Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015"

Transkript

1 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2/2015 Revisjon av intern styring og kontroll knyttet til gjennomføring av prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning, samt utvalgte områder for prosjektet Mine Pasientreiser Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 1 av 15

2 Tidsrom for revisjonen Virksomhet Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Rapportmottaker Styret v/ styreleder Kopi (endelig rapport) Administrerende direktør Rapportavsender Internrevisjonen Oppdragsgiver Styret Oppdragsleder Nils Harald Børve Revisjonsteam Ole Willy Fundingsrud Kundevarlig Tove Kolbeinsen Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Kort om området som skal revideres Formål, problemstillinger og metode Revisjonskriterier Vurderingskriterier Oppsummering av funn Vedlegg Informasjonsgrunnlag Gjennomførte intervjuer Saksgang Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 2 av 15

3 1. Sammendrag Hovedfunn Internrevisjonen har gjennomført en revisjon av intern styring og kontroll med utgangspunkt i to utvalgte prosjekter ved Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS). Fokus har vært på i hvilken grad Pasientreiser ANS har etablert prosjektmetodikk i samsvar med Prosjektveiviseren og hvordan det enkelte prosjekt har gjennomført nødvendige aktiviteter for å sikre god styring og kontroll. I prosjektet samkjøring og alternativ bestiller løsning har fokuset i hovedsak vært rettet mot etterlevelse av Prosjektveiviseren. I prosjektet Mine Pasientreiser her internrevisjonen i hovedsak sett på generell styring og kontroll innenfor Pasientreiser ANS sitt ansvarsområde. Det er Internrevisjonens vurdering at Pasientreiser ANS har innført og følger en prosjektmetodikk med tilhørende støtteverktøy i samsvar med Prosjektveiviseren. Samkjøring og alternativ Internrevisjonens vurdering er at det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Prosjektet har etter vår vurdering svakheter knyttet til beskrivelse av roller og ansvar, ressursstyring, risikohåndtering og rapportering. Mine pasientreiser: Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak. Prosjektet har etter vår vurdering etablert styrings- og prosjektdokumentasjon som sikrer god styring og kontroll. Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 3 av 15

4 Konklusjoner Problemstilling 1: I hvilke grad er det etablert et godt Prosjektdesign Anbefalinger Problemstilling 1: I hvilke grad er det etablert et godt Prosjektdesign Rollen til Pasientreisers ANS ledelse og styre er ikke beskrevet i styringsdokumentet for Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Dette til tross for de er sterke premissgivere og beslutningstakere i prosjektet. Vi anbefaler at Pasientreiser tilpasser Styringsdokumentet mer til egen organisering og tydeliggjør deres mandat og ansvar. I styringsdokumentet fremkommer det at det skal fastsettes toleransegrenser for endringer og risikoer i prosjektet. Internrevisjonen kan ikke se at dette er beskrevet. Vi anbefaler at toleransegrenser for endring og risiko inntas som en del av styringsdokumentet i samsvar med Prosjektveiviseren For prosjektet Mine pasientreiser er det etablert styrings- og prosjektdokumentasjon i henhold til god prosjektmetodikken. Problemstilling 2. I hvilke grad etterlever Pasientreiser ANS god praksis for prosjektstyring Problemstilling 2. I hvilke grad etterlever Pasientreiser god praksis for prosjektstyring For prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning har prosjektleder til dels hatt en ganske operativ rolle i prosjektet og rollen som prosjektleder har til tider blitt nedprioritert som følge av andre oppgaver i prosjektet. Dette vises også på dels manglende dokumentasjon på prosjektmappen Det blir ikke rapportert på risikoer som er identifisert i styringsdokumentet hverken i prosjektstatus eller i styringsgruppemøte. Gevinstrealiseringen bygger i stor grad på den forutsetning at HFene tar i bruk systemene som planlagt. Hvordan gevinstrealisering ute i HFene skal realiseres er lite omtalt i selve prosjektdokumentasjonen For prosjektet Mine pasientreiser er det fortløpende blitt utarbeidet prosjektdokumentasjon som har sikret god styring og kontroll i prosjektet. Internrevisjonen anbefaler at det settes av tilstrekkelig tid til prosjektadministrasjon i gjennomføringen og at risikoer knyttet til ressursmangel (inkl. prosjektstøtte og fagressurser) tas frem i usikkerhetsanalysene. Internrevisjonen anbefaler bedret rapportering på prosjektrisikoer gjennom hele prosjekttiden. Internrevisjonen anbefaler at en utarbeider en plan for hvordan en kan sikre at systemet blir implementert på en måte som sikre ønsket gevinstrealisering. Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 4 av 15

5 2. Kort om området som skal revideres Beskrivelse av område/prosess som er revidert Revisjonen fokuserer på styring og kontroll i pågående prosjekter. Hovedfokus vil være på prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning, men utvalgte områder i prosjektet Mine Pasientreiser vil også inngå. Vurderingen skal bidra til forbedret prosjektstyring. Målsettinger for området/prosessen som er revidert En stadig større del av Pasientreiser ANS sin virksomhet er knyttet til prosjektgjennomføringer. Pasientreiser ANS har tatt i bruk DIFI sin prosjektstyringsmetodikk og det er en målsetting å stadig utvikle og forbedre egen prosjektstyring iht. metodikken. Dette skal bidra til at Pasientreiser ANS kan gjennomføre prosjektleveranser i henhold til mål og forventninger. Begge prosjektene er pågående og revisjonen er innrettet mot planleggings- og gjennomføringsfasen. Avgrensninger Hovedfokuset har vært prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning. Revisjonen fokuserer både på prosjektdesign og etterlevelse av god praksis. For prosjektet "Mine pasientreiser" er revisjonen avgrenset til etterlevelse på styring og kontroll innenfor Pasientreiser ANS ansvar. Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 5 av 15

6 3. Formål, problemstillinger og metode Formål med revisjonen Problemstillinger som skal undersøkes Metode Revisjonen skal gi en vurdering av styring og kontroll i to pågående prosjekter. Det gjøres vurderinger av både a) Prosjektdesign b) Etterlevelse av god praksis for prosjektstyring Det er videre et formål at revisjonen skal kunne bidra til forbedret styring og kontroll; i de pågående prosjektene og generelt for Pasientreiser ANS prosjektgjennomføring. Følgende hovedproblemstillinger vil bli undersøkt: Samkjøring og alternativ A.1) Prosjektdesign: I hvilke grad er det etablert et godt Prosjektdesign i samsvar med Prosjektveiviseren? B.1) Etterlevelse: I hvilken grad etterlever prosjektet fastsatt prosjektmetodikk? C1.) Er det rom for forbedringer i prosjektstyringen Mine Pasientreiser A.2) Er det etabler nødvendige kontroller for å sikre god styring og kontroll i prosjektet? B.2) Etterleves fastsatte kontroller for god styring og kontroll i prosjektet? Revisjonen vil bli gjennomført ved hjelp av: Dokumentanalyse Intervju 4. Revisjonskriterier Revisjonskriterier Revisjonskriteriene, dvs. kriteriene som faktisk tilstand er vurdert opp mot, er utledet fra DIFIs prosjektstyringsmetodikk for offentlig sektor "prosjektveiviseren" og PRINCE2 som prosjektveiviseren bygger på. Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 6 av 15

7 5. Vurderingskriterier Vurderingskriterier Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak. Det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Det er observert vesentlige feil og/eller svakheter i intern styring og kontroll i prosessen. Det må settes i verk tiltak. 6. Oppsummering av funn Problemstilling 1: I hvilke grad er det etablert et godt Prosjektdesign Nr Kriterier Observasjon Vurdering/Anbefaling Det skal være etablert maler og rutiner som understøtter god styring og kontroll i prosjektgjennomføringen i samsvar med Prosjektveiviseren Det skal være etablert styringsdokumenter som beskriver rammene for Pasientreisers prosjekter. Observasjon 1, generelt for Pasientreiser ANS: Internrevisjonen observerer at Pasientreiser har veiledere, maler og instrukser som angitt i Prosjektveiviseren. Observasjon 2, generelt for Pasientreiser ANS: Internrevisjonen har inspisert en Sharepoint-løsning der pasientreiser har tilgjengeliggjort relevante maler og verktøy som understøtter fasene i prosjektveiviseren. Observasjon 1, generelt for Pasientreiser ANS: Internrevisjonen observerer og har inspisert styrende dokumenter som beskriver ulike prosjekter. Malene i DIFI veilederen er lagt til grunn og tar opp i seg alle relevante områder for å sikre god styring og kontroll. Se for øvrig observasjoner på viktige enkeltområder under. Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak. Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak. Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 7 av 15

8 6.1.3 Prosjektets ulike roller og ansvar skal være beskrevet Det skal være etablert en prosess for å håndtere endringer i prosjektet. Internrevisjonen observerer at prosjektorganiseringen er beskrevet i Styringsdokumentet, men rollen til Pasientreisers ledelse og styre er ikke beskrevet. Dette til tross for de er sterke premissgivere og beslutningstakere i prosjektet. Det framkommer ikke om prosjektstyret har en myndighet til å kunne støtte opp under sitt mandat. Internrevisjonen observerer at det er etablert en egen prosess for endringsstyring i styringsdokumentet som sikrer at endringer blir behandlet på en god måte. Observasjon 2, prosjekt Samkjøring og alternativ I styringsdokumentet fremkommer det at det skal fastsettes toleransegrenser for endringer og risikoer i prosjektet. Internrevisjonen kan ikke se at dette er beskrevet. Det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Manglende beskrivelse av vesentlige aktører i prosjektet for samkjøring og alternativ bestillerløsning kan medføre uklarhet i hvilke myndighet som er gitt og av hvem viktige beslutning skal tas. Vi anbefaler at Pasientreiser tilpasser Styringsdokumentet mer til egen organisering og tydeliggjør deres mandat og ansvar. Det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Manglende toleransegrenser for endringer og risikoer i prosjektet for samkjøring og alternativ bestillerløsning kan bidra til økt uklarhet i rammer og hva som skal rapporteres/håndteres. Vi anbefaler at toleransegrenser inntas som en del av styringsdokumentet i samsvar med Prosjektveiviseren. Punktet bør sees i sammenheng med pkt ifht. myndighet og ifht. Kriterier for usikkerhet Det skal være etablert prosedyrer og maler for håndtering av usikkerhet Internrevisjonen observerer at det er etablert en egen Det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 8 av 15

9 6.1.6 Det skal være etablert gevinstrealiseringsplaner i prosjektene matrise for usikkerhetsstyring styringsdokumentet. Observasjon 2, prosjekt Samkjøring og alternativ I styringsdokumentet fremkommer det at det skal fastsettes toleransegrenser for endringer og risikoer i prosjektet. Internrevisjonen kan ikke se at dette er beskrevet utover "farger" i risikomatrisen. Internrevisjonen observerer at det er etablert egne dokumenter for gevinstrealisering. Manglende toleransegrenser for endringer og risikoer i prosjektet for samkjøring og alternativ bestillerløsning kan bidra til økt uklarhet i rammer og hva som skal rapporteres/håndteres. Vi anbefaler at toleransegrenser inntas som en del av styringsdokumentet i samsvar med Prosjektveiviseren. Punktet bør sees i sammenheng med pkt ifht. Myndighet/organisering. Det er ikke observert vesentlige feil og/eller svakheter i styring og kontroll i prosessen. Det er ikke behov for tiltak. Problemstilling 2. I hvilke grad etterlever Pasientreiser god praksis for prosjektstyring Nr Kriterier Observasjon Vurdering/Anbefaling Prosjektleder skal ivareta sin rolle som beskrevet for å ivareta god styring og kontroll i prosjektet. I gjennomgangen observerer internrevisor at all dokumentasjon knyttet til styringsgruppemøter m.m. ikke lå tilgjengelig i prosjektmappen og at prosjektområdet i varierende grad innehold all dokumentasjon. Dokumentasjon ble fremskaffet på forespørsel. Observasjon 2, prosjekt Samkjøring og alternativ Det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Ansvaret til prosjektlederen skal bestå i å planlegge, delegere oppgaver til resten av prosjektteamet, overvåke aktiviteter og fremdrift og styre alle aspekter av prosjektet. Dersom Prosjektleder ikke får avsatt tid til å ivareta dette ansvaret øker risikoen for manglende styring og kontroll med prosjektet. Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 9 av 15

10 I intervjuer fremkommer det at prosjektleder til dels har at en ganske operativ rolle i prosjektet og rollen som prosjektleder har til tider blitt nedprioritert som følge av andre oppgaver i prosjektet. Internrevisjonen anbefaler at det settes av tilstrekkelig tid til prosjektadministrasjon i gjennomføringen og at risikoer knyttet til ressursmangel (inkl. prosjektstøtte og fagressurser) tas frem i usikkerhetsanalysene Det skal ha vært rapportert prosjektstatus løpende i prosjektperioden. Styringsdokument skal fungere som et levende basisdokument som prosjektstyret kan bruke for å vurdere fremdrift, emner og spørsmål om det pågående prosjektets levedyktighet. Internrevisjonen har inspisert seks månedlige statusrapporter for perioden til som tar opp i seg: - Fremdrift - Leveranser og kvalitet - Ressursbruk og team - Kommunikasjon og interessehåndtering - Gjennomførte og planlagte aktiviteter Observasjon 2, prosjekt Samkjøring og alternativ Internrevisjonen har inspisert fem saksgrunnlag og referater fra fem styringsgruppemøter i perioden og har observert at det for møtet ikke foreligger saksgrunnlag eller referat fra møtet. Observasjon 3, prosjekt Samkjøring og alternativ Vi har blitt fortalt at styringsdokumentet har blitt oppdatert ved flere anledninger uten at det foreligger Det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Løpende rapportering i prosjektet bør være oppdatert, dokumentert og tilgjengelig for alle vesentlige møter og aktiviteter. Styringsdokumentet bør i større grad benyttes i samsvar med prosjektmetodikkens intensjoner. Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 10 av 15

11 6.1.9 Det skal foreligge og rapporteres på risikoer i prosjektet Planer for gevinstrealisering skal oppdateres for hver fase og når en oppdater ser endringer som kan påvirke gevinstrealiseringen. revisjonshistorikk eller tilstrekkelige revisjonsspor på at det er behandlet i styringsgruppemøter. Dokumentet viser således dårlig tidligere og nåværendestatus, planer og kontrollmekanismer i prosjektet. Internrevisjonen observerer at det ikke blir rapportert på risikoer som er identifisert i styringsdokumentet hverken i prosjektstatus eller i styringsgruppemøte. Internrevisjonen observerer at prosjektene har etablert en gevinstrealiseringsplan. For prosjekt Samkjøring og alternativ bestillerløsning bygger gevinstrealiseringen i stor grad på den forutsetning at HFene tar i bruk systemene som planlagt. Hvordan gevinstrealisering ute i HFene skal realiseres er lite omtalt i selve prosjektdokumentasjonen, men er diskutert i styringsgruppemøte Her er det anbefalt at det etableres et mottaksprosjekt. Internrevisjonen har ikke kunne finne utdypende dokumentasjon for at dette er gjort. Det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Formålet med en initierende risikovurdering ved prosjektstart er å kunne identifisere og følge opp risikoer gjennom prosjektet. Manglende oppfølging av risikoer kan medføre at vesentlige risikoer ikke blir håndtert i gjennomføringen. Internrevisjonen anbefaler bedret rapportering på prosjektrisikoer gjennom hele prosjekttiden for prosjektet samkjøring og alternativ bestillerløsning Det er observert svakheter i styring og kontroll i prosessen som er kartlagt. Det bør settes i verk tiltak. Manglende mottaksprosjekt og tilstrekkelig fokus på de endringsstyring vil kunne medføre utfordringer med å oppnå ønsket gevinstrealisering. Internrevisjonen anbefaler at en utarbeider en plan for hvordan en kan sikre at systemet blir implementert på en måte som sikre ønsket gevinstrealisering. Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 11 av 15

12 7. Vedlegg 7.1 Informasjonsgrunnlag I forbindelse med revisjonen mottok internrevisjonen et omfattende dokumentasjonsunderlag. Under er de viktigste dokumentene som er benyttet for å underbygge de konklusjoner som er trukket i rapporten gjengitt. Dok Beskrivelse nr 0-1 Prosjektmetodikk - Prosjektveiviseren i Pasientreiser ANS.pptx - Dokumenter relevant for "Samkjøring og alternativ bestillerløsning 1-1 Foranalyserapport_Samkjøring og alternativ bestillerløsning - versjon Samkjøring og alternativ bestillerløsning - mandat forprosjekt v Samkjøring og alternativ bestillerløsning - Forprosjektrapport v Samkjøring og alternativ bestillerløsning - Vedlegg til forprosjektrapport v Sak Risikovurdering Pasientreiser ANS april Sak vedlegg Akkumulert risikovurdering april Sak Risikovurdering Pasientreiser ANS april Sak vedlegg Akkumulert risikobilde Pasientreiser ANS 1-9 Sak Virksomhetsrapportering pr Sak Risikovurdering Pasientreiser ANS oktober Sak vedlegg Akkumulert risikovurdering i Pasientreiser ANS 1-12 Sak Risikovurdering Pasientreiser ANS oktober 2015 Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 12 av 15

13 Dok Beskrivelse nr 1-13 Sak Vedlegg - akkumulert risikovurdering Pasientreiser ANS 1-14 Samkjøring og alt. bestillerløsning - Styringsdokument v Prosjekt Samkjøring - Gevinstrealiseringsplan Prosjekt Samkjøring - Kommunikasjons- og aktivitetsplan Prosjekt Samkjøring Risikovurdering Prosjekt Samkjøring - Styringsdokument v Saksgrunnlag for Prosjektstyremøte , , , , (web) 1-20 Statusrapportering uke 02-05, 06-09, 10-13, 14-18, 19-22, (web), - Inspisert webområde for prosjektet Samkjøring og alternativ bestillerløsning (ikke dokumenter): 1-30 Web-området "faseplan" i samkjøring og alternativ bestillerløsning 1-31 Web-området "prosjektlog" i samkjøring og alternativ bestillerløsning 1-32 Web-området "interessentregister" i samkjøring og alternativ bestillerløsning 1-33 Web-området "kommunikasjonsplan" i samkjøring og alternativ bestillerløsning 1-34 Web-området "usikkerhet" i samkjøring og alternativ bestillerløsning - Dokumenter relevant for Mine Pasientreiser Forprosjektrapport - Vedlegg 1 Løsningsbeskrivelse prosess og teknologi Forprosjektrapport versjon Prosjektdirektiv Mine pasientreiser - gjennomføringsfasen v _Overordnet plan og avhengigheter_v Prosjekthåndbok Mine pasientreiser v Mandat for delprosjektene samlet _Vedlegg 1 Interessenter og prosjektstyring v Saksframlegg styringsgruppemøte nr 22 Mine pasientreiser Foreløpig referat for styringsgruppen i Mine pasientreiser Saksframlegg styringsgruppemøte nr 22 Mine pasientreiser _Prosjektdirektiv Mine pasientreiser - gjennomføringsfasen v _Vedlegg 1 Interessenter og prosjektstyring v 1.7 Revidert Prosjekthåndbok Mine pasientreiser v 0.82 Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 13 av 15

14 Dok Beskrivelse nr _Overordnet plan - masterplan _Milepælsoversikt_v _Risikoregister_Mine pasientreiser _Avhengigheter _Aksjonsliste_mine pasientreiser hovedprosjekt 2-19 Inspisert mappen 01 Adm og prosjektdrift (web under 40 - Gjennomføring) 2-20 Inspisert mappen 03 Statusrapporter (web under 40 - Gjennomføring) 7.2 Gjennomførte intervjuer Dato Navn Stedlig oppstartsmøte (alle) David Låås, Per Monstad (prosjektmetode og sharepoint-løsning) Svein Erik Fauskanger (Prosjekteier Samkjøring og alternativ bestillerløsning) Kjersti Odden Christensen (Prosjektleder samkjøring og alternativ bestillerløsning) Stian Larsen og Gunn Høvik (representanter fra prosjektstyret Mine Pasientreiser) Øystein Ness og Vibeke Jørgensen (Prosjektledelse Mine Pasientreiser) Kjersti Odden Christensen (Prosjektleder samkjøring og alternativ bestillerløsning) 7.3 Saksgang Dato Aktivitet Uke Planlegging av innretning på revisjonen Dialog med selskapet ledelse om innspill til omfang/avgrensning Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 14 av 15

15 Oppstartsmøte og stedlig revisjon Uke Intervjuer i Skien og på telefon/lync Uke 45 Utarbeidelse av rapportutkast Avstemming av fakta og oversendelse utkast rapport Svar fra risikoeier på rapportutkast Utsendelse av endelig rapport Styrebehandling Endelig Revisjonsrapport 2/2015 Internrevisjon Side 15 av 15

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 1/2016 RAPPORT Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14 Revisjonsrapport 1/2016 Internrevisjon Side 1 av 13 Tidsrom for revisjonen Mai-juni 2016

Detaljer

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 2/2014

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 2/2014 Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 2/2014 Rapport - Revisjon av Intern styring og kontroll i tilgangsstyring og endringshåndtering i ITsystemet NISSY Endelig Revisjonsrapport 2/2014 Internrevisjonen

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015 Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015 Rapport - Revisjon av intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen Revisjonsrapport 1/2015 Internrevisjon Side 1 av 20 Tidsrom

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2015 SAK NR 26-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser pr 31.mars 2015 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15 SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2014 SAK NR 25-2014 Status, handlingsplan systemforvaltning Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/01/17 SAK NR 01-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2011 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2011 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjon av systemforvaltning... 4 Formål og omfang... 4 Tidsrom for gjennomføring og ressursbruk... 4 Funn og anbefalinger...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/09/16 SAK NR 43-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 09.06.16 og 11.07.16 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/14. SAK NR 44-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.09.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/14. SAK NR 44-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.09. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/14 SAK NR 44-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22.09.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/16 SAK NR 51-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.09.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert

UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V Kort oppsummert UiO-admin prosjektrammeverk & opplæring per V2016 - Kort oppsummert Prosjektrammeverk og prosjektlederkurs m. eiermodul Små og mellomstore administrative prosjekter Sist endret 21.4.16 EKM Hva er i fokus

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/15 SAK NR 40-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.06.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G

PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G PILOTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI O R G A N I S E R I N G A V P I L O T P R O S J E K T E R S Y E - D I G I T A L I S E R I N G SYKEHJEMSETATEN PROSJEKT- OG UTRULLINGSTEAM; Prosjekt- og porteføljestyring

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 53-2016 Halvårlig risikovurdering, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS per

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 049-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.09.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Årsrapport 2016 Internrevisjon Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Innhold 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1. Oppfølging av revisjoner som ble gjennomført i 2013-14... 4 Formål

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 31.01.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 30/10/2017. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 30/10/2017 SAK NR 29-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 13.09.17 Forslag til vedtak: Protokollen fra

Detaljer

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning

SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring. DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 SSBs rammeverk for prosjekt- og porteføljestyring DIFIs storsamling 29. januar 2013 Seksjonssjef Marit Rønning 1 Behov for forbedret prosjektstyring i SSB 1. Utarbeide en samlet oversikt over prosjektstyringsrutiner

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring

Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Revisjon av system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra eier som sikrer forankring og gjennomføring Verifisering Sykehuset Vestfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Oversikt innhold Veiledning

Detaljer

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Rapport 5/2015. Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Rapport 5/2015 Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 6.11.2015 Rapport nr. 5/2015 Revisjonsperiode September oktober 2015 Virksomhet Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjektmetodikk i HSØ Prosjektveiviser

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26/06/2014 SAK NR 32-2014 Oppfølging av rapport fra revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 01-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.12.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/16. SAK NR Godkjenning av protokoll fra styremøtet Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/16 SAK NR 60-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.10.16 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. ANS til etterretning. Status og av styrevedtak t.o.m. 31.03.2017 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status//

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/15 SAK NR 12-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 22.01.15 og 04.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.04.2012 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/14 SAK NR 01-201 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.12.13 Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter

PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE. Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter PROSJEKTSTYRING I ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for gjennomføring av prosjekter 08.09.2010 1 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 4 2.0 Rollene i Prosjektprosessen 4 2.1 Eierrollen 2.2 Prosjektansvarlig

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI

PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI PROSJEKTVEIVISEREN LARS NOKKEN ELIN KRISTINE FJØRTOFT DIFI NOKIOS 27.10. 2015 FINN VEIEN http://lesesal.difi.no/mod/scorm/player.php?a=9& scoid=18&currentorg=org- D2A3C776099E5ED802454C818B1BF9DC&mo de=&attempt=1

Detaljer

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF 26.02.2009 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver... 3

Detaljer

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL C Prosjektorganisering og Teamutvikling Morten A. Torp Version 1.3 24.08.2017 Organisering av Virksomheter Side 2 Organisering av Prosjekter Typiske kjennetegn for prosjekter: - Har min. 2-3 deltakere

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status per tredje tertial

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2016-2017 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 21.4.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Revisjonsområder 2016-2017... 3 3. Utdypning av revisjonsområdene

Detaljer

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE

MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 BETTER PROJECTS THE KNOWLEDGE TO GET YOU THERE MODUL A Prosjektledelse Oversikt og Innsikt Dag 3 Morten A. Torp Version 2.3 14.10.2017 Gjennomføringsplan Dag 1: Dag 3: 1. Prosjekter & prosjektledelse 2. Kunde og leverandør 3. Organisering 4. Eierstyring

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Foreløpig møteprotokoll

Foreløpig møteprotokoll Foreløpig møteprotokoll Styre: Sykehusinnkjøp HF Møtested: Helse Midt-Norge RHF, Stjørdal Dato: Styremøte 24.august 2016 Tidspunkt: Kl. 09:30 14.30 Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Per Karlsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

EBIR Prosjektdefinisjon

EBIR Prosjektdefinisjon Versjon 0.1 Avslutning og overlevering til linjen Dato: 26.04.2011 Prosjektleder / assisterende prosjektleder Marit Nielsen/ Alexander Løberg GODKJENNING Rolle Navn Dato Signatur Prosjekteier, EBIR Gøran

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017

Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. finansiering av nye oppgaver innen Reiser uten rekvisisjon, Skien 6. september 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 25-2017 Status budsjett Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret ber administrerende

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 08-2015 Gjennomføringsfase prosjekt Oppgjørskontroll Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 30.09.2011 Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Kast Prosjekthåndboka!

Kast Prosjekthåndboka! Kast Prosjekthåndboka! FROKOSTSEMINAR 03.05.2017 Agenda 9:00 Velkommen - Elisabeth Wallem, CEO Intersoft 9:05 Hvorfor kaste prosjekthåndboka? 9:15 Prosjektets livssyklus fra initiativ til planlegging 9:50

Detaljer

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter

Milepælsplan Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter Page 1 Prosjektgjennomføring Hovli Omsorgssenter F 1 Ide - Konsept F2 Konsept: Skisseprosjekt F3 Detaljplanlegge Vedtaks sted F-skap K-styre Kode Aktivitet Beskrivelse Ide- og konseptutviklingsfase A1

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG

1. FORMÅL 2. PROFESJONELT GRUNNLAG Vedlikeholdes av: Chief Compliance Officer Side: 1 av 5 1. FORMÅL Internrevisjonen skal fremme og beskytte GIEKs verdier gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt. Den skal bidra

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer