Slik beskrives hverdagen til flere tusen unge som i dag sliter med sin psykiske helse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik beskrives hverdagen til flere tusen unge som i dag sliter med sin psykiske helse."

Transkript

1 Trine Adde Hansebakken: Jeg har lyst til å starte med det første løpet i skolen vår, nemlig barnehagen, der den første læringa starter. Vi i Oppland Arbeiderparti mener det er viktig at vi får flere barnehagelærere i barnehagen, og flere ansatte per barn. Bemanningsnormen bør være 1 voksen per 3 barn under 3 år, og 1 voksen per 6 barn over 3 år. Dette er et minstekrav. En lovfestet bemanningsnorm skal forplikte til å sørge for nok voksne som gir barna trygghet, utvikling og læring. Dette er også noen av de viktigste faktorene som de vektlegger i Finland, og vi kjenner jo til at de gjør det godt på kunnskapstester. Barnehagelærere er noe av det viktigste for en god barnehage, med den rette variasjon av lek, læring og omsorg. Barnehagelærere er utdannet for å sørge for et godt pedagogisk tilbud til alle barn. Det er viktig for å gi barna en god start. Rammeplan har ambisjoner som det er umulig å oppfylle uten barnehagelærere. Uten barnehagelærere kan vi ikke levere det foreldrene forventer og skal forvente av barnehagen. Videre er det barna i skolen vi ønsker at skal fortsette å få frukt. Den mørkeblå regjeringen fjernet denne og vi ønsker å gjeninnføre den. I tillegg må Arbeiderpartiet sette seg som mål, om å innføre et sundt skolemåltid i grunnskolen. Vi ønsker dette for å bidra til mer læring og bedre folkehelsa. I Oppland har vi allerede kommuner som har bestemt seg for å fortsette og å starte med en slik ordning, men at den ikke skal finansieres med barnetrygden. Vi vil løfte yrkesfagene. Hvert år begynner rundt halvparten av et ungdomskull på et yrkesfaglig utdanningsprogram. 5 år senere er det kun 1/3 av dem som har fullført med fageller svennebrev. Vi er helt avhengige, av at vi klarer å snu denne trenden, og det haster. Fortsetter vi i samme spor som i dag kommer vi til å mangle et sted mellom og fagarbeidere i Fagarbeiderne utgjør en stor gruppe på det norske arbeidsmarkedet, om lag 25 %. Det haster med tiltak for mer motiverte elever, flere læreplasser og et løft for yrkesfaglærerne. Vi vil arbeide for at flere enn i dag fullfører et utdanningsløp i videregående opplæring. I tillegg må alle elever i et yrkesfaglig utdanningsløp være sikret en fullverdig utdannelse gjennom lovfestet rett til læringsplass. Vi mener det er et overordnet mål, at langt flere skal gjennomføre videregående opplæring. Tidlig innsats som tar hensyn til den enkeltes forutsetninger slik at ALLE får mulighet til å fullføre sin utdanning! Une Solheim: "Nå har alt bare blitt verre. Jeg er meget ustabil i humøret, jeg gråter lett. Jeg smiler nesten ikke. Jeg er full av tunge tanker, og har til og med vurdert å ta mitt eget liv. Kroppen føles som bly, det verker når jeg står opp av senga. I hodet er det kaos og stillhet samtidig på et vis. Tankene spinner samtidig som jeg føler meg helt nummen." Slik beskrives hverdagen til flere tusen unge som i dag sliter med sin psykiske helse. I dag rammes så mange som 20-30% av barn og ungdom i Norge av psykiske lidelser. Og ikke nok med det, tallet er i konstant stigning. Arbeiderpartiet har i alle år satt fokus på skole og utdanning. Men læringsglede og gode utdanningsmuligheter forutsetter god psykisk helse. Vi kan ikke godta at ¼ av elevene vil oppleve å miste motivasjonen, fokuset og mestringstroen fordi ulike psykiske plager tar overhånd i hverdagen. Psykiske plager bidrar til at hver tredje norske ungdom faller ut av videregående skole. I 2014 tok over 500 mennesker selvmord i Norge. Dette er tall det er uaktuelt å ignorere.

2 Psykiske lidelser koster staten over 60 milliarder kroner i året. Det er i fellesskapets interesse at vi tør å gå foran og innføre forebyggende tiltak som fungerer. Psykiske plager hos unge er dermed både en trussel mot folkehelsa og en samfunnsøkonomisk utfordring. Å innføre psykisk helse som et kompetansemål i skolen vil bidra til å bryte ned tabuet rundt psykisk helse og skape mer positive holdninger til å oppsøke hjelp. For mange er det vanskelig å åpne seg for andre om at man har det tøft. Hvis vi klarer å bryte ned denne barrieren vil flere komme tidligere i behandling. Ungdom må få tilbud om rådgiver og psykolog fra BUP fram til fylte 25 år. Lav terskel-tilbud også etter 18 år er helt sentralt da unge voksne utgjør den gruppen som er mest utsatt for psykiske lidelser. Det er ikke vits å ha gode tiltak dersom ingen er der for å gjennomføre de. Derfor må vi gå inn for å lovfeste helsedirektoratets bemanningsnorm for helsesøstre i skolen, slik barneombudet anbefaler. Hjelpen må være der ungdom faktisk befinner seg! Det er på tide at vi retter fokuset mot psykisk helse. Det er på tide at vi tør å prioritere. Og det er på tide at vi ungdom får den hjelpen vi trenger. Takk for meg. Espen Granberg Johnsen: Framtidas helseutfordringer er mange. Vi må både behandle flere og forebygge mere. Framtidas eldre blir flere, vil leve lengre, og ha behov for mer sammensatte tjenester og tilbud enn i dag. Derfor trenger vi et helse- og omsorgstilbud som legger til rette, slik at hver enkelt kan få brukt sine ressurser så godt som mulig og så lenge som mulig. Vi trenger gode sjukehjemsplasser, dagtilbud og hjemmetjeneste og vi trenger å forebygge bedre. Det å gi folk mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig vil gi bedre funksjonsevne og bedre helse for de eldre i seg selv, og det å delta i sosiale aktiviteter og kulturtilbud er viktig for livskvalitet hele livet. På Lillehammer bruker vi som eksempel kultur, musikk, opplevelser som en del av demensomsorgen. Det resulterer i en bedre hverdag for våre innbyggere, det resulterer i mindre behov for medisinering, og det resulterer i bedre arbeidsmiljø og lavere sjukefravær for de ansatte. Vi vil gjøre mer av det - fordi det virker. Det er en helsepolitikk for vår tid. Det kritiske for at vi skal kunne gi enda bedre tjenester framover er at vi er i stand til å drifte tjenestene på beste mulige måte. Da er kommuneøkonomien essensielt. Vi må rett og slett prioritere fellesskapet, eldreomsorgen og helsetjenestene - heller enn skattelettelser og -kutt. I kommune-norge trenger vi ei regjering som er med oss ikke mot oss slik vi har det i dag. På Lillehammer starter vi nå å bygge nytt senter med heldøgns omsorgsplasser. Fra før har vi et av landets største og mest moderne helsehus. Vi bygger 47 nye plasser. Bygd i tre det blir et av byens mest miljøvennlige og framtidsretta hus. Det koster, men er en riktig prioritering fordi vi skal gi et enda bredere tilbud, vi skal dekke større framtidige behov, og vi skal gjøre det på en miljømessig god måte. Slik videreutvikler vi helsepolitikken.

3 Vi samarbeider godt mellom sjukehusets og kommunene. Men etter min mening bruker vi for mye tid på diskusjoner om pris, økonomi, liggedøgn og utskriving. Arbeiderpartiet bør lede an i en politikk som er mer opptatt av fag, utvikling og riktig behandling. Og da vil vi også gjøre det lettere å prioritere det forebyggende helsearbeidet. Det at hver enkelt får mulighet til å leve et aktivt liv i barnehage, skole og lokalmiljøet, - det å skape møteplasser og lavterskeltilbud som fremmer livsglede og god hverdagshelse. Det er god folkehelse og forebygging av sykdom. Vi får til det gjennom et tett samarbeid mellom kommunene og lag og organisasjoner innen frivilligheten. Jan Halvor Vaag Endrerud: For å kunne bevege seg fremover må man sette den ene foten foran den andre. Hvert skritt skal bidra til å skape trygghet, rettferdighet og frihet for et okkupert folk. Mange ser for seg at jeg nå skal snakke om Palestina. Det skal jeg ikke. Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko i 40 lange og tunge år. Vest-Sahara er et land hvor man må reise ut av landet for å gå på skole. Men når blyanten legges ned, og vitnemålet deles ut, må man ta den lange veien tilbake til sanden med de andre. Tilbake til okkupasjon og brudd på menneskerettigheter. Med vegger av betong som skiller familier. Man sitter der og håper. Håper på å kunne bidra, gjøre noe, skape noe. At det skal skje noe som tilsier at man kan komme seg videre. At steget blir tatt. At man skal kunne rive ned veggene som deler oss i to. Det finnes et land hvor man ikke blir hørt, uansett hvor høyt man skriker. Skrikene kommer ikke over mursteinene og sikkerhetskontrollene. Det finnes et land, hvor man ikke kan si til andre at man finnes. De andre ser dem nemlig ikke på kartet. Det er en okkupasjon som har gått langt over utløpsdatoen, men faktum er at det ikke er noen forhandlingsvilje fra Marokko. Vi kan ikke ærlig talt sitte her og tenke at Marokko kommer tilbake til forhandlingsbordet av seg selv uten press, når de har hatt over 40 år på å vise det. Det er i dag allerede 80 land som anerkjenner Vest-Sahara som en selvstendig stat. Hvor mange må anerkjenne dem før vi skal ta det riktige steget? Gjennom 40 år har den vestsaharariske befolkningen levd under brutal okkupasjon av Marokko, og i flyktningeleiren i Algerie. I 40 år har barn vokst opp uten håp. Det jubileet er ingenting å feire. Men kjære landsmøte. Fortvil ikke! Det er mye vi kan feire. Hvis vi på dette landsmøtet vedtar en annerkjennelse av Vest-Sahara. En frigjøring av de politiske fangene. Og at oljefondet stopper alle investeringer på okkupert jord. Først da kan vi og alle de som lever under okkupasjon feire. Det arbeiderbevegelsen har gjort før og også forhåpentligvis fortsetter å gjøre, er å sette solidaritet og rettferdighet foran. Vi kan velge hvilken vei vi ønsker å gå. For å gjøre det riktige, må vi tørre å ta steget. Det er tross alt kun å sette den ene foten foran den andre. Anders Brabrand: Jeg skal snakke om en sak jeg vet mange både her og andre steder er veldig opptatt av - nemlig intercityutbyggingen på Østlandet. Effektiv transport av både personer og varer er en forutsetning for utviklingen av et industrialisert samfunn. Fall i oljepris og redusert aktivitet i oljerelaterte næringer begynner for alvor å slå inn i norsk økonomi. Samtidig må vi kutte utslippene av klimagasser. Det vil

4 kreve omstilling til en grønnere økonomi. AP som landets største parti er nødt til å ha klare svar på de utfordringene det vil føre med seg. Kjære landsmøte - intercityutbyggingen er ett av de svarene. Jeg håper derfor at vi tør være tydelige på dette punktet. Full Intercityutbygging på Østlandet handler om å legge til rette for videre økonomisk vekst og skape nye arbeidsplasser, og bidra til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Knapt noe annet samferdselsprosjekt vil knytte flere nordmenn tettere sammen. Man vil kunne skape et felles bo- og arbeidsmarked på omlag 3 millioner mennesker. Dette vil gi høyere sysselsetting, mer tilgjengelig arbeidskraft for bedriftene, og det vil styrke den økonomiske utviklingen i regionene på Østlandet utenfor Oslo. Intercityutbygging vil dessuten føre til reduksjon av reisetid mellom Oslo-Trondheim, Oslo- Bergen og Oslo-Stavanger. Full Intercityutbygging til Skien, Halden og Lillehammer vil legge til rette for utvikling av sterkere regioner, som Grenland, Østfoldbyene, Mjøsregionen og Ringerike. Disse regionene vil hver for seg bidra til en positiv utvikling i sine omland. Full intercity vil derfor bidra til en mer balansert befolkningsutvikling på større deler av Østlandet. En begrenset utbygging vil derimot kunne føre til et større sentraliseringspress. Vi som landets største parti må tørre å være tydelige og offensive i en så viktig sak. Full Intercityutbygging tar opp i seg så mange av våre viktigste saker: Sysselsetting, økonomisk vekst, rettferdig fordeling av goder og en mer ambisiøs klimapolitikk. Randi Eek Thorsen: Om Gjøvikbanen som min region og jeg som ordførerkandidat for Gran naturlig er opptatt av men og om denne banen som et ledd i en argumentasjon for en ny offensiv jernbanepolitikk for Norge! Jeg kan ikke se en enkeltsak som i et langsiktig samfunnsutviklings-perspektiv er viktigere å sette seg i førersetet for enn jernbanesatsingen. Få investeringer har vist seg mer langsiktige, samfunnsøkonomiske og beholdt sin relevans som jernbanen - fra det første vedtaket om bygging ble gjort i I det grønne skiftet og den sterke sentraliseringstrenden vårt samfunn er inne i, er en jernbanesatsing mer enn et kinderegg; for storbyene, for distriktene, for landet for framtida! På Gjøvikbanen er det totalt 1,3 mill. reisende årlig! Det er kontinuerlig vekst i persontrafikken, men reisetida er 11 minutter lenger mellom Gjøvik og Oslo i dag enn i 1994! Fra Gran bruker jeg minimum 1 t og 10 min til Oslo. Distansen Eidsvoll-Oslo er en drøy mil lenger der er reisetida 34 minutter! Tiltak som på kort og lengre sikt sikrer Gjøvikbanens eksistens og effektivitet er avgjørende for at folk kan kombinere å bo og arbeide langs hele aksen fra Oslo til Gjøvik. Derfor har alle ordførerne langs banen (pt. alle fra Arbeiderpartiet) de siste årene snakket med EN stemme i det såkalte Stor Oslo-Nord samarbeidet. Derfor er dette en viktig valgkampsak for oss! Gjøvikbanen er den viktigste jernbanestrekningen for Oppland når det gjelder persontrafikk. Sentralstyrets forslag om å se denne banen i sammenheng med andre banestrekninger er forståelig. Vi er mange som har forstått jernbanens suverene betydning for utvikling av kommunene våre. Men det holder ikke helt! Rundt år 1900 ble Gjøvikbanen vedtatt, planlagt og bygd på tilsammen 8 år. Hvis alt går veien kan vi i beste fall håpe på en utbedret og eventuelt sammenkoplet Gjøvikbane i 2030 eller 40. Samme utsikter gjelder andre banestrekninger med like stor betydning for sine kommuner og regioner. Ha vi råd til å vente? Er det i et

5 klimaperspektiv ansvarlig politikk å vente? Må vi vente? Er dette nettopp momentet hvor samfunnets behov og landets økonomi kan muliggjøre «det store grepet»? De regjerende partier foreslår betydelige strukturendringer i samfunnet basert på prinsipper. Arbeiderpartiet skal fortsette å bygge landet med visjoner - om det gode samfunn. For alle. Fram mot kommune, fylkestingsvalg og neste stortingsvalg trenger vi en djerv sak der vi sprer ut vingene. Jeg håper jeg har landsmøtet med meg om at den saken blir jernbane! Gran arbeiderparti ber derfor om tilslutning til følgende vedtak: Arbeiderpartiet vil utrede muligheten for en ny, offensiv jernbanepolitikk for landet! Even Aleksander Hagen: Arbeiderpartiet er framtidspartiet. Og framtida er fornybar. Se for deg at vi skal bygge et hus. Da trenger vi materialer, og det naturlige valget er sjølvsagt tre. Dette er en rimelig og effektiv måte å bygge et hus på, samtidig som det gir et godt inneklima og uteklima. Det finnes til og med undersøkelser som viser at trebygg er bra for den psykiske helsa vår. Ja kjære landsmøte, skogen er vårt naturgitte kinderegg! I Oppland og Hedmark har vi en felles Skogoffensiv, der vi blant annet har laget et kompetanseprogram for økt bruk av tre i bygg. Vi har kartlagt hvilke kommuner som har store byggeprosjekter i nærmeste framtid, og har målretta oppfølging av dem. Se nå for deg at huset er ferdig bygd, da er det viktig at vi stiller krav til klimaregnskap. Det må bli mer fokus på CO2-avtrykket, og at vi bygger på en bærekraftig måte. At vi bygger for framtida. For å bo i huset vårt treng vi energi. Vi må sikre god romtemperatur, lufting og strømforsyning. Her også finner vi svaret i naturen. Bioenergi har et stort potensial som vi må være flinkere til å utnytte. Framtidsretta løsninger for å bygge dette huset finnes, og den finnes i der jeg kommer fra. Oppland har naturgitte ressurser som gjør oss til indrefileten i ei grønn framtid. Men fundamentet for husbygginga vår er trua, og trusselen er H/Frp-regjeringa, som blant annet åpner for privatisering av Statskog. Det mest utrolige kan lages av tømmerstokker. Her er det virkelig grunn til å snakke om å selge arvesølvet. I tillegg foreslår regjeringa å legge ned Bioforsk Løken i Valdres. Det er synd for fjellandbruket, for her foregår det praksisnær forskning med nytte for samfunnet. Hva skal vi leve av i framtida? Svaret finner vi blant annet på Energigården på Hadeland, på Borregård, på Arena Heidner, på Follum og i Ås-miljøet. Vi må satse på råvarer som er fornybare og gjenvinnbare, og da må vi fokusere på sjøen, jord- og skogbruket, og dette må komme tydelig fram i en ny nasjonal bioøkonomistrategi. Alt som vi lager av olje, kan erstattes av tre. I et grønt skifte må olja fases ut, og erstattes av mer bærekraftige alternativer. Det gjelder både husbygging, energi, drivstoff, fôr, og næringsog klimatiltak over heile fjøla. Arbeiderpartiet skal bygge landet. Vi skal løse framtidas utfordringer sammen. I Oppland står Arbeiderpartiet klare med hammer, planker og spiker; vi skal bygge framtidas Oppland.

6 Anne Marte Kolbjørnshus: Det å drive valgkamp det er å: Legge seg sent og stå opp tidlig. Dele ut roser til du mister følelsene i fingrene. Gå på husbesøk til du har mistet alle hemninger. Være oftere i avisa enn du er hjemme. Være så blid at kinna er støle til langt utpå nyåret. Kjøre bil til eksospotta detter av, og du stranda i Skjåk. Valgkamp er ingen dans på roser, men går. Dette er livet våres, kamerater. Valgkamp gjør vondt, men vi vinner valg. Som ordføreren i kommunen min sier: «Smil, så går det bra. De blideste vinner valget». Og hun styrer med rent flertall. I Oppland er det rett og slett veldig koselig å være Arbeiderpartipolitiker. Annenhver person som du møter på butikken, stemmer på oss. Vi lever i en Arbeiderparti-bastion. Men dette er noe vi aldri tar for gitt. Valgkamp er ikke noe som skjer hvert andre år for oss, det er hver eneste dag. Det aller viktigste er å se folk, og prate med folk. Vi er Arbeiderpartiet også når vi kjøper brød i mellomvalgår. Det handler om å ta folk på alvor, og tro på politikken vår hele veien ut. Det handler om å være hel ved. I framtidas Arbeiderparti skal det ikke være terskler for å delta. Det snakkes mye om å ha takhøyde, men det skal ikke være noe tak. Jeg ønsker meg et Arbeiderparti som er trygt og inkluderende. Vi må være rause med hverandre. Alle i Arbeiderpartiet spiller på det samme laget, og dette er det viktig å huske på når det stormer. I partiet er du trygg, her er alles stemme like viktig, og her gleder vi oss med hverandre. Et åpent, trygt og raust Arbeiderparti kan nå nye høyder. Det er det Arbeiderpartiet som kan bygge framtidas Norge. I Oppland er vi godt i gang med valgkampen. For vi vet at ting kommer ikke av seg selv. Vi skal vinne valget, og Even Hagen skal bli landets yngste fylkesordfører, noensinne.

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Samhandling. Vi ønsker å være en medspiller med stor legitimitet i partnerskapet Med en sterk samhandling mellom kommunene og

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Halvårsplan våren 2010

Halvårsplan våren 2010 Jesper Halvårsplan våren 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 16 barn. Av disse er det vi 8 jenter og 8 gutter. 13 født i 2004 og 3 født i 2005. De voksne i år er : Anette Anfinrud

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? Vi kan vel være enige om at god helse er noe vi alle ønsker oss? Ikke bare for oss selv, men også for dem vi bryr oss om. I over 150 år har idrettsklubber

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? De fleste driver idrett primært for lekens og aktivitetens skyld, og for felleskapet man opplever i et idrettslag. Men vi kan vel også være enige om at

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyrekomite oppvekst og utdanning Møtedato: 02.06.2015 Sak: 22/15 Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE

Detaljer

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER

MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER MOBBEPLAN FOR KÅFJORD BARNEHAGER INNLEDNING: På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats mot mobbing satt i verk av regjeringen, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Barneombudet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Pedagogisk Plattform

Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform To hus tett i tett. Visjon s: 3 Solbakkens hovedmål s: 4 Hvem er vi i Solbakken s: 5 I solbakken skal barna møte ansatte som s: 6 I solbakken skal foreldre møte

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009

Prioriteringer til Stortingsvalget 2009 Til Kopi til Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen, Styret i Operasjon Dagsverk Sentralstyremedlem Mikkel Øgrim Haugen Fra Dato 7. oktober 2008 Saksnr. LS069-08/09

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg /16 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 16/08089 Saksbehandler Astrid Marie Lund Gilje Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg 21.10.2016 10/16 Innspill til høring: Høring om forhandlingsutvalgets utredning

Detaljer

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE?

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? FORSKNING I FRILUFT - 2005 FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? Marit Espeland Rådgiver ved Avdeling fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet I følge friluftslivsmeldingen er friluftsliv definert

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

3 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

3 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRAN KOMMUNE 13.12.2014 Versjon 3 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 2020 Høringsuttalelser; Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Gran frivilligsentral Fagforbundet Gran (innkommet i tide, men til feil e-postadresse)

Detaljer

Oppland+ Et kommunikasjonsprosjekt som skal øke kjennskapen til fylkets regioner og bidra til befolkningsvekst. Mulighetenes Oppland

Oppland+ Et kommunikasjonsprosjekt som skal øke kjennskapen til fylkets regioner og bidra til befolkningsvekst. Mulighetenes Oppland Oppland+ Et kommunikasjonsprosjekt som skal øke kjennskapen til fylkets regioner og bidra til befolkningsvekst. Tall fra 2013 Innflytting: 6518 Utflytting: 5574 Fødselsoverskudd: -366 Befolkningsvekst:

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter dem. Dette gjelder uansett om den pårørende

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

For InterCity er vår tids Bergensbane.

For InterCity er vår tids Bergensbane. Jeg skal snakke litt om hvorfor full InterCity er det største og viktigste samferdselsprosjektet på Østlandet. Så spør du deg kanskje hvorfor vi fortsatt snakker om dette etter at full utbygging ble vedtatt

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Saksframlegg. UNGDOMMENS BYSTYRES UTTALELSE VEDR. STORTINGSMELDING 22, MOTIVASJON- MESTRING-MULIGHETER. UNGDOMSTRINNET Arkivsaksnr.

Saksframlegg. UNGDOMMENS BYSTYRES UTTALELSE VEDR. STORTINGSMELDING 22, MOTIVASJON- MESTRING-MULIGHETER. UNGDOMSTRINNET Arkivsaksnr. Saksframlegg UNGDOMMENS BYSTYRES UTTALELSE VEDR. STORTINGSMELDING 22, MOTIVASJON- MESTRING-MULIGHETER. UNGDOMSTRINNET Arkivsaksnr.: 11/25695 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER INNLEDNING: Alle vi ved Thyra barnehager ønsker i samarbeid med barnas foreldre, økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i barnehagen. Forebygging av

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012

PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 OPPVEKST Askeladden barnehage PLAN FOR FOREBYGGING AV MOBBING ASKELADDEN BARNEHAGE 2012 Askeladden barnehage 2012, Einat Larsen Side 1 Innledning På bakgrunn av Manifest mot mobbing som er en aktiv innsats

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter. Agder-fylkene 30.april 2015 Prosjektleder Aina Strand, Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter. Agder-fylkene 30.april 2015 Prosjektleder Aina Strand, Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Agder-fylkene 30.april 2015 Prosjektleder Aina Strand, Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet 2 Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter Viderefører

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer