P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P R O T O K O L L. År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole."

Transkript

1 Generallunden Boligsameie P R O T O K O L L År 2004 den 29. april ble det avholdt årsmøte i Generallunden Boligsameie på Bjørnsletta skole. Tilstede:60 sameiere og 30 med fullmakt, til sammen var 90 stemmeberettigede sameiere representert. Fra forretningsfører møtte Guni Haukland. 1. Konstituering. De innleverte deltakersedler og fullmaktssedler ble enstemmig godkjent som fortegnelse over stemmeberettigede sameiere. Det var ingen innvendinger mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig innkalt. Den utsendte dagsorden ble enstemmig godkjent. Som møteleder ble valgt: Som referent ble valgt: Britt Engeseth Guni Haukland Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt: Bjørn-Olaf Næss. Årsmøtet ble deretter erklært for konstituert. 2. Styrets årsberetning. Styrets årsberetning ble opplest og kommentert av møteleder. Det ble besvart spørsmål fra salen. Vedr. arbeidet med utskifting av rør på terrasser ble det kritisert at det har forekommet lekkasjer. Det nye styret ble oppfordret til å ta en ferdigbefaring vedr. feil/mangler sammen med rørlegger. Det kom kritikk fra salen om at parabolantenner ikke er fjernet selv etter diverse rundskriv og henvendelser til dem det gjelder. Videre ble det skarpt kritisert at enkelte sameiere på eget initiativ har malt treverk på verandaer og terrasser i andre farger enn det sameiet har vedtatt. Det nye styret ble bedt av årsmøtet om å reagere sterkere ovenfor sameiere som har montert ulovlige paraboler på terrasser/verandaer og overfor sameiere som ikke respekterer sameiets fargevalg og som på egenhånd endrer fargene på treverket på verandaer og terrasser. Fremdriftsplanen ble utdelt til seksjonseierne og vedlegges denne protokoll. Kristian Løvenskiold orienterte om fremdriftsplanen.

2 Det ble reist kritikk fra salen om at forrige årsmøte hadde bedt styret om at konsulent skulle brukes for å få en faglig gjennomgang av behov og kostnader for fremtidig vedlikehold. Vedr. oppmaling og rehabilitering. Tor Hageberg orienterte om anbudsinnbydelsen og valgt entreprenør. Orientering ble også gitt vedr. arbeidets gang og fremdrift. Det ble bedt om at det nye styret ber entreprenør om å foreta en prøvespyling slik at det unngås at vann renner ned til underliggende seksjon. Årsmøtet ba om skriftlige henvendelser til beboerne vedr. hva seksjonseierne skal gjøre før arbeidet igangsettes og fremdriftsplan. Vedtak: Årsberetningen ble erklært for behandlet. 3. Regnskap for Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og kommentert. Det ble besvart spørsmål fra salen. Revisors beretning ble ikke lest opp men tatt til etterretning. Vedtak: Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble enstemmig fastsatt som sameiets regnskap for Innkomne forslag Forslag fra Bibben Løken og P. Gørvell-Dahll. Forslagstilleren fremla sitt forslaget. Forslaget ble debattert av årsmøtet. Forslag 1 ble satt til avstemming: Male betongen i lysere farge, for eksempel hvitt Ingen forlangte skriftlig avstemming og ved håndsopprekning viste avstemmingen: 11 stemmer for forslaget. Vedtak: Forslaget ikke vedtatt Forslag fra Cecilie Brewer. Forslagstilleren fremla sine forslag. 1. Installering av røykvarslingsutstyr og sikkerhetsutstyr i garasjeanlegget. Forslaget ble debattert av årsmøtet. Vedtak: Forslaget trekkes med aksept fra forslagstilleren og videreføres til det nye styret for behandling vedr. varsling og brannsikringen av garasjeanlegget. 2. Totalforbud mot bruk av motorvarmere Forslagstilleren fremla sitt forslag.

3 Forslaget ble debattert av årsmøtet. Vedtak: Forslaget trekkes med aksept fra forslagstilleren og videreføres til det nye styret for behandling vedr. hele den totale brannsikringen av sameiet Styrets forslag om vedlikehold av betong og trevirke. Styret fremla sitt forslag. Forslaget ble debattert av årsmøtet. Odvar Thorsen leste opp sine betraktninger om styrets forslag. Thorsen mente, i motsetning til styret, at vedlikeholdsprosjektet krever 2/3 flertall for å bli vedtatt. Finn Børre Stokholm besvarte dette med at styret har plikt til å gjennomføre vedlikeholdet. Siden dette er et ordinært vedlikehold som påventes etter års intervaller, kreves det ikke 2/3-flertall. Alt som kan avgjøres ved alminnelig flertall i årsmøtet, har styret formelt sett fullmakt til å avgjøre uten årsmøtets godkjenning. Det er imidlertid god styreskikk å informere grundig om alle saker som berører sameiets økonomi, jamfør den videre oppfølging av vedlikeholdsplanen. Odvar Thorsen ba om årsmøtets avstemming på hans forslag til vedtak. Finn Børre Stokholm gjorde det klart på vegne av de øvrige medlemmene at styret dersom Thorsens forslag, som forutsetter 2/3 flertall fra årsmøtet, ble vedtatt, ville styret fratre med umiddelbar virkning. Det kom spørsmål fra salen om Eierseksjonsloven tillater at forslaget fremmes i årsmøtet. Forretningsfører forklarte at styrets forslag er beskrevet i innkallingen og at det er lov å stille benkeforslag til innsendte forslag. Styrets forslag ble først satt til avstemming. Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppta lån på opptil kr ,- for å finansiere oppmaling av sameiet. Styret får fullmakt til eventuelt å avgjøre fasterenteavtale eller flytende rente og nedbetalingstid ved eventuelt låneopptak. Ingen forlangte skriftlig avstemming. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Odvar Thorsens forslag til vedtak ble deretter satt til avstemming: Styret inngår avtale med egnet entreprenør om maling av 8 blokker og betongrehabilitering med kostnadsramme ca. kr ,-" Ingen forlangte skriftlig avstemming. 0 stemmer for forslaget. Vedtak: Forslaget forkastes

4 5. Budsjett Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått og kommentert. Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2004 ble ansett for behandlet. 6. Valg Valgkomiteens innstilling ble referert av Bjørn-Olaf Næss. A. Det ble avholdt valg på styreleder for 2 år. Valgkomiteens innstilling på styreleder er Finn Børre Stokholm. Det ble ikke fremmet forslag på andre kandidater og ingen forlangte skriftlig avstemming. Vedtak: Finn Børre Stokholm ble enstemmig valgt for 2 år ved akklamasjon. B. Valg av et styremedlemmer Valgkomiteen innstilte til vervene som styremedlemmer Tor Hageberg for 1 år, Venke Tønsberg og Gunnar Bowitz for 2 år. Det ble ikke fremmet forslag på andre kandidater og ingen forlangte skriftlig avstemming. Vedtak: Tor Hageberg, Venke Tønsberg og Gunnar Bowitz ble enstemmig valgt ved akklamasjon. C. Valg av varamedlemmer Valgkomiteen innstilte til vervene som varamedlemmer Knut C. Fjerdingstad og Katrine Stensholt for 2 år. Det ble ikke fremmet forslag på andre kandidater og ingen forlangte skriftlig avstemming Vedtak: Knut C. Fjerdingstad og Katrine Stensholt ble enstemmig valgt ved akklamasjon. Styrets består av: Styreleder: Finn Børre Stokholm U.A. 47 Valgt for 2 år Styremedlemmer: Tor Hageberg General. 21 Valgt for 1 år Venke Tønsberg General. 27 Valgt for 2 år Gunnar Bowitz U.A. 51 Valgt for 2 år Odvar Thorsen U.A. 67 På valg i 2005 Varamedlemmer: Knut C. Fjerdingstad U.A. 55 Valgt for 2 år Katrine Stensholt U.A. 75 Valgt for 2 år D. Valg av valgkomite: Live Rostad ønsker ikke gjenvalg til valgkomiteeen. Det ble foreslått gjenvalg av: Bjørn-Olaf Næss General. 27 Niels C. Fog U.A 67 og som nytt medlem: Britt Engeseth U.A 73

5 Det fremkom ikke forslag på andre kandidater. Ingen forlangte skriftlig avstemming. Vedtak: Bjørn-Olaf Næss, Niels C. Fog og Britt Engeseth ble enstemmig valgt ved akklamasjon. Møteleder erklærte årsmøtet for ferdig behandlet. Britt Engeseth og Kristian Løvenskiold ble takket for sin gode innsats for sameiet gjennom mange år av nyvalgt styreleder Finn Børre Stokholm. Vedtatt Oslo 29. april 2004 Britt Engeseth Bjørn-Olaf Næss

6 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Generallunden Boligsameie, avholdes torsdag 29. april 2004 kl på Bjørnsletta skole. Jfr. innkalling til Veglaget som starter kl TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse. B) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. C) Godkjenning av dagsorden D) Valg av møteleder E) Valg av sekretær og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR INNKOMNE FORSLAG A. Forslag fra Bibben Løken og P. Gørvell Dahll. 1. Male betongen i lysere farge, for eksempel hvitt 2. Beholde nåværende farge B. Forslag fra Cecilie Brewer. 2. Installering av røykvarslingsutstyr og sikkeherhetsutstyr i garasjeanlegget. 3. Totalforbud mot bruk av motorvarmere i garasjeanlegget. C. Styrets forslag til vedlikehold av betong og trevirke. 5. BUDSJETT VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 varamedlem for 2 år D) Valg av valgkomité Valgkomiteens innstilling er ikke mottatt men fremlegges i møtet. Oslo, 16. april 2004 I styret for Generallunden Boligsameie I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Navneseddelen, se siste side leveres i utfylt stand ved inngangen.

7

8 ÅRSBERETNING FOR 2003 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte 3. april 2003 har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: Styrets leder: Britt Engeseth UA 73 På valg 2004 Styremedlemmer: Kristian Løvenskiold UA 53 På valg 2004 Gunnar Bowitz UA 51 På valg 2004 Venke Tønsberg General. 27 På valg 2004 Odvar Thorsen UA 67 Vagt for 2 år Varamedlemmer: Finn Børre Stokholm UA 47 På valg 2004 Tor Hageberg General. 21 Valgt for 2 år Som medlemmer av valgkomiteen ble valgt: Live Rostad, Ullern Allé 47 Bjørn-Olaf Næss, Generallunden 27 Niels Christian Fog Ullern Allé 67 Blokktillitsvalgte i perioden: Tollef Bredal Blokk 10 Cecilie Brewer Blokk 11 Live Rostad Blokk 12 Gunnar Bowitz Blokk 13 Kristian Løvenskiold Blokk 14 Franke Blokk 15 Tor Hageberg Blokk 16 Bjørn Olaf Næss Blokk 17 Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser i sameiet. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET EIENDOMMEN Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av eierseksjonsloven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for sameierne. Sameiet har en heltids ansatt vaktmester, Frank Mossing. Styret er ikke kjent med at det skulle være forhold rundt ansettelsesforholdet som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø utenom det som er vanlig for tilsvarende sameier.

9 Iflg. oppdelingsbegjæring av 29. februar 1982 består sameiet av 225 seksjoner av gnr. 10, bnr. 26 i Oslo kommune. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen utføres av Centrum Eiendomsbestyrelse as v/guni Haukland direkte telefon: Sameiets revisor er Ernst & Young. SAMEIETS LÅN Sameiet har lån i Nordea på vegne av noen seksjonseiere som har finansiert heisutskifting ved låneopptak gjennom sameiet. FORSKRIFT OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS) Fastsatt ved kgl.res. 6. desember Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i sameiet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: - lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr - brann- og eksplosjonsvernloven - forurensningsloven - arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle sameier ha et internkontrollsystem for brannvern og lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget, samt ivareta sameiets byggherreansvar ved bygge- og anleggsarbeid i h.h.t. byggherreforskriften. Dette gjelder kun fellesarealene. Seksjonseier er selv ansvarlig for internkontroll av sin egen seksjon iht. lov om elektriske anlegg/elektrisk utstyr og brann og eksplosjonsloven. Styret har anskaffet HMS-håndbok og er godt i gang med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriften om brannforebyggende tiltak skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle eierseksjonene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og funksjonerer. TELEFONI Den gunstige rabattavtalen som borettslaget er tilsluttet via NBBL/OBOS og Telenor, ga frem til rabatter på bruk av fasttelefon på 20-25%. Post- og teletilsynet påla sommeren 2003Telenor å redusere rabatten ned til 5% fra denne dato (10% for det du ringer for over kr pr kvartal). Vedtaket ble klaget inn for Samferdselsdepartementet. Den omgjorde Samferdselsdepartementet vedtaket fra Post og Teletilsynet. Departementet fastslo

10 at rabattavtalen er gyldig. Dermed vil kundene få tilbakebetalt opparbeidet rabatt i klageperioden. Vedtaket fra Samferdselsdepartementet er endelig og kan ikke påklages. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET Telenor Avidi A/S er leverandør av kabel-tv tjenester til sameiet. Oppstår det feil på anlegget, kan du ringe mellom kl og alle dager. Generelle spørsmål kan rettes til Kundeservice på telefon mellom kl og alle dager eller sende e-post til For ytterligere informasjon vises det til internettadresse FORSIKRING Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring AS og polisenummeret er Sameiets forsikring har et fullverdigrunnlag på kr ,- med en premie for bygningsmassen på kr ,-. I tillegg har sameiet tegnet forsikring for to arbeidsmaskiner og styreansvarsforsikring. Totalt kr , inkl. naturskadepremie på kr ,-. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at bygningsmassen til enhver tid er tilstrekkelig forsikret. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering og påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også de bygningsmessige deler av eierseksjonene og de forandringer den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen. Oppstår det skade i eierseksjonen, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Skader meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på 4.000,-. Selv om sameiets forsikring brukes, blir seksjonseier belastet for egenandelen. I henhold til vedtektenes 4 belastes eier når skaden er forårsaket der hvor eier har vedlikeholdsplikt. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. LIGNINGSOPPLYSNINGER. Sameierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien får den enkelte oppgitt på ligningskontoret. STYRETS ARBEID Styret har i perioden avholdt 11 ordinære styremøter.

11 For å avlaste styreleder og øke styremedlemmenes engasjement har styret fordelt oppgaver til flere av styremedlemmene. Styret har i meldingsåret holdt vedlikeholdet på sparebluss for å klare den store utgiften som kommer vedr. rehabilitering av all utvendig betong og treverk. Styret vil ellers peke på følgende saker som har stått sentralt i styrets arbeid: VEDLIKEHOLDSPLAN Styret har i samsvar med vedtak på siste årsmøte i sameiet utarbeidet en vedlikeholdsplan. Planen er en 3-årig rammeplan for vedlikeholdsoppgaver. Planen må hele tiden vurderes i forhold til sameiets økonomiske evne. De betydelige kostnader til rehabilitering av all ytre betong og treverk som bl.a. skal gjennomføres i 2004, vil sette klare begrensninger for andre oppgaver som også ønskes gjennomført. NØDVENDIG VEDLIKEHOLD/REHABILITERING Det er nå nødvendig med rehabilitering av all utvendig betong og treverk. Styret har arbeidet mye med saken og har nedsatt en egen arbeidsgruppe til dette. Dette er et stort prosjekt som vil gi en betydelig belastning på driftsbudsjettet for 2004 og 2005 og som blir forelagt sameiermøtet. HEISER Styret har løpende diskutert erfaringene etter at heisene ble skiftet ut. Styret kan rapportere om gode erfaringer, vel verd investeringene. Vi ber alle behandle de nye heisene pent og minner om at de ikke skal benyttes til varetransport som ved flytting med videre. Sameierene oppfordres til å melde fra til vaktmester dersom det oppstår problemer med heisene. Vi gjør spesielt oppmerksom på at heisene stopper hvis dørene blir holdt åpne mer enn tre minutter. BETONGSKADER Dekket mellom garasjene i blokk 10 er utbedret. TILTETNING AV NEDLØP Styret beklager å konstatere at mange av seksjonseierne fortsatt ikke renser rennen og nedløpet fra terrassene. Dette fører til vann-, frostskader og oversvømmelser som vi alle må være med å betale. Vi oppfordrer enda en gang sameierene til å sørge for dette jevnlig, særlig høst og vår. Busker og trær i terrassetrauene bør samtidig stusses kraftig for å forebygge tiltetning. VANNINNTRENGNING Etter befaring av vaktmester konstaterte styret høsten 2003 vanninntrengning under vannbrett og vinduer i østvendt gavl i blokk 11 og 12. Skaden er utbedret samtidig som styret har gått til innkjøp av 10 ekstra vinduer med sikte på å møte tilsvarende skader med et lite reservelager, før denne type vinduer går ut av produksjon og blir vesentlig dyrere i innkjøp. VANNSKADE En sirkulasjonsledning i garasjeanlegget har sprukket i blokk 11 og 13. Denne er nå utbedret.

12 BEHOV FOR NYE VANNKRANER Styret vil be beboere om å skifte ut de originale vannkraner og stoppekraner til vaske- og oppvaskmaskiner samt hovedstoppekraner i eierseksjonene, da disse begynner å bli gamle og kan medføre vannskader. Ved tvil kontakt vaktmester. VARMTVANNSBEREDERNE De fleste varmtvannsberederne er skiftet ut, men to gjenstår. Styret har diskutert behovet for å skifte ut disse, som nå er over 20 år gamle. I følge fagfolk styret har konsultert er det høyst usikkert hvor lenge de vil funksjonere. De suger i tillegg mye energi, er kostbare i drift og bør etter styrets mening skiftes ut, helst inneværende år. Kostnadene for dette vil ligge på godt og vel kroner. Styret setter sin lit til at varmtvannsberederne holder et år til frem til rehabiliteringen av betong og treverk er gjennomført. SIKKERHET Styret konstaterer flere innbrudd i biler og boder i garasjeanlegget. Det er også rapportert om at en båt på henger er stjålet. Styret prøver nå å få til et godt tilbud sammen med Ullernparken og Ullernskogen boligsameier for installering av kameraovervåkning i garasjeanleggene. Nærmere orientering vil bli gitt når pristilbud er mottatt. Styret vil igjen oppfordre beboerne til å installere jordvernbrytere og automatsikringer. Dette er en billig forsikring for å redusere personrisikoen ved feil på det elektriske anlegget. PARABOLANTENNER Vi minner på nytt om at det ikke er tillatt å montere parabolantenner. Der dette likevel er gjort, ber styret om at antennene blir fjernet omgående. KOLSÅSBANEN Som de fleste har gjort seg kjent med gjennom avisene er utbyggingen av banen utsatt, og arbeider som var planlagt for reduksjon av støy er ikke igangsatt. UTEAREALENE Det er montert lamper i Generallunden for å få mer lys langs gangveien. "Bolstadhaugen" er nå nesten ferdig og vaktmester har byttet sand i sandkassene iht. kravene til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Fornyelse av hekkplanter og roser fortsetter. Nedkjøring fra UA til blokk 12 er asfaltert samt snuplass og gjesteparkering ved blokk 14. Nytt utebord ved blokk 12. BILTRAFIKK INNE PÅ OMRÅDET Mange beboere er sjenert av støy og eksos fra biltrafikk inne på området, ofte om natten og i helgene. Styret minner om at det ikke er tillatt med bruk av bil eller motorsykkel inne på sameiets område med unntak for bil/taxi for bevegelseshemmede samt for møbel- og varetransport for av- og pålasting. Styret henstiller derfor til beboerne om at bruk av bil på området reduseres til det nødvendige minimum. DUGNADER Sameiet har avholdt en dugnad i år. To dugnader var planlagt, men været stoppet dette. Styret vil benytte anledningen til å takke dugnadsdeltagere og sameiere som også utenom dugnadene gjør en god innsats for å rydde og stelle ved egne inngangspartier.

13 UTBYGGINGSPLANER Selvaagbyggs hovedkontor i Silurveien. Som kjent ble ikke rammesøknaden godkjent. Sameiet har ikke mottatt noe nytt nabovarsler eller planer for Selvaags bygging av hovedkontor i Silurveien. ULLERN GÅRD Som tidligere meddelt er det fortsatt intet nytt vedr. utbygging av branntomten, Ullern gård. Styret følger saken nøye og vil holde sameierne orientert dersom det skjer en utvikling i saken. RENHOLDSBYRÅ Styret har som i fjor ansatt firmaet Sabah Cheri Mustapha for rengjøring av fellesarealer. Styret har kun mottatt en liten klage, som mer var en forespørsel om hva som var pålagt renholderne i kontrakten. Styret ser seg meget fornøyd med renholdet. VAKTMESTER Frank Mossing har ivaretatt det daglige tilsyn med sameiets eiendom. Styret ønsker som tidligere å uttrykke stor takk for hans arbeid og anerkjennelse for hans faglige råd i en rekke vanskelige saker, hans alltid positive vilje til å hjelpe og ikke minst hans gode humør som vi alle får glede av. Vaktmester møter fast i styremøtene til konsultasjoner. Vaktmester Mossing har i 2003 fullt ut ivaretatt de normale vaktmesteroppgavene og ellers stått til rådighet når styret har ønsket det. Vaktmesteren har også utført arbeidsoppgaver som ligger utenfor den ordinære tjenesten, noe som har ført til lavere kostnader for sameiet. Dette omfatter bl.a. graving og planering av Bolstadhaugen, montering av belysning på bakkeplan fra kommunal gangvei til blokk 17. I tillegg kommer befaringer og annet i forbindelse med den kommende rehabilitering av utvendig betong og treverk. Styret anser også samarbeidet mellom vaktmester og beboerne som meget tilfredsstillende. Sameiet følger ellers arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. REGNSKAPET FOR 2003 Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2003 som foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. Resultatet av driften året 2003 viser et årsresultat på kr Driftsinntektene i 2003 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Driftskostnadene i 2003 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene på kr iht. budsjettet for Dette skyldes at betongarbeider for garasjeanlegg ble vesentlig billigere enn budsjettert og kostnadene energi og brensel iht. inngått avtale. Revisors honorar for regnskapsåret 2003 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne forutsetning.

14 Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. KOSTNADSUTVIKLING for KOMMUNALE AVGIFTER Oslo Bystyre har vedtatt 13 % økning av de kommunale avgifter. RENTER PÅ INNSKUDD Sameiet har driftskonto i OBOS. Pr gjelder følgende rentesatser: Driftskonto: 0,00 % Særvilkårskonto 2,50 % FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret øker i takt med konsumprisendeksen. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret belastes etter medgått tid. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 5,7 % fra 2003 til 2004 (indeksøkning). Ut over dette har If Skadeforsikring varsler en liten generell prisjustering. I gjennomsnitt er den samlede prisøkningen ca. 11 %. Forsikringsselskapene foretar en individuelle prising ut fra boligselskapets skadesituasjon. Det kan gi store utslag i forhold til generell prisendring. Forsikringspremien for vårt sameie gikk opp med 9 %. Dette skyldes lav skadestatistikk i løpet av året STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været og svingningene i det internasjonale kraftmarkedet er de viktigste faktorene som påvirker prisene. Den totale strømprisen til forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 35 % av total strømpris. Sameiet har gjennom Centrum Eiendomsbestyrelse a.s og OBOS, inngått avtale med Hafslund om leveranse av strøm til sameiets fellesanlegg f.eks. varmtvannsbereder, trappeoppganger, utelys og lys i garasjeanlegg. Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden

15 Kraftforvaltning fra Hafslund fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi selskapets handelsavdeling utfører en aktiv forvaltning fra dag til dag. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. På denne bakgrunn er følgende priser fastsatt for avtaleperioden: - Budsjettprisen (beregnet pris for hele avtaleperioden) 45,97 øre kwh (inkl. gjeldende avgifter) - Prisgrensen (maksimumspris) 52,17 øre kwh (inkl. gjeldende avgifter) Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. BUDSJETT FOR Styret har satt opp et budsjett for år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2004.) Budsjettet er basert på uendrede fellesutgifter for året I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt under punkt 5. Kostnadsutvikling for I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til maling av trevirke og rehabilitering/maling av betong. Kr ,- er budsjettert til konsulenthonorar for gjennomføring av prosjektet. Budsjettet gir et forventet årsresultat med et underskudd på kr ,- som finansieres ved bruk av tidligere oppspart egenkapital, fremtidige innbetalinger og eventuelt låneopptak. Jfr. styrets forslag. Forøvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 29. mars 2004 I styret for Generallunden Boligsameie Britt Engeseth Venke Tønsberg Gunnar Bowitz /Sign./ /Sign./ /Sign. Kristian Løvenskiold /Sign./ Odvar Thorsen /Sign/

16 GENERALLUNDEN BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap 2003 Regnskap 2002 Budsjett 2003 Budsjett 2004 DRIFTSINNTEKTER: LEIEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRSEL KONSULENTHONORAR KONTINGENTER FREMMEDE TJENESTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI OG BRENSEL ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES.AV FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: OVERFØRT HEISFOND OVERFØRT TIL EGENKAPITAL SUM OVERFØRINGER:

17 GENERALLUNDEN BOLIGSAMEIE BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER LEILIGHETER VARIGE DRIFTSMIDLER LANGSIKTIGE FORDINGER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER HÅNDKASSE DRIFTSKONTO I OBOS INNESTÅENDE BANK INNESTÅENDE SPAREKONTO SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL ÅRETS OVERSKUDD SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD ØVRIG LANGSIKTIG GJELD SUM LANGSIKTIG GJELD

18 KORTSIKTIG GJELD FORSKUDDSLEIE LEVERANDØRGJELD MELLOMREGN. RENTER/AVDRAG LÅN ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR Oslo, / STYRET FOR GENERALLUNDEN BOLIGSAMEIE BRITT ENGESETH KRISTIAN LØVENSKIOLD GUNNAR BOWITZ /Sign./ /Sign./ /Sign./ VENKE TØNSBERG /Sign./ ODVAR THORSEN /Sign/ CENTRUM EIENDOMSBESTYRELSE AS Trude Larsen Forretningsfører /Sign./

19 NOTER REGNSKAPSPRINSIPP Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det er foretatt en endring av årsoppgjøroppsettet, og fjorårstallene er omarbeidet i henhold til dette. NOTE: 1 LEIEINNTEKTER Innbet. fellesutgifter Inntekt vaktmesterleilighet Innbet. heis SUM LEIEINNTEKTER NOTE: 2 ANDRE INNTEKTER Innbet. dugnad SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn, ikke feriepenger Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Fri bolig Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Annen kostnadsgodtgjørelse Andre ref./reg. /motkonto fri bolig SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært 1,1 ansatte i selskapet gjennom året NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr , og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr Honoraret er styrets forslag til styrehonorar for perioden 2003/2004. Honoraret er avsatt, men ikke utbetalt. NOTE: 6 KONSULENTHONORARESTER Tekniske honorarer SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER

20 NOTE: 7 ANDRE FREMMEDE TJENESTER Renhold ved firma Matteleie Containertømming SUM ANDRE FREMMED TJENESTER NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Utskifting vinduer inkl. stillasjeleie Murerarbeider SUM STØRRE BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift /vedl.hold utvendig anlegg Drift/vedl.hold heisanlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold garasjeanlegg Drift/vedl.hold vaktmesterleilighet Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ENERGI OG BRENSEL Gårdslys Strøm varmtvann/oppvarming SUM ENERGI OG BRENSEL NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Leiekostnader minigraver Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Telefon Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Bilgodtgjørelse Gaver 500 Bank og kortgebyr Velferdskostnader 917 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 11.05.09. kl

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer