GASSNOVA. Her jakter Norge på CO 2 -løsningene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASSNOVA. Her jakter Norge på CO 2 -løsningene"

Transkript

1 , Statens foretak for -håndtering GASSNVA Her jakter Norge på -løsningene Teknologisenter Mongstad åpner 7. mai. Svarene som senteret vil gi, vil komme hele verden til gode. Bilaget distribueres med Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisa, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, mai 01.

2 Et viktig oppdrag Gassnova har fått et krevende og stort oppdrag av det norske samfunnet: Vi skal bidra til løsningene som gjør at kan fanges og lagres, slik at menneskeheten ikke gjør kloden ubeboelig for kommende generasjoner. Det er et arbeid som krever at vi er tålmodige og utålmodige på en og samme tid. Tålmodige fordi vi leder an i arbeidet med ny og eksperimentell teknologi, der man ikke alltid kan lykkes. Utålmodige og nysgjerrige, slik at vi aldri hviler i jakten på de beste løsningene. Teknologisenter Mongstad (TM) som offisielt åpnes 7. mai, er et eksempel på begge disse aspektene. Her skal ulike metoder for fangst av prøves ut i verdens største og mest moderne testsenter. Hit vil både næringsliv og forskere bli invitert for å delta i den videre utviklingen av teknologien som er nødvendig for at verden skal klare å nå sine klimamål. Teknologisenteret på Mongstad er et dugnadsprosjekt få andre land enn Norge kunne gjennomført. Å finne fremtidens -svar krever store ressurser, og det er ikke mange nasjoner i verden som har økonomisk løfteevne til dette. I tillegg har det norske olje- og gasseventyret gitt oss særskilt kunnskap og kompetanse som er viktig for å lykkes i arbeidet. Det vi skal lære på Mongstad, er ikke noe næringslivet alene vil kunne finansiere. Derfor er samarbeid et nøkkelord, mellom den norske stat og Gassnova på den ene siden, og noen av verdens fremste industri- og oljeselskaper på den andre. Dette er en samarbeidsmodell vi er sikre på vil vise seg å være bærekraftig. Vi vet også at gevinsten ved å lykkes vil være verd innsatsen. Bjørn-Erik Haugan, administrerende direktør, Gassnova SF For Gassnova har arbeidet med TM vært en av de viktigste oppgavene. Men det som skjer der, har betydning som strekker seg langt ut over Norges grenser. Svarene som teknologisenteret vil gi, kommer en hel verden til gode. g det er verdt å minne om: Når statsminister Jens Stoltenberg åpner TM, er ikke jobben ferdig. Det er da den egentlig begynner. Spørsmål om innholdet i bilaget kan rettes til: Tove Dahl Mustad Direktør Eksterne relasjoner Ivrig etter å starte -fangsten på Mongstad Teknologisenter Mongstad (TM) har vært det største landbaserte investeringsprosjektet i Norge. Rundt ett tusen medarbeidere har lagt ned godt over fem millioner arbeidstimer over byggeperioden på nesten tre år. Nå er vi alle ivrige etter å komme igang med -fangsten, forteller Tore Amundsen. De som er spesielt energiske er TMs partnere som er Gassnova SF på vegne av den norske stat, Statoil ASA, A/S Norske Shell og det sørafrikanske Sasol. Det imponerende TM-anlegget står nå ferdig, med en prislapp på om lag seks milliarder kroner. Anlegget, som er enestående i verden, fyller et areal tilsvarende ni fotballbaner, og det høyeste bygget er et absorbsjonstårn som rager 65 meter i været. To sentrale metoder for å fange kan nå utprøves i stor skala, men hjelpeanleggene i form av kjøleanlegg, damp, elektrisk kraft og gassforsyning er dimensjonert for at flere brukere kan kjøre tester samtidig. Prosjektleder: Øyvind Dutheil tlf.: Tekst/foto: Arne Danielsen Foto: TM og Gassnova Dedikerte fagfolk Utbyggingen er gått helt etter planen, og Amundsen er spesielt fornøyd med HMS-arbeidet. Vi har ikke hatt et eneste uhell med alvorlige følger i hele byggeperioden, noe som er unikt også innenfor vårt svært strenge sikkerhetsregime. 70 dedikerte ansatte overtar nå ansvaret. De fleste skal stå for drift og vedlikehold. Et titalls erfarne ingeniører skal overvåke og analysere testproduksjonen, dessuten er en liten administrasjon på plass. I løpet av året vil vi være i full gang med testprogrammene. Anlegget er utstyrt med et hundretalls punkter for prøvetaking og 4000 måleinstrumenter koblet Nå starter arbeidet med å gjøre produktet bedre og billigere. Bilaget distribueres med Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisa, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, mai 01. Tore Amundsen, TM-direktør Vålerveien Moss Grafisk form: Johnny Thoresen Forsidefoto: Gassnova/Styrk Fjærtoft Trondsen Trykk: Media Norge Trykk AS Repro: JMS Ønsker du informasjon om bilag fra Markedsmedia, kontakt Øyvind Dutheil tlf.: Besøkende: Mange kommer for å se teknologisenteret med egne øyne. I løpet av 011 har det vært om lag 1500 besøkende på TM. til kontrollrom. Ulike tester vil bli kjørt i perioder opp til et par tusen timer av gangen, og slik skaffer vi oss erfaringer med kontinuerlige -fangstprosesser, for klarer Amundsen. Tidlig stadium To ulike teknologier skal testes i første omgang. Begge er i utgangspunktet kostbare. Mye strøm går med til å betjene elektriske pumper og vifter, og store mengder sjøvann skal hentes opp fra 40 meters dyp for å kjøle ned eksosgassene fra 00 grader til tilsvarende en norsk sommerbris. Amundsen sammenlikner eksisterende teknologi med de første «slepbare» mobiltelefonene. Nå starter arbeidet med å gjøre prosessene bedre og billigere. Forskjellen fra mobiltelefoner er at -håndtering ikke utgjør noe forbruksgode, men en tilleggskostnad for å ivareta miljøet. Derfor vil ingen gjøre dette hvis ikke alternativet er dyrere eller forbudt. I noen tilfeller kan benyttes til å øke utvinningen av olje og gass, men for øvrig er man avhengig av politisk vilje for å få fart på prosessen med å innføre -håndtering som tiltak i klimakampen. ffentlige midler Amundsen mener at det kan ta mange år med forskning og utvikling før -håndtering er konkurransedyktig. I mellomtiden må de første store anleggene bygges ved hjelp av offentlige midler. Alle prosjekter for fullskala -fangst er i dag avhengige av statlig økonomisk støtte i stor grad for å bli realisert. Det er nemlig ikke nok å teste, forsøkene må også omsettes til virkelig produksjon, understreker administrerende direktør Tore Amundsen hos TM, og ser frem til oppstarten av dette pioneranlegget og til å bidra til videre teknologiutvikling. Prøver: Et unikt mangfold av testmuligheter på teknologisenteret. Foto: Helge Hansen rd og uttrykk Karbondioksid er en fargeløs og luktfri gass. er bygd opp av karbon () og oksygen (). Det er ikke -utslipp vi ser når røyk siver fra fabrikkpiper og fra bilenes eksosrør den røyken skyldes andre gasser eller er vanndamp. -håndtering Teknologi og metoder som reduserer -utslipp, kalles med et samlebegrep for -håndtering. -håndtering deles inn i fangst, transport og permanent lagring av. På engelsk brukes oftest forkortelsen S (arbon apture and Storage). Gassnova SF Statens foretak for -håndtering Er lokalisert i Porsgrunn og har nær 40 ansatte. Gassnova arbeider med teknologiutvikling innen -fangst, -transport og -lagring gjennom forsknings - pro grammet LIMIT i samarbeid med Norges forskningsråd. Vi ivaretar også statens interesser i de store pionerprosjektene innenfor -håndtering. -fangst Fangst innebærer at man skiller ut når kull, olje eller gass forbrennes. Det er i hovedsak tre metoder som er egnet og som utvikles. På TM tester man ulike måter å gjøre dette på. -lagring For at som er skilt ut, ikke skal slippe ut i atmosfæren, må den transporteres til et egnet oppbevaringssted. Lagring av foregår i berggrunn på land eller under havbunnen. I Norge er olje- og gassreservoarer som er ferdig utvunnet, godt egnet. Fossile brensler Kull, olje og gass inneholder hydro kar boner som ved forbrenning frigjør energi, varme og. TM ( Teknologisenter Mongstad) TM er verdens største senter for testing og forbedring av -fangstteknologier. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for bekjempelse av klimautfordringene våre. Mongstad Fullskala Planleggingen av fullskalaanlegget for å fange -utslippene fra kraftvarme verket er allerede godt i gang. Beslutningsunderlaget for fullskalaanlegget skal være ferdig senest i

3 M Y M MY Y MY K Post. Doc.-stipendiat Maria Asuncion Sanchez og forsker Johan Mastin arbeider med anortositt for Nordic Mining hos IFE. Nordic Mining satser på høyverdige industrimineraler og metaller i Norge og Norden. Visjonen er å etablere nye, robuste verdikjeder basert på lokale mineralressurser og økt videreforedling. Nordic Mining driver i dag gruvedrift på anortositt i Aurland i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein. Forekomsten er på minst 500 millioner tonn og en av Europas største i sitt slag. Teknologisenteret på Mongstad er verdens største og mest fleksible senter for -teknologi og står nå klart til bruk. Bjørn-Erik Haugan Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen Nordic Mining driver i samarbeid med Institutt for energiteknikk (IFE) og med støtte fra Gassnova et omfattende forskningsarbeid for å videreforedle mineralet til høyverdige industriråvarer som alumina, kalsiumkarbonat og silika. Nordic Mining har som mål å utvikle en produksjonsprosess som er både miljø- logo_horisontal_cmyk.pdf 1/5/06 1:6:03 PM og kostnadsbesparende i forhold til dagens prosesser. Foredling av anortositt kan binde betydelige mengder. En årlig brytning av tre millioner tonn anortositt vil for eksempel kunne absorbere tonn, noe som tilsvarer utslippet fra en middels oljeplattform. Unike i Europa I Norge har mange kritisert fremdriften til -prosjektene på Mongstad. Det hevdes at det tar for lang tid i den norske planleggingen, dette kunne vært gjort enklere, raskere og rimeligere, og andre internasjonale prosjekter vil komme foran. Men sannheten er at mange tilsvarende prosjekter rundt i verden er strandet eller forsinket. I tider preget av økonomisk uro internasjonalt, blir Norges satsing desto viktigere, sier Gassnovas administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan. Norge er langt fremme. Teknologisenter Mongstad (TM) er verdens største og mest fleksible senter for -teknologi og står nå klart til bruk. Dette er en stor begivenhet for hele -bransjen. Vi kan tilby en stor industriell arena for testing og demonstrasjon av teknologi, noe som er svært positivt for å holde farten oppe i klimakampen, sier Bjørn-Erik Haugan. Åpningen av TM i mai er et vesentlig bidrag for å drive teknologien rundt -håndtering videre, men den vellykkede oppbyggingen av testsenteret har druknet litt i politikk og diskusjoner rundt det påfølgende fullskalaanlegget på Mongstad, mener Gassnova-direktøren. Å gjøre noe med klimaproblematikken haster mer og mer, og verden vil rope på gode løsninger. Derfor er det viktig å holde trykket oppe, så vi ikke taper ytterligere tid, understreker Haugan. Kraftfull norsk -satsing Det vil være nødvendig med målrettet arbeid gjennom mange år for å utvikle og modne klimateknologier og ikke minst sikre dem global utbredelse. I melding nr. 9 til Stortinget 011 om fullskala -håndtering la regjeringen opp et løp for fortsatt kraftfull norsk satsing på -håndtering de nærmeste årene. I tider preget av økonomisk uro internasjonalt, fremstår den norske satsingen på -håndtering i 01 enda viktigere. Noen tiltak og oppgaver kan utsettes men klimaendringene venter ikke på noen, poengterer Haugan. Det er flere motiver bak Norges omfattende satsing på -håndtering. Først og fremst har Norge sine egne utslippsforpliktelser, og vi er en global olje- og gass nasjon som bidrar til -utslipp i andre land. Vi har en langsiktig egeninteresse i å gjøre vår eksport klimamessig bærekraftig, fortsetter Haugan. Norge har også høy teknologisk kompetanse som gjør oss i stand til å finne de beste metodene for å fange og lagre. g kanskje viktigst av alt Norge har økonomisk styrke til å stå løpet ut. Regjeringen bevilget i 011,7 milliarder kroner til arbeidet med -håndtering. Mesteparten av disse midlene var knyttet til arbeidet med -prosjektene på Mongstad. g her har Gassnova en viktig rolle, sier Haugan. Gassnova en kompetansebedrift for -håndtering Gassnova er statens foretak for -håndtering og har et unikt mandat: Vi skal bidra til løsninger for å fange og lagre slik at kloden ikke blir ubeboelig for kommende generasjoner. Norge har inntatt en ledende rolle i verdens klimakamp, og Gassnova tar sitt ansvar som statens redskap alvorlig. Vi benytter industrielle metoder både i utvikling av teknologi og ved planlegging og utbygging av store prosjekter, slike som TM og fullskala -håndtering. Gassnova stimulerer og følger opp utviklingen og er dessuten en faglig rådgiver overfor myndighetene i spørsmål knyttet til -håndtering. Ambisjonen er å være en objektiv, kompetent og engasjert premissleverandør som støtter både den politiske og samfunnsmessige debatten rundt løsing av klimaspørsmålet, presiserer Haugan. Først TM-oppstart deretter fullskala Nå står altså testanlegget på Mongstad ferdig og klart til oppstart. Vi skal glede oss over dette og nyte at vi er i mål med første trinn på Mongstad, sier Haugan. Planleggingen av et senere fullskalaanlegg for -håndtering på Mongstad er også godt i gang, og beslutningsunderlaget skal fremlegges for regjeringen senest i 016. Myndighetene vil deretter foreta sine vurderinger og ta en beslutning om bygging av et slikt anlegg. Gassnova ivaretar statens interesser som største eier både i TM og i det planlagte fullskalaanlegget. Vårt arbeid skal bidra til at beslutninger i regjering og storting fastsettes på et mest mulig faktabasert grunnlag, avslutter Haugan. Teknologisenteret på Mongstad står støtt! Det har Norconsult - Norges største tverrfaglige rådgivermiljø - sørget for, gjennom prosjektering og byggeledelse av tomteopparbeidelse, grunnarbeider, fundamenter, bygninger og infrastruktur for TM prosjektet. Norconsult takker Statoil og Aibel for oppdraget. Vi er stolte av å ha vært med på laget! 4 5 Åpningen av TM den 7. mai og -håndtering vies oppmerksomhet i et eget bilag i

4 LEAN PWER TDAY! Påstandene og meningene om klimatiltak er mange. Men ikke alt som blir hevdet, er riktig. Vi har sett nærmere på seks påstander som ofte blir fremsatt om fangst og lagring av, såkalt S. 1. Utviklingen er kommet for langt Verdens økende energiforbruk har en pris for kloden vår. Det kan vi se beviser på nesten hver eneste dag, i nyheter fra hele verden. Været er blitt voldsommere. Villere. Mer uforutsigbart. Klimaet kommer i ubalanse. Det får konse kvenser for menneskene på jorden. Det er grunnen til at må vi gjøre noe med -utslippene. Konsekvensene ved å la være er for store.. Det er bedre å bruke penger på andre klimatiltak enn karbonfangst og -lagring (S) Det finnes ikke noe enten eller i klimautfordringen; mange tiltak må gjøres samtidig. Et av disse er -håndtering. I dag kommer ca. 80 % av verdens energiforbruk fra olje, gass og kull. Dette er energi kilder som forårsaker store utslipp av. Selv om man arbeider med å utvikle fornybare energikilder, kommer verden fortsatt til å være avhengig av energi fra fossile brensler i lang tid, kanskje i ytterligere 100 år. 3. Effekten av fangst og lagring av (S) er liten sammenlignet med andre tiltak -håndtering er ikke hele løsningen på klimaproblemet, men kan utgjøre et betydelig bidrag. Det internasjonale energibyrået (IEA) viser i sine mulighetsstudier at -håndtering vil kunne bidra med så mye som 0 prosent reduksjon i verdens -utslipp. Det betyr at S ikke løser problemet alene, men at det er umulig å løse problemet uten at S er en del av løsningen. 4. S er et prestisjeprosjekt for norske politikere, men har ikke støtte i befolkningen Den norske -politikken har bred støtte i det norske folk. I en lands- omfattende måling som Norstat utførte for Gassnova i august i fjor, mener to tredjedeler at Norge må spille en aktiv rolle i arbeidet med å redusere klimautslipp globalt. Økt satsing på ny teknologi samt pålegg til det offentlige og industrien er de tiltakene nordmenn mener er viktigst. 5. S-teknologi vil være så dyr at den aldri vil kunne tas i bruk av industrien Norge er en pioner innen dette området, hvor mye ny teknologi skal prøves ut. Derfor er det naturlig at de første anleggene vil være kostbare. Men kostnadene vil gå ned med erfaring og videre utvikling. Norge har finansiell styrke til å være verdensledende. Vi vet at fremtidens rene energi vil koste mer å produsere enn dagens energi. Flere store, internasjonale studier viser at energi produsert fra fossile brensler med -håndtering vil være konkurransedyktig i pris sammenlignet med produksjon av andre rene energiformer. Vi jobber for å redusere kostnadene. Det skjer først og fremst gjennom teknologiutvikling. -fangst og -lagring er ennå i sin spede begynnelse. Skal verden lykkes i å nå sine klimamål, må vi finne metodene som gjør at -håndtering blir lønnsomt for industri og næringsliv. 6. -håndtering er gammel teknologi der det ikke har skjedd utvikling de siste årene Kjemiske prosesser for å skille ut er kjent og brukes i industrien. Det å fange fra store utslipp fra kraftverk og industri har ikke vært prøvd ut tidligere. Vi må derfor videreutvikle kjente teknologier og få frem nye, banebrytende teknologier. Gassnova driver forskningsprogrammet LIMIT. På fem år er det gitt støtte til mer enn 00 forskningsprosjekter. En ekstern evaluering av LIMIT som er gjennomført av xford Research Group, slår fast at LIMIT-prosjektene har bidratt betydelig til utvikling av ny teknologi for -håndtering. Karbonfangst på Mongstad Instead of imagining a better environment, let us help you make it happen. Working for a better environment, together we will make it happen. Alstom is in the forefront of carbon capture research and development. Alstom Norway is the competence centre for R&D related to capture for gas-fired power plants. For more information please contact us at or visit Alstom is in the forefront of carbon capture research and development and a proud partner at Mongstad. We are aiming for the moon with our advanced hilled Ammonia technology, to reduce emissions and make the world a better place. Thank you for trusting our innovations and capabilities, today as well as in the future. Fakta om aminanlegget på Mongstad Fangstteknologi: Aker lean arbon Kontrakt ble signert i 009 Anlegget ble prosjektert av Aker Solutions Anlegget ble bygget av Kværner Vellykket modulbasert byggeprinsipp Fangstkapasitet: tonn per år -innhold i røykgass: 3,5 til 1,9 volumprosent Testperiode: 14 måneder Testing og verifisering av nye tekniske løsninger

5 Teknologisenter Mongstad (TM) klart til bruk i klimakampen Aminanlegget Kraftvarmeverket Mongstad-raffineriet Areal avsatt til nye testprosjekter Ammoniakkanlegget Administrasjonsbygget Slik ser det ut, verdens største testanlegg for fangst av. Nå er snart siste skrue skrudd på plass før åpningen 7. mai. Teknologisenter Mongstad (TM) ser du midt på bildet. mrådet er på kvadratmeter, eller ca 9 fotballbaner med internasjonale mål. Her skal ulike teknologier for fangst av utvikles og testes. g den geografiske plasseringen av anlegget er ikke tilfeldig. På ene siden av TM ser du Mongstad-raffineriet med et -innhold på 13 %. På den andre siden ligger kraftvarmeverket der utslippene inneholder 3,5 prosent. Gjennom store rørgater er begge disse anleggene forbundet med TM, slik at røykgass kan sendes rett til testanleggene. 65 meter høyt Det største tårnet i TM-anlegget er 65 meter høyt. Inne i tårnet tester man ut en av fangstteknologiene, såkalt aminteknologi. På det lavere anlegget, rett foran tårnet, tester man ut en annen teknologi, der man anvender nedkjølt ammoniakk for å fange. I løpet av relativt kort tid regner man med å ha på plass ytterligere testprosjekter, som det er satt av plass til på området til høyre bak aminanlegget. Invitasjoner er allerede sendt ut til leverandører og andre interessenter om å benytte dette arealet og all den tilgjengelige infrastrukturen til bygging og testing av andre teknologier for -fangst. 5,6 millioner arbeidstimer Totalt har det gått med rundt 5,6 millioner arbeidstimer til byggingen. Det er ryddet bort kubikkmeter stein og masse. Stålkonstruksjonene og rørgatene veier mer enn 4000 tonn, og det er strukket mer enn meter kabler i anleggene. Sjøvannet som trengs til anleggene, hentes fra 40 meters dyp, opptil 400 meter ute i fjorden i bakgrunnen. TM skal innta en posisjon som et verdensledende testsenter for ulike -teknologier. Her skal forskere og industriselskaper fra hele verden kunne få muligheten til å arbeide i både liten og stor skala. Mongstad skal bli sentrum for et intern asjonalt nettverk der man løser stadig flere av klimakampens utfordringer knyttet til. På den måten skal de erfaringene vi vinner, og de metodene vi tester ut, kunne komme hele verden til gode, sier administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan i Gassnova. 8 9

6 Røster om klimakamp Er det riktig av Norge å innta en ledende posisjon i verdens kamp mot klimakrisen og utslipp av? Alstom, Aker, ammoniakk og aminer En fransk og en norsk industrigigant Alstom og Aker Solutions er de to som først får prøve seg med hver sin fangstmetode på Mongstad. ALSTM er en verdensomspennende industrigigant representert i rundt 100 land og med en omsetning i 011 på 0,9 milliarder euro. Selskapet ble etablert i Frankrike i 198 som produsent av elektriske lokomotiver pluss elektrisk og hydraulisk utstyr. Alstom er i dag verdensledende innen kraftgenerering, kraftoverføring og jernbane (tog, signalanlegg etc.). I Norge har selskapet røtter tilbake til NEBB, National Industri og Norsk Viftefabrikk. Blant Alstoms industrielle bragder er byggingen av verdens kraftigste elektriske generator i 1977 og leveransen av verdens raskeste tog TGV året etter, en modell som siden har satt en rekke hastighetsrekorder. Alstom kan også smykke seg med å ha bygget verdens største gassturbin. I dag har Alstom mer enn ansatte, deriblant 00 ansatte i Norge. Størsteparten av omsetningen her i landet er knyttet til leveranser av utstyr og service til vannkraftindustrien, renseanlegg til aluminiumsindustrien og olje- og kullfyrte kraftverk. Leveranser av turbiner for vindkraft vil også være satsingsområde fremover. I juni 009 fikk Alstom kontrakt med Teknologisenter Mongstad for bygging av et demonstrasjonsanlegg for -fangst ved hjelp av kjølt ammoniakk. Selskapet har erfaring med denne typen rensing, men anlegget på Mongstad blir det første i sitt slag for testing på røykgass fra gasskraftverk. Metoden går i korthet ut på at man gjennom en kjemisk prosess får i røykgassen til å binde seg til kjølt ammoniakk i form av karbonater i en vandig løsning. Ved oppvarming av denne løsningen frigjøres ren som kan komprimeres for lagring, mens ammoniakken kan resirkuleres og benyttes på nytt. AKER er et norsk industri- og oljeserviceselskap med røtter tilbake til Selskapet har siden starten vært førende i utviklingen av norsk oljeog gassindustri. Aker Solutions står bak mange teknologiske nyvinninger, fra de tidlige H-3-riggene til subsea gasskompresjon, som for tiden realiseres. Selskapet er i dag et verdensomspennende konsern med over ansatte i mer enn 30 land. Aker Solutions hadde i 011 en omsetning på 36,5 milliarder kroner. I 007 ble Aker lean arbon (A) etablert for å akselerere og kommersialisere løsninger for karbonfangst og -lagring. A er nå integrert i Aker Solutions. A har bygget det andre anlegget på teknologisenteret på Mongstad, aminanlegget. Dette er en videreføring av A sin erfaring fra tidligere pilotanlegg som har testet på røykgass fra kull- og gasskraft, og det testes nå i vesentlig større skala på Mongstad. På teknologisenteret på Mongstad skal A teste og verifisere ulike tekniske løsninger. I aminer er nitrogen hovedbestanddelen. Denne rensemetoden er velkjent fra prosessindustrien og er ganske lik ammoniakkmetoden: Først kjøles røykgassen ned, for så å slippes inn i bunnen av et absorbsjonstårn. Her stiger gassen oppover og møter aminvæske som flyter nedover, og aminvæsken absorberer. Den kjemiske reaksjonen reverseres senere ved oppvarming, og og aminvæsken skiller lag. Aminvæsken resirkuleres og brukes på nytt. Nina Jensen, generalsekretær WWF Norway: «Norge er et av verdens rikeste land og har bygget opp verdens største pensjonsfond på oljepenger og globale klimautslipp. Norge eksporterer årlig mer enn ti ganger våre totale norske utslipp. Vi har derfor et stort ansvar for å både kutte egne utslipp, samt å hjelpe resten av verden i å kutte sine. Et viktig skritt på veien er å etablere en norsk klimalov som lovfester norske utslippskutt.» Stein Lier, administrerende direktør Norsk Industri: «Norske bidrag til globale klimakutt trenger ikke bli den nasjonale selvpining som enkelte mener. Innenfor rammene av EUs kvotesystem kan vi få til både nasjonale kutt av klimagasser og en dedikert satsing på det både vi og verden trenger: en rask innfasing av nye og klimavennlige teknologier.» Gunhild A. Stordalen, styreleder GreeNudge: «Som en av verdens rikeste oljenasjoner bør vi ikke bare se det som vår plikt å hjelpe utviklingsland med klimatilpasning og utbygging av fornybar energi, vi bør også utnytte mulighetene som overgangen til et lavkarbonsamfunn skaper. Det er riktig å ta en lederposisjon på fornybar teknologi og S-løsninger både fordi vi kan, og fordi det kan gi norsk næringsliv et internasjonalt konkurransefortrinn.» Foto: Norsk Industri foto: WWF/ Ivan Tostrup Foto: GreeNudge 10 11

7 Et viktig bidrag: Teknologiutviklingen på Mongstad vil være et viktig bidrag i klimakampen, presiserer Klif-direktør Ellen Hambro. Ellen Hambro, Klif: Senter å være stolt av! I dag gleder vi oss hundre prosent over at en viktig milepæl er nådd! Ellen Hambro, Klif «Teknologisenteret på Mongstad vil sørge for utrolig viktig kunnskapsinnhenting ikke bare til Norge, men til hele verden», sier en begeistret direktør Ellen Hambro i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Klif (den gangen SFT) var blant dem som i 006 anbefalte etableringen av et senter for -håndtering på Mongstad, noe som medvirket til at samarbeidet mellom staten og Statoil om rensing på Mongstad ble inngått. Nødvendige tillatelser er gitt Det er også Klif som setter utslippskrav til TM. Det innebærer at Folkehelseinstituttets anbefalte grenseverdier for nitrosaminer og nitraminer i luft og vann ikke skal overskrides. Selv om -fangst er et utslippsbegrensende tiltak, trenger det likevel en tillatelse. En stund var det bekymring for mulig kreftfare ved utslipp av aminer fra testsenteret på Mongstad, men etter svært grundig forskning er vår vurdering at det er liten grunn for lokalbefolkningen rundt Mongstad til å engste seg. Snarere er det grunn til å være stolte over å huse et senter med så stor global betydning, poengterer Hambro. Målet er «hyllevare» Hambro advarer mot forestillingen om at det er mulig å fase ut fossil energi på kort sikt i verden. Energibehovet er sterkt økende i verden, noe som først og fremst skyldes fattige lands behov. Stormakter som India og Kina vil hente mye av energien fra kull og andre fossile kilder i mange år fremover. Klif-direktøren viser til rapporter fra IEA og FNs klimapanel som påviser at -håndtering er avgjørende for å nå målet om at temperaturen på jorden ikke skal øke med mer enn to grader. Teknologiutviklingen på Mongstad har derfor betydning langt utover selve anlegget. Tanken bak er å utvikle teknologi som vil være helt avgjørende i klimakampen. Avgjørende betydning I «Klimakur 00», en rapport om tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål, spiller -håndteringen en sentral rolle. Det er viktig å ha i mente at denne teknologien ikke bare kan benyttes innen energiproduksjon, men også innen industrien, for eksempel på sementfabrikker, presiserer Hambro, som selv ledet den bredt sammensatte etatsgruppen som utarbeidet Klimakur-rapporten. m teknologien er viktig for Norge, vil den være enda mer avgjørende ute i verden. Sørafrikanske Sasol, som er en av partnerne på Mongstad, har noen enorme kraftverk, som slipper ut mer enn hele Norge til sammen. Hvis TM kan finne gode løsninger for utslippene her, er det lett å forstå hvor mye dette vil monne. Derfor er det bra at internasjonale selskap bidrar med sin kompetanse for etterpå å kunne dra nytte av resultatene. Viktig milepæl Klif-direktør Ellen Hambro er strålende fornøyd med at det nå trykkes på startknappen på Mongstad. Hele verden venter nå på resultatene fra teknologisenteret. Det er ikke rart at mange er utålmodige, det handler tross alt om å hindre utslipp av klimagasser i atmosfæren. Samtidig må vi ha forståelse for at vi har å gjøre med krevende teknologiske prosesser. Men i dag gleder vi oss hundre prosent over at en viktig milepæl er nådd! 1 13

8 Staten, Sasol, Shell og Statoil Teknologisenter Mongstad er et samarbeidsprosjekt mellom Gassnova SF på vegne av den norske stat, Statoil ASA, A/S Norske Shell og Sasol New Energy Holdings Pty Ltd, og det er etablert et eget selskap for utbygging og drift av teknologisenteret, TM DA. Shell,44 % Seasol,44 % Teknologisenteret er designet for å fange tonn per år og er det største og mest fleksible anlegget av sitt slag i verden. TM bygges med en kapasitet og omkringliggende infrastruktur som skal kunne støtte flere teknologier samtidig. Hovedmålene for TM er: testing, verifikasjon og utprøving av teknologi for -fangst redusere kostnader samt teknisk, miljømessig og økonomisk risiko fremme markedsutvikling for karbonfangstteknologi bidra til kunnskapsdeling og internasjonal utbredelse For å lykkes med dette er TM avhengig av tett samarbeid mellom eierne og industrien. Teknologisenteret kan tilby leverandørene fleksibilitet og et mangfold av muligheter. Statoil 0,00 % Gassnova 75,1 % Local action - global impact environmental research and development working towards turning Longyearbyen into a show case as a community that takes care of its emissions from the source to the solution DNV KEMA, experienced S partner DNV KEMA Energy and Sustainability TM_UNIS1.indd 1 ExpEriEncE across the ccs chain DNV KEMA has built up extensive global experience within capture, transport, storage, well integrity and S risk management. ur independent view, in-depth knowledge, and innovative solutions, positions us to support our customers in ensuring a reliable, efficient, and sustainable energy supply, now and in the future. The Global S Institute congratulates Gassnova and their partners with the opening of the largest Technology entre in the world at Mongstad. 4/19/01 :08:47 PM Strømmen produseres ofte langt fra der den skal brukes. The Global S Institute accelerates the adoption of carbon capture and storage (S), a key solution in miti gating climate change and providing energy security. The Institute advocates for S as one of the many options required to reduce greenhouse gas emissions, both from power generation and industrial sources. It shares information from its international Membership, while building capacity to ensure that S can become a widely-used technology as quickly as possible. Statnett sitt oppdrag er å gjøre strømmen tilgjengelig, uansett hvor i dette langstrakte landet du bor. Det er vi som bygger og drifter riksveiene i norsk strømforsyning. Gjennom vårt landsdekkende nett sørger vi for en sikker fordeling av strøm mellom nord, sør, øst og vest. Vi binder Norge sammen Vårt felles nett

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd

Lange spor CO ². Resultater fra over 20 år med forskning på CO ². -håndtering. Et temahefte fra Norges forskningsråd Lange spor Et temahefte fra Norges forskningsråd Resultater fra over 20 år med forskning på håndtering Om Norges forskningsråd Her står en kort tekst om Norges forskningsråd. Alismolenis estionsenibh et

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Slik kan Norge gjøre en forskjell

Slik kan Norge gjøre en forskjell Rapport nr. 04/2015 Slik kan Norge gjøre en forskjell 16 tekster om norske bidrag i den globale klimakampen 2 Slik kan Norge gjøre en forskjell 3 Slik kan Norge gjøre en forskjell REDAKSJON: Anders Bjartnes

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering

Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO 2 -håndtering Dokument 3:14 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av:

Denne planen er et resultat av et dugnadsarbeid ført i pennen av Rødts klima- og næringspolitiske utvalg som i denne perioden har bestått av: R Ø D T S P L A N F O R E I F O R N Y B A R F R A M T I D I N D U S T R I P O L I T I S K O F F E N S I V F O R Å M Ø T E K L I M A U T F O R D R I N G E N E 2. V E R S J O N 2 0 1 1 R Ø D T S P L A N

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Miljøkjempe med superkrefter. Kjetting, kunnskap og kapital. Bellona bruker de virkemidler og arbeidsantrekk som til enhver tid er nødvendig.

Miljøkjempe med superkrefter. Kjetting, kunnskap og kapital. Bellona bruker de virkemidler og arbeidsantrekk som til enhver tid er nødvendig. 25 JUBILEUMSMAGASIN 1986 BELLONA 2011 Miljøkjempe med superkrefter Kjetting, kunnskap og kapital. Bellona bruker de virkemidler og arbeidsantrekk som til enhver tid er nødvendig. foto: dag thorenfeldt

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015)

Innst. 147 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:10 S (2014 2015) Innst. 147 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument 8:10 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1

Energi i bygg. Oljevern 2010. Ansvar for sjøveien. Overvåker miljøet fra rommet. Fokus 02/09 1 Energi i bygg Oljevern 2010 Ansvar for sjøveien Overvåker miljøet fra rommet Fokus 02/09 1 Noen ganger er det lov å være kompromissløs Nye E-Klasse stasjonsvogn. Klasseledende på plass og sikkerhet. Nyskapende

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 286 12. feb. 1) Endringer i klimakvoteloven 2) Representantlovforslag fra repr. Korsberg, Solvik-Olsen, 2009 Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer