es uværspreget fiske ti havs og i utsatie farvann.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "es uværspreget fiske ti havs og i utsatie farvann."

Transkript

1 Kun hvis kilde oppgis, er etieriry6k Fra,,Fiskeis Gang'Viiilatt 32 arg Bergen, Torsdag "n okfobei 1946 Nr Abonnernenf kr p- år tegner ved alle p~sianrtal+er og pa Fiskeridtrckføren'i koqi-or Kr uleniands An no Q se p rr s P-rsiarlfi fåes ved henvendelse 'li Fiskeridirekiørens konfor,,feskets Gang\ ieie#onei 1693% Posiarra nr Teiegrarnadresse -Frskenyii 'ken som endie 5 oklober es uværspreget fiske ti havs og i utsatie farvann. Okende hsbrandiangsfer og sa/gsuansker pi Sørlandet. Bra med hummer pa Mare og i Sogn cg Fjordune. Ogsa riker! som enilte 3. oktober c;eriegarr? mecl n~indre fangster og drivgar~ufied ujevne iarigstei pa opptil hl. Det er ca. 30 tlrih-ere ssril itrlt~rr-, alt % ir;gen stor iillre. Siiden er. - rircger iili og gir Ilo\-ecls~~lielig 1i.l s;i?ilrrg. I.) tcnoii? cirivgarlrsildei~ i TI-grais hils et notbrirli :Att er par ~i~i~ldrt: s~~~:~sil(iiii~~gster ved Vitsre I-Ieigela~id i, iike/eiit.xs skai tiei- al]er sigi? ti;rgt.r y;i.~.c +.;t 1-i,-!i1; si]li yc,) f.><~.-..t i \l>l \ IK 1 x.- 1 ro~~~~~~~;ig,

2 .,..~ Erter cirn tmge li\ arspiiiioac h,ir s.i?c~:-r,iitrnc pk: Der,GI bdre T~O~YI?d hater sorn -.ro\ PI.,7,~br~,i~~rsk~i irj 1-1-t PLI tur I \crcisl3(in, men denne gki12g ilu det i $orilsroen med ~ ig~i~g~p~~nk; fra i esilanliet 1 siste sm,rtt rrzcci silti hade pa Fi3Lieng~rrnct og aitcir:: Ilske- ulie Der bie til Bergen,t\: 3 bater ~i,l~~~icgi,tki 20 j190 plasser, I-~\or tarioyeiri torsolite seg S.inlthge stalle: kq \ t.e~itl~b tci:t p~i L- icliierien~nci H:~br,i~~c?i-lsiiet irci srlden onrbord og 4 f;irhljei- som har :appur ter t sin? Sort~iucle~ kar latt et oppsirny i iiei sute ~g wnrc a fdiigele~ hiidde 13, IXi, li0 rig 300 tgnner E-IICI.ille akt p2 ir.~mnover 1 siste rike anskis i iirg.;i-cra for bir I :man tridler gar ilet ogsa [regl mcii &.-i sverisltc K~istians,:nd og I-lekketjord tri JO 2 40 tonn -- iais~klii~cke og c:etzsheile slir vrcstnok i stbr ci nied <I ScrFrisS ~~egi" ;it det er billi f03 11iege.i til ~~tl,i:iti~siutte i; eiler leirpc om i11.tnikre n~~tikeclet, sot11 liiitnilijei: Ortilter let'exii ril Der er rried anclre orcl a~seinri-i-;.sianslier og fiske: ;.an neppe clr~ses vide-e- medr~~iriiire carlandsirsiieri~e Itarr oppna lii.iriingflsliei. (;r eilei dinrien ordning vetiitori~ir-ici~ije eltspoit ;ilr $a- -. Isr-~rici til Itsitland I s;iiziarbc~ci nied Fl;i~~i;*~?(i;~c,,e~f siste uke h,ir ciei foregait (in del Ilske 1 Sogn nec; Salsias 1 Kei-qeii Sa rrd+ tlies er det cprj1$1112- Ar-ilnistarrget~ og i L\.~ii?r i M <iitici~l~~~ h;tr riet let om fra~ttferlighet, sorn ikke et ortlnet vxrt fisket litt I Graniln og iiess~liel~ elr i!el I Eldijn~d L Matre 1 Sutirrhurci;~iiii? skai cier lctr e steilgt F. (00 skl biarrclrng,i- mussi og brlsllrig [Jlcefa~~gstefr for br isl,ngflckc; pti i'estinrrt-let kati tir el:. ciiq 011i ccrs:iln1pdil4~et i i7e~i.fii~r:inl;ri:~ irirldes at om 7-RCriO sk] det,: gri riliclcleis iarzgstei p ilt lig DLt ci- miil L~nd;e ord iiiliii!-roe sioriis:re, irien der er stor titii :kelse R~rsef~sliet isom t.11 iiti,il, Ic>siflsli:t) qrr bra t~tb~itr og kunne q14t emi,i iller dt1m111 ilet beta ~1st~ elsl?ecb~slon trtrusiri ila hatgi- - en k:i,icie trzrt 1wctre rired ~edskapez X crsti: L icr ble clec svensk? - kom tt l ii<reh,~mn om 111 eltlea den 7 cjiiio- tr,:rspor:ert 33rlO!i kg te-icnii? torc!~ til "klosioers. ber A\ C,rr~asene har trlttll 132 r;ipportext slne sltiti- "1JOCC9 kg trl Trnndhe~rn oi? 300:10 ILE iii lier qeli i,ingste~ esc,: '5 hat r-qporkeri delvis Iz.,i;~gstera for clissr fartnyet-, sonr ogsa ~nklrrilerer rlensiic: er c)o 090 fonner, hyora\ sk,irpsaltet l0 351, hodeliappel , rrr,rt]es $01 O, krydret , ~riktlie:~diz"i i7 C93 og gir fr-ei~~deles overflod iiv»liirlt- i Ag,.tirrlyikiiii.,~rr~rerlcdes bc!~,~i?cl"l:i -103 Ltaili~er?';~iiEc~lc, er in~cile~- Fisket Irii Si~rlarrcier var for ovrig cielvls i;:-arhii~tlrcf ixir'lqe oq vi! hi1 gjerrcinnti frir riivis/~il i siste rrkc, iner? ~notssiufteri av t.~lien ble eiet iland- ', fort til dels bra fangster al: sc:, lyr ~tiiiii Iiiiii j. I<?i.. FI,:~,'\\~ji-~> l < ~ i ~ j ~~~~*~I.!c~ ~ ~ ~ i ~ L~CT : ~ (jlfl. b. i3~it t i ~ i ~ ~, t i ~?;.rili~?;-r-ijrj.;t,! z ~ i : ~. ~ ;?I ~--o:ii~~~?m,n~> (i??) - 1, 1 G5;(l ilkr der ; j ~ ~ ~.ti)ij(j ~ ~ ~ Ijir / ~ - j t c.. p[i,5y. i;i." -j 3 p: Id;(? lge;{tt.-.+ " ~ ~ ~ ~, ~ ~ j I ~. r ~ : ()g ;r:$ " " L:l., ;L()<);.lc,, j~li:~~l]~cf cin:?$o kg* 1,i.i~ sil;r;.te;.nte srcik kr. '?,,?lt. i?ktist-agd~ begynner iikt A cbbc rir inc-:l fisket. I"-iseil corpi er friii~rcleles kr. 7,Yl. h~~i~iiiiiir-

3 ",, * '... i orcii: t y I Qii-cl:eilI,i~~~j. 1 sci fmlge 'iio~kliofi~isti~ii~zi~gk~~~ Ilar- iii-ckeraiai?<i I~esiiri:et ;i olr;?- l-cf{e et 1 Levende si.i -:.,v,> >> ii B... t b.ui!ecv;ielii., rwti (le lami soi11!let i~:ir 5:l-i I,allge +g." ~~ii~t~lig i SIII~~P IIO~II ~I;~IIC~~SL~\~:I~C, IWCI (:,~II ~ ~ iri~';li?ie gj-eske prodt~l.:fer. 11er11iig Sverige. yxc~~-g<-, K);!ITIII:~I-~:, i~ig1~!.. r- 1ri:iSe".... iiitlii, Biigi:~. iii.ileancl, 13~>r~iig3i. c"ie;is r,, i's;ciik0,lo~~:~i4;:r...r i\ veik... l,ral.:f i!iill<l i :t1 a r e c?:; l< o 11-t 5 <l a 1 fylke 1945 '.* - J orsi;... Sei.... Ly r... L,<.nge... Tilålange... ' 1 i*osme.-... Hyse... I,ysing, ii~iiniiilii.. OCseite... GtiI.lilyncire, t-ctds~~. Si~~o-iiyn(Ire... Ai... Gei. jrocifls!~'... Steåltliit,... 13~~if?2kI>?l, lillx~,, ~ Slrare. riii;i;ca... % ~>v:#h:7 +;,... Litli, ;riici r....~,l~i~<;<:;~;~c~~;~~,,.,. 1 i. l.--. :,k!ri-f*~"" *. t.-, + ", i,, 1.l.i ' > nv::i!r:iir;irds 6 ior;k;eitig rr,kkeise fr:i ici til 2s riilseis vi?<i p~-. i-:v;:tfr:ity;i~-tl~ Kineserne driver IIICS~ fiske fril ~ ~j~l~~]~e~- og S:~EII~~IW~~ Iijirrlhe~~e er 1102 srwirii i:ir"iyo:ti, jtiei~s iarrip;*lien<l!?tiriei- EMC?C solri ii;l<ei':~ri~~ :>g hnilg for crr fisker ineir i;iinilie. F' l- c in!i e E e i; k il :I ;I li li e i 1" h her n? c- r i ii k : Interreatir?ilal Eli-iergeilcy Pooti Coiriicil li:ii clii-~~ 30. august airbe.. ialt ei1 revisjoir ;ix{ iicn ailoi;erirlg so?n ailet-e.de er forehit ii~r herrneiiserte fiskeiarer i periocieri i. jiili?q jiinai Fn revisjon er itcriiventlig pi grunn av inranitringer. I ~~r-~yr~lr~gerre og behovet. I? i~ieddcleiien ii-iirngir- :?et :tr revisjrir~err tii ileis clryftiec, de partier som L:N"-lliA pi gruiiii :iv sili s'i.xtende kj~j1ew11~ i~:i~* stillet til tiisposisjon for iixlill-e j>retcii:ieirtei-. IEFCI frai~ii~older for wrig ;it St?rsyiiii~-,ene ai!?ei-itletiserte r'ickei.-irer freinifeies er knappe i ftm-!ioi;l til i.er-tier~cii,riio~;et. ile :i:eiigcicr av Eierirrckiidir Iiskcl- I iirii i ~~vrbiil~ke~ ;!rit;is I Koiiiirir inii iii?iic:*.rlii,iier.in,,iiic.~~is (;$t),-: II~~I!, ~;IIIIC{~ P ramte,- P'. kunder kosfar mer en- (apt fisk, - Kvaiitei gi- -jedvaj-ende ufbylle.

4 . ~itabasjonsrapp~rfei~ for sepfern ber 79$6 P p ",, firi;eriin::pek!bri"~i i N o r ti i e ii ti. datert i. oiit~b~.: Vx~-fci-liolderie Li::r i.ariike?ig_j:xr. driften i bizlc. iiaivilii :!\I ~ ~ j ~ ~ ijeljel- ~ ~ il.&e ~ ~ i ei~rsie r ; f~:ll*~:le! foregikk cfet ii:w fi&c l>etycil~i:~g &t fets,ilcle~~ tebl ble^ bo~-t>ett frti SIIX fort. i;oirlciir. i rilkci!e fjortier. D::lraitrlseiz 1 fiqkcl c.]" ioi-i~o$c?svi~ iltell. Sv;irikveiiefiike; fr;i lirotienes er slii!~ :;g tiet fi>kei r!& hocetii;a>:elig letlge, coni ises. iiea er fart for I?i.tii<sl,i;j crr~~nlz 2inj sti+a~~set~i~~g bg d5riige v:t:rfcrl~~id~ :'~<-;eirii~~:; b- -' og ug:~fo:.s~iiing har iii:rt tiiirellax:ileetrik, Flere sl\i-iyter Fr.1 L-ofoten er gait!il )'irioiirarit i??ed rral cg ;ei?~or; ii:i~oiii r-rlangi: fislici.c i.. reist rppover- for a ta bygr~ing?:!i-hriit. I 'rysijord og Folla fiskes de; litt kveite lia garn. itfl er ~gs$ t:~tt e~? &! jni~~tire ~~o~sil~lfa~~gste~ 1x1 i~~dre 7i~ysfjuie~l, IPi.? gutle t;erfj-,ke i;a?iladhilr iivt:rit >iei.lit i iiel~ili. iil;iiieii. IPiiseficE<e! ;r;: tie1gel;i:itl er beovt~i C. - 02?r;~r- I:ITI $tg br:. C X? ~ l\-~e~~jijt,ge,~ el- ~i~fre~l~s~ille~~~~e, ix-n der hd~".t.:?rt i~~t~l,qd 1'21.yI:l; +il iiiie(i,i<i.i. i.r,: k-lr.$j;iiiricji. ii!eii?is iii-:.:?l1 :;i. ';+'i! i,!.ij(j, <'--G-- tli 6-#Z.!>,;rf~ 1 lj+>y-!';lv*>xl,l: it:f(r I!"!"t. '&...' i b~oydii~~lir : U-:ji~i~.j~. ) itli;-[ ;~: i~\::i j):~ :iqt.t~iij~ ti iil:<if i',--:xi-.,i,., 1'.;riij$,,!, i,.,,-. ;r. -+h~'.;.i:. r -,x- L..- h i - -. _ i > i.. '., i#ijl*r>:cf] 1 ;j; brrt:-2f;l -.,l~l f i l : < ; ~ 6, il.+.t!iz:;l><g-j"c>.(:-!l,.<, i:it:,,::l~i~. :>t d i ::.',..,.,Il$t,S. b,~ : '.-yl;:?..*. ' 1"' 1 : j, fjl<[!;jjer: ' j - < j*:) t3; L:ilIl 'i,,.'l! ;bti,[t" 'LI- >*,?!l :\!c:i:le!e$>l;cl-:<:;ktai#~" h-.. i., g 7 g. ; y 1 1 e! ; y:.. :-j!<)&(,l:];\, j$?-tj& ~t:c~~?~;(>l-e[\t);;~<tt:l- \t-<r h$ 5t*;;i! ~ l*(--':<.%.x......?.,, f - - :: 1 ; j ; ' ',*!-b-. <_./."h.".j v - >. -. i -i.i;re.. Ijak;c*i-i;rgfi-]ic,,u S,E(~iiiii?pe;:. ci ii!e;ri:.crilriii~et irrc-<i 1311 f;ii tr~~i, S~in~tilge i~iier. er 112 tijerriitorrrrr~ef Fril -iii.lcfiskei Is,~a~~~l~ Ltbyttet II~I- vzrt ~~jti<;nt ~t~ed fr3 til iz~?(i tiaianer pr. hit. i-%ibra~iiifialtei i;;sr veri bedr,- i xp

5 &':ibbiyfi$k?t {-:!le '~rt 2:3!34o stur tleitnkilze. grtie iv-erlr?rig;:iluli~-ir~~~~- *. - (i~ gotte ijrrer., f.ij ga-i del er.?eiitri!il BcbyiitRrt~e!<il- i:er,iitgsmii:-!ii<:~? ii:11\,!1- ~:~sic711~3~1geit~rl tl?gyl3lior gj%lre ::q zj~~(~o~~~{(:* ilti!f2i! i R~g:il:t~~ci. FisL:c:i~c klzge~ (>vela f ~~~~fjgel!i:tt:~pe!r;~t[ tii :eiriene. &i crarilige srir:afis!<r har helst iciregii: rileil.?arg, <E,: VRI-foriioliiiirie ii;;r hin~irei lii~rr'ic;!:er, Der tr;ir :ve. lislh: tlistrikiet \,ert tart br:i i;irigiter av i ; - ~ i,r<isrt~e 02 i:,rrge IIICCII ir~iiiciri ;)C torsk og sei. Xslarrcisfi>keri?e ei- ilri li~~i~i-i~e"i;iib;ike, og- rie fleste er :iller-ecie i gang niet1 le-i,e:"a~ise 3: siliie~l i.$iei-ige. Dr-tuerile svnec figsa i ir 21 ha gjort :lei godr, i?;vlrs iieririzar sni!r-per!ie z likhet ~TICI~ i fjor 11:lr i3;01-t ~j~il~tjx-e l~cl&ge~ Fil ;it,,.lt: svenske drivere r!led!rorsl< itiiiistrri:j~ fi~i.jibie pi ri:ijai<:ifuren tircd ionriei. Heldigvis ker;~ iniei: bo1.i ic.i forlise:. R~;i~k;~p~sitt~~i~ji!~i~~~" som cri sirrnii sy121e;'+ a Iy~i7e. hiir.. iorverrel seg igjerr, iig!ra kr!c dictrii<tei lr?:ij<en o:cr dyrlige tiliøriler mil ~jcrrei for ;i i-:iniclc;;fie mest ~lltiilg garir og rlnier spesielt til ii,r-esii;oide vitzlersild- iig sf:sfiilse,!->r; c{t:flilc ~ ~~;i~~~.~, lliecl Fr3 iiskeriixispekt~m 132 S k ;i g e i- :i i- k y s t e 11, duteri Sti, september: iiepieri~ber har vzrl preget ;iv urolig vrei..om 1.h %r-- lander ilar betirlet ;il~kieiig liii~iiiigge, i~~cii soiii ~Eqp ikk:: har vu'ri rioe a-esaiitiig til hintler for fisket p;i MciEai~ci~t c, i Or.Io?jor-ilct~. 1% S~arlniltlei val- allerede r-i~akre?lfiiket i :tviakcncle \rcii nianedeni hcgy~rneke, og det cilrriige vier gjortii. riti ril at cietie fiske siiiti:.f!;ingr iiiiiigcre eirn rr;iillly. i'iskerir irarldc ;-egnei r~~eci ei i.;~ri"ir i~~~ttisice, iiiil? (leite <!O 1 i.;&. il{ke lil" 1 0Jijf:ortieg ]);il- i~rticil~:j-ti~{ ri:;ikrellfi~l<:: bra titbytte, ine;i der l-..- ilirr CI sorti li;ir irkei heinr~ieiiile, Det belgiske sildefiske, 'ril!ros$ for de v;:nske"iigc forli:itd tiei belgiske silcirflsl..~ X~aiihir b -iii-ieicie ~l:iiicrr i krigsiier?e, bie ilet fisket hciyiielige ineirgdcr ai sild, d:i zog;io n:er eiirl i fretlatkiier. SIIIIIF~SIII.~ i Ee1yi.i er ci sesongfiske, :iieii beigierne ilar 2 -iorsizjelllgi. :-iitits?~orrger. I:/ ilj~i~rii~~-fii*ie $0111 viirer fr:? jliei til lir- ;7ni?wic~r '3. ;ry -ipieilaber f~l-egal" pi.,'fhc Sir~:i]lc;, 9:lii&ii- o- l<,lo~~t~j~keg~-~~~~~ie~~e, 02 gil- er1 fin ft~i~~i~<i. <)i11 -vi~jlerer~ fi~kes cier irtciri~?i- (rg li?i {leil i~xegiseie!ii*ii fr-:! iie:retr:ber til :~1- ~ai'lp2ri :?V rll;ii.;, og iilcici? <i!ili f:is e; ior:?si?cl. J al-(-nc '.let 1:lIT i~jl~elrcis ~~l~lf~st~r-:

6 !Vlai<e t11 1ctarr:e som ::is,p tållele yvye,en;eic,r fil& leie lenge.tier. -tieli. fi;rlioi:isr er. g;aii&e p;;i i btiirika~ii~y dr11 roile krig.i-erle il;!- ;jri[ici, i-iske[ erre:. fi~aisiiii rcri? iriregik Isrlrr fr;; :{e ijiegriici-. S- b:~i~~. ii~.;~:,t i t r t i : f f ' O ' C ~ ~ I - si id fiske^ siii-rl E iiii-krigir.enc. :ii-eief ]neil vl;ks!eiiite illieii.;iiel, gikl: i sesclnf~ritr 11?'3?) 311 og liiij() -il iai(j til tie i-er;- Kortvarig ny frålersfreik i FluI8. bapiteller, nien fra sest~~gerl lf24l'.k! OK K~CJVW ii~i;~:: flelt ixicr~t~t gild< ai del f~~aler~i~'~~~~~sl<ii~>e!- i It1111 :il el voldsurnt u]?p=a~itig, og!adi?~"irierer i {"j >tieik?mi. ~veekerid 28. iepierr??er, og '30 Faiteyer rriiitte bli ionri. Uteri tvil iieiryer delte Parnineit i~ietl, :r"cleri rene iigfie~de i Ii:i~?i. Sireiiccn Gorr? bsgyr:tr Zr-etPag natt ble I?ral<t har- i'i~iin-ei belgierne til ii iiskr rilei enil iicteiiciriiie ciiss? iii crr entic!irsd;ig, ii, Den magre og i IIOI-III:~~ ir life wkte tot~~sikie~~ h r Hiiveciar~aiicr~ til i:rrike:~ skr~l derine g:i:rg ha u~rl -,r Tiit r~rrngjeede, tralereiearre ikke en115 i-rlii- ta!! si;inilp~~~iici rii Den bciegicl<e riicien begryites i ainiinileiigi?et i ZrltZia-rrieri r e t 1 r f s j 4 i.porsinii'te!ii Ti1 rtikerler, og til forskjellig cl;igs i<iilnses\-~ri~lg, So-izri~er- ieilier h,. --.,?,.,Crij;,i~niirg 13, cipki< og i ri~asliii:. iii:;it;i~i<ayei3ii.;~ fritid sliden ei- ceevsayt inesi sol;i ril cfetir brriir 116 gr1;iir-r av.;i11 riir i tinitic. si-nirtiagsa?ri,cieii~g~"i-~ 17n"i13"!ier t31,,ilsirtl kinnda. fine I<valiicoi. Fot- krigen ble 755) 2v ilentie silil ariveildi :il i~lilr~i i~r:iirrisk;il~cr~c, ;ii,i~tiitl~e til liol<iiene. røking. "Ti.;keieiteriei Intige avcinr~d fr:i h:isene xjor it~litiiertid Fiikcii til en vrcr~skeiigei-c Correrni~ig ciari I;y,siEiskri. kiskeri.rr m5 vere c~r-~ieles o~nllyggeiig i:~eil i.eiinr(ylii.igei~, Også er? grunn og siltien rila bringes iirii.iigsflii liarid, Fisket jnrcyir XIIII r ler '?~ -er ikke iii ril al: iriiein~aiirtskaperie i Engiarid!i;:< rievi-r! i sointr~erinhneclerie. k-?eigi:i EiaiEtle icii. Fii 4'::rlniri- (Ert >;x icii iireci trlilereierrlc, ~nen fbigende I~iktorie!;;in rvbc heskjeliigei i iletir fiske 7~ krigen og rr-oaitc; kjnlic sild - :it foi-l!oliiet er- ~jc!isiiiig, Uyre!teii; i Ciririisby lintitle i.;ic.ideeesl~et Fi-;i i-loliarld - ei1 iiiipori FO:~I kimrir ni cp:' r~ylig l:(;i;l:i: til don?- e:r s;iee niai e11 ;rrzg 2I rrrig I'i~ker. i :lo00 torlll~ t-islcereii -;krille g5 r,i~?iiorct i en triier- dti~ '31. a~rglisl, og Turi?sildt>i~. som var ileil ~necfe i f& r~nc?er krigen, hfc i??ntte frani or]: :i.iiii'geiiiri ~arn~r;sii r:lcit ri is lei^ ;id nr:irri?,- i i s i c 3 i i. o o e I ~ii;ipfl, Etter en tur R~I!~OI^L~ gikk fisk;~rti: i kliid Ig-$?ll Og nlinirrireiighet vlir v-.reii lite sr,eti, o_: fiskcrrie o-[,pnl;iii?e bliril rlckiei a reile i~~eil. 'ri-alererre avieilitig ble iorsinl<~ii 13 ~irli priser for to~~ieilciei~. -\\:in regner iii; ~rieii nt (Eeiiiic tiiiic'r, dorii~c~el-eiis el;somin;isjoii ;tirg:i Siskeien sorri grtinil?iid lill iiii rnintiie ef;erc?icii* elter soriz for-ilolderre hiir ;it r~lfferi :i!i<iet ac desirrfek~roncv~r~~!;e. 1Bar: fryktet a5 Iran iner nornlale. $1.1.. i,,lit- ckiilie ia sove :i.: iii!;:en. Han:; iiiie nese kostet li:lt~r I 1946 Ilar ~ICII bc/gi<iir regjerirbg sh~ilii :tit;?tc irre#i k 5 i iwter. Hoilanci ojn iei:ei.nr~si- :li ioiiii iel-sii.;ild og I%iOii!: tofine- c;ail~ied (diivgiirnsiidj nv soir~rnrr~ki.nli:t~t. neil iioi.. landskr ;iij bet:ries ~~ieii 9 belgislie Erane; pr-. izg. og :uiler~ Nybygde engelske frålere utsfyres med er W:,', ;til :.;\Eoi.erii. Dert belgiske sorr~ii~ei-siltien er blit? diese%rnofsr. i>~ltiji liled 5 rrarai.~ gjtiinorris~rirtiig~ og tlfi'il [?.il vill- c?ri Icinne reg eiil tie bcigiil;c siidefisl;er-e irlsiurie $eg ]?!er f i" somrneriiil<et. Bef hollandske scide%iske-

7 . Nye vinlerpriser pa ferskfisk i Sisibritannia, er \ji*!ere sper Cir)-l~~t oi~~ det kl" ftiir?i>?crieis j:!6litik!i L:e hritldre fagtidsskriliene >>Fishilåg Newsa, og :Fisli i spille irir giillerier vetl i pi-r+e ileil indei<sen for leve- 'I'riitdes Crazetie. beskjeftiger seg i silre ~iigav~r for "LI. sei:- oinliosrnli~ger riten ;i iii irensyia til: det sorri vil E7tlniic tsie!l teri-iber sterkt med konferanser som nylig er t-(oi~ii Zliriisirv r j i 1 i 1 i l? e 1l-r of Food angaei~de vinierprisene pa ferskfisk, li:ir v~et 4 skiir* i i)roiiittrrn~-giime i 10.j:t.i ai; 12 :~~;ii:cdi.r. Aiii~isteriet h:ir hoidi innter riicci: de forskjellige fraksjorier 13kseir~~i~kot1~ii~~cii i S:itioii;lE i-eoleraiioir of Fisiirnorzger.- tnrreir rnari:rgei~ si il si p5 Inpeilde bind, cilecic~s tirarlilag ttar gjort inlgeride kr;ir~~i.tiiiir;ger til tie :rv i~iiiiisteriei forernetl ;iiheiiieror~tnisassii~~1er og deiaijisicr. sarr-it den ilei :ix. *.,, ii'xiii-rgtm. soni ilriver salg av stekt Eisk, tirsdag mei1 trilei-- cieirte og I<ystfisiiernc og onsdag med kyst- og innlands- -liitte iiye priser:,>i yeblilrkei og for- ir,;rliti~lcit vi- ilei ikke h;rre beilod for hiiliycrc fisk. rr~eii ogbi for bedre Fisk og hetire hi.- grossiclerie, tjeiiilig. Dei siste ei. i~l~seiig I<i~:;titi til ie~i forste. il;; bedre Ingen ;tv biadene 1ri.i- meget goiii i si em cie ventete Iieticriing i ;:Ile leiid i beii;ir~tiiir-igerr 3v \;irer; er errsbiiiyclenile priser; eller- prissysiei~iet i siri ;iiininne'ligl~ei. hfishint; Kcws riicci \.;?ri. ;li. ise:ii"c kt.:l!i:cf, og &itr: er- h;irc r-iiilig tierrliraiel- rrll;tersic?ii~lt. ;it det er a hape ai iiskerirr~i-ing~n-: $()l)l ]>ro~~!l<e,~~t~r, ;:l"(,>si>l<l- (q ~~c~;llj~<lt~ir jr.s:lle~ ei1 l-ill?clig r-e~:reseniniitcr vi? presisere steritest rr~iiiig le! Eaktiirii,)r iort jeircctt,., l f;:ko~i:rqji.-. ff,r fi,:[< 1:) ~ 1 - ~jj~n~]~ep<~ig~ 3zt11jtrojI.$.li- pikrc,, 1 % L], lo*. i>yjii~jge~~~*, ti- <t;j;~~.'<;i I!;I~ ji0rr1-1i;3le f~r!t~icl ~I:F~JWIc,, ::iciciir.::;i;i.i.llt]i.i i:lil- 1:; :jj~?;l zi, " /,,i:.?<iiii&:ii; f;io~.~t:~~~.j tklt>~ ~ ~ 5 i;z;!l;as&.c ~ ~ ) i 3 Iqk>pL* i;,i< j :!;te c: L:,: Jc ~l;~!'iipc l~f~jl-fv2~it~~~el-, ():c 1:) fli,>?a %at 2 l?.!-t!:ll;- l--,,. L,! t.j k,

8 Befmkf-ring -- Kfap og salg av skip

9 Aktråelle forskningsoppgaver i Siskerirrsringen p w ingen og iskeindustrien. Av ingeniør Olav Kotevarp, De viktigste oppgiirer gjelcien- delvis cien mci i;ruin.aieggcrlde iorskrlii~g? som lilarlegges a:. r{i.irar.eils og.,r-~ciuktei~os ~~tfiiniiisetriliig: i~l~ri~lgs~ir~ii og ~ij;ilnillinnhoiti, ai. deres riislihei, becjerveise og hoicibartrei. Dch.åc gjelder cie ;~livei:di Corski:ing7 siler forski~irrg li!, mer felinoiogick som unciersokelser av opp-!:t.v;irings- og for-edlii~gamilel. og deres virlri-iiaig, forcoli nicd inrbedrir~g a.; rr~eratlcn~ og rneti irr~?iorelse :i\- ni-c. I!~idersii~~e?se: o:< iorck~~jrrg ;;iv r1at.r ;~ppa:a;t?ra <. '. 02 ~ j ~nasriirarircssig lari ::r ~g&i \.llitl<r. 12~~~ki~iilg 1.~~1- A"ore~rde iialiercclsliriper er torsnin-l. Li1 veseniiig del itv iiclieirirlusirieir ink sis i iigji~ -2 et relativt tavi tcligisk ~livii, og ciei kunne for Ilveica~kelt grelt av i~~il~isirie~~ 11e'c11is!il;lnhe eiisempler p" :.iiitigc akiilclle Sorsliningso~~pg:iver ;av meget stor i?izi-ii:ornick IwIydning. Jeg c!tai bare nevile at vår proiiliksjci? av frosser1 filet er i sin barndom, og ;al det hei foreligger viktige problemer sol11 krever i~nderswkels~r og iorsok. Men de; foreligger ogsa rri rekke grririnleygerrde r'cirsktlingsresi11i:1ier som det cr tihyre ~iktig a Ei nytiel i praksis, og det gjelder Eier oppbyggingiill ;ri en I~~clustri sorn kail bli avgjori-ride f ~ i«ra:~corri- i Ereieal LIV vare iickcrier. L sildoljeinduskrien -- SC~III deliris er pil ho-t reki:isk r-iivå - r'crreiigger der ogc.'. meget akttielle sppgiivcr og muligheter, blant ;irliict ini ;il: u8ytke.f ;n- tnr:l kail oges inetl ca. 25 pst, krer.-. ' ciic.11 ;ti7 tiet sorn kar? rirrli-ai.irres titgjar b;i;.i: biet hc.itinrsof t 0 T. s 3 1 ~ ~ j ; j ; j F:ri:i \-id-:.r.e by;!>?(jr(: jol-^^]^:^^ ;ly it^^^ og :?ll(jr(: wj;)ril](' ()!itq" " - f3;l <.tort:?n~3!lgl~eter* iji%'$(>!l] $$I()~"C ; ~ ~ c ~ f{)&:ci~\ ~ ; ~ c ~ ~ [ ~ :.., Q l jet 2 it:\& x it, ". ' ( j ) j, t.... ".j. T, ', ' li.. r~,,..,&>-.,,,..( {s;*-:3 :J..,:*-t.. L * s~.gli~jt~ hy~:;f~t~i~~t~~~:~ rec# -.,.~f;.jilfj!~l;. <<;!J?r lis 1 j ~ i ; ~ : ~ r ~ llilr ~ + ~ ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; \ ~ I ~ - ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ \, ~ J ~ lll~.::l t.j,j; ;i: ({QCI~!<Liall l~fi;ji-tll~~ 1r;;0],;s;1711~(j - kt :ifljlcf ~~~~~e~~ 0:: :,jet >r~~(:tll:~f~~:i ai<itic!l ;!rc,fi!eill gjp{der t:l;,skc]p*s.c~-....t,.i..-.+~-it-zj.,,l: 'IL{ t;&j*$tft~]<::9 i(it,i ; : c; i. 11 :~s.ll:s. ~ vi~~i~~~~~~~3~-e~~~~i;~tcr!li)? gjort ~r;~~~cll er!~o~llrllei i?il ;ili;aeil o;iizii:-g eiila tidlirere. CI I~rodrrkcjorrnsveriiii:i~ ai. rrre firkepiabulti-er utgjorde

10 X. iiyierci... '?<:r ~ ~sii~~cr~ l-fliilsf 3 F I l~lill'!<rti~l(at, :tl-iig-* (le $j-!)crp c]ej):le ~ : ~ ~ j ~ f l ~t*sti~~;~~~l- ~ ~ ~ ]~~~~~~~ t ~ i ~ ~ <;r kmr le!: [-;er1 1;l~lg~,5!01~"~, r)?ttc til fr:)^^. i:)r <)l LI. C ~SS\.~IIC et.~:i~~iiiii :it i~~:~l~~ii~ye~~ i i i ~ i < ~ i ~ ~ ~ l : ~ ~ t r i t b ~ ~.. ;lesi-en Ii;:ivcieic.ii ;i\ f;arigsr:iter~~jdeii, ciicr s;i. 70 pc:. cr forsl>rii[* (jg ;).t cjil l1ilf,gi:ii i!ld.re ~ ~ C I ) T 1.3 f<:~s:<t.? h - ;i.; rl sa verailitiili iniiririgsrr.iiiitie4 som silil, ha1.e ble ~lirlgeil opp ".a et cinleiig liila, ;it]erettc i 103h ic;;i.i;i " - EA~IIG~ sml liidlistl iri:~;irir til sildex~~ei 02 &iiiolje. kret iit'~. 7. eks, planer Zar cr ilytt Eii~iittrtl i Bc.~"gixrr, 17jrli virkc!li_y fo-lir>]tl ;il \"ar. risl* *epr~-~ell~:rer vclaji,ic;l: ilo9s ior sftl!ll tilrlidillg ir;! ~ ~ ~ &; ~ ~ ; ~ < ~ \ : ~ ~ ~ ~ i ~, rneor-ngder i-tayverdsg c:iia;i!e og irr der- er iieaieri iiiiiiii ~OEII~I~ j 1038, i:; s;iltc~i iklie Eionaiilei 1e:i;gci.. nei rr;lesl rniiiighcler for A bringe delra opp i Iiojzrr r'ercii vei? iiklirelle tur denne forckrriiig er cierior irrii-idctes A id systerzratkskr urrdersokeiser og i'i~raicr-iing. *It iislii$ii~di:- reist et slikt irlstitt~~r. For (ivrig ilni cle mest aiii~reilii strien er en ;n"\*kre storcfe og kiiiisiije :zlesf lo\;errde oppgaver niegel t11 ic'iles ~~~eil i i ~ son1 i c: i;ocli:en:iig el~;sporiiridtrstrler, bety: ogsa meget. \?i SI. il~teril:iijti- pa ;tolire o:~~råilet iiu Ziii.skrriiige"i1: kler imi;l s!i;~fii*~ ir;ilk sio~e i~iii. diil gjeicier iisit, 02 vfia- g~~r~stiigt ieli?r- /y siurre rilidiei, i<~oi.~ii~~ei-e~it.ii ii:g;ir;er,b<~~ire rltstyr, og. ceilhci gjor :it vi bor. kurrrie ;.;tre Eciic.irtie pl1 i?rrc nrxiråder irliieri ficlieforccierirgen. sist, nei; i!-;kr i?n.iiirsi: c11 fasa piiiil og et iii~irei;!<i~l;g ;11ii:l11 E~\';it ifiserk tiors.,liere. Xår det gjelder gjeilreicirrg, ri~ocieriliseiiilii:i!~g og LI{- Diit uktir~uirlisiita burde kur:rii: luces veti er c:tn~;ar-bcid byggiiig av ilskciricitici:.lei-i, k;in ci: derfor ilri"i:e nvtr- øeliom 1sriv;ite og ci~iren. Det soioi synes sivr1ig i-ililig drive heiycininge~r ;kr. cle!eililiglrhotei- t'~~sk!iii~q"i!i b;;r. ei. at der sikres korri;iki r~~cllnxi cic forsk-jeiligt. iiii-i-.' Fis1:eintl~istrien SEA i \~irk;eliglleten byggei; 135 forskrri~~gciis riiauli;rtiir iifn den se<;ie ilolcle seg pi ho-tieri. cscir red et ral/ med reprererit;rr?ter for still ei^ og di" cirkelte ZicEieb:;ir~cjer, at cier sorgta for iitd;ir~ilel.ii :i\" Alange - biicia-. niyniiigileter og i~;riring~iiii~~iiiii~ ct tilclriikkeiig ant;iil forsliere, og ar 1~~11lsiii"i;aet?or ~IX gitt i~ttiyliii fcjl- ~~-kip~i~l<ir jr~rsli~~i~~ge~~~ tlicce blir slii< ;ti iåoi<ti;;e foll< kiii Lole se, i?~rirfi.iii b~t~ii~~i~~l; for tjsiiezi;ic.iiliii,exl. \iieii ri>sriltiit~;ti:. :).i. ;\\i for slir~iirqe-~l og hciii.ilclc.c dir. Fiskeriforskning. Av!iskerikonsulent dr, Jens Egpvin. I T ii~it~l~i?gsr~i~titiiltct, ii;u-gcii E-~~~~~~~~~~~~~eile \;ed l'iske:idirekinz;itetc Ha\;io;sRni~lgs:~vdeli~lg er ved pl;inrr;essige tit~dersokelsrr 5 [riforske ntliurgriinnli~get far de ~iorske iisliei ier. Og p" greirzrilag herav gi veilecliilng sonl k;tn tjene til ei1 rnect iitulig rasjo~rell uii~yiteise :v iiskerikdomr~ieiie I E~;itei til giecke far var fiskerin;crl:ig, s;imtidii,l soni cr-r irernmer haivforciirri!~gen. ble dertor A iiur~rre tortitsi hvorcliirl den oceiiringraiislte iilsia~id, (let vi1 si ierr-iper;irurfordeii?:~g, saliinnho2d, stablliret etc., skulle liil rir~ikr liomanende fiske. Derved ville er? ogs5 i<ur:rie forutsi tii~g av stor p~.;iltric:i kei-dnii~g hr fisliei. trt~c~t.:~~, cjjt;r :il lc,; s<xc i(ll ~;~sjt:~f~z, i ;;ii.\i l-i;(,cj f:,p skjdlige os{?;~~~:)gr:ijis!ic: tilsti~.~~c]~~~- sol71 1i;ill i ~ ~ ~ i ~ r ~ i f c I oarsi.2clei. Dette gjelder i'. ilis. 8-rif~tiisket, tai-to~.,gke-.*> t tiili~i-~~l~~er;ti,: ];)r seg,ri;ireerlec gjnre I : risliei, på Fi~::a;i~:ir?i og tieli-is ~RrsE'Ediicker. Pilohie~a~ei fisket vil liriininc til i1 ic~ri~gii?lier i:ii-ici fii--.ilt.-.i on-: eiler i;irrqi

11 tite, om licite~a vil Fi.on:me ti? A sih pa gjeniror~ugiende tbpt r;:rirr eiler il;elrneie overfliiten, og for hvilke dele: a\- Loioteii fisliei vil slå hest til. DeCie sarr-nn~en med Kollefsetis forutsigelse av rol-skebesianderrc storrelse. ug ilvor stort kvar~turn som vil bli oppfiskcl- i Lofoten, gjo: ;it eii rricner i7 11;i et bra grep gå I_oi'cirfisket. d ti:le:i c9111 ko~r~rner m;i cler legges stor vekt pil h forben Uic.. ir;eiode:le for oseanografiske foruccigelcer, og ukvitle varseisorr~ibder til ii gjelde arrdie i.iar:strok n: ai~iire fiskerier. For ;it deile sic~rl kurrlre skje sh eifeli. til-t anrr: rrtuiig, ina cier loretas oinf;titeirde oseat1ogr;rfiske og biologiske uiide~cakelset over store urnracler. eal\;ånaict: ca. 2: ( ri!i)

12 rrleliter til belysr~iiig av ~eliiige rippg;li.er iirtle11 ii;i~iorsk~iingeii oi7crhoiier ikke kali nlfcrcs i disse eleri- E;ibo-ai~rici.. C'i cr ilessnietl for iii tor5kcr.r til tie i1l;irlge OpphaVCi-. Fickeriui~ileicij~.;c1cciic i viii-c tiahtilarrii l3atln1;iri; fig Sueirge siar 1,r:lgt hciire rrrstet ined skip og laboiainrici. eilr? i Norge. Dette ril tross ior ai i^~sic:rienc s'piiler en Illeget stuire roile i viiri larici ei1i-i; il-r. i!:irl d- ar 1. ige rnaierieil stiile; seg hi;?dre:~de i veien io:. A tilb: vitre ~rabolanci caillarbeid 0i31 vik$ge oppgaver, I-i-vis Iusning vilili vare til rn:eget stor- gavn for 1-51-r kit~d. Grririiiet nye ;ippar.afev og nye s-r,is~r~iter tiei iirig son tycitr pi at ~ief vil bli nocivcndjg h oppta i~ii.erirasjori;ik iotls;iniliirigcr p2 iiskei-irl~essig basis i en gai~sitc itriiltti i~lcrrek~~iilg eiin for. Og sk;it :.i i~<}riliiierii~ d;i krinne gjiirc vari 3-11 gjr.iciiinile, n1l1 vi k111111tz ~~i~cicrbyggt~ v51-t s!:~~~~ip~ll~~ ;~~ivj?j,qe -.l+flx- \;t.iic!\,,~icilge -,.,. iscyic, I?bsse t;;iir i"i ii:i<e. sii,:,ffe.. OSS {~tcl] ~I;IV-~:~CII~~,: torsl~,:~j~~qsf:~rf~~;~ ["(y? i>;t c;et :)i>;]<> Ilil*\ ti! ;l]\< ;)jgit[(:y ()g ; :]j! i1gjty1~1rj1-c~-., ~OII]!<;)]l OI>~- s1;qrs Re~terse~ EilIctier..ji~l;-.ailskrre p5 Lolnih;~vet* som stod pa siste sicle i tcii-rire il?. av -,Fiskets G;arg~ Ivar ikke tatt i iii:irr soirl ;rnfor.!, n~rn i iilars Iii3e1. i Loiolsesurige:~!i:li i ~ I ; i det ~ ~ ikke i E i stillet tit disposisjor-i foi- (fo?«yi-afel;) j. Eggviii ricrdvrndig Eotiiap~~arai. Fisk brak+ r land i Andenes r tiden I. jonuas Si trfg av sepiember i isl,ect)rt Torsk... v - i, er...