Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo"

Transkript

1 Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet Studentrådet ved Norges musikkhøgskole Studentrådet ved Norges veterinærhøgskole Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Studentstyret ved Idrettshøgskolen i Oslo Studentstyret ved KHiO Hovedstyrets studentmedlemmer Studentsamskipnaden i Oslo Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo Kontrollkomiteen for Velferdstinget Norsk Studentunion ved Velferdsansvarlig Oslo, 1. november 2007 Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 12. november 2007 kl i Rådssalen i 10. etg. i Administrasjonsbygningen Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra møte i Velferdstinget V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 002 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Orienteringer fra delstyrerepresentantene O 2d) Kontrollkomiteens orientering O 2e) Orientering fra Kulturstyret O 2f) Orienteringsdebatt D VT 003 Organisasjon 3a) Om valg til SiOs hovedstyre D 3b) Reglement for tildeling av støtte til fraksjoner/lærestedsgrupperinger V 3c) Mandat til UFO-5 D 3d) UFO-4 (siste bolk) V 3e) Vedtektsendringer V VT 004 Politikk 4a) Helsepolitisk dokument V 4b) Barnehagereglement V 4c) Brukerundersøkelse for studentmediene V 4d) Sammenslåing av SiO og OAS V 4e) Resolusjoner V VT 005 Økonomi VT006 Valg 6a) Valg av styreleder med vara til Radio Nova V 6b) Valg av to stk. varamedlemmer til Radio Nova V 6c) Valg til arbeidsgruppen UFO-5 V 6d) Valg av leder til SiOs hovedstyre V VT 007 Eventuelt Det er møteplikt i Velferdstinget, og kan du ikke møte er det fint om du selv varsler din vara og oversender 1

2 varaen sakspapirene. Det blir enkel servering på møtet. Har du spesielle kostbehov, ta kontakt med oss Vel møtt! Vennlig hilsen Stine Winger Minde, leder av Velferdstinget i Oslo Sten J. McNeil Ånnerud, nestleder av Velferstinget i Oslo Iris Øiesvold, leder av Velferdstpolitisk komitè Ingvild Reymert, leder av SiO-komiteen 2

3 Saksfremlegg Dato: 12. november 2007 Sak: 1a, 1b, 1c, 1d og 1e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på Mali Hole Skogen og Lars Magnus Bergh som ordstyrere, og Mariann Fossheim som referent. 1b) Godkjenning av innkalling AU innstiller på at innkalling godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på at vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. 1d) Godkjenning av referat fra møte i Velferdstinget Referat finnes på: AU innstiller på at referat godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. 1e) Godkjenning av valgprotokoller Kontrollkomiteen vil legge frem valgprotokoller for godkjenning. For Arbeidsutvalget Stine Winger Minde Leder for Velferdstinget Sten J. McNeil Ånnerud Nestleder for Velferdstinget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 3

4 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra møte i Velferdstinget V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 002 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Orienteringer fra delstyrerepresentantene O 2d) Kontrollkomiteens orientering O 2e) Orientering fra Kulturstyret O 2f) Orienteringsdebatt D VT 003 Organisasjon 3a) Om valg til SiOs hovedstyre D 3b) Reglement for tildeling av støtte til fraksjoner/lærestedsgrupperinger V 3c) Mandat til UFO-5 D 3d) UFO-4 (siste bolk) V 3e) Vedtektsendr inger V VT 004 Politikk 4a) Helsepolitisk dokument V 4b) Barnehagereglement V 4c) Brukerundersøkelse for studentmediene V 4d) Sammenslåing av SiO og OAS V 4e) Resolusjoner V VT 005 Økonomi VT006 Valg 6a) Valg av styreleder med vara til Radio Nova V 6b) Valg av to stk. varamedlemmer til Radio Nova V 6c) Valg til arbeidsgruppen UFO-5 V 6d) Valg av leder til SiOs hovedstyre V VT 007 Eventuelt TIDSPLAN For Velferdstingsmøte 12. november Opprop a) Valg av ordstyrere og referenter 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra møte i Velferdstinget e) Godkjenning av valgprotokoller 4

5 a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Orienteringer fra delstyrerepresentantene 2d) Kontrollkomiteens orientering 2e) Orientering fra Kulturstyret 2f) Orienteringsdebatt a) Om valg til SiOs hovedstyre a) Helsepolitisk dokument b) Barnehagereglement b) Reglement for tildeling av støtte til fraksjoner/lærestedsgrupperinger Pizza-pause c) Brukerundersøkelse for studentmediene d) Sammenslåing av SiO og OAS e) Vedtektsendringer d) UFO-4 (siste bolk) c) Mandat til UFO-5 6c) Valg til arbeidsgruppen UFO a) Valg av styreleder med vara til styret for Radio Nova 6b) Valg av to stk. varamedlemmer til styret for Radio Nova 6d) Valg av leder til SiOs hovedstyre 4f) Resolusjoner Eventuelt 5

6 Saksfremlegg Dato: 12. november 2007 Sak: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e og 2f Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Stine Winger Minde Leder for Velferdstinget Sten J. McNeil Ånnerud Nestleder for Velferdstinget 6

7 Arbeidsutvalgets orientering for perioden Internt AU-arbeid Arbeidsutvalget samarbeider godt innad, og har siden sist hatt jevnlige møter. Komiteenes arbeid Begge komiteene har hatt møter siden forrige Velferdstingsmøte. SiO-komiteen har jobbet med barnehagereglementet og Helsepolitisk dokument, som legges frem på førstkommende Velferdstingsmøte. Velferdspolitisk komité har arbeidet med tildelingsreglement til fraksjoner/lærestedsgrupperinger, som også legges frem på samme møte. Politikk og oppfølging av vedtak På forrige Velferdstingsmøte fremgikk det av diskusjonen rundt budsjettsøknaden, at det var ønskelig å utarbeide en ny brukerundersøkelse for studentmediene. Arbeidsutvalget har ønsket å følge opp dette innspillet, og fremmer derfor en slik sak på førstkommende Velferdstingsmøte. Det ble også på forrige møte orientert om Studentparlamentets UFO-5, og mandat for dette arbeidet legges også frem for diskusjon. Økonomi Alle lærestedene har nå innbetalt fristasjonsmidler til Velferdstinget for 2007, og det er utbetalt midler til alle de lokale studentdemokratiene. De lokale studentdemokratiene er også orientert om Velferdstingets budsjettvedtak for 2008 og når tilsagn vil bli utbetalt. Arbeidsutvalget uttrykte på forrige møte at det var ønskelig at Velferdstinget snarlig tok opp en sak om organisasjonens egenkapital. Arbeidsutvalget har imidlertid valgt å utsette saken, da det er et par forhold fra 2006 som enda ikke er avklart. Av revisorrapporten for 2006 fremgår det av Velferdstinget hadde kr ,- i egenkapital pr I 2006 ble imidlertid hele rammetilskuddet på ca. kr. 10,3 millioner overført til Velferdstinget, da SiO hadde ansvar både for å viderebetale tilsagn og føre driftsregnskapet til Velferdstinget. I revisjonsrapporten fremgår det også at Velferdstinget har en del utestående i andre kortsiktige fordringer og gjeld til kulturtilskudd. Det er ønskelig å få dette avklart, før man behandler sak om videre håndtering av egenkapital. Vi er i dialog med SiO for å få avklart dette. I 2007 har Velferdstinget imidlertid fått ett nytt regnskapsselskap, Nitschke & Borgting, og støtte til studentmedier, lokalt studentdemokrati m.fl. vil ikke lenger inngå i Velferdstingets regnskap. Det er også opprettet en kapitalkonto for Velferdstinget, for å gi bedre renteavkasting. P.t. er det satt av kr her. Velferdsseminar oktober I samarbeid med Velferdstinget i Trondheim, velferdsansvarlig i NSU-Trondheim, velferdsansvarlig i NSU-Bergen, velferdsansvarlig NSU-H, velferdsansvarlig NSU-Åsv velferdsansvarlig i NSU-Tromsø og velferdsanvarlig i NSU har leder og nestleder arrangert et velferdsseminar oktober i Trondheim. 7

8 Seminaret hadde som utgangspunkt å knytte bedre kontakt og bidra til erfaringsutveksling mellom velferdsansvarlige studentpolitikere på nasjonalt plan. Seminaret ble arrangert med støtte fra NSU Frifond. Hvert enkelt bidro med innspill til temaer, og det ble bl.a. diskutert psykisk helse, studenter og rus, kommunenes ansvar for studentvelferd, ulike måter å arbeide opp mot samskipnadene på, ulike organiseringer av velferdsting, privat boligformidling m.m. Vi sitter tilbake med en veldig positiv erfaringsutveksling, og anbefaler det kommende arbeidsutvalg å fortsette et slikt samarbeid. Studenter og rus På bakgrunn av vedtak på forrige Velferdstingsmøte, er det sendt ut invitasjon til Kulturstyret, Studentparlamentet, NSU-H, Studio, Det Norske Studentersamfund og SBIO til å delta i arbeidsgruppen. Frist for å velge kandidat er satt til 5. november, og etter dette vil arbeidsutvalget ta initiativ til det første møtet. Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å oppnevne Velferdstingets kandidat til arbeidsgruppen og siden det ikke forelå noen kandidater, har leder og nestleder sagt ja til å sitte i arbeidsgruppen ut sin valgperiode. Leder og nestleder har også vært i møte med AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk) for å høre om deres prosjekt om studenter og rus. I tillegg ble det på velferdsseminaret diskutert muligheten for å lage en felles sak om rus og psykisk helse til førstkommende landsstyremøte i NSU. Leder og nestleder vil trolig ta til med dette snarlig. Arbeid opp mot Oslo kommune Innbyggerinitiativet som er utarbeidet i samarbeid med Studentparlamentet på UiO, SBIO, NSU-H og Studentparlamentet på Høgskolen er nå sendt inn til innbyggerinitiativet. Det vil deretter bli sendt videre til de respektive komiteene for behandling, før saken legges frem for bystyret. Det forventes en behandlingstid på 5 måneder før sakene blir endelig avgjort. Det er imidlertid viktig at det blir gjort grundig lobby hos partiene både mens sakene er til behandling i komiteene og før de legges frem for bystyret. I korte hovedtrekk bes det om: - Årlig øremerke en post, Støtte til studentkulturelle tiltak, på kr. 3 mill ved behandling av den ordinære tilskuddsordningen til kunst- og kulturtiltak. - Saker som angår studentboliger skal få automatisk fortrinn i plan- og bygningsetaten. - Kommunen skal bidra til å styrke eksisterende karriereveilednings- og rekrutteringstilbud ved lærestedene, for å kunne sikre studenter jobb under og etter studiene. - Kommunen må ta et større ansvar for prosjektet Studenthovedstaden gjennom økonomiske bevilgninger og aktiv politisk deltakelse ved byråd for byutvikling. Overfor kommunen arbeides det også med å få godkjent SiO sin reguleringsplan vedr. Vestgrensa 2. I dag er det kun godkjent for å bygge 4 etg. høyt, mens det er ønskelig å bygge 6 etg pga høye grunnskostnader. Saken er for tiden til behandling i Plan- og bygningsetaten. Ordinær behandlingstid kan ta opptil ett år, og vi arbeider derfor med å få prioritet i behandlingskøen. Det forventes at saken må opp til behandling i byutviklingskomiteen, og det arbeids derfor også overfor de politiske partiene med saken. 8

9 Det er også (endelig!) satt dato for neste møte i Forum for studentsaker, hvor Velferdstinget m.fl. møter byråd for barn og unge, Torgeir Ødegård. Neste møte vil være 29. november. Kommunens/Nordre Aker sitt tilskudd til studentbarnehagene er bl.a. en av sakene vi da vil ta opp. Arbeid opp mot SiO Som alltid avholder arbeidsutvalget møter med hovedstyrestudentene og studentrepresentantene i delstyrene. Her diskuteres saker som skal opp på styremøtene. Vi har også hatt vårt månedlige lunsjmøte med konsernledelsen. Som tidligere opplever vi å ha et godt samarbeid med de fleste av SiOs avdelinger. Valg til Velferdstinget Inneværende valgperiode er som kjent snart over, og nytt Velferdsting må velges for så å konstituere seg mandag 3. desember. Det er de lokale studentdemokratiene som har ansvar for å arrangere valg for sine læresteder. Det er oversendt valgbrev, valgreglement, valgprotokollskjemaer og liste over verv tilknyttet Velferdstinget for 2008 til studentdemokratiene. Valg må være foretatt innen 15. november, og valgprotokoller må være Velferdstinget i hende innen 20. november. Velferdsseminar 2008 Til de av dere som har planlagt et år til i Velferdstinget, så er det bare å sette av datoene lørdag 9. søndag 10. februar Da er det reservert rom og konferanselokaler på Sørmarka kurs- og konferansesenter. Tidligere har vi vært på Thorbjørnrud, men her var ikke ledig før februar. Dette anså vi som for sent, og ville også ha vært i strid med Velferdstingets vedtekter som sier at seminaret må avholdes senest 15. februar. Julebord/Avslutning for Velferdstinget 2007 På Velferdstingsmøte 3. september ble det bestemt at julebord blir lørdag 8. desember. Studentparlamentet har planlagt å ha julebord samme dato, og vi har derfor avtalt at vi har felles arrangement i 10. etg. i Administrasjonsbygningen. Invitasjon vil bli sendt ut senere. Selv om det er to måneder igjen av valgperioden, er dette siste Velferdstingsmøte før arbeidsutvalget går av. Vi vil gjerne takke Velferdstinget for å ha gitt oss muligheten til å jobbe for dere inneværende år. Det har vært spennende og utrolig givende! Vi håper å se flest mulig av dere på julebordet og forhåpentligvis også videre i Velferdstinget! Med vennlig hilsen Stine Winger Minde, leder av Velferdstinget Sten J. McNeil Ånnerud, nestleder av Velferdstinget Iris G. Øiesvold, leder av Velferdspolitis komité Ingvild Reymert, leder av SiO-komiteen 9

10 Referatene fra møtene i Hovedstyret ligger ute på Trykk på Om SiO og så Hovedstyret i SiO for å finne dem. Hovedstyreseminar/møte oktober 2007 Hovedstyret hadde seminar hvor direktørene for medlemsinstitusjonene våre møtte første dagen: Direktør Einar Fageraas, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Direktør Beate Pettersen, Det teologiske Menighetsfakultet, Direktør Erling W. Wist, Kunsthøgskolen i Oslo, Direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole, Direktør Ingeborg Harsten, Norges musikkhøgskole og Adm. direktør Knut Børve, Norges veterinærhøgskole i tillegg til assisterende direktør på UiO, Tove Kristin Karlsen og Konserndirektør på BI, Jens Petter Tøndel som begge sitter i Hovedstyret. På seminaret var hovedsaken SiOs strategiplan for , og da særlig spørsmålene rundt punktene om én studentsamskipnad i Oslo, SiOs nye miljøambisjon og den teknologiske oppgraderingen av min side, som det ble orientert om på forrige møte. Alle direktørene ved medlemsinstitusjonene ga sin tilslutning til tanken om én studentsamskipnad og var ellers positive til samarbeid på miljøområdet. På hovedstyremøtet vedtok styret blant annet å bruke inntil 4,9 millioner kroner på et itsystem som skal erstatte deler av det gamle og utdaterte som studentboligene bruker i dag. Systemet skal, i tillegg til en rekke andre funksjoner, gjøre det mulig for studentene å betale husleien sin via e-faktura. Styret vedtok også å bruke ca. 9 millioner kr på å bygge leiligheter i første etasjen i Olav M. Troviksvei 2 og 4 på Kringsjå studentby hvor det i øyeblikket ikke benyttes verken til boligformål eller annet. Fukt- og muggutfordringer i Siloen Vi har utfordringer med fukt og mugg i en del av enheter på Siloen på Grünerløkka. I skrivende stund er det ca 20 enheter som er rammet av dette problemet, men det foregår et stort kartleggingsarbeid for å finne ut hvor stort omfanget er. De beboerne som er rammet har eller er i ferd med å bli flyttet til andre enheter. Det er ikke tildelt nye leiekontrakter på Siloen slik at flest mulig av de som ønsker seg en annen bolig her skal få muligheten til det. Studentene vil få reduksjon i husleien og eventuelle møbler etc. som har fått skader knyttet til 10

11 dette vil bli erstattet. Studenthelsetjenesten vil også være behjelpelige dersom noen av beboerne ønsker å bli sjekket i forhold til plager relatert til fuktighet/mugg. I øyeblikket er det vanskelig å si så mye mer om denne saken, men jeg håper at det vil foreligge mer informasjon til Velferdstingets møte. Arbeidslivsdagen Karrieresenteret på UiO arrangerte den årlige Arbeidslivsdagen 18. oktober, med over 70 arbeidsgivere til stede. For å møte behovet ble deler av Studentkafeenes arealer på Frederikke også tatt i bruk. Silje Winther Hovedstyreleder 11

12 Orientering SiO boligstyremøte tirsdag 30. Oktober 07 Hovedsakene på dette styrtemøte var vedtak av budsjett for 2008 for studentboligene, samt diskusjon rundt ny leiekontrakt. Budsjettet for boligdivisjonen sendes hovedstyret for godkjenning, før det blir orientert noe mer om budsjettrammene for SiO bolig Man fikk under styremøte kommet med flere konkrete innspill både mot budsjett, og utarbeidelsen av ny kontrakt. Driftsregnskapet for 07 frem til og med september viser et positivt avvik i forhold til budsjett. Akkumulert kan studentboligene vise til et årsresultat som er langt bedre enn budsjettert, og et årsreultat bedre enn fjorårets. Store energibesparelser påvirker resultatet positivt. Forsiden av utgave nr 28 av Universitas beskrev utfordringer med muggsopp på Siloen på Grunerløkka. Problemet med muggsopp i hyblene kommer i fra de innebygde sisternene. Det pågår i disse dager en stor og omfattende kontroll av samtlige 225 hybler, hvor de til nå har klarlagt muggproblemer i 20 av de 100 første kontrollerte hyblene. Saken er en garantisak mellom SiO eiendom og sisterneprodusenten og entreprenøren. Dette er også å regne som en forsikringssak. SiO bolig har iverksatt omfattende tiltak som informasjonsmøte, testrapport og legesjekk for beboerne, samt tilsvarene hybel og økonomisk kompensasjon for de berørte. Dette for å ivareta de beboende studentene i Siloen best mulig. Beboerene har gitt en svært postitv tilbakemelding på måten studentboligene har håndtert saken. I tillegg behandlet styret en sak om oppsigelsestid på leiligheter. Tall fra studentboligene viser at svært mange takker nei til par- og familiebolig fordi de sitter med en oppsigelsestid på 3 mnd i det private markedet, og/eller trenger lengre tid til å planelgge flytting. Mange ber om kontraktsutsettelse på en måned. Ved å ha 3 mnd oppsigelsestid på par- og familieboliger vil man gjøre det mer forutsigbart for de som ønsker å flytte inn i en slik bolig. Boligstyret besluttet å øke oppsigelsestiden på par- og familieboliger fra 2 til 3 måneder. I forslag til statsbudsjett foreslår man at SiO overtar studenthuset i Schultzgate ved Majorstua vederlagsfritt. Dette er en eldre bygård med en femtitall leiligheter. Bygården trenger en vesentlig oppgradering, det er enda ikke avklart hvorvidt det følger noen midler til dette. Boligstyret ser på en overtagelse som en mulighet til å diversifisere SiOs boligtilbud ytterligere, da Schultzgate er ganske ulikt boligtilbudet til SiO forøvrig. Med vennlig hilsen Anders Stedding Kristiansen Studentrepresentant SiO boligstyre Mari Markman Studentrepresentant SiO boligstyre Ærede Velferdsting, Rapport fra styret i Collegium Novum as Pilestredet, torsdag 31. oktober

13 Det har siden sist ordinære Velferdstingsmøte ikke blitt avholdt møter i Collegium Novum as styre. Dette følger av allerede oppsatt møteplan, og er således ikke uventet. Det er derfor ikke noe å rapportere fra styret i Collegium Novum as. Neste styremøte er berammet til 14. november Med hilsen Ulrik Motzfeldt (sign.) Studentrepresentant i Collegium Novum as styre 13

14 Saksfremlegg Dato: 1.november Sak: 3a Forslagsstiller: Ingvild S. Reymert Valg av representanter til SiOs hovedstyre og til Velferdstingets arbeidsutvalg. Formalisering av sedvaner. Endringsforslag 1: 2.2: Tilføying etter 20.november. Senest en uke etter 20 november innkaller leder av Velferdstingets leder samtlige fraksjoner fra alle lærersteder til forhandlinger om verv i Velferdstingets arbeidsutvalget Endringsforslag 2: Nytt kapittel mellom kapittel 4 og 5: Kapittel 5 Valg til SiOs hovedstyret 5.1 Virkeområde Dette kapitlet gjelder ved personvalg til personvalg til SiOs hovedstyre og supplerer vedtektenes øvrige bestemmelser. 5.2 Valgbarhet Enhver student tilsluttet Studensamskipnaden i Oslo kan stille til valg til SiOs hovedstyre. 5.3 Valgmåte Studentene har fire representanter i SiOs hovedstyre. Hver representant velges for 2 år, hvor det velges 2 nye representanter hvert år. Representantene velges på Velferdstingsmøte i oktober. Leder av Velferdstinget skal minst en uke før ha innkalt samtlige fraksjoner fra alle lærersteder til forhandlinger minst en uke før. Hovedstyreleder velges på velferdstingsmøte i november. Hovedstyreleder velges blant de fire studentrepresentantene i hovedstyret. 5-4 Kjønnsfordeling Det skal minst velges et av hvert kjønn av de to representantene som velges inn i hovedstyret. Begrunnelse: 14

15 Bakgrunnen for endring av valgordning til verv i Velferdstingets arbeidsutvalg er å gjøre sedvane om til vedtekter. Dette gjør det mer oversiktelig, og samtidig sikrer at vi beholder ordningen om forhandlingsmøter som i dag fungerer veldig godt. Bakgrunnen for ending av valgordning til verv i SiOs hovedstyret er å gjøre forhandlinger mellom fraksjoner, som i dag skjer uoffisielt og bak lukkede dører, mer synlige og inkluderende. Formelle forhandlinger vil sikre at også små fraksjoner og samtlige lærersteder blir inkludert. Samtidig er det svært problematisk med dagens ordning at terskelen for å stille er svært høy. Forslagstiller Ingvild S. Reymert, Arbeidsutvalget i Velferdstinget 15

16 Saksfremlegg Dato: 12. november 2008 Sak: 4a Forslagsstiller: Ingvild S. Reymert på vegne av SiO komiteen Overskrift: Helsepolitisk dokument SiO komiteen har denne høsten utarbeidet et helsepolitisk dokument. I denne prosessen har vi vært i kontakt med både, Studenthelsetjenesten, Studentrådgivningen, Tannhelsetjenesten, KIK (selvforsvarsinstruktørene ved SiO), MiFA (Minoriteter i Fokus), Skeiv Ungdom, Likestillingssenteret og Amnesty International. Vi har hatt spesielt god kontakt med Marit Ekeland administrerende overlege ved studenthelsetjenesten. Hun fikk også tilbudet med å komme med en høringsuttalelse, men takket nei til tilbudet. Vi jobbet ut i fra Studentparlamentets helsepolitiske dokument fra Her gikk vi systematisk gjennom punktene for å se hvorvidt de var oppfylt. Vi oppdaget at en del var oppfylt, men at mange krav ikke var nådd. Disse kravene er bakt inn i vårt nye dokument. I tillegg har vi lagt til en rekke områder inne kurs, informasjon og helseforebyggende tiltak som ikke var dekket i det forrige dokumentet. Med vennlig hilsen Ingvild Reymert Leder av SiO-komiteen 16

17 Helsepolitisk dokument Studentenes helse kommer like mye an på psykososiale forhold som for eksempel ernæring, fysisk aktivitet og hvordan en takler stress, som hvor lang køen til studenthelsetjenesten er. Det er derfor viktig at studenthelsepolitikk utformes med et helhetlig helseperspektiv der ulike organer og organisasjoner som påvirker studentenes helse har et tett samarbeid. Velferdstinget ønsker derfor å legge spesielt vekt på forebygging, kurs og informasjonsarbeid i dette dokumentet. 1.0 Forebygging, kurs og informasjonsarbeid Det finnes mange organer i SiO og organisasjoner på studiestedene som tilbyr forebyggende tiltak, kurs, informasjonsarbeid og andre virksomheter som påvirker studentenes helse. Studenthelsetjenesten driver forebyggende arbeid for psykiatriske-psykologiske lidelser med blant annet kurstilbud. Studentrådgivningen har også en rekke kurs. Samtidig spiller også idretten og kafeene med deres tilbud til studentene en viktig rolle for studentenes helse. I tillegg har Skeivt Forum tilbud for skeive, og KIK- selvforsvar og grensesetting har selvforsvarskurs for jenter. I dette arbeidet er det viktig at de ulike aktørene har god kontakt og samarbeider godt, og hvor studenthelsetjenesten spiller en aktiv rolle som informasjonsformidler. - Det bør utarbeides en nettside og felles brosjyre for alle disse og lignende aktiviteter slik at det blir mer oversiktlig for studentene hvor de skal henvende seg dersom de ønsker forebygging, kurs og informasjon om helse. 1.1 Vold og diskriminering Vold og diskriminering er et stort samfunnsproblem. Det er viktig at studenter som blir utsatt for vold eller andre traumatiske opplevelser har et godt tilbud de kan benytte seg av. Både informasjon, grupper og individuell oppfølging bør være tilgjengelig for ofre for vold. Samtidig ser vi at enkelte grupper er mer utsatte enn andre. Velferdstinget velger derfor å sette spesielt søkelys på skeive, minoriteter og vold mot kvinner Skeive Skeive er en gruppe som utsettes for mobbing, vold og diskriminering på grunn av sin seksuelle legning, og har som gruppe dårligere psykisk helse enn majoriteten av studentmassen. Det er derfor viktig at skeive får et spesielt tilbud for problemer og utfordringer de møter. - Studenthelsetjenesten bør ta ansvar og i samarbeid med Skeiv Ungdom og Skeivt Forum utarbeide et godt tilbud for skeive Minoriteter Studenter med minoritetsbakgrunn opplever gjerne andre helseutfordringer enn majoriteten av studentmassen. I studenthverdagen har studenter med minoritetsbakgrunn oftere større språklige utfordringer, opplever større grad av kulturproblematikk og kan utsettes for rasisme. Dette kan være en ekstra belastning som igjen kan påvirke helsa negativt. Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA) driver ulike aktiviteter knyttet til utfordringer minoriteter møter. De driver blant annet med veiledning, språkhjelp og oppfølging av studenter med minoritetsbakgrunn. Dette er tiltak Velferdstinget synes er svært positive. I dag har MiFA kontakt med studentrådgivningen, dette er en kontakt vi håper styrkes og at også studenthelsetjenesten draes inn i samarbeidet. - Vi mener studenthelsetjenesten og studentrådgivningen sammen med MiFA bør utarbeide et godt tilbud for studenter med minoritetene. 17

18 1.1.3 Vold mot kvinner Vold og seksuell trakassering mot kvinner er et alvorlig samfunnsproblem. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser anslår at mellom og kvinner utsettes for vold i nære relasjoner hvert år. 1 I NIBRs voldsundersøkelse fra 2005 oppgir hver femte spurte kvinne at hun har blitt prøvd voldtatt av menn utenfor parforhold og hver tiende kvinne har opplevd voldtekt. Vold mot kvinner er svært alvorlig for de utsatte, men skaper også utrygghet blant de fleste kvinner. Det er derfor viktig at det også gies spesielle tilbud til kvinner mot seksualisert vold. Det er vanskelig å vite hvordan man kan bekjempe og løse dette problemet. KIK selvforsvar og grensesetting er en gruppe som i samarbeid med Studentidretten tilbyr selvforsvarskurs for jenter. Selvforsvarskursene har grensesetting som hovedfokus, men lærer også jenter hvordan man best skal håndtere truende situasjoner. KIKs erfaringer er at jenter som sliter med angst når de går alene på natterstid sier at de takler slike situasjoner bedre etter selvforsvarskurs. KIKs erfaring er også at jentene som har deltatt på kursene sier at de i større grad er rustet til å si i nei til alvorlig og mindre alvorlig seksuell trakassering, og er mer forberedt på å takle truende situasjoner. Selvforsvarskursene er derfor et godt tiltak for å lære jenter selv å sette egne grenser, og hjelper jenter til å takle frykt knyttet til seksualisert vold. Velferdstinget mener økonomisk støtte av selvforsvars er viktig for å bedre psykisk helse for jenter og ønsker derfor å styrke tilbudet ved SiO. Problemet med seksuell trakassering er at problemet ikke er godt nok kartlagt. Velferdstinget støtter derfor Studentparlamentets krav om kartlegging av seksuell trakassering. Velferdstinget vil: - Utarbeide god informasjon og et godt tilbud for utsatte jenter. Gjerne i samarbeid med andre aktører i Oslo - Øke bevilgningene til KIKs selvforsvarskurs med mål om å øke kapasiteten og redusere prisen. - Opprette samtalegrupper for ofre for seksuelltrakassering og vold. 1.2 Kjønnsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer Velferdstinget mener det er viktig at det gis god og tilstrekkelig informasjon om kjønnsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer. Vi støtter derfor studenthelsetjenestens sitt arbeid med forebyggingstiltak som blant annet bedre tilrettelegging av klamydiatesting. Vi støtter også Velferdstingets tidligere vedtak om at det skal gis ut gratis kondomer på alle student puber. Derimot må det i samarbeid med studentpubene arbeides for en bedre distribuering av kondomene, som nå tenderer til å bli liggende på Velferdstingets egne kontorer. 1.3 Ernæring Ernæringsproblemer er en av de viktigste helseutfordringene man står ovenfor ellers i samfunnet. Vi ser dessverre også at studenter sliter med overvektighet, mens andre med spiseforstyrrelser. Velferdstinget støtter derfor kafeenes arbeid for et mer sunnere mattilbud. Kurs og veiledning for studenter med overvektighetsproblemer og spiseforstyrrelser og 1 18

19 matlagingskurs for internasjonale studenter er også aktiviteter vi støtter. Samtidig mener vi at disse tiltakene bør satses mer på og utvides. 1.4 Stressforebyggende tiltak Tallene for studenter med stressplager er skremmende. Det er ofte lettere å forhindre stressrelaterte lidelser enn å behandle dem. Vi mener derfor studenthelsetjenesten bør ha en aktiv stressforebyggende politikk. - Studenthelsetjenesten bør lage plakater med råd om hvordan man ikke pådrar seg senebetennelse, muskelsmerter, migrene og andre stressplager i studietiden. Plakatene bør inneholde 10 råd om hvordan man skal lese, ta pauser, gjøre øvelser, trene for å hindre stress plager - Lage lignende løpesedler som deles ut under eksamensperioden - Fysioterapeutene bør avholde gratis kurs i hvordan man kan gjøre øvelser for å forhindre muskelsmerter og senebetennelser. 1.5 Alkohol SIRUS rapport om studenter og rusmidler viste ikke overraskende at forbruk av alkohol er høyt, men mer skremmende viste den at forbruket har økt drastisk de siste årene. Vi mener studenthelsetjenesten sammen med studentene må ta sin del av ansvaret å motarbeide dette. Velferdstinget mener derfor samarbeidet med Studentparlamentet ved Universitet i Oslo med å samarbeide med ulike studentorganisasjoner ved lærestedene er et svært viktig initiativ. Studenthelsetjenesten tilbud om selvtest for alkoholproblemer også er et bra tilbud. 2.0 Behandling Studenthelsetjenesten tilbyr både allmennmedisinske tjenester, psykiatrisk-psykologiske tjenester, fysioterapi, tannhelse, akutt hjelp og samarbeid med ANSA (Fellesorganisasjon for utenlandsstudenter). Siden Studentparlamentet vedtok et helsepolitisk dokument i 2002 har det skjedd en del endringer. Studenthelsetjenestens lokaler er ferdigbygget og man har etablert en tannhelsetjeneste. Studenthelsetjenesten har også begynt å ta 100 kroner i egenandel for studenter som ikke har fastlege ved helsetjenesten, og de prioriterer fastlegestudenter. Dette er ordninger Velferdstinget støtter og mener bidrar til at flere studenter velger fastlege hos studenthelsetjenesten. Forsatt ser vi at studenthelsetjenesten sliter med lang kø og har få fastlegepasienter. 2.1 Lang kø Ofte er det opp til 4 ukers ventetid på vanlig time hos lege, noe som fører til at mange studenter velger lege et annet sted. Et av studenthelsetjenestens hovedfokus bør være å redusere kø. - Det bør ansettes helsesøstere som kan ta unna de studentene som ikke trenger legehjelp, men kan klare seg med en helsesøster (prevensjonskonsultasjoner, kjønnsykdommer, lettere psykisk besvær, svangerskapskontroller) - Gjennomføre en kostanalyse der størrelsen av kapasitetsøkning og følgende kostnader av utvidelse av åpningstider beregnes. 2.2 Fastlege Et stor problem ved studenthelsetjenesten er at studentene ikke har fastlege der. Dette fører til store økonomiske tap for studenthelsetjenesten. Dette er tapte midler som kunne ha vært med 19

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer