NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE MAI 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE 29. 30. MAI 2015"

Transkript

1 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE LANDSMØTE MAI 2015

2 NORSKE KUNSTHÅNDVERKEREs LANDSMØTE PRAKTISK INFORMASJON Hvor: Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss Møtestart: fredag 29. mai, presis kl Transport: Det blir satt opp buss fra Oslo Sentralstasjon, plattform 19. Bussen går presis kl direkte til Klækken. Det går flybuss fra Oslo lufthavn Gardermoen direkte til Klækken fredag morgen kl Denne går fra plattform 32 og kan benyttes av de som kommer med tidlig morgenfly på fredag. Mer informasjon på Retur med buss til Oslo Sentralstasjon lørdag 30. mai kl (fremme ca. kl ). NK dekker opphold og reiseutgifter (billigste måte) for valgte delegater. Det gjøres oppmerksom på at det ved bruk av egen bil dekkes bensinutgifter. Det serveres lunsj og middag første dag, frokost og lunsj andre dag. Andre utgifter dekkes av den enkelte delegat. Det utbetales ikke honorar for deltakelse på landsmøtet. REGIONENES DELEGATER Landsmøtet består av delegater som er valgt av regionene. Bare regionenes valgte delegater har stemmerett på landsmøtet, med én stemme per delegat. Hver region har rett til å sende tre delegater. Regioner som har mer enn 40 medlemmer, kan i tillegg sende én delegat for hvert førtiende medlem. Medlemstallet fra siste årsskifte danner grunnlag for delegatberegningen. Studentmedlemmer medregnes ikke. Delegatberegningen blir da slik: 1 40 medlemmer: 3 delegater medlemmer: 4 delegater medlemmer: 5 delegater medlemmer: 6 delegater medlemmer: 7 delegater medlemmer: 8 delegater medlemmer: 9 delegater medlemmer: 10 delegater (osv.) Representanter for styret som skal gå av, og lederen av valgkomiteen har møteplikt på landsmøtet, uten stemmerett. Øvrige medlemmer av NK og ansatte i NK kan være tilhørere. Styret kan også invitere observatører til landsmøtet. Landsmøtet er NKs øverste myndighet. Det er her viktige diskusjoner og beslutninger tas, og delegatene må derfor være forberedt på å argumentere for sine synspunkter. Avstemningene foregår på bakgrunn av diskusjonene på landsmøtet. Dersom delegater møter med bundet mandat fra regionen, begrenses også beslutningsgrunnlaget. Dette er en avveining regionene må ta før landsmøtet. FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN Dersom det foreligger flere forslag, bestemmer møtelederen voteringsrekken. Normalt stemmes det over et avvisningsforslag først. Om nødvendig kan møteledelsen henvise en sak til en oppnevnt redaksjonskomité, som skal samordne vedtaksforslagene. Avstemningen foregår normalt ved at stemmetegn rekkes i været, men skriftlig dersom en av deltakerne ber om det. Forslag skal fremmes skriftlig til møteledelsen. Forslagene kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek for innlegg er satt. VALG AV TILLITSVALGTE Forslag til valg av tillitsvalgte presenteres av valgkomiteens leder. Dersom delegatene har andre forslag, skal disse foreligge før valgkomiteens leder presenterer sine forslag. Disse må skriftlig begrunnes. 2

3 DAGSORDEN I. Valg av møteledelse, to referenter, tellekorps, redaksjonskomité, to delegater til å godkjenne og underskrive referatet II. Godkjenning av innkalling og dagsorden III. Rapporter fra NK sentralt 4 1. Styrets beretning for , til godkjenning 4 2. Rapport fra NK fagorganisasjon for , til orientering 5 3. Rapport fra NK formidling for 2013 og 2014, til orientering 7 4. Fondsstyrets beretning for , til godkjenning 13 IV. Regnskap og revisjon, til godkjenning 14 V. Rapporter fra NKs regioner med regnskap for de to siste årene, til orientering 23 VI. Rapporter fra NKs ideelle aksjeselskaper for 2013 og 2014, til orientering 30 Norwegian Crafts 30 Galleri Format Oslo 31 KRAFT rom for kunsthåndverk 32 VII. Rapporter fra Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK) for 2013 og 2014, til orientering 33 VIII. Vedtakssaker fremmet av styret og regionene 36 SAK 1: Forslag fra NK styre: Godkjenning av reviderte vedtekter for NKs fond 36 SAK 2: Forslag fra NK styre: Reforhandling av utstillingsvederlag 38 SAK 3: Forslag fra NK Sør-Norge: Kunstsentrene 41 SAK 4: Forslag fra NK Sørøst-Norge: Arbeidet i regionene 44 SAK 5: Forslag fra NK Vest-Norge I: Regionøkonomi 46 SAK 6: Forslag fra NK Vest-Norge II: Øke lønnstrinnet for regionledere 47 IX. Godkjenning av styrets strategi- og handlingsplan for X. Godkjenning av budsjetter for 2015 og XI. Fastsettelse av kontingent 57 XII. Valg 58 Innstilling fra valgkomiteen 58 Valg av styre, styreleder, fondsstyre, fondsstyreleder, nasjonal jury, innstillingskomité, valgkomité og representanter til Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK) XIII. Vedlegg 61 Organisasjonskart 61 Oversikt over NKs organer 62 Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere 63 3

4 III. RAPPORTER FRA NK SENTRALT 1. STYRETS BERETNING FOR Norske Kunsthåndverkere (NK) er en nasjonal kompetanseorganisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere. NK arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. NK har om lag 830 medlemmer, er organisert i syv regioner, med hovedkontor i Oslo. NK mottar årlig tilskudd fra Norsk kulturråd for sitt utstillings- og formidlingsprogram, og forvaltning av de statlige stipend- og vederlagsordningene på kunsthåndverksfeltet. Vår visjon er at norsk kunsthåndverk er allment kjent for høy kvalitet og samfunnsverdi. For å nå denne visjonen vil vi stimulere og formidle feltet kunsthåndverk, samt legge til rette for den faglige og profesjonelle utviklingen i samarbeid med strategiske partnere i inn- og utland. NK er heleier av tre aksjeselskap: Norwegian Crafts, som driver internasjonalt formidlingsarbeid, og to gallerier for samtidskunsthåndverk, Galleri Format i Oslo og KRAFT rom for kunsthåndverk i Bergen. STYRET I LANDSMØTEPERIODEN Styret har bestått av Lise Stang Lund (leder), Siri Brekke (nestleder), Ingrid Larssen, Sidsel Hanum, Yngve Havstad og Kristin Koren Viksjø (ansatterepresentant). Elisabeth Sørheim var ansatterepresentant fra august 2014 og Hege Henriksen fra april Vararepresentantene var Putte Helene Dal og Ingun Myrstad. Sekretær for styret er direktør Trude Gomnæs Ugelstad, og fra konstituert direktør Elisabeth Sørheim. STYREMØTER Norske Kunsthåndverkere har i løpet av landsmøteperioden hatt ti styremøter. Vara har vært innkalt på fire møter. De viktigste arbeidsoppgavene for styret har vært å følge opp kunstpolitiske saker som bl.a. utstillingshonoraret, statlige stipender og merverdiavgift på kunsthåndverk. Videre har styret fulgt opp NKs formidlingsarbeid, med særlig fokus på tidsskriftet Kunsthåndverk, NKs økonomi, arbeidsmiljø og rutiner, samt NKs selskaper. ÅRSREGNSKAPET Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapsfører er Grete Samuelsen, Kvalitetsregnskap AS. Revisor er Stiansen & Co AS. Regnskapet for 2013 og 2014 er vedlagt. Styret har fulgt opp virksomhetens HMS-arbeid. Arbeidsmiljøet anses som godt, og sykefraværet er lavt. NK tilstreber likestilling i virksomheten, og det tas ved ansettelser hensyn til likestillingsloven. NKs virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet og er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Oslo, 9. april 2015 Lise Stang Lund (leder) Siri Brekke (nestleder) Ingrid Larssen Sidsel Hanum Yngve Havstad Hege Henriksen 4

5 2. RAPPORT FRA NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FAGORGANISASJON FOR Norske Kunsthåndverkere fagorganisasjon har følgende hovedoppgaver: å drive organisasjonens fagpolitiske arbeid, gi medlemmene rådgivning og informasjon og forvalte vederlagsmidler. I tillegg forvalter fagorganisasjonen sitt eierskap av de tre aksjeselskapene Norwegian Crafts, Galleri Format og KRAFT rom for kunsthåndverk. NK fagorganisasjon sentralt bestod i landsmøteperioden av en person i 70 % stilling: Lise Stang Lund, styreleder (70 %) I tillegg betaler NK fagorganisasjon for tjenester fra NK formidling, tilsvarende om lag 1,3 årsverk. Disse tjenestene innbefatter medlemsservice/-informasjon, bistand kunstpolitikk, oppfølging av tillitsvalgte, forvaltning vederlagsbaserte støtteordninger samt administrasjonstjenester som bilagsføring, lønninger, etc. HOVEDSAKER I POLITISK ARBEID Utstillingshonoraret ble en realitet gjennom en bevilgning til et pilotprosjekt på statsbudsjettet for 2014, en bevilgning som ble opprettholdt av den nye regjeringen. NK har, sammen med Norske Billedkunstnere (NBK), hatt flere møter i departementet om utstillingshonoraret med embedsverket, og fikk mars 2014 et møte med statsråd Thorhild Widvey og statssekretær Knut Olav Åmås. NBK og NK opplevde å få stort gehør for prinsippene bak ordningen i dette møtet, og fikk også innvilget av kulturministeren vårt ønske om en referansegruppe for utstillingshonoraret. Referansegruppen består av styrelederne i NBK og NK, samt lederne av Sørlandets Kunstmuseum og Nordnorsk kunstnersenter. Gruppen leverte sitt notat med anbefalinger til gjennomføringen av pilotprosjektet Den nye regjeringens forslag til justeringer av statsbudsjettet for 2014 viste bl.a. omfattende kutt i stipendene, gjennom at de ti-årige stipendene som skulle erstatte GI ikke skulle utdeles. Dette kuttforslaget medførte umiddelbar mobilisering av kunstnerorganisasjonene gjennom Kunstnernettverket, og mange gode krefter arbeidet langs mange akser i dagene som fulgte. Det ble også mange oppslag i pressen. Resultatet ble, med god hjelp fra KrF og Venstre, at stipendkuttet ble reversert allerede en uke etter i budsjettforliket mellom de fire samarbeidende partiene. Denne krisen viste til fulle verdien av det arbeidet som er lagt ned i Kunstnernettverket, og hvordan dette apparatet viste seg avgjørende for å mobilisere raskt i en slik situasjon. Norske Billedkunstnere gjorde en spesielt stor innsats i stipendkampen, gjennom arrangeringen av Kunstneraksjonen på Stortinget og i sosiale medier, hvor NBK generøst inviterte inn andre kunstnerorganisasjoner. NK deltok i aksjonen, styreleder holdt appell foran Stortinget og mange medlemmer deltok på markeringer over hele landet. Et annet kutt som ble foreslått høsten 2013, var Utenriksdepartementets kutt i kulturstøtten. Det ble også arbeidet med denne saken høsten 2013, med møter med bl.a. leder for utenrikskomiteen Anniken Huitfeldt, uten at dette førte frem. Statsbudsjettet for 2015 gav nok et kutt på denne posten, som nå er nesten halvert. Kunstnernettverket har arbeidet aktivt med saken høsten 2014 og vinteren 2015, med omfattende møtevirksomhet i Stortinget. Det arbeides nå mot reversering av kuttet i revidert nasjonalbudsjett, og vi har fått positive signaler. Det er levert innspill til alle sentrale politiske høringer og prosesser i perioden. Det er levert 27 skriftlige innspill og høringssvar i landsmøteperioden av disse var innsendt i samarbeid med andre kunstnerorganisasjoner, eller gjennom Kunstnernettverket. For full oversikt, se NK har deltatt i flere høringer/ innspillskonferanser i Kulturdepartementet og Stortinget, og hatt mange uformelle samtaler med politisk ledelse og embedsverket i KUD der anledningen har budt seg. 5

6 MERVERDIAVGIFTSAKEN Merverdiavgiftssaken er fulgt opp i denne landsmøteperioden. Dobbel avgiftsbelastning ble tatt opp i høringen til Kunstnerøkonomiutredningen, og her ble NK hørt. Det er videre ført dialog med KUD om modernisering av kunstbegrepet i merverdiavgiftsloven, som har virket lovende. Kunstnerøkonomiutredningen viser på side 119 til at: «Kulturdepartementet har i brev til Finansdepartementet i desember 2014 foreslått endringer i merverdiavgiftsforskriften slik at forskriften inneholder definisjoner på hva kunstverk er, i stedet for å vise til tolltariffen. Dette gjøres for å unngå utilsiktede merverdiavgiftsberegninger i forbindelse med import av kunstverk ved å sikre at definisjoner på hva som anses som kunstverk ikke blir utdaterte.» Utredningen redegjør videre for den doble beskatningen av enkelte kunsthåndverksobjekter: «Dette betyr at slike gjenstander i kunstavgiftssammenheng behandles som kunst, mens det i merverdiavgiftssammenheng ikke anses som kunst. Her bør regelverket harmoniseres for å unngå en uforholdsmessig høy avgiftsbelastning.» NK har tatt kontakt og hatt flere møter med Norsk Håndverksinstitutt (NHI), for å sondere muligheten for et felles arbeid for kulturmoms på håndverksobjekter i småskalaproduksjon. Dette har nå resultert i et samarbeidsprosjekt med NHI, Husfliden og NK om bestilling av en juridisk betenkning om temaet fra Oslo Economics. SAMARBEID Det har vært et meget godt samarbeidsklima på det visuelle feltet i denne landsmøteperioden, med NBK, Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Samisk Kunstnerforbund (SDS). Dette har bl.a. resultert i to felles innspill til statsbudsjett, inkludert den aller første budsjettkonferansen som er blitt avholdt på feltet. Videre har organisasjonene spilt inn et forslag om kartlegging av pengestrømmer og samarbeidet om vederlagssaken som fremmes til dette landsmøtet. NK har videreført en aktiv rolle i Kunstnernettverket, og styrelederen har vært leder av arbeidsutvalget i Kunstnernettverket også i denne perioden, i tillegg til å bidra aktivt i kunstnerpolitikkutvalget. Arbeidet til AU-leder vil fra 2015 bli lønnet fra nettverkets side, gjennom en frivillig innbetaling fra kunstnerorganisasjonene. SYNLIGHET I MEDIA OG I DEBATTER NK har hatt en økende synlighet i media denne perioden. Det ble mange oppslag i forbindelse med stipendkampen og Kunstneraksjonen høsten 2013, inkludert et intervju på Dagsrevyen. Styreleder ble intervjuet av Morgenbladet i forbindelse med Kulturrådsrapporten, og ellers har det vært intervjuer i ulike dagsaviser, og fagmedier som Billedkunst, Kunstforum og Minerva. Styreleder har deltatt i to radiodebatter vinteren 2015, med statsråd Thorhild Widvey om kunstnerøkonomiutredningen på Dagsnytt 18 og kulturredaktør Fonn Matre, Minerva i NRK Kulturnytt om kunstnerundersøkelsen. NK har også deltatt i andre innslag på Kulturnytt. Styreleder ble invitert til å holde innlegg ved Kulturrådets årskonferanse høsten 2014, og dette er første gang NK har blitt invitert til en slik oppgave. Styreleder har også holdt innlegg ved en rekke konferanser, seminarer og paneldebatter, og skrevet flere debattinnlegg i dagspressen. FORVALTNING AV EIERSKAP NK-styret har en årlig gjennomgang av årsrapporter, regnskap, strategiplaner og budsjetter i forkant av generalforsamlingene i aksjeselskapene. Styreleder har sittet i styret i Galleri Format, og nestleder har sittet i styret i KRAFT, og rapporterer jevnlig tilbake til NK-styret. Styret har ikke vært representert i Norwegian Crafts, men har fått rapporter fra direktør for NK/NC. For rapportering om medlemsservice/-informasjon og forvaltning av vederlagsbaserte støtteordninger, se rapport del 3. For NK-styrets oppfølging av regionstyrene, se vedtakssak 4. 6

7 3. RAPPORT FRA NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING FOR 2013 OG 2014 NKs ADMINISTRASJON NKs administrasjon utfører en rekke oppgaver som spenner vidt: formidling av kunsthåndverk gjennom utstillinger, publikasjoner, arenautvikling og andre formidlingsprosjekter, faglig utvikling, pedagogiske prosjekter og nettverk, samt forvaltning av statlige stipend- og støtteordninger. I tillegg utfører NKs administrasjon tjenester for NK fagorganisasjon, gjennom oppgaver som medlemsservice/-informasjon, bistand kunstpolitikk, oppfølging av tillitsvalgte, forvaltning vederlagsbaserte støtteordninger samt administrasjonstjenester, tilsvarende ca. 1,3 årsverk. Fra 2013 ble aksjeselskapet Norwegian Crafts (NC) etablert som egen virksomhet med eget styre. Se forøvrig egen rapport fra NC. Det faste personalet i NK har bestått av seks personer i 4,9 stillinger (fem personer / 3,9 stillinger fom ). Trude Gomnæs Ugelstad, direktør NK (60 %) Anne Karin Brandt, kontorleder (100 %) Elisabeth Sørheim, formidlingsleder (100 %) Kristin Koren Viksjø, rådgiver til (100 %) Marit Lønning Reiten, koordinator fra (100 %) Hege Henriksen, prosjektleder næring, messer og markeder (30 %) Tone Sejersted Bødtker, kommunikasjonsrådgiver til (100 %) Christer Dynna, redaktør for Kunsthåndverk, oppdragskontrakt til Cecilie Tyri Holt, redaktør Kunsthåndverk, oppdragskontrakt fra FORMIDLING 2013 OG 2014 ÅRSUTSTILLING 2013 Kunsthåndverk 2013 ble vist ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo Utstillingen ble åpnet av Åse Kleveland. 267 kunstnere søkte med om lag 900 verk. 49 kunstnere ble antatt med 75 verk. Pia Rognes, tekstil mottok Kunsthåndverkprisen fra BKH på kr Jury: Ansgar Ole Olsen (leder), John K. Raustein, Torill Redalen, Per B. Sundberg (S) og Inger Helene Stemshaug (Nasjonalmuseet). BKH-jury: Ansgar Ole Olsen, Tanja Sæter og Erling Moestue Bugge (Norsk kritikerlag). Utstillingsdesign: Fredrik Torsteinsen. Formidling: Seminar for lærere, internasjonalt fagseminar: Very Good, to kunstsalonger, en faglig torsdagsomvisning, en faglig søndagsomvisning, kritikersalong: Kjønn, tekstil og politikk. Kulturelt mangfold: Stella prosjekt / Torshov asylmottak. 17 omvisninger for skoleklasser. Totalt antall publikum: Presse/media: Lite dekning. Åpningsdagen stort oppslag med prisvinner i Klassekampen. Katalog: eks. Innkjøp administrert av Galleri Format Oslo. Stort salg, offentlig innkjøp av Oslo kommune, Lørenskog kommune, tre salg til Innkjøpskomiteen for norsk kunsthåndverk (INK). 7

8 ÅRSUTSTILLING 2014 Kunsthåndverk 2014 ble vist ved KODE, Kunstmuseene i Bergen Åpnet av statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag. 273 kunstnere søkte om med om lag 900 verk. 36 kunstnere ble antatt med 49 verk. Kunsthåndverkprisen fra Bildene Kunstneres Hjelpefond (BKH) på kr til Margrethe Loe Elde, tekstil. Jury: John K. Raustein (leder), Hilde Bjørgen, Lillan Eliassen, Inger Bergstrøm (S) og Anne Britt Ylvisåker, KODE. Utstillingsdesign: Morten & Jonas. BKH-jury: Norvald Hemre, John K. Raustein og Mona Pahle Bjerke (Norsk kritikerlag) Formidlingsprogram: Internasjonalt fagseminar Hello Goodbye, seminar for lærere, kunstnermøte med tre kunstnere, møte med prisvinner, Kritikersalong. Omvisning for skoleklasser, verksteder, åpne omvisninger, førvisning for venneforeningen. Antall arrangementer: 49 Totalt antall publikum: Katalog: eks. Presse/media: Mange anmeldelser og mye omtale av utstillingen. Anmeldelser i Morgenbladet, Bergens Tidende, Klassekampen og tidsskriftet Kunsthåndverk. Stor aktivitet på sosiale medier og nettsider, debatt om utstillingsdesignet. Innkjøp administrert av KRAFT, Bergen. Innkjøpskomiteen for norsk kunsthåndverk kjøpte åtte arbeider fra utstillingen. TEMAUTSTILLING 2013 NK produserte ingen temautstilling i 2013, ingen søknad forelå. NK produserte derfor en vandreutstilling Wireless til kunstnersentrene i Vestfold, Østfold og Buskerud Utstillingen ble produsert med bakgrunn i avlysning av Biennalen for kunsthåndverk 2013 for regionen. Ni norske/nordiske deltakere, kurator Sari Syväluoma på oppdrag fra NK. Visningssteder: Kunstnersenteret i Buskerud, Vestfold kunstsenter, Østfold kunstnersenter. To offentlige innkjøp fra Innkjøpsfondet for kunsthåndverk (INK). TEMAUTSTILLING 2014 SKREDDERSYDD. Visningssted: Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim. Arrangør: Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge. Kurator og prosjektleder: Ingun Myrstad. Produksjon utstilling: Trøndelag Senter for samtidskunst. Utstillere: SØLV (Oda Midtlyng Klempe og Mari Stølan), HAiK (Harald Lunde Helgesen, Siv Støldal og Ida Falck Øien), Fintfolk (Marthe Næstby), Livid Jeans (Jens Olav Dankertsen), Elisabeth Stray Pedersen. Temautstillingen viste klesdesignere som bevisst bruker skreddersøm i sine designprosesser og verdimessige valg. Utstillingens ramme var en «pop-up store» der publikum fikk se og ta på og prøve klær, og små mini-utstillinger inne i «prøverom», der hver designer viste sin historie bak klærne. I tillegg var en del av utstillingslokalet innredet som et studio, der noen av designerne arbeidet i deler av utstillingen. Formidling: foredrag, seminar og kunstnermøter i utstillingsperioden. Stor medieinteresse. Utstillingen tiltrakk seg et ungt, nytt publikum. Besøkstall:

9 TIDSSKRIFTET KUNSTHÅNDVERK 2013 OG 2014 I 2013 utkom tre nummer, hvorav det siste var et dobbeltnummer. Designbyrå: Yokoland. Redaktør Christer Dynna sluttet som redaktør Ny tilsatt redaktør fra : kunsthistoriker/forfatter Cecilie Tyri Holt. Styret i NK besluttet høsten 2013 at tidsskriftet skulle legges inn under NKs formidlingsavdeling, men fastholder redaktørens frie stilling. Vedtatte retningslinjer for tidsskriftet med gyldighet fra Et redaksjonsråd ble valgt med NKs formidlingsleder og to eksterne representanter i tillegg til redaktør. Redaksjonsråd 2014: Knut Astrup Bull, Benedicte Sunde, André Gali, Elisabeth Sørheim. Rådet har hatt fire møter. Lanseringene av de fire utgivelser i 2014 har vært markert i forbindelse med viktige begivenheter for kunsthåndverk i ulike deler av landet. Redaktøren har valgt å inkludere det nordiske fagmiljøet på innholdssiden og arbeider for å få flere abonnenter på nordisk plan. Det har i 2014 vært arbeidet med abonnementskampanjer, og øke annonsesalg ved å engasjere ekstern annonseselger. Utarbeiding av nye nettsider, som ferdigstilles medio april Tidsskriftet er synlig på Instagram og på Facebook har Kunsthåndverk per mars følgere. ANDRE PROSJEKTER Utstilling i samarbeid med eksterne aktører: From the Coolest Corner Nordic Jewellery Vandreutstilling. Siste visningssted Handwerkskammer, München april Utstillingen åpnet i Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseet, Oslo lørdag 20. januar FTCC er en stor satsing, en vandreutstilling av nordiske smykker for et internasjonalt og nordisk publikum. Samarbeidet startet i Samarbeidspartnere: Norske Kunsthåndverkere, Nasjonalmuseet, Kunsthøgskolen i Oslo og tilsvarende parter i nordiske land, samt i Estland. Martina Kaufmann er prosjektleder. Intensjonen med FTCC: Ta pulsen på smykkekunsten i Norden og se den i et internasjonalt perspektiv. Stimulere teoriutviklingen på feltet og styrke det internasjonale nettverket. Presentere nordisk smykkekunst for et bredt publikum. Konferanse: I Oslo ble det arrangert en stor konferanse på Kunsthøgskolen med 200 internasjonale deltakere. 13 parallellutstillinger av smykkekunst i Oslo i tillegg til hovedutstillingen på Nasjonalmuseet. Guide for publikum til alle utstillinger. Media: 36 omtaler i 26 ulike media personer så hovedutstillingen på Nasjonalmuseet. 123 arrangementer gikk av stabelen i januar april publikummere totalt deltok på arrangementene. Seminar: «The Ceramic Object to make, promote and collect» , 80 deltakere. Samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO), Galleri Format, NK og Norwegian Crafts. Seminar og utstilling av studentarbeider på KhiO, utstilling i Galleri Format. Engelske og nordiske foredragsholdere. Initiativtaker: professor Marit Tingleff, prosjektledelse: Norwegian Crafts. NORDIC NETWORK OF CRAFTS ASSOCIATIONS (NNCA) Alle de nordiske kunsthåndverksorganisasjonene er med i NNCA. Den islandske organisasjonen Handverk og Hönnun ble innlemmet i november Nettverket hadde sin årlige samling i København våren 2013, med vertskap Danske Kunsthåndværkere. De nordiske organisasjonene var også representert ved åpningen av den danske Biennale for Kunsthåndverk i juni NNCA ble samlet i forbindelse med Norwegian Crafts' deltakelse ved Révélations Fine craft and creation Fair på Grand Palais i Paris høsten 2013, og hadde bl.a. et møte med de nordiske 9

10 kulturattacheene. NNCA avholdt møte i Helsinki våren 2014, med vertskap Ornamo og tema planlegging av en nordisk paviljong på Grand Palais Norwegian Crafts har prosjektledelsen på denne satsningen, som finner sted høsten FAGLIG UTVIKLINGSARBEID NKs nordiske masterstipend, fra 2014: NKs stipend til fremme av teoretiske studier innen kunsthåndverk. Formålet med stipendet er å stimulere til forskning i kunsthåndverkets historie, teori og kritikk, både i samtid og fortid. Stipendet er på kr Stipendet i 2013 tildelt Arild Skarsfjord Berg, doktorgradsoppgave: «How can participatory processes contribute to material based art?» Berg er keramiker og arbeidet med doktorgrad på Aalto University, Helsinki. Stipendet ble ikke utlyst i PUBLIKUMSUTVIKLING NKs prosjekt Kunsthåndverkets kulturelle mangfold, ble sluttført i 2013, mens dette langsiktige arbeidet inngår i ordinær formidling. Målet har vært å vise vei til årsutstillingen for nye publikummere, fra bydeler i Oslo som vanligvis ikke rekrutteres i stor grad stil samtidens kunstuttrykk. Vekt på barn og unge og innvandrergrupper. Kunsthåndverkets kulturelle mangfold har bestått av fire delprosjekter: I. «Space Invaders», Rommen skole 6. klasse v/keramiker Anne Thomassen II. «Mosaikk», Haugenstua senter, innvandrerkvinner og barn v/keramiker Anne Thomassen III. «Ser du det jeg ser?», Stovner skole, 8. klasse v/tekstilkunstner Svein Ove Kirkhorn IV. «Rutenett-tekstile tegneserier fra Linje 5», 8. klasse, Groruddalen ungdomsskole, Nasjonalmuseet, Øvre Foss 2012/2013 v/kunstnerne Kristine Fornes, tekstil og Øyvind Torseter. PEDAGOGISK ARBEID Seminarer for lærere i 2013 og 2014 i forbindelse med årsutstillingen på Nasjonalmuseet og i KODE. Firing Up-keramikk på de unges arena, et løft for keramikkfaget. NK fikk tildelt oppstartmidler fra Kunstløftet, Norsk kulturråd høsten Prosjektet Firing Up etter modell av tilsvarende prosjekt i engelske Crafts Council. Prosjektet har et perspektiv over flere år. Målet er å stimulere de unge i arbeid med formbare materialer, vekke interessen for keramikk og rekruttere til keramikkfaget ved skoler og høgskoler. UTVALGSARBEID NK ved formidlingsleder er representert i ressursgruppen for visuell kunst i Norsk kulturskoleråd. NKs formidlingsleder har deltatt i Ekspertgruppen for kunst og kultur i utdanningen, nedsatt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, med arbeidsperiode oktober 2013 april Gruppen ble opprettet av de to departementene. Ekspertgruppens rapport Det muliges kunst, i form av råd til begge ministrene, ble framlagt våren ARENAUTVIKLING: KULTUR OG NÆRING NK har investert tid og ressurser i å bygge opp kompetanse på feltet som et av flere tiltak for å styrke medlemmenes virke. Satsingen kan deles inn i tre hovedområder med lik prioritet: 1. Bygge nettverk og påvirke myndigheter slik at kunsthåndverkere blir tatt med i ordninger som kunstnere, frilansere, enkeltmannsbedrifter og som en del av den kreative næringen. 2. Arbeide for at kunsthåndverk blir tatt med på nasjonale og internasjonale arenaer av høy kvalitet som markeder, messer og spesialiserte salgsutstillinger. 10

11 3. Arbeide for ordninger for å styrke markeder og salgskanaler som allerede eksisterer i Norge. I 2013 og 2014 har NK ved direktør Trude Gomnæs Ugelstad vært representant i Rådet for samarbeid med Arbeidslivet, KHiO. Ut av dette ble Entreprenørskap for Kunst og Design (EKD) etablert, et prosjekt som ble støttet av Kunnskapsdepartementet. Hege Henriksen har vært aktiv i nettverket og formgiver av flere konferanser. Gomnæs Ugelstad og Henriksen har fulgt utviklingen av hele feltet rundt kreativ næring / kulturnæring tett i disse årene og har god kontakt med aktørene i Kulturdepartementet, Kulturrådet, Innovasjon Norge og BI, samt initiativtakere i de øvrige kunstnerorganisasjonene. I 2013 produserte NK en egen spesiallaget paviljong etter inspirasjon fra Paris på Gave- og interiørmessen i samarbeid med messearrangørene. Denne satsingen åpnet for flere samarbeidspartnere innenfor design, som utstillingen Norway Designs NÅ, Vol 1. Verdi. Denne utstillingen var et samarbeid mellom Norway Designs, Klubben og Norske Kunsthåndverkere, og viste arbeider av 14 norske formgivere. Arbeidet for å styrke eksisterende kunsthåndverksmarkeder pågår. Dette er utfordrende arbeid, bl.a. på grunn av behov for holdningsendringer i Innovasjon Norge. ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER 2013 NK administrerer de statlige stipend- og støtteordningene gjennom Statens Kunstnerstipend. Samtidig innstilles det til arbeidsstipend og stipend til eldre kunstnere fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og NKs egne arbeidsstipend. I løpet av 2013 ble det foretatt innstillinger til NKs reise- og prosjektstøtte, samt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder. NKs stipendsøkerutstilling ble holdt i Rådhusgalleriet i Oslo i januar 2013, og viste kunstverk av søkere til de statlige stipend- og støtteordningene og NKs egne stipend. Utstillingen er således et arbeidsredskap for NKs innstillingskomité, og er verken juryert eller kuratert. I alt 932 besøkte utstillingen i Det var i 2013 følgende stipend- og støtteordninger til fordeling: 12 arbeidsstipend, ni arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere, kr til diversestipend og kr til diversestipend for nyutdannede kunstnere. I tillegg var det to stipend fra BKH, fem arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond og kr til fordypningsstipend. NKs EGNE STØTTEORDNINGER 2013 Administrasjonen innstiller til NKs vederlagsbaserte støtteordninger for reise- og prosjektstøtte, samt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder. Innstillingene ble behandlet av NKs styre for våren 2013 og NKs fondsstyre for høsten 2013 grunnet vedtektsendringer. I 2013 ble det innvilget følgende støtte: - Reisestøtte, totalt kr fordelt på 56 søkere - Prosjektstøtte, totalt kr fordelt på 32 søkere - Kunstnerdrevne salgs- og visningssteder, totalt kr (13 søkere, 10 innvilget) ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER 2014 NK administrerer de statlige stipend- og støtteordningene gjennom Statens Kunstnerstipend. Samtidig innstilles det til arbeidsstipend og stipend til eldre kunstnere fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) og NKs egne arbeidsstipend. I løpet av 2014 ble det foretatt innstillinger til NKs reise- og prosjektstøtte, samt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder. 11

12 NKs stipendsøkerutstilling ble holdt i Rådhusgalleriet i Oslo i januar 2014, og viste kunstverk av søkere til de statlige stipend- og støtteordningene og NKs egne stipend. Utstillingen er således et arbeidsredskap for NKs innstillingskomité, og er verken juryert eller kuratert. I alt 900 besøkte utstillingen i Det var i 2014 følgende stipend- og støtteordninger til fordeling: 11 stipend for etablerte og seniorkunstnere, 15 arbeidsstipend, 13 arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere, kr til diversestipend og kr til diversestipend for nyutdannede kunstnere. Det ble også innstilt en kandidat til Houen og Mohrs legat. I tillegg var det to stipend fra BKH, to arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond og kr til fordypningsstipend. NKs EGNE STØTTEORDNINGER 2014 Administrasjonen innstiller til NKs vederlagsbaserte støtteordninger for reise- og prosjektstøtte, samt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder. Innstillingene ble behandlet av NKs fondsstyre. I 2014 ble det innvilget følgende støtte: - Reisestøtte, totalt kr fordelt på 65 søkere - Prosjektstøtte, totalt kr fordelt på 33 søkere - Kunstnerdrevne salgs- og visningssteder, totalt kr (13 søkere, 11 innvilget) KOMMUNIKASJON OG MEDLEMSSERVICE NK har i 2014 utarbeidet en ny strategi for kommunikasjon og synlighet. Administrasjonen har jobbet aktivt med målgruppetenkning, og samarbeider med kommunikasjonsbyrået Kulturmeglerne i forbindelse med viktige saker og arrangementer. Medlemsbladet NK-nytt har blitt faset ut. NK satser på kommunikasjon gjennom digitale informasjonskanaler som nyhetsbrev, Facebook, Twitter og Instagram, med en bevissthet rundt hvilke kanaler som benyttes til hvilke formål. Nettstedet er fremdeles en sentral informasjonskanal, men skal overføres til ny plattform i 2015 i forbindelse med at NK oppretter egen søknadsportal og en ny løsning for kunstnerprofiler. KOMPETANSESENTER OG MEDLEMSSERVICE NKs administrasjon behandler daglige henvendelser fra medlemmer, publikum, institusjoner og organisasjoner. NK gir råd og veiledning på mange områder, blant annet om statens utstillingsvederlag, juss, økonomi, skattespørsmål, MVA, eksport/import, forsikringer med mer. NK samarbeider med ekstern ekspertise i juridiske og økonomiske spørsmål. Forsikring: TrygVesta Økonomi: Maximillian AS v/hans-petter Nagelstad Juss: Advokatene Graasvold og Stenvaag v/hans Marius Graasvold Opphavsrett: BONO og Kopinor 12

13 4. FONDSSTYRETS BERETNING FOR Norske Kunsthåndverkeres fondsstyre har ansvar for å forvalte Kunsthåndverkernes fond (visningsvederlaget) og Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond (bibliotekvederlaget) i tråd med landsmøtevedtak og gjeldende vedtekter og retningslinjer som er godkjent av Kulturdepartementet per 6. mars STYRETS MEDLEMMER Fondsstyret består av tre representanter med to varamedlemmer. Styrelederen i NK har fast plass i fondsstyret, men kan ikke være leder. Øvrige representanter og fondsstyrelederen velges av landsmøtet. Ved sammensetningen av fondsstyret skal det legges vekt på tidligere erfaring med styrearbeid. STYRET I LANDSMØTEPERIODEN Inge Pedersen, valgt styreleder Nina Malterud, valgt styremedlem Lise Stang Lund, styreleder i NK Vara: (valgt på NKs styremøte , fordi dette ved en feil ikke ble gjort på landsmøtet) Edith Lundebrekke Inger Blix Kvammen FONDETS SEKRETARIAT Norske Kunsthåndverkere fagorganisasjon fungerer som fondets sekretariat. Direktør Trude Gomnæs Ugelstad har vært sekretær for fondsstyret og kontorleder Anne Karin Brandt har gjennomført utbetalinger og rapporteringer. STYREMØTER NKs fondsstyre har i perioden mellom landsmøtene hatt fem møter. Styret har behandlet innstillingskomiteens innstillinger til arbeids- og fordypningsstipend, NK administrasjonens innstillinger til prosjekts- og reisestøtte, samt søknader om ekstraordinære bevilgninger til Norske Kunsthåndverkere, Norwegian Crafts, Galleri Format og Kraft. Fondsstyret har oppdatert og systematisert alle retningslinjer for tilskuddsordningene. I 2013 bestod fondene totalt av kr I 2014 bestod fondene totalt av kr ÅRSREGNSKAPET Regnskapet for 2013 og 2014 er vedlagt. FORVALTNING AV FONDSMIDLENE Fondsmidlene er plassert på kapitalkonto i Nordea og på særvilkår i DNB. Revisor er Stiansen & Co AS. Oslo, 11. mars 2015 Inge Pedersen Nina Malterud Lise Stang Lund Styreleder Styremedlem Styremedlem 13

14 IV. REGNSKAP OG REVISJON NK er pålagt å føre fire regnskaper, som vises i oversikten nedenfor. Alle regnskapene er ført av regnskapsfører Grete Samuelsen, Kvalitetsregnskap AS. Formidlingssentralen, Kunsthåndverkernes Visningsvederlag og Vederlagsfondet er revidert av statsautorisert revisor Stiansen & Co AS. Kopi av revisjonsberetninger sendes ved forespørsel. 1. Norske Kunsthåndverkere fagorganisasjon. Hovedinntekten er kontingent fra medlemmer og tilskudd fra Kunsthåndverkernes fond. Hovedkostnader er lønn til NK styre, regionledere, kjøp av tjenester fra NK formidling og medlemsservice. I tillegg kjøres NKs vederlagsbaserte stipend- og støtteordninger gjennom fagorganisasjonens økonomi. 2. Norske Kunsthåndverkere formidling (tidl. Formidlingssentralen). Driftes i hovedsak av tilskudd fra Kulturrådet, i tillegg til prosjektmidler fra Kunsthåndverkernes fond og betaling for tjenester fra NK fagorganisasjon. Hovedkostnader er lønn til administrasjonen, årsutstilling, temautstilling, tidsskriftet og andre formidlingsprosjekter. 3. Kunsthåndverkernes fond (visningsvederlaget). Fondet er tilskudd fra Kulturdepartementet som vederlag for visning av kunsthåndverk på offentlige steder. Landsmøtet bestemmer en prosentvis fordelingsnøkkel til NKs egne stipender, formidling, arbeid i regionene og enkeltstående prosjekter. 4. Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond. Inntektene til fondet er utbetalinger fra bibliotekvederlaget fra Kulturdepartementet og kopieringsvederlag fra Kopinor. Disse midlene går i hovedsak til mindre stipender og prosjekter, som støtte til kunstnerdrevne utsalgssteder, samt tilskudd til fagpolitisk arbeid i regionene. 1. NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FAGORGANISASJON RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Kontingenter Trygg Vesta innbet Overført fra KHV fond til kunstnerdrevne/master Tilskudd fra KHV fond til stipender/ støtteordninger Tilskudd fra KHV fond administrasjon Adm. materialfond Tilskudd fra vederl.fond til master teori/kunstfag/ærespris Tilskudd fra vederl.fond til fagpolitisk arbeid Tilskudd fra KHV fond til medlemsservice Overført prosjektmidler Landsmøte/medlemsundersøkelse Tilskudd fra KHV fond til ledelse regioner Ekstraordinært tilskudd KHV fond/søknadsportal Overført uanvendte midler fra tidligere år Sum inntekter

15 Trygg Vesta utbetalinger Lønn og sosiale kostnader Regnskap / diverse honorarer Overførte stipender til utbetaling Overføring prosjektmidler til søknadsportal Overføring til landsmøteår Overføring til medlemsundersøkelse Utbetalt tidsskriftet medlemsabonnement Overføring tilskudd til fagpolitisk arbeid Overføring kontingent til regioner Utbetalt Pilchuck Utbetalt Masterstipend teori/kunstfag Utbetalt støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder Utbetalt arbeidsstipend, støtteordninger Administrasjonsbidrag/ lønn NKF Kontorhold NKF Kostnader transport Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Renteinntekter Andre finansutgifter - - Resultat av finansposter Årsresultat BALANSE EIENDELER Til gode fra vederlagsfondet Til gode fra vederlagsfondet Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalt forsikring Aksjer KRAFT Bergen AS Aksjer Norwegian Crafts AS Sum kortsiktige fordringer

16 Bank Bank Sum kasse, bank Sum anleggsmidler og omløpsmidler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital GJELD Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldige feriepenger Arbeidsgiveravgift av skyldige feriepenger Mellomregning ansatte Mellomregning Formidlingssentralen Mellomregning Norwegian Crafts Leverandørgjeld Fra fond til forprosjekt bok NK Pål. fondsinntekt regionlederlønn / stipend Overført uanvendte midler medlemsundersøkelse Overført prosjektmidler til søknadsportal Overført midler til landsmøte Annen kortsiktig gjeld / påløpt kostnad Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 2. NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftstilskudd Kulturrådet Tilskudd adm Kunsthåndverkernes fond Tilskudd tidsskriftet Kunsthåndverkernes fond Tjenester NK fagorganisasjon Tjenester Norwegian Crafts AS Overførte prosjektmidler fra tidligere år Andre inntekter Sum driftsinntekter Overføringer galleriene, temautstilling, Norwegian Crafts AS Formidling prosjekter Kommunikasjon / nettsted / tidsskrift Lønn og sosiale kostnader Utstillingsvederlag Utgifter til lokaler og husleie Avskrivning på driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat BALANSE Eiendeler Anleggsmidler VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

18 Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Årets resultat Egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig feriepenger Annen kortsiktig gjeld Skyldig Norwegian Crafts Stipendutstillingen Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

19 3. KUNSTHÅNDVERKERNES FOND RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Vederlag Sum inntekter Prosjektstøtte Stipender Regioner Tilskudd Format Oslo Tilskudd KRAFT Bergen Formidling Støtte tidsskriftet Støtte Fagorganisasjonen medlemsservice Støtte Fagorganisasjonen administrasjon / stipendbehandling Tilskudd Norwegian Crafts Ettergivelse av gml. fordring huseier Format Oslo EKSTRAORDINÆRE BEVILGNINGER: Oppgradering NK lokaler Søknadsportal Fagorganisasjon Underskuddsgaranti SOFA KRAFT Bergen oppgradering lokaler NK stipendbehandling underskudd Revisjon Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSPOSTER Renteinntekter Andre finansutgifter Resultat av finansposter Årsresultat

20 BALANSE EIENDELER Til gode fagorganisasjonen - - Fordring Galleri Format Bergen, forskudd Fordring Galleri Format Oslo - Sum kortsiktige fordringer - - Bank Sum kasse, bank Sum omløpsmidler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital GJELD Skyldig Vederlagsfondet Skyldig Galleri Format Skyldig Fagorganiasjonen Skyldig NK formidling underskuddsgaranti SOFA Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

Design: Fotokreditering: Forsidebilde:

Design: Fotokreditering: Forsidebilde: ÅRSMELDING 2014 1 Design: Fotokreditering: Forsidebilde: TSSK / Amalie Marie Selvik Grethe Britt Fredriksen, Ole A. Ekker, Amalie Marie Selvik, Anita Björklund Skreddersydd. Foto: Ole A. Ekker 2 INNHOLD

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Trøndelag Bildende Kunstnere

Trøndelag Bildende Kunstnere Trøndelag Bildende Kunstnere Årsmelding 2013 INNHOLD Dagsorden...03 Årsmelding Styrets beretning...04 Regnskap 2012...05 Budsjettforslag 2013...06 Trøndelagsutstillingen Regnskap 2012...07 Trøndelagsutstillingen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014

ÅRSBERETNING 2013 LNM. Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 1 ÅRSBERETNING 2013 LNM Perioden 14.03. 2013-20.03. 2014 2 Innhold Innkalling / Dagsorden s. 3 Årsberetning s. 3-16 Revisors beretning s. 19 LNMs vedtekter s. 16-18 Årsregnskap 2013 s. 20-21 Arbeidsbudsjett

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2

1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 Innhold 1. Åpning, dagsorden og saksliste... 2 1.1 Dagsorden...2 2. Delegater / deltakere til Dataforeningens landsmøte 26. - 28. april 2013... 10 4. Årsberetning 2012... 13 4.1 Lederens forord... 13 4.2

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON 25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer