PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET"

Transkript

1 Staten: Akershus fylkeskommune: Oslo kommune: Kollektivtrafikken: Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket Region øst Sentraladministrasjonen Plan- og bygningsetaten Samferdselsetaten AS Oslo Sporveier Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s NSB Persontrafikk BA PROSAM SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre Prosamrapport nr 103

2 2

3 Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater/bedrifter: Staten: Akershus Fylkeskommune: Oslo Kommune: Kollektivtrafikkselskaper: Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket Region øst Sentraladministrasjonen Plan- og bygningsetaten Samferdselsetaten AS Oslo Sporveier Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s NSB Persontrafikk BA 2. Formål med PROSAM PROSAM ble i 1987 etablert for å styrke og koordinere arbeidet med trafikkdata- og prognoser i Oslo-området. PROSAM har som oppgave å utvikle og vedlikeholde et felles datagrunnlag og nødvendig prognoseverktøy. Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og trafikkmessige konsekvenser av tiltak innenfor vei- og kollektivsektoren samt alternativer hva gjelder arealbruk. 3. Organisering Styringsgruppe Samarbeidsgruppe Informasjon Bil- og sykkelgruppe Tellinger Fremkommelighet Kollektivgruppe Tellinger Fremkommelighet Modell- og RVU gruppe Styringsgruppen: Behandler årlig arbeidsplan og budsjett for PROSAM s arbeid. Beslutter igangsetting av større prosjekter som er hensiktsmessig for de oppgaver som PROSAM skal løse, med tilhørende fremdriftsplaner. Samarbeidsgruppen: Utarbeider årlig arbeidsplan med tilhørende budsjett for PROSAM s virksomhet. Bidrar til koordinering av undersøkelser og analyser som blir utført av de enkelte etater. Arbeider kontinuerlig med å utvikle grunnlagsdata for transportberegninger og transportprognoser. Behandler innspill fra faggruppene og gir anbefalinger til styringsgruppen. De ulike faggruppene: Utarbeider detaljerte prosjektplaner, starter opp prosjektene og har en kontinuerlig oppfølging av disse. Publiserer rapporter, artikler eventuelt andre relevante publikasjoner. Skal være idéskapende for prosjekter i PROSAM-regi. 1

4 Tittel: Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre PROSAM-rapport nr: 103 Dato: Utgiver: Statens vegvesen Region øst Kan bestilles hos: Rapporten kan også lastes ned fra Internettadressen: Konsulent: Asplan Viak Stikkord: Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre, metodikk for datainnsamling og etablering av register Sammendrag/formål: Etablering av metode for innsamling av data og beregning av turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre, utvikling av tabell med turproduksjonsdata 2 PROSAM-rapport 103

5 Forord Asplan Viak AS har på oppdrag for PROSAM utviklet tabeller med turproduksjonsdata for kontorbedrifter og kjøpesentre. Som en del av dette er det utarbeidet forslag til metode for innsamling av data og beregning av turproduksjonsfaktorer. Det er ønskelig at nye undersøkelser på turproduksjon som er i samsvar med metode presentert i denne rapporten innarbeides i tabellen/databasen. Vi ber om at slike resultater oversendes PROSAM. Fra PROSAM har arbeidet vært styrt av Jofrid Burheim (prosjektleder) og Are Sturød fra Statens vegvesen Region øst. Hos Asplan Viak er arbeidet i hovedsak utført av Faste Lynum og Randi Harnes. Kjell Lønne har vært kvalitetssikrer. Juli 2003 Asplan Viak AS Faste Lynum Prosjektleder PROSAM-rapport 103 3

6 4 PROSAM-rapport 103

7 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Kontorbedrifter GJENNOMGANG AV GRUNNLAGSMATERIALE Generelle erfaringstall - Håndbok 146, Trafikkberegninger Generelle erfaringstall fra Sverige Erfaringer fra Danmark Undersøkelser fra Oslo og Akershus DATABEHOV, DATAINNSAMLING OG VALG AV METODE FOR PILOTUNDERSØKELSEN Databehov Datainnsamling valg av metode for pilotundersøkelsen PILOTUNDERSØKELSER Asplan Viak NVK VURDERING AV METODE Er kvaliteten på dataene som er samlet inn god nok? Dekker dataene som er samlet inn behovet? ANBEFALT METODE ERFARINGSDATABASE Etablering av databasen Hovedresultater Bruk av databasen eksempel Kjøpesentre GJENNOMGANG AV GRUNNLAGSMATERIALE Generelle erfaringstall - Håndbok 146, Trafikkberegninger Generelle erfaringstall fra Sverige Generelle erfaringstall fra Danmark Undersøkelser fra Oslo og Akershus kjøpesentre DATABEHOV, DATAINNSAMLING OG VALG AV METODE FOR PILOTUNDERSØKELSEN Databehov Datainnsamling valg av metode for pilotundersøkelsen PILOTUNDERSØKELSE VURDERING AV METODE Er kvaliteten på dataene som er samlet inn god nok? Dekker dataene som er samlet inn behovet? ANBEFALT METODE ERFARINGSDATABASE Etablering av databasen Hovedresultater Bruk av databasen - eksempel Vedlegg PROSAM-rapport 103 5

8 6 PROSAM-rapport 103

9 Sammendrag Bakgrunn Hovedhensikten med dette prosjektet har vært å tilrettelegge for et digitalt register med turproduksjonsdata for ulike virksomheter. I denne fasen er det fokusert på turproduksjon fra kontorbedrifter og kjøpesentre. Arbeidet har omfattet fire hovedoppgaver: Gjennomgang av grunnlagsmateriale (foreliggende undersøkelser fra Oslo og Akershus og generelle retningslinjer) Pilotundersøkelser Etablering av turproduksjonstabell Gjennomgang av grunnlagsmateriale Tilgjengelige undersøkelser ved virksomheter i Oslo og Akershus er gjennomgått. Hovedpunkter fra gjennomgangen: Grunnlag: Registreringen av turproduksjon ved 37 kontorbedrifter og 9 kjøpesentre er vurdert som god nok til å inngå ved etablering av et register (tilstrekkelig komplett datagrunnlag og ikke for gamle undersøkelser) Kontorbedrifter: Undersøkelsene har i stor grad fokusert på reiser foretatt av de ansatte og særlig på reiser til og fra arbeid. Kartleggingen av reiser foretatt av besøkende er generelt mer usikker. Reisevirksomheten ved kontorbedrifter er fortrinnsvis kartlagt gjennom spørreundersøkelser. Tellinger for å få en kontroll på det totale volumet er i liten grad gjennomført. Kjøpesenter Flere senter gjennomfører kontinuerlig elektroniske tellinger av antall personer inn og ut av dørene, til dels også maskinelle tellinger av biler inn og ut av parkeringsanleggene. Arealbruk i sentrene er i liten grad spesifisert. Pilotundersøkelser Med utgangspunkt i en gjennomgang av databehovet ble det gjennomført pilotundersøkelser ved to kontorbedrifter (én i Ski og én i Ski) og ett kjøpesenter (Sandvika). Ved kontorbedriftene ble reiseaktiviteten én dag kartlagt gjennom: Internettundersøkelse blant de ansatte Spørreundersøkelse blant besøkende Spørreskjema til bedriftsledelsene Tellinger ved inngangene Supplerende registreringer av stedlige forhold PROSAM-rapport 103 7

10 Ved kjøpesenteret ble reiseaktiviteten kartlagt gjennom: Spørreskjema til senterledelsen Tellinger ved inngangene (personer) Tellinger ved atkomst til parkeringsanlegg Supplerende registreringer av stedlige forhold Med utgangspunkt i bl.a. erfaringene fra pilotundersøkelsene er det anbefalt en metode for innsamling av turproduksjonsdata. Etablering av turproduksjonstabell Det er etablert tabeller (EXCEL) med turproduksjonsdata for kontorbedrifter og kjøpesentre. Tabellene omfatter de 37 kontorbedriftene og 9 kjøpesentrene som er undersøkt tidligere samt virksomhetene undersøkt i pilotundersøkelsen. Turproduksjonstabellen består av: 1. Samletabeller med aggregerte data 2. Turproduksjonsdata med hovedtall for alle undersøkelser (én linje per virksomhet) 3. Turproduksjonsdata med noe mer detaljerte data for den enkelte undersøkelse (én linje per virksomhet) 4. Detaljerte data om den enkelte virksomhet (ett ark per bedrift) Hovedresultater kontor Med utgangspunkt i databasen er det tatt ut noen hovedtabeller, hvor dataene er systematisert etter ulike parametre. Gjennomsnittsdata basert på få observasjoner (bedrifter) må benyttes med varsomhet. Tabell 0.1: Turproduksjon pr døgn etter områdetype Antall bedrifter Reiser per virkedøgn per ansatt Reiser per virkedøgn per ansatt - personturer med bil Reiser per virkedøgn per ansatt - kollektivturer Reiser per virkedøgn per ansatt - g/sturer Reiser per virkedøgn per ansatt - bilturer Akershus - kommunesenter 2 3,03 1,72 0,70 0,61 1,69 Akershus - utenfor senter 1 1,91 1,44 1,21 0,12 1,42 Oslo - indre by 5 2,98 1,03 0,83 1,12 0,98 Oslo - sentrum 7 3,16 1,00 1,37 0,79 0,96 Oslo - utenfor senter 13 3,00 1,93 0,65 0,43 1,83 Oslo - ytre by senter/kn.pkt 6 2,98 1,85 0,75 0,37 1,82 Totalt 34 3,00 1,56 0,86 0,59 1,50 8 PROSAM-rapport 103

11 Tabell 0.2: Turproduksjon pr døgn etter kollektivt servicenivå Kollektivt servicenivå. Klassifiseringsmetode beskrevet i vedlegg. Antall bedrifter Reiser per virkedøgn per ansatt Reiser per virkedøgn per ansatt - personturer med bil Reiser per virkedøgn per ansatt - kollektivturer Reiser per virkedøgn per ansatt - g/s-turer Reiser per virkedøgn per ansatt - bilturer A - Best kollektivtilbud 18 3,06 1,35 1,00 0,71 1,30 B - Middels kollektivtilbud 13 3,00 1,87 0,69 0,45 1,79 C - Dårligst kollektivtilbud 3 2,59 1,55 0,75 0,56 1,48 Totalt 34 3,00 1,56 0,86 0,59 1,50 Tabell 0.3: Turproduksjon pr døgn etter andel med tilgang til gratis parkering Andel ansatte med tilgang til gratis parkering - klassifisering Antall bedrifter Reiser per virkedøgn per ansatt Reiser per virkedøgn per ansatt - personturer med bil Reiser per virkedøgn per ansatt - kollektivturer Reiser per virkedøgn per ansatt - g/s-turer Reiser per virkedøgn per ansatt - bilturer 0-25 % 8 3,04 0,86 1,16 1,01 0, % 3 3,26 1,46 0,92 0,88 1, % 4 2,82 1,57 0,88 0,38 1, % 12 3,05 1,89 0,72 0,51 1,81 Ikke data 7 2,85 1,85 0,72 0,27 1,79 Totalt 34 3,00 1,56 0,86 0,59 1,50 Hovedresultater kjøpesenter Siden det er såpass få observasjoner (sentre) i datamaterialet har vi i denne rapporten valgt å kun se på gjennomsnittet av alle sentrene. Virkedøgn er gjennomsnittet av mandag-fredag. Tabell 0.4: Turproduksjon for kjøpesenter. Gjennomsnitt alle kjøpesentra i datamaterialet Personturer per virkedøgn per 100 m 2 Bilturer per virkedøgn per 100 m 2 Personturer lørdag per 100 m 2 Bilturer lørdag per 100 m 2 Personturer døgngjennomsnitt mandaglørdag per 100 m 2 Bilturer døgngjennomsnitt mandaglørdag per 100 m 2 Bilturer i perioden 16-17:00 virkedag, per 100 m 2 Gjennomsnitt Antall observ PROSAM-rapport 103 9

12 10 PROSAM-rapport 103

13 1 Innledning Turproduksjonstallene varierer mye, ikke bare mellom ulike virksomhetstyper, men også mellom virksomheter innenfor samme bransje. Dette gjenspeiles i de anbefalte turproduksjonstallene i Håndbok-146, hvor det er angitt intervaller med til dels meget stor spennvidde. I den praktiske planlegging overlates derfor mye til utrederne i det enkelte prosjekt. For å vurdere hvordan man skal framskaffe bedre turproduksjonstall er det viktig å ta utgangspunkt i problemstillingene planleggerne til daglig står overfor. Mer nyansert og konkret veiledning enn det som foreligger i dag er ofte etterspurt. Samtidig er det i planleggingssituasjoner ofte usikkerhet mht. hvilke virksomheter som skal lokaliseres i et planlagt utbyggingsområde. I slike situasjoner vil det i større grad være behov for representative gjennomsnittstall enn detaljert kunnskap om turproduksjonen for enkeltbedrifter. Samtidig er det viktig at planleggeren har innsikt i variasjonsområdet og dermed mulighet til å vurdere usikkerheten i analysene. Det også viktig å være klar over at arealbruken endres over tid. Ved planlegging i et langsiktig perspektiv kan det derfor ofte være hensiktsmessig å benytte gjennomsnittstall framfor å gjøre mer detaljerte analyser av bedrifter som man antar vil etablere seg i området i første omgang. Tidligere erfaringer har vist at turproduksjonen varierer mye og at det er en rekke forhold som forårsaker denne variasjonen. Et godt grunnlag for vurdering av turproduksjon forutsetter derfor at en har et omfattende datagrunnlag. Det er derfor lagt vekt på å etablere metoder for innsamling av data som ikke er for ressurskrevende. I rapporten er det to hovedkapitler, kapittel 2 som omhandler kontorbedrifter og kapittel 3 som omhandler kjøpesentre. Kapitlene er bygd opp etter samme mønster. Følgende trinn inngår: 1. Gjennomgang av grunnlagsmateriale 2. Databehov, datainnsamling og valg av metode 3. Pilotundersøkelser 4. Vurdering av metode 5. Anbefaling av metode 6. Beskrivelse av EXCEL-tabell PROSAM-rapport

14 12 PROSAM-rapport 103

15 2 Kontorbedrifter 2.1 Gjennomgang av grunnlagsmateriale I dette kapitlet er følgende grunnlagsmateriale gjennomgått og presentert kortfattet: Generelle erfaringstall for turproduksjon i Norge, Sverige og Danmark Undersøkelser med registrering av turproduksjon gjennomført i Oslo og Akershus Generelle erfaringstall - Håndbok 146, Trafikkberegninger I håndbok 146 er det presentert erfaringstall for turproduksjon for blant annet kontorbedrifter. Håndboken ble utgitt i 1988 og erfaringstallene er basert på en blanding av tidligere norske undersøkelser og utenlandske kilder. Erfaringstallene er grove og det er angitt variasjonsområder med stor spennvidde. Håndboken gir i begrenset grad veiledning i hvilke forhold som styrer hvorvidt en vil ligge i nedre eller øvre del av variasjonsområdet. Erfaringstallene er presentert i form av: Personturer per ansatt per døgn Personturer per 100 m 2 per døgn Bilturer per ansatt per døgn og %-andel i største time Bilturer per 100 m 2 per døgn og %-andel i største time Etterfølgende tabell gjengir erfaringstallene for turproduksjon fra kontorbedrifter fra håndboka. Tabell 2-1: Erfaringstall for turproduksjon fra kontorbedrifter fra Håndbok Trafikkberegninger Turproduksjon per virkedøgn Kontor Enhet Personturer Bilturer Variasjonsområde per ansatt per 100 m post - bank - helse - off. kontorer per ansatt per 100 m Turproduksjon per største time Kontor Enhet Bilturer Variasjonsområde - post - bank Per ansatt helse - off. kontorer per 100 m Største time % av ÅDT 22 % PROSAM-rapport

16 2.1.2 Generelle erfaringstall fra Sverige I den svenske effektkatalogen (Nybyggnad og förbättring, effektkatalog 2001) er det presentert erfaringstall for bilturproduksjon for kontorbedrifter per ansatt per døgn (ca. 3). Turproduksjonen for kontorbedrifter er ikke spesifisert utover dette Erfaringer fra Danmark I Danmark har det danske Vejdirektoratet utviklet et digitalt oppslagsverk med turproduksjon for ulike arealbruksformål. Oppslagsverket er basert på at man skal kunne søke på bedrifter med ulike karakteristika (både ved virksomheten og omgivelsene) og hente ut turproduksjonsdata for bedrifter i databasen som tilfredsstiller søkekriteriene. Innholdet i den danske databasen er i hovedtrekk gjengitt i de etterfølgende tabellene (turproduksjonsdata og egenskaper ved virksomhetene og omgivelsene). Tabell 2-2: Turproduksjonsdata i den danske databasen Personturer per døgn fordelt på: Antall per ansatt Antall per 100 m2 Reisemiddel: Gang, buss, tog, personbil, varebil < 2 tonn, varebil tonn, varebil > 3.5 tonn, lastebil < 3.5 tonn, lastebil med henger, settevogn, sykkel, taxi og annet Tidspunkt: Timer i perioden Retning: Til og fra 14 PROSAM-rapport 103

17 Tabell 2-3: Egenskaper ved virksomhetene og omgivelsene (søkekriterier) i den danske databasen Søkekriterier Virksomhetstype Type lokale Registreringsform / klassifisering Bransjekoder basert på NACE (Nomenclature générale des Activités economiques dans les Communautés Européenes). Dette er en tallkode hvor økonomisk virksomhet er inndelt i en hierarkisk struktur med fire nivåer. Seks klasser, kontor, lager, framstilling, undervisning, butikk og annet Virksomhetsstørrelse Seks klasser basert på antall ansatte, 1-10, 11-50, , , og over 200 ansatte Beliggenhet Fire klasser, bysentrum, forstad, brokvarter og land Bystørrelse Fem kategorier basert på antall bosatte, , , , over og Storkøbenhavn Kollektivt servicenivå Seks klasser, A-F basert på en kombinasjon av kollektivtilbudets frekvens og avstand til stasjon eller holdeplass Parkering, medarbeidere Parkering, besøkende Avstand til motorvei Avstand til annen vei Avstand til stasjon Seks klasser, basert på andel med gratis p-plass uten tidsbegrensing (ingen p-plass, moderat betaling eller tidsbegrenset, gratis uten tidsbegrensing til 0-25 %, gratis uten tidsbegrensing til %, gratis uten tidsbegrensing til %, gratis uten tidsbegrensing til %) Seks klasser etter samme mal som for medarbeidere km km km Undersøkelser fra Oslo og Akershus I dette kapitlet er hovedpunktene fra de gjennomgåtte undersøkelsene i Oslo og Akershus presentert i tabellform. a) PBEs turproduksjonsundersøkelse 2001, notat, Are Sturød, rev (undersøkelse blant 44 bedrifter, derav 28 kontorbedrifter, i Oslo ) PROSAM-rapport

18 Tabell 2-4: Hovedpunkter fra PBEs feltundersøkelse (undersøkelse blant 44 bedrifter i Oslo, derav 28 kontorbedrifter) Bedrifter: Tidspunkt: Undersøkelsesform og svarprosenter: Registreringer hovedpunkter: Beregning av turproduksj. faktorer: 28 kontorbedrifter i Oslo: Det ble valgt bedrifter med geografisk spredning (seks i sentrum, ni i indre by, fire i ytre by vest, seks i ytre by nordøst og tre i ytre by sør). Bedriftene er spesifisert i etterfølgende tabell. Undersøkelsestidspunkt: tirsdager, onsdager og torsdager i perioden fra til , 2001 (spørsmål om gårsdagens reiser) Spørreskjema utdelt til alle ansatte: Svarprosent blant ansatte totalt 58 %, spesifisert i etterfølgende tabell Spørreskjema utdelt til besøkende: Svarprosent usikker, i beregningen av turproduksjonsfaktorer er det lagt til 50 % på antallet registrerte besøk for alle virksomhetene (ikke gjennomført for fire av bedriftene), bedriftene har samtidig anslått omtrentlig antall daglige besøkende Spørreskjema til bedriftene: Besvart av kontaktpersoner i bedriftene Tellinger: Kontrolltellinger ble gjennomført for fem av bedriftene (Canon, FAFO, NEMKO, NIVA og PBE) Om reisene: Antall reiser: Gårsdagens reiser reg. blant ansatte, spørreskjema utdelt til besøkende, anslag fra bedriften på antall personbesøk, servicebesøk og varetransporter på vanlig arbeidsdag, kontrolltellinger ved innganger i fem bedrifter Fordeling på reisemiddel: Ansattes og besøkendes fordeling på gang, sykkel, kollektivt, bilfører, bil som passasjer med kollega, bil som passasjer med andre, taxi, annet og kombinert bil med sykkel eller kollektivt (kombinasjon bare for ansatte) (fra spørreskjema til ansatte og besøkende) Fordeling på reisehensikter: Ansattes reiser fordelt på til/fra arbeid, tjenestereiser og private reiser og besøksreiser fordelt på varelevering/bud og andre besøk (besøkende til bedriften) (fra spørreskjema) Om bedriften: Antall ansatte: Registrering av antall ansatte samt tilstedeværelse en normal arbeidsdag, antall årsverk og ev. skiftordninger (spørsmål til bedriften) Antall m 2 : Fordeling på administrasjon/kontor, salg/produksjon, lager og annet areal (spørsmål til bedriften) Bilbehov: Andel av ansatte som har behov for bil i arbeidet og firmabilordninger (antall personlige og upersonlige firmabiler) (spørsmål til bedriften) Om omgivelsene: Parkering: Registrering av ansattes tilgang til gratis parkering fordelt på p- plasser som tilhører bedriften og p-plasser annet sted (spørreskjema til ansatte), antall p-plasser som disponeres av bedriften, antall som er reservert besøkende, og ev. avgift (spørreskjema til bedriften) Kollektivtilgjengelighet: Inndelt i god og dårlig basert på tilgjengelighetsberegninger i transportmodellen Emma/Fredrik Turproduksjon er beregnet og relatert til antall ansatte. Framgangsmåten er vist i tabell på side PROSAM-rapport 103

19 Usikkerhetskilder ved vurdering/ beregning av turproduksjonsfaktorer: Tellinger: I liten grad gjennomført, store avvik mellom tellinger og beregninger på Plan- og bygningsetaten Besøksreiser: Ikke registrert for fire av bedriftene, men også et usikkerhetsmoment for øvrig. I beregningen av turproduksjonsfaktorer er det lagt til 50 % på antallet registrerte besøk for alle virksomhetene. Bedriftene har samtidig anslått omtrentlig antall daglige besøkende, men dette er også tall med betydelig usikkerhet. Tilstedeværelse: I beregningen av turproduksjonsfaktorer er det regnet med 80 % tilstedeværelse generelt for alle virksomheter selv om anslag fra bedriftene gir tilstedeværelse for den enkelte bedrift. Anslagene fra bedriftene har sannsynligvis stor usikkerhet (flere bedrifter ligger på 100 % tilstedeværelse). Å legge 80 % tilstedeværelse til grunn for alle bedriftene er sannsynligvis like riktig. Arealer: En del bedrifter har kun oppgitt samlet areal. Betyr dette at de ikke har lagerarealer av betydning? Variasjoner over dagen: ikke registrert. Beregning av bilturer: I beregningene av bilturproduksjon er det bare bilførerturer som er regnet inn. Hva med kategorien skysset av andre? Etterfølgende tabell viser bedriftene, antall ansatte og svaroppslutning i undersøkelsen. Tabell 2-5:Kontorbedrifter i PBEs undersøkelse Bedrift Antall ansatte Antall svar og svarand. Bedrift Ant. ansatte Antall svar og svarand. Bydelsadm. Bøler (46 %) Statens legemiddelv (64 %) Bydelsadm. Stovner (56 %) Statens lånekasse for utdanning (46 %) Bydelsadm. Uranienborg - Majorstuen drange adv fa da Steenstrup Stor (86 %) (75 %) Bydelsadm. Thales (75 %) Østensjø communications AS (44 %) Canon Norge AS (56 %) Thon Holding AS (54 %) Dun & Bradstreet Aas Jakobsen, Dr Ing (58 %) Norge AS AS (97 %) Econ senter for økonomisk analyse AS (76 %) Akershus fylkeskomm (36 %) Elanders publishing AS (52 %) Jernbaneverket (68 %) Erichsen & Horgen Plan- og bygningsetaten, Oslo komm (89 %) AS (64 %) FAFO Samferdselsetaten, (55 %) Forskningsstiftelsen Oslo kommune (75 %) Nemko AS (67 %) Statens vegvesen Akersh (75 %) Norsk institutt for vannforskning (69 %) Statens vegvesen Oslo (74 %) Norske Liv AS (37 %) Statens vegvesen Vegdirektoratet (45 %) Nova (62 %) Stor-Oslo Lokaltraf (50 %) PROSAM-rapport

20 Turproduksjonsfaktorer er beregnet og relatert til antall ansatte. Faktorene er beregnet etter prosedyren vist i etterfølgende tabell. Tabell 2-6: Framgangsmåte ved beregning av turproduksjonsfaktorer Arbeidsreiser per ansatt per virkedøgn Arbeidsreiser, fordeling på reisemiddel, personturer Arbeidsreiser, bilturer Tjenestereiser per ansatt per virkedøgn Tjenestereiser, fordeling på reisemiddel, personturer Tjenestereiser, bilturer Private reiser per ansatt per virkedøgn Private reiser, fordeling på reisemiddel, personturer Private reiser, bilturer Besøksreiser per ansatt per virkedøgn Besøksreiser, fordeling på reisemiddel, personturer Besøksreiser, bilturer = Andel tilstedeværende * 2 (tilstedværelse satt lik 80 % for alle bedrifter) = arbeidsreiser per ansatt * andeler registrert i spørreundersøkelse blant ansatte for hvert reisemiddel for reiser til/fra arbeid = arbeidsreiser per ansatt * andel bilfører registrert i spørreundersøkelse blant ansatte for reiser til/fra arbeid = antall tjenestereiser per virkedøgn per ansatt fra spørreundersøkelse * tilstedeværelse (80 %) = tjenestereiser per ansatt * andeler registrert i spørreundersøkelse blant ansatte for hvert reisemiddel for tjenestereiser = tjenestereiser per ansatt * andel bilfører registrert i spørreundersøkelse blant ansatte for tjenestereiser Samme prinsipp som for tjenestereiser Samme prinsipp som for tjenestereiser Samme prinsipp som for tjenestereiser = antall registrerte besøk undersøkelsesdagen * 1.5 / antall ansatte Samme prinsipp som for øvrige reisehensikter Samme prinsipp som for øvrige reisehensikter 18 PROSAM-rapport 103

21 b) Reisevaneundersøkelse Skøyen, , gjennomført av Statkraft Grøner på oppdrag for Oslo kommune, Statens vegvesen og Veidekke ASA Tabell 2-7: Hovedpunkter fra reisevaneundersøkelse på Skøyen Bedrifter: Undersøkelsestidspunkt: Undersøkelsesform og svarprosenter: Registreringer hovedpunkter: Veidekke ASA, Deloitte & Touche og Multiconsult Torsdag (spørsmål om gårsdagens reiser) Spørreskjema utdelt til ansatte: Svar fra 189 av 300 (63 %) på Veidekke ASA, 129 av 360 (36 %) på Deloitte & Touche og 145 av 225 (64 %) på Multiconsult Skjema til besøkende lagt ut: Lav svarprosent for bud/varelevering hos Veidekke ASA og Deloitte & Touche, tilnærmet 100 % svar for øvrig. Spørsmål til bedriften: Besvart av kontaktpersoner i bedriftene. Om reisene: Antall reiser: Gårsdagens reiser registrert blant ansatte, spørreskjema utdelt til besøkende, ikke kontrolltellinger ved innganger Fordeling på reisemiddel: Ansattes fordeling på gang, sykkel, kollektivt (inkl. type kollektivtransport), bilfører, bilpassasjer og taxi (fra spørreskjema til ansatte) Fordeling på reisehensikter: Ansattes reiser fordelt på til/fra arbeid, tjenestereiser og private reiser og besøksreiser fordelt på varelevering og andre besøk (besøkende til bedriften) (fra spørreskjema) Årsaker til valg av transportmiddel: Kartlegging av årsaker til at de som valgte noe annet enn bil ikke valgte bil Om bedriften: Antall ansatte: Registrering av antall ansatte samt tilstedeværelse (anslag fra bedriften på antall ansatte på jobb en vanlig dag) Antall m 2 : Samlet arbeidsplassareal er registrert (ikke fordeling på lager, etc.) Om omgivelsene: Parkering: Registrering av antall p-plasser disponert av bedriften samt antall reservert for besøkende, parkeringsordning (faste plasser, først til mølla, betalt) (spørsmål til bedriften), kartlegging av om parkeringssituasjonen har påvirket reisemiddelvalget (spørreskjema til ansatte) Turproduksjonsfaktorer er ikke vist. Beregning av turproduksjonsfaktorer: Usikkerhetskilder ved vurdering/ beregning av turproduksjonsfaktorer: Mangler tellinger for alle bedriftene Mangelfull reg. av bud/varelevering hos Veidekke og Deloitte & Touche Variasjoner over dagen ikke registrert Mangler oversikt over parkering som ikke disponeres av egen bedrift. (bilførerandelen registrert i undersøkelsen ved Multiconsult viser at bedriften har tilgang på betydelig mer parkering enn det de disponerer selv) PROSAM-rapport

22 c) Trafikkutredning for Brynsengområdet - reisevaneundersøkelse ved tre bedrifter på Brynseng (2001), , gjennomført av Statkraft Grøner på oppdrag for Pecunia AS, Bryn Eiendom AS og Harald Stange & Co AS Tabell 2-8: Hovedpunkter fra reisevaneundersøkelse på Brynseng Bedrifter: Undersøkelsestidspunkt: Undersøkelsesform og svarprosenter: Registreringer hovedpunkter: Eterra og Kripos (Undersøkelsen ved Statens vegvesen Akershus inngår i rapporten, men denne ble opprinnelig gjennomført som en del av PBEs turproduksjonsundersøkelse i 2001) Uke 48, 2001 (dag ikke angitt) Spørreskjema utdelt til ansatte: Svar fra 153 av 303 (50 %) på Kripos og 64 av 670 (10 %) på Eterra Skjema til besøkende lagt ut: Svært lav svarprosent hos Eterra, i overkant av 50 % hos Kripos. Spørsmål til bedriften: Besvart av kontaktpersoner i bedriftene. Om reisene: Antall reiser: Gårsdagens reiser registrert blant ansatte, spørreskjema utdelt til besøkende, ikke kontrolltellinger ved innganger (som fremgår av dokumentasjonen) Fordeling på reisemiddel: Ansattes fordeling på gang, sykkel, kollektivt (inkl. type kollektivtransport), egen bil som fører, bil som passasjer med kollega, bil som passasjer med andre, taxi, annet eller kombinasjon av bil eller sykkel med kollektivt (fra spørreskjema til ansatte) Fordeling på reisehensikter: Ansattes reiser fordelt på til/fra arbeid, tjenestereiser og private reiser og besøksreiser fordelt på bud/varelevering og andre besøk (besøkende til bedriften) (fra spørreskjema) Om bedriften: Antall ansatte: Registrering av antall ansatte samt tilstedeværelse (anslag fra bedriften på antall ansatte på jobb en vanlig dag)og antall årsverk Antall m 2 : Samlet areal er registrert (ikke fordeling på lager, etc., hos Kripos inngår laboratorieareal) Om omgivelsene: Parkering: Registrering av antall p-plasser disponert av bedriften samt antall reservert for besøkende, parkeringsordning (faste plasser, først til mølla, betalt) (spørsmål til bedriften), kartlegging av om parkeringssituasjonen har påvirket reisemiddelvalget (spørreskjema til ansatte) Framgangsmåte vist i egen tabell Beregning av turproduksjonsfaktorer: Usikkerhetskilder ved vurdering/ beregning av turproduksjonsfaktorer: Mangler tellinger for alle bedriftene Mangelfull oversikt over bud/varelevering Variasjoner over dagen ikke registrert Mangler oversikt over parkering som ikke disponeres av egen bedrift Etterfølgende tabell viser hvordan turproduksjonsfaktorene ble beregnet i denne undersøkelsen. 20 PROSAM-rapport 103

23 Tabell 2-9: Framgangsmåte ved beregning av turproduksjonsfaktorer Turproduksjonsfaktor Arbeidsreiser per ansatt per virkedøgn Tjenestereiser per ansatt per virkedøgn Private reiser per ansatt per virkedøgn Besøksreiser per ansatt per virkedøgn Antall bilturer / kollektivturer / g/s-turer per ansatt Beregningsmetode = Andel tilstedeværende * 2 (tilstedværelse gitt som anslag på vanlig arbeidsdag fra bedriftene) = antall tjenestereiser per virkedøgn per ansatt fra spørreundersøkelse * tilstedeværelse Samme prinsipp som for tjenestereiser = antall registrerte besøk undersøkelsesdagen + antatt omfang av ikke reg. besøk / antall ansatte Ikke vist i detalj PROSAM-rapport

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Etablering av turproduksjonstall for barnehager

Etablering av turproduksjonstall for barnehager Etablering av turproduksjonstall for barnehager Maria Lindøen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eirin Olaussen Ryeng, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Reisevaner; sted og vær

Reisevaner; sted og vær Øystein Engebretsen Nils Gaute Voll TØI rapport 1137/2011 Reisevaner; sted og vær Opplegg for påkoding av geografiske og meteorologiske data i de nasjonale reisevaneundersøkelsene TØI rapport 1137/2011

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid?

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Marthe Stranden Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Ann Karin Midtgaard,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer