RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang Nr. 3. Tema: HUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 3. Tema: HUD"

Transkript

1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang Nr. 3 Tema: HUD

2 SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den EKG mest moderne og 24 timers softwareblodtrykk. og sensor-teknologi. Norskutviklet Støtter ultralyd-basert system SPIRARE som har sensor, vært EasyOne ledende og i Norge Micro og Medical Sverige turbinspirometere. i mer enn 15 år. Veltilpasset Vanlig spirometri, for bedriftshelsetjeneste reversibilitets-test og (post BD) HMS og provokasjonstester. arbeid. Kontakt Visuell instruksjon oss i dag for barn. et kostnadsfritt prøveutlån! DIAGNOSTICA Sondreveien 1, 0378 Oslo Tlf.: Fax: HØRSELSSCREENING - et touch mer intuitivt ENKEL OG INTUITIV Nye Madsen AccuScreen har et enkelt og intuitivt touch-panel med norsk språk for rask og nøyaktig hørselsscreening - DPOAE/TEOAE. Med dockingstasjon er det enkelt å overføre data og resultater til PC, og apparatet er alltid fulladet. Grafiske vinduer viser raskt testforløp og testsvar. Ønsker du mer informasjon eller en demonstrasjon av AccuScreen eller andre Otometrics produkter, kontakt våre representanter i ReSound, eller gå til Finn pasient Historikk Kvalitetstest y pasient Ny pasient Oppsett Slett Slett Skriv ut Kvalitetstest Finn pasient Slett Ny pasient Historikk Hurtig GN ReSound AS - Postboks 132 Sentrum Oslo - Tlf Ramazzini nr Årgang 18

3 RAMAZZINI ISSN Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang NR. 3 Utgitt av Norsk arbeidsmedisinsk forening Legenes Hus, Akersgaten 2 Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo Telefon Telefax Innhold: Leder s. 3 Kontakteksem i yrkessammenheng s. 4 Kjemisk arbeidsmiljø - hudeksponering og hudplager s. 7 Gode smørevaner i arbeidslivet s. 10 Hansker og hanskebruk - i industrien, i helsevesenet og i hjemmet - hva er RIKTIG hanske? s. 12 Eksponeringsanamnese for identifisering av arbeidsrelaterte sykdommer s. 14 Bokanmeldelse s. 16 Foreningsnytt s. 17 Videre framgang for arbeidsmedisinen! s. 18 Protokoll fra Generalforsamling i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for arbeidsmedisin 2011 s. 19 Styrene s. 21 Forsidebilde: Her har en pølsemaker blandet deig til paprikapølse. Han flytter deretter deigen over til en pølsemaskin. Dette gir stor grad av hudkontakt med fuktig paprikaholdig kjøttdeig som gir risiko for eksem både på hender og armer. Akk, dette burde unngås! Ta vare på huda - fordi du fortjener det! Huda er kroppen sitt største organ og den er det første vi møter omverda med, vårt vern mot ei til tider ugjestmild omverd det var difor på tide med eit temanummer om hud i Ramazzini. Huda sin barrierefunksjon, mot mekaniske, kjemiske, mikrobiologiske og temperatur-relaterte påkjenningar og traumer, inneber at den er utsett for ei rad ulike skader og sjukdomar også påført i arbeidslivet. Sjukdomar i hud og underhud ligg såleis i lag med sjukdomar i andedrettssystemet og i muskel-skjelett- og bindevevssystemet på delt andreplass i hyppighet når det gjeld norske legar sine meldingar til Arbeidstilsynet (AT) om arbeidsrelatert sjukdom eller skade. Meldingar om støyskade på høyrselen har imidlertid i alle år utgjort større antal enn alle dei andre diagnosegruppene til saman. Andelen hudsjukdomar utgjorde i perioden ,6 8,6% av totalantalet meldingar til AT men antalet varierte mellom 127 og 236 pr. år, så vi kan nok trygt slå fast at (også) dette er grovt underrapportert! NAV si godkjenning av yrkessjukdom inkluderar kun allergiske og idiosynkratiske hudsjukdomar. I 2004 utgjorde dette 157 tilfelle, eller 15% av alle 1025 godkjende tilfella av yrkessjukdom det året. I Europa elles er det estimert at hudsjukdom omfattar 10-40% av registrerte yrkessjukdomar. I eine artikkelen i dette bladet er det vist til data frå norske levekårsundersøkingar, som syner at 7%, d.v.s norske arbeidstakarar, i stor grad er eksponerte for hudirriterande stoff. 13%, d.v.s arbeidstakerar, opplyser at dei har hudplager uansett årsak, og ca ein fjerdedel av desse, d.v.s. 3 4% av alle yrkesaktive, meinar at dette skuldast deira noverande arbeid. I 1998 estimerte Arbeidstilsynet at 3% av sjukefraværet i Norge skuldast eksponering for kjemikalier (St. melding nr 14, ). Sjølv om dette ikkje berre omfattar hudsjukdomar, vil t.d. allergisk kontakteksem ofte føra til at arbeidstakaren ikkje kan halda fram i yrket sitt, og omskolering eller uførhet er alternativa. Arbeidstilsynets kampanje i frisørbransjen har m.a. sett fokus på dette. Det er såleis ikkje berre kosmetikkindustrien som kjem med sine oppmodingar om å ta vare på huda because we re worth it! Også hudsjukdomar kan forebyggjast ved god hudpleie og riktig bruk av hanskar for å verna huda, slik vi får råd om i to andre artiklar i bladet. Anne-Marie B. Eggerud, gjesteredaktør Huden livet I sommer har vi blitt rystet over å oppleve at forferdelige ting kan skje også i Norge. Jeg vet ikke om Ramazzinis lesere leser dikt, men i dag synes jeg at et dikt av Jan Erik Vold passer. Det omhandler både huden og livet. Her står jeg ved et tre En stanset vandrer hud mot hud mot én som har sitt feste i muldens mørke himmel slik står jeg og hviler min panne mot treet som reiser seg rolig mellom stjernene og uro som hamrer innenfor min hud finner fred ved møtet med denne hardere bark og jeg som intet visste om mitt liv vet nå dette. Her står jeg ved et tre. Bente E. Moen, redaktør REDAKSJONSKOMITÉ 2011 Bente Elisabeth Moen Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tel: Faks: E-post: Petter Kristensen Statens arbeidsmiljøinstitutt Postboks 8149 Dep, 0033 Oslo Tel: Faks.: E-post: Kristin Buhaug Haukeland sykehus Yrkesmedisinsk avdeling, 5021 Bergen Tel: Faks: E-post: Anne-Marie Botnen Eggerud HMS-tenesta Helse Fonna HF c/o Stord sjukehus Postboks 4000, 5409 Stord Tel: E-post: helse-fonna.no FORENINGSADRESSE Norsk arbeidsmedisinsk forening Legenes Hus, Akersgaten 2 Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo Tel.: Faks: Foreningssekretær: Bjørn Oscar Hoftvedt E-post: legeforeningen.no Tel Sekretær: Eli Marie Berg-Hansen E-post: legeforeningen.no Tel privat (fredag) Ramazzini nr Årgang 18-3

4 Kontakteksem i yrkessammenheng Hilde Kristin Vindenes, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, Yrkesmedisinsk avdeling og Hudavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen Hudplager er vanlig blant yrkesaktive. En arbeidstakers hud kan i løpet av arbeidsdagen komme i kontakt med flere ulike irritanter og allergener. Type og grad av eksponering avhenger av arbeidsoppgavene til den enkelte. Ved mange arbeidsplasser vil huden bli eksponert for kjemikalier, biologisk materiale og mekaniske/ fysiske faktorer, og selv om huden fungerer som en barriere for ytre påvirkning vil mange forbindelser kunne svekke barrieren. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hvert tredje år en intervjubasert levekårsundersøkelse med særlig fokus på arbeidsmiljøet. Basert på SSB data fra 2006 viser rapporten fra 2009 utarbeidet fra nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) at blant 9961 yrkesaktive oppga 13 % plager med eksem, hudkløe eller utslett. Av disse mente 31 % at plagene helt eller delvis skyldes nåværende jobb. I yrkesgruppen servicepersonell mente 79 % av arbeidstakerne med hudplager at problemene skyldes arbeidet (1). En tysk populasjonsbasert studie av en større cohort ( arbeidstakere) påviste kontakteksem hos 8.9 % av deltagerne ved klinisk undersøkelse (14,7 % kvinner, 7 % menn) (2), i studiet var det ikke tatt stilling til om eksemet var forårsaket av arbeidet. EUs rapport fra 2009 om hudsykdom og eksponering i arbeidslivet (3) oppgir at hudsykdom utgjør mer enn 7 % av alle arbeidsrelaterte sykdommer. Det anslås samtidig videre økning på grunn av utstrakt bruk av og eksponering for kjemikalier. Det blir også fastslått at under rapportering av forekomsten av yrkesbetingede hudsykdommer er et faktum i EU-landene, noe som nok også er situasjonen i Norge. Mer enn 90 % av yrkesdermatoser er kontakteksem hvor irritativt kontakteksem er hyppigere enn allergisk kontakteksem (3). Brudd på hudbarrieren er første steg i patofysiologien ved begge tilstandene. Det kan være vanskelig å skille mellom irritativt utløst og allergisk utløst kontakteksem da både det kliniske og det histologiske bilde har fellestrekk. Hendene er hyppigst affisert og håndeksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdom (3-5). Flere yrkesgrupper er klassifisert som høyrisiko for utvikling av håndeksem (tabell 1) (5). Arbeidsrelatert kontakteksem kan ha en betydelig påvirkning på livskvalitet hos den enkelte (6). Kontakteksem Kontakteksem deles inn i hovedgruppene 4 - Ramazzini nr Årgang 18 irritativt betinget og allergisk betinget kontakteksem. En viktig differensialdiagnose er protein kontakteksem (PCD), en variant av kontakturtikaria (7). Kontakteksem kan oppstå også ved luftbåren kontakt med fysiske, kjemiske eller biologiske agens (3). Irritativt kontakteksem (ICD) er et resultat av en ikke-immunologisk reaksjon (3) og kan skyldes kjemiske irritanter, mekaniske eller klimatiske faktorer. Vanlige hudirritanter er vann / håndvask, kjemikalier og matvarer. En svensk studie viste at ca 10 % av befolkningen var yrkesmessig eksponert for vann i mer enn 2 timer daglig eller vasket hendene mer enn 20 ganger daglig (8). Det er langt flere kvinner enn menn som rapporterer om hyppig hudkontakt med vann, det samme gjelder for renhold og løsemidler (1). Disse produktene bidrar til å fjerne hudens beskyttende lag av fett og disponerer derav for utvikling av eksem. Den enkeltes disposisjon vil kunne påvirke risikoen for utvikling av ICD og det er kjent at atopikere har en økt risiko for irritativt håndeksem (4, 9). Atopisk eksem i barndom gir økt risiko for jobbskifte, sykefravær og legekonsultasjon, hovedsakelig grunnet økt risiko for håndeksem. Det må imidlertid påpekes at et stort antall personer med anamnese på atopisk eksem er eksponert for irritanter i jobbsammenheng uten å utvikle håndeksem (4). Der er ikke tilgjengelig diagnostiske tester for ICD. Diagnosen irritativt kontakteksem må derav baseres på klinikk og kjennskap til eksponering for irritanter på arbeidsplass, hvor en tidsmessig relasjon og opplysninger om bedring i friperioder er viktig. Tilstanden er en eksklusjonsdiagnose hvor allergiske mekanismer bør utelukkes. Allergisk kontakteksem skyldes hudkontakt med et stoff som igangsetter en cellemediert hypersensitivitetsreaksjon (3, 10). Forut for eksemutvikling forutsettes derav sensibilisering for et allergifremkallende stoff. Kjemikalier som hyppigst gir sensibilisering er av lav molekylvekt, fettløselige og reaktive med vevsprotein (10). Det er ikke uvanlig med et kombinert allergisk og irritativt eksem. Allergisk kontakteksem kan oppstå i jobbsammenheng, men også i privatlivet og være relatert til hobbyaktiviteter. Median prevalens av kontakt allergi i befolkningen generelt er blitt estimert til 28 % hos voksne (11). Proteinkontakteksem (PCD) Hjorth og Roed-Petersen registrerte i 1976 en variant av kontakteksem som ble benevnt protein kontakt eksem (PCD).Vanligste kliniske funn er et kronisk eller residiverende eksem som kan være lokalisert til fingertupper, men kan også strekke seg opp til håndledd og armer. Der oppstår urtikarielle eller vesikuløse ekserserbasjoner ved kontakt med aktuelle protein på tidligere affisert hud. Patogenesen reflekterer en type I hypersensitivitetsreaksjon, men eksakt patofysiologisk mekanisme er fremdeles uklar. Prikktesting med ferskt materiale eller kommersielle allergener er gullstandard, måling av spesifikk IgE samt provokasjonstest med f.eks. matvarer på affisert hud kan også benyttes. Protein kildene er inndelt i 4 hovedgrupper: 1. Frukt, grønnsaker, krydder, planter og tresorter. 2. Dyreprotein 3. Korn 4. Enzymer. PCD kan også oppstå ved kontakt med lavmolekylære kjemikalier som ammonium persulfat (7). Utredning ved mistanke om kontakteksem ved Yrkesmedisinsk avdeling Yrkesbetinget kontakteksem blir diagnostisert ved nøyaktig anamneseopptak, klinisk undersøkelse samt epikutantesting og evt prikktesting. Henvisning til yrkesdermatologisk utredning bør inneholde pasientens yrkesanamnese, evt.tidsmessig sammenheng mellom utslett og arbeid (bedring i friperioder), samt opplysninger om produkter pasienten er i kontakt med i jobbsituasjon. Det er flere forhold som er viktig å vurdere i møte med pasienten. Utseende og lokalisasjon av eksemet vil kunne gi noen holdepunkt. Eksponering vil finne sted på ikke dekkede overflater via direkte kontakt (hyppigst hender, ansikt) eller luftbåren kontakt. I en arbeidssituasjon vil flere forhold ha innvirkning og er viktig å vurdere: Struktur og konsentrasjon av de aktuelle stoffene pasienten er eksponert for Arbeidsforhold hvor både varighet og hyppighet av eksponering samt bruk av verneutstyr er viktig. Eksponering vil kunne skje ved bruk av kontaminert verneutstyr, defekt verneutstyr eller feil bruk av verneutstyr

5 Miljøfaktorer som varme, kulde og sollys vil kunne påvirke eksponering Individuelle faktorer hvor både eksisterende eksem og disposisjon vil være av betydning. Pasientene blir oppfordret til å fremskaffe sikkerhetsdatablad / varedeklarasjon for aktuelle produkter allerede i informasjonen de mottar når de innkalles til konsultasjon hos oss. De kan også ta med produktprøver på komponenter som en hyppig er i kontakt med, enten det gjelder i arbeidssituasjon eller i hjemmet. Ut fra opplysningene vi innehar om eksponering vil en kunne tilrettelegge en individuell tilpasset testing for den enkelte pasient slik at relevante kontaktallergen både i hjemmemiljø og på arbeidsplass blir testet. Dersom en mistenker yrkesbetinget kontakteksem er det viktig å skille mellom irritativt eksem og allergisk utløst eksem da tiltak og rådgivning vil være ulik. Epikutantesting, også kalt lappetest, er da et viktig verktøy (figur 1). Epikutantesting er en in vivo provokasjonstest. Det er en veletablert metode for å diagnostisere kontaktallergi. Ved poliklinikken hos oss leses testene av dag 3 og dag 7. Ved usikre reaksjoner lages fortynningsrekke av de aktuelle kjemiske forbindelser. Hva kan man teste Der er utviklet standardserie samt spesialserier for ulike yrkesgrupper. Der er nå tilgjengelig omkring 550 kommersielle tester (12). Når pasienten møter med produkter og sikkerhetsdatablad forekommer det ofte at vedkommende ikke tilhører en yrkesgruppe hvor der foreligger en spesialserie og/eller vi finner ved gjennomgang av de produktdatablad han fremviser at de aktuelle stoffene pasienten er i kontakt med ikke er tilgjenglig i kommersielle tester. Dermed er supplerende allergener ofte nødvendig å fremskaffe. Utifra litteratursøk (Pubmed) og ulike oppslagsverk vil en kunne finne informasjon om testkonsentrasjoner. Der er nå identifisert 4350 allergen som kan forårsake allergisk kontakteksem (13). Tabell 2 viser er et eksempel på kommersielt tilgjengelige produkter for epikutantesting som kan foreligge ved norske hudavdelinger. På verdensbasis er det identifisert 50 mill ulike kjemiske forbindelser (14). I Norge finnes ca kjemiske produkter med ca ulike kjemikalier (15). Kunnskap om kjemikalienes egenskaper er viktig og har stor betydning for utredning av yrkesbetinget kontakteksem. Ved avdelingen på YMA har vi et hudlaboratorium tilgjengelig og yrkeshygieniker med master i kjemi har ansvar for laboratoriearbeidet. Etter modell fra våre nordiske kollegaer planlegger vi i fremtiden å kunne utvide tilbudet ytterligere. Dersom en utfra sykehistorie mistenker proteinkontakteksem er prikktesting også indisert. Relevansvurdering Begrepene kontaktallergi og allergisk kontakteksem er ikke synonymer. Det første beskriver endret reaktivitet av immunsystemet med beredskap til å initiere inflammasjonprosess til et hapten, dvs er i seg selv ikke sykdom, men en reaksjonsmåte. Allergisk kontakteksem forutsetter kontaktallergi, men også eksponering og klinisk relevans. Epikutantest er avgjørende for å bekrefte eller forsøke å utelukke allergisk kontakteksem. Når epikutantest er utført og avlest og der er påvist en kontaktallergi, må en gjøre en vurdering mht klinisk relevans. Nåværende relevans: Pasient har vært eksponert for allergen forut for den aktuelle episoden med dermatitt, bedring av sykdom etter opphør av eksponering. Tidligere relevans: Tidligere episoder med dermatitt grunnet eksposisjon for allergenet. Sees bla ved nikkelreaksjoner. Positive tester kan også være forårsaket av kryssreaksjon med annet hapten som er kjemisk beslektet, og som har klinisk betydning for pasienten. Relevans kan tidvis være vanskelig å vurdere og eksponeringskartlegging i etterkant av testing av stor viktighet. Datablad er et viktig verktøy i utredning av pasienter med mistenkt allergisk kontakteksem. Det kan foreligge manglende eller feilaktige sikkerhetsdatablad. Sensibiliserende stoff kan være utelatt fra datablad eller varedeklarasjon og klinikeren klarer ofte ikke å innhente viktig informasjon fra produsenten. En studie fra Australia viser at kun 58 % av sikkerhetsdatabladene oppfylte kravet om merking. Datablad vil da være utilstrekkelig for beskyttelse og diagnostisering av arbeidere med mistenkt arbeidsrelatert kontakteksem (16). Konklusjon Det kjemiske miljø vi omgir oss med, både på arbeidsplassen og hjemme er i stadig endring. Yrkesbetingede hudsykdommer utgjør mer enn 7 % av alle arbeidsrelaterte sykdommer, og en anslår videre økning på grunn av utstrakt bruk av og eksponering for kjemikalier. Når hudsymptomene oppstår kan det ofte være nærliggende at pasienten spør seg om det kan være forhold på arbeid som forårsaker de aktuelle plagene. Noen ganger er utredningen og konklusjonen enkel å trekke, men ofte kreves en omfattende utredning. Hovedprinsipp ved håndtering av en pasient med mistenkt yrkesrelatert kontakteksem er å forsøke å påvise utløsende allergen eller irritant. Epikutantest er da et viktig hjelpemiddel, og testen blir anlagt ut fra kjennskap til eksponering hos den enkelte slik at aktuelle kontaktallergen både i hjemmemiljø og på arbeidsplass blir testet. Noen ganger vil prikktest være aktuelt. Når utløsende faktor er identifisert vil muligheten for terapeutisk suksess være avhengig av at man klarer å identifisere og sanere aktuelle irritanter/ allergen i miljøet. Samarbeid med bedriftshelsetjeneste er her vesentlig, og en viktig oppgave er å bidra til å finne løsninger som gjør at pasienten unngår å skifte arbeidsplass. Tidlig intervensjon er viktig for å unngå kronifisering av tilstanden. Referanser 1. Hudkontakt med kjemiske stoffer og hudplager blant yrkesaktive. STAMI- rapport Årg.10.nr Schaefer I, Rustenbach SJ, Zimmer L et al. Prevalence of skin disease in a cohort of 48,665 employees in Germany. Dermatology 2008; 217: Occupational skin disease and dermal exposure in the European Union (EU- 25): European agency for safety and health at work. 4. Nyrèn M, Lindberg L, Stenberg B et al. Influence of childhood atopic dermatitis on future worklife Scand J Work Environ Health 2005;31( 6) : Meding B, Jarvholm B. Hand Eczema in Swedish Adults- Changes in Prevalence between 1983 and 1996.The journal of Investigative Dermatology 2002; 118(4): Hutchings CV, Shum KW, Gawkrodger DJ. Occupational contact dermatitis has an appreciable impact on quality of life. Contact dermatits 2001; 45: Amaro C, Gossens A. Immunological occupational contact urticaria and contact dermatitis from protein: A review. Contact dermatitis 2008; 58: Berlind A I, Alderling M, Järvholm B et al. Occupational skin exposure to water; a population-based study. British journal of Dermatology 2009; 160: Coenraads PJ, Diepgen TL: Risk of hand eczema in employees with past or present atopic dermatitis. International Archives of Occupational & Environmental health 1998;71: Vocanson M, Hennino A, Rozières A et al. Effector and regulatory mechanisms in allergic contact dermatitis. Allergy 2009; 64: Schäfer T, Böhler E, Ruhdorfer S et al. Epidemiology of contact allergy in adults. Allergy 2001;56: Patch test Products. Catalogue Chemotechnique Diagnostics. 13. De Groot A C. Patch Testing. Third edition CAS Registry. American Chemical Society, Folkehelseinstituttet. Miljø og helse. Rapport 2003; 9: Keegel T, Saunders H, LaMontagne A et al. Are material saftety sheets (MSDS) useful in the diagnosis and management of occupational contact dermatitis? Contact dermatitis 2007; 57: Ramazzini nr Årgang 18-5

6 Tabell 1. Yrker klassifisert som høyrisiko for håndeksem (5). Tabell 2. Patch test products. Chemotechnique diagnostics (12). Håndverk og industri Skomaker Tanntekniker Gull og sølvsmed Verkstedmekaniker Maskinmontør Maskin/bilverksted Bilmekaniker Rørlegger Malere Murere Betongarbeidere Trykkeri Bakeri Næringsmiddelindustri Slakter Meieri/ysteri Kjemisk industri Gummiindustri Plastindustri Garveri Fotolaboratorier Helse/omsorgstjeneste Veterinær Lege Tannlege Sykepleiere Jordmor Hjelpepleier Tannpleier Barnepleier Servicenæring Cateringansatte Kokk Kjøkkenhjelp/servitør Hushjelp Vaktmester Renhold Frisør, hudpleie Vaskeri Lappetest produkter European Baseline Series S-1000 International Comprehensive Baseline Series (New) ICB-1000 Bakery Series B-1000 Corticosteroid Series CS-1000 Cosmetic Series (Extended) C-1000 Cutaneous Adverse Drug Reaction Series CAD-1000 Dental Screening DS-1000 Dental Materials Patients DMP-1000 Dental Materials Staff DMS-1000 Epoxy Series E-1000 Fragrance Series F-1000 Hairdressing Series H-1000 International Standard Series IS-1000 Isocyanate Series I-1000 Leg Ulcer Series LU-1000 Medicament Series ME-1000 Metal Series MET-1000 (Meth) Acrylate Series (Adhesives, Dental & Other) MA-1000 (Meth) Acrylate Series (Nails-Artificia) MN-1000 (Meth) Acrylate Series (Printing) MP-1000 Oil & Cooling Fluid Series O-1000 Photographic Chemicals Series P-1000 Plant Series PL-1000 Plastics & Glues Series PG-1000 Rubber Additives Series R-1000 Scandinavian Photo Patch SP-1000 Shoe Series SH-1000 Sunscreen Series SU-1000 Textile Colours & Finish TF-1000 Various Haptens V-1000 Supplemental Haptens SA-1000 Figur 1. Bilde av tester lagt på ryggtavle før testområde dekkes av beskyttende tape. 6 - Ramazzini nr Årgang 18

7 Kjemisk arbeidsmiljø - hudeksponering og hudplager NOA, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, med innledning av Anne-Marie B. Eggerd Bakgrunn Situasjonar og stoff som irriterar eller skadar huda er svært hyppige i nokre yrkesgrupper og sjeldan i andre. I einskilde yrke er mellom 60 og 90 prosent av arbeidstakarane utsette for vatn på huda store deler av dagen.vatn og reingjeringsmiddel på huda er mest vanleg i kvinnedominerte yrke knytt til reinhald, matlaging og helsesektoren, medan hudkontakt med olje-, smøreog løysemiddel fyrst og fremst skjer i mannsdominerte yrke knytt til verkstader, industri og tekniske fag. Hudplager er hyppige i befolkninga, og yrkesgrupper der hudeksponering er vanleg oppgjev oftare enn andre at plagene har samanhang med jobben. NOA (Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse), som er ei avdeling ved STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt), gav i 2008 ut ein serie rapportar som kartla eksponeringar og helseplager i norsk arbeidsliv. Serien besto av hovudrapporten Arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det og delrapportane Psykososialt arbeidsmiljø, Organisatorisk arbeidsmiljø, Fysisk arbeidsmiljø, Ergonomisk arbeidsmiljø og Kjemisk arbeidsmiljø. Rapportane var baserte på Statistisk sentralbyrå (SSB) si levekårsundersøking for 2006 (LKU 2006). Data vart då samla inn gjennom telefonbaserte intervjuundersøkingar blant tilfeldig uttrekte personar, i alt ei befolkningsrepresentativ gruppe på omlag sysselsette. Arbeidsmiljø og helsetilhøve vert i rapportane presentert i høve til alder og kjønn, samt inndelt i høve til 45 yrkesgrupper. NOA valde yrke heller enn næring for inndelinga, avdi dette gjev meir homogene grupper, og avdi det gjev ein sterkare assosiasjon til kva for type arbeid som vert utført. NOA antok også at yrkesgrupper gjev oss ein meir stabil bakgrunn for å vurdere endringar i arbeidsmiljøet over tid. Rapporten om kjemisk arbeidsmiljø vart skriven av overlege Tom Kristian Grimsrud som hovudansvarleg, samt seniorrådgjevar Trine Eiken, overlege Tore Tynes, seniorrådgjevar Tom Sterud og avdelingsdirektør Steinar Aasnæss. Med løyve frå NOA publiserer vi her den delen av rapporten som omhandlar kjemisk arbeidsmiljø og hud, og korleis dette fordeler seg mellom ulike yrkesgrupper. Vi tek også med oversikten over alders- og kjønnsfordeling når det gjeld hudeksponering. NOA vil i løpet av hausten 2011 publisere ei ny Faktabok 2011, der data frå SSB si levekårsundersøking om arbeidsmiljø 2009 vil bli presentert. Følg med på STAMI sine nettsider! Hudeksponering Situasjoner og stoffer som irriterer eller skader huden, forekommer hyppig i noen yrkesgrupper og sjelden i andre. I noen typiske kvinneyrker innenfor renhold og matlaging, i helse-/omsorgssektoren og i servicenæringen (hotell/ restaurant/frisør) forekommer hudkontakt med vann og rengjøringsmidler svært ofte. Hudkontakt med olje-, smøre- og løsemidler skjer først og fremst i mannsdominerte yrker knyttet til verksteder, industri og tekniske fag. Arbeidsrelaterte hudlidelser, særlig håndeksem, er en vanlig yrkesbetinget sykdom og omfatter 10 prosent av alle yrkessykdommer som meldes til Arbeidstilsynet. Kjemikalier kan forårsake eller forverre hudeksem, eller forårsake irritasjon, etseskader eller brannsår i huden. Noen stoffer kan trenge gjennom huden, tas opp i blodet og deretter spres til andre deler av kroppen. Vann på huden Hyppig kontakt med vann kan svekke hudens motstands kraft og føre til eller medvirke til akutte og kroniske hudplager. Blant de yrkesaktive oppgir 31 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene at de i sitt daglige arbeid har hyppig hudkontakt med vann inkludert håndvask. Dette tilsvarer rundt kvinner og menn. Det er også langt flere kvinner enn menn som rapporterer om hyppig hudkontakt med vann gjennom nesten hele arbeidsdagen. Spørsmål som ble stilt i LKU 2006: Får du i ditt daglige arbeid vann på huden flere ganger i timen? Ta også med håndvask. Hvis svaret er ja: Kan du anslå hvor stor del av arbeidsdagen? Svarfordelingen etter yrkesgruppe vises i figur 1. Kokker og kjøkkenassistenter utgjør den yrkesgruppen der det er flest som hyppig får vann på huden. Halvparten av kokkene og kjøkkenassistentene er utsatt for hyppig kontakt med vann gjennom tre fjerdedeler av arbeidsdagen eller mer. Typisk for denne og de andre utsatte yrkesgruppene er at de bruker vann i tilberedning av mat, til renhold og til håndvask. Yrkesgruppene er langt på vei sammenfallende med dem som ofte er utsatt for rengjørings- og løsemidler (se neste avsnitt). Rengjørings- eller løsemidler Rengjørings- og løsemidler er uheldige for huden fordi de bidrar til å fjerne hudens beskyttende lag av fett. Dermed mister huden mye av sin motstandskraft, både mot kjemikalier, allergener og mekanisk slitasje. Rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler, løsemidler og andre avfettingsmidler, eller tilsetningsstoffer i slike produkter, kan også i seg selv forårsake allergier eller eksem. I tillegg er det viktig å være klar over at organiske løsemidler kan fordampe og pustes inn, noe som over lang tid kan forårsake alvorlig skade på nervesystemet. Spørsmål som ble stilt i LKU 2006: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med rengjøringsmidler, desinfek- Ramazzini nr Årgang 18-7

8 sjonsmidler, løsemidler eller andre avfettingsmidler? Hvis svaret er ja: Kan du anslå hvor stor del av arbeidsdagen? Det ville vært naturlig å se på rengjørings- og desinfeksjonsmidler på den ene siden og løsemidler og andre avfettingsmidler på den andre, det vil si som to atskilte stoffgrupper. Rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler brukes ved rengjøring av rom og inventar og i hygieniske prosedyrer. Yrker hvor slike oppgaver utføres, er ofte kvinnedominerte. Løsemidler og avfettingsmidler er ofte det vi kaller organiske løsemidler, og brukes ved håndtering av maskiner, motorer og verktøy, det vil si i yrkesgrupper med en overvekt av menn. Løsemidler brukes også i yrker med teknisk kjemisk arbeid, for eksempel laboratoriearbeid. Skillet mellom renhold og desinfeksjon på den ene siden og løsemidler på den andre bør tas i betraktning når man ser på svarfordelingen i de enkelte yrkesgruppene (figur 2). Vi ser at de mest utsatte yrkesgruppene i hovedsak enten er kvinne- eller mannsdominerte, og at de ser ut til å stemme overens med de to stoffgruppene beskrevet i avsnittet over. Totalt sett er det flere kvinner enn menn, henholdsvis 13 og 8 prosent, som oppgir hudkontakt med rengjørings- og løsemidler en fjerdedel av arbeidstiden eller mer. Oljer eller smøremidler Oljer, smøremidler og skjærevæsker kan i seg selv virke irriterende på huden, eller de kan inneholde komponenter som har slik virkning. De kan dermed forårsake eksem og føre til allergier. I noen tilfeller kan stoffer tas opp i blodbanen og føre til skade på kroppens indre organer. Enkelte av innholdsstoffene kan også være kreftfremkallende. Det er langt flere menn enn kvinner som er i daglig kontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker. Slike stoffer brukes gjerne i forbindelse med motorer, maskiner, verktøy og kjøretøyer. Daglig hudkontakt med disse stoffene rapporteres av 8 prosent av mennene mot bare 1 prosent av kvinnene. Spørsmål som ble stilt i LKU 2006: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker? Hvis svaret er ja: Kan du anslå hvor stor del av arbeidsdagen? Andelen arbeidstakere som daglig er utsatt for olje, smøremidler og skjærevæsker i de ulike yrkesgruppene, fremgår av figur 3. Olje og smøremidler er mest vanlig i gruppen mekaniker, sveiser, plate-/ verkstedarbeider der mellom 40 og 50 prosent rapporterer slik hudkontakt en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Mer enn 20 prosent oppgir det samme i yrkesgruppene prosessoperatør (industri/ olje/ gass/ kjemisk) og rørlegger, bygghåndverker. Eksem, hudkløe, utslett Hudplager er vanlig blant alle yrkesaktive. I noen yrkesgrupper oppgir halvparten av dem som har hudplager, at plagene skyldes nåværende jobb. Problemet kan være større idet mange kan ha skiftet jobb eller falt ut av arbeidslivet på grunn av hudplager. Hudplager kan sette begrensninger på aktiviteten både i yrkeslivet og privatlivet. Kjemiske stoffer i arbeidslivet kan forårsake hudallergi og utslett. En tidel av meldingene om arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet gjelder hudsykdommer. Spørsmålet om forekomst av hudplager ble i LKU 2006 stilt på to litt forskjellige måter. For vårt formål har vi valgt å se på spørsmålene som likeverdige: Har du i løpet av den siste måneden vært svært plaget, ganske plaget, litt plaget av eksem eller allergisk utslett? Har du i løpet av den siste måneden vært svært/ ganske/litt plaget av eksem, hudkløe eller utslett? Hvis svaret er ja: Skyldes dette helt eller delvis din nåværende jobb? Svaralternativer: Ja/nei. Ser vi alle arbeidstakere under ett, oppgir 13 prosent at de har hudplager uansett årsak. Dette tilsvarer om lag personer på landsbasis. Ca. en fjerdedel av dem som har plager (3 4 % av alle yrkesaktive), oppgir at de har hudplager som skyldes deres nåværende jobb. Kvinner er noe oftere plaget enn menn, både når det gjelder arbeidsrelaterte og ikke-arbeidsrelaterte hudplager. En eventuell sammenheng mellom yrkeseksponering og hudplager kan, i en tverrsnittsundersøkelse som denne, bli tilslørt av at personer som får hudplager, skifter til annet arbeid eller går av med pensjon. Unge og eldre, kvinner og menn Det er en gjennomgående tendens til at andelen eksponerte er større blant yngre enn eldre arbeidstakere, både når det gjelder hud og luftveier (se tabell 1). Noe av dette kan skyldes at mange er under utdanning frem til de er 25 år. Dermed vil det relativt sett være færre med administrativ og akademiske utdanning og tilsvarende flere med manuelt arbeid blant yngre arbeidstakere. Likevel kan det være grunn til å se nærmere på unge arbeidstakeres arbeidsmiljø, både fordi unge mennesker kan være mer utsatt for skader i en alder hvor de vokser og utvikles, og fordi de kanskje ikke har samme erfaring og mot når det er spørsmål om å beskytte seg eller be om vernetiltak. Blant eldre arbeidstakere finner vi, på tilsvarende måte, en lavere andel som oppgir at de er utsatt for kjemisk eksponering. En av forklaringene på dette kan være at arbeidstakere med kontorarbeid lettere kan fungere i jobb frem til fylte 67 år, og at arbeidstakere som kommer i kontakt med kjemiske stoffer, gjerne har et arbeid som fører til tidligere pensjonering. Om lag halvparten av de yngste mennene (under 25 år) arbeider som butikkmedarbeidere, håndverkere, industriarbeidere og vakt- og sikkerhetsansatte. Blant de yngste kvinnene arbeider omtrent halvparten i butikkyrker, med pleie- og omsorgsarbeid, som servitør/ frisør, som kokk og kjøkkenassistent, med barn og unge og i renholds- og læreryrket. Det er også noen markerte forskjeller i eksponering mellom kvinner og menn (Tabell 1). Mens vann og rengjøringsmidler på huden forekommer hyppigst blant kvinner, er det relativt sett flere menn som er utsatt for oljer og skjærevæsker. I opptellingen av resultatene fra LKU 2006 har vi tatt hensyn til daglig eksponering som strekker seg fra ca. en fjerdedel av arbeidsdagen til nesten hele arbeidsdagen. For kjemisk eksponering som er kreftfremkallende, skadelig for nervesystemet eller giftig på annen måte, kan imidlertid også kortvarige daglige eksponeringer være av betydning. Referanse: STAMI-rapport Årg. 9, nr. 14 (2008) ISSN: Dato: 10/06/ Ramazzini nr Årgang 18

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED HÅNDEKSEM. Utarbeidet for GlaxoSmithKline

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED HÅNDEKSEM. Utarbeidet for GlaxoSmithKline SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED HÅNDEKSEM Utarbeidet for GlaxoSmithKline Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5ZX143009.10 ISBN 978-82-8232-217-1 ISSN 0803-5113 Interne koder EBO/BGR/adm, RBJ

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling

NSBs verksteder Marienborg. En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte. Arbeidsmedisinsk avdeling NSBs verksteder Marienborg En epidemiologisk oppfølgingsundersøkelse blant tidligere og nåværende ansatte Arbeidsmedisinsk avdeling INNHOLD SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MÅLSETTINGER... 4 ARBEIDSGRUPPE

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Et dokument fra prosjekt HEL HUD

KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Et dokument fra prosjekt HEL HUD KUNNSKAPSHEFTET - LEVE MED ATOPISK EKSEM Et dokument fra prosjekt HEL HUD INNHOLD FORORD... 3 HUDEN OG ATOPISK EKSEM... 4 HUDENS OPPBYGGING... 4 ATOPISK EKSEM... 5 FOREKOMST OG PROGNOSE... 7 FOREBYGGE

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

Uheldig å reparere med brukte deler

Uheldig å reparere med brukte deler B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 12-2008 Styrer unna chiptunede biler TEMA: Kjemisk helsefare i bilbransjen Lysere for gruppeunntaket Uheldig å reparere med brukte deler Topptrent for

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel.

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008 Tema: Klinikkdrift Hva var vel livet uten deg? side 8 NDD Netthandel side 15 En Optergonomisk løsning side 22 1 - OD 1-2008 NDD - en del av Plandent De nya produkterna

Detaljer

Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 22 2015 Nr. 2

Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 22 2015 Nr. 2 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 22 2015 Nr. 2 Tema: ARBEIDSINNVANDRING 1. Du skal ikke tro at du er noe. 2. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. 3. Du skal ikke

Detaljer

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009 God håndhygiene side 9-10 Nordental 2009 side 30 Tema: Sikkerhet, pasienten i fokus Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 side 5-7 NDD - en del av Plandent TEMA

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Direktoratet for arbeidstilsynet Stian Rosenberg Søvik, Kari Lysberg og Solfrid Engene Røyset Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Egen forståelse av skaden, identi fisering

Detaljer

PSORIASISNr. 1/ Oktober 2010

PSORIASISNr. 1/ Oktober 2010 Sunn livsstil Slik påvirker kosthold og trening sykdommen ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET & NORSK PSORIASISFORBUND Foran kamera Fotoprosjekt med psoriasis i fokus Forskning Store fremskritt de siste

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer