Lagsavis for Slklnsellg """ UL. I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lagsavis for Slklnsellg """ UL. I"

Transkript

1 Lagsavis for Slklnsellg """ UL. I

2 ( REDAKT0RENS HJ0RNE) (PROTOKOLL ) Hurra! HurT<l! Vi c sa glad. For ho Elin Altc ha sagt ja. Trel.1 \'n rcdakter i Maurens Ulad. Pit arets [orsle rcdaksjons mole hk ho Elin AIle forc!\purt om ata over redakl0r ans\'aret for!\:iauren. Ho 10k utfordiinga pa stroll ami, og sa ja. Sa do;::rfor Elin, '-ykke til og takk for meg. h:.e.r. I ft'oakslonen : Rerlakll'tt': \)vngc medl Pa PC Euu.1Jre Kmi liil.'lki<>lilili..\nn Kristin Altc Lsd'S:ctcrmo hllf-ten E. Rodvand 'mmk BILREKVISITA Nesnaveien 63 - Postboks Ytteren Tlf.: Mobil PSI SKAFFER DET MESTE AV BILER FORDELAKTIG Del skjer undere sdv i dag!?vfaurens rh.v. rcdaktor flkk en telcfon fra Ragnar Hauahci for en srund siden. Han hadde fatt ovcrjevert en protokoll som till10rte SUL th perioden m. 29/3-t9H. Protokollen ble futmct under en lofisrydding hos O laf Pettersen. Vi overbringer herved lakk pa vegne av ljogdoms J...aget. Vi bladde litt i protokollen, men kan ikke finn\! noeo S101Tt~ sensasjoner. rv'1otedc1tagclsen ligger i snitt pa ca personer. Under spesielt dlirlige vxrforhold ca.8-10 stk. Ofte ble del still torslag am li la seg en svingom chef motet. Det ble sam rcgel vcdlan. I 1942 ble del vedlan al Jagel skulle anskaffe et kinoapperat. De hadde ogs;\ problemer med ;, fa anvisl ved av forsk"yningsnemda. For askaffe penger pthok de seg h.. ta. skogplanting. Fra og helt til ble det ikk. avholdt el cneste mole. Men tra denne data blir det el voldsomt oppsving i aktiviteten. Laget far nye medlemmer og del planlegges moter hver 14. dag. Saker som diskuteres er blanl annet dekfrisk Iys kontta ~i0p av karbidlamper. 0konomIsk deltagelsc i b,mta over Ole T. 01s~I1. LTtleic av husd til div. foml.ll, noeo soker am fun hus og Tar del mens.:l.ndre rna betale. For 0vrig har \.i terua areue en forcsporsc1 til Nasj.bibliotckct og fa auc proto}.;ouene <lvtotogratert tor abevare demo

3 Paske.lilje Hun hadde sin gule hel1e, hun hadde 831m g.ronn en dral... Hun snudde seg mot vind ffa ser og ncide tiu forsagt. Hun snuddc s~g mot solen og nikkel mot dens glad, og in,iskel mot sin sidemann: "Vintcren er dod". paskenotter: 1 Hvis du har 11 hvite sokker og 11 svarte sokktcf og kas l ~ r dem i et ~vart rom. Hvor mange sokker madu la ut tor ara et li};"t par? 2 FlyU P3 en sirek og t'3 det til a bli Ii! III 3 Fl)tI pa cn runding, affi det til 5 bli flre rundinger hver vei~ o 0 o o 0 o SOy du \<'esle spire ung. SOy du vesle spire ung, t:-ima t:r det WIler erma sowr bjork og Iyng roser, hyasinrer. Enna er del iangt til var. lang! til rogn i blomsuing star. Sov du vesle spire ung. enn5 er det "inler. Det er bedre avaske seg i du~i en, Doktor, aile kaller meg cn logncrl Nei, oet trur jeg ikke pj...,,,,, en adusje seg i vasken. Aile: barna i 1\:ina fikk spil1c gi13!' UmH<Hf Cheng. F:tren hans Va!" streng. Aile bama sendle brcv unntalt R I.!.'\. Han bmkte l e l e~. Ail e baltla hatet edder!..:opper" unnlan Stella 1[un hadde en taranteua. :\ppdsincn I l\orge hon:r pasken og appdsiner snmm~n. Det cr Lordi man lor i tiden ik\"c \..unnc Hi kjopl au slags ifu\..t helc,trel. Plommt:r og Ilxrer var Ii t;l om hoslen: mandarincr til Jul og appdsincr Iii paske. A ppe l.~ine r sm.1kcr god! ptt nil". l il l,;vel<l~ og til frol ost. Er du Irott og lei en d.1g pr~y denne drikken. Visp et egg med en tcskje SUkkCL Press en 510r appelsin og heu sanen over. Ror god! rondl og drikk med en gang. Kjcnner du dcg bedrc na':l H\.;s ikke. sa server dciu)q drij.j,cn Iii den som er :'lrsaken Iii.11 du to ler deg troll og Id. Ta re~ ' en e av appe!.<;insj.:.111el og mo.~ del god!. Bland i 2 SS eddik. 1 ts kani og I ts Chilli pulver. FyJ1 opp glasset mcd mclk, og ~'ync t av n:aksjom:n pa dcn som drill.c:r dcttc. ~k ulle fa f:llt pa humorer igjcn. Oct er autid fuumanc i pasl..cn tordi 1.p:'iskcJag cr I.sondag WCI" fuum.inc elter varje\-ndogn. Snal1 cr det paske n\f;:d munge lin VH;: l~ dagcr (hjpcr \-'), hvor du I..:tll J.:ost: <kg ule med p.1skesol og pil.')ke.1ppelsin. Er det d~rlig vxr, bn elu 1;lgc cggcdosis og pyntc egg. Uansen h\'u du si..al gien:. dra p;l hytta dkr vxre hjemmc. h.. ell Iln p[l~\..t;! Alle h:lm:l i Kin;1 tiki.: ~nille Pi r:tr Ilnnr,1tt ChcTlo.

4 (FOTBALLGRUPPA) Vi har v<et1 pa furnering mcd ade lag i febmar. lniniputt og lillegutt vaf med i Eivinds cup i Rana hauen og smajcnter, jenter og g uuelaget vaf med i Rimi cup i Sandnessjucn. AUe lag har vist tin fremg.1ng og alief nest g;ordc jentelaget det i Rirni cup der de tapte bronsefinalen pa Joddfrekning. AJk varc trenemc er enten A., Beller C trenere. Vi hal' ogsa hatt fu-e stykker pa dommcl'kurs, sa vi oppfordrer aue som cr og ser pa kamper om ik.kc akjagc pa yare nye dommere, de trcnger istcden oppbacking, f Of aile &jot mer eller mindre fc.il pa fotbal1bancn. 1 ar skal..., beg\"nne ase1ge brus, katie og vailer naf det er Kamper fra fotball-bua. Ute scsongen stalter i begynnelscn <IV mai og ", haper at tiesl mulig foreldre,foresatte korrum,j og ser pa deres "hapeful1c" og gjcm e tar cilctmiddagskatlen der. ( SKlSKYTING ) UngdomslJgct har fan t::i flon skiskyttcr-anjegg pa Emilmyra. ~1alU'cns utsendt.e onsker ii. fa -vite om bruken av anlegget og interessen for skiskyting innen laget. Vi har snakket med et medlem.w sryrct i skigjuppa Bj0mar Nyjordet fur ala svar pii dett<::. Dd [oregar trcning to ga nger i uka. 1'a disse Ireningene deltar ogsa skis1:yttere ffa S ta~ dette er med pa askape et storre miljo og har cn positiv etfekr pa Inmingcn. Dct deltar ca. 10 lopere pa hvcr trcning. I SU1... har "1 for tiden bare 2 aktivc loperc! Andre Nyjordcl og G ault~ B. Arnesen. Dc ef meger aktive og har Here gode plasseringer. Rekruttcingen er noe svak. Lager skul1e hart di.d til :l kjopc inn geva:r til utli'in. Dene trot jeg ville han en positiv effekt p8 rekmncringen, sier Bjomar. Skisl.:ytter anleggct viht er et :IV de fineste i kretsen, og vi onsker ass flere lopere sa de som er inleressert m3 ta kontakt sa skal vi prove afa til cn ordning. I.if arrangerer vi ett lep, Kl\'l sprint, det1e inngar ogsa i N ordladscuppen, sic!" Bjomar i cn avsluttcndc kommcntar. Postboks 23 Olsen a-s!!!t! 8610 GRUBHEI - T11. Mo i Rana 087/ SlIftftllm Gartneri og Blomster.Forr.a.s B1lsntoijl2ra 4 Ranheimgt. 3 ru.:7s1&91~ TH.: '7S IS 1& 09

5 U;FORMASJON FRA HOVEDSTYRET) ( SETT & H0RT j Ny... prlser p:\ lele av gamnlelskola Meter foreninger lag 0.1. Kr 300;- Degnleie medlcmmer Kr 500:- Dognleie ikkc-mcdlenuner K.r 800;- Leie inntei..1sbringende arrangement Kr 1000;- Depositum Kr 300;- Ansvarlig for utleie Anne Man Thorseth tlf Orientering om Strembesp.trelsc Lysloypa: Sp:ute utgifter pa strom i tysleypa hvis Iys;)" star pa l.time mindrc for dag i sesong (I SOrirner) beloper seg lil kr 1000,-. "Heia 9S" Skonseng ul har rn~ldt sin interesse for a pningen pa motorbanen pa Storforsheia, Hvor det under tipniflg(>n skal arrangeres Norges og nordisk mestcrskap i road-racing. Hvi$ Skonseng ln, stiller mcd 20 mann cuer nere til funk.~onrer-jobb, S3 vii vi fa en...algsbod hvor vi kan selge forfriskninger osv. Dett( kan vi ra store in ntck1.er avo Hoft Pi.l i\[aumlotet: "Kc dci i,: egxnt]c vi ska jrer hcr '!" "'lja, fa orden pa Maurcn GRATl.liRER SORYE' SIOf s uk ses..~ 1 kinotcatcrel. \1..::n \ i forstar al du irrj;.; Ia:ngl:!l' ~ j li\'1 naf del jell lreiknytning lxl umona. no n3r du kuinn gang i union m~ Stal. Lyrikk txl han Sorv\;!: Eg s3g deg i Blat: i gar. \'it dt.:1stxrrming - cg spor'? E (Ill g.la jussa for? Eg ~yn tydle :i sjj - den broka cg ga deg va u)irra ul me ci gr0nn~ Ha du fall beire kunslnerlonn? Eg bretc spor. c du g1a jussa for? Eg s;.'n tydle asja -el meil' a]v,1rstxmt d rag - OWl' auan pa dt:g no for Ii". Kopirait:: Rcidun S"ingc.'n ~{orstrand Fondet for norlig lytikk IlSSON " EN R0RLENGDE FORAN HIZlVLERIVN. 10, 8600 MO Fax _.-.-""

6 ~dcdlem s konrigent 1995 ~ range har s tkj.; ~ rt hntt h ~s() k p:'l dora, for innkrcving av kn[1ligent. Endel pcrsoner var ikke hjcmme nar \1 var def dcjfor sa har vi tagt igjen en postgiro irulbetalings blankett i postkassen. Sa de som ikke hal' bctalt V!l!r sa snill a gj0f det snarest. ~13! husk at I\ontingenten ogsa dekkcr forsikring av petsoner i SlJl~-Anlegg, det vil va:n! seg Iyslo.vpe. hoppbakke, fotballbanc 05\'. Sankthans Feiring Sankthans Feiring og platting dans pa gammelskola blir i :h pa selveste Sanl..1.hansaftcn frl"dag !'in musikk og salg av Rommegmt, kaffe, brus og poisei' +++. NR!, S{' n~rmere info. pa Rossyold M.at naf vi "renner oss Sankthans. Styrei Reteral fra arsfcsten pa samfurmshuset. Forber~ de lsene til arstl::srt:n gikk som smui1 en rutmerr kjekken og pyntgjeng. God musikk (na"net. l ) og hoy stemning fra forste stund. ~igurd Aldbrigtsen 10rtaltc Iyslige histoller og vitscr.!\:[aten smakte utmerket. Vi danset uti de sma timer. Vi har hart.11 de aller tleste na cr komme! hjem i god behold. Sihidr red. bekjent val'.lit311gementet meget veuykkcl. AVD. YTTEREN TIf.: Vi utterer alt i blomster. Blomsterbringing aile dager. Apningslider: Man.-Fredag kl L0 rdager kl T APT og FUNNET funnel: Glemt p.:\ arsfesten PrL'{-plastpose med ferdig tygd Etan, furmet i nordrc svijlg. Fas igien mot annonsens koshlad (red.). \){''vioterefera 1 :\rsmolct 1994 ble avholdt pi Ganunclskola Det var arsmotc vedtakel pa fonige nrsmatc 80m avgjorde at fremfidigc arsmater skal J,\'holdt:s i januar og dermed felgc r~gnskapsmet. 29 pcrsoncj' m0l1e opp og tolgendc saker var oppe pa motet: AJle ar.;.;bcretnu'1ger og budsjctt hie godkjcndt KontUlgenlcn ble faslsan til kr.l 00,- for familie, kr 50,- for voksne. Ocr ble poengtell al alle som skal vrere med pa lagets aklivireler, rna v8;!re mcdkmmcr. I hov(.:d~tyn;;( ble varamatul omgjol1 til styn:medlem. Endringer i utleie priser for ganunels J...ola (sc info). OpPJu<;ting av idrert.'l.plass og folballbane skal prioliten:ls. Forsl.:tg til stiuingsinstruk.o; lor styrcmedlem. vedtart. SJ...isrua skat iu,:e J~lles til folballbanen, Den er ilj:.e tlynbar. \ 'algkomitecns innstilling til slyret til nytt styre i SUL ble vedratt (se info). Disk.usJonene \'3.1' livligc og det var ~I trivdig mote som varte i..j. timer. KJ0P BILLIG LEV BEDRE Avd YHeren TLE

7 ARVEOPSAHLFIKKSITI LIVS enske OPPFYLT VA HAN, SOM EN AV AKT0RENE I ARETS STALSHOW, M0TTE SeRVE MARBAKKLI "A fa m0t.e selveste Serve Marbakkli i levende live, er hittil det storste som har hendt meg. Om noe skulle bli stmte enn dettc, sa matte del vrere A fa mble Marbakkli en gang til. Dette kommer jeg til A leve lenge pa", sier en jublende og oppremt Arve Opsahl, som i pausen benyttet anledningen til A sikre seg verdifulle scenefagjige tips bos var egen Ardskjempe. Opsahl gar o",rmest fri for superlativer i sin karakteristikk av Smve. "Dersom S0TVe Marbakkli holder fram som han stevner, vii han snarl ha ei lysende framtid bak seg. Jeg salte umaetlig stor pris pa hans framfmclse av diktet ~ Arstien" sam jeg ikke neler med 4 betegne som enestaeode i "yere oorsk poesi, fortsetter Opsahl. Marbakkli makter pa en unik og uforstaelig mate A kombinere ct modernistisk formspr!k med det rustik.ke og r0tnorske som umiddelbart far et eokelt publikurn til A fatte dybden i hans budskap. Jeg trot at vi her star overfot, intet mindre, enn en oy cera i var littec< ce fauna" I sice Opsahl gestikulerende. Sone Marbakkli sammen med en av StAlshowets aklorer. MAUREN: "Sorve er riktignok stor, men du er nl\ ingen ubelydelighet du heller"? OPSAHL: " Jo, nel, - men det er n:l heist i den hwnoristiske genre at jeg bar mitt domeoe", sier Opsahl og rodmer kjede~g. Oet Iyktes oss i skrivende stund ikke A no! stjemen for en kommentar. da han var helt omsluttet av en skog med elleville tilbedere. 1 folkehavet treffer VI imidlertid pa ei jente seksogfemtiars alderen som har v",rt sa heldig Atil. tal< i S0rves autograf. Her registrerer vi en nyanse j Ardskjempens navnetrekk. Vi skal pa ingen mate insinuere at dette har med hans stigende popularitet A gjere men, han skriver m\ faktisk sin eltemavn pa f0igende mate: "M arb a c h k I i en La oss n~ bare hape at var alles Serve, tross all denne virak. ikke fjerner seg all for langt fra sitt hjemlige publikum. for MAUREN Hjartlow Aspliehole kulturjournalist (frilans)

8

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne.

- Du vet at hun er død, men sier likevel at det er Berit. - Jeg tror at det er henne. Hun er i en annen form, men det er henne. Et lite stykke tid begynner bitene å falle på plass. Det å våkne opp og se ned på mitt eget bleke ansikt var skremmende rent intellektuelt, men følelsesmessig var opplevelsen preget av ro og harmoni. Hyllemeterne

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn STØTTE Når spising er et problem for ditt barn For alle foreldre er det naturlig å ville ta vare på barnet sitt og gi det mat... Fra fødselen av vil det spesielle forholdet mellom foreldre og barn i stor

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

NOEN SYKLER, NOEN LØPER, NOEN DE VIL GÅ. MEN ALLE SAMMEN SYNS AT DET ER KJEMPEGODT Å FÅ...

NOEN SYKLER, NOEN LØPER, NOEN DE VIL GÅ. MEN ALLE SAMMEN SYNS AT DET ER KJEMPEGODT Å FÅ... 1. SÅNN SKAL DET VÆRE! 03:26 NÅR DU BOR PÅ LANDET ER DET MYE RART Å GJØRE. DET ER ALLTID MASSE SOM SKAL ORDNES PÅ EN GÅRD. MEN DET FINNES NO SOM ALLTID HJELPER PÅ HUMØRET, FOR BLIR DU TRETT OG SLITEN,

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN Side 9-13: Jeg har [ ] levd alene uten noen som jeg kunne snakke virkelig med, like til en dag for seks år siden, da jeg fikk maskinskade i ørkenen Sahara. Det

Detaljer

Det gule huset i Hellefossveien

Det gule huset i Hellefossveien Det gule huset i Hellefossveien Å leve med en alvorlig psykisk lidelse er vondt, slitsomt og fryktelig ensomt. Dagsenteret i Hokksund tilbyr derfor aktivitet og deltakelse som medisin til de aller dårligste.

Detaljer

Gjør noe mer ut av fotballturneringen

Gjør noe mer ut av fotballturneringen Gjør noe mer ut av fotballturneringen Av Lill-Hege Røsholm og Kristian Holm Carlsen (2014) Innledning Formålet med denne artikkelen er å gi at alle trenere og lagledere konkrete tips om hvordan de kan

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Hei, AIle sammen. I juni var det likemannssamling og arsffi0te i Alesund, en hyggelig helg med bade barn og voksne med AMC. Ca 20 personer deltok.

Hei, AIle sammen. I juni var det likemannssamling og arsffi0te i Alesund, en hyggelig helg med bade barn og voksne med AMC. Ca 20 personer deltok. Hei, AIle sammen Sa har lwsten tatt et godt tak igjen, og det er tid for og sende dere noen ord. Ar 2002 startet med masse optimisme! Vi ble tildelt midler til og arrangere en opplevelsesrik sommersamling

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer