~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 -"

Transkript

1 GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: eller pr. sms , husk forfallsgrunn og avsender. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gåivuona suohkan I Kåfjord kommune, lderdalen, for Karin Karlsen (s.) leder ~~~ sekretær - 1 -

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 18/15 RS 19/15 LOGO FRA KÅFJORD KOMMUNE PÅ HETTEJAKKER Vedr. andel til aktivitetsdel - Samisk språksenter i Kåfjord 2015/ /607 RS 20/15 Endringer i utviklingstilskuddets aktivitetsplan 2015/407 RS 21/15 Klage - endringer i utviklingstilskuddets aktivitetsplan 2015/407 RS 22/15 Rapport fra Samefolkets dag 2015/247 RS 23/15 PS 10/15 Regional spørreundersøkelse samisk- og finskundervisning i N-T Manndalen skole - Søknad om støtte til ekskursjon til Gorravárri skuvla/komsa Skole 2015/ /1073 PS 11/15 Budsjettregulering juni /1134 PS 12/15 Budsjettregulering juni Samisk språksenter 2015/1135 PS 13/15 Rapport - Tospråklighetsmidler kap /1030 PS 14/15 Samisk språksenter - Årsmelding /607 PS 15/15 Foreløpig handlingsplan Tospråklighetstilskudd 2015/407 PS 16/15 Handlingsplan Samisk språksenter 2015/607 PS 17/15 Odd Gaare - Søknad om støtte til gårdsskilt på samisk 2015/519-2-

3 RS18/15LOGOFRAKÅFJORDKOMMUNEPÅHETTEJAKKER RS19/15Vedr.andeltilaktivitetsdel-SamiskspråksenteriKåfjord RS20/15Endringeriutviklingstilskuddetsaktivitetsplan RS21/15Klage-endringeriutviklingstilskuddetsaktivitetsplan RS22/15RapportfraSamefolketsdag RS23/15Regionalspørreundersøkelsesamisk-ogfinskundervisningiN-T -3-

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: B57 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/15 Samepolitisk utvalg Samiskklassen v. Manndalen skole: Søknad om støtte til ekskursjon til Gorravárri skuvla/komsa Skole Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad 2 Kostnad soversla g Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til samiskklassens ekskursjon til Alta høsten 2015 jfr. søknad. Midlene er ikke ment å dekke kostnader i forbindelse med vikarer/lærere og uforutsette utgifter. 2. Bevilgningen utbetales etter at vi har mottatt dokumentasjon av kostnader, samt en kort rapport om gjennomføringen og det faglige innholdet av turen. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post Manndalen skole 5. Post Reserv. Samepol, reduseres tilsvarende. Saksopplysninger Samiskklassen v. Manndalen skole søker kr i støtte til gjennomføring av ekskursjon til Alta. I søknaden er ekskursjonen satt til juni 2015, men etter samtale med rektor er denne utsatt til høsten. På turen skal samiskklassen på 8 elever, ha med seg 2 lærere og 2 foreldre. Turen går over tre skoledager. -4-

5 Formålet med turen er tredelt. Primært står den språklige treninga i fokus, men også knytting og vedlikehold av kontakter da Komsa skole var på besøk i Manndalen våren I tillegg er turen ment som en motivasjon og inspirasjon til videre arbeid og innlæring av samisk språk. Kåfjord kommune er eneste søkerinstans, og hele kostnaden søkes dekket her. Kostnadene fordeler seg på transport kr , kost og losji kr 6 000, inngang kr , vikarutgifter kr og uforutsett kr Totalt kr Vurdering Det er tidligere blitt bevilget midler til samme formål, og vurderes dermed å falle inn under formålet med midlene og etablert støttepraksis. Søknaden vurderes positivt. Dette fordi det er viktig å ha fokus på 1.språkselevene i Kåfjord, og slike turer kan være en verdifull del av undervisningen og det sosiale fellesskapet i klassen. Det er også viktig å møte andre som også har samisk som 1.språk. Slike turer kan også være viktig forhold til motivasjon, inspirasjon og videre arbeid med samisk språk. Administrasjonen vil likevel ikke innstille positivt på hele det omsøkte beløp. Turen til Alta forståes som en del av undervisningen, og skolen må ta sin del av kostnadene med dette eller søke dette dekt på andre måter. -5-

6 - Gåivuona suohkan/kåfjord kommune Olderdalen SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL SKOLEBESØK TIL GORRAVÅRRI SKUVLA/ KOMSA SKOLEN I ALTA KOMMUNE Med dette søkes om støtte på kr ,-. til å dekke utgiftene i sammenheng med skolebesøk til Alta kommune i perioden juni Sarniskklassen ved Olrnmåivåkki skuvla/manndalen skole planlegger en ekskursjonstur til Gorravårri/Komsa skole i Alta kommune i perioden Juni På turen skal samiskklassen, med åtte elever ha med seg to lærere og to foreldre. Bakgrunn og formål med turen: Hovedformålet med turen en tredelt. Det primære er at elevene skal få mer språklig trening. Turen skal også bidra til å knytte nye kontakter, evt. oppfriske tidligere kontakter elevene har i Ålaheadju/Alta. Sist men ikke minst er turen ment som en motivasjon og inspirasjon til videre arbeid og innlæring av samisk språk. Det er viktig å knytte kontakter og å ha flere arenaer for språkutvikling. Gorravårri/Komsa skole var på et todagers besøk ved Olmmåivåkki/Manndalen skole våren Denne turen er ment som en gjenvisitt. Dette for at elevene kan opprettholde kontakten i fremtiden for å inspirere dem til å utvikle egen kompetanse i samisk språk og kultur. Tidsplan: Turen er ment å ha en varighet over to skoledager. Første halve dagen går til kjøring fra Olmmåivåggi/Manndalen til Ålaheadju/Alta. Andre halve dagen den andre dagen går til returen fra Ålaheadju/Alta til Olmmåivåggi/Manndalen. I de klassetrinnene elevene er i, er kompetansemålene bl.a. følgende: Sosialt samvær interaksjon med elever fra andre skoler Praktisering av samisk språk Steinalderen i den nære lokalhistorien (her: besøke Alta Museum: helleristningsfeltet) WWII - 70 år siden krigen sluttet (her: besøke Tirpitz-museet i Gåvuotna/Kåfjord) I grove trekk vil programmet se slik ut: 1. dag: a. avgang fra 0Immåivåggi/Manndalen kjøreturen tar ca. fire timer b. ankomst til Ålaheadju/Alta. innlosjering på skolen c. bespising/lunsj ca. kl d. hospitering ved Gorravårri/Komsa skoie fra etter lunsj og ut dagen e. etter skolens slutt er det bespising av middag sammen med en skoleklasse ved Komsa f. ettermiddagprogram: Nordlysbadet /badeland g. kveld: ro for natten ki

7 Kostnadsoverslag tur til Alta Leie av buss 5 000,00 Sj åfør 3 000,00 Diesel 1 500,00 Leie av hytte en natt 1 500,00 Bespisning/kostugifter 2 500,00 Inng.: Badeland: voksen: 130,- x 4 520,00 barn: 95,- x 8 760,00 Inng.: Tirpits-museet: med guiding 120,- x ,00 Inng.: Alta-museum: guiding ca. 45 min 600,00 voksen: 95,- x 4 380,00 barn: 25,- x 8 200,00 Vikarutgifter: to lærere to dg + overtid 8 000,00 Uforutsette utgifter 1 500,00 til sammen ,00-7-

8 2. dag: a. vi starter dagen på Gorravårre/Komsa skole b. Alta Museum: helleristninger - guidet tur c. bespising/ lunsj kl d. etter lunsj starter turen hjemover. Vi stopper for omvisning på Tirpitz-museet e. stopp for bespisning/middag på Storslett(?) f. ankomst Olmmåivåggi/Manndalen ettermiddag/tidlig kveld Kostnadsoverslag: Se eget vedlegg. Med hilsen V Vedlegg: kostnadsoverslag -8-

9 Kostnadsoverslag tur til Alta Leie av buss 5 000,00 Sjåfør 3 000,00 Diesel 1 500,00 Leie av hytte to netter 3 000,00 Bespisning/kostugifter 3 500,00 Inng.: Badeland: voksen: 130,- x 4 520,00 barn: 95,- x 8 760,00 Inng.: Tirpits-museet: med guiding 120,- x ,00 Inng.: Alta-museum: guiding ca. 45 min 600,00 voksen: 95,- x 4 380,00 barn: 25,- x 8 200,00 Vikarutgifter: to læreret tre dg + overtid ,00 Uforutsette utgifter 2 000,00 til sammen ,00-9-

10 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 153 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 11/15 Samepolitisk utvalg Budsjettregulering juni 2015 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Budsjettregulering juni 2015, skjema Rådmannens innstilling Vedlagte innstilling vedtas som forelagt. Saksopplysninger Bevilgning fra Sametinget er for 2015: Basis- og betjeningsdel kr Utviklingsdel kr Totalt kr Bevilgnings utviklingsdel fordeles slik, jfr. vedtak i sak 140/14 i sametingsrådet, samt vår søknad om endring av : Samisk språksenter, utviklingsrelatert arbeid kr Ekstraressurs barnehage kr Lønnskompensasjon foreldre/nært pårørende kr Tospråklig barnebok kr Kulturskolen kr Bibliotek kr Samiske kulturuttrykk der hvor folk ferdes kr Samisk/norsk salmesang kr Søkbare midler kr Stipend kr (anke inne) Riddu Riđđu festivála kr (anke inne) -10-

11 Vurdering Regulering er gjort i forhold til følgende poster: Post vikarutgifter, etater samisk: kr overført til post Interne overføringer. Gjelder to ansatte som har tatt samiskstudie (20 stp). Post overtid: Etterslep fra 2014, i tillegg til Post honorar: Knytta til samisk konferansier UKM. Post Annen lønn: Posten dekker formålet med foreldrestøtte og støtte til nært pårørende demens lønnsdekning. Ingen søkning innenfor formålet til studiet i vår. Grunnen kan være at dette kurset var på et høyere nivå. Dette er også årsaken til reduksjonen i beløp. Til høsten september- arrangres SAAL 1 som er på nybegynnernivå. Vi håper å få søknader inn da. Det er rom for 3 søknader á inntil kr Post lønn oversetting: Reduksjon med kr Post Oversetting er styrka med kr Mens den første posten knyttes mot enkeltpersoner (oversettingsoppdrag) knyttes den andre posten seg mot firmaer. Post Matvarer ekskursjon/leirskole: Knytter seg mot ekskursjoner dor studenter på språksenterets samiskkurs. I år var deltakerne på ekskursjon til Skibotndalen. Post Ekskursjon opphold: gjelder samme formål. Det samme gjelder for post transport ekskursjon. Denne posten er imidlertid redusert med kr Det står et mindre beløp igjen her, noe som kan benyttes til evt ekskursjon i forbindelse med høstens kurs. Post hotellopphold: Økt med kr Dette har bakgrunn i at det har vært møtevirksomhet i forbindelse med kommunereform og tospråklige kommuner. Post stillingsannonser: Posten er redusert. Tidligere ble norskspråklig annonsering som omfatta dette arbeidsområdet satt her. Dette er nå tatt bort, og all annonsering belastes post kunngjøringer. Post husleie: Omfatter leie av lokale på Olderdalen husflids hus i forbindelse med samisk språkkafe, samt leie av kulturhuset til Paaskidagen i Kåfjord. Post kjøp av datamaskin: Ny og større datamaskin kjøpt. Post Interne overføringer: Omfatter følgende: Kurs fast ansatte: Lunddobálggis: kr (Vedtak i Kå SPU i 2014) Samiske kulturuttrykk der hvor folk ferdes: kr Post Samisk språksenter: Økning pga ansatt har deltatt på studie i samisk. Postene Riddu og tilskudd stipend: Sametinget er ikke enige i å gi penger over tospråklighetsmidlene til disse formålene. I og med at vi har en anke inne til behandling i sametingsrådet, har vi ikke tatt disse postene bort. Vil også være problematisk å ta bort stipendformålet i år, i og med at det er en forventning om at dette er en ordning som er gjeldende. Bortfall må evt være fra neste budsjettår. -11-

12 Post Tilskudd fra Sametinget: Reduksjon i bevilgning fra Sametinget. -12-

13 Regulering juni 2015 NY.xls Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud LØNN I FASTE STILLINGER , VIKRUTG. ETATER SAMISK OVERTID 5539, HONORAR(TREKKPLIKTIG EKSTRA BILGODTGJ , , ANNEN LØNN LØNN OVERSETTING/TOLKING TELEFONGODTGJØRELSE , , TAPT ARBEIDSFORTJENESTE , , MØTEGODTGJØRELSE , , PENSJONSUTGIFTER KLP 40901, KONTORUTGIFTER ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER FAGLITTERATUR FRITT SKOLEMATERIELL MATVARER 979, BEVERTNING I KOMMUNAL REGI BEVERTNING VED MØTER/UTVALG MV 1445, MATVARER EKSKURSJONER/LEIRSKOLE MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON 228, TOLKETJENESTE/OVERSETTING ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 1232, EKSKURSJONER OPPHOLDSUTGIFTER 2777, HOTELLOPPHOLD 16442, OVERSETTEING TAPT ARB.FORTJ TIL ARBEIDSGIVER STILLINGSANNONSER KUNNGJØRINGER 37629, , , GAVER VED REPRESENTASJON , , TELEFON/TELEFAX-OPPFØRINGER BOKGAVE 1.KLASSE/KONFIRMANTER , , KURSAVGIFTER UTL.KURS-FERGE,BUSS,FLY MV KURS FOLKEVALGTE SKYSS OG KOST PÅ REISER 9767, SKYSS OG KOST VED KURS SKYSS OG KOST- UTVALG 8537, SKYSS OG KOST-KURS UTVALG SKYSS OG KOST - SAMISKOPPLÆRING DRIVSTOFF OG REKVISITA TRANSPORT EKSKURSJONER 1230, UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V HUSLEIE INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV DATAMASKINER 6995, INTERNE OVERFØRINGER IO TIL 130,135,138,140,660, IO TIL KÅFJORD BIBLIOTEK IO TIL KÅFJORD KULTURSKOLE IO TIL OLDERDALEN SKOLE , , IO TIL MANNDALEN SKOLE , , IO TIL TROLLVIK SKOLE IO TIL SAMISK SPRÅKSENTER MOMS 15941, TILSKUDD TILSK. KIRKELIG FELLESRÅD , , TILSK. AB SAMISKE AVISER RIDDU RIDDU-TILSKUDD TILSKUDD STIPEND/ETDANNING RESERVERT SAMEPOLITISK UTVALG , , RESERVERT REALKOMPETANSEPOTT , , REFUSJON FRA STATEN , , TILSKUDD FRA SAMETINGET SUM KOLONNER Side 1-13-

14 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 153 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 12/15 Samepolitisk utvalg Budsjettregulering juni 2015, Samisk språksenter Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Skjema, Budsjettregulering juni 2015, Samisk språksenter Rådmannens innstilling Budsjettregulering juni 2015, Samisk språksenter, vedtas som forelagt. Saksopplysninger Regulering gjort i hovedsak i forhold til inntekter og lønnskostnader. Vurdering Postene og lønn i faste stillinger og Engasjementer/lønn, prosjekter: Foretatt en regulering mellom disse to postene. Under faste stillinger har vi i dag 2,5 stillinger, hvorav fram til 1.november det er belasta for 1,8 stillinger tom 31.juli. Fom er det på senteret 1,5 faste stillinger. En ansatt har permisjon i perioden 1.november oktober Engasjementer / prosjekter: En fast prosjektmedarbeider. På grunn av permisjon, har det vært engasjert en, i tillegg til at det har vært gjort et engasjement over en kort periode. Post refusjon fra staten: Her synliggjøres bevilgningen fra Sametinget. Post IO fra samisk språktiltak: Samisk språksenter har hatt en ansatt som har deltatt på samiskstudier. Summen her er lønnsutgifter i studieperioden. -14-

15 Regulering juni 2015, kap 437.xls Konto Ansvar Funksjon Tekst Regnskap hittil i år Merutgift Merinnt Min.innt Nytt bud LØNN I FASTE STILLINGER , FUNKSJONSTILLEGG EKSTRAHJELP , , ENGASJEMENTER/LØNN PROSJEKTER , EKSTRA BILGODTGJ , , ANNEN LØNN PENSJONSUTGIFTER KLP , KONTORUTGIFTER 276, KOPIPAPIR 906, TONER/BLEKK TIL SKRIVERE ABONNEMENT PÅ AVISER/TIDSSKRIFTER 4660, FAGLITTERATUR , , LÆREBØKER , , MATERIELL FORMING/HEIMKUNNSKAP 624, BØKER TIL SKOLEBIBLIOTEK , , FRITT SKOLEMATERIELL MATVARER 296, BEVERTNING I KOMMUNAL REGI 346, MATSERV. VED KURS/OPPLÆRING MATVARER - KAFÈ 1311, , , MAT/BEV. MED MVA-KOMPENSASJON 510, , , ANNET FORBRUKSMATERIELL/TJENESTER 1375, GAVER TIL ANSATTE(BLOMSTERHILSEN VED BURSDAGER BL HOTELLOPPHOLD 2141, PORTO FAST TELEFON-ABONNEMENT OG TELLERSKRITT 338, KUNNGJØRINGER 7094, , , GAVER VED REPRESENTASJON TELEFON/TELEFAX-OPPFØRINGER 3196, KURSAVGIFTER UTL.KURS-FERGE,BUSS,FLY MV , , SKYSS OG KOST PÅ REISER 1239, UTG. TAXI/FERGE/BUSS/FLY M.V , , HUSLEIE DRIFT LOKALE LØSNINGER INVENTAR OG UTSTYR 47, MOMS 3549, , , SALG AV BØKER REFUSJON FRA STATEN KURSREFUSJON SOL REFUSJON SVANGERSK.LØNN REFUSJON FRA FYLKET ANDRE REFUSJONER -6737, IO - FRA SAMISKE SPRÅKTILTAK ANSVAR SUM KOLONNER Side 1-15-

16 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 233 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 13/15 Samepolitisk utvalg Rapport - Tospråklighetsmidler kap. 436 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Rapport Tospråklighetsmidler Rådmannens innstilling Rapport for 2014, torpsåkliglighetsmidler kap. 436, vedtas som forelagt. Saksopplysninger Vedlagte rapport er knytta opp mot Sametingets bevilgning med forutsetninger og Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Kåfjord kommune. Vurdering -16-

17 -17-

18 -18-

19 -19-

20 -20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 -26-

27 -27-

28 -28-

29 -29-

30 -30-

31 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/607-5 Arkiv: 233 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 14/15 Samepolitisk utvalg Samisk språksenter - Årsmelding 2014 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Årsmelding 2014 Rådmannens innstilling Årsmelding 2014 for Samisk språksenter vedtas som forelagt. Saksopplysninger Årsmelding for Samisk språksenter 2014 legges frem som vedlagt. Vurdering -31-

32 -32-

33 -33-

34 -34-

35 -35-

36 -36-

37 -37-

38 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/407-6 Arkiv: 233 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/15 Samepolitisk utvalg Foreløpig handlingsplan Tospråklighetstilskudd Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Foreløpig handlingsplan Tospråklighetstilskudd Rådmannens innstilling Foreløpig handlingsplan 2016 tospråklighetstilskudd, vedtas som forelagt. Saksopplysninger Se vedlagte tiltaksplan for Vurdering Flere tiltak som har vært tidligere er tatt bort på grunn av at kommunen ikke har fått rom for å bevilge midler til dette over utviklingsdelen av tospråklighetstilskuddet. Det har også kommet signaler fra Sametinget om at bevilgning til Riddu Riđđu festivalen over dette kapitlet ikke skal gies. Dette arrangementet er likevel tatt med i foreløpig tiltaksplan for 2016, for å synliggjøre viktigheta av at vi fortsatt får anledning til å bruke deler av utviklingsmidlene til dette arrangementet. -38-

39 Foreløpig tiltaksplan 2016 for Kåfjord kommune 4. artikkel: Basis og betjeningsdelen Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Kostnadsoverslag Samisk språksenter Kurs/utdanningstilbud i samisk språk Bistå kommunen med språkfaglig arbeid Bistå med koordinering av samisk språk og kulturtiltak Oversette og tolke for kommunen Språktesting (realkompetanse) Delta på kommunale arrangement Støtte opp om samisktilbudet i barnehage og skole Bistå lokale lag og foreninger som ønsker å bruke samisk ved arrangementer og lignende Utvikling av materiell knytta til samisk språk og kultur bla undervisningsmateriell Andre utviklingsrelaterte oppgaver Administrasjonen Lønnsdekning ved deltaking på samiskkurs Lønnsmessig uttelling formal- og realkompetanse Kontor/fellesutgifter/kontorrekvisita/teknisk infrastruktur/øvrig inventar Abonnement/faglitteratur til forvaltninga (inkl. utdannings og helseinstitusjoner) Reise- og møteutgifter (administrasjon, Samepolitisk utvalg og andre politikere etter behov) Seminar og konferansekostnader (administrasjon, Samepolitisk utvalg og andre) Kåfjord kommune/kommunens innbyggere/andre Kåfjord kommune Synliggjøre og formidle samisk språk og kultur Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon Samisk språksenter bidrar i den grad de har kapasitet til oversetting fra norsk til samisk Kommunens innbyggere Sameloven

40 I følge Samelovens språkregler 3-2, skal informasjon og annonseringer være på norsk og samisk Ekstern oversetting ved behov. Stillingsannonser, kunngjøring og utvalg av pressemeldinger også på samisk. Kommunens hjemmesider: Fast tekst skal alltid være både på samisk og norsk. Det samme gjelder faner, underfaner, snarveier m.m. Dette omfatter også lokalt utformede skjemaer, retningslinjer m.m. Artikler skal oversettes fortløpende, så langt det er kapasitet. Alle artikler skal uansett finnes både på norskspråklig og samiskspråklig nettside. Dette for å sikre lik informasjon på våre nettsider. Utvalg av dokumenter (plan-strategi, årsmeldinger m.v) helt/delvis oversatt til samisk. Informasjon fra kommunale virksomheter skal gjøres tilgjengelig på samisk. Pkt. 2: Profilering og synliggjøring Samelovens 1-5 slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de skal være likestilte etter bestemmelser i Samelovens kapittel 3. Dette skal så langt det er mulig synliggjøres i alle kommunale virksomheter. Skilting på norsk og samisk i alle kommunale virksomheter. Synliggjøre samisk språk på skilt som er satt opp i tilknytning til kommunens vandreløypenett Tilrettelegge for bruk av samisk i møter i folkevalgte organer. Tilrettelegge for at samiske navn, stedsnavn, adresser osv. registreres korrekt Samisk skal synliggjøres i de kommunale virksomhetene (venterom, fellesarenaer, møterom, resepsjoner). Kommunens innbyggere Kommunens folkevalgte politikere Kommunens innbyggere Sameloven 1-5 Pkt 3: Kompetanseheving i samisk språk i Kåfjord kommune. Arbeide for å øke språk- og kulturkompetanse innenfor alle av kommunens ansvarsområder Ansatte i Kåfjord kommune Sameloven

41 Kåfjord kommune er etter Samelovens språkregler 3-7 forpliktet til å legge forholdene til rette slik at ansatte får permisjon med lønn for å lære samisk Minimum to ansatte med full samiskspråklig kompetanse som kan bistå med koordinering av samisk språk/kultur internt i organisasjonen. Ansatte få tilbud om kompetanseheving i språk og kultur på ulike nivå. Pkt. 4: Individuelle kirkelige tjenester Etter Samelovens språkregler 3-6 har enhver rett til individuelle kirkelige tjenester på samiske i Dem norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet. Fortsatt støtte opp om menighetsrådets arbeid med tospråklighet innenfor Den norske kirke gjennom bevilgning av midler til dette arbeidet. I tillegg har Den norske kirke en selvstendig ansvar for å oppfylle intensjonene med Samelovens 3-6. Kommunens innbyggere Sameloven 3-6 Inkluderes under kostnader administrasjon Pkt. 6: Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialetaten Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk Omfattes også av pkt. Kompetanseheving i samisk språk og kultur Kommunens innbyggere Inkluderes under kostnader kompetanseheving 3-41-

42 Bakgrunnen for utviklingsdelen er prioriteringer nevnt i Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Kåfjord kommune: I arbeidet med å styrke samisk språk og kultur er barn og unge den viktigste ressursen Kåfjord kommune har. Vi vil derfor fortsatt prioritere å støtte opp om tiltak, prosjekter og aktiviteter der barn og unge er målgruppen Kåfjord kommune ser behov for samarbeid med lag, foreninger og andre for å fremme og synliggjøre samisk språk og kultur i kommunen, og ser på et slikt samarbeid som en forutsetning for en videre positiv utvikling av samisk språk og kultur i kommunen. Kåfjord kommune vil satse på tiltak, prosjekter og aktiviteter som fremmer og synliggjør samisk språk og kultur til befolkningen i kommunen. Kåfjord kommune vil arbeide for at Samisk språksenter i Kåfjord fortsatt skal være en spydspiss i arbeidet med samisk språk og kultur i Kåfjord, men også i regionen for øvrig. I tillegg til å tilby kompetansehevende tiltak innen samisk språk og kultur til ansatte, vil vi arbeide med å øke fokuset på synliggjøring og allminneliggjøring av samisk språk og kultur i forvaltningen. Kåfjord kommune ser behov for å ytterligere synliggjøre samisk språk og kultur i kommuneadministrasjonen. I tillegg til å tilby kompetansegivende tiltak innen samisk språk og kultur til ansatte, vil vi arbeide med å øke fokuset på synliggjøring og alminneliggjøring av samisk språk og kultur i forvaltningen. 5.artikkel: Utviklingsdel Strategi i samarbeidsavtalen Tiltak i samarbeidsavtalen Målgruppe Hensikt Kostnadsoverslag eller handlingsplanen Samisk språksenter Samisk språksenter Innbyggere i Kåfjord Kommunalt ansatte Andre Utviklingsrelatert arbeid (60% av overføring på ) Barn og unge Ekstraressurs til Samisk språksenter Utdeling av Tospråklig barnebok Barnehage/grunnskole i kommunen Alle 1.klassinger i kåfjordskolen. Ytterligere støtte opp om språkarbeidet i barnehage og i grunnskole Fremme og synliggjøre samisk språk. Økt leselyst Utdeling av Máidnot Hearrá. Skuvlasálbmegirji Konfirmanter med samisk i sin fagkrets Fremme og synliggjøre samisk språk Inkludert over Samefolkes Dag i kåfjordskolen Elever i grunnskolen Fremme og synliggjøre

43 samisk språk Aktiviteter knytta til samisk språk og kultur - Kulturskolen Elever i kulturskolen Fremme og synliggjøre samisk språk Andre i Kåfjord Støtte til foreldre og pårørende (lønnskompensasjon) Foreldre til barn i barnehage og grunnskolen med samisk i sin fagkrets. Nært pårørende til samiskspråklige foreldre med demens Øke samisk språkkompetanse hos målgruppene. Formål er at de skal ha mulighet til å tilegne seg språkkompetanse til et visst nivå og videre fungere som språkressurs Tilbud knytta til samisk språk og kultur på Kåfjord bibliotek og bibliotek og kulturbuss Befolkninga i Kåfjord Fremme og synliggjøre språk og kultur Samisk/norsk salmesang, Kåfjord helsesenter Beboere på helsesenteret og andre Synliggjøring og bruk av samisk språk Samarbeid med lag, foreninger og andre aktører Riddu Riđđu festivalen Befolkninga i Kåfjord Fremme samisk språk og kultur i eget område. Ivaretaking av RR som møteplass og arena for samisk språk og kultur Søkbare midler lag/foreninger og andre aktører Lag, foreninger og andre Innbyggere i Kåfjord Støtte opp om tiltak som fremmer samisk språk og kultur i kommunen

44 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/607-6 Arkiv: 233 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 16/15 Samepolitisk utvalg Handlingsplan Samisk språksenter Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Handlingsplan 2016 Rådmannens innstilling Handlingsplan for 2016, Samisk språksenter, vedtas som forelagt. Saksopplysninger Se vedlagte handlingsplan for Vurdering Handlingsplanen knyttes opp mot budsjettbehovet for Språksenteret får i tillegg til grunnstøtte, ett utviklingstilskudd. For 2015 var dette tilskuddet på kr , fordelt på språkkurs og familieleir. Ønsker å fortsette å prioritere språkundervisning til voksne. For 2016 fortsetter vi med SAAL 2, og videre med SAM 1036 som en naturlig oppfølger. SAAL 1, arrangeres høsten Samiskspråklig styrking retta mot overgangen barnehage skole er et annet tiltak som ønskes videreført. Dette er et prosjekt som også støttes med midler fra tospråklighetsmidlene ( i 2015). Det vises forøvrig til vedlagte plan. -44-

45 Aktivitetsplan 2016 Direktetilskudd samiske språksentre Dette skjemaet benyttes ved innsending av aktivitetsplan for 2016 Skjemaet sendes Sametinget innen Opplysninger in tilskuddsmottaker: Språksenter: Samisk språksenter, Kåfjord Kontaktperson: Siri-Janne Koht Adresse: Senter for nordlige folk, 9144 Manndalen Telefon: E-post: 2 Om språksenteret Antall faste årsverk: 3-45-

46 3. Planlagte aktiviteter i 2016 basis og aktivitetsdel Kriterier for måloppnåelse: Direktetilskudd til samiske språksentre skal nyttes til å planlegge og gjennomføre språktiltak som fremmer samisk språk, utvikler arenaer for bruk av samisk språk, språkutvikling og språkstimulering i språksenterets virkeområde. Aktiviteter som søkes finansiert av aktivitetsdel, i prioritert rekkefølge SAAL 2, 15 stp. Ett semester. SAM-1036, 20 stp. Ett semester. Samiskspråklig tilbud (styrking) retta mot overgangen barnehage - grunnskole. Familieleir (30 t). Språkbad Mål for aktivitet Målgruppe Varighet Evt. samarbeidspartnere Budsjett Fremme, utvikle og motivere til bruk av samisk språk. Stimulere til å lese samisk på høyskole og /eller universitetsnivå. Fremme, utvikle og motivere til bruk av samisk språk. Stimulere til å lese samisk på høyskole og /eller universitetsnivå. Styrke barns samiske språk i overgangen barnehage skole. Tilbudet er ment som en støtte til den ordinære virksomheten. Styrke samisk språk i familier Fremme, utvikle og motivere til bruk av samisk språk. Motivere studenter til å studere samisk på høyskole Voksne Vår 2016 Undervisning: 150 t. Januar - Juni Voksne Høst 2016 August - desember Førskolegruppe og elever i 1.klasse Samisk høyskole Universitetet i Tromsø Familier i Troms fylke September 2016 Senter for nordlige folk, Riddu Riđđu festivála, Samisk bibliotektjeneste i Troms fylke Tilbudet er retta mot Juli 2016 Riddu Riđđu festivalen voksne med et passivt samisk språk, og som har behov for muntlige øvinger. -46-

47 og/eller universitetsnivå Andre aktiviteter: Mål for aktivitet Målgruppe Varighet Evt samarbeidspartnere Budsjett Samarbeid med bok- og kulturbussen i Nord-Troms flerspråklig bokturne i kommunene i Nord-Troms Synliggjøre og fremme samisk språk Spesielt retta mot elever i 1.klasse i Nord-Troms, samt barnehagenes førskolegruppe (5-6 åringer) Januar 2016 Bibliotek og kulturbussen i Nord-Troms (Kåfjord bibliotek) og Halti kvenkultursenter Oversetting og andre driftsoppgaver, samt planlegge og gjennomføre språk og kulturtiltak i kommunen og regionen forøvrig Arbeid med samiske stedsnavn Viser også til vår årsmelding av 2014 ja til vår handlingsplan for Synliggjøre og fremme samisk Synliggjøre og fremme samisk språk og kultur i det offentlige rom Samfunnet i sin helhet Samfunnet i sin helhet 2016 Konsulent for samisk språk og kultur Underskrift Navn: Dato: Underskrift: Aktivitetsplane 2016 sendes: Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu Kárášjohka/Karasjok -47-

48 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/519-4 Arkiv: 223 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/15 Samepolitisk utvalg /15 Samepolitisk utvalg Odd Gaare: Søknad om støtte til gårdsskilt på samisk Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Tromsprodukt faktura 2 Søknad om samisk versjon av gårdskilt Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg Behandling: Samepolitisk utvalg fremma følgende utsettelsesforslag: Saka utsettes. Administrasjonen undersøker om søker fremmer søknaden som privatperson eller som næringsdrivende. Vedtak: Saka utsettes. Administrasjonen undersøker om søknaden som privatperson eller som næringsdrivende. Rådmannens innstilling Avslag. Kåfjord kommune finner ikke å kunne innvilge støtte til produksjon av samisk versjon av gårdskiltet Djupvik gård, da det ikke faller inn under formålet med støtteordningen. Det er ikke rom for å åpne opp for å inkludere søknader til tiltak av privat karakter og/eller til private formål. -48-

Funksjon MEDL MEDL NES TL. Merknader På grunn av teknisk svikt kom ikke forfall fram, og varamedlemmer ble ikke innkalt.

Funksjon MEDL MEDL NES TL. Merknader På grunn av teknisk svikt kom ikke forfall fram, og varamedlemmer ble ikke innkalt. GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funkajon Magne Monsen

Detaljer

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset

.C\'&~ok ~cwje/l. Møteinnkalling. SnJe~enate Pedersen e.f. Sekretær. Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 13.02.2013 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 92

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Samepolitisk utvalg

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Samepolitisk utvalg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Samisk språksenter, Manndalen Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Publikum. Kommunens innbyggere

Publikum. Kommunens innbyggere Aktivitetsplan 2016 for Tana kommune 4. artikkel: Basis og betjeningsdelen Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon. I følge

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører. Alle/ publikum. Politikere Kommunens innbyggere

Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører. Alle/ publikum. Politikere Kommunens innbyggere Aktivitetsplan 2017 for Tana kommune 4. artikkel: Basis og betjeningsdelen Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon. I følge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/06 04/00475 SPRÅKMOTIVERINGSSTIPEND FOR ELEVER I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE - RETNINGSLINJER Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.1.29 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

~ r,(~~ Møteinnkalling. Gaivuona suohkan Kåfjord kommune. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :

~ r,(~~ Møteinnkalling. Gaivuona suohkan Kåfjord kommune. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset : Gaivuona suohkan Kåfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 03.12.2015 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 92

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl.

Møteinnkalling. 61\i~~-k.?~ d..t>e A. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: Tidspunkt: Innen kl. Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Behandles pr. e-post Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: Innen kl. 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Samepolitisk utvalg Samisk språksenter, Manndalen 28.11.2014 Tidspunkt: I 0:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Karin Karlsen Idar Marinius Pedersen Gunnar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008 Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING 2011 Vedtatt i kommunestyret 24.01. 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMELOVENS SPRÅKREGLER... 3 3. SAMETINGETS TOSPRÅKLIGHETSMIDLER... 3 4. MÅL...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.05.04 Tid: Kl. 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.02.2008 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.04.2015 10:00-1.3: CCJ Følgende faste medlemmer møtte: Magne Monsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.2007 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Bjørn Inge Mo Siv

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2006 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

BUDSJETTREGULERING OKTOBER

BUDSJETTREGULERING OKTOBER Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Pr. epost Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen 21.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset :00. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 14.04.2016 10:00 Følgende faste medlempier møtte: Funkajon Idar Marenius

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Aja samisk senter Møtedato: 26.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Trollvik skole Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Funksj on NES TL MEDL

Funksj on NES TL MEDL GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Samisk språksenter Manndalen Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 10:00-11 :30 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.02.2015 Tidspunkt: 10:00-11 :00

Møteprotokoll GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.02.2015 Tidspunkt: 10:00-11 :00 GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Samepolitisk utvalg Formannskapssalen, Rådhuset 23.02.2015 Tidspunkt: 10:00-11 :00 Følgende faste medlemmer møtte: Funkajon Karin

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Det innkalles til ekstraordinært møte. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 25.05.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Virksomhetsplan 2007-2009

Virksomhetsplan 2007-2009 Virksomhetsplan 2007-2009 Moskavuona Sámi giellaguovddáš / Samisk språksenter i Ullsfjord eies og drives av Tromsø kommune, der kommunen har ansvaret for lokaler, økonomien, og for de ansatte. Sametinget,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jani Albrigtsen MEDL AP Frode Lervoll MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid: 10.30 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karl Idar Berg Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 22.09.2008 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Rita S. Mathisen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Frode Lervoll

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Røros inn i samisk forvaltningsområde? Info Rådgivende utvalg samiske spørsmål

Røros inn i samisk forvaltningsområde? Info Rådgivende utvalg samiske spørsmål Røros inn i samisk forvaltningsområde? Info Rådgivende utvalg samiske spørsmål 29.09.16 MANDAT FOR KOMITEEN Mandat: Utredningsarbeidet må ta for seg Kan deler av kommunen innlemmes eller må hele kommunen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer