EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/37/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN Nr årgang Kommisjonsvedtak 2000/485/EF av 18. juli 2000 om endring av vedtak 2000/350/EF om epidemiologisk overvaking av Blue Tongue i Hellas og om visse tiltak for å hindre spreiing av sjukdommen /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/10 Kommisjonsvedtak 2000/598/EF av 3. oktober 2000 om visse vernetiltak mot Blue Tongue på Sardinia, Italia Kommisjonsforordning (EF) nr. 1898/2000 av 7. september 2000 om endring av forordning (EF) nr. 2630/97 med hensyn til modellen for innrapportering av de årlige kontrollene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i nevnte forordning Kommisjonsvedtak 2000/497/EF av 18. juli 2000 om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av lista over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll Kommisjonsvedtak 2000/501/EF av 25. juli 2000 om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av listen over de grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll Kommisjonsvedtak 2000/571/EF av 8. september 2000 om fastsettelse av nærmere regler for veterinærkontroll av produkter fra tredjestater som innføres til frisoner, frilagre, tollagre eller til leverandører som forsyner fartøyer i internasjonal sjøfart Kommisjonsvedtak 2000/583/EF av 27. september 2000 om endring av vedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF Kommisjonsvedtak 2000/622/EF av 29. september 2000 om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av listen over de grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll Kommisjonsvedtak 2000/556/EF av 7. september 2000 om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet Kommisjonsvedtak 2000/502/EF av 25. juli 2000 om endring av vedtak 93/42/EØF om tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på visse deler av Fellesskapets territorium som er fri for sykdommen, og om oppheving av vedtak 95/109/EF og 98/580/EF

2 NORSK utgave 2002/EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/ /EØS/37/24 Kommisjonsvedtak 2000/504/EF av 25. juli 2000 om innføring av overg angstiltak med hensyn til prøver for bovin tuberkulose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF Kommisjonsvedtak 2000/629/EF av 9. oktober 2000 om godkjenning av den planen som Frankrike har lagt fram, for overvaking av og kamp mot salmonella hjå fjørfe Kommisjonsvedtak 2000/505/EF av 25. juli 2000 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg fra tredjestater, og om endring av vedtak 96/482/EF om fastsettelse av krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av fjørfe og rugeegg fra tredjestater, med unntak av strutsefugler og egg fra disse, herunder dyrehelsetiltak som skal anvendes etter slik import Kommisjonsvedtak 2000/685/EF av 7. november 2000 om visse vernetiltak mot Blue Tongue på Sicilia og i Calabria, Italia Kommisjonsvedtak 2000/715/EF av 7. november 2000 om visse vernetiltak mot Blue Tongue i det autonome området Balearene, Spania Kommisjonsvedtak 2000/734/EF av 22. november 2000 om visse vernetiltak mot Blue Tongue på Corsica, Frankrike Kommisjonsvedtak 2000/743/EF om endring av vedtak 2000/598/EF om visse vernetiltak mot Blue Tongue på Sardinia, og vedtak 2000/685/EF om visse vernetiltak mot Blue Tongue på Sicilia og i Calabria Kommisjonsvedtak 2000/680/EF av 30. oktober 2000 om godkjenning av beredskapsplaner for å bekjempe aviær influensa og Newcastle disease Kommisjonsvedtak 2000/721/EF av 7. november 2000 om innføring av vaksinasjon som supplement til tiltakene for å bekjempe aviær influensa i Italia og om særlige tiltak for kontroll med forflytning Kommisjonsvedtak 2000/785/EF av 6. desember 2000 om endring av vedtak 2000/721/EF om innføring av vaksinasjon som supplement til tiltakene for å bekjempe aviær influensa i Italia og om særlige tiltak for kontroll med forflytning Kommisjonsvedtak 2000/807/EF av 11. desember 2000 om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF og om oppheving av vedtak 84/90/EØF og 90/442/EØF Rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å bekjempe og utrydde Blue Tongue Kommisjonsvedtak 2000/678/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av nærmere regler for registrering av driftsenheter i nasjonale databaser for svin i samsvar med rådsdirektiv 64/432/EØF Kommisjonsvedtak 2000/694/EF av 27. oktober 2000 om tredje endring av vedtak 1999/466/EF og 1999/467/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for henholdsvis brucellose og tuberkulose Fortsetter på de siste sidene

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/1 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/37/01 av 18. juli 2000 om endring av vedtak 2000/350/EF om epidemiologisk overvaking av Blue Tongue i Hellas og om visse tiltak for å hindre spreiing av sjukdommen(*) [meldt under nummeret K(2000) 2008] (Berre den greske teksta er gyldig) (2000/485/EF) KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske fellesskapet, med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked( 1 ), sist endra ved direktiv 92/118/EØF( 2 ), særleg artikkel 10 nr. 4, med tilvising til rådsvedtak 90/424/EØF( 3 ) av 26. juni 1990 om visse kostnader på det veterinære området, sist endra ved vedtak 94/370/EF( 4 ), særleg artikkel 6, og ut frå desse synsmåtane: 1) I lys av resultata av den ordninga for epidemiologisk overvaking som vart skipa i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2000/350/EF av 2. mai 2000 om epidemiologisk overvaking av Blue Tongue i Hellas og om visse tiltak for å hindre spreiing av sjukdommen( 5 ) er det innført restriksjonar med omsyn til flytting av dyr av mottakelege artar frå visse delar av det greske territoriet, i samsvar med artikkel 3 i det førnemnde vedtaket. 2) Restriksjonane på flytting av dyr i visse regionar fører til at dyra ikkje lenger kan flyttast til sommarbeite utanfor dei områda som er underlagde slike restriksjonar. 3) Det må takast omsyn til dei tilleggskostnadene som desse restriksjonane påfører gardbrukarane. 4) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med fråsegna frå Det faste veterinærutvalet GJORT DETTE VEDTAKET: Artikkel 1 I artikkel 8 i vedtak 2000/350/EF vert følgjande strekpunkt lagt til: «50 % av utgiftene som Hellas har til å gje gardbrukarar kompensasjon for å kjøpe inn fôr når dei ikkje på vanleg måte kan flytte dyra sine til sommarbeite på grunn av dei restriksjonane på flytting av dyr som er fastsette i artikkel 3.» Artikkel 2 Dette vedtaket er retta til Republikken Hellas. Utferda i Brussel, 18. juli For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 195 av , s. 58, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 1. ( 1 ) TEF L 224 av , s. 29. ( 2 ) TEF L 62 av , s. 49. ( 3 ) TEF L 224 av , s. 19. ( 4 ) TEF L 168 av , s. 31. ( 5 ) TEF L 124 av , s. 58.

4 Nr. 37/2 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked( 1 ), sist endret ved direktiv 92/118/EØF( 2 ), særlig artikkel 10 nr. 4, og KOMMISJONSVEDTAK av 3. oktober 2000 om visse vernetiltak mot Blue Tongue på Sardinia, Italia(*) [meddelt under nummer K(2000) 2899] (2000/598/EF) 2002/EØS/37/02 4) Blue Tongue er oppført i liste A fra Det internasjonale kontor for epizootier (OIE), og en spredning av sykdommen utgjør en alvorlig fare for Fellesskapet og kan få følger for internasjonal handel. 5) Av klarhetshensyn bør det på fellesskapsplan iverksettes tiltak for å bekjempe sykdommen med hensyn til forflytning fra Sardinia av dyr, sæd, egg og embryoer av arter som er mottakelige for Blue Tongue. Disse tiltakene tilsvarer de tiltak som italienske myndigheter allerede har iverksatt. 6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité ut fra følgende betraktninger: GJORT DETTE VEDTAK: 1) 25. august 2000 underrettet Italia Kommisjonen om flere kliniske tilfeller hvor det var mistanke om Blue Tongue i driftsenheter for sauer i provinsen Cagliari i den sørlige delen av Sardinia. Forekomsten av Blue Tongue ble bekreftet 30. august ) 28. august 2000 innførte italienske myndigheter et forbud mot å sende dyr, sæd, egg og embryoer av arter som er mottakelige for Blue Tongue, fra Sardinia for å hindre at sykdommen spres fra denne øya. Det er også innført strenge restriksjoner på forflytning av arter som er mottakelige for Blue Tongue, på selve Sardinia. 3) De italienske myndigheter har innført ytterligere tiltak for å bekjempe sykdommen i forbindelse med dette utbruddet, for eksempel har de opprettet verne- og overvåkingssoner, igangsatt epidemiologiske undersøkelser og særlige undersøkelser for å finne fram til smittebærerne av Blue Tongue-viruset og fastslå risikoen for spredning av sykdommen på Sardinia. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 253 av , s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 1. ( 1 ) EFT L 224 av , s. 29. ( 2 ) EFT L 62 av , s. 49. Artikkel 1 Italia skal forby at dyr, sæd, egg og embryoer av arter som er mottakelige for Blue Tongue (alle drøvtyggere), sendes fra Sardinia. Artikkel 2 Medlemsstatene skal endre de tiltak de anvender på handelen, for å bringe dem i samsvar med dette vedtak. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Artikkel 3 Dette vedtak skal gjennomgås på nytt i lys av utviklingen av situasjonen og resultatene av undersøkelsene som de italienske myndigheter gjennomfører. Dette vedtak får anvendelse fram til 30. november 2000.

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/3 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Artikkel 4 Utferdiget i Brussel, 3. oktober For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen

6 Nr. 37/4 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 820/97 av 21. april 1997 om opprettelse av et system for identifikasjon og registrering av storfe og om merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter( 1 ), særlig artikkel 10 bokstav d), og ut fra følgende betraktninger: KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1898/2000 av 7. september 2000 (EF) nr. 2630/97, bør det fastsettes en modell for oversending av disse rapportene. 3) Forordning (EF) nr. 2630/97 bør derfor endres. 4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket VEDTATT DENNE FORORDNING: 2002/EØS/37/03 om endring av forordning (EF) nr. 2630/97 med hensyn til modellen for innrapportering av de årlige kontrollene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i nevnte forordning(*) 1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2630/97( 2 ), endret ved forordning (EF) nr. 132/1999( 3 ), ble det fastsatt nærmere regler for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 820/97 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med systemet for identifikasjon og registrering av storfe. 2) For å sikre et effektivt samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen med hensyn til framlegging for Kommisjonen av resultatene av kontroller foretatt i storfesektoren i forbindelse med de årlige rapportene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i forordning Artikkel 1 Artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2630/97 skal lyde: «2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes Kommisjonen i samsvar med modellen i vedlegget til denne forordning.» Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 7. september For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 228 av , s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 1. ( 1 ) EFT L 117 av , s. 1. ( 2 ) EFT L 354 av , s. 23. ( 3 ) EFT L 17 av , s. 20.

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/5 VEDLEGG RAPPORT OM RESULTATENE AV KONTROLLER FORETATT I STORFESEKTOREN VEDRØRENDE FELLESSKAPSBESTEMMELSENE OM IDENTIFIKASJON OG REGISTRERING 1. Opplysninger om resultater i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav a), b) og c): a) samlet antall driftsenheter som var registrert på medlemsstatens territorium i begynnelsen av rapporterings-/ kontrollperioden, b) samlet antall kontrollerte driftsenheter, c) samlet antall gjennomførte kontroller, d) kriterier for risikoanalyse som fastsatt i artikkel 2 nr. 4, om utvelging av kontrollerte driftsenheter, med henvisning til myndigheten som foretok disse kontrollene, og om mulig spesifikasjon av utvelgingen etter kriteriene for risikoanalyse, e) samlet antall storfe som var registrert i begynnelsen av rapporterings-/kontrollperioden, f) samlet antall storfe som er kontrollert, g) hvilken type kontroll som er foretatt, for eksempel fysisk kontroll, dokumentkontroll, kontroll av forsinkede meldinger om forflytninger. 2. Opplysninger om resultater i samsvar med artikkel 5 nr. 1 bokstav d) og e): a) antall påviste overtredelser og særlig typer av avvik som er observert for hver type kontroll som er foretatt i samsvar med nr. 1 bokstav g), b) sanksjoner (herunder type sanksjon og opplysninger angående sanksjonenes oppfølging) som er pålagt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 494/98( * ), framlagt etter hvilken type kontroll som er foretatt, og påviste overtredelser i samsvar med nr. 1 bokstav g) og nr. 2 bokstav a). (*) EFT L 60 av , s. 78.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/19 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/37/05 av 25. juli 2000 om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av listen over de grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll(*) [meddelt under nummer K(2000) 2258] (2000/501/EF) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater( 1 ), særlig artikkel 6 nr. 2, under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF( 2 ), sist endret ved direktiv 96/43/EF( 3 ), særlig artikkel 6 nr. 4, og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved kommisjonsvedtak 97/778/EF( 4 ), sist endret ved vedtak 2000/126/EF( 5 ), ble det utarbeidet en liste over de grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll med levende dyr og animalske produkter fra tredjestater. 2) På anmodning fra de franske myndigheter, og etter en inspeksjon i Fellesskapet, må en grensekontrollstasjon som befinner seg på Vatry lufthavn, tilføyes på listen. 3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 I vedlegget til vedtak 97/778/EF endres listen over grensekontrollstasjoner for Frankrike ved at følgende angivelse tilføyes: Vatry A HC-T Artikkel 2 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 25. juli For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 200 av , s. 61, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 3. ( 1 ) EFT L 24 av , s. 9. ( 2 ) EFT L 268 av , s. 56. ( 3 ) EFT L 162 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 315 av , s. 15. ( 5 ) EFT L 36 av , s. 30.

22 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater( 1 ), særlig artikkel 12 nr. 12 og artikkel 13 nr. 6, og KOMMISJONSVEDTAK av 8. september 2000 om fastsettelse av nærmere regler for veterinærkontroll av produkter fra tredjestater som innføres til frisoner, frilagre, tollagre eller til leverandører som forsyner fartøyer i internasjonal sjøfart(*) [meddelt under nummer K(2000) 2532] (2000/571/EF) 2002/EØS/37/06 behandles riktig ved transport, lagring og levering, og for å hindre at produktene markedsføres i Fellesskapet. 4) For at forsendelser av produkter som ikke oppfyller kravene, skal kunne kontrolleres og spores effektivt, må de nærmere reglene for bruken av de forskjellige sertifikatene som er godkjent ved direktiv 97/78/EF, klargjøres, og det samme må kravene til merking av slike forsendelser ved lagring, slik at de raskt kan identifiseres. ut fra følgende betraktninger: 1) For å verne dyrehelsen og folkehelsen er det ved direktiv 97/78/EF fastsatt krav til kontroll av produkter av animalsk opprinnelse som innføres til Fellesskapet ved grensekontrollstasjoner. 5) Den offentlige veterinæren ved innførselsgrensekontrollstasjonen skal før forsendelsen godkjennes, sikre at hygienen og sikkerheten for produkter som ikke oppfyller kravene, og som transporteres til og fra lagre, blir ivaretatt, og i tilfelle forflytning til lagre i en annen medlemsstat, at vedkommende myndighet i denne medlemsstaten har godkjent at mottakerlageret kan motta slike produkter. 2) Forsendelser av produkter som framlegges for innførsel til frisoner, frilagre eller tollagre, kan bare innføres dersom ansvarshavende for lasten på forhånd har avgitt erklæring om hvorvidt produktene skal frigis for fri omsetning eller er beregnet på annen sluttbruk. 3) Produkter som ikke oppfyller fellesskapskravene, kan framlegges for innførsel til lagre i frisoner, frilagre eller tollagre og til forsyning av fartøyer i internasjonal sjøfart, og siden disse produktene medfører en ytterligere risiko for både dyrehelsen og folkehelsen i Fellesskapet, må de gjennomgå ytterligere kontroll for å sikre at produktene (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 240 av , s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 3. ( 1 ) EFT L 24 av , s. 9. 6) De lagrene der produkter som ikke oppfyller kravene, blir levert og lagret, må være under tilsyn av vedkommende myndighet, og det må føres en hensiktsmessig journal slik at alle produkter som passerer gjennom lageret, kan spores. 7) Det må klargjøres hvilke kontroller den offentlige veterinæren skal utføre på produkter som ikke oppfyller kravene, når produktene innføres, lagres eller skal forlate lagre, og dessuten må omfanget av den oppdelingen av forsendelser som er tillatt under lagring, avklares.

23 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/21 8) For å sikre effektiv kontroll fram til leveringsstedet, må det fastsettes hvordan melding skal gis og hvilke sertifikater og attester som skal ledsage forsendelsene som sendes fra leverandører som forsyner fartøyer i internasjonal sjøfart direkte. 9) Leverandører som forsyner fartøyer i internasjonal sjøfart, samt lagrene de bruker, må være under tilsyn av vedkommende myndighet. 10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 1. Alle produkter som ikke oppfyller fellesskapskravene, og som innføres under tollmyndighetenes tilsyn og transporteres til eller fra eller lagres i lagre i frisoner, i frilagre eller i tollagre, skal ledsages av sertifikatet nevnt i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 97/78/EF, utstedt av den offentlige veterinæren. 2. Som unntak fra nr. 1 skal veterinærattesten nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF ledsage alle forsendelser av produkter som ikke oppfyller kravene, og som sendes fra et lager til et fartøy i internasjonal sjøfart direkte eller gjennom et særskilt godkjent lager som nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF. 3. Med hensyn til produkter som ikke oppfyller kravene, og som transporteres direkte fra en grensekontrollstasjon til et fartøy i internasjonal sjøfart, skal forsendelsen ledsages av både sertifikatet nevnt i artikkel 5 nr. 1 og veterinærattesten nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF. 4. Veterinærdokumenter eller attester i original som ledsager forsendelser fra tredjestater av produkter som ikke oppfyller kravene, skal oppbevares sammen med forsendelsen. Ved kontroller som nevnt i artikkel 12 nr. 2 i direktiv 97/78/EF skal den offentlige veterinæren ta kopi av disse veterinærdokumentene, og disse kopiene skal oppbevares på grensekontrollstasjonen. 5. For å lette identifikasjonen skal hver enhet i forsendelser av produkter som ikke oppfyller kravene, og som lagres i lagre, alltid være merket med det entydige nummeret på det tilsvarende sertifikatet nevnt i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 97/78/EF. 6. Dersom en forsendelse av produkter som ikke oppfyller kravene, deles opp i to eller flere deler i et lager i en frisone, i et frilager eller i et tollager, skal den offentlige veterinæren utstede et nytt sertifikat for hver del av forsendelsen. For å lette sporingen skal alle sertifikater som utstedes, ha krysshenvisning til det originale sertifikatet nevnt i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 97/78/EF, og som fulgte med produktene da de ankom lageret. Den offentlige veterinæren skal oppbevare dette originale sertifikatet. Artikkel 2 Transport av forsendelser nevnt i artikkel 1 til og fra lagre som er godkjent i samsvar med artikkel 12 nr. 4 bokstav b) eller artikkel 13 nr. 1 i direktiv 97/78/EF, skal være underlagt følgende vilkår: den offentlige veterinæren på grensekontrollstasjonen skal, om nødvendig ved å ta kontakt med vedkommende myndighet, forsikre seg om at vedkommende myndighet som er ansvarlig for lokalene på bestemmelsesstedet, har godkjent at lageret i frisonen, frilageret, tollageret eller den leverandøren som forsyner fartøyer i internasjonal sjøfart, kan motta denne typen produkt som ikke oppfyller fellesskapskravene, vedkommende myndighet som er ansvarlig for avsenderlokalene, skal underrette vedkommende myndighet som er ansvarlig for lokalene på bestemmelsesstedet, ved hjelp av datanettet ANIMO, de forseglingene som er brukt, og som er nevnt i artikkel 12 nr. 7 og 8 i direktiv 97/78/EF, skal være av en slik art at de brytes når kjøretøyet eller containeren åpnes, det landtransportmiddelet som brukes til å forflytte produkter som ikke oppfyller kravene, skal om nødvendig rengjøres og desinfiseres etter bruk, forsendelsene skal ankomme det fastsatte bestemmelsesstedet senest 30 dager etter at de er sendt, ellers vil saken bli meldt til tollmyndighetene for ytterligere undersøkelse. Artikkel 3 1. Lagre som er godkjent i samsvar med artikkel 12 nr. 4 bokstav b) i direktiv 97/78/EF, skal i tillegg til kravene i nevnte artikkel minst være underlagt kontroll av vedkommende myndighet, stille telefaks og telefon til rådighet for den offentlige veterinæren. 2. Journalen over inn- og utgående forsendelser nevnt i artikkel 12 nr. 4 bokstav b) tredje strekpunkt i direktiv 97/78/EF, som skal føres av et godkjent lager, må sikre at forsendelsene kan spores, og at det er samsvar mellom de produktmengdene som går inn og ut av lageret. I tillegg til opplysningene angitt i artikkel 12 nr. 4 bokstav b) i direktiv 97/78/EF skal journalen inneholde følgende opplysninger: for forsendelser som kommer inn: opprinnelsesstat og tilsvarende ankomstgrensekontrollstasjon, for hver forsendelse: det entydige referansenummeret på det tilsvarende sertifikatet nevnt i artikkel 5 nr. 1 i direktiv 97/78/EF eller på den tilsvarende veterinærattesten nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF,

24 Nr. 37/22 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave referansenummeret og adressen til bestemmelseslageret nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i direktiv 97/78/EF (eventuelt), bestemmelsesfartøyet, eller bestemmelsestredjestaten og utførselsgrensekontrollstasjonen (eventuelt). Artikkel 4 I lagre som er godkjent i samsvar med artikkel 12 nr. 4 bokstav b) i direktiv 97/78/EF, og i forbindelse med forsendelser av produkter som ikke oppfyller fellesskapskravene, skal den offentlige veterinæren eller vedkommende som arbeider under den offentlige veterinærens tilsyn, sikre at alle forsendelser som leveres til et lager, gjennomgår dokumentkontroll, det foretas dokument- og identitetskontroll av forsendelser under lagring og før de utleveres, for å kontrollere deres opprinnelse og bestemmelsessted, alle avsendelser av forsendelser fra lagre er godkjent, det ved oppdeling av forsendelser ikke foretas endring av emballasjen til de enkelte enhetene som utgjør hver delforsendelse. Om nødvendig kan vedkommende myndighet også foreta fysisk kontroll av alle produkter som er nevnt ovenfor, og som leveres til, lagres i eller sendes fra lagre i frisoner, frilagre eller tollagre, dersom det er mistanke om fare for dyrehelsen eller folkehelsen. 2. Veterinærdokumentet nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF skal være utformet etter modellen i vedlegget til dette vedtak. Det kan brukes én veterinærattest til en forsendelse som inneholder produkter fra forsendelser av forskjellig opprinnelse, i samsvar med modellen for veterinærattesten i vedlegget. 3. Melding til vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav b) i direktiv 97/78/EF skal skje i form av veterinærattesten beskrevet ovenfor. Dersom en forsendelse skal sendes til en havn i en annen medlemsstat, skal en kopi av veterinærattesten som er nevnt ovenfor, oversendes vedkommende myndighet i bestemmelseshavnen. Når leveransen av produktene om bord i fartøyet i internasjonal sjøfart er utført, skal veterinærattesten nevnt i nr. 2 kontrasigneres av en representant for vedkommende myndighet eller av en offisiell representant for skipsføreren, og sendes tilbake til den offentlige veterinæren som bevis for levering. Artikkel 6 Kommisjonsvedtak 93/14/EØF( 1 ) oppheves. Artikkel 7 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Artikkel 5 1. Alle lokaler nevnt i artikkel 13 nr. 1 bokstav c) eller artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF må stå under tilsyn av vedkommende myndighet. Utferdiget i Brussel, 8. september For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen ( 1 ) EFT L 9 av , s. 42.

25 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/23 VEDLEGG VETERINÆRATTEST Referansenummer: Veterinærattest som skal ledsage forsendelser av produkter fra et lager godkjent i samsvar med artikkel 12 nr. 4 bokstav b) i direktiv 97/78/EF, eller fra en leverandør godkjent i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i direktiv 97/78/EF, direkte til et fartøy eller gjennom et særskilt godkjent lager (i samsvar med i artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF) for forsyning i samsvar med kommisjonsvedtak 2000/571/EF Utstedende myndighet: Opprinnelse (lager eller grensekontrollstasjon som produktene er sendt fra) Adresse og godkjenningsnummer til opprinnelseslageret i Den europeiske union/navn på avsendergrensekontrollstasjonen/identitet og godkjenningsnummer til lageret nevnt i artikkel 13 (eventuelt): Produktenes bestemmelsessted Fartøyets navn: Fartøyets anløpshavn: Havn og godkjenningsnummer for det særskilt godkjente lageret (dersom det skal brukes: Opplysninger om den avsendte forsendelsen ( 1 ) Produktenes avsendelsesdato: Attestasjon Produkttype Opprinnelsesstat Antall kolli Brutto Vekt Netto Nummer på opprinnelsesbeviset (artikkel 5 nr. 1 i direktiv 97/78/EF) ( 1 ) Fortsett om nødvendig beskrivelsen i vedlegget.

26 Nr. 37/24 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Jeg attesterer at produktene beskrevet ovenfor, er godkjent for avsendelse til fartøyet eller lageret angitt ovenfor, i samsvar med artikkel 13 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF. Utstedt i: , den (sted) (dato) Stempel( 2 ) 5. Bekreftelse av forsendelsens ankomst (den offentlige veterinærens underskrift)( 2 ) (navn med blokkbokstaver, stilling og tittel) Jeg bekrefter at forsendelsen nevnt i nr. 3 og lagret om bord i fartøyet angitt i nr. 2 er levert. Utstedt i: , den (sted) (dato) (vedkommende myndighets/skipsførerens offisielle representants underskrift)( 2 ) Stempel( 2 ) (navn med blokkbokstaver og stilling) ( 2 ) Underskrift og stempel skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

27 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/25 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/37/07 av 27. september 2000 om endring av vedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF(*) [meddelt under nummer K(2000) 2735] (2000/583/EF) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater( 1 ), særlig artikkel 10, og ut fra følgende betraktninger: et besøk i De forente stater, ble programmet for hormonfritt storfe opphevet i juli 1999 og lansert på nytt igjen senere i september 1999 i en forbedret utgave som programmet for storfe som ikke er hormonbehandlet. 4) Tilleggskontrollene som ble innført ved vedtak 1999/302/EF, har ikke gitt en eneste positiv prøve som resultat i det aktuelle tidsrommet, og dessuten har prøvene som er tatt innenfor rammen av Det europeiske fellesskaps tilleggsprogram for hormonprøving, heller ikke gitt positive resultater. 1) Direktiv 97/78/EF opphevet og erstattet rådsdirektiv 90/675/EØF( 2 ), som var grunnlaget for utarbeidelsen av kommisjonsvedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater( 3 ). 2) Som følge av at det tidligere er påvist spor av xenobiotiske vekstfremmende hormoner i kjøtt som er importert fra De forente stater, ble det ved kommisjonsvedtak 1999/302/EF( 4 ) innført økt kontroll med all import fra denne staten av ferskt storfekjøtt, herunder slakteavfall, unntatt kjøtt og slakteavfall av bison. 3) Etter at disse restmengdene ble påvist, intensiverte myndighetene i De forente stater i juni 1999 sitt program for hormonfritt storfe, men på grunn av ytterligere problemer i programmet som ble avdekket av Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor under 5) Det vurderes nå som hensiktsmessig å fjerne de ekstra sikkerhetstiltakene som ble innført i 1999, og å redusere hyppigheten av kontrollene av ferskt kjøtt som importeres fra De forente stater, fra kontroll av samtlige forsendelser til kontroll av bare 20 % av forsendelsene, noe som tilsvarer det normale nivå for fysisk kontroll av alt ferskt kjøtt som importeres fra tredjestater, som fastsatt i vedtak 94/360/EF. 6) Det er viktig å presisere at alle forsendelser av ferskt kjøtt som importeres fra De forente stater, og som gjennomgår fysisk kontroll, fremdeles skal gjennomgå laboratorieundersøkelse for restmengder av de aktuelle hormonene. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 246 av , s. 67, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 3. ( 1 ) EFT L 24 av , s. 9. ( 2 ) EFT L 373 av , s. 1. ( 3 ) EFT L 158 av , s. 41. ( 4 ) EFT L 117 av , s ) Dette vedtaket er et første skritt i retning av å fjerne helt forpliktelsen til å undersøke forekomsten av hormoner i alle forsendelser som velges ut til fysisk kontroll. Vedtaket vil bli gjennomgått på nytt på grunnlag av framtidige prøveresultater.

28 Nr. 37/26 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave 8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 I vedtak 94/360/EF gjøres følgende endringer: 1. I artikkel 1a nr. 1 erstattes første strekpunkt med følgende strekpunkt: «hyppigheten av de fysiske kontrollene skal være 20 %». 2. I artikkel 1a nr. 1 erstattes annet strekpunkt med følgende strekpunkt: «fra hver forsendelse tas det ut to offisielle prøver som undersøkes for restmengder av de xenobiotiske hormonene melengestrolacetat, trenbolon, zeranol og stilbener, herunder dietylstilbøstrol, og for unormalt høyt innhold av restmengder av de naturlige hormonene 17-beta-østradiol, progesteron og testosteron». 3. Artikkel 1a nr. 2 oppheves. Artikkel 2 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 27. september For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen

29 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/27 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/37/08 av 29. september 2000 om endring av vedtak 97/778/EF og om ajourføring av listen over de grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll(*) [meddelt under nummer K(2000) 2747] (2000/622/EF) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater( 1 ), særlig artikkel 6 nr. 2, under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF( 2 ), sist endret ved direktiv 96/43/EF( 3 ), særlig artikkel 6 nr. 4, og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved kommisjonsvedtak 97/778/EF( 4 ), sist endret ved vedtak 2000/501/EF( 5 ), ble det utarbeidet en liste over de grensekontrollstasjoner som er godkjent til å føre veterinærkontroll med levende dyr og animalske produkter fra tredjestater. 2) På anmodning fra de britiske myndigheter, og etter en inspeksjon i Fellesskapet, må en grensekontrollstasjon som befinner seg på Prestwick lufthavn, tilføyes på listen. 3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 I vedlegget til vedtak 97/778/EF endres listen over grensekontrollstasjoner for Det forente kongerike ved at følgende angivelse tilføyes: Prestwick A U, E Artikkel 2 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 29. september For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 260 av , s. 51, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 142/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 3. ( 1 ) EFT L 24 av , s. 9. ( 2 ) EFT L 268 av , s. 56. ( 3 ) EFT L 162 av , s. 1. ( 4 ) EFT L 315 av , s. 15. ( 5 ) EFT L 200 av , s. 61.

30 Nr. 37/28 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 82/894/EØF av 21. desember 1982 om melding om dyresykdom i Fellesskapet( 1 ), sist endret ved vedtak 98/12/EF( 2 ), særlig artikkel 5 nr. 2 første strekpunkt, og ut fra følgende betraktninger: 1) Systemet for melding om dyresykdommer, som ble iverksatt ved direktiv 82/894/EØF, er i ferd med å bli ajourført, og det er hensiktsmessig å revidere systemet. Det er ikke lenger nødvendig å sende opplysninger om restriksjoner gjennom dette systemet. KOMMISJONSVEDTAK av 7. september 2000 om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2000) 2494] (2000/556/EF) 4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 Vedlegg I og II til direktiv 82/894/EØF erstattes med vedleggene til dette vedtak. Artikkel 2 Dette vedtak får anvendelse fra 1. januar Artikkel /EØS/37/09 2) Det internasjonale kontor for epizootier (OIE) har omdøpt hønsepest til «aviær influensa» og «ondartet smittsom griselammelse (Teschens sykdom)» til «ondartet smittsom griselammelse», og listen over sykdommer må derfor endres. 3) Av klarhetshensyn er det hensiktsmessig å konsolidere de tidligere endringene ved å ajourføre og erstatte alle vedleggene. Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 7. september For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 235 av , s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 143/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 5. ( 1 ) EFT L 378 av , s. 58. ( 2 ) EFT L 4 av , s. 63.

31 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/29 VEDLEGG I Meldepliktige sykdommer: Munn- og klovsyke Kvegpest Ondartet lungesyke hos storfe Blue Tongue Smittsomt blæreutslett hos gris Klassisk svinepest Afrikansk svinepest Ondartet smittsom griselammelse (tidligere «ondartet smittsom griselammelse (Teschens sykdom)») Aviær influensa (tidligere «hønsepest») Newcastle disease Afrikansk hestepest Vesikulær stomatitt Småfepest Rift Valley Fever Lumpy skin disease Saue- og geitekopper Infeksiøs hematopoietisk nekrose Bovin spongiform encefalopati

32 Nr. 37/30 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave VEDLEGG II Opplysninger som i henhold til artikkel 3 og 4 skal gis i forbindelse med meldingen av primær- og sekundærutbrudd av sykdommene angitt i vedlegg I: 1. Avsendelsesdato 2. Avsendelsestidspunkt. 3. Opprinnelsesstat. 4. Sykdommens navn og eventuelt virustype. 5. Utbruddets serienummer. 6. Utbruddstype. 7. Referansenummer for utbrudd som er knyttet til dette utbruddet. 8. Region og driftsenhetens geografiske beliggenhet, herunder lengde- og breddegrad. 9. Andre regioner som berøres av restriksjonene. 10. Dato for bekreftelse. 11. Dato for mistanke. 12. Anslått dato for første infeksjon. 13. Sykdommens opprinnelse. 14. Bekjempelsestiltak. 15. Antall dyr på driftsenhetene som er mottakelige for sykdommen: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) fisk, h) ville dyrearter. 16. Antall dyr på driftsenhetene som er klinisk berørt: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) fisk, h) ville dyrearter. 17. Antall døde dyr på driftsenhetene: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) fisk, h) ville dyrearter. 18. Antall slaktede dyr: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) fisk, h) ville dyrearter. 19. Antall destruerte skrotter: a) storfe, b) svin, c) sau, d) geit, e) fjørfe, f) dyr av hestefamilien, g) fisk, h) ville dyrearter. Ved utbrudd av svinepest gis følgende tilleggsopplysninger: 1. Avstand til nærmeste driftsenhet for svin. 2. Antall og art av svin (avlssvin, oppfôringssvin, smågris( 1 )) i de infiserte driftsenhetene. 3. antall og art av klinisk berørte svin (avlssvin, oppfôringssvin, smågris( 1 )) i de infiserte driftsenhetene. 4. Diagnostisk metode. 5. Dersom sykdommen ikke er bekreftet i driftsenheten, er den bekreftet på et slakteri eller i et transportmiddel? 6. Bekreftelse av primærtilfeller( 2 ) hos viltlevende svin. ( 1 ) Dyr under cirka tre måneder. ( 2 ) Med primærtilfelle hos viltlevende svin menes tilfeller som oppstår i frie områder, det vil si utenfor områder der det er restriksjoner med hensyn til klassisk svinepest hos viltlevende svin.

33 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/31 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/37/10 av 25. juli 2000 om endring av vedtak 93/42/EØF om tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på visse deler av Fellesskapets territorium som er fri for sykdommen, og om oppheving av vedtak 95/109/EF og 98/580/EF(*) [meddelt under nummer K(2000) 2260] (2000/502/EF) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet( 1 ), sist endret ved rådsdirektiv 2000/20/EF( 2 ), særlig artikkel 9 og 10, og ut fra følgende betraktninger: 1) Kommisjonsvedtak 93/42/EØF( 3 ), sist endret ved vedtak 1999/579/EF( 4 ), gir tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på Danmark, Østerrike, Finland og Sverige som er fri for sykdommen. 2) For å sikre den fremgangen som er gjort, og for å sikre at programmet for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt blir avsluttet på en vellykket måte, fikk provinsen Bolzano i Italia visse tilleggsgarantier ved kommisjonsvedtak 95/109/EF( 5 ), sist endret ved vedtak 1999/579/EF. 3) Italia mener at provinsen Bolzano nå er fri for infeksiøs bovin rhinotrakeitt, og har oversendt Kommisjonen underlagsdokumenter for dette. 4) Myndighetene i Italia anvender regler som minst tilsvarer reglene fastsatt i dette vedtak på forflytning av storfe på sitt territorium. 5) Det bør foreslås visse tilleggsgarantier for å sikre den framgangen som er gjort i provinsen Bolzano i Italia. Vedlegget til vedtak 93/42/EØF bør derfor endres i samsvar med dette. 6) I lys av de foreslåtte tiltakene bør vedtak 95/109/EF oppheves. 7) Et program for utrydding av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Italia, særlig i provinsen Bolzano, ble godkjent ved kommisjonsvedtak 98/580/EF( 6 ) for tre år. Vedtaket bør oppheves i lys av de foreslåtte tiltakene. 8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 1. Vedlegget til vedtak 93/42/EØF erstattes med vedlegget til dette vedtak. 2. Vedtak 95/109/EF oppheves. 3. Vedtak 98/580/EF oppheves. Artikkel 2 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 25. juli For Kommisjonen David BYRNE Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 200 av , s. 62, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 6. ( 1 ) EFT 121 av , s. 1977/64. ( 2 ) EFT L 163 av , s. 35. ( 3 ) EFT L 16 av , s. 50. ( 4 ) EFT L 219 av , s. 53. ( 5 ) EFT L 79 av , s. 32. ( 6 ) EFT L 279 av , s. 49.

34 Nr. 37/32 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave Medlemsstat Danmark Italia Østerrike Finland Sverige VEDLEGG Region Alle regioner Provinsen Bolzano Alle regioner Alle regioner Alle regioner

35 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 37/33 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/37/11 av 25. juli 2000 om innføring av overgangstiltak med hensyn til prøver for bovin tuberkulose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF(*) [meddelt under nummer K(2000) 2259] (2000/504/EF) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet( 1 ), sist endret ved direktiv 2000/20/EF( 2 ), særlig artikkel 16 nr. 3, og ut fra følgende betraktninger: 1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 64/432/EØF skal storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet, komme fra en driftsenhet offisielt fri for bovin tuberkulose og dessuten, når det gjelder dyr som er eldre enn seks uker, ha reagert negativt på en intrakutan tuberkulinprøve som er utført i løpet av de siste 30 dager før forsendelsen, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg B nr. 32 bokstav d). 2) Prøven nevnt ovenfor er ikke påkrevd dersom dyrene kommer fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som er anerkjent som offisielt fri for tuberkulose, eller fra en medlemsstat eller en del av en medlemsstat som er tilknyttet et godkjent overvåkingsnettverk. 3) Visse medlemsstater er ikke offisielt fri for bovin tuberkulose og har ennå ikke opprettet et overvåkingsnettverk. De har imidlertid i samsvar med rådsdirektiv 71/285/EØF( 3 ) innført et system med tuberkulinprøver som utføres av en godkjent veterinær utenfor opprinnelsesbesetningen både i lokalene til godkjente forhandlere og ved oppsamlingssentralene i løpet av de siste 30 dager før de skal sendes til andre medlemsstater. 4) Siden 1. juli 1999 er det ikke lenger i samsvar med direktiv 64/432/EØF å utføre tuberkulinprøven utenfor opprinnelsesbesetningen med henblikk på utstedelse av (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 201 av , s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 144/2001 av 11. desember 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 13 av s. 6. ( 1 ) EFT 121 av , s. 1977/64. ( 2 ) EFT L 163 av , s. 35. ( 3 ) EFT L 179 av , s. 1. sertifikat. Det synes hensiktsmessig å tillate, på visse vilkår før overvåkingsnettverket er godkjent i samsvar med artikkel 17 og under alle omstendigheter i en overgangsperiode på høyst to år, at tuberkulinprøven foretas utenfor opprinnelsesbesetningen i løpet av de siste 30 dager før forsendelse. 5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste veterinærkomité GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 1. Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 bokstav a) første ledd i direktiv 64/432/EØF kan de medlemsstater som er oppført i vedlegget, tillate at den intrakutane tuberkulinprøven som er påkrevd for utstedelse av sertifikat til storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet, foretas utenfor opprinnelsesbesetningen. 2. Medlemsstater som benytter seg av unntaket fastsatt i nr. 1, skal påse at det for storfe som er eldre enn seks uker, bare utstedes sertifikat for handel innenfor Fellesskapet dersom de oppfyller følgende vilkår: de kommer fra besetninger som er offisielt fri for bovin tuberkulose, og de har reagert negativt som definert i vedlegg B nr. 32 bokstav d) i direktiv 64/432/EØF, på en intrakutan tuberkulinprøve utført i løpet av de siste 30 dager før utstedelse av sertifikat. Artikkel 2 Medlemsstater som foretar tuberkulinprøver som nevnt i artikkel 1, skal påse at storfe beregnet på handel innenfor Fellesskapet som har gjennomgått slik prøve, skal ledsages av et helsesertifikat som fastsatt i vedlegg F modell 1 i direktiv 64/432/EØF, med følgende endringer: 1. i del A nr. 3 annet strekpunkt erstattes ordene «artikkel 6 nr. 2» med ordene «artikkel 6 nr. 2 bokstav b) og c)», 2. i tabellen i del A nr. 3 annet strekpunkt utgår raden som vedrører tuberkulinprøve og ordet «prøve» i overskriften til fjerde kolonne,

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2001/EØS/13/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 13 9. årgang 7.3.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 141/2001

Detaljer

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001

Nr. 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. desember 2001 57/52 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.11.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe

Detaljer

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002

Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 12. april 2002 Nr. 9/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/30 av 12. april 2002 om endring av vedtak 2000/666/EF og vedtak 2001/106/EF med hensyn til fastsettelse av en modell

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. desember 2003 Nr. 26/97 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/26/05 av 10. desember 2003 om fastsettelse av kriterier for opplysninger som skal oversendes i henhold til rådsdirektiv 64/432/EØF(*) [meddelt under nummer K(2003) 4606]

Detaljer

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/48 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/426/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF

Detaljer

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999

Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. juli 1999 Nr. 3/118 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer:

VEDTATT DETTE DIREKTIV: RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - Artikkel 1 I direktiv 90/539/EØF gjøres følgende endringer: Nr.45/00 07 RÅDSDIREKTIV 93/120/EF av 22. desember 1993 om endring av direktiv 90/539/EØF om krav til dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. juli 1999 Nr. 3/85 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/20 av 27. juli 1999 om fastsettelse av modellen for sertifikatet nevnt i artikkel 16 nr. 1 i rådsdirektiv 91/67/EØF(*) [meddelt under nummer K(1999) 2425] (1999/567/EF)

Detaljer

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/2011 2011/EØS/54/02 av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære

Detaljer

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999

Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 10. september 1999 Nr. 3/62 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.1.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 Nr. 10/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 2009/EØS/10/06 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 138/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003

Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2003 Nr. 16/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/13 av 8. september 2003 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 10. november 2010 Nr. 76/601 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/73 av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter [meddelt

Detaljer

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 19, 22. april 2010 EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 1/2010 av 29. januar 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 29. desember 2000 Nr. 27/3 KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/27/02 av 29. desember 2000 om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform

Detaljer

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004

Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. juli 2004 Nr. 22/170 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.4.2008 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/22/33 av 15. juli 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 546/2006. av 31. mars 2006 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.2 nr. 27 (forordning (EF) nr. 546/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/31 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003 2009/EØS/10/07 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003 av 10. juli 2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar

Detaljer

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002

Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. mars 2002 Nr. 9/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/28 av 25. mars 2002 om endring av vedtak 93/198/EØF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 7. årgang 23.11.2000 Del 1 2000/EØS/54/01 2000/EØS/54/02 EØS-komiteens

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 9. årgang 3.10.2002 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/49/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 9. årgang 3.10.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 69/2002

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. august 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. august 2007 Nr. 38/9 KOMMISJONSVEDTAK 2013/EØS/38/04 av 21. august 2007 om endring av vedtak 2004/558/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF. av 10. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF. av 10. september 1998 13.9.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 46/75 KOMMISJONSDIREKTIV 98/68/EF 2001/EØS/46/11 av 10. september 1998 om fastsettelse av standarddokumentet nevnt i artikkel 9 nr. 1 i

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003. av 19. desember 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2245/2003 av 19. desember 2003 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier

Detaljer

KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat STAT I.1. KAPITTEL 4 C Hygienesertifikat For ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske produkter og beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til handel med og import av sauer

Detaljer

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999

Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 27. januar 1999 Nr. 3/422 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under

Detaljer

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004

Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 6. januar 2004 Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/14/04 av 6. januar 2004 om endring av vedlegg D til direktiv 88/407/EØF når det gjelder helsesertifikater ved handel

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007

26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. april 2007 Nr. 5/105 KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/10 av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999 Nr. 3/329 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/90 av 26. juli 1999 om endring av vedtak 98/371/EF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av ferskt kjøtt fra visse europeiske stater for

Detaljer

KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat STAT I.1. KAPITTEL 4 D Hygienesertifikat For behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske produkter og beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING. av 17. februar 2012 27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/37 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 2017/EØS/26/07 av 17. februar 2012 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 54 ISSN 1022-9310. 18. årgang 6.10.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2011/EØS/54/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 54 18. årgang 6.10.2011 EØS-komiteens beslutning nr. 59/2011 av 1. juli 2011

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. november 2006 Nr. 67/77 KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/67/13 av 14. november 2006 om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål (produksjonsdyr)(*)

Detaljer

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008

21.5.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008. av 21. mai 2008 Nr. 29/3 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 437/2008 2015/EØS/29/02 av 21. mai 2008 om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 i kategori 3(*) KOMMISJONEN

Detaljer

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32

NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 NOR/308R0523.00T OJ L 153/08, p. 23-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 523/2008 of 11 June 2008 amending Annexes VIII, X and XI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nr. 9/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1282/2002. av 15. juli 2002

Nr. 9/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1282/2002. av 15. juli 2002 Nr. 9/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.2.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1282/2002 2005/EØS/9/27 av 15. juli 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse

Detaljer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer

I.10. Bestemmelsesland. Postnr. I.17. Transportør. Adresse. I.22. Antall kolli. I.23. Forseglings- og containernummer Del I: Opplysninger om sendingen DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF)

KOMMISJONSFORORDNING (EF) KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004 av 19. november 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til Portugal KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004. av 19. november 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004. av 19. november 2004 Nr. 27/23 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1993/2004 2008/EØS/27/03 av 19. november 2004 om endring av europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til Portugal(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005

Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005 Nr. 63/128 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2009 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 2009/EØS/63/30 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av

Detaljer

R2007.hza

R2007.hza Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 41 (forordning (EF) nr. 2007/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8

NOR/308R T OJ L 89/08, p. 3-8 NOR/308R0289.00T OJ L 89/08, p. 3-8 COMMISSION REGULATION (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control,

Detaljer

Nr. 57/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. november 2001

Nr. 57/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 9. november 2001 Nr. 57/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK av 9. november 2001 om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue, og om regler for forflytning av dyr innenfor

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2003/EØS/29/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 29 10. årgang 5.6.2003 EØS-komiteens beslutning nr. 21/2003 av

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008. av 25. april om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 40/2008 av 25. april 2008 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 Nr. 3/271 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/80 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse i Litauen(*) [meddelt under nummer K(1999) 4762] (2000/87/EF)

Detaljer

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17.

I.7. Opprinnelsesland ISO-kode I.8. Opprinnelsesregion Kode I.9. Bestemmelsesland ISO-kode I.10. Bestemmelsesregion Kode. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenummer I.3. Vedkommende sentrale myndighet I. 4. Vedkommende lokale myndighet Helsesertifikat for import til EØS I.2.a. I.5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer

Nr. 26/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. november 2003

Nr. 26/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 25. november 2003 Nr. 26/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/26/03 av 25. november 2003 om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue(*) [meddelt under nummer K(2003)

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 636/2014 of 13 June 2014 on a model certificate for the trade of unskinned large wild game 1 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 636/2014 av 13. juni

Detaljer

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003

8.5.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003. av 26. mai 2003 Nr. 27/45 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 998/2003 2008/EØS/27/11 av 26. mai 2003 om kravene til dyrehelse som får anvendelse på ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr, og om endring av

Detaljer

Nr. 63/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1292/2005. av 5. august 2005

Nr. 63/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1292/2005. av 5. august 2005 Nr. 63/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1292/2005 2009/EØS/63/17 av 5. august 2005 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Nr. 69/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006. av 10. april 2006

Nr. 69/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006. av 10. april 2006 Nr. 69/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 657/2006 2009/EØS/69/16 av 10. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med

Detaljer

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater.

Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Vedlegg F. Helsesertifikatmodeller for import av levende svin fra godkjente tredjestater. Del 1 Modell: POR-X Jf. direktiv 2004/68/EF art. 7 litra e), art. 11 og art. 20, jf. vedtak 79/542/EØF, vedlegg

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011. av 25. februar 2011 Nr. 35/425 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 189/2011 2016/EØS/35/12 av 25. februar 2011 om endring av vedlegg VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 6. mai 2010 Nr. 76/363 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/76/46 av 6. mai 2010 om endring av del 1 og 2 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter og

Detaljer

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002

Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002. av 1. mars 2002 Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 484/2002 2004/EØS/29/24 av 1. mars 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009. av 24. april 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 41/2009 av 24. april 2009 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med

Detaljer

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17.

VEDLEGG D DEL A. Navn Adresse Postnr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet I.6. Navn Adresse Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen VEDLEGG D DEL A Modell for helsesertifikat til bruk ved import og eksport innenfor EØS av egg og embryoer fra sau og geit som er oppsamlet eller produsert etter 31.

Detaljer

NOR/309R T OJ L 34/09, p

NOR/309R T OJ L 34/09, p NOR/309R0103.00T OJ L 34/09, p. 11-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 103/2009 of 3 February 2009 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. mars 2007

Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 19. mars 2007 Nr. 5/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2012/EØS/5/08 av 19. mars 2007 om en undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr(*) [meddelt under nummer K(2007) 860]

Detaljer

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat

KAPITTEL 4 A. Hygienesertifikat KAPITTEL 4 A Hygienesertifikat For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som brukes til tekniske formål, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( 2 ) Den europeiske union

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006. av 11. oktober 2006

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006. av 11. oktober 2006 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1505/2006 av 11. oktober 2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon

Detaljer

Nr. 23/22 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001

Nr. 23/22 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 30. mars 2001 Nr. 23/22 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSVEDTAK av 30. mars 2001 om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Det forente

Detaljer

Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 Nr. 3/250 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17.

I.9. Opprinnelsesregion Kode I.10. Bestemmelsesstat. I.13. Bestemmelsessted. Driftsenhet Virksomhet Godkjent organ. Adresse. Postnr. I.17. Del I: Opplysninger om forsendelsen DET EUROPEISKE FELLESSKAP/EØS Sertifikat til bruk ved handel innen EØS-området I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende

Detaljer

Vedlegg E. Helsesertifikatmodeller for import av levende storfe fra godkjente tredjeland. Del 1. Modell BOV-X 0

Vedlegg E. Helsesertifikatmodeller for import av levende storfe fra godkjente tredjeland. Del 1. Modell BOV-X 0 Vedlegg E. Helsesertifikatmodeller for import av levende storfe fra godkjente tredjeland. Del 1 Modell BOV-X 0 HELSESERTIFIKAT FOR IMPORT AV AVLS- OG PRODUKSJONSDYR TIL EØS FRA TREDJELAND 1. Avsender (fullt

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. mai 2003

Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 23. mai 2003 Nr. 16/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/17 av 23. mai 2003 om fastsettelse av særlige vilkår for markedsføring av arter av akvakulturdyr som ikke

Detaljer

Nr. 10/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008. av 7. november 2008

Nr. 10/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008. av 7. november 2008 Nr. 10/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.2.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008 2015/EØS/10/05 av 7. november 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til

Detaljer

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse

I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a Lokalt referansenr. Navn Adresse Del 1: Opplysninger om forsendelsen Dyrehelsesertifikat for omsetning av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske, åpne akvakulturanlegg for akvariedyr og kultivering

Detaljer

Nr. 16/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 7. oktober 2003

Nr. 16/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 7. oktober 2003 Nr. 16/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.3.2007 KOMMISJONSVEDTAK 2007/EØS/16/14 av 7. oktober 2003 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF og vedlegg I og II til vedtak 93/198/EØF

Detaljer

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6

NOR/308R T OJ L 161/08, p. 4-6 NOR/308R0571.00T OJ L 161/08, p. 4-6 Commission Regulation (EC) No 571/2008 of 19 June 2008 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the

Detaljer

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999

Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 14. juli 1999 Nr. 3/216 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I

Avgjerd i EØS-komiteen nr. 142/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 13. årgang 23.2.2006 2006/EØS/10/01 2006/EØS/10/02 2006/EØS/10/03 2006/EØS/10/04

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 95/53/EF. av 25. oktober 1995

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 95/53/EF. av 25. oktober 1995 22.12.2000 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 60/4 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009. av 17. mars 2009. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 22/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005. av 2. desember om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 139/2005 av 2. desember 2005 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Nr. 23/30 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. april 2001

Nr. 23/30 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 5. april 2001 Nr. 23/30 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSVEDTAK av 5. april 2001 om endring av vedtak 2001/246/EF om fastsettelse av vilkårene for å bekjempe og utrydde munn- og klovsyke i Nederland

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005. av 29. april om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 44/2005 av 29. april 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF. av 15. juli om identifikasjon og registrering av svin 27.8.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/95 RÅDSDIREKTIV 2008/71/EF 2015/EØS/49/16 av 15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin (kodifisert utgåve)(*) RÅDET FOR DEN

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 15. april 2004 Nr. 62/139 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/13 av 15. april 2004 om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet(*) [meddelt under nummer K(2004) 1332] (2004/388/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009. av 17. mars om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Publisert i EØS-tillegget nr. 28, 28. mai 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 21/2009 av 17. mars 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. mai 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 3. mai 2000 Nr. 31/47 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/31/20 av 3. mai 2000 om framgangsmåten for utpeking av et nytt felles datasenter for det integrerte edb-baserte veterinærsystemet(*) [meddelt under nummer K(2000) 818]

Detaljer

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet

KAPITTEL 2 Hygienesertifikat. For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet I.1. KAPITTEL 2 Hygienesertifikat For melk og melkebaserte produkter beregnet på konsum, for forsendelse til eller transitt gjennom Fellesskapet Avsender I.2. Attestens referansenummer Veterinærattest

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 28. februar 1997 Nr. 3/122 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 91/494/EØF av 26. juni 1991 om krav

Detaljer

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater

Navn. Adresse Postnummer. I.3. Vedkommende sentrale myndighet. I.4. Vedkommende lokale myndighet. I.6. Nr. på tilhørende opprinnelige sertifikater DEN EUROPEISKE UNION/EØS Sertifikat for handel innenfor EØS I.1. Avsender I.2. Sertifikatets referansenr. I.2.a. Lokalt referansenr. I.3. Vedkommende sentrale myndighet I.4. Vedkommende lokale myndighet

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 7. årgang 21.12.2000 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 60 ISSN 1022-9310. 7. årgang 21.12.2000 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 60 7. årgang 21.12.2000 2000/EØS/60/01 EØS-komiteens beslutning nr. 101/99

Detaljer