Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den"

Transkript

1 Referatsaker til møte i Velferdstinget den 26. november

2 MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia REPRESENTANTER TILSTEDE: Vilde T. Coward Anne Finstad Jakob Matthiasen Hans Petter Kleppan Eivind Rindal Henrik S. Dahl Jarle A. Møller Kent Roger Aarberg Mats K. Andreassen Per Olav Almlid Morten Mjelva John Christer Rusti Håkon Krogh Annette Reinsberg Jone trovåg Åshild Stava Magnus Bjerke FORFALL REPRESENTANTER Kaja Istad Linn Braaten Jens Sveen Frogner Kristian Solvin Nina Jeanette Tollehaug Ingvild Tajet Anja Johansen Eivind, Annette og John Christer savnes, ikke gitt beskjed. Leder AU-medlem AU-medlem AU-medlem DMMH vara BI HiST TJSF vara vara HiST vara HiST Nestleder HiST HiST FASTE OBSERVATØRER OG ANDRE BAKBENKERE TIL STEDE: Lars-Erik Alstad Aas konsernstyret leder Vegard Gavel-Solberg konsernstyret, nestleder Knut Jørgen Vie konsernstyret Postadresse: Kolbjørn H ejes vei 4 - Gløshaugen, 7491 Trondheim Kontoradresse: «Stripa», Gamle Kjemi, Gløshaugen. Tlf

3 Pia Helen Bjørsvik Madeleine Lorås Maria Holand Daniel Knutsen Sunniva Inderhus Vegard Dalen Max konsernstyret org net STi KK nestleder DMMH kasserer Musikerlåftet jushjelpa samfundet SAKSLISTE Leder Vilde T. Coward ønsket velkommen og foreslo Benedicte Grande Arntzen som møteleder. Møteleder ble godkjent ved akklamasjon. Møteleder foreslo Merete Sødahl Jensen som referent og som tellekorps ble Madeleine Lorås, Lars-Erik Alstad Aas og Knut Jørgen Vie foreslått, alle valgt ved akklamasjon. D AGSORD EN Kl Kl V elkommen ved leder Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps Godkjenning av dagsorden Referatsaker Kl VT-sak 31/13 Suppleringsvalg kontrollkomiteen Kl VT-sak 40/13 Retningslinjer for og organisering av støtte og sponsing i SiT og VT Kl Pause Kl VT-sak 37/13 Resolusjon «Deltidssykemelding» Kl VT-sak 38/13 Resolusjon «Tannhelse» Kl VT-sak 39/13 H øringsuttalelse til «Forslag til endring i husleieloven» Kl Eventuelt og møtekritikk Kl M øtet hevet! Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Postadresse: Kolbjørn H ejes vei 4 - Gløshaugen, 7491 Trondheim Kontoradresse: «Stripa», Gamle Kjemi, Gløshaugen. Tlf

4 Referat-sak 37/13 Velferdstingets møte den 10/13 Godkjent Referat-sak 38/13 Vilde refererte Arbeidsutvalget Referat-sak 39/13 SiT Konsernstyret Lars-Erik: samskipnadsmøte på Hamar, fokus på intern organisering og sekretariat. Hatt temamøte med VT, og HiST om digitalisering av utdanning. Fått forespørsel fra NKF om medlemskap, det er styremøte på fredag hvor blant annet Moholt 50/50 skal behandles. Referat-sak 40/13 STi, SP, SR-DMMH, TJSF STi: valg, DMMH: BI: avholdt generalforsamlingsiden sist, valgt stab, bevisstgjøre at man er en del av sit. Referat-sak 41/13 Ingen til stede Råd og utvalg som VT innstiller/velger til. VT-sak 31/13 (kl Suppleringsvalg kontrollkomiteen 13 stemmeberettigede til stede) Vilde innledet i saken, Kandidater: Ole Anders Rødsand Vedtak: «Ole Andres Rødsand ble supplert inn til KK med funksjonstid fra den tidspunkt valgmøtet er hevet og frem til februar 2014.» VT-sak 40/13 Retningslinjer for og organisering av støtte og sponsing i SiT og VT (kl stemmeberettigede til stede) Vilde innledet saken, og det ble deretter åpnet for spørsmål. Forslag fra ordstyrer på å dele opp saken, først debatteres styringsdokumentet, deretter AUs innstilling. Blir også å satt taletid, 2 min på innlegg og 1 min replikk. Det ble deretter gått til debatt. Tilleggsforslag til AUs innstilling: Anne Finstad: sett inn på slutten av linje 203: «Avtalene som skal ha fast beløp skal komme som forslag i VT først.» Enstemmig vedtatt Votering over helhet: Enstemmig vedtatt Postadresse: Kolbjørn H ejes vei 4 - Gløshaugen, 7491 Trondheim Kontoradresse: «Stripa», Gamle Kjemi, Gløshaugen. Tlf

5 Vedtak: «Velferdstinget vedtar Styringsdokument for støtte studentfrivillighet og studentvirksomhet i Trondheim med de endringer som kommer under møtet. Organisering Kulturstyret skal utvides og få muligheten til å innstille i saker der man støtter med mindre enn kroner per i dag gjennom semesteravgiftstøtte. Kulturstyret skal holde søknader til SiT sponsorprogram og andre søknader adskilt med semesteravgiftstøtte, for å sørge for gjenytelser for organisasjonen man får støtte av. Velferdstinget overfører årlig støtte til kulturstyret for å kunne formidle de avtaler som faller utenom dette reglement, og gir kulturstyret innstillende myndighet av semesteravgiftskroner. Nestleder i VT tilkalles beslutningsprosesser ved søknader der det innstilles på å utdele over kroner. Arbeidsgruppen for støtte skal sammen utarbeide et forslag til nye retningslinjer for Kulturstyret, som skal vedtas i VT og KS. Velferdstingets ledelse skal komme med forslag til hvordan kulturstyret skal organiseres som skal vedtas av VT. Det skal foregå en evalueringsprosess av ordning og økonomisk organisering etter et halvt år, som skal orienters til VT og KS. Økonomiske avtaler Avtaler der det utbetales kroner eller mindre årlig, skal overføres til Kulturstyret som behandlende myndighet, og vil måtte søke om midler årlig på lik linje med andre organisasjoner. De økonomiske avtaler Velferdstinget i dag har, skal ledelsen umiddelbart reforhandle slik at de følger retningslinjene i Styringsdokument for støtte av studentfrivillighet og studentvirksomhet i Trondheim og bestemmelser av kulturstyrets myndighet. De avtaler der det i dag er fastsatt beløp etter medlemstall eller timer, skal reforhandles slik at man setter et fast beløp årlig til drift eller andre eksakte utgifter. Avtalene som skal ha fast beløp skal komme som forslag i VT først. De avtalene med minst årlig beløp skal kunne søke om støtte til arrangement eller prosjekt via sponsorprogrammet.» «Styringsdokument for støtteordning til studentfrivilligheten og studentvirksomheter i Trondheim. Dette styringsdokumentet regulerer prinsippene som skal ligge til grunn for tildeling av støtte fra Velferdstinget i Trondheim (VT) til studentfrivilligheten og studentvirksomheter i Trondheim. Det legger også rammene for disse tildelingene, samt krav som stilles til mottakerne. Formål Formålet med støtteordningen fra VT er å bygge opp under studentfrivilligheten og studentvirksomheter i Trondheim. Denne ordningen skal sikre en best mulig fordeling av tilgjengelige midler, noe som skal gi byens studenter et mangfoldig og unikt velferdstilbud av høy kvalitet. Førende prinsipper for tildeling I. Følgende overordnede prinsipper ligger til grunn for hvilke organisasjoner eller foreninger som kan søke om støtte: a) Mottakere av denne støtten forplikter seg til å gjøre sine arrangementer og/eller tjenester tilgjengelig for alle studenter i Trondheim, med unntak av institusjonstilknyttede organisasjoner. b) Mottakere av denne støtten skal være organisasjoner eller foreninger som drives av studenter, med hovedfokus på aktivitet for studenter. Postadresse: Kolbjørn H ejes vei 4 - Gløshaugen, 7491 Trondheim Kontoradresse: «Stripa», Gamle Kjemi, Gløshaugen. Tlf

6 c) Mottakere av denne støtten skal gjennom sine tilbud påvirke studiemiljøet i Trondheim på en positiv måte. d) Mottakere av denne støtten skal profilerer seg mot internasjonale og norske studenter i Trondheim. e) Mottakere av denne støtten forplikter seg til å tilrettelegge sine arrangementer og tilbud for studenter med nedsatt funksjonsevne. II. Følgende overordnede prinsipper ligger til grunn for støtten som gis: a) Tildelingen skal være et fast beløp, og skal ikke baseres på medlemstall. b) Det skal etterstrebes en balanse mellom tildelingene til institusjonstilknyttede organisasjoner, hvis deres arrangementer og/eller tjenester ikke gjøres tilgjengelig for alle studenter som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim. c) Arrangementsstøtte skal kun tildeles arrangementer som avholdes i Trondheim. d) Tildelingen skal ikke brukes til å betale lønn. e) Tildelingen skal ikke benyttes til kjøp av alkohol. Krav til mottakere av støtte For å sikre at formålet med støtteordningen oppfylles kan det stilles følgende krav til mottakere av støtte: I. Mottakere av støtten forplikter seg til å fremlegge regnskap for å dokumentere at støtten har blitt brukt i henhold tildelingskriteriene fra VT. II. Mottaker av støtten forplikter seg til å informere/opplyse sine medlemmer, medarbeidere og/eller lignende om støtten man mottar og hvem den mottas fra. III. Mottaker av støtten forplikter seg til å rapportere til VT og/eller SiT hvis støtten ikke lenger kan benyttes til det formålet som står i avtalen. IV. Mottaker av støtten kan ikke utenom denne avtalen søke om støtte til drift gjennom andre støttekanaler i SiT eller VT.» VT-sak 37/13 (kl Resolusjon om deltidssykemelding 13 stemmeberettigede til stede) Vilde innledet saken, åpnet for spørsmål og så gått til debatt. Vedtak: Resolusjon om deltidssykemelding Siden 2011, da deltidssykemelding for studenter ble opprettet som en prøveordning, har studentene årlig kjempet for å gjøre ordningen permanent. Deltidssykemelding for studenter er billig for det offentlige, og hjelper de som trenger det mest. Ordningen er nødvendig for at studenter skal kunne være syke i løpet av studietiden, uten å falle fra studiet. Det er svært alvorlig at studenter har så få rettigheter ved sykdom. Dersom en ikke tar studenters helse på alvor kan det fort bli svært dyrt, både for studenten og for det offentlige. Ordningen med deltidssykemelding kan sørge for at flere studenter er føre var, og sykemelder seg deltid fremfor heltid. Dette kan være med å forhindre frafall i UH-sektoren, samt bidra til at studenter har en tryggere studiehverdag. Velferdstinget i Trondheim ber om at deltidssykemelding for studenter prioriteres som en permanent ordning i statsbudsjettet. Postadresse: Kolbjørn H ejes vei 4 - Gløshaugen, 7491 Trondheim Kontoradresse: «Stripa», Gamle Kjemi, Gløshaugen. Tlf

7 VT-sak 38/13 (kl Resolusjon om Tannhelse 13 stemmeberettigede til stede) Vilde innledet saken, åpnet for spørsmål og så gått til debatt. Vedtak: Resolusjon om tannhelse Velferdstinget i Trondheim ber Stortinget om å prioritere studentenes tannhelse i statsbudsjettet. Utgifter til tannhelse er ikke dekket av de offentlige refusjonsordningene, og hvilket gjør at mange studenter vegrer seg for å gå til tannlegen. En av ti studenter går ikke til tannlegen av økonomiske årsaker. Tannhelse er viktig. Tar en ikke et begynnende tannproblem på alvor kan det fort bli svært dyrt, både for studenten og det offentlige. Dessverre er et besøk til tannlegen en stor og vanskelig utgift for studenter å håndtere. En liknende demografisk gruppe som studenter, ungdom mellom år, har i dag en ordning der en bare betaler 25% av tannlegeutgifter. Dette avlaster deres økonomi og gjør trolig at flere benytter seg av nødvendig tannlegebehandling. For å lette studentene sin økonomiske situasjon ber Velferdstinget i Trondheim om at det blir bevilget midler til å gi studenter samme rabatt som ungdom mellom år. VT-sak 39/13 (kl Høringsuttalelse til «Forslag til endring i husleieloven» 13 stemmeberettigede til stede) En etter godkjenning. Vilde orienterte om saken, og det ble deretter åpnet for spørsmål.. Vedtak: «Sak 13/1589» Kommunal- og regionaldepartementet v/ Marianne Frisvold Furuseth Pb Dep 0032 OSLO Trondheim, Velferdstinget i Trondheims høringsuttalelse om endringer i husleieloven Viser til høringsnotat for «forslag til endringer i husleieloven». Velferdstinget i Trondheim er et høringsorgan for Studentsamskipnaden i Trondheim, og trondheimsstudentenes stemme i saker vedrørende helse og velferd. Innledende merknad Velferdstinget mener samtlige forslag til endringer i husleieloven er viktige og tror dette vil være med å styrke det private boligmarkedet. Postadresse: Kolbjørn H ejes vei 4 - Gløshaugen, 7491 Trondheim Kontoradresse: «Stripa», Gamle Kjemi, Gløshaugen. Tlf

8 Kvalitetskrav til utleieboliger En endring i husleieloven 2-2 og 2-5 er først og fremst pedagogiske endringer, som blir nevnt av departementet selv i høringsnotatet. Velferdstinget mener forøvrig dette er en viktig endring som vil tydeliggjøre at offentligrettslige regler må overholdes i tillegg til at husleieloven regulerer hvordan et utleieobjekt skal være. Husleielovens 2-2 setter i dag lite konkrete krav til utleieobjektet. Det oppleves at man gir svært frie tolkningsmåter for avtaler som kan inngås med hensyn til hvilken stand det skal være i utleieobjektet ved innflytting. Velferdstinget mener et at de viktigste kravene, spesifisert gjennom offentligrettslige krav, om brannsikkerhet og rømningsveier bør spesifiseres. Studenter er en gruppe som ofte blir utsatt for forsømmelse på krav til utleieobjektet, og en spesifisering av hvilke krav som skal følges, vil gjøre det enklere for både leietaker og utleier å ta hensyn til dette. Øke minstetiden i tidsbestemte leieavtaler fra tre til fem år Velferdstinget mener en endring i tidsbestemte leieavtaler til fem år er en fornuftig økning. Flertallet av studentene i Norge idag har et studieløp på 3-5 år. Samtidig blir det mer vanlig å bruke lengre tid på studieløpet. Erfaringer med dette har vært at det er problematisk å få tilbud om nye kontrakt når den tidsbestemte leieavtalen utgår. Dette er vanskelig for studenter, som gjerne inngår leiekontrakt ved studiestart, når leieprisene er på sitt verste i storbyene, og dermed kan ende med å stå uten sted å bo i et boligmarked det er vanskelig å navigere i. Det økonomiske landskapet til en student endrer seg ofte i løpet av studietiden, hvilket gjør at dette er en gruppe som oftere flytter på seg enn andre. Hvorvidt tidsbestemte leieavtaler fungerer eller ei, er det uansett et behov for at man klargjør oppsigelsestid og krav om dette i avtaler. Studenter lures ofte inn i avtaler som gjør at man har problemer med å komme seg ut igjen, dersom man skulle trenge det. Dette er også et viktig punkt da studenter er den gruppen som oftest bor flere ukjente i samme utleieobjekt, altså kollektiv. Her er sjansene for at man ikke trives en større fare enn hos andre sosiale grupper. Vi mener det er viktig at man har krav til oppsigelsestid, fremfor å la dette være avtalefritt. Garanti og depositum Velferdstinget ønsker å henvise til Samskipnadsrådets høringsnotat vedrørende dette punktet, og stiller seg bak deres kommentar her. Utover dette har Velferdstinget ingen kommentarer. Med vennlig hilsen, Vilde T. Coward, Leder av Velferdstinget i Trondheim» Møtekritikk: Tas til etterretning Eventuelt: Møte hevet kl Vilde Coward /s/ Leder Merete Sødahl Jensen /s/ Referent Postadresse: Kolbjørn H ejes vei 4 - Gløshaugen, 7491 Trondheim Kontoradresse: «Stripa», Gamle Kjemi, Gløshaugen. Tlf

9

10

11

12

13

14 Boligrådet M øtereferat 30. september 2013 Tilstede: Forfall: Dessuten møtte: Referent: Kopi: Saker: student Hans Petter Kleppan student Eivind Rindal student Jon Tingvold markeds- og eiendomssjef Wenche Nyeng Driftssjef Jan Håkon Bekkavik og student Martin L. Slåtten Prosjekt- og utviklingssjef Arvid Eriksen Skjervik adm.konsulent Evy Sæther Velferdstinget og konsernstyret i SiT Godkjenning av referatet fra Boligrådet 22. april 2013 Referatet fra møte 22. april 2013 ble godkjent i møtet. 14/2013 Orientering fra SiT Bolig Mandatet til Boligrådet Sverres gt 8. Nytt vaskeri er under bygging. Rehabilitering av blokka på Steinan er fullført. Studiestart Det har vært en god start vedr. innflytting i SiT sine boliger i høst. Persaunet Student Housing (PHS) har gitt bolig til ca 160 internasjonale studenter. Ansettelse av ny Boligdirektør vil bli gjennomført innen 30. oktober. 15/2013 Moholt Prosjekt- og utviklingssjef Arvid Eriksen Skjervik orienterte Boligrådet om status i prosjektet. Prosjektet er organisert i 4 delprosjekter. Studentboliger (B) Barnehage (M) Næring/idrett (A) Private boliger Det har vært gjennomført befaring i 2 barnehager i Oslo. Det er innleid ekstern prosjektrådgiver for prosjektet. Reguleringsprosess er satt i gang. (B) Boligrådets medlemmer diskuterte rammen for prosjektet og hvilke type studentboliger vi skal bygge. Det var en enighet om at hybelenehetene i framtiden bør ha egne bad, men at f.eks. flere kan dele kjøkken. Det ble også fremmet ønske om flere små enheter med bad som er enkelt møblert. Dette tilbudet kan f.eks. være rettet mot korttidsstudenter. Det ble også diskutert behovet for parkering for området. Innspillene som kom fram under møtet vil bli tatt med i det videre arbeidet med prosjektet. Boligrådet ønsker å bli med i det videre arbeidet.

15 Boligrådet 30. september /2013 Nytt tildelingsreglement for studentboligene Eventuelt: Boligadministrasjonen arbeider med forslag til endring av tildelingsreglement for studentboligene. Dette arbeidet er ennå ikke ferdigstilt. Markeds- og eiendomssjef Wenche Nyeng orienterte om arbeidet fram til nå. I møtet ble det diskuterte hvordan eventuelle endringer i reglementet vil innvirke på søknadsprosess og botid for studentene. Boligrådets medlemmer ønsker å få forelagt tildelingsreglementet før det vil bli oversendt til VT for videre behandling. Møteplan høsten november kl desember kl

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 14.11.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Referat fra Studentparlamentsmøte 09/13 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Trine K. Lorentsen Nestleder Karen Marie Eidem Skaret Øystein Haug (AFT) Kristoffer Skorpen (AFT) FU Kristoffer Gjørtz(AFT)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer