Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg"

Transkript

1 Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 1/14 Driftsbudsjett Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. PS 2/14 Søknad om lån og tilskudd til bygging av nytt storfefjøs og forbedringer i eksisterende fjøs. PS 3/14 Søknad om dispensasjon for hyttevei på gnr 25 bnr 2 på Imingfjell P5 4/14 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID Vasstulan Høyljelisseter PS 5/14 Forlenget varighet av reguleringsplan ID Juvenes jf plan- og bygningsloven 12-4 PS 6/14 Søknad om tilskudd til kjøp av tråkkemaskin Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , O11L 11OA Unni Wetlesen politisk sekretær

2 0 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler /21 Næring, miljø og kommunalteknikk Oddbjørn Fønnebø Driftsbudsjett Fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. 40TEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Driftsbudsjett for Fakta: Nore og Uvdal kommunestyre vedtok i K-sak 90/13 økonomiplanen for og rammer for årsbudsjett Hovedutvalget skal gjøre vedtak om fordeling av den vedtatte budsjettrammen på fagavdelingens rammeområder, jf. fullmakt gitt i K-sak 70/02. Fordeling innenfor hvert rammeområde er delegert til administrasjonen. Ranune gitt av kommunestyret i sak 90/13 Netto kr I Av netto driftsramme er kr fmansiert over næringsfondet. I kommunestyresak 90/13 ble det vedtatt at økning av utgifter til lokal legevaktordning skal dekkes gjennom innsparing på fagavdelingenes budsj etter. NMK-avdelingens driftsbudsj ett er derfor redusert med i %, tilsvarende kr Det er lagt inn følgende innsparingstiltak: Administrasjon, reduserte kursutgifter Avløp, utsatt drift av infiltrasjon/tette tanker Brann, utsatt innføring av nytt nødnett Brann, redusert drift/vedlikehold brannstasjon FDV, redusert vedlikehold bygg Maskinforvaltning, redusert innkjøp av inventar, redskap Kr Kr Kr Kr Kr Kr

3 Kommunale veger, redusert vedlikehold Kr SUM Kr Fagavdelingens hovedmål og utfordringer: NMK-avdelingen skal bidra med å nå kommunens overordnede mål for planperioden som er en bærekraftig utvikling både lokalt, nasjonalt og globalt, der satsingsområdene er folkehelse og bolyst, samt næringsutvikling og arbeidsplasser. Fagavdelingen skal bidra til gjennomføring av vedtatt kommunal planstrategi, basert på kommunens egne strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Gjennom planarbeidet skal det legges til rette for en utvikling av gode oppvekst- og levevilkår der universell utforming ivaretas. Fagavdelingen skal også bidra med å legge til rette for næringsutvikling gjennom et aktivt næringsapparat og bruk av kommunens næringsfond. Avdelingen skal også bidra til økt miljøbevissthet. Saksbehandlers vurdering: Generelt. Netto driftsramme for 2014 er øket med omlag kr. 1,8 million i forhold til budsjett økningen fordeler seg på flere områder, bl.a. innleie i forbindelse med kommuneplanleggingen og ny ordning med tilskudd til boligbygging/-etablering. Driftsrammen er kompensert fullt ut for lønnsøkninger og er i år også kompensert for prisstigning på kjøp av andre varer og tjenester. Kommunalt investeringsnivå er fortsatt høyt og antall bygge- og anleggsprosjekter som skal gjennomføres er fortsatt mange. Rammeområder. Nærings- og tiltaksarbeid. Lån- og tilskuddsmidler fra næringsfondet foreslås på samme nivå som i For disse midlene foreligger det imidlertid faste avtaler/vedtak som gir føringer for bruken av nesten 80 % av midlene bl.a. til Nore og Uvdal Næringsselskap, Numedalsutvikling, vertskapstjenester, sti- og løypearbeid m.v. Tilskudd til stier og løyper er i 2014 foreslått på samme nivå som i 2013, da bevilgningen ble øket fra kr til kr Jord, skog, miljø og utmark. Videreføres på samme nivå.

4 Veterinærtj enesten Veterinærtjenesten ble styrket med kr i 2012 og ble øket ytterligere med kr i Dette dekket utvidelse av tjenesten, bedre vaktordningen, samt kursing og utstyr. Videreføres nå på samme nivå. Brann og feiing. Nye mannskaper medfører økt behov for opplæring, samt noe kjøp av utstyr. Feie- og tilsynsavgiften økes med 20 %. Nytt nødnett skal iverksettes i Vann, avlop og renovasjon. Arbeidet med rehabilitering av ledninger og anlegg videreføres. Årsavgifter for vann og avløp økes begge med 10 %. Slambehandling økes ikke. Renovasjonsgebyret har oversteget 100 % selvkost og beholdes uendret i 2014, bl.a. i påvente av eventuell ny renovasj onsordning i Kongsbergregionen. Utvidelser av renovasjonsordningen med sortering av plast ble iverksatt høsten Bygge-, delings- og reguleringssaker. Bygge-, delings- og reguleringssakene har fortsatt et stort omfang ved avdelingen. Behandlingsgebyr for plan- og byggesaker er vedtatt øket med 20 %, for å bli mer selvfinansierende. Regulativet er noe omarbeidet slik at det blir billigere å fremme reguleringsplaner med få tomter. Stillingen som tilsynsingeniør står i øyeblikket ubesatt. Kommuneplan. Kommuneplanleggingen er prioritert også i Budsjettet for innleie av ekstem kompetanse er øket i Kart- og oppmåling. Etterslepet på kart- og delingsfoffetninger ble vesentlig redusert i 2012 og Det foretas fortløpende matrikulering slik at salg og bortfeste av tomter ikke forsinkes. Oppmålingsgebyrene har også oversteget 100 % selvkost. Gebyrene ble redusert med % i 2012 og redusert ytterligere med 10 % i Gebyrene beholdes uendret i 2014 men det er gjort endringer i regulativet slik at det blir billigere å måle opp store tomter/arealer, samt å måle opp flere tomter samtidig. Kommunale veger.

5 Drift av kommunale veger videreføres på samme nivå. Vedlikehold/brøyting er i hovedsak satt bort på anbud. Utbedring og legging av faste dekker følger prioriteringer i vedtatt vegplan og er vedtatt øket fra kr.1.25 mill i 2013 til 2 mill i Kommunale bygg. Kommunal bygningsmasse trenger til dels betydelig vedlikehold og opprusting, herunder bl.a. til enøktiltak og nødvendig brannsikring. Bevilgning til standardheving av kommunale bygg og boliger videreføres allikevel på samme nivå. Grontanlegg. Vedlikehold av grøntanlegg videreføres på samme nivå. Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk vedtar rådmannens forslag til fordelt ramme, jfr. vedlegg 1, som årsbudsj ett 2014 for fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk. Vedlegg: - Netto budsjettramme fordelt på rammeområder.

6 Vedlegg 1. Budsjett 2014 Næring, miljø og kommunalteknikk Postsum (T) Opprinnelig Opprinnelig Regnskap 2012 lnnsparingstiltak 2014 budsjett 2014 budsjett 2013 jfr. K-sak 90/13 Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Administrasjon Reduseres med Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Avløp Reduseres med Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Tiltak boligbygging Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Brann og feiing Reduseres med Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Byggesaker/reguleringsplaner Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Forvaltning, drift og vedlikehold Reduseres med Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Grøntanlegg Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Jord ogskg Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Kommuneskogen Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Maskinforvaltning Reduseres med Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Sum Finansieringsinntekter Nærings- og tiltaksarbeid Sum driftsutgifter

7 Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Oppmålingstjenesten Sum driftsutgifter i i Sum driftsinntekter Kommuneplan i i Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Renovasjonsordningen Sum driftsutgifter Sum finansieringsutgifter Sum driftsinntekter i Septikktømming Sum driftsutgifter i i i Avskrivninger Sum driftsinntekter Vann Sum driftsutgifter Avskrivninger Sum driftsinntekter Kommunale!privale veger Reduseres med Sum driftsutgifter i Sum driftsinntekter Kommuneveterinær Sum driftsutgifter i Avskrivninger Sum driftsinntekter Vilt- og fiskeforvaltning, miljø og utmark Netto driftsramme Redusert med lnnsparingstiltak legevakt jfr. K-sak 90/13 med kr er i tabellen over trukket fra i sum netto driftsramme. Fagsjef foreslår at innsparingstiltaket fordeles slik: Administrasjon, reduserte kursutgifter Kr Avløp, utsatt drift av infiltrasjon/tette tanker Kr Brann, utsatt innføring av nytt nødnett Kr Brann, redusert drift/vedlikehold brannstasjon Kr FDV, redusert vedlikehold bygg Kr Maskinforvaltning, redusert innkjøp av inventar, redskap Kr Kommunale veger, redusert vedlikehold Kr SUM Kr

8 * * Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 42/1 Saksmappe : 2013/442 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om lån og tilskudd til bygging av nytt storfetjos og forbedringer i eksisterende fjøs. MøTEBEHALNG: Utvalg Motedato Utvalgssak Hoveciutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Ødegården v! Sigrid og Tore Nilsen søker om kommunalt tilskudd og lån fra næringsfondet til etablering av nytt storfefjøs og til forbedringer i eksisterende fjøs. Fakta: Søker etablerte seg som storfekjøtt produsent i nytt fjøs i Det er nå et ønske om å endre driftsopplegget, noe som krever mindre endringer i eksisterende fjøs. I tillegg skal det bygges et nytt fjøs der kalvene fores opp til slakteferdig vekt. Kostnadene er budsjettert med kr til forbedringer i eksisterende fjøs, nybygget er kalkulert til kr Prisene er eks mva. Planlagt finansiering er: Egenkapital kr Egne materialer/ egen innsats kr Innovasjon Norge kr (30 %) Tilskudd] lån fra Nore og Uvdal kommune (20 %) Sum kr Tilsagn om kr i støtte er gitt fra Innovasjon Norge. Kalkulert omsetning i 2014 er kr 2.49 mill med et driftsresultat på kr 1.4 mill, i 2015 budsjetteres det med kr 3,1 mill i omsetning og et driftsresultat 2 mill.

9 Saksbehandlers vurdering: Søkerne har siden oppstart i 2008 bevist at det er mulig å etablere storfekjøtt produksjon i forholdsvis stor skala i kommunen. Driftserfaringene de har opparbeidet, bygger de nå videre på og utvider produksjonen. I nyfjøset legges opp til oppforing av 80 kalver pr år. Det er imponerende hva de har fått til, erfaringene på ødegården deles med kolleger, noe som har gjort at flere ønsker å øke storfeproduksjonen. Produksjonen de legger opp til er ressurskrevende, med et betydelig kapitalomløp, innkjøp av store formengder, innkjøp av driftsrekvisita og behandling av store gjødselmengder. Det samme gjelder innkjøp av avløsertjenester. Erfaringen fra første byggeprosjekt gjør at byggekostnadene begrenses til et nivå som gjør det forsvarlig å investere. Det anbefales å gi støtte opp til maks grense for offentlige støtte som er 50 % av kostnadene. Rådmannens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune ser positivt på at Sigrid og Tore Nilsen videreutvikler kjøttproduksjonen på ødegården. Det bevilges inntil kr i tilskudd og inntil kr i næringslån, til utbedringer i eksisterende fjøs og til nybygging av fjøs. Lån og tilskudd utbetales etterskuddsvis mot dokumentasjon av utgifter. Lånet er rentefritt, avdragsfritt i to år og tilbakebetales over de neste tre år. Vedlegg i Søknad om lån og tilskudd til bygging av nytt storfefjøs og forbedringer i eksisterende fjøs.

10 Totalt r Jai TVottaff;,rrKivkode. Saksnr:LL Saksbeb. Søknad om tilskudd og rentefritt lån ødegården v/sigrid og Tore Nilsen søker herved Nore og Uvdal Kommune om tilskudd og rentefritt lån til investering i ny driftsbygning for kjøttproduksjon og utbedringer av eksisterende driftsbygning. ødegården driver i dag relativt stor kjøttfeproduksjon, saueproduksjon og betydelig videreforedling av eget kjøtt både fra storfe og sau/lam. Denne søknaden gjelder investeringer knyttet til storfekjøtt produksjonen. Tore og Sigrid Nilsen ønsker å videreutvikle dagens produksjon fordi markedet etterspør storfekjøtt av høy kvalitet og det er nå betydelig underdekning på norskprodusert storfekjøtt noe som gjør det interessant å satse videre nå. Ek;de storfefjøs Driftsbygningen for storfekjøttproduksjon ble nybygget i 2008 og er et uisolert tallefjøs. Etter noen års drift er det basert på erfaringer behov for noen endringer i driftsopplegget. Det er ønskelig å oppgradere eksisterende fjøs til å bli et rent ammekufjøs der kuene går med kalvene fra fødsel til avvenning eller beiteslipp. Det legges opp til et driftsopplegg der kalvingen skjer i to puljer, en i februar og en i September i hver pulje legges det opp til 40 kalvinger. I eksisterende fjøs er det behov for følgende investeringer: 1. Støping av etepall ved forbrett for å unngå opptråkket talle samt redusere strøforbruket. 2. Innredning med fanghekker for å kunne fiksere dyr ved behov Investeringene i eksisterende fjø Beskrivelse Betongarbeider Innredning Uforutsett Alle priser eks mva. k2stnadsperenet til: Kostnad kr kr kr kr Rytt storefjçs Nytt fjøs for storfekjøtt produksjon planlegges i umiddelbar nærhet til eksisterende fjøs. Bygget skal huse kalvene fra avvenning til slakt. Kalvene slaktes når de er ca 10 mnd gamle og leveres gjennom varestømmen Limousin Unik. Gjennomsnittlig slaktevekt ved 10 mnd alder er 250 kg. Behovet for en egen avdeling for spesialisert kalvekjøttproduksjon er basert på driftserfaringene siden Skal man kunne levere slakt av ypperste kvalitet er det nødvendig med et eget fjøs for kalvene fra avvenningstidspunktet. På denne måten sikres det at kalvene ikke utsettes for stress/ mobbing fra eldre kyr, man får anledning

11 til å styre fôr volum og kvalitet i betydelig større grad samtidig som det er behov for enklere opplegg for å jevnlig følge med på vektutviklingen hos hvert enkelt individ. Fjøset er planlagt fundamentert på grunnmur, med reisverk av tre og prefabrikerte tretakstoler. Fjøset skal være et temperert tallfjøs med mekanisk ventilasjon. Det skal være et permanent veiesystem i fjøset der dyrene også kan fikseres for behandling dersom det skulle være aktuelt. Beskrivelse Grunnarbeicler Beto nga rbeider Stålplater vegg Stålpiater tak Stålpiater innvendig Byggeva rer/snekker Innredning El installasjon vvs Ventilasjon Krafiforsi o Uforutsatt Totalt Alle priser eks mva. Kostnad kr kr kr 28000kr kr kr kr 80000kr kr 20000kr kr kr kr Total beløper prosjektet seg til kr eks mva. Fin an sie ri ngs plan iia usie ri ngsk ild e i ilskudd in : 0 lilskudd N og l.j i 0 % Renêefri I I n N og [I i () % Fgenkapil al Fgne iteider/arbeid Totalt BeIp 25l 0(() kr Oi kr kr kr Det søkes Innovasjon Norge om 30 % tilskudd til prosjektet, samtidig som det søkes Nore og Uvdal Kommune om 10 % tilskudd og 10 % rentefritt lån. Resterende kapitalbehov finansieres ved egenkapital. Med vennlig hilsen Tore Nilsen

12 Vedlegg: Regnskap og næringsoppgave 2011 Driftsbudsjett og driftsanalyse Tegninger nytt fjøs

13 Konto Driftsbudsiett ødeaården Driftslnntekter Slakt, storfe Slakt sau Livdyr sau/storfe Ull I Produksjoristilskudd areal Tilskudd avløsning Tilskudd husdyrproduksjon Tilskudd vedrørende miljø Tilskuddannet Tilskudd, bunnfradrag Grus/sand I Kapitalinntekt, regulering Andre inntekter Sumdrlftsinntekter Driftsutgifter 4000 Såvarer Kraftfor Rundballer, grovfor For annet Melkeerstatning Gjødsel, kalk Frakt Forbruksmateriell i husdryr prod Flis, strø, halm Rundballenett Innledetjenester Innleide tjenester forproduksjon Veterinær ( Tienester husdvrroduksion ( Avløser ( Kjøp av storfe 0 øpavsau ektrisitet esel, olje Leie traktor Leie andre redskaper Leie jord åndverktøy edskaper under aktiveringsgrensen ventar og utstyr nnet driftsmateriale Arbeidsklær, verneutstyr edlikehold driftsbygning edlikehold gjerder edlikehold traktor Vedlikehold andre maskiner Vedlikehold inventar/teknisk utstyr Regnskapshonorar Kontorrekvisita Edb kostnad I I Aviser, tidsskrifter Møter, kurs, oppdatering Telefon, internett Forsikring pick up Àrsavgift I Bruk av privatbil Kontingent næringsorg Forsikringspremie drifta Forsikring husdyr Bank og kortgebyr I i Gebyr Annenkostnad Sum I I I I i I Driftsresultatl Finansinntekter 8150 Rentekostnad Rentekostnad, leverandørgjeld Orlftsresultat2 I

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv 48/3 Saksmappe : 2009/649 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Søknad om dispensasjon for hyttevei på gnr 25 bnr 2 på Imingfjell. *; Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /14 Saken gjelder: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og krav om reguleringsplan for opparbeiding av hyttevei på gnr 25 bnr 2 i Langeli-området på Imingfjell. Søknaden er datert Fakta: Torill og Asbjøm Roe søker i brev datert om dispensasjon for å anlegge hyttevei på Imingfjell. Det aktuelle området ligger ved Langeli seter, og er avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. Området er uregulert, og ligger i sone C Fjell og annen utmark i regional plan for Hardangervidda. Veien har en lengde på ca 350 meter og ligger meter over havet. Dette er et snaufjellsområde med vier- og grasvegetasjon. Søknaden begrunnes med lettere vedlikehold av hyttene langs veien, lettere adkomst for aldrende hytteeiere, samt at flere av hytteeierne ønsker å oppgradere avløpssystemet med tilhørende krav om vei. Denne konkrete saken har en lengre historikk i kommunen. I 2009 ble det søkt om tillatelse til å oppgradere gammel traktorvei. Denne søknaden ble beklageligvis ikke besvart. I 2012 ble kommunen klar over den ubesvarte søknaden. Søknaden fra 2009 var ukomplett og kunne ikke behandles, og kommunen anmodet om at det ble søkt om dispensasjon med tilhørende nabovarsling. Denne anmodningen ble ikke fhlgt, men

15 det ble gjennomført opprusting av veien uten tillatelse. Tiltakshaver / entreprenør hevder at arbeidene som ble utført kan klassifiseres som vedlikehold av eksisterende traktorvei. Kommunen mener at utførte arbeider er ulovlig oppgradering fra traktorvei til bilvei. I det aktuelle området på eiendommen gnr 25 bnr 2 finnes ca 50 uregulerte hytter oppført på 60-, 70- og 80-tallet. Kommunen har ved flere anledninger ønsket at område skal reguleres for å sikre forutsigbar behandling av byggesøknader i området, samt en helhetlig plan for å innregulere veier. Det ble senest avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeid i område , men denne planen blir det etter administrasjonens kjennskap ikke arbeidet videre med. Veien ble befart med grunneier, entreprenør og representanter fra kommunen Notat fra befaringen datert sammenstiller bilde- og kartdokumentasjon samt observasjoner i terrenget. Dette notatet konkluderer med at utførte arbeider i 2012 var søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Nore og Uvdal kommune har begynt ulovlighetsoppfølging av tiltaket, men ønsker en behandling av om veien kan beholdes som bilvei før endelig avgjørelse i ulovlighetsoppfølgingen tas. Utfallet av dispensasjonsbehandlingen vil være avgjørende for evt krav om tilbakeføring. Området er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart. I naturbase er området registrert som villreinens leveområde. Området er imidlertid utenfor villreinens leveområde i regional plan for Hardangervidda, vedtatt i 2011, og det er regional plan som legger rammene for behandling etter plan- og bygningsloven. Det er ikke registrert andre naturtyper eller arter i området som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Naturmangfoldloven omfatter også landskap, og veien ligger eksponert i et åpent og sårbart område. Søknaden ble sendt på høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde er direkte berørt, jf plan- og bygningslovens Fylkesmannen i Buskerud Området er åpent og sårbart og har stor verdi for allmenne natur- og friluftsinteresser. Det ligger nært villreinens leveområde på Hardangervidda og aktivitet i området kan føre til forstyrrelser for villreinen. Det ligger også andre hytter i dette området uten bilveg, og en dispensasjon i denne saken kan gi en uheldig presedens for kommunens behandling av lignende søknader. Fylkesmannen anbefaler at søknaden ikke blir imøtekommet og vil vurdere å klage på et eventuelt vedtak om dispensasjon. Buskerud Fylkeskommune Fylkeskommunen kan ikke se at det er grunnlag for å gi dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven 19-1 og En dispensasjon vil undergrave kommuneplanen og reguleringspianen som styringsverktøy for arealanvendelsen i kommunen. En dispensasjon i saken kan gi uheldig presedens. Mange hytter i området har ikke vei, og det understrekes at en reguleringsplan er nødvendig for å skape forutsigbare rammer for alle parter/brukere. Fylkeskommunen anmoder kommunen om at det ikke gis dispensasjon, men at det stilles krav om reguleringsplan. NVE

16 NVE kan ikke se at deres forvaltningsområder blir berørt i særlig grad. NVE vil på generelt grunnlag anbefale at det blir utarbeidet reguleringsplan. I en planprosess vil saken opplyses i større grad og det er også et krav til mer omfattende vurderinger av risiko og sårbarhet. Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda vil ikke anbefale at det gis dispensasjon til bygging av vei. En dispensasjon i denne saken vil kunne gi uheldig presedens for kommunens behandling av lignende saker i området seinere, da det er flere hytter uten bilvei her. Lettere tilgjengelighet til hyttene i området vil kunne gi økt bruk og mer ferdsel som kan føre til negativ påvirkning for villreinens bruk av områdene. Villreinnemnda ber kommunen i særlig grad om å vurdere den samlede belastningen i området, jfnaturmangfoldloven 10. Det er i tillegg kommet en uttalelse fra en hytteeier i området. Kjell Gundersen (gnr 25 bnr 2 fnr 14) Traktorvei ble anlagt ved oppføring av hytte på gnr 25 bnr 2 fnr 14 i 1966/1967. Veien ble da utelukkende kjørt med traktor. På 80-tallet var det mulig å kjøre på veien med firehjulsstrekker med høy bakkeklaring. Begrunner ønske om vei til hytta med alder og helsemessige årsaker. Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. Loven angir således to kumulative vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I utgangspunktet må dispensasjonen være en fordel for allmennheten, ikke private interesser. Naturmangfoldloven I regional plan for Hardangervidda er området kategoriser til Fjell og annen utmark. Området ligger likevel nært leveområdet for villrein, og menneskelig aktivitet i området kan føre til forstyrrelser for villrein. Eksisterende kunnskap og registreringer vurderes å tilfredsstille kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven 8, og føre-var-prinsippet i 9 tillegges mindre vekt. I henhold til naturmangfoldloven 10 skal den samlede belastningen økosystemet blir eller er utsatt for vurderes. Hensikten er å hindre gradvis nedbygging ved å se tidligere, nåværende og framtidig påvirkning av planområdet i sammenheng. I dette område er det ca 50 eldre uregulerte hytter som ligger i LNF-område. Mange av disse hyttene har ikke veiadkomst. Å tillate omsøkte vei vil utløse forventninger om at andre hytter i området også kan f vei. Konsekvensene av å tillate vei til alle hyttene i området er ikke dokumentert og vurdert gjennom en enkelt dispensasjonssøknad, men krever en reguleringsplanprosess der helheten i forhold til landskap og inngrep blir vurdert samlet. Langeli-området er allerede utbygget i mye større grad enn det som er ønskelig uten at det ligger en reguleringsplan til grunn. Når det gjelder landskap vurderes den samlede belastningen på området å bli betydelig, og det tillegges stor vekt i saken.

17 Naturmangfoldloven vurderes mindre aktuelle for denne saken. Etter en samlet vurdering av naturmangfoldloven konkluderes det med at tiltaket kan få stor effekt på naturmangfoldet i området. Allmenne natur- og friluftsinteresser: Området har stor verdi for allmenne natur- og friluftsinteresser. Inngrepet i seg selv, og eventuelt flere veier, vurderes å være negativt for landskapsopplevelsen i området. Kulturminner: Det er ikke gjennomført kulturminneregistreringer av veitraseen. Fylkeskommunen har ikke uttalt seg i forhold til dette. Det er for øvrig ikke registrert kulturminner i området. Vurdering ROS: I følge skrednett er området ikke utsatt for snøskred eller steinsprang. Samlet vurdering: Etter en samlet vurdering av saken kan administrasjonen ikke anbefale å innvilge dispensasjonssøknaden. Et fjellområde med ca 50 hytter burde etter administrasjonens vurdering vært regulert for å sikre en helhetlig og forutsigbar forvaltning. Å innvilge dispensasjonen vil således tilsidesette intensjonene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse. Fordelene med å innvilge dispensasjonen vurderes klart mindre enn ulempene. Å innvilge dispensasjonen vil trolig føre til forventning om at flere veier kan tillates i området, og den samlede belastningen av veier til alle hyttene i området er ikke dokumentert eller tilstrekkelig utredet i denne saken. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes ikke å være oppfylt. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 avslås dispensasjon for hyttevei på gnr 25 bnr 2 på Imingfjell. Vedtaket begrunnes med følgende: Et fjellområde med ca 50 hytter burde etter administrasjonens vurdering vært regulert for å sikre en helhetlig og forutsigbar forvaltning. Å innvilge dispensasjonen vil således tilsidesette intensjonene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse. Fordelene med å innvilge dispensasjonen vurderes klart mindre enn ulempene. Å innvilge dispensasjonen vil trolig føre til forventning om at flere veier kan tillates i området, og den samlede belastningen av veier til alle hyttene i området er ikke dokumentert eller tilstrekkelig utredet i denne saken. Tiltaket vurderes å ha stor effekt på naturmangfold. Når det gjelder landskap vurderes den samlede belastningen på området å bli betydelig, og det tillegges stor vekt i saken. Kravene i plan- og bygningslovens 19-2 vurderes ikke å være oppfylt.

18 Vedlegg: Søknad datert Kart datert Befaringsnotat datert Saksdokumenter: Sakens øvrige dokumenter

19 Vé1f LLYJA. Skollenborg, Til Nore og Uvdal Kommune 4 Teknisk avd. g A1 Nore og Uvdal kommune tv.itati: i 9 SEPT Fra Torill og Asbjørn Roe, 3619 Skollenborg Arkivkode. Saksnr,:./LI Saksbeh.; Sak: Søknad om dispensasjon fra LNF formålet i kommuneplan, og fra krav om reguleringsplan. Det søkes herved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i samsvar med vår søknad oversendt til kommunen ved Nørstebø & Sønn signert Oddvar Nørstebø, og mottatt av Nore og Uvdal Kommune 13.juli Som kommunen kjenner til har det i mange år eksistert en traktorvei. Det er ønskelig å oppgradere/istandsette denne til bilvei, (ref. ovenfor nevnte søknad oversendt kommunen i 2009). Det tilføyes at det på veikant/skulder vil legges på masse slik at vegetasjon/gress kan vokse inntil kjørebanen og derved i størst mulig grad gjør at veien naturlig faller inn i terrenget. Noen av årsakene til dette ønske er at noen av hytteeierne ønsker å oppgradere avløpssystemet til lukket avløps anlegg, (septiktank), og dermed også behov for tilkomst med bil for tømming av disse. Ukeledes er det ønske om lettere adkomst blant de av hytteeierne som tilhører den noe eldre generasjon. I tillegg til dette vil nødvendigvis en bilvei- standard gjøre hverdagen enklere i tilknytning til vedlikehold, (transport av div. materialer, brensel etc). Håper på en velvillig og hurtig behandling av denne søknaden. Med vennlig hilsen Torill Roe Asbjørn Roe i.... Vedlegg. Gjenpart av utsendte nabovarsel I Diverse bilder som viser dagens situasjon :5 VedLeq9, L i LV I i v

20 Utskrift Page i of i o... O7O7.2OO9

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-49 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-40 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-51 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 23.04.2009 Tidspunkt: 14:00 18:10 Følgende medlemmer møtte: Lars Egedahl

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 24.05.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2013/122 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan for stier og løyper i

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-28 Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 09:00 16:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-23 Utvalg: Møtested: Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunestyresalen, Rødberg I forkant av møtebehandlingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-4 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 45-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-75 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunstyresalen, Rødberg Dato: 18.10.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 30-35 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 13.12.2016 Arkiv : L12 Saksmappe : 2007/1137 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2012006 Tunhovdåsen

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 31.03.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2013/122 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Kommunedelplan for stier og løyper - 2. gangs høring

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 02.06.2015 Arkiv : 143 Saksmappe : 2013/122 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Kommunedelplan for stier og løyper - utlegging til 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Nils

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26 34/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 14:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-37 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg.

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalget hadde befaring samme dag. Det var til kraftverkene Eidsåen og Juvsgrenda, med prosjektleder Bård Moberg. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 14:00 17:00 Hovedutvalget hadde befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ole Webjørn Lislelid Mai-Reidun Nørstebø møtte som vara til sak 25/16 da Ole Webjørn Lislelid var inhabil og forlot saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Ole Webjørn Lislelid Mai-Reidun Nørstebø møtte som vara til sak 25/16 da Ole Webjørn Lislelid var inhabil og forlot saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-27 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby.

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-18 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte - gbnr 53/26, 7288 Soknedal - søker Arvid Dahl

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte - gbnr 53/26, 7288 Soknedal - søker Arvid Dahl Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2013/3403-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av hytte -

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 39/1 Arkivsaksnr: 2008/597-18 Saksbehandler: Ida Martine S. Nilsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 99/2016 03.11.2016 Klage på kommunens vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 18-20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 18:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7

Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde - bygging av bod og vei - gbnr 176/7 Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2016/2462-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Bjørkåsen hytteområde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara.

HOVEDUTSKRIFT. Magne Berg meldte forfall sent, det var ikke tid til å kalle inn vara. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 47-51 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom - Nore og Uvdal Næringspark, Uvdal Dato: 08.06.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra turistkontoret i forkant av møtet. Politikerne mottok opplæring i etterkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 91-96 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 19-31 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE mellom LESJA KOMMUNE og Bjorli Eiendom AS knyttet til Systerenga II Gnr 2, bnr 1050 og gnr 2 bnr 1457 PROSJEKT NR 7xxx - FOND xxx

UTBYGGINGSAVTALE mellom LESJA KOMMUNE og Bjorli Eiendom AS knyttet til Systerenga II Gnr 2, bnr 1050 og gnr 2 bnr 1457 PROSJEKT NR 7xxx - FOND xxx UTBYGGINGSAVTALE mellom LESJA KOMMUNE og Bjorli Eiendom AS knyttet til Systerenga II Gnr 2, bnr 1050 og gnr 2 bnr 1457 PROSJEKT NR 7xxx - FOND xxx Mellom Bjorli Eiendom AS, heretter kalt utbygger, og Lesja

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble gitt informasjon fra fagavdeling for NMK v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø. Utvalget mottok folkevalgtopplæring fra avdelingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR SIER OG LØYPER NORE OG UVDAL KOMMUNE PLANPROGRAM Vedtatt i kommunestyret 02.09.2013, K-sak 60/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET... 2 2. INNHOLD OG VIRKNING

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 17.02.2016 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664-162 Avd. : Kommuneplanlegger Saksbehandler : Grete Blørstad Utlegging til høring og offentlig ettersyn. Kommunedelplan for Dagalifjellet

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/1/73

OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/1/73 OSEN KOMMUNE Arkiv: 1633/1/73 Dato: 06.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Saksbehandler: Ronald Bratberg 1633/1/73 - GEIR MYHRA - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37

Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 34/37 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/630-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - bygging av vei til hytte - fra kommuneplanens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3

Saksframlegg. Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3 Saksframlegg Ark.: GNR 210/17 Lnr.: 11217/16 Arkivsaksnr.: 16/1880-3 Saksbehandler: Signe-Marit Brattås / Rigmor Myhre G/BNR 210/17 M. FL. - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA OMRÅDEREGULERING SKEI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-27/09 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette.

HOVEDUTSKRIFT. Ordfører foreslo at sak 13/12 ble behandlet som tredje sak i møte, før sak 09/12. Formannskapet hadde ingen innvendinger til dette. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring av adkomstbrygge Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/2123-14 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 13/1 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra 1-8 i pbl. for oppføring

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 20 33/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Dato: 13.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer