansere, enkeltmannsbedrifter og som en del av den kreative næringen. 2. Arbeide for at kunsthåndverk blir tatt med på nasjonale og internasjonale arenaer av høy kvalitet som markeder, messer og spesialiserte salgsutstillinger. 10

11 3. Arbeide for ordninger for å styrke markeder og salgskanaler som allerede eksisterer i Norge. I 2013 og 2014 har NK ved direktør Trude Gomnæs Ugelstad vært representant i Rådet for samarbeid med Arbeidslivet, KHiO. Ut av dette ble Entreprenørskap for Kunst og Design (EKD) etablert, et prosjekt som ble støttet av Kunnskapsdepartementet. Hege Henriksen har vært aktiv i nettverket og formgiver av flere konferanser. Gomnæs Ugelstad og Henriksen har fulgt utviklingen av hele feltet rundt kreativ næring / kulturnæring tett i disse årene og har god kontakt med aktørene i Kulturdepartementet, Kulturrådet, Innovasjon Norge og BI, samt initiativtakere i de øvrige kunstnerorganisasjonene. I 2013 produserte NK en egen spesiallaget paviljong etter inspirasjon fra Paris på Gave- og interiørmessen i samarbeid med messearrangørene. Denne satsingen åpnet for flere samarbeidspartnere innenfor design, som utstillingen Norway Designs NÅ, Vol 1. Verdi. Denne utstillingen var et samarbeid mellom Norway Designs, Klubben og Norske Kunsthåndverkere, og viste arbeider av 14 norske formgivere. Arbeidet for å styrke eksisterende kunsthåndverksmarkeder pågår. Dette er utfordrende arbeid, bl.a. på grunn av behov for holdningsendringer i Innovasjon Norge. ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER 2013 NK administrerer de statlige stipend- og støtteordningene gjennom Statens Kunstnerstipend. Samtidig innstilles det til arbeidsstipend og stipend til eldre kunstnere fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og NKs egne arbeidsstipend. I løpet av 2013 ble det foretatt innstillinger til NKs reise- og prosjektstøtte, samt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder. NKs stipendsøkerutstilling ble holdt i Rådhusgalleriet i Oslo i januar 2013, og viste kunstverk av søkere til de statlige stipend- og støtteordningene og NKs egne stipend. Utstillingen er således et arbeidsredskap for NKs innstillingskomité, og er verken juryert eller kuratert. I alt 932 besøkte utstillingen i Det var i 2013 følgende stipend- og støtteordninger til fordeling: 12 arbeidsstipend, ni arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere, kr til diversestipend og kr til diversestipend for nyutdannede kunstnere. I tillegg var det to stipend fra BKH, fem arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond og kr til fordypningsstipend. NKs EGNE STØTTEORDNINGER 2013 Administrasjonen innstiller til NKs vederlagsbaserte støtteordninger for reise- og prosjektstøtte, samt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder. Innstillingene ble behandlet av NKs styre for våren 2013 og NKs fondsstyre for høsten 2013 grunnet vedtektsendringer. I 2013 ble det innvilget følgende støtte: - Reisestøtte, totalt kr fordelt på 56 søkere - Prosjektstøtte, totalt kr fordelt på 32 søkere - Kunstnerdrevne salgs- og visningssteder, totalt kr (13 søkere, 10 innvilget) ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER 2014 NK administrerer de statlige stipend- og støtteordningene gjennom Statens Kunstnerstipend. Samtidig innstilles det til arbeidsstipend og stipend til eldre kunstnere fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og NKs egne arbeidsstipend. I løpet av 2014 ble det foretatt innstillinger til NKs reise- og prosjektstøtte, samt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder. 11

12 NKs stipendsøkerutstilling ble holdt i Rådhusgalleriet i Oslo i januar 2014, og viste kunstverk av søkere til de statlige stipend- og støtteordningene og NKs egne stipend. Utstillingen er således et arbeidsredskap for NKs innstillingskomité, og er verken juryert eller kuratert. I alt 900 besøkte utstillingen i Det var i 2014 følgende stipend- og støtteordninger til fordeling: 11 stipend for etablerte og seniorkunstnere, 15 arbeidsstipend, 13 arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere, kr til diversestipend og kr til diversestipend for nyutdannede kunstnere. Det ble også innstilt en kandidat til Houen og Mohrs legat. I tillegg var det to stipend fra BKH, to arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond og kr til fordypningsstipend. NKs EGNE STØTTEORDNINGER 2014 Administrasjonen innstiller til NKs vederlagsbaserte støtteordninger for reise- og prosjektstøtte, samt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder. Innstillingene ble behandlet av NKs fondsstyre. I 2014 ble det innvilget følgende støtte: - Reisestøtte, totalt kr fordelt på 65 søkere - Prosjektstøtte, totalt kr fordelt på 33 søkere - Kunstnerdrevne salgs- og visningssteder, totalt kr (13 søkere, 11 innvilget) KOMMUNIKASJON OG MEDLEMSSERVICE NK har i 2014 utarbeidet en ny strategi for kommunikasjon og synlighet. Administrasjonen har jobbet aktivt med målgruppetenkning, og samarbeider med kommunikasjonsbyrået Kulturmeglerne i forbindelse med viktige saker og arrangementer. Medlemsbladet NK-nytt har blitt faset ut. NK satser på kommunikasjon gjennom digitale informasjonskanaler som nyhetsbrev, Facebook, Twitter og Instagram, med en bevissthet rundt hvilke kanaler som benyttes til hvilke formål. Nettstedet er fremdeles en sentral informasjonskanal, men skal overføres til ny plattform i 2015 i forbindelse med at NK oppretter egen søknadsportal og en ny løsning for kunstnerprofiler. KOMPETANSESENTER OG MEDLEMSSERVICE NKs administrasjon behandler daglige henvendelser fra medlemmer, publikum, institusjoner og organisasjoner. NK gir råd og veiledning på mange områder, blant annet om statens utstillingsvederlag, juss, økonomi, skattespørsmål, MVA, eksport/import, forsikringer med mer. NK samarbeider med ekstern ekspertise i juridiske og økonomiske spørsmål. Forsikring: TrygVesta Økonomi: Maximillian AS v/hans-petter Nagelstad Juss: Advokatene Graasvold og Stenvaag v/hans Marius Graasvold Opphavsrett: BONO og Kopinor 12

13 4. FONDSSTYRETS BERETNING FOR Norske Kunsthåndverkeres fondsstyre har ansvar for å forvalte Kunsthåndverkernes fond (visningsvederlaget) og Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond (bibliotekvederlaget) i tråd med landsmøtevedtak og gjeldende vedtekter og retningslinjer som er godkjent av Kulturdepartementet per 6. mars STYRETS MEDLEMMER Fondsstyret består av tre representanter med to varamedlemmer. Styrelederen i NK har fast plass i fondsstyret, men kan ikke være leder. Øvrige representanter og fondsstyrelederen velges av landsmøtet. Ved sammensetningen av fondsstyret skal det legges vekt på tidligere erfaring med styrearbeid. STYRET I LANDSMØTEPERIODEN Inge Pedersen, valgt styreleder Nina Malterud, valgt styremedlem Lise Stang Lund, styreleder i NK Vara: (valgt på NKs styremøte , fordi dette ved en feil ikke ble gjort på landsmøtet) Edith Lundebrekke Inger Blix Kvammen FONDETS SEKRETARIAT Norske Kunsthåndverkere fagorganisasjon fungerer som fondets sekretariat. Direktør Trude Gomnæs Ugelstad har vært sekretær for fondsstyret og kontorleder Anne Karin Brandt har gjennomført utbetalinger og rapporteringer. STYREMØTER NKs fondsstyre har i perioden mellom landsmøtene hatt fem møter. Styret har behandlet innstillingskomiteens innstillinger til arbeids- og fordypningsstipend, NK administrasjonens innstillinger til prosjekts- og reisestøtte, samt søknader om ekstraordinære bevilgninger til Norske Kunsthåndverkere, Norwegian Crafts, Galleri Format og Kraft. Fondsstyret har oppdatert og systematisert alle retningslinjer for tilskuddsordningene. I 2013 bestod fondene totalt av kr I 2014 bestod fondene totalt av kr ÅRSREGNSKAPET Regnskapet for 2013 og 2014 er vedlagt. FORVALTNING AV FONDSMIDLENE Fondsmidlene er plassert på kapitalkonto i Nordea og på særvilkår i DNB. Revisor er Stiansen & Co AS. Oslo, 11. mars 2015 Inge Pedersen Nina Malterud Lise Stang Lund Styreleder Styremedlem Styremedlem 13

14 IV. REGNSKAP OG REVISJON NK er pålagt å føre fire regnskaper, som vises i oversikten nedenfor. Alle regnskapene er ført av regnskapsfører Grete Samuelsen, Kvalitetsregnskap AS. Formidlingssentralen, Kunsthåndverkernes Visningsvederlag og Vederlagsfondet er revidert av statsautorisert revisor Stiansen & Co AS. Kopi av revisjonsberetninger sendes ved forespørsel. 1. Norske Kunsthåndverkere fagorganisasjon. Hovedinntekten er kontingent fra medlemmer og tilskudd fra Kunsthåndverkernes fond. Hovedkostnader er lønn til NK styre, regionledere, kjøp av tjenester fra NK formidling og medlemsservice. I tillegg kjøres NKs vederlagsbaserte stipend- og støtteordninger gjennom fagorganisasjonens økonomi. 2. Norske Kunsthåndverkere formidling (tidl. Formidlingssentralen). Driftes i hovedsak av tilskudd fra Kulturrådet, i tillegg til prosjektmidler fra Kunsthåndverkernes fond og betaling for tjenester fra NK fagorganisasjon. Hovedkostnader er lønn til administrasjonen, årsutstilling, temautstilling, tidsskriftet og andre formidlingsprosjekter. 3. Kunsthåndverkernes fond (visningsvederlaget). Fondet er tilskudd fra Kulturdepartementet som vederlag for visning av kunsthåndverk på offentlige steder. Landsmøtet bestemmer en prosentvis fordelingsnøkkel til NKs egne stipender, formidling, arbeid i regionene og enkeltstående prosjekter. 4. Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond. Inntektene til fondet er utbetalinger fra bibliotekvederlaget fra Kulturdepartementet og kopieringsvederlag fra Kopinor. Disse midlene går i hovedsak til mindre stipender og prosjekter, som støtte til kunstnerdrevne utsalgssteder, samt tilskudd til fagpolitisk arbeid i regionene. 1. NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FAGORGANISASJON RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Kontingenter Trygg Vesta innbet Overført fra KHV fond til kunstnerdrevne/master Tilskudd fra KHV fond til stipender/ støtteordninger Tilskudd fra KHV fond administrasjon Adm. materialfond Tilskudd fra vederl.fond til master teori/kunstfag/ærespris Tilskudd fra vederl.fond til fagpolitisk arbeid Tilskudd fra KHV fond til medlemsservice Overført prosjektmidler Landsmøte/medlemsundersøkelse Tilskudd fra KHV fond til ledelse regioner Ekstraordinært tilskudd KHV fond/søknadsportal Overført uanvendte midler fra tidligere år Sum inntekter

15 Trygg Vesta utbetalinger Lønn og sosiale kostnader Regnskap / diverse honorarer Overførte stipender til utbetaling Overføring prosjektmidler til søknadsportal Overføring til landsmøteår Overføring til medlemsundersøkelse Utbetalt tidsskriftet medlemsabonnement Overføring tilskudd til fagpolitisk arbeid Overføring kontingent til regioner Utbetalt Pilchuck Utbetalt Masterstipend teori/kunstfag Utbetalt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder Utbetalt arbeidsstipend, støtteordninger Administrasjonsbidrag/ lønn NKF Kontorhold NKF Kostnader transport Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Renteinntekter Andre finansutgifter - - Resultat av finansposter Årsresultat BALANSE EIENDELER Til gode fra vederlagsfondet Til gode fra vederlagsfondet Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt forsikring Aksjer KRAFT Bergen AS Aksjer Norwegian Crafts AS Sum kortsiktige fordringer

16 Bank Bank Sum kasse, bank Sum anleggsmidler og omløpsmidler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital GJELD Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldige feriepenger Arbeidsgiveravgift av skyldige feriepenger Mellomregning ansatte Mellomregning Formidlingssentralen Mellomregning Norwegian Crafts Leverandørgjeld Fra fond til forprosjekt bok NK Pål. fondsinntekt regionlederlønn / stipend Overført uanvendte midler medlemsundersøkelse Overført prosjektmidler til søknadsportal Overført midler til landsmøte Annen kortsiktig gjeld / påløpt kostnad Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 2. NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftstilskudd Kulturrådet Tilskudd adm Kunsthåndverkernes fond Tilskudd tidsskriftet Kunsthåndverkernes fond Tjenester NK fagorganisasjon Tjenester Norwegian Crafts AS Overførte prosjektmidler fra tidligere år Andre inntekter Sum driftsinntekter Overføringer galleriene, temautstilling, Norwegian Crafts AS Formidling prosjekter Kommunikasjon / nettsted / tidsskrift Lønn og sosiale kostnader Utstillingsvederlag Utgifter til lokaler og husleie Avskrivning på driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat BALANSE Eiendeler Anleggsmidler VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

18 Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Årets resultat Egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig feriepenger Annen kortsiktig gjeld Skyldig Norwegian Crafts Stipendutstillingen Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

19 3. KUNSTHÅNDVERKERNES FOND RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Vederlag Sum inntekter Prosjektstøtte Stipender Regioner Tilskudd Format Oslo Tilskudd KRAFT Bergen Formidling Støtte tidsskriftet Støtte Fagorganisasjonen medlemsservice Støtte Fagorganisasjonen administrasjon / stipendbehandling Tilskudd Norwegian Crafts Ettergivelse av gml. fordring huseier Format Oslo EKSTRAORDINÆRE BEVILGNINGER: Oppgradering NK lokaler Søknadsportal Fagorganisasjon Underskuddsgaranti SOFA KRAFT Bergen oppgradering lokaler NK stipendbehandling underskudd Revisjon Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Renteinntekter Andre finansutgifter Resultat av finansposter Årsresultat

20 BALANSE EIENDELER Til gode fagorganisasjonen - - Fordring Galleri Format Bergen, forskudd Fordring Galleri Format Oslo - Sum kortsiktige fordringer - - Bank Sum kasse, bank Sum omløpsmidler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital GJELD Skyldig Vederlagsfondet Skyldig Galleri Format Skyldig Fagorganiasjonen Skyldig NK formidling underskuddsgaranti SOFA Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

REFERAT FRA NKs LANDSMØTE 24. 25. MAI, GRANAVOLDEN, HADELAND

REFERAT FRA NKs LANDSMØTE 24. 25. MAI, GRANAVOLDEN, HADELAND REFERAT FRA NKs LANDSMØTE 24. 25. MAI, GRANAVOLDEN, HADELAND ÅPNING AV MØTET Daglig leder Trude G. Ugelstad ønsket velkommen til NKs landsmøte 2013, og viste til notisen i Aftenposten om tildeling av NKs

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

I. NKs organisasjon 4. II. Økonomiske støtteordninger 6. III. Kunstfaglig evalueringsarbeid 6. IV. Kommunikasjon, kompetansesenter 7 og medlemsservice

I. NKs organisasjon 4. II. Økonomiske støtteordninger 6. III. Kunstfaglig evalueringsarbeid 6. IV. Kommunikasjon, kompetansesenter 7 og medlemsservice ÅRSRAPPORT 2011 Kari Dyrdal ble tildelt årets Kunsthåndverkpris fra BKH for kunstverket Valser. Prisen gis til kunstneren bak det mest markante kunstverket på NKs årsutstilling. Forsiden: Vase av glasskunstner

Detaljer

Styrets og administrasjonens beretninger og rapporter i landsmøteboken ble godkjent.

Styrets og administrasjonens beretninger og rapporter i landsmøteboken ble godkjent. Fungerende direktør Elisabeth Sørheim ønsket velkommen til NKs landsmøte 2015. Hun presenterte NKs administrasjon og styre samt Harald Holter, daglig leder i BONO. NKs styreleder Lise Stang Lund ønsket

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Årsrapport for 2009 NK ÅRSRAPPORT 2009 1

Årsrapport for 2009 NK ÅRSRAPPORT 2009 1 Norske Kunsthåndverkere Årsrapport for 2009 NK ÅRSRAPPORT 2009 1 INNHOLD 1. Styrets beretning 2. Introduksjon 3. Styre 4. Regioner 5. Administrasjon 6. Formidling innland 7. Formidling utland 8. Kunstfaglig

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Illustrasjon: Kristoffer Kjølberg

Illustrasjon: Kristoffer Kjølberg FIRING UP - keramikk på de unges arena OPPSTARTKONFERANSE 22. OG 23. APRIL 2015 Norske Kunsthåndverkere initierer til et samarbeid mellom skoler, høgskoler, museer, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1

Kunsthåndverk 2013. Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 Kunsthåndverk 2013 Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 22.9. 15.12.2013 KUNSTINDUSTRIMUSEET, ST. OLAVS GATE 1 FORMIDLINGSPROGRAM KUNSTHÅNDVERK 2013 «Kunsthåndverk 2013» er Norske Kunsthåndverkeres juryerte

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl 1000-1700, strategiseminar Kl 1200-1500 Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2013. Voice of the Rocks - Liv Blåvarp (foto:audbjørn Rønning)

Årsrapport 2013. Voice of the Rocks - Liv Blåvarp (foto:audbjørn Rønning) Årsrapport 2013 Voice of the Rocks - Liv Blåvarp (foto:audbjørn Rønning) Innhold Norske Kunsthåndverkere... 4 Norsk kunsthåndverk i 2013... 7 Norske Kunsthåndverkeres virksomhet:»» Støtteordninger... 8»»

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Velkommen til UKS årsmøte 2015, lørdag 7. mars kl. 13.00. Møtet holdes i UKS lokaler på Tullinløkka i Oslo, Kristian Augusts gate 15. Se dagsorden under. Innkomne saker må være oss

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00

Årsmøte 2015. Sakspapirer. Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 Årsmøte 2015 Sakspapirer Jægtvolden fjordhotell, Inderøy Torsdag 4. juni 2015 kl. 18:00 ÅRSMØTE 2015 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Finnmark Dato og tid: 17. februar kl 1630 Sted: SmartDoc, Markedsgata 3, Alta Dagsorden og saksliste 1. Valg

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen

Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Årsmøteprotokoll fra SKINNs årsmøte 11.mars 2016, Gardermoen Sak 1: Godkjenning av innkalling Opplest og godkjent Godkjenning av dagsorden Opplest og godkjent Navneopprop, godkjenning av delegater (13

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 63 Sak 8 Regnskap N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 63 Sak 8 Regnskap for 2007, 2008 og 2009 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 2007

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013

Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-09-19 Oslo AJ Sak 2013-44 Regnskapsrapport per 31. august 2013 Vedlagt følger oppstilling for driftsregnskap og balanse per 31. august. Grunnet periodisering av så

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer