Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities"

Transkript

1 Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/ KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

2 Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter sektor Brutto og netto driftsutgifter i fylkeskommunene i 2013, fordelt etter sektor 2

3 Kommunene og norsk økonomi 1/ Skattesvikt Etter mange år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettoppleggene, opplevde kommunesektoren en betydelig skattesvikt i For kommunene ble skattesvikten på 2,3 mrd kroner, og for fylkeskommunene 0,4 mrd kr, til sammen 2,7 mrd kroner. Av dette ble 1,2 mrd varslet allerede i Revidert nasjonalbudsjett for Det betyr at dette er inntekter som er varig tapt for sektoren, i den forstand at budsjettopplegget i Kommuneproposisjonen for 2015 ble basert på et lavere nivå for 2014 enn det en ellers ville ha hatt. De øvrige 1,5 mrd kronene kom etter at RNB ble lagt fram. Disse inntektene ble tapt for 2014, men påvirker ikke inntektsnivået i Forrige gang skatteinntektene sviktet var i Bakgrunnen var finanskrisa, som i utgangspunktet rammet aktiviteten privat sektor. For å motvirke dette vedtok Stortinget en krisepakke som dels tok sikte på å stimulere aktiviteten i privat sektor, men som også inneholdt økte rammebevilgninger til kommunesektoren for å forhindre at en forventet skattesvikt skulle ramme aktiviteten i sektoren og bidra til å forsterke nedgangen i norsk økonomi. De samlede tiltakene i krisepakka, som summerte seg opp til 20 mrd kroner, bidro til at Norge opplevde et relativt lite tilbakeslag i økonomien i 2009, sett i forhold til andre industriland, og en endte dermed opp med kun en beskjeden skattesvikt for kommunesektoren. Den forrige store skattesvikten for kommunesektoren var i Den var av om lag samme størrelsesorden som fjorårets skattesvikt, målt i kroner. Men kommunesektoren har vokst betydelig på de mellomliggende 10 årene; målt som andel av inntekt var skattesvikten i 2004 dobbelt så stor som svikten i Like viktig, skattesvikten kom på toppen av flere år med meget svak inntektsutvikling for kommunesektoren. I desember 2004 var hele 118 kommuner i ROBEK, mens tallet i september 2014 var 54. Skattesvikten i 2004 førte til at Stortinget helt på tampen av året bevilget 2,2 mrd kroner i økt rammetilskudd til kommunesektoren. I de øvrige årene etter 2004 har kommunesektoren opplevd til dels betydelig merskattevekst, til sammen rundt 20 mrd kroner i løpende priser. Disse merinntektene har kommunesektoren fått beholde det året de oppsto, og også fått videreført for de årene skatteanslagene ble oppjustert allerede i revidert nasjonalbudsjett. Det kan tenkes andre måter å utmåle skatteinntektene for kommunesektoren på, men gitt dagens system så må evt kompensasjon for skattesvikt komme som ekstraordinære tiltak, begrunnet i den økonomiske utviklingen. Etter at Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram i oktober i fjor, har utsiktene for norsk økonomi for 2015 forverret seg. Det skyldes først og fremst lavere oljepriser og lavere anslag på oljeinvesteringene. Svært usikre beregninger basert på lønns- og sysselsettingsanslagene fra SSB og Norges Bank i desember indikerer en mulig skattesvikt for kommunesektoren i år på rundt 1 mrd kroner, et anslag med store feilmarginer. Oljeprisene har falt ytterligere inn i Det kan forsterke svikten i økonomien og gi ytterligere skattesvikt gjennom året, til opp mot 2 mrd kroner i alt. Dette er en rapport i en løpende serie som tar for seg den aktuelle økonomiske utviklingen i kommunesektoren. Første del behandler kommunesektoren i et nasjonalt perspektiv, mens andre del av rapporten belyser regionale forskjeller i den økonomiske utviklingen. KS Kommunesektorens organisasjon 3

4 Innhold Skattesvikt... 3 Kommunesektoren og nasjonaløkonomien... 5 Fra opptur til nedtur... 5 Dempet produksjonsvekst i kommunene... 6 Fortsatt sysselsettingsvekst... 7 Stabilt sykefravær... 9 Avtakende utgiftsvekst... 9 Mange kutter i tjenestene i Lav vekst i pensjonskostnadene i Fortsatt sterk befolkningsvekst Ytterligere skattesvikt Lavere inntektsvekst for Nedgang i netto driftsresultat Begrenset kommunalt handlingsrom Fortsatt høy gjeldsvekst Den regionale utviklingen Noe sterkere produksjonsvekst Lavere produksjonsvekst i vest Stort sprik i sysselsettingen Størst befolkningsvekst i Oslo Skatteinntektene ned i to fylker Svak skattevekst i mindre kommuner Vedleggstabeller Befolkningsendringer etter fylke Skatteinngang for kommuner og fylkeskommuner Kommunesektorens inntekter Nøkkeltall for kommuner og fylkeskommuner Brutto driftsutgifter for kommuner og fylkeskommuner etter tjenesteområde 4

5 En kan altså ikke utelukke at oljeprisen holder seg på 45 dollar gjennom Dersom oljeprisen holder seg så lav også i årene framover, vil det få store konsekvenser for oljeinvesteringene, og Kommunesektoren og nasjonaløkonomien Fra opptur til nedtur Norges Bank og SSB la i sine prognoser til Etter at Nasjonalbudsjettet for 2015 ble lagt fram grunn en oljepris på rundt 70 dollar fatet. Prisen i fjor, har utsiktene for norsk økonomi forverret har imidlertid fortsatt å falle inn i 2015, til ned seg. Det skyldes først og fremst lavere oljepriser mot 45 dollar. I de 41 årene OPEC har fungert og lavere anslag på oljeinvesteringene. Mens som kartell har realoljeprisen ifølge BP ligget Regjeringen i oktober Kommunesektoren la til grunn en BNP-vekst og under nasjonaløkonomien dollar i tre av fire år, og under 50 for fastlandsøkonomien på 2 prosent for 2015, i halvparten av årene. I de foregående årene, fra ble Fra anslagene opptur i til SSBs nedtur og Norges Banks prognoser tallserien starter i 1861, var realoljeprisen over 40 fra Etter desember at Nasjonalbudsjettet redusert til hhv for 1 og ,5 prosent. ble lagt fram i fjor, i bare har 12 utsiktene år, rundt for norsk Resten økonomi av tiden forverret lå den seg. For Det våre skyldes viktigste først handelspartnere og fremst lavere la oljepriser de tre og lavere rundt anslag 20 på 2013-dollar. oljeinvesteringene. Mens Regjeringen i prognosemakerne oktober la til grunn til grunn en BNP-vekst en BNP-vekst for fastlandsøkonomien for på 2 prosent for 2015, ble anslagene i SSBs 2015 og Norges som var Banks på linje prognoser med eller fra noe desember sterkere redusert enn til Saudi-Arabia hhv 1 og 1,5 har prosent. nå varslet For våre at de viktigste ikke vil bidra anslaget handelspartnere for la de tre prognosemakerne til grunn til en å regulere BNP-vekst tilgangen for 2015 på som olje var for på å holde linje med prisen eller noe sterkere enn anslaget for Med svakere vekst må en forvente lavere skatteinntekter til både stat og kommuner enn lagt til grunn i Med budsjettet. svakere Svært vekst må usikre en forvente beregninger lavere basert på lønns- oppe. og sysselsettingsanslagene Marginalkostnaden for fra skiferolje Norges fra Bank det og skatteinntekter SSB indikerer en til både mulig stat skattesvikt og kommuner for kommunesektoren enn lagt store, i amerikanske 2015 på ½ -1 Bakken-feltet ¼ mrd kroner. anslås Det er til mindre 30 til enn grunn i 2014, i budsjettet. da sektoren Svært etter usikre flere beregninger år med merskattevekst dollar på kort opplevde sikt, dvs en for skattesvikt eksisterende på 2,7 borehull, mrd basert kroner. på lønns- og sysselsettingsanslagene og 50 dollar på lengre sikt. fra Norges Bank og SSB indikerer en mulig skattesvikt Norges Bank for og kommunesektoren SSB la i sine prognoser i 2015 på til grunn ½ -1 ¼ en oljepris En kan på altså rundt ikke 70 utelukke dollar fatet. oljeprisen Prisen har holder seg mrd imidlertid kroner. fortsatt Det er mindre å falle inn enn i i 2015, 2014, til da ned sektoren mot 45 dollar. på 45 I dollar de 41 gjennom årene OPEC har Dersom fungert oljeprisen som kartell har etter realoljeprisen flere år med merskattevekst ifølge BP ligget under opplevde dollar en holder i tre seg av fire så lav år, også under i årene 50 framover, i halvparten vil av det skattesvikt årene. I de på foregående 2,7 mrd kroner. årene, fra tallserien starter i 1861, få store var konsekvenser realoljeprisen for over oljeinvesteringene, 40 i bare 12 år, rundt og Resten av tiden lå den rundt dollar. 5 Saudi-Arabia har nå varslet at de ikke vil bidra til å regulere tilgangen på olje for å holde prisen oppe. Marginalkostnaden for skiferolje fra det store, amerikanske Bakken-feltet anslås til 30 dollar på kort sikt, dvs for eksisterende borehull, og 50 dollar på lengre sikt.

6 Dempet produksjonsvekst i kommunene Etter dermed meget den sterk videre vekst utviklingen i 2. kvartal i norsk i fjor, økonomi. falt BNP-veksten periode for fastlandsøkonomien var på 3,0 pst, og for markert de to siste i 3. kvartal. kvartalene De Basert fire siste på beregninger kvartalene sett utført under i SSB ett og var BI veksten av på 2,5 på pst, 3,1 regnet pst, regnet fra foregående som årlig rate fire fra kvartaler. foregående Det er effektene om lag som av en prognosemakerne lavere oljepris, anslår forventet KS at for dette Kommunesektoren to kvartaler. Dette har er høyere bidratt enn til produksjonsveksten, siste prognose kan gi en men samlet i noe skattesvikt avtakende for grad. kommunesektoren Bruttoproduktet i kommuneforvaltningen fra nasjonalbudsjettet, hvor økte Regjeringen med 2,4 pst anslo i snitt en i 2015 på i alt 1 ¼ -2 mrd kroner. helårsvekst for 2014 på 2,1 pst. for årene , med 1,8 pst i 2013, og med 1,7 pst i de siste to kvartalene, regnet som årlig rate fra foregående halvår. I Nasjonalbudsjettet 2015 ble det anslått at produksjonen i kommunesektoren ville Dempet produksjonsvekst i kommunene Veksten i det private konsumet de to siste øke med 2,1 pst i Etter meget sterk vekst i 2. kvartal i fjor, falt kvartalene var til sammenligning på 2,0 pst, regnet BNP-veksten for fastlandsøkonomien markert i som årlig rate fra foregående to kvartaler, mot 2,1 Veksten i det kommunale konsumet har de siste kvartalene vært høyere enn det private konsumet. for Anslaget for 2014 fra nasjonalbudsjettet Det kommunale konsumet er de tjenestene som ikke finansieres av brukerbetalinger, men av skatter i oktober var på 2,1 pst. SSB forventer at veksten og overføringer mv. Veksten for de fire siste kvartalene, regnet fra tilsvarende foregående periode var kvartaler. Det er om lag som prognosemakerne i det private konsumet vil falle til 1,4 pst i på 3,0 pst, og for de to siste kvartalene på 3,1 pst, regnet som årlig rate fra foregående to kvartaler. forventet for Kommunesektoren har bidratt Norges Bank forventer at det private konsumet i Dette er høyere enn siste prognose fra nasjonalbudsjettet, hvor Regjeringen anslo en helårsvekst for til produksjonsveksten, men i noe avtakende 2015 vil være på 2,0 pst, omtrent på samme nivå 2014 grad. på Bruttoproduktet 2,1 pst. i kommuneforvaltningen som i økte med 2,4 pst i snitt for årene , Veksten med 1,8 i det pst private i 2013, konsumet og med 1,7 de pst to i siste de siste kvartalene to var Investeringene til sammenligning i kommunesektoren på 2,0 pst, regnet har som de årlig rate kvartalene, fra foregående regnet to som kvartaler, årlig rate mot fra 2,1 foregående for Anslaget siste for årene 2014 vært fra på nasjonalbudsjettet et historisk høyt nivå. i oktober Det var halvår. på 2,1 I pst. Nasjonalbudsjettet SSB forventer at 2015 veksten ble det i det anslått private at konsumet må blant vil annet falle sees til 1,4 i sammenheng pst i Norges med at Bank forventer produksjonen at det i private kommunesektoren konsumet i 2015 ville øke vil være med på 2,0 fylkeskommunene pst, omtrent på samme overtok nivå ansvaret som i for store 2,1 pst i deler av riksveinettet med virkning fra Investeringene i kommunesektoren har de siste årene vært Investeringene på et historisk har gjennomgående høyt nivå. Det må vist blant en noe annet Veksten sees i i det sammenheng kommunale med konsumet at fylkeskommunene har de siste overtok avtakende ansvaret tendens for gjennom store deler de av siste riksveinettet årene, men med kvartalene virkning vært fra høyere Investeringene enn det private har konsumet. gjennomgående varierer vist en betydelig noe avtakende fra kvartal tendens til kvartal. gjennom De siste de siste Det årene, kommunale men varierer konsumet betydelig er tjenestene fra kvartal som til kvartal. De siste fire kvartalene var økningen hele 8,1 pst, mens den var negativ på -7,3 pst de siste to kvartalene, negativ begge regnet på -7,3 som pst de årlig siste rate to fra kvartalene, tilsvarende begge 6 regnet som årlig rate fra tilsvarende foregående siste kvartalene, regnet fra tilsvarende foregående periode. I nasjonalbudsjettet i høst ble veksten 6

7 foregående periode. I nasjonalbudsjettet i høst ble veksten i 2014 anslått til 4,0 pst. Finansdepartementet forventer at veksten i 2015 skal øke moderat med 1,5 pst i Norsk økonomi - regnskap og prognoser Regnskap, sesongjustert Anslag for 2014 Anslag for 2015 Realvekst fra Kvartalsrater Årl.rate, siste 2) SSB NBa FIN SSB NBa SSB NBa FIN SSB NBa foregående periode 14:2 14:3 4 kvart. 2 kvart. 4/9 18/9 8/10 4/12 11/12 4/9 18/9 8/10 4/12 11/12 Privat konsum 0,7-0,1 1,8 2,0 2,1 2,3 2,1 2,1 1,8 2,9 3,3 2,7 1,4 2,0 Offentlig konsum 1,0 0,6 3,1 3,4 2,3 2,3 2,1 3,1 3,3 2,3 2,3 2,2 2,5 2,5 - kommuneforvaltningen 0,8 1,2 3,0 3, , ,9.... Oljeinvesteringer -0,5 0,2 3,9-3,7-1,3 0,0 0,0-0,7-0,3-7,5-10,0-8,0-12,8-15,0 Investeringer Fastl.-Norge 0,4-0,6 1,6 0,3 0,8 0,5 1,7 2,2 2,0 3,2 5,0 2,4 1,2 3,0 - fastlandsbedrifter -0,2 1,8-1,7-2,0-1,1.. 0,1-0,5.. 0,4.. 1,2 1,4.. - boliger -0,7-0,3 0,5-2,1-2,6.. -2,0-0,3.. 5,5.. 3,4-0,7.. - offentlig forvaltning 2,5-4,6 9,1 7,1 9,5.. 9,4 10,4.. 4,7.. 3,2 3, kommuneforvaltningen -4,8 0,9 8,1-7, , ,5.... Etterspørsel fra Fastl.Norge 0,6 0,0 2,2 2,1 1,9 2,0 2,0 2,4 2,3 2,8 3,3 2,5 1,7 2,3 Eksport i alt -1,4 2,1-0,4 0,2 1,6.. 2,2 1,0.. 1,3.. 2,2 0,8.. - tradisjonell vareeksport 3) 2,9 0,9 1,2 7,3 2,6 3,0 3,1 2,9 3,8 1,1 1,8 3,6 3,1 4,5 Import i alt -0,3 2,2 2,6 0,1 1,8 1,3 2,3 2,8 1,3 3,3 4,8 2,5 1,8 2,0 BNP 1,1 0,5 1,9 3,2 1,9 1,8 1,8 2,2 2,0 1,7 1,8 1,6 0,5 1,3 BNP Fastlands-Norge 1,2 0,4 2,5 3,4 2,2 2,3 2,2 2,6 2,5 2,1 2,3 2,0 1,0 1,5 - kommuneforvaltningen 0,5 0,2 2,2 1, , ,9.... Timeverksproduktivitet FN 0,8 0,0 0,5 1,8 0,6.. 1,0 0,9.. 1,2.. 0,9 0,3.. Utførte timeverk F-Norge 0,4 0,4 2,0 1,6 1,6.. 1,2 1,7.. 0,9.. 1,1 0,7.. - kommuneforvaltningen 0,3 0,1 3,0 1, , ,5.... Antall sysselsatte i alt 0,3 0,2 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 1,1 1,3 0,6 0,8 0,8 0,2 0,5 - kommuneforvaltningen 0,4 0,0 2,0 1, Memo: BNP handelspartnere 1,7 2,0 2,1 1,9 2,0 1,8 2,5 2,4 1,9 2,5 1) Regnskap er det kvartalsvise nasjonalregnskapet fra SSB. Anslag FIN, NBa og SSB er sist publiserte prognoser fra hhv. Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå. 2) Vekst siste fire (to) kvartaler over de fire (to) kvartalene ett (et halvt) år tidligere. 3) Norges Banks prognoser inkluderer også tjenesteeksport. Også investeringene i Fastlands-Norge har variert betydelig fra kvartal til kvartal. Mens veksten for de i 2014 anslått til 4,0 pst. Finansdepartementet Fortsatt sysselsettingsvekst siste fire kvartaler var 1,6 pst, var veksten de siste to kvartalene kun 0,3 pst, begge regnet som årlig forventer at veksten i 2015 skal øke moderat med Utførte timeverk i kommunesektoren økte med en rate. For investeringene i fastlandsbedriftene og boliginvesteringene var veksten negativ. 1,5 pst i årlig rate på 1,2 pst de siste to kvartalene, målt opp mot foregående to kvartaler. Veksten de siste fire Også Oljeinvesteringene investeringene har i Fastlands-Norge de siste to kvartalene har variert falt med kvartalene 3,7 pst, regnet var på fra 3,0 foregående pst, regnet to fra kvartaler. de foregående SSB betydelig forventer fra at de kvartal vil reduseres til kvartal. med Mens 0,7 veksten pst i for Norges fire Bank kvartalene. og SSB Dette forventer er en en sterkere relativ vekst stor nedgang enn for i de 2015, siste på fire hhv. kvartaler 15 og 12,8 var 1,6 pst pst, pga var oljeprisfallet. veksten de Det kraftige fastlandsøkonomien oljeprisfallet, som for øvrig, har fortsatt som var inn på i 2015, 2,0 pst siste kan føre to kvartalene til enda kun sterkere 0,3 pst, reduksjon begge regnet i oljeinvesteringene som de siste enn fire det kvartalene. som anslått Veksten på i utførte slutten timeverk av i årlig rate. For investeringene i fastlandsbedriftene kommunesektoren er også høyere enn anslaget for Fortsatt sysselsettingsvekst og boliginvesteringene var veksten negativ fra nasjonalbudsjettet på 1,3 pst. For 2015 er Utførte timeverk i kommunesektoren økte med en årlig rate på 1,2 pst de siste to kvartalene, målt opp anslaget i nasjonalbudsjettet 1,5 pst. mot foregående to kvartaler. Veksten de siste fire kvartalene var på 3,0 pst, regnet fra de foregående Oljeinvesteringene har de siste to kvartalene falt fire kvartalene. Dette er en sterkere vekst enn for fastlandsøkonomien for øvrig, som var på 2,0 pst de med 3,7 pst, regnet fra foregående to kvartaler. De siste fire kvartalene var veksten i antall siste fire kvartalene. Veksten i utførte timeverk i kommunesektoren er også høyere enn anslaget for SSB forventer at de vil reduseres med 0,7 pst i sysselsatte for Norge i alt på 1,3 pst, regnet 2014 fra nasjonalbudsjettet på 1,3 pst. For 2015 er anslaget i nasjonalbudsjettet 1,5 pst Norges Bank og SSB forventer en relativ fra de foregående fire kvartalene. Veksten i stor nedgang i 2015, på hhv. 15 og 12,8 pst pga kommunesektoren var noe høyere, på 2,0 pst. oljeprisfallet. De siste fire kvartalene Det kraftige var oljeprisfallet, veksten i antall som sysselsatte har Totalt for Norge har antall i alt på sysselsatte 1,3 pst, regnet i kommunal fra de sektor foregående økt fortsatt inn fire i kvartalene. 2015, kan føre Veksten til en i enda kommunesektoren sterkere var med noe om høyere, lag på fra 2,0 3. pst. kvartal Totalt 2013 har til antall 3. kvartal reduksjon sysselsatte i oljeinvesteringene kommunal sektor enn økt det med som om var lag fra i 2014, 3. kvartal mens 2013 sysselsatte til 3. kvartal i staten i 2014, har økt mens med anslått på slutten av Økningen i offentlig sektor har vært størst 7 innenfor helse- og omsorgstjenester, med om lag

8 sysselsatte i staten har økt med Økningen i offentlig sektor har vært størst innenfor helse- og omsorgstjenester, med om lag Antall sysselsatte i privat sektor økte med omlag og i anlegg samme med periode. økning Økningen på i og privat industrien sektor har kommet i samme i flere næringer, periode. Økningen men var størst i privat i bygg sektor og anlegg med med økning flere sysselsatte. på og Antall industrien sysselsatte med 3 i har kommet i flere næringer, men var størst i bygg utvinning av råolje og naturgass inkl tjenester 8

9 Sykefraværet i kommunene varierer mellom ulike sektorer. Sykefraværet er høyest innen helse- og omsorgssektoren og i barnehagesektoren med hhv 11,2 og 12,3 pst. I administrasjon og teknisk sektor er sykefraværet lavest med hhv. 7,3 og 6,3 pst. I fylkeskommunene hadde ansatte i videregående opplæring flere sysselsatte. fravær på Antall 6,9 pst, sysselsatte mens ansatte i utvinning innenfor av råolje administrasjon og naturgass og samferdsel inkl tjenester hadde var uendret fravær på i 3. hhv. kvartal 6,3 og ,9 sammenlignet pst. med 3. kvartal 2013, men var de siste to kvartalene avtagende. Sykefravær Stabilt sykefravær i kommunesektoren 4. kvartal kvartal 2014, prosent Tall fra KS personaladministrative register I alt (PAI) viser at sykefraværet Kommuner i kommuner Fylkeskommuner og fylkeskommuner i perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 var på 9,5 prosent, likt med forrige, tilsvarende periode. Totalt 9,5 (-0,0) 9,8 (-0,0) 7,0 (-0,2) For kommunene var sykefraværet på 9,8 pst, og for fylkeskommunene 7,0 pst. Det legemeldte Egenmeldt 1,2 (-0,1) 1,3 (-0,1) 0,9 (-0,1) fraværet var på 8,3 prosent. Det legemeldte fraværet er fortsatt størst i kommunene, med 8,5 prosent, Legemeldt 8,3 (0,1) 8,5 (0,1) 6,2 (-0,1) mot 6,2 prosent i fylkeskommunene. I arbeidsgiverperioden 4,0 (-0,1) 4,1 (-0,1) 3,1 (-0,1) Utenfor Sykefraværet arbeidsgiverperioden i kommunene varierer mellom 5,5 (-0,1) ulike sektorer. 5,7 Sykefraværet (-0,2) er høyest 3,9 innen (-0,1) helse- og Kvinner omsorgssektoren og i barnehagesektoren 10,7 med (0,0) hhv 11,2 og 10,9 12,3 (0,1) pst. I administrasjon 8,6 og (-0,2) teknisk sektor Menn er sykefraværet lavest med hhv. 7,3 og 5,8 6,3 (-0,1) pst. I fylkeskommunene 6,0 (-0,1) hadde ansatte 4,9 i videregående (-0,2) Tall opplæring i parentes fravær viser endring på 6,9 i pst, prosentpoeng mens ansatte fra ett innenfor år tidligere. administrasjon og samferdsel hadde fravær på Kilde: hhv. KS 6,3 (PAI) og 6,9 pst. Kostnadene var uendret i ved 3. kvartal sykefravær 2014 for sammenlignet kommunesektoren med er i overkant underkant av 2 av mrd 12 mrd. kr, som kroner tilsvarer pr år. lønnskostnader Sykefravær i kommunesektoren 4. kvartal kvartal 2014, prosent Hvis sykefraværet 3. kvartal innenfor 2013, men og utenfor var de siste arbeidsgiverperioden to kvartalene endrer på nærmere seg i takt, vil en årsverk. reduksjon på ett prosentpoeng avtagende. I alt Kommuner Fylkeskommuner i sykefraværet tilsvare en innsparing på 1,2 mrd kroner per år. Det tilsvarer lønnskostnader for ca 1 Totalt 900 årsverk. Kostnader for staten av sykefravær 9,5 (-0,0) i Avtakende kommunesektoren 9,8 utgiftsvekst (-0,0) er anslått til om 7,0 lag (-0,2) 10 mrd kr. Stabilt Egenmeldt Totalt sykefravær sett vil en reduksjon på ett prosentpoeng Tall Legemeldt fra innebære KS personaladministrative en innsparing for offentlig register 8,3 (0,1) har fortsatt 8,5 inn (0,1) i 2014 for alle kommunale 6,2 (-0,1) 1,2 (-0,1) Den avtakende 1,3 (-0,1) utgiftsveksten fra 0, (-0,1) til 2013 sektor (PAI) I arbeidsgiverperioden viser på i overkant at sykefraværet 2 mrd i kommuner kr, som tilsvarer og 4,0 (-0,1) tjenester, med 4,1 (-0,1) unntak for barnehager. 3,1 (-0,1) Veksten i lønnskostnader fylkeskommuner Utenfor arbeidsgiverperioden på i nærmere kvartal årsverk ,5 (-0,1) barnevernsutgifter, 5,7 (-0,2) som har ligget 3,9 svært (-0,1) høyt siste til Kvinner 3. kvartal 2014 var på 9,5 prosent, likt med 10,7 (0,0) tiår, har nå 10,9 kommet (0,1) ned mot veksten 8,6 (-0,2) for tjenestene Avtakende forrige, Menn tilsvarende utgiftsvekst periode. For kommunene 5,8 var (-0,1) sett under 6,0 ett. (-0,1) Det er fortsatt økt ressursbruk 4,9 (-0,2) i Den sykefraværet Tall avtakende i parentes på utgiftsveksten viser 9,8 pst, endring og for i prosentpoeng fra fylkeskommunene 2012 til 2013 fra ett år tidligere. sektoren, selv med en utflating i antall barn som har 7,0 Kilde: fortsatt pst. KS Det (PAI) inn legemeldte i 2014 for fraværet alle kommunale var på 8,3 mottar tjenester. Også for kommunehelsetjenesten tjenester, prosent. Det med legemeldte unntak for fraværet barnehager. er fortsatt Veksten størst i normaliserer veksten nå seg, etter at overføringen barnevernsutgifter, i kommunene, Kostnadene ved med sykefravær som 8,5 prosent, har ligget for mot kommunesektoren svært 6,2 prosent høyt i er av i midler underkant til samhandlingsreformen av 12 mrd. kroner pr år. ga Hvis meget sykefraværet tiår, har innenfor nå kommet og utenfor ned mot arbeidsgiverperioden veksten for endrer vekst i seg 2012 i takt, (for sterk vil en til reduksjon å bli vist på i diagrammet). ett prosent- sterk siste fylkeskommunene. tjenestene poeng i sykefraværet sett under ett. tilsvare Det er en fortsatt innsparing økt på 1,2 mrd kroner per år. Det tilsvarer lønnskostnader for ressursbruk Sykefraværet ca årsverk. i sektoren, i kommunene Kostnader selv med varierer for en staten utflating mellom av sykefravær ulike i i kommunesektoren er anslått til om lag 10 mrd antall sektorer. kr. Totalt barn Sykefraværet som sett mottar vil en reduksjon er tjenester. høyest på innen Også ett helse- prosentpoeng innebære og en i barnehagesektoren innsparing normaliserer for offentlig veksten med for og kommunehelsetjenesten omsorgssektoren nå hhv sektor seg, 11,2 etter på og i 12,3 at overkant overføringen pst. I av administrasjon 2 mrd av midler kr, som og til tilsvarer teknisk samhandlingsreformen sektor lønnskostnader sykefraværet på nærmere lavest ga meget med sterk hhv. årsverk. 7,3 vekst og i ,3 pst. (for I sterk fylkeskommunene til å bli vist i diagrammet). hadde ansatte i videregående Avtakende opplæring utgiftsvekst fravær på 6,9 pst, mens 9 ansatte Den avtakende innenfor administrasjon utgiftsveksten og fra samferdsel 2012 til 2013 hadde har fortsatt fravær på inn hhv. i ,3 for og alle 6,9 kommunale pst. tjenester, med unntak for barnehager. Veksten i Kostnadene barnevernsutgifter, ved sykefravær som har for ligget kommunesektoren svært høyt er siste i underkant tiår, har av nå 12 kommet mrd. kroner ned mot pr år. veksten for Hvis tjenestene sykefraværet sett under innenfor ett. og Det utenfor er fortsatt økt arbeidsgiverperioden ressursbruk i sektoren, endrer selv seg med i takt, en utflating vil en i reduksjon antall barn på som ett prosentpoeng mottar tjenester. i sykefraværet Også for tilsvare kommunehelsetjenesten en innsparing på 1,2 normaliserer mrd kroner per veksten år. nå Det seg, tilsvarer etter at lønnskostnader overføringen av for midler ca til årsverk. samhandlingsreformen Kostnader staten ga meget av sykefravær sterk vekst i i kommunesektoren 2012 (for sterk til er å bli anslått vist i til diagrammet). om lag 10 mrd kr. Totalt sett vil en reduksjon på ett prosentpoeng innebære 9 en innsparing for offentlig sektor på i 9

10 Veksten i grunnskoleutgifter har vært lav og undersøkelsen på en realnedgang i utgiftene svakt avtagende i perioden. Elevtallet har vært i forhold lønns- og prisstigningen. I noen stabilt, men skolestørrelsen har økt, det samme kommuner er årsaken demografi, for eksempel gjelder standarden på kommunale skolebygg. redusert barnetall, evt også strukturendringer med Det kan avspeile en effektivisering av driften i forslag om ny skolestruktur. I andre kommuner er grunnskolen, som kan være en viktig årsak til det snakk om rene kuttforslag. lavere utgiftsvekst. Lavere inntektsvekst enn året før og økning i rente- og avdragsutgifter, kan Også de fleste fylkeskommunene melder være viktige årsaker til at veksten i kommunenes om et krevende budsjettarbeid for I tjenester ser ut til å bli lavere i 2014 enn fylkesrådmennenes budsjettforslag meldes det foregående Veksten i grunnskoleutgifter år. har vært lav og svakt avtagende om samlet i perioden. størst økning Elevtallet til kollektivtransport. har vært stabilt, men skolestørrelsen har økt, det samme gjelder standarden Økningen på var kommunale lag like skolebygg. sterk som Det i forslaget kan Mange avspeile kutter en effektivisering i tjenestene av i driften 2015 i grunnskolen, som til budsjett kan være for en viktig For årsak øvrig til lavere meldes utgiftsvekst. det om en KS Lavere budsjettundersøkelse inntektsvekst enn for året 2015 før og viste økning at i rente- og realnedgang avdragsutgifter, i fylkeskommunenes kan være viktige driftsbudsjetter, årsaker til at budsjettarbeidet veksten i kommunenes i landets tjenester kommuner ser fortsatt ut til å er bli lavere sett i 2014 i forhold enn foregående til lønns- og år. prisstigningen, på flere krevende. For flertallet av kommunene ble det sektorer. lagt Mange opp til kutter en reell i tjenestene økning i brukerbetalinger i 2015 og gebyrer. KS budsjettundersøkelse I eiendomsskattekommunene for 2015 viste ble at det budsjettarbeidet Lav vekst i landets i pensjonskostnadene kommuner fortsatt er i 2015 krevende. foreslått For flertallet økninger av kommunene i eiendomsskatten ble det som lagt samlet opp til en reell Pensjonskostnadene økning i brukerbetalinger forventes og å gebyrer. øke med omlag I ½ var eiendomsskattekommunene betydelig høyere enn forventet ble det lønns- foreslått og økninger mrd i eiendomsskatten kroner utover lønnsvekst som samlet i var betydelig Dette er en prisstigning. høyere enn forventet Likevel viste lønns- undersøkelsen og prisstigning. at mange Likevel viste klart undersøkelsen mindre økning at enn mange i de foregående rådmenn la årene. opp til I rådmenn kutt i tjenestene. la opp til kutt i tjenestene. anslaget er det tatt hensyn til kostnadsøkningen som følge av nye levealdersforutsetninger, og Utgifter til barnevern og og sosialtjenester lå lå an an til å øke innsparinger mest av de ulike for kommunesektoren tjenesteområdene som i følge av til kommunene. å øke mest av For de pleie ulike og tjenesteområdene omsorg var økningen i noe sterkere pensjonsreformen enn forventet og ny lønns- uførepensjon. og prisstigning Virkningen på 3 kommunene. prosent, noe For som pleie må sees og omsorg i sammenheng var økningen med befolkningsutviklingen. av redusert amortiseringstid Men for skole, for premieavvik barnehage, fra noe kultur sterkere og eiendomsforvaltning enn forventet lønns- tyder og prisstigning undersøkelsen på 10 en til realnedgang 7 år er også inkludert. i utgiftene i forhold lønns- og på prisstigningen. 3 prosent, noe I noen som må kommuner sees i sammenheng er årsaken demografi, for eksempel redusert barnetall, evt også med strukturendringer befolkningsutviklingen. med forslag Men om for ny skole, skolestruktur. I Men andre for kommuner 2016 må vi er forvente det snakk en om større rene barnehage, kuttforslag. kultur og eiendomsforvaltning tyder økning. Finanstilsynet har bestemt at 10 Også de fleste fylkeskommunene melder om et krevende budsjettarbeid for I fylkesrådmennenes budsjettforslag meldes det om samlet størst økning til kollektivtransport. Økningen var om lag like sterk som i forslaget til budsjett for For øvrig meldes det om en realnedgang i fylkeskommunenes driftsbudsjetter, sett i forhold til lønns- og prisstigningen, på flere sektorer. Lav vekst i pensjonskostnadene i 2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni

Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Konsekvenser av kommuneproposisjonen 2016 - Rune Bye, økonomiforum Skien 5. juni Oljepris og renter har vært på historiske unntaksnivåer Oljeinvesteringene faller men blir da lavere BNP-vekst bare forbigående?

Detaljer

Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 / økonomiplan 2012-2015 Kva innverknad har den finansielle krisa i Europa på kommunesektoren Lågare rentebane enn kva me ellers måtte ha forventa enklare å håndtere gjeldsbelastninga Svake

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Kommunene og norsk økonomi

Kommunene og norsk økonomi Kommunene og norsk økonomi 2/2015 5.10.15 Mørke skyer men tiltak finnes Det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi det kommende året. Prognosene fra Norges Bank og SSB peker riktig nok mot bare

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014

Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014. Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Kommuneøkonomien - status og utsikter i lys av RNB 2013 / KPRP 2014 Per Richard Johansen, Agder 16. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014

Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015. Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Kommuneøkonomien og Kommuneproposisjonen for 2015 Per Richard Johansen, Nord-Trøndelag 20. mai 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Olje og aldring styrer kommuneøkonomien

Olje og aldring styrer kommuneøkonomien Olje og aldring styrer kommuneøkonomien Kommunene og norsk økonomi 2/2013 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Kommunene og norsk økonomi 1/2016. Back to the 80s? KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Kommunene og norsk økonomi 1/2016. Back to the 80s? KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kommunene og norsk økonomi 1/2016 Back to the 80s? KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2014, fordelt etter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2017 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013. Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13

Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013. Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13 Kommentar til Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013 Margareth Belling, Konferanse Kristiansand 8.5.13 Veksten ute nærmer seg norsk nivå 5,0 BNP Handelspartnere Vekst fra året før, prosent 6,0 BNP Fastlands-Norge

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008

Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 1 CME i SSB 30.oktober 2007 Torbjørn Eika og Ådne Cappelen Konjunkturutsiktene i lys av NB 2008 September KT: Og vi suser avgårde, alle mann Har NB 2008 endret vår oppfatning? 2 Makroøkonomiske anslag

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015. Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2015 Foreløpig rapport fra TBU, 16. februar 2015 Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2014 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Rune Bye KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert arbeidskraft Lønnsutgifter

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

2009 ASSS-NETTVERKET 2009

2009 ASSS-NETTVERKET 2009 Hovedrapport 29 ASSS-NETTVERKET 29 Rapporteringsåret 28 Trondheim Stavanger Kristiansand Bergen Drammen Fredrikstad Tromsø Bærum Sandnes Oslo - 2 - Innhold Innledning... 5 1. Sammendrag... 7 2. Regnskapsanalyse...

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

1. Innledning I programkomiteen møter:

1. Innledning I programkomiteen møter: Tromsø Kommune 2009 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 2.1. HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI 2008-2010... 5 2.2. SAMMENLIKNING AV HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI OG DE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Hovedrapport. Trondheim. Stavanger. Kristiansand. Bergen. Drammen. Fredrikstad. Tromsø. Bærum. Sandnes. Oslo

ASSS-NETTVERKET 2013. Hovedrapport. Trondheim. Stavanger. Kristiansand. Bergen. Drammen. Fredrikstad. Tromsø. Bærum. Sandnes. Oslo Hovedrapport ASSS-NETTVERKET 213 Rapporteringsåret 212 Trondheim Stavanger Kristiansand Bergen Drammen Fredrikstad Tromsø Bærum Sandnes Oslo KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local

Detaljer

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Notat 2010-020. Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Notat 2010-020 Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder Econ-notat nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5ZH20141.10.12 EBO /mja, HHA 7. januar 2010 Offentlig Samfunnsøkonomisk gevinst ved økt pensjoneringsalder

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Tromsø Kommune 2009 2012

Tromsø Kommune 2009 2012 Tromsø Kommune 2009 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG... 9 3.2. DRIFTSINNTEKTENE... 10 3.3. DRIFTSUTGIFTENE... 13 3.4.

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014

SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Vedlegg F Notat Dato: 19. september 2014 SKATTEUTVIKLING FOR STAVANGER, SANDNES, SOLA OG RANDABERG 2007-2014 Dette notatet belyser årsaker til forskjeller i skatteinngangen for Stavanger, Sandnes, Sola

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer