Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg"

Transkript

1 Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/14 Driftsbudsjett Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. PS 2/14 Søknad om lån og tilskudd til bygging av nytt storfefjøs og forbedringer i eksisterende fjøs. PS 3/14 Søknad om dispensasjon for hyttevei på gnr 25 bnr 2 på Imingfjell P5 4/14 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID Vasstulan Høyljelisseter PS 5/14 Forlenget varighet av reguleringsplan ID Juvenes jf plan- og bygningsloven 12-4 PS 6/14 Søknad om tilskudd til kjøp av tråkkemaskin Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , O11L 11OA Unni Wetlesen politisk sekretær

2 0 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /21 Næring, miljø og kommunalteknikk Oddbjørn Fønnebø Driftsbudsjett Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. 40TEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Driftsbudsjett for Fakta: Nore og Uvdal kommunestyre vedtok i K-sak 90/13 økonomiplanen for og rammer for årsbudsjett Hovedutvalget skal gjøre vedtak om fordeling av den vedtatte budsjettrammen på fagavdelingens rammeområder, jf. fullmakt gitt i K-sak 70/02. Fordeling innenfor hvert rammeområde er delegert til administrasjonen. Ranune gitt av kommunestyret i sak 90/13 Netto kr I Av netto driftsramme er kr fmansiert over næringsfondet. I kommunestyresak 90/13 ble det vedtatt at økning av utgifter til lokal legevaktordning skal dekkes gjennom innsparing på fagavdelingenes budsj etter. NMK-avdelingens driftsbudsj ett er derfor redusert med i %, tilsvarende kr Det er lagt inn følgende innsparingstiltak: Administrasjon, reduserte kursutgifter Avløp, utsatt drift av infiltrasjon/tette tanker Brann, utsatt innføring av nytt nødnett Brann, redusert drift/vedlikehold brannstasjon FDV, redusert vedlikehold bygg Maskinforvaltning, redusert innkjøp av inventar, redskap Kr Kr Kr Kr Kr Kr

3 Kommunale veger, redusert vedlikehold Kr SUM Kr Fagavdelingens hovedmål og utfordringer: NMK-avdelingen skal bidra med å nå kommunens overordnede mål for planperioden som er en bærekraftig utvikling både lokalt, nasjonalt og globalt, der satsingsområdene er folkehelse og bolyst, samt næringsutvikling og arbeidsplasser. Fagavdelingen skal bidra til gjennomføring av vedtatt kommunal planstrategi, basert på kommunens egne strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Gjennom planarbeidet skal det legges til rette for en utvikling av gode oppvekst- og levevilkår der universell utforming ivaretas. Fagavdelingen skal også bidra med å legge til rette for næringsutvikling gjennom et aktivt næringsapparat og bruk av kommunens næringsfond. Avdelingen skal også bidra til økt miljøbevissthet. Saksbehandlers vurdering: Generelt. Netto driftsramme for 2014 er øket med omlag kr. 1,8 million i forhold til budsjett økningen fordeler seg på flere områder, bl.a. innleie i forbindelse med kommuneplanleggingen og ny ordning med tilskudd til boligbygging/-etablering. Driftsrammen er kompensert fullt ut for lønnsøkninger og er i år også kompensert for prisstigning på kjøp av andre varer og tjenester. Kommunalt investeringsnivå er fortsatt høyt og antall bygge- og anleggsprosjekter som skal gjennomføres er fortsatt mange. Rammeområder. Nærings- og tiltaksarbeid. Lån- og tilskuddsmidler fra næringsfondet foreslås på samme nivå som i For disse midlene foreligger det imidlertid faste avtaler/vedtak som gir føringer for bruken av nesten 80 % av midlene bl.a. til Nore og Uvdal Næringsselskap, Numedalsutvikling, vertskapstjenester, sti- og løypearbeid m.v. Tilskudd til stier og løyper er i 2014 foreslått på samme nivå som i 2013, da bevilgningen ble øket fra kr til kr Jord, skog, miljø og utmark. Videreføres på samme nivå.

4 Veterinærtj enesten Veterinærtjenesten ble styrket med kr i 2012 og ble øket ytterligere med kr i Dette dekket utvidelse av tjenesten, bedre vaktordningen, samt kursing og utstyr. Videreføres nå på samme nivå. Brann og feiing. Nye mannskaper medfører økt behov for opplæring, samt noe kjøp av utstyr. Feie- og tilsynsavgiften økes med 20 %. Nytt nødnett skal iverksettes i Vann, avlop og renovasjon. Arbeidet med rehabilitering av ledninger og anlegg videreføres. Årsavgifter for vann og avløp økes begge med 10 %. Slambehandling økes ikke. Renovasjonsgebyret har oversteget 100 % selvkost og beholdes uendret i 2014, bl.a. i påvente av eventuell ny renovasj onsordning i Kongsbergregionen. Utvidelser av renovasjonsordningen med sortering av plast ble iverksatt høsten Bygge-, delings- og reguleringssaker. Bygge-, delings- og reguleringssakene har fortsatt et stort omfang ved avdelingen. Behandlingsgebyr for plan- og byggesaker er vedtatt øket med 20 %, for å bli mer selvfinansierende. Regulativet er noe omarbeidet slik at det blir billigere å fremme reguleringsplaner med få tomter. Stillingen som tilsynsingeniør står i øyeblikket ubesatt. Kommuneplan. Kommuneplanleggingen er prioritert også i Budsjettet for innleie av ekstem kompetanse er øket i Kart- og oppmåling. Etterslepet på kart- og delingsfoffetninger ble vesentlig redusert i 2012 og Det foretas fortløpende matrikulering slik at salg og bortfeste av tomter ikke forsinkes. Oppmålingsgebyrene har også oversteget 100 % selvkost. Gebyrene ble redusert med % i 2012 og redusert ytterligere med 10 % i Gebyrene beholdes uendret i 2014 men det er gjort endringer i regulativet slik at det blir billigere å måle opp store tomter/arealer, samt å måle opp flere tomter samtidig. Kommunale veger.

5 Drift av kommunale veger videreføres på samme nivå. Vedlikehold/brøyting er i hovedsak satt bort på anbud. Utbedring og legging av faste dekker følger prioriteringer i vedtatt vegplan og er vedtatt øket fra kr.1.25 mill i 2013 til 2 mill i Kommunale bygg. Kommunal bygningsmasse trenger til dels betydelig vedlikehold og opprusting, herunder bl.a. til enøktiltak og nødvendig brannsikring. Bevilgning til standardheving av kommunale bygg og boliger videreføres allikevel på samme nivå. Grontanlegg. Vedlikehold av grøntanlegg videreføres på samme nivå. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk vedtar rådmannens forslag til fordelt ramme, jfr. vedlegg 1, som årsbudsj ett 2014 for fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. Vedlegg: - Netto budsjettramme fordelt på rammeområder.

6 Vedlegg 1. Budsjett 2014 Næring, miljø og kommunalteknikk Postsum (T) Opprinnelig Opprinnelig Regnskap 2012 lnnsparingstiltak 2014 budsjett 2014 budsjett 2013 jfr. K-sak 90/13 Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Administrasjon Reduseres med Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Avløp Reduseres med Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Tiltak boligbygging Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Brann og feiing Reduseres med Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Byggesaker/reguleringsplaner Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Forvaltning, drift og vedlikehold Reduseres med Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Grøntanlegg Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Jord ogskg Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Kommuneskogen Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Maskinforvaltning Reduseres med Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Nærings- og tiltaksarbeid Sum driftsutgifter

7 Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Oppmålingstjenesten Sum driftsutgifter i i Sum driftsinntekter Kommuneplan i i Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Renovasjonsordningen Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter i Septikktømming Sum driftsutgifter i i i Avskrivninger Sum driftsinntekter Vann Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Kommunale!privale veger Reduseres med Sum driftsutgifter i Sum driftsinntekter Kommuneveterinær Sum driftsutgifter i Avskrivninger Sum driftsinntekter Vilt- og fiskeforvaltning, miljø og utmark Netto driftsramme Redusert med lnnsparingstiltak legevakt jfr. K-sak 90/13 med kr er i tabellen over trukket fra i sum netto driftsramme. Fagsjef foreslår at innsparingstiltaket fordeles slik: Administrasjon, reduserte kursutgifter Kr Avløp, utsatt drift av infiltrasjon/tette tanker Kr Brann, utsatt innføring av nytt nødnett Kr Brann, redusert drift/vedlikehold brannstasjon Kr FDV, redusert vedlikehold bygg Kr Maskinforvaltning, redusert innkjøp av inventar, redskap Kr Kommunale veger, redusert vedlikehold Kr SUM Kr

8 * * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 42/1 Saksmappe : 2013/442 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om lån og tilskudd til bygging av nytt storfetjos og forbedringer i eksisterende fjøs. MøTEBEHALNG: Utvalg Motedato Utvalgssak Hoveciutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Ødegården v! Sigrid og Tore Nilsen søker om kommunalt tilskudd og lån fra næringsfondet til etablering av nytt storfefjøs og til forbedringer i eksisterende fjøs. Fakta: Søker etablerte seg som storfekjøtt produsent i nytt fjøs i Det er nå et ønske om å endre driftsopplegget, noe som krever mindre endringer i eksisterende fjøs. I tillegg skal det bygges et nytt fjøs der kalvene fores opp til slakteferdig vekt. Kostnadene er budsjettert med kr til forbedringer i eksisterende fjøs, nybygget er kalkulert til kr Prisene er eks mva. Planlagt finansiering er: Egenkapital kr Egne materialer/ egen innsats kr Innovasjon Norge kr (30 %) Tilskudd] lån fra Nore og Uvdal kommune (20 %) Sum kr Tilsagn om kr i støtte er gitt fra Innovasjon Norge. Kalkulert omsetning i 2014 er kr 2.49 mill med et driftsresultat på kr 1.4 mill, i 2015 budsjetteres det med kr 3,1 mill i omsetning og et driftsresultat 2 mill.

9 Saksbehandlers vurdering: Søkerne har siden oppstart i 2008 bevist at det er mulig å etablere storfekjøtt produksjon i forholdsvis stor skala i kommunen. Driftserfaringene de har opparbeidet, bygger de nå videre på og utvider produksjonen. I nyfjøset legges opp til oppforing av 80 kalver pr år. Det er imponerende hva de har fått til, erfaringene på ødegården deles med kolleger, noe som har gjort at flere ønsker å øke storfeproduksjonen. Produksjonen de legger opp til er ressurskrevende, med et betydelig kapitalomløp, innkjøp av store formengder, innkjøp av driftsrekvisita og behandling av store gjødselmengder. Det samme gjelder innkjøp av avløsertjenester. Erfaringen fra første byggeprosjekt gjør at byggekostnadene begrenses til et nivå som gjør det forsvarlig å investere. Det anbefales å gi støtte opp til maks grense for offentlige støtte som er 50 % av kostnadene. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på at Sigrid og Tore Nilsen videreutvikler kjøttproduksjonen på ødegården. Det bevilges inntil kr i tilskudd og inntil kr i næringslån, til utbedringer i eksisterende fjøs og til nybygging av fjøs. Lån og tilskudd utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Lånet er rentefritt, avdragsfritt i to år og tilbakebetales over de neste tre år. Vedlegg i Søknad om lån og tilskudd til bygging av nytt storfefjøs og forbedringer i eksisterende fjøs.

10 Totalt r Jai TVottaff;,rrKivkode. Saksnr:LL Saksbeb. Søknad om tilskudd og rentefritt lån ødegården v/sigrid og Tore Nilsen søker herved Nore og Uvdal Kommune om tilskudd og rentefritt lån til investering i ny driftsbygning for kjøttproduksjon og utbedringer av eksisterende driftsbygning. ødegården driver i dag relativt stor kjøttfeproduksjon, saueproduksjon og betydelig videreforedling av eget kjøtt både fra storfe og sau/lam. Denne søknaden gjelder investeringer knyttet til storfekjøtt produksjonen. Tore og Sigrid Nilsen ønsker å videreutvikle dagens produksjon fordi markedet etterspør storfekjøtt av høy kvalitet og det er nå betydelig underdekning på norskprodusert storfekjøtt noe som gjør det interessant å satse videre nå. Ek;de storfefjøs Driftsbygningen for storfekjøttproduksjon ble nybygget i 2008 og er et uisolert tallefjøs. Etter noen års drift er det basert på erfaringer behov for noen endringer i driftsopplegget. Det er ønskelig å oppgradere eksisterende fjøs til å bli et rent ammekufjøs der kuene går med kalvene fra fødsel til avvenning eller beiteslipp. Det legges opp til et driftsopplegg der kalvingen skjer i to puljer, en i februar og en i September i hver pulje legges det opp til 40 kalvinger. I eksisterende fjøs er det behov for følgende investeringer: 1. Støping av etepall ved forbrett for å unngå opptråkket talle samt redusere strøforbruket. 2. Innredning med fanghekker for å kunne fiksere dyr ved behov Investeringene i eksisterende fjø Beskrivelse Betongarbeider Innredning Uforutsett Alle priser eks mva. k2stnadsperenet til: Kostnad kr kr kr kr Rytt storefjçs Nytt fjøs for storfekjøtt produksjon planlegges i umiddelbar nærhet til eksisterende fjøs. Bygget skal huse kalvene fra avvenning til slakt. Kalvene slaktes når de er ca 10 mnd gamle og leveres gjennom varestømmen Limousin Unik. Gjennomsnittlig slaktevekt ved 10 mnd alder er 250 kg. Behovet for en egen avdeling for spesialisert kalvekjøttproduksjon er basert på driftserfaringene siden Skal man kunne levere slakt av ypperste kvalitet er det nødvendig med et eget fjøs for kalvene fra avvenningstidspunktet. På denne måten sikres det at kalvene ikke utsettes for stress/ mobbing fra eldre kyr, man får anledning

11 til å styre fôr volum og kvalitet i betydelig større grad samtidig som det er behov for enklere opplegg for å jevnlig følge med på vektutviklingen hos hvert enkelt individ. Fjøset er planlagt fundamentert på grunnmur, med reisverk av tre og prefabrikerte tretakstoler. Fjøset skal være et temperert tallfjøs med mekanisk ventilasjon. Det skal være et permanent veiesystem i fjøset der dyrene også kan fikseres for behandling dersom det skulle være aktuelt. Beskrivelse Grunnarbeicler Beto nga rbeider Stålplater vegg Stålpiater tak Stålpiater innvendig Byggeva rer/snekker Innredning El installasjon vvs Ventilasjon Krafiforsi o Uforutsatt Totalt Alle priser eks mva. Kostnad kr kr kr 28000kr kr kr kr 80000kr kr 20000kr kr kr kr Total beløper prosjektet seg til kr eks mva. Fin an sie ri ngs plan iia usie ri ngsk ild e i ilskudd in : 0 lilskudd N og l.j i 0 % Renêefri I I n N og [I i () % Fgenkapil al Fgne iteider/arbeid Totalt BeIp 25l 0(() kr Oi kr kr kr Det søkes Innovasjon Norge om 30 % tilskudd til prosjektet, samtidig som det søkes Nore og Uvdal Kommune om 10 % tilskudd og 10 % rentefritt lån. Resterende kapitalbehov finansieres ved egenkapital. Med vennlig hilsen Tore Nilsen

12 Vedlegg: Regnskap og næringsoppgave 2011 Driftsbudsjett og driftsanalyse Tegninger nytt fjøs

13 Konto Driftsbudsiett ødeaården Driftslnntekter Slakt, storfe Slakt sau Livdyr sau/storfe Ull I Produksjoristilskudd areal Tilskudd avløsning Tilskudd husdyrproduksjon Tilskudd vedrørende miljø Tilskuddannet Tilskudd, bunnfradrag Grus/sand I Kapitalinntekt, regulering Andre inntekter Sumdrlftsinntekter Driftsutgifter 4000 Såvarer Kraftfor Rundballer, grovfor For annet Melkeerstatning Gjødsel, kalk Frakt Forbruksmateriell i husdryr prod Flis, strø, halm Rundballenett Innledetjenester Innleide tjenester forproduksjon Veterinær ( Tienester husdvrroduksion ( Avløser ( Kjøp av storfe 0 øpavsau ektrisitet esel, olje Leie traktor Leie andre redskaper Leie jord åndverktøy edskaper under aktiveringsgrensen ventar og utstyr nnet driftsmateriale Arbeidsklær, verneutstyr edlikehold driftsbygning edlikehold gjerder edlikehold traktor Vedlikehold andre maskiner Vedlikehold inventar/teknisk utstyr Regnskapshonorar Kontorrekvisita Edb kostnad I I Aviser, tidsskrifter Møter, kurs, oppdatering Telefon, internett Forsikring pick up Àrsavgift I Bruk av privatbil Kontingent næringsorg Forsikringspremie drifta Forsikring husdyr Bank og kortgebyr I i Gebyr Annenkostnad Sum I I I I i I Driftsresultatl Finansinntekter 8150 Rentekostnad Rentekostnad, leverandørgjeld Orlftsresultat2 I

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv 48/3 Saksmappe : 2009/649 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Søknad om dispensasjon for hyttevei på gnr 25 bnr 2 på Imingfjell. *; Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og krav om reguleringsplan for opparbeiding av hyttevei på gnr 25 bnr 2 i Langeli-området på Imingfjell. Søknaden er datert Fakta: Torill og Asbjøm Roe søker i brev datert om dispensasjon for å anlegge hyttevei på Imingfjell. Det aktuelle området ligger ved Langeli seter, og er avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. Området er uregulert, og ligger i sone C Fjell og annen utmark i regional plan for Hardangervidda. Veien har en lengde på ca 350 meter og ligger meter over havet. Dette er et snaufjellsområde med vier- og grasvegetasjon. Søknaden begrunnes med lettere vedlikehold av hyttene langs veien, lettere adkomst for aldrende hytteeiere, samt at flere av hytteeierne ønsker å oppgradere avløpssystemet med tilhørende krav om vei. Denne konkrete saken har en lengre historikk i kommunen. I 2009 ble det søkt om tillatelse til å oppgradere gammel traktorvei. Denne søknaden ble beklageligvis ikke besvart. I 2012 ble kommunen klar over den ubesvarte søknaden. Søknaden fra 2009 var ukomplett og kunne ikke behandles, og kommunen anmodet om at det ble søkt om dispensasjon med tilhørende nabovarsling. Denne anmodningen ble ikke fhlgt, men

15 det ble gjennomført opprusting av veien uten tillatelse. Tiltakshaver / entreprenør hevder at arbeidene som ble utført kan klassifiseres som vedlikehold av eksisterende traktorvei. Kommunen mener at utførte arbeider er ulovlig oppgradering fra traktorvei til bilvei. I det aktuelle området på eiendommen gnr 25 bnr 2 finnes ca 50 uregulerte hytter oppført på 60-, 70- og 80-tallet. Kommunen har ved flere anledninger ønsket at område skal reguleres for å sikre forutsigbar behandling av byggesøknader i området, samt en helhetlig plan for å innregulere veier. Det ble senest avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeid i område , men denne planen blir det etter administrasjonens kjennskap ikke arbeidet videre med. Veien ble befart med grunneier, entreprenør og representanter fra kommunen Notat fra befaringen datert sammenstiller bilde- og kartdokumentasjon samt observasjoner i terrenget. Dette notatet konkluderer med at utførte arbeider i 2012 var søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Nore og Uvdal kommune har begynt ulovlighetsoppfølging av tiltaket, men ønsker en behandling av om veien kan beholdes som bilvei før endelig avgjørelse i ulovlighetsoppfølgingen tas. Utfallet av dispensasjonsbehandlingen vil være avgjørende for evt krav om tilbakeføring. Området er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart. I naturbase er området registrert som villreinens leveområde. Området er imidlertid utenfor villreinens leveområde i regional plan for Hardangervidda, vedtatt i 2011, og det er regional plan som legger rammene for behandling etter plan- og bygningsloven. Det er ikke registrert andre naturtyper eller arter i området som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Naturmangfoldloven omfatter også landskap, og veien ligger eksponert i et åpent og sårbart område. Søknaden ble sendt på høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde er direkte berørt, jf plan- og bygningslovens Fylkesmannen i Buskerud Området er åpent og sårbart og har stor verdi for allmenne natur- og friluftsinteresser. Det ligger nært villreinens leveområde på Hardangervidda og aktivitet i området kan føre til forstyrrelser for villreinen. Det ligger også andre hytter i dette området uten bilveg, og en dispensasjon i denne saken kan gi en uheldig presedens for kommunens behandling av lignende søknader. Fylkesmannen anbefaler at søknaden ikke blir imøtekommet og vil vurdere å klage på et eventuelt vedtak om dispensasjon. Buskerud Fylkeskommune Fylkeskommunen kan ikke se at det er grunnlag for å gi dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven 19-1 og En dispensasjon vil undergrave kommuneplanen og reguleringspianen som styringsverktøy for arealanvendelsen i kommunen. En dispensasjon i saken kan gi uheldig presedens. Mange hytter i området har ikke vei, og det understrekes at en reguleringsplan er nødvendig for å skape forutsigbare rammer for alle parter/brukere. Fylkeskommunen anmoder kommunen om at det ikke gis dispensasjon, men at det stilles krav om reguleringsplan. NVE

16 NVE kan ikke se at deres forvaltningsområder blir berørt i særlig grad. NVE vil på generelt grunnlag anbefale at det blir utarbeidet reguleringsplan. I en planprosess vil saken opplyses i større grad og det er også et krav til mer omfattende vurderinger av risiko og sårbarhet. Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda vil ikke anbefale at det gis dispensasjon til bygging av vei. En dispensasjon i denne saken vil kunne gi uheldig presedens for kommunens behandling av lignende saker i området seinere, da det er flere hytter uten bilvei her. Lettere tilgjengelighet til hyttene i området vil kunne gi økt bruk og mer ferdsel som kan føre til negativ påvirkning for villreinens bruk av områdene. Villreinnemnda ber kommunen i særlig grad om å vurdere den samlede belastningen i området, jfnaturmangfoldloven 10. Det er i tillegg kommet en uttalelse fra en hytteeier i området. Kjell Gundersen (gnr 25 bnr 2 fnr 14) Traktorvei ble anlagt ved oppføring av hytte på gnr 25 bnr 2 fnr 14 i 1966/1967. Veien ble da utelukkende kjørt med traktor. På 80-tallet var det mulig å kjøre på veien med firehjulsstrekker med høy bakkeklaring. Begrunner ønske om vei til hytta med alder og helsemessige årsaker. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Loven angir således to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I utgangspunktet må dispensasjonen være en fordel for allmennheten, ikke private interesser. Naturmangfoldloven I regional plan for Hardangervidda er området kategoriser til Fjell og annen utmark. Området ligger likevel nært leveområdet for villrein, og menneskelig aktivitet i området kan føre til forstyrrelser for villrein. Eksisterende kunnskap og registreringer vurderes å tilfredsstille kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven 8, og føre-var-prinsippet i 9 tillegges mindre vekt. I henhold til naturmangfoldloven 10 skal den samlede belastningen økosystemet blir eller er utsatt for vurderes. Hensikten er å hindre gradvis nedbygging ved å se tidligere, nåværende og framtidig påvirkning av planområdet i sammenheng. I dette område er det ca 50 eldre uregulerte hytter som ligger i LNF-område. Mange av disse hyttene har ikke veiadkomst. Å tillate omsøkte vei vil utløse forventninger om at andre hytter i området også kan f vei. Konsekvensene av å tillate vei til alle hyttene i området er ikke dokumentert og vurdert gjennom en enkelt dispensasjonssøknad, men krever en reguleringsplanprosess der helheten i forhold til landskap og inngrep blir vurdert samlet. Langeli-området er allerede utbygget i mye større grad enn det som er ønskelig uten at det ligger en reguleringsplan til grunn. Når det gjelder landskap vurderes den samlede belastningen på området å bli betydelig, og det tillegges stor vekt i saken.

17 Naturmangfoldloven vurderes mindre aktuelle for denne saken. Etter en samlet vurdering av naturmangfoldloven konkluderes det med at tiltaket kan få stor effekt på naturmangfoldet i området. Allmenne natur- og friluftsinteresser: Området har stor verdi for allmenne natur- og friluftsinteresser. Inngrepet i seg selv, og eventuelt flere veier, vurderes å være negativt for landskapsopplevelsen i området. Kulturminner: Det er ikke gjennomført kulturminneregistreringer av veitraseen. Fylkeskommunen har ikke uttalt seg i forhold til dette. Det er for øvrig ikke registrert kulturminner i området. Vurdering ROS: I følge skrednett er området ikke utsatt for snøskred eller steinsprang. Samlet vurdering: Etter en samlet vurdering av saken kan administrasjonen ikke anbefale å innvilge dispensasjonssøknaden. Et fjellområde med ca 50 hytter burde etter administrasjonens vurdering vært regulert for å sikre en helhetlig og forutsigbar forvaltning. Å innvilge dispensasjonen vil således tilsidesette intensjonene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse. Fordelene med å innvilge dispensasjonen vurderes klart mindre enn ulempene. Å innvilge dispensasjonen vil trolig føre til forventning om at flere veier kan tillates i området, og den samlede belastningen av veier til alle hyttene i området er ikke dokumentert eller tilstrekkelig utredet i denne saken. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes ikke å være oppfylt. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 avslås dispensasjon for hyttevei på gnr 25 bnr 2 på Imingfjell. Vedtaket begrunnes med følgende: Et fjellområde med ca 50 hytter burde etter administrasjonens vurdering vært regulert for å sikre en helhetlig og forutsigbar forvaltning. Å innvilge dispensasjonen vil således tilsidesette intensjonene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse. Fordelene med å innvilge dispensasjonen vurderes klart mindre enn ulempene. Å innvilge dispensasjonen vil trolig føre til forventning om at flere veier kan tillates i området, og den samlede belastningen av veier til alle hyttene i området er ikke dokumentert eller tilstrekkelig utredet i denne saken. Tiltaket vurderes å ha stor effekt på naturmangfold. Når det gjelder landskap vurderes den samlede belastningen på området å bli betydelig, og det tillegges stor vekt i saken. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes ikke å være oppfylt.

18 Vedlegg: Søknad datert Kart datert Befaringsnotat datert Saksdokumenter: Sakens øvrige dokumenter

19 Vé1f LLYJA. Skollenborg, Til Nore og Uvdal Kommune 4 Teknisk avd. g A1 Nore og Uvdal kommune tv.itati: i 9 SEPT Fra Torill og Asbjørn Roe, 3619 Skollenborg Arkivkode. Saksnr,:./LI Saksbeh.; Sak: Søknad om dispensasjon fra LNF formålet i kommuneplan, og fra krav om reguleringsplan. Det søkes herved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med vår søknad oversendt til kommunen ved Nørstebø & Sønn signert Oddvar Nørstebø, og mottatt av Nore og Uvdal Kommune 13.juli Som kommunen kjenner til har det i mange år eksistert en traktorvei. Det er ønskelig å oppgradere/istandsette denne til bilvei, (ref. ovenfor nevnte søknad oversendt kommunen i 2009). Det tilføyes at det på veikant/skulder vil legges på masse slik at vegetasjon/gress kan vokse inntil kjørebanen og derved i størst mulig grad gjør at veien naturlig faller inn i terrenget. Noen av årsakene til dette ønske er at noen av hytteeierne ønsker å oppgradere avløpssystemet til lukket avløps anlegg, (septiktank), og dermed også behov for tilkomst med bil for tømming av disse. Ukeledes er det ønske om lettere adkomst blant de av hytteeierne som tilhører den noe eldre generasjon. I tillegg til dette vil nødvendigvis en bilvei- standard gjøre hverdagen enklere i tilknytning til vedlikehold, (transport av div. materialer, brensel etc). Håper på en velvillig og hurtig behandling av denne søknaden. Med vennlig hilsen Torill Roe Asbjørn Roe i.... Vedlegg. Gjenpart av utsendte nabovarsel I Diverse bilder som viser dagens situasjon :5 VedLeq9, L i LV I i v

20 Utskrift Page i of i o... O7O7.2OO9

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer