PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET"

Transkript

1 Staten: Akershus fylkeskommune: Oslo kommune: Kollektivtrafikken: Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket Region øst Sentraladministrasjonen Plan- og bygningsetaten Samferdselsetaten AS Oslo Sporveier Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s NSB Persontrafikk BA PROSAM SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre Prosamrapport nr 103

2 2

3 Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater/bedrifter: Staten: Akershus Fylkeskommune: Oslo Kommune: Kollektivtrafikkselskaper: Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket Region øst Sentraladministrasjonen Plan- og bygningsetaten Samferdselsetaten AS Oslo Sporveier Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s NSB Persontrafikk BA 2. Formål med PROSAM PROSAM ble i 1987 etablert for å styrke og koordinere arbeidet med trafikkdata- og prognoser i Oslo-området. PROSAM har som oppgave å utvikle og vedlikeholde et felles datagrunnlag og nødvendig prognoseverktøy. Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og trafikkmessige konsekvenser av tiltak innenfor vei- og kollektivsektoren samt alternativer hva gjelder arealbruk. 3. Organisering Styringsgruppe Samarbeidsgruppe Informasjon Bil- og sykkelgruppe Tellinger Fremkommelighet Kollektivgruppe Tellinger Fremkommelighet Modell- og RVU gruppe Styringsgruppen: Behandler årlig arbeidsplan og budsjett for PROSAM s arbeid. Beslutter igangsetting av større prosjekter som er hensiktsmessig for de oppgaver som PROSAM skal løse, med tilhørende fremdriftsplaner. Samarbeidsgruppen: Utarbeider årlig arbeidsplan med tilhørende budsjett for PROSAM s virksomhet. Bidrar til koordinering av undersøkelser og analyser som blir utført av de enkelte etater. Arbeider kontinuerlig med å utvikle grunnlagsdata for transportberegninger og transportprognoser. Behandler innspill fra faggruppene og gir anbefalinger til styringsgruppen. De ulike faggruppene: Utarbeider detaljerte prosjektplaner, starter opp prosjektene og har en kontinuerlig oppfølging av disse. Publiserer rapporter, artikler eventuelt andre relevante publikasjoner. Skal være idéskapende for prosjekter i PROSAM-regi. 1

4 Tittel: Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre PROSAM-rapport nr: 103 Dato: Utgiver: Statens vegvesen Region øst Kan bestilles hos: Rapporten kan også lastes ned fra Internettadressen: Konsulent: Asplan Viak Stikkord: Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre, metodikk for datainnsamling og etablering av register Sammendrag/formål: Etablering av metode for innsamling av data og beregning av turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre, utvikling av tabell med turproduksjonsdata 2 PROSAM-rapport 103

5 Forord Asplan Viak AS har på oppdrag for PROSAM utviklet tabeller med turproduksjonsdata for kontorbedrifter og kjøpesentre. Som en del av dette er det utarbeidet forslag til metode for innsamling av data og beregning av turproduksjonsfaktorer. Det er ønskelig at nye undersøkelser på turproduksjon som er i samsvar med metode presentert i denne rapporten innarbeides i tabellen/databasen. Vi ber om at slike resultater oversendes PROSAM. Fra PROSAM har arbeidet vært styrt av Jofrid Burheim (prosjektleder) og Are Sturød fra Statens vegvesen Region øst. Hos Asplan Viak er arbeidet i hovedsak utført av Faste Lynum og Randi Harnes. Kjell Lønne har vært kvalitetssikrer. Juli 2003 Asplan Viak AS Faste Lynum Prosjektleder PROSAM-rapport 103 3

6 4 PROSAM-rapport 103

7 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Kontorbedrifter GJENNOMGANG AV GRUNNLAGSMATERIALE Generelle erfaringstall - Håndbok 146, Trafikkberegninger Generelle erfaringstall fra Sverige Erfaringer fra Danmark Undersøkelser fra Oslo og Akershus DATABEHOV, DATAINNSAMLING OG VALG AV METODE FOR PILOTUNDERSØKELSEN Databehov Datainnsamling valg av metode for pilotundersøkelsen PILOTUNDERSØKELSER Asplan Viak NVK VURDERING AV METODE Er kvaliteten på dataene som er samlet inn god nok? Dekker dataene som er samlet inn behovet? ANBEFALT METODE ERFARINGSDATABASE Etablering av databasen Hovedresultater Bruk av databasen eksempel Kjøpesentre GJENNOMGANG AV GRUNNLAGSMATERIALE Generelle erfaringstall - Håndbok 146, Trafikkberegninger Generelle erfaringstall fra Sverige Generelle erfaringstall fra Danmark Undersøkelser fra Oslo og Akershus kjøpesentre DATABEHOV, DATAINNSAMLING OG VALG AV METODE FOR PILOTUNDERSØKELSEN Databehov Datainnsamling valg av metode for pilotundersøkelsen PILOTUNDERSØKELSE VURDERING AV METODE Er kvaliteten på dataene som er samlet inn god nok? Dekker dataene som er samlet inn behovet? ANBEFALT METODE ERFARINGSDATABASE Etablering av databasen Hovedresultater Bruk av databasen - eksempel Vedlegg PROSAM-rapport 103 5

8 6 PROSAM-rapport 103

9 Sammendrag Bakgrunn Hovedhensikten med dette prosjektet har vært å tilrettelegge for et digitalt register med turproduksjonsdata for ulike virksomheter. I denne fasen er det fokusert på turproduksjon fra kontorbedrifter og kjøpesentre. Arbeidet har omfattet fire hovedoppgaver: Gjennomgang av grunnlagsmateriale (foreliggende undersøkelser fra Oslo og Akershus og generelle retningslinjer) Pilotundersøkelser Etablering av turproduksjonstabell Gjennomgang av grunnlagsmateriale Tilgjengelige undersøkelser ved virksomheter i Oslo og Akershus er gjennomgått. Hovedpunkter fra gjennomgangen: Grunnlag: Registreringen av turproduksjon ved 37 kontorbedrifter og 9 kjøpesentre er vurdert som god nok til å inngå ved etablering av et register (tilstrekkelig komplett datagrunnlag og ikke for gamle undersøkelser) Kontorbedrifter: Undersøkelsene har i stor grad fokusert på reiser foretatt av de ansatte og særlig på reiser til og fra arbeid. Kartleggingen av reiser foretatt av besøkende er generelt mer usikker. Reisevirksomheten ved kontorbedrifter er fortrinnsvis kartlagt gjennom spørreundersøkelser. Tellinger for å få en kontroll på det totale volumet er i liten grad gjennomført. Kjøpesenter Flere senter gjennomfører kontinuerlig elektroniske tellinger av antall personer inn og ut av dørene, til dels også maskinelle tellinger av biler inn og ut av parkeringsanleggene. Arealbruk i sentrene er i liten grad spesifisert. Pilotundersøkelser Med utgangspunkt i en gjennomgang av databehovet ble det gjennomført pilotundersøkelser ved to kontorbedrifter (én i Ski og én i Ski) og ett kjøpesenter (Sandvika). Ved kontorbedriftene ble reiseaktiviteten én dag kartlagt gjennom: Internettundersøkelse blant de ansatte Spørreundersøkelse blant besøkende Spørreskjema til bedriftsledelsene Tellinger ved inngangene Supplerende registreringer av stedlige forhold PROSAM-rapport 103 7

10 Ved kjøpesenteret ble reiseaktiviteten kartlagt gjennom: Spørreskjema til senterledelsen Tellinger ved inngangene (personer) Tellinger ved atkomst til parkeringsanlegg Supplerende registreringer av stedlige forhold Med utgangspunkt i bl.a. erfaringene fra pilotundersøkelsene er det anbefalt en metode for innsamling av turproduksjonsdata. Etablering av turproduksjonstabell Det er etablert tabeller (EXCEL) med turproduksjonsdata for kontorbedrifter og kjøpesentre. Tabellene omfatter de 37 kontorbedriftene og 9 kjøpesentrene som er undersøkt tidligere samt virksomhetene undersøkt i pilotundersøkelsen. Turproduksjonstabellen består av: 1. Samletabeller med aggregerte data 2. Turproduksjonsdata med hovedtall for alle undersøkelser (én linje per virksomhet) 3. Turproduksjonsdata med noe mer detaljerte data for den enkelte undersøkelse (én linje per virksomhet) 4. Detaljerte data om den enkelte virksomhet (ett ark per bedrift) Hovedresultater kontor Med utgangspunkt i databasen er det tatt ut noen hovedtabeller, hvor dataene er systematisert etter ulike parametre. Gjennomsnittsdata basert på få observasjoner (bedrifter) må benyttes med varsomhet. Tabell 0.1: Turproduksjon pr døgn etter områdetype Antall bedrifter Reiser per virkedøgn per ansatt Reiser per virkedøgn per ansatt - personturer med bil Reiser per virkedøgn per ansatt - kollektivturer Reiser per virkedøgn per ansatt - g/sturer Reiser per virkedøgn per ansatt - bilturer Akershus - kommunesenter 2 3,03 1,72 0,70 0,61 1,69 Akershus - utenfor senter 1 1,91 1,44 1,21 0,12 1,42 Oslo - indre by 5 2,98 1,03 0,83 1,12 0,98 Oslo - sentrum 7 3,16 1,00 1,37 0,79 0,96 Oslo - utenfor senter 13 3,00 1,93 0,65 0,43 1,83 Oslo - ytre by senter/kn.pkt 6 2,98 1,85 0,75 0,37 1,82 Totalt 34 3,00 1,56 0,86 0,59 1,50 8 PROSAM-rapport 103

11 Tabell 0.2: Turproduksjon pr døgn etter kollektivt servicenivå Kollektivt servicenivå. Klassifiseringsmetode beskrevet i vedlegg. Antall bedrifter Reiser per virkedøgn per ansatt Reiser per virkedøgn per ansatt - personturer med bil Reiser per virkedøgn per ansatt - kollektivturer Reiser per virkedøgn per ansatt - g/s-turer Reiser per virkedøgn per ansatt - bilturer A - Best kollektivtilbud 18 3,06 1,35 1,00 0,71 1,30 B - Middels kollektivtilbud 13 3,00 1,87 0,69 0,45 1,79 C - Dårligst kollektivtilbud 3 2,59 1,55 0,75 0,56 1,48 Totalt 34 3,00 1,56 0,86 0,59 1,50 Tabell 0.3: Turproduksjon pr døgn etter andel med tilgang til gratis parkering Andel ansatte med tilgang til gratis parkering - klassifisering Antall bedrifter Reiser per virkedøgn per ansatt Reiser per virkedøgn per ansatt - personturer med bil Reiser per virkedøgn per ansatt - kollektivturer Reiser per virkedøgn per ansatt - g/s-turer Reiser per virkedøgn per ansatt - bilturer 0-25 % 8 3,04 0,86 1,16 1,01 0, % 3 3,26 1,46 0,92 0,88 1, % 4 2,82 1,57 0,88 0,38 1, % 12 3,05 1,89 0,72 0,51 1,81 Ikke data 7 2,85 1,85 0,72 0,27 1,79 Totalt 34 3,00 1,56 0,86 0,59 1,50 Hovedresultater kjøpesenter Siden det er såpass få observasjoner (sentre) i datamaterialet har vi i denne rapporten valgt å kun se på gjennomsnittet av alle sentrene. Virkedøgn er gjennomsnittet av mandag-fredag. Tabell 0.4: Turproduksjon for kjøpesenter. Gjennomsnitt alle kjøpesentra i datamaterialet Personturer per virkedøgn per 100 m 2 Bilturer per virkedøgn per 100 m 2 Personturer lørdag per 100 m 2 Bilturer lørdag per 100 m 2 Personturer døgngjennomsnitt mandaglørdag per 100 m 2 Bilturer døgngjennomsnitt mandaglørdag per 100 m 2 Bilturer i perioden 16-17:00 virkedag, per 100 m 2 Gjennomsnitt Antall observ PROSAM-rapport 103 9

12 10 PROSAM-rapport 103

13 1 Innledning Turproduksjonstallene varierer mye, ikke bare mellom ulike virksomhetstyper, men også mellom virksomheter innenfor samme bransje. Dette gjenspeiles i de anbefalte turproduksjonstallene i Håndbok-146, hvor det er angitt intervaller med til dels meget stor spennvidde. I den praktiske planlegging overlates derfor mye til utrederne i det enkelte prosjekt. For å vurdere hvordan man skal framskaffe bedre turproduksjonstall er det viktig å ta utgangspunkt i problemstillingene planleggerne til daglig står overfor. Mer nyansert og konkret veiledning enn det som foreligger i dag er ofte etterspurt. Samtidig er det i planleggingssituasjoner ofte usikkerhet mht. hvilke virksomheter som skal lokaliseres i et planlagt utbyggingsområde. I slike situasjoner vil det i større grad være behov for representative gjennomsnittstall enn detaljert kunnskap om turproduksjonen for enkeltbedrifter. Samtidig er det viktig at planleggeren har innsikt i variasjonsområdet og dermed mulighet til å vurdere usikkerheten i analysene. Det også viktig å være klar over at arealbruken endres over tid. Ved planlegging i et langsiktig perspektiv kan det derfor ofte være hensiktsmessig å benytte gjennomsnittstall framfor å gjøre mer detaljerte analyser av bedrifter som man antar vil etablere seg i området i første omgang. Tidligere erfaringer har vist at turproduksjonen varierer mye og at det er en rekke forhold som forårsaker denne variasjonen. Et godt grunnlag for vurdering av turproduksjon forutsetter derfor at en har et omfattende datagrunnlag. Det er derfor lagt vekt på å etablere metoder for innsamling av data som ikke er for ressurskrevende. I rapporten er det to hovedkapitler, kapittel 2 som omhandler kontorbedrifter og kapittel 3 som omhandler kjøpesentre. Kapitlene er bygd opp etter samme mønster. Følgende trinn inngår: 1. Gjennomgang av grunnlagsmateriale 2. Databehov, datainnsamling og valg av metode 3. Pilotundersøkelser 4. Vurdering av metode 5. Anbefaling av metode 6. Beskrivelse av EXCEL-tabell PROSAM-rapport

14 12 PROSAM-rapport 103

15 2 Kontorbedrifter 2.1 Gjennomgang av grunnlagsmateriale I dette kapitlet er følgende grunnlagsmateriale gjennomgått og presentert kortfattet: Generelle erfaringstall for turproduksjon i Norge, Sverige og Danmark Undersøkelser med registrering av turproduksjon gjennomført i Oslo og Akershus Generelle erfaringstall - Håndbok 146, Trafikkberegninger I håndbok 146 er det presentert erfaringstall for turproduksjon for blant annet kontorbedrifter. Håndboken ble utgitt i 1988 og erfaringstallene er basert på en blanding av tidligere norske undersøkelser og utenlandske kilder. Erfaringstallene er grove og det er angitt variasjonsområder med stor spennvidde. Håndboken gir i begrenset grad veiledning i hvilke forhold som styrer hvorvidt en vil ligge i nedre eller øvre del av variasjonsområdet. Erfaringstallene er presentert i form av: Personturer per ansatt per døgn Personturer per 100 m 2 per døgn Bilturer per ansatt per døgn og %-andel i største time Bilturer per 100 m 2 per døgn og %-andel i største time Etterfølgende tabell gjengir erfaringstallene for turproduksjon fra kontorbedrifter fra håndboka. Tabell 2-1: Erfaringstall for turproduksjon fra kontorbedrifter fra Håndbok Trafikkberegninger Turproduksjon per virkedøgn Kontor Enhet Personturer Bilturer Variasjonsområde per ansatt per 100 m post - bank - helse - off. kontorer per ansatt per 100 m Turproduksjon per største time Kontor Enhet Bilturer Variasjonsområde - post - bank Per ansatt helse - off. kontorer per 100 m Største time % av ÅDT 22 % PROSAM-rapport

16 2.1.2 Generelle erfaringstall fra Sverige I den svenske effektkatalogen (Nybyggnad og förbättring, effektkatalog 2001) er det presentert erfaringstall for bilturproduksjon for kontorbedrifter per ansatt per døgn (ca. 3). Turproduksjonen for kontorbedrifter er ikke spesifisert utover dette Erfaringer fra Danmark I Danmark har det danske Vejdirektoratet utviklet et digitalt oppslagsverk med turproduksjon for ulike arealbruksformål. Oppslagsverket er basert på at man skal kunne søke på bedrifter med ulike karakteristika (både ved virksomheten og omgivelsene) og hente ut turproduksjonsdata for bedrifter i databasen som tilfredsstiller søkekriteriene. Innholdet i den danske databasen er i hovedtrekk gjengitt i de etterfølgende tabellene (turproduksjonsdata og egenskaper ved virksomhetene og omgivelsene). Tabell 2-2: Turproduksjonsdata i den danske databasen Personturer per døgn fordelt på: Antall per ansatt Antall per 100 m2 Reisemiddel: Gang, buss, tog, personbil, varebil < 2 tonn, varebil tonn, varebil > 3.5 tonn, lastebil < 3.5 tonn, lastebil med henger, settevogn, sykkel, taxi og annet Tidspunkt: Timer i perioden Retning: Til og fra 14 PROSAM-rapport 103

17 Tabell 2-3: Egenskaper ved virksomhetene og omgivelsene (søkekriterier) i den danske databasen Søkekriterier Virksomhetstype Type lokale Registreringsform / klassifisering Bransjekoder basert på NACE (Nomenclature générale des Activités economiques dans les Communautés Européenes). Dette er en tallkode hvor økonomisk virksomhet er inndelt i en hierarkisk struktur med fire nivåer. Seks klasser, kontor, lager, framstilling, undervisning, butikk og annet Virksomhetsstørrelse Seks klasser basert på antall ansatte, 1-10, 11-50, , , og over 200 ansatte Beliggenhet Fire klasser, bysentrum, forstad, brokvarter og land Bystørrelse Fem kategorier basert på antall bosatte, , , , over og Storkøbenhavn Kollektivt servicenivå Seks klasser, A-F basert på en kombinasjon av kollektivtilbudets frekvens og avstand til stasjon eller holdeplass Parkering, medarbeidere Parkering, besøkende Avstand til motorvei Avstand til annen vei Avstand til stasjon Seks klasser, basert på andel med gratis p-plass uten tidsbegrensing (ingen p-plass, moderat betaling eller tidsbegrenset, gratis uten tidsbegrensing til 0-25 %, gratis uten tidsbegrensing til %, gratis uten tidsbegrensing til %, gratis uten tidsbegrensing til %) Seks klasser etter samme mal som for medarbeidere km km km Undersøkelser fra Oslo og Akershus I dette kapitlet er hovedpunktene fra de gjennomgåtte undersøkelsene i Oslo og Akershus presentert i tabellform. a) PBEs turproduksjonsundersøkelse 2001, notat, Are Sturød, rev (undersøkelse blant 44 bedrifter, derav 28 kontorbedrifter, i Oslo ) PROSAM-rapport

18 Tabell 2-4: Hovedpunkter fra PBEs feltundersøkelse (undersøkelse blant 44 bedrifter i Oslo, derav 28 kontorbedrifter) Bedrifter: Tidspunkt: Undersøkelsesform og svarprosenter: Registreringer hovedpunkter: Beregning av turproduksj. faktorer: 28 kontorbedrifter i Oslo: Det ble valgt bedrifter med geografisk spredning (seks i sentrum, ni i indre by, fire i ytre by vest, seks i ytre by nordøst og tre i ytre by sør). Bedriftene er spesifisert i etterfølgende tabell. Undersøkelsestidspunkt: tirsdager, onsdager og torsdager i perioden fra til , 2001 (spørsmål om gårsdagens reiser) Spørreskjema utdelt til alle ansatte: Svarprosent blant ansatte totalt 58 %, spesifisert i etterfølgende tabell Spørreskjema utdelt til besøkende: Svarprosent usikker, i beregningen av turproduksjonsfaktorer er det lagt til 50 % på antallet registrerte besøk for alle virksomhetene (ikke gjennomført for fire av bedriftene), bedriftene har samtidig anslått omtrentlig antall daglige besøkende Spørreskjema til bedriftene: Besvart av kontaktpersoner i bedriftene Tellinger: Kontrolltellinger ble gjennomført for fem av bedriftene (Canon, FAFO, NEMKO, NIVA og PBE) Om reisene: Antall reiser: Gårsdagens reiser reg. blant ansatte, spørreskjema utdelt til besøkende, anslag fra bedriften på antall personbesøk, servicebesøk og varetransporter på vanlig arbeidsdag, kontrolltellinger ved innganger i fem bedrifter Fordeling på reisemiddel: Ansattes og besøkendes fordeling på gang, sykkel, kollektivt, bilfører, bil som passasjer med kollega, bil som passasjer med andre, taxi, annet og kombinert bil med sykkel eller kollektivt (kombinasjon bare for ansatte) (fra spørreskjema til ansatte og besøkende) Fordeling på reisehensikter: Ansattes reiser fordelt på til/fra arbeid, tjenestereiser og private reiser og besøksreiser fordelt på varelevering/bud og andre besøk (besøkende til bedriften) (fra spørreskjema) Om bedriften: Antall ansatte: Registrering av antall ansatte samt tilstedeværelse en normal arbeidsdag, antall årsverk og ev. skiftordninger (spørsmål til bedriften) Antall m 2 : Fordeling på administrasjon/kontor, salg/produksjon, lager og annet areal (spørsmål til bedriften) Bilbehov: Andel av ansatte som har behov for bil i arbeidet og firmabilordninger (antall personlige og upersonlige firmabiler) (spørsmål til bedriften) Om omgivelsene: Parkering: Registrering av ansattes tilgang til gratis parkering fordelt på p- plasser som tilhører bedriften og p-plasser annet sted (spørreskjema til ansatte), antall p-plasser som disponeres av bedriften, antall som er reservert besøkende, og ev. avgift (spørreskjema til bedriften) Kollektivtilgjengelighet: Inndelt i god og dårlig basert på tilgjengelighetsberegninger i transportmodellen Emma/Fredrik Turproduksjon er beregnet og relatert til antall ansatte. Framgangsmåten er vist i tabell på side PROSAM-rapport 103

19 Usikkerhetskilder ved vurdering/ beregning av turproduksjonsfaktorer: Tellinger: I liten grad gjennomført, store avvik mellom tellinger og beregninger på Plan- og bygningsetaten Besøksreiser: Ikke registrert for fire av bedriftene, men også et usikkerhetsmoment for øvrig. I beregningen av turproduksjonsfaktorer er det lagt til 50 % på antallet registrerte besøk for alle virksomhetene. Bedriftene har samtidig anslått omtrentlig antall daglige besøkende, men dette er også tall med betydelig usikkerhet. Tilstedeværelse: I beregningen av turproduksjonsfaktorer er det regnet med 80 % tilstedeværelse generelt for alle virksomheter selv om anslag fra bedriftene gir tilstedeværelse for den enkelte bedrift. Anslagene fra bedriftene har sannsynligvis stor usikkerhet (flere bedrifter ligger på 100 % tilstedeværelse). Å legge 80 % tilstedeværelse til grunn for alle bedriftene er sannsynligvis like riktig. Arealer: En del bedrifter har kun oppgitt samlet areal. Betyr dette at de ikke har lagerarealer av betydning? Variasjoner over dagen: ikke registrert. Beregning av bilturer: I beregningene av bilturproduksjon er det bare bilførerturer som er regnet inn. Hva med kategorien skysset av andre? Etterfølgende tabell viser bedriftene, antall ansatte og svaroppslutning i undersøkelsen. Tabell 2-5:Kontorbedrifter i PBEs undersøkelse Bedrift Antall ansatte Antall svar og svarand. Bedrift Ant. ansatte Antall svar og svarand. Bydelsadm. Bøler (46 %) Statens legemiddelv (64 %) Bydelsadm. Stovner (56 %) Statens lånekasse for utdanning (46 %) Bydelsadm. Uranienborg - Majorstuen drange adv fa da Steenstrup Stor (86 %) (75 %) Bydelsadm. Thales (75 %) Østensjø communications AS (44 %) Canon Norge AS (56 %) Thon Holding AS (54 %) Dun & Bradstreet Aas Jakobsen, Dr Ing (58 %) Norge AS AS (97 %) Econ senter for økonomisk analyse AS (76 %) Akershus fylkeskomm (36 %) Elanders publishing AS (52 %) Jernbaneverket (68 %) Erichsen & Horgen Plan- og bygningsetaten, Oslo komm (89 %) AS (64 %) FAFO Samferdselsetaten, (55 %) Forskningsstiftelsen Oslo kommune (75 %) Nemko AS (67 %) Statens vegvesen Akersh (75 %) Norsk institutt for vannforskning (69 %) Statens vegvesen Oslo (74 %) Norske Liv AS (37 %) Statens vegvesen Vegdirektoratet (45 %) Nova (62 %) Stor-Oslo Lokaltraf (50 %) PROSAM-rapport

20 Turproduksjonsfaktorer er beregnet og relatert til antall ansatte. Faktorene er beregnet etter prosedyren vist i etterfølgende tabell. Tabell 2-6: Framgangsmåte ved beregning av turproduksjonsfaktorer Arbeidsreiser per ansatt per virkedøgn Arbeidsreiser, fordeling på reisemiddel, personturer Arbeidsreiser, bilturer Tjenestereiser per ansatt per virkedøgn Tjenestereiser, fordeling på reisemiddel, personturer Tjenestereiser, bilturer Private reiser per ansatt per virkedøgn Private reiser, fordeling på reisemiddel, personturer Private reiser, bilturer Besøksreiser per ansatt per virkedøgn Besøksreiser, fordeling på reisemiddel, personturer Besøksreiser, bilturer = Andel tilstedeværende * 2 (tilstedværelse satt lik 80 % for alle bedrifter) = arbeidsreiser per ansatt * andeler registrert i spørreundersøkelse blant ansatte for hvert reisemiddel for reiser til/fra arbeid = arbeidsreiser per ansatt * andel bilfører registrert i spørreundersøkelse blant ansatte for reiser til/fra arbeid = antall tjenestereiser per virkedøgn per ansatt fra spørreundersøkelse * tilstedeværelse (80 %) = tjenestereiser per ansatt * andeler registrert i spørreundersøkelse blant ansatte for hvert reisemiddel for tjenestereiser = tjenestereiser per ansatt * andel bilfører registrert i spørreundersøkelse blant ansatte for tjenestereiser Samme prinsipp som for tjenestereiser Samme prinsipp som for tjenestereiser Samme prinsipp som for tjenestereiser = antall registrerte besøk undersøkelsesdagen * 1.5 / antall ansatte Samme prinsipp som for øvrige reisehensikter Samme prinsipp som for øvrige reisehensikter 18 PROSAM-rapport 103

21 b) Reisevaneundersøkelse Skøyen, , gjennomført av Statkraft Grøner på oppdrag for Oslo kommune, Statens vegvesen og Veidekke ASA Tabell 2-7: Hovedpunkter fra reisevaneundersøkelse på Skøyen Bedrifter: Undersøkelsestidspunkt: Undersøkelsesform og svarprosenter: Registreringer hovedpunkter: Veidekke ASA, Deloitte & Touche og Multiconsult Torsdag (spørsmål om gårsdagens reiser) Spørreskjema utdelt til ansatte: Svar fra 189 av 300 (63 %) på Veidekke ASA, 129 av 360 (36 %) på Deloitte & Touche og 145 av 225 (64 %) på Multiconsult Skjema til besøkende lagt ut: Lav svarprosent for bud/varelevering hos Veidekke ASA og Deloitte & Touche, tilnærmet 100 % svar for øvrig. Spørsmål til bedriften: Besvart av kontaktpersoner i bedriftene. Om reisene: Antall reiser: Gårsdagens reiser registrert blant ansatte, spørreskjema utdelt til besøkende, ikke kontrolltellinger ved innganger Fordeling på reisemiddel: Ansattes fordeling på gang, sykkel, kollektivt (inkl. type kollektivtransport), bilfører, bilpassasjer og taxi (fra spørreskjema til ansatte) Fordeling på reisehensikter: Ansattes reiser fordelt på til/fra arbeid, tjenestereiser og private reiser og besøksreiser fordelt på varelevering og andre besøk (besøkende til bedriften) (fra spørreskjema) Årsaker til valg av transportmiddel: Kartlegging av årsaker til at de som valgte noe annet enn bil ikke valgte bil Om bedriften: Antall ansatte: Registrering av antall ansatte samt tilstedeværelse (anslag fra bedriften på antall ansatte på jobb en vanlig dag) Antall m 2 : Samlet arbeidsplassareal er registrert (ikke fordeling på lager, etc.) Om omgivelsene: Parkering: Registrering av antall p-plasser disponert av bedriften samt antall reservert for besøkende, parkeringsordning (faste plasser, først til mølla, betalt) (spørsmål til bedriften), kartlegging av om parkeringssituasjonen har påvirket reisemiddelvalget (spørreskjema til ansatte) Turproduksjonsfaktorer er ikke vist. Beregning av turproduksjonsfaktorer: Usikkerhetskilder ved vurdering/ beregning av turproduksjonsfaktorer: Mangler tellinger for alle bedriftene Mangelfull reg. av bud/varelevering hos Veidekke og Deloitte & Touche Variasjoner over dagen ikke registrert Mangler oversikt over parkering som ikke disponeres av egen bedrift. (bilførerandelen registrert i undersøkelsen ved Multiconsult viser at bedriften har tilgang på betydelig mer parkering enn det de disponerer selv) PROSAM-rapport

22 c) Trafikkutredning for Brynsengområdet - reisevaneundersøkelse ved tre bedrifter på Brynseng (2001), , gjennomført av Statkraft Grøner på oppdrag for Pecunia AS, Bryn Eiendom AS og Harald Stange & Co AS Tabell 2-8: Hovedpunkter fra reisevaneundersøkelse på Brynseng Bedrifter: Undersøkelsestidspunkt: Undersøkelsesform og svarprosenter: Registreringer hovedpunkter: Eterra og Kripos (Undersøkelsen ved Statens vegvesen Akershus inngår i rapporten, men denne ble opprinnelig gjennomført som en del av PBEs turproduksjonsundersøkelse i 2001) Uke 48, 2001 (dag ikke angitt) Spørreskjema utdelt til ansatte: Svar fra 153 av 303 (50 %) på Kripos og 64 av 670 (10 %) på Eterra Skjema til besøkende lagt ut: Svært lav svarprosent hos Eterra, i overkant av 50 % hos Kripos. Spørsmål til bedriften: Besvart av kontaktpersoner i bedriftene. Om reisene: Antall reiser: Gårsdagens reiser registrert blant ansatte, spørreskjema utdelt til besøkende, ikke kontrolltellinger ved innganger (som fremgår av dokumentasjonen) Fordeling på reisemiddel: Ansattes fordeling på gang, sykkel, kollektivt (inkl. type kollektivtransport), egen bil som fører, bil som passasjer med kollega, bil som passasjer med andre, taxi, annet eller kombinasjon av bil eller sykkel med kollektivt (fra spørreskjema til ansatte) Fordeling på reisehensikter: Ansattes reiser fordelt på til/fra arbeid, tjenestereiser og private reiser og besøksreiser fordelt på bud/varelevering og andre besøk (besøkende til bedriften) (fra spørreskjema) Om bedriften: Antall ansatte: Registrering av antall ansatte samt tilstedeværelse (anslag fra bedriften på antall ansatte på jobb en vanlig dag)og antall årsverk Antall m 2 : Samlet areal er registrert (ikke fordeling på lager, etc., hos Kripos inngår laboratorieareal) Om omgivelsene: Parkering: Registrering av antall p-plasser disponert av bedriften samt antall reservert for besøkende, parkeringsordning (faste plasser, først til mølla, betalt) (spørsmål til bedriften), kartlegging av om parkeringssituasjonen har påvirket reisemiddelvalget (spørreskjema til ansatte) Framgangsmåte vist i egen tabell Beregning av turproduksjonsfaktorer: Usikkerhetskilder ved vurdering/ beregning av turproduksjonsfaktorer: Mangler tellinger for alle bedriftene Mangelfull oversikt over bud/varelevering Variasjoner over dagen ikke registrert Mangler oversikt over parkering som ikke disponeres av egen bedrift Etterfølgende tabell viser hvordan turproduksjonsfaktorene ble beregnet i denne undersøkelsen. 20 PROSAM-rapport 103

23 Tabell 2-9: Framgangsmåte ved beregning av turproduksjonsfaktorer Turproduksjonsfaktor Arbeidsreiser per ansatt per virkedøgn Tjenestereiser per ansatt per virkedøgn Private reiser per ansatt per virkedøgn Besøksreiser per ansatt per virkedøgn Antall bilturer / kollektivturer / g/s-turer per ansatt Beregningsmetode = Andel tilstedeværende * 2 (tilstedværelse gitt som anslag på vanlig arbeidsdag fra bedriftene) = antall tjenestereiser per virkedøgn per ansatt fra spørreundersøkelse * tilstedeværelse Samme prinsipp som for tjenestereiser = antall registrerte besøk undersøkelsesdagen + antatt omfang av ikke reg. besøk / antall ansatte Ikke vist i detalj PROSAM-rapport

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Byreiser sett med fugleperspektiv

Byreiser sett med fugleperspektiv Byreiser sett med fugleperspektiv Statens vegvesen Fagkonferanse om transport i by Mandag 19. september 2005 Øystein Engebretsen, TØI Eller en romlig analyse av reisevaner i by basert på bruk av 1. Reisevaneundersøkelser

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder Sammendrag: Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder TØI rapport 1178/11 Forfattere: Øystein Engebretsen og Petter Christiansen Oslo 11, 64 sider I byområder er reisemønster

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Anbefalte tidsverdier i persontransport

Anbefalte tidsverdier i persontransport TØI rapport 459/1999 Forfatter: Marit Killi Oslo 1999, 45 sider Sammendrag: Anbefalte tidsverdier i persontransport Vegdirektoratet og fylkeskommunenes samferdselssjefer arbeider nå med en felles veileder

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Rett virksomhet på rett sted

Rett virksomhet på rett sted Stipendiat Kathrine Strømmen NTNU Trondheim Institutt for by- og regionplanlegging 1 Virksomheters transportskapende egenskaper 1.1 ABC-metoden ABC-metoden er en metode for lokalisering av bedrifter som

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter

Dybdahlsvegen 3 og 5. Detaljregulering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Trafikkberegning Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dybdahlsvegen 3 og 5 Detaljregulering 0250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Trafikkberegning Dok.nr Tittel Maria Lines Arntzen PKA Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

30. november 2009. Brukernettverksmøte ATP-modellen 2009

30. november 2009. Brukernettverksmøte ATP-modellen 2009 30. november 2009 Brukernettverksmøte ATP-modellen 2009 Program 10.00 10.15 Velkommen v/ Jan Martinsen SVV 10.15 11.00 Om ATP-modellen v/ Kari Skogstad Norddal 11.00 11.30 Klimanøytral bydel Brøset v/

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

RAPPORT 167 Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter

RAPPORT 167 Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter RAPPORT 167 Turproduksjonstall for arealekstensive handelskonsepter ILLUSTRASJON: Liggende format 15 x 10 cm, stående 10 X 15 CM, LAGRET SOM JPG, MED KANTLINJE FARGE SORT 2 PXL www.prosam.org II Fakta

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

ATP-modellen. Øyvind Dalen Asplan Viak AS

ATP-modellen. Øyvind Dalen Asplan Viak AS ATP-modellen Øyvind Dalen Asplan Viak AS Om ATP-modellen Både en metode og et analyseverktøy: o En metode for å vise sammenhengen mellom arealbruk, transportbehov og transporttilbud o Et verktøy for: -

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Trafikkundersøkelse Grenland

Trafikkundersøkelse Grenland Trafikkundersøkelse Grenland Presentert av Elisabeth Osmark Herstad Statens vegvesen Region sør Gjennomføring Denne trafikkundersøkelsen har hatt to primære formål: Skaffe oppdatert kunnskap om bilturmønsteret

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging NTNU Transnovaseminar 09.05.2012

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt

Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt Arbeidsreiser i ulike deler av Oslo-området. Mulighet for reduksjon i bilbruk. Resultater fra et forskingsprosjekt Randi Hjorthol, Transportøkonomisk institutt, rh@toi.no Seminar 8. oktober 2015 Kulturgeografi,

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Side 3 EVALUERING AV GRATIS PARKERINGSBUSSTILBUD I BERGEN SENTRUM STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SLUTTRAPPORT. Gratis parkeringsbuss i Bergen

Side 3 EVALUERING AV GRATIS PARKERINGSBUSSTILBUD I BERGEN SENTRUM STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SLUTTRAPPORT. Gratis parkeringsbuss i Bergen Asplan Viak AS November 2004 Side 3 EVALUERING AV GRATIS PARKERINGSBUSSTILBUD I BERGEN SENTRUM STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET SLUTTRAPPORT Emne: Gratis parkeringsbuss i Bergen Forfatter Faste Lynum Prosjektnr

Detaljer

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler - høring

Indikatorer for arealbruk og parkering for oppfølging av bymiljøavtaler - høring Statens vegvesen Se adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Alberte Ruud 2013/039158-77 24.02.2015 92850538 Indikatorer for arealbruk og parkering

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016,

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016, Mobilitetsplan Dvergsnesveien 180 m. fl. detaljregulering, plan nr. 1447 Dato: 05.05.2017. 1. Bakgrunn Atelier T. Olsen AS og Siv. ing. A. Reinertsen utarbeider privat forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Nils Fearnley og Petter Christiansen naf@toi.no pch@toi.no

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Intro om ATP-modellen

Intro om ATP-modellen Intro om ATP-modellen Kari Skogstad Norddal ATP-modellen: (Areal- og transportplanleggingsmodellen) Metode for samordnet areal- og transportplanlegging Modell / verktøy for: analyser og planlegging tilrettelegging

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen. Juni 2013

Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen. Juni 2013 Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen Juni 2013 Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Statsbygg, prosjekt nytt bygg for Brønnøysundregistrene.

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler Sammendrag: Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler TØI rapport 1439/015 Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og Jan Usterud

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Arealplanlegging og reisevaner

Arealplanlegging og reisevaner Fokus på Østlandet - mest Oslo tettsted, men også tall fra andre storbyområder i landet Arealplanlegging og reisevaner Byutvikling og transport utfordringer i Østlandsområdet Utfordring: Forventet tettstedsvekst

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Reisevaneundersøkelser -en

Reisevaneundersøkelser -en Reisevaneundersøkelser -en kunnskapskilde RVU møte Oslo 23. sept. 2008 TAO Statens vegvesen Region sør skal bidra til attraktive byområder, bærekraftig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser Sammendrag: Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser TØI rapport 1458/15 Forfatter(e): Frants Gundersen og Randi Hjorthol Oslo 15 sider Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 200 TØI rapport /20 Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20, 2 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune:

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune: Konseptvalgutredning Jæren: Trafikkmodell og nytte-/kostnadsberegninger Dette notatet inneholder en kort presentasjon av hva som nå er levert knyttet til tilleggsutredningene for KVU Jæren og videre arbeid

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 200 TØI rapport /20 Forfattere: Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Klimagassregnskap med case fra Drammen, Strømsø

Klimagassregnskap med case fra Drammen, Strømsø FutureBuilt Fagutviklingsprogram: MILJØVENNLIG TRANSPORT 1. desember 2009 Klimagassregnskap med case fra Drammen, Strømsø Njål Arge Civitas AS www.klimagassregnskap.no for bygg Utvikletpåoppdragfraogisamarbeid

Detaljer

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM:

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Rapport 11.10.: HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Sammenheng mellom reisemåte og omsetning Spørreundersøkelser i og. Noen hovedfunn: Et flertall av handelsreisene i Trondheim i er miljøvennlige

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling

Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling Romkonferansen 2014 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI Hva er transport- og miljøeffektene

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

Arbeidsreiser i Oslo/Akershus

Arbeidsreiser i Oslo/Akershus Arbeidsreiser i Oslo/Akershus Analyse av seks virksomheter i tre soner Tom Erik Julsrud tej@toi.no Hvordan kan en redusere veksten i arbeidsrelaterte bilreiser i Oslo og Akershus? Bakgrunn Veksten i jobbreise

Detaljer

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 NOTAT 04.02.2015 Mini-RVUer 2014 Februar - Mai - August - November Sammenligning med nasjonal RVU 2009/10 Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 2.

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata. Saksnr.: /323

Notat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata. Saksnr.: /323 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata Notat Saksnr.: 201007323/323 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: KADA Til: Byrådsavdeling byutvikling Kopi til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 24.08.2016

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Mobilitetsplan for bedrifter Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Innhold Mobilitetsplan for bedrifter Kort om reisevaner i bedrifter i Stavangerområdet Krav om mobilitetsplan

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer