KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: :00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE PS 06/22 REVISJON AV TELEFONREGLEMENT PS 06/23 LÆRLINGER - EN ORIENTERING 417

2 Side 2 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/69/10682/ Monica Aarønes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra ovennevnte møte følger vedlagt. Forslag til VEDTAK Administrasjonsutvalget godkjenner den vedlagte protokollen fra møte slik den foreligger. Nils T. Walseth personalsjef Monica Aarønes personalkonsulent

3 Side 3 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: ADMINISTRASJONSUTVALGET MØTENR.: 06/4 MØTEDATO: MØTESTED: RÅDHUSET, FORMANSKAPSSALEN FRA SAKNR.: PS 06/17 TIL SAKNR.: PS 06/20 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 5. FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE : Merethe Frøseth, Geir Ole Kanestrøm, Runar Vestheim FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE : Per Einar Honstad, Einar Hjelle FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Nils T. Walseth SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 06/17 GODKJENNE PROTOKOLL FRA MØTE PS 06/18 GODKJENNE PROTOKOLL FRA MØTE PS 06/19 ARBEIDET MED KOMPETANSE-/OPPLÆRINGSPLAN - EN ORIENTERING. 430 PS 06/20 SKRIV OG MELDINGER 033

4 Side 4 av 18 PS 06/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Administrasjonsutvalget Saknr: PS 06/17 Saksbeh: Monica Aarønes Arkivsaknr: 06/69- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE VEDTAK Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte PS 06/18 GODKJENNE PROTOKOLL FRA MØTE Administrasjonsutvalget Saknr: PS 06/18 Saksbeh: Monica Aarønes Arkivsaknr: 06/69- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: GODKJENNE PROTOKOLL FRA MØTE VEDTAK Administrasjonsutvalget godkjenner protokoll fra møte PS 06/19 ARBEIDET MED KOMPETANSE-/OPPLÆRINGSPLAN - EN ORIENTERING. Administrasjonsutvalget Saknr: PS 06/19 Saksbeh: Arne Fjellstad Arkivsaknr: 06/1183- Møtedato: Arkivkode: 430 Brev av: ARBEIDET MED KOMPETANSE-/OPPLÆRINGSPLAN - EN ORIENTERING. Personalsjef Nils T. Walseth orienterte om saken. VEDTAK Administrasjonsutvalget tar den framlagte orientering vedrørende arbeidet med kompetanse- /opplæringsplan til etterretning. PS 06/20 SKRIV OG MELDINGER TIL 21. JUNI 2006 Administrasjonsutvalget

5 Side 5 av 18 Saknr: PS 06/20 Saksbeh: Monica Aarønes Arkivsaknr: 05/1949- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: SKRIV OG MELDINGER TIL MØTE 21. JUNI 2006 VEDTAK Administrasjonsutvalget tar skriv og meldinger til orientering. Rett uskrift Monica Aarønes personalkonsulent

6 Side 6 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1407/8236/ Arne Fjellstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Administrasjonsutvalget /22 REVISJON AV TELEFONREGLEMENT 2006 Vedlegg: 1: Retningslinjer for tilståing av telefongodtgjøring i Kristiansund kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget, møte sak 05/16. 2: Forslag til nytt Telefonreglement for Kristiansund kommune. Bakgrunn for saken. Fra innførte Skattedirektoratet nye regler for beskatning av fordel ved arbeidsgiverfinansiert informasjonsteknologisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon, ISDN/ADSL m.m., videre også kalt IKT). Regelendringene innebærer at arbeidstakere som i en eller annen form fra arbeidsgiver får dekket utgifter til telefon, mobiltelefon, ISDN/ADSL, IP-telefoni eller lignende kan bli beskattet for denne fordelen. Ut fra dette kan ansatte som kommer inn under slike ordninger bli skattlagt for eventuelle abonnements- og driftskostnader (tellerskritt eller lignende) som helt eller delvis betales eller godtgjøres av arbeidsgiver. Fordelsbeskatningen inntrer ikke dersom dekningen på årsbasis er kr eller lavere. Har den ansatte dekning for flere typer abonnement heves denne nedre grense til kr Øvre grense for inntektspåslag er henholdsvis kr og kr Reglene bygger på en sjablonmodell og er lettere å håndtere rent beløpsmessig og administrativt, men gir større utfordringer hva angår konsekvensene og hvordan disse må håndteres. De nye reglene berører særlig de forhold som knyttes til utgiftsdekning i de tilfelle arbeidstaker disponerer denne teknologien utenom arbeidstid. Nåværende retningslinjer forholdt seg til en skattefri dekning på ca. kr pr. år (statens ordning), samt et skjønnsmessig anslag for privat bruk dersom utgiftene oversteg nevnte beløp.

7 Side 7 av 18 For mobiltelefon ga dette reglement arbeidsgiver anledning til i stor grad å utvise et begrunnet skjønn ved anslag av ansattes private bruk av mobilen, kostnadsdekning og innberetningsplikt. De nye beskatningsreglene gir lite rom for utøvelse av skjønn i forhold til arbeidstakers disponering av elektroniske kommunikasjonstjenester (IKT) utenom arbeidstid og arbeidsgivers utgiftsdekning i den sammenheng. Den beskatningsmessige endring som er nevnt innledningsvis, samt den teknologiske utviklingen, medfører at det er behov for å revidere telefonreglementet og legge inn supplerende bestemmelser og retningslinjer, slik at det er tilpasset dagens situasjon og ivaretar de krav som stilles til løsninger og dokumentasjon. Fram til forrige revisjon av reglementet var mobiltelefoni i svært liten grad tatt opp. Dagens situasjon. For i noen grad å illustrere utviklingen og forholdet mellom de ulike IKT-ordningene legges fram følgende tall for dagens situasjon: Ordning Antall Fasttelefon 43 Mobiltelefoner 243 ISDN/ADSL 4 Den teknologiske utviklingen har også ført til markante endringer i verktøyets muligheter, praktisk bruk/anvendelse, særlig innenfor området mobiltelefoni. Dekning av kostnader knyttet til ISDN/ADSL har så langt vært forbeholdt ledergruppen. En gjennomført kartlegging avdekker også at vi for enkelte har løsninger som strider mot retningslinjenes bestemmelse om at det ikke skal gis godtgjørelse både for mobil- og for fasttelefon (pkt. 5.4.). Regelverket, endringene og konsekvenser. Godtgjøring etter retningslinjene for fasttelefon er relativt lett å håndtere, og vi har gode registreringer å gå ut fra på dette området. ISDN/ADSL berører få ansatte, og byr ikke på uklarheter omkring spørsmål vedrørende fordelsbeskatning. Tidligere har dette vært en IKT-løsning forbeholdt ledergruppen, men det gis i nytt reglement en anledning til å vurdere slik ordning også for andre ansatte i de tilfelle dette anses å være et viktig verktøy. Arbeidsgiverfinansert mobiltelefon er det området der regelfortolkinger etter nytt regime var ganske uklare i begynnelsen. Etter hvert har vi fått direktoratets syn på fortolkinger av reglene, og hvordan de kan/skal praktiseres, bedre på plass.

8 Side 8 av 18 Skattereglene sier bl.a. at den ansatte ikke skal fordelsbeskattes dersom mobiltelefonen kun er tilgjengelig i arbeidstiden. Etter en omfattende kartlegging viser det seg at vi har ca. 90 abonnement som må vurderes i forhold til spørsmål om fordelsbeskatning. I tillegg til selve reglementet er det laget rutiner og formularer som skal ivareta sentrale forutsetninger og krav til saksbehandling, vurdering oppfølging og nødvendig dokumentasjon. Fast ansatte og vikarer. Reglementet er i utgangspunktet rettet inn mot fast ansatte, og dersom vikarer skal disponere arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon må det inngås egne avtaler med tilhørende rutiner for bruk, kostnadsdekning, tilbakelevering av utstyr og eventuell skatteinnberetning for aktuell periode. Politikeres telefongodtgjørelse er ikke omhandlet i denne saken. Ordfører og varaordfører har dekning av alle kostnader ved bruk av mobiltelefon, og med endringen i skattereglene bør det foretas en gjennomgang både av ordningen og spørsmål om innberetning. Utgiftsdekning og fordelsbeskatning. Subsidiering. I de tilfelle der arbeidsgiver pålegger den ansatte å være tilgjengelig på mobiltelefon også utenom arbeidstid kan det virke urimelig at vedkommende selv fullt ut må bære den ekstra beskatning dette medfører. Andre som har arbeidet med dette spørsmålet har løst det ved å kompensere for ekstrakostnaden med å gi den ansatte et forholdsvis påslag i lønn. Etter vurdering av kostnadssiden og praktisk håndtering av en slik løsningen synes det ikke riktig å ta inn noe punkt om dette. Det er også viktig å understreke at den ansatte ved å dokumentere arbeidsrelatert bruk vil kunne få en godkjenning både for kostnadsdekning og redusert fordelsbeskatning. Utgiftsdekning og eventuelt tak. En annen problemstilling som enkelte kommuner har tatt opp er om arbeidsgiver skal fortsette en praksis der utgiftene særlig til mobiltelefon dekkes fullt ut. Noen har lagt inn at ansattes bruk av arbeidsgivers mobiltelefon bør ha en øvre grense for utgiftsdekning som en hovedregel, og at denne grensen kun kan fravikes/økes etter vurdering i de enkelte tilfelle. I det reviderte reglement foreslås en slik øvre grense ut fra ulike vurderingskriterier (jfr. pkt. 5.7 i det reviderte reglement). Denne øvre grensen blir fastsatt etter en gjennomgang av hvor gjennomsnittskostnaden for mobilbruk ligger, og den tas dermed ikke inn som konkret tall i reglementet.

9 Side 9 av 18 På grunn av de inntektsmessige konsekvenser med fordelsbeskatning, og eventuelt inntrekking av kostnader ut over en fastsatt øvre grense, vil det bli utarbeidet egne avtaler for dette med de ansatte som blir berørt. Det praktiske med håndteringen av reglementet blir avklart i samarbeid med økonomiseksjonen og lønnsavdelingen. Innføring av det reviderte reglementet må følges opp ved at arbeidsgiver (ledergruppen og virksomhetsledere) tar en total gjennomgang av dagens registreringer og praksis for å vurdere om disse er i overensstemmelse med reglementet, slik at eventuelle avvik kan justeres og bringes i samsvar med gjeldende regelverk. Forslag til VEDTAK Administrasjonsutvalget godkjenner det reviderte telefonreglement for Kristiansund kommune slik det framgår av vedlegget til denne saken. Nils T Walseth Personalsjef Arne Fjellstad

10 Side 10 av 18 Vedlegg 1. Retningslinjer for tilståing av telefongodtgjøring i Kristiansund kommune (før revisjonen) 1. GENERELT Telefongodtgjørelse kan tilstås arbeidstakere når dette er nødvendig av hensyn til tjenesten i kommunen. 2. HVEM KAN TILSTÅS TJENESTETELEFON 2.1. Arbeidstakere som er pålagt vaktordninger hvor telefon er et nødvendig kommunikasjonsmiddel Arbeidstakere med et ansvars- og arbeidsområde der det er behov for telefon som kommunikasjonsmiddel utenom ordinær arbeidstid. 2.3 Rådmannen vil på bakgrunn av en begrunnet søknad godkjenne hver enkelt tildeling individuelt ut fra ovennevnte kriterier. Rådmannen godkjenner også godtgjøring/refusjon, jfr. pkt. 3 ( ). 3. FORMER FOR GODTGJØRING Dekning av abonnementsavgift Dekning av abonnementsavgift med tillegg av 500 samtaler pr. år Dekning av abonnementsavgift med tillegg av samtaler pr. år Arbeidstakere som dokumenterer at tjenestebruk av privat telefon overstiger den tilståtte godtgjøring kan søke om å få dekket overskytende utgifter. Dette gir pr. i dag: Gruppe I (3.1.) Gruppe II (3.2.) Gruppe III (3.3.) kr. 149 pr. mnd. Kr. 174 pr. mnd. kr. 196 pr. mnd. Ved dekning av faktiske utgifter etter pkt. 3.4 skal tjenestebruk legitimeres med spesifisert regning. Regningen må inneholde dato, klokkeslett samt oppringt nummer i minutter for hver samtale. Dersom foreskreven dokumentasjon ikke foreligger skal det foretas skattetrekk og beløpene skal innberettes som skattepliktig inntekt på den enkelte arbeidstaker. I tillegg skal det foretas beregning av arbeidsgiveravgift VEDRØRENDE LEDERGRUPPEN OG DEKNING AV ADSL. Rådmannen, sammen med leder i ADMU har besluttet at ledergruppen skal få dekning av følgende telefongodtgjørelser : - ADSL-abonnement - f.t. pris pr. måned kr. 450,- (inkl. internettabonnement) - "Gjør det selv pakke" installasjon (engangsutgift) f.t. kr. 495,- Det vil bare være skattefritak for den delen av utgiftene som faller på den tjenestelige bruken. Den skattepliktige fordelen settes til 50% hvis ikke arbeidstakeren kan dokumentere at den tjenestelige bruken er over 50%. Det skrives egne vedlegg til arbeidsavtale for ledergruppens medlemmer. 4. INSTALLASJON AV TELEFON. Godtgjøringen under punkt 3 forutsetter at arbeidstakeren eller vedkommendes ektefelle/samboer har privat telefon i sin bolig.

11 Side 11 av 18 Dersom dette ikke er tilfelle dekker arbeidsgiver installasjonskostnader for arbeidstakere som kommer inn under vurderingene i pkt. 2. Når arbeidstaker slutter i kommunen eller går over i annen tjeneste der behov for telefon i arbeidet opphører skal eventuell tilbakebetaling av arbeidsgivers kostnad ved installasjon avtales i det enkelte tilfelle. 4. MOBILTELEFON EIET AV ARBEIDSGIVER (Tjenestemobiltelefon) Dekning inntil kr. 777,- pr. kvartal + legitimerte tjenestesamtaler er skattefritt. Dekning ut over dette anses i utgangspunktet som skattepliktig fordel. Arbeidsgiver kan skjønnsmessig anslå privat andel på bakgrunn av en sannsynlighetsvurdering Generelt. Hovedregel er at arbeidsgivers mobiltelefon kan brukes av ansatte kun i tjenestetid/tjenestesammenheng Hvem kan tilstås tjenestemobiltelefon. Tildeling av tjenestemobiltelefon skjer med utgangspunkt i arbeidstakers funksjon og ut fra beredskapshensyn. Tildeling kan også skje ut fra sikkerhets-/risikohensyn på arbeidsplassen eller i tjenestesammenheng. Rådmannen vil på bakgrunn av en begrunnet søknad godkjenne hver enkelt tildeling individuelt. Mobiltelefonen er arbeidsgivers eiendom, og arbeidsgiver dekker kostnader til anskaffelse, abonnement og bruk Godtgjøring for bruk av privat mobiltelefon utenom tjenestetid. Godtgjørelse for bruk av arbeidstakers private mobiltelefon utenom tjenestetid innvilges kun i tilfeller der dette er vurdert som helt nødvendig av hensyn til spesielle forhold ved tjenesten, og der annen ordning ikke dekker behovet. Se for øvrig pkt. 1 og 2 i retningslinjene samt pkt Sak om godtgjørelse for bruk av privat mobiltelefon utenom tjenestetid tas opp og avgjøres i det enkelte tilfelle av rådmannen Godtgjøring etter flere bestemmelser i retningslinjene. Det gis ikke godtgjørelse for både fasttelefon og privat mobiltelefon til samme arbeidstaker. 6. REVISJON OG OPPDATERING AV REGLEMENT OG GODTGJØRING Etter at disse retningslinjer er vedtatt vurderes dekningsalternativene i pkt administrativt én gang pr. år som rutine i sammenheng med årsavslutning i desember Dersom prisutviklingen avviker vesentlig fra grunnlaget for eksisterende beregning foretas en justering av beløpet administrativt v/rådmannen. Administrasjonsutvalg og Distriktsrevisjon samt berørt personale underrettes om justeringene 6.3. Tilsvarende gjennomgår virksomhetsleder og kommunalsjef årlig hvem som er tilstått tjenestetelefon/ mobiltjenestetelefon/godtgjøring, med sikte på evt. justeringer. Justeringer rapporteres til personalsjefen i forbindelse med årsavslutningen Justeringer som nevnt gjøres gjeldende fra og med 1. kvartalsregning i det påfølgende år. 7. AVGJØRELSESMYNDIGHET Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre hvilke arbeidstakere som kommer inn under ordningen i retningslinjenes pkt. 2 og pkt. 5. Endringer som foretas rapporteres til personalsjefen Endringer i retningslinjene ut over det som er nevnt i punkt 6 legges fram for administrasjonsutvalget til behandling og avgjørelse.

12 Side 12 av 18 Vedlegg 2: Telefonreglement for Kristiansund kommune (forslag til revidert reglement 2006) 1. GENERELT. Telefongodtgjørelse kan tilstås arbeidstakere når dette er nødvendig av hensyn til tjenesten i kommunen. 2. HVEM KAN TILSTÅS TJENESTETELEFON 2.1. Arbeidstakere som er pålagt vaktordninger hvor telefon er et nødvendig kommunikasjonsmiddel Arbeidstakere med et ansvars- og arbeidsområde der det er behov for telefon som kommunikasjonsmiddel utenom ordinær arbeidstid Rådmannen vil på bakgrunn av en begrunnet søknad godkjenne hver enkelt tildeling individuelt ut fra ovennevnte kriterier. Rådmannen godkjenner også godtgjøring/refusjon, jfr. pkt. 3 ( ). 3. FORMER FOR GODTGJØRING AV FASTTELEFON Dekning av abonnementsavgift Dekning av abonnementsavgift med tillegg av 500 samtaler pr. år Dekning av abonnementsavgift med tillegg av samtaler pr. år Arbeidstakere som dokumenterer at tjenestebruk av privat telefon overstiger den tilståtte godtgjøring kan søke om å få dekket overskytende utgifter. Godtgjørelsen etter disse bestemmelsene gir for inneværende år: Gruppe I (3.1.) Gruppe II (3.2.) Gruppe III (3.3.) kr. 149 pr. mnd. Kr. 174 pr. mnd. kr. 196 pr. mnd. Ved dekning av faktiske utgifter etter pkt. 3.4 skal tjenestebruk legitimeres med spesifisert regning. Regningen må inneholde dato, klokkeslett samt oppringt nummer i minutter for hver samtale. 4. INSTALLASJON AV TELEFON. Godtgjøringen under punkt 3 forutsetter at arbeidstakeren eller vedkommendes ektefelle/samboer har privat telefon i sin bolig. Dersom dette ikke er tilfelle dekker arbeidsgiver installasjonskostnader for arbeidstakere som kommer inn under vurderingene i pkt. 2. Når arbeidstaker slutter i kommunen eller går over i annen tjeneste der behov for telefon i arbeidet opphører skal eventuell tilbakebetaling av arbeidsgivers kostnad ved installasjon avtales i det enkelte tilfelle. 5. MOBILTELEFON EIET AV ARBEIDSGIVER (Tjenestemobiltelefon) 5.1. Hvem kan tilstås tjenestemobiltelefon. Tildeling av tjenestemobiltelefon skjer med utgangspunkt i arbeidstakers funksjon og ut fra beredskapshensyn. Tildeling kan også skje ut fra sikkerhets-/risikohensyn på arbeidsplassen eller i tjenestesammenheng Rådmannen vil på bakgrunn av en begrunnet søknad godkjenne hver enkelt tildeling individuelt Mobiltelefonen er arbeidsgivers eiendom, og arbeidsgiver dekker kostnader til anskaffelse, abonnement og bruk Generelt. Hovedregel er at arbeidsgivers mobiltelefon kan brukes av ansatte kun i tjenestetid/tjenestesammenheng.

13 Side 13 av Krav til dokumentasjon. Ved virksomheten skal foreligge oppdatert liste over mobiltelefoner samt rutinebeskrivelser som dokumentasjon for ordning der arbeidstaker legger igjen mobiltelefonen (evt. vakttelefon) Disponering av arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon utenom arbeidstid. Etter en vurdering ut fra bl.a. kriteriene i pkt kan arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon også gjøres disponibel utenom arbeidstid. En slik ordning medfører innberetning og fordelsbeskatning ut fra de til enhver tid gjeldende skatteregler Øvre grense for dekning: Det settes en øvre grense for utgiftsdekning som fastsettes ut fra - hvilke ordninger den ansatte får dekning etter, - en vurdering av totale kostnader og - det som anses for rimelig dekning i forhold til tjenestebruk. Beløpsgrensene evalueres årlig, og justeres i tilfelle det er endringer i kostnadsbildet for ordningene. Utgifter som arbeidsgiver dekker ut over disse beløpsgrensene trekkes av lønn fra den ansatte ut fra inngått avtale Godtgjøring for bruk av privat mobiltelefon utenom tjenestetid. Godtgjørelse for bruk av arbeidstakers private mobiltelefon utenom tjenestetid innvilges kun i tilfeller der dette er vurdert som helt nødvendig av hensyn til spesielle forhold ved tjenesten, og der annen ordning ikke dekker behovet eller vurderes som mindre hensiktsmessig. Sak om godtgjørelse for bruk av privat mobiltelefon utenom tjenestetid tas opp og avgjøres i det enkelte tilfelle av rådmannen Godtgjøring etter flere sammenfallende bestemmelser i retningslinjene. Det gis som hovedregel ikke godtgjørelse for flere IKT-løsninger til samme arbeidstaker, dersom ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet. Avvik fra denne hovedregel vurderes og avgjøres i det enkelte tilfelle av rådmann/kommunalsjef etter innstilling fra virksomhets-/seksjonsleder. 6. REVISJON OG OPPDATERING AV REGLEMENT OG GODTGJØRING. Dersom endringer i sentralt regelverk eller andre faktorer gjør at reglementet må tilpasses redaksjonelt i overensstemmelse med dette har Rådmannen myndighet til å foreta dette. Administrasjonsutvalget informeres om endringene Etter at reglement er vedtatt vurderes dekningsalternativene i pkt administrativt én gang pr. år som rutine i sammenheng med årsavslutning i desember Dersom prisutviklingen avviker vesentlig fra grunnlaget for eksisterende beregning foretas en justering av beløpet administrativt v/rådmannen. Administrasjonsutvalg og Distriktsrevisjon samt berørt personale underrettes om justeringene Tilsvarende gjennomgår virksomhetsleder og kommunalsjef årlig hvem som er tilstått tjenestetelefon/ mobiltjenestetelefon/godtgjøring, med sikte på evt. justeringer. Justeringer rapporteres til personalsjefen i forbindelse med årsavslutningen Justeringer som nevnt gjøres gjeldende fra og med 1. kvartalsregning i det påfølgende år. 7. Mobiltelefon og rutiner når den ansatte slutter. Ved opphør av tilsettingsforholdet skal virksomhetsleder informere Personalsjefen, slik at abonnementet avsluttes, og at forholdet til det tekniske utstyret, godtgjøring og innberetning

14 bringes i orden. Side 14 av 18

15 Side 15 av AVGJØRELSESMYNDIGHET. Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre hvilke arbeidstakere som kommer inn under ordningen i retningslinjenes pkt. 2 og pkt. 5. Endringer som foretas rapporteres til personalsjefen. Endringer i retningslinjene ut over det som er nevnt i punkt 6 legges fram for administrasjonsutvalget til behandling og avgjørelse.

16 Side 16 av 18 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1752/10577/ Arne Fjellstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Arbeidsmiljøutvalget /21 Administrasjonsutvalget /23 LÆRLINGER - EN ORIENTERING Bakgrunn. Lærlinger har vært tema så vel i forhold til lokal interesse som sentrale instansers fokusering på denne delen av utdanningssystemet. Siden Reform 94, da det bl.a. ble en omlegging av lærlingeordningen og nye fag som Omsorgsarbeider og Barne- og ungdomsarbeider ble lagt inn, har Kristiansund kommune hatt lærlinger inne på kontrakt. Kommunenes sentralforbund lanserte en målsetting med én lærling pr innbyggere, noe som for Kristiansunds del skulle tilsi 17 lærlinger. Dette antallet har vi ikke klart å oppfylle innenfor kommunal virksomhet, men det har vært en jevn aktivitet rundt ca. 8 lærlinger til enhver tid. Erfaringene er gode, og vi har etter hvert etablert kompetanse og rutiner ved flere virksomheter, slik at vi kan ivareta ansvaret for opplæring og oppfølging på en god måte innenfor flere fagområder. I tillegg til tidligere nevnte fag har vi godkjenning som lærebedrift innen områdene Institusjonskokk, Kontorfag og IKT-fag. Ansvaret med å ha lærlinger og å legge til rette for opplæring er krevende, slik at det i perioder har vært nødvendig å vurdere lærlingeinntak opp mot arbeidssituasjonen ved læreplassen (her har vi for eksempel hatt moment som ombygging av Felleskjøkkenet, omlegging av produksjonen, spesielle prosjekt som har vært krevende i perioder etc.). Situasjonen, registrert høsten Pr. i dag er forholdet slik (en linje for hver lærling): Periode: Oppmelding: Fagområde: 15/08/05-15/08/07 Meldes opp sommer 07 Barn/ungd 01/10/05-01/10/07 Meldes opp høst 07 Omsorg Ny start mai 2007 (avbrudd p.g.a. 22/08/05-22/08/07 svangerskap) Barn/ungd Inntak 2006: 15/05/06-15/05/08 Meldes opp våren 08 Omsorg

17 Side 17 av 18 14/08/06-14/08/08 Meldes opp sommer 08 Barn/ungd 01/10/06-01/10/08 Meldes opp høst 2008 Kontor 01/10/06-01/09/07 Meldes opp høst 07 Barn/ungd Vi har i tillegg to lærlinger som avslutter sin opplæring og avlegger fagprøve nå i høst innenfor fagene Kontor og Barne- og ungdomsarbeider. Som tidligere nevnt er de læreplassene vi bruker godt kjent med ordningen, og vi har ikke hatt problemer med å stille veiledere/instruktører på de enkelte arbeidsplassene. Virksomheten ser klart fordeler med lærlingeordningen i form av lærlingen som tilleggsressurs og som utfordring på det faglige området, og stiller seg positivt til å ta i mot og å ta ansvar for å legge til rette for læring og faglig veiledning. Volum antall og inntak. Dagens situasjon betyr at vi har inne de lærlingene vi kan ha med hensyn til de økonomiske rammebetingelsene. Ut fra signalene har vi øket aktiviteten noe i siste halvår 2006, med et totalbudsjett i inneværende år på i underkant av kr For 2007 betyr en framskriving at budsjettet må ligge på ca. kr for en flat videreføring ingen økning av volumet. Rent praktisk vil vi kunne legge til rette for inntak av flere lærlinger, og utviklingen bestemmes i det alt vesentligste av hvilken budsjettkraft vi har til disposisjon. Inntaket av nye lærlinger skjer i hovedsak via oversendte lister fra Utdanningsavdelinga, der det er en oversikt vedrørende lærlinger i aktuelle fag (fag der vi er godkjent som lærebedrift). I tillegg mottar vi søknader fra enkelte lærlinger som søker seg spesielt til Kristiansund kommune, og vi ser disse i sammenheng med formidlingslistene. Uttaket skjer i samarbeid med den virksomheten som skal ta inn lærlingen, og det blir vurdert aktuelle kandidater for en samtale før kontrakt skrives med den som til slutt velges. Økonomi. En lærling gir det første året en netto lønnskostnad (uten sosiale kostnader etc.) på ca. kr , og det andre året blir tilsvarende beløp ca. kr Basistilskuddet fra fylket utgjør for tiden ca. kr (for læretiden totalt) I tillegg gis et Kvalitetssikringstilskudd for lærlingen ved bestått fagprøve med kr Tilskuddene gis etterskuddsvis for hvert halvår, og dermed får vi et periodiseringsproblem rent regnskapsteknisk. Tilskuddene (både basistilskudd og kvalitetssikringstilskudd) for annet halvår 2006 vil ikke komme inn før i mars Videre arbeid. Dagens situasjon og framskriving for 2007 er det redegjort for tidligere i saken.

18 Side 18 av 18 Vi ser gjennom arbeidet med inntakene de siste år at det vil bli en utfordring å rekruttere ungdom til fag innenfor omsorgstjenestene. Dette gjelder så vel utdanningsinstitusjonene søkere til denne fagkretsen som lærebedriftene. Med innføring av det nye faget Helsefagarbeider fra høsten 2006 kan det være håp om økt rekruttering, men dette vil først bli synlig i lærlingeordningen fra Fram til den tid må vi forberede oss, og vurdere om det er behov for spesielle tiltak i forkant av den situasjonen vi nå står overfor. Saken legges fram til orientering, uten forslag til vedtak. Nils T Walseth Personalsjef Arne Fjellstad

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 OPPA KOMMUNE RETNINGSINJER FOR TJENESTE TEEFON Vedtatt ioppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 INNHODSFORTEGNESE Innledning ~ Hvem gjelder reglementet for ~ Kriterier for å kunne

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 06/7 TID: 20.12.2006 14:00 STED: RÅDHUSET KRISTIANSUND Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 84 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Reglement for tjenestetelefon m.m.

Reglement for tjenestetelefon m.m. Hattfjelldal kommune Reglement for tjenestetelefon m.m. Vedtatt av AMU i sak. Anne Haugberg [Velg dato] Innhold 1 Reglementers virkeområde... 2 1.1 Hensikten med reglementet... 2 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014

Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 Reglement for telefoni og datakommunikasjon Med virkning fra 01.01.2014 servicetjeneste\reglement for telefoni og datakommunikasjon.docx Side 1 1. Generelt Avtale om dekning av telefoni og datakommunikasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR TJENESTETELEFON M.M. EIGERSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR TJENESTETELEFON M.M. EIGERSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE FOR TJENESTETELEFON M.M. EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget 16. oktober 2006 (Winsak 02/5002 Personalreglementer, retningslinjer og instrukser i Eigersund

Detaljer

Reglement for tjenestetelefon m.m.

Reglement for tjenestetelefon m.m. Hattfjelldal kommune Reglement for tjenestetelefon m.m. Vedtatt av AMU i sak nr. 5/13 Innhold 1 Reglementers virkeområde... 2 1.1 Hensikten med reglementet... 2 1.2 Omfanget av det som reguleres... 2 1.3

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget 17.09.2013 Søgne kommune Arkiv: 481 Saksmappe: 2013/2654-28471/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 04.09.2013 Saksframlegg Telefonreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Telefonreglement for Alstahaug kommune

Telefonreglement for Alstahaug kommune Telefonreglement for Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Definisjoner... 3 Kontortelefon... 3 Vakttelefon... 3 Tjenestetelefon (mobiltelefon)... 3 2.1 Hjemmeløsning som ikke dekkes

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Reglement elektronisk kommunikasjon

Reglement elektronisk kommunikasjon Reglement elektronisk kommunikasjon Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Område: Personal Dokumentnavn: Reglement elektronisk kommunikasjon Dokumenteier: Dokumentnr: Godkjent dato: Godkjent

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 2/6 TID: 22.02.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Administrasjonsutvalget innkalling til møte Dato: 27.02.2014 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset. Svend Foynsgate 9. 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201400003 Arkivkode: 033 Vedlagt oversendes

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 08/875-1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV GODTGJØRING FOR BRUK AV PRIVAT TELEFON / ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I TJENESTE 1. Virkeområde 1.1 Hensikten/ omfanget med retningslinjene Hensikten med reglementet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012.

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE/PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.6.2012. Historikk: Vedtatt av kommunestyret, sak 104/98, møtet 14.12.98, revidert i forhold til den til enhver tid

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen.

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Retningslinjer for EK-tjenester 1 av 11 Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Innhold Innhold... 1. Innledning... 1.1 Bakgrunn og formål... 2. Om EK-tjenester...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Ingeborg Karine Haugenes Medlem Anne Helene Espeland Medlem Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 07.04.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf. 37 17 02 00, post@vegarshei.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke.

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 13.10.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE PARTISTØTTE TIL FOLKEVALGTE I FROGN KOMMUNE, GJELDENDE FRA 1.1.2008. 1 GODTGJØRELSE TIL ORDFØRER 1.1 Fast godtgjørelse Ordføreren ytes godtgjørelse tilsvarende 93 % av stortingsrepresentantenes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Saksnr. 13/709 Journal nr. 8023/13 Arkiv 080 Dato 30.05.2013 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Revidert av kommunestyret 30.05.2013 sak 16/13 1 Ordfører

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 01/04 TID: 12.01.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151. Bare arbeidsgiverrepsentantene innkalles

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget. Saksliste 1 Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 08:15-10:00 Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 20.03.15. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 OTTO R!SANGER Dronningensgt 22 0154 OSLO otto@risanger.no www.risanger.no tlf 22 33 39 27 mob 90 74 62 36 MOBILSKATT SKATT 2006 - MARGINALSKATT A) En personinntekt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 20.03.2014 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV r REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV Oppdatert 20.10.2011 Ansvarlig: Formannskapssekretær Rigmor Leknes. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 22 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 07/2 TID: 21.11.2007 KL:14.00 16.00 STED: KRISTIANSUND RÅDHUS 3. ETG. MØTEROM Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE REGLEMENT FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Med hjemmel i kommunelovens 42 Sør Varanger kommune Vedtatt av Sør Varanger kommunestyre 03.09.2012 1. HJEMMELSGRUNNLAG OG HVEM SOM OMFATTES AV ORDNINGEN Godtgjøring

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 07.05.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77.

REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE. Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. Lier kommune REGLER OG REGULATIV FOR GODTGJØRING OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av kommunestyrets 07.10.2014, sak 71. Justert i KS 11.11.2014, sak 77. 1. GENERELT Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg

Møteprotokoll. Storfjord administrasjonsutvalg Møteprotokoll Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 2 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE

ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 034 &20 Arkivsaksnr.: 06/00929 ORGANISERING AV SKOLELEDER-STILLINGENE I BÅTSFJORD KOMMUNE 1. Skolene i Båtsfjord slås sammen til en virksomhet med en virksomhetsleder.

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/07. Kart 2 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/07 Kart 2 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ryensvingen 1, kantinen Møtetid: mandag 03. september 2007 kl. 18.30 Sekretariat: 23438589 SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.05.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 23 Til saksnr. 26 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013

REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE. Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 1 REGULATIV FOR GODTGJØR TIL FOLKEVALGTE Vedtatt av Trysil kommunestyre i PS 13/16 7. mai 2013 2 Innhold 1. Ordfører... 3 2. Varaordfører... 3 3. Formannskapets godtgjør... 3 4. Hovedutvalgenes godtgjør...

Detaljer

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd Sist vedtatt av kommunestyret den 18.9.2013, sak 38/13 1 Innledning 1.1 Generelt Dette reglement avløser tidligere reglement

Detaljer

Reglement for honnørgaver og andre former for oppmerksomhet til ansatte i Vadsø kommune

Reglement for honnørgaver og andre former for oppmerksomhet til ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Reglement for honnørgaver og andre former for oppmerksomhet til ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 14.03.2006. RÅDMANNEN 14.03.2006 31.12.2008 Side 2 av 5 Reglement

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG [25.01.] POLITIKK GODTGJØRELSE AV MEDLEMMER I POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Godtgjørelse av medlemmer i kommunestyre, formannskap, utvalg og styrer ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING

JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Arkivsaksnr.: 09/2328-15 Arkivnr.: 033 &20 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen JUSTERT REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - HØRING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet tar til etterretning forslag

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune

Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Reglement for Godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer