DETALJ REGULERING NORDNESET - SARPSBORG KOMMUNE.å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJ REGULERING NORDNESET - SARPSBORG KOMMUNE.å"

Transkript

1 flfls» DETALJ REGULERING NORDNESET - SARPSBORG KOMMUNE.å ROS-ANALYSE Denne er basert på materiale fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap (DSB); Temanotat 11 - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (011), Temanotat 1 - Samfunnssikkerhet i Plan- og bygningsloven (011), og tilslutt Veileder til helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse i kommunen (014). Metoden er at mulige uønskede hendelser og situasjoner er opplistet i en egen sjekkliste med nummererte rader fra 1 til 47, se neste side. Denne listen er sortert etter natur-/ miljøforhold og menneskeskapte forhold som kan ha konsekvenser for planen og konsekvenser av planen. Disse er vurdert etter sannsynlighet, konsekvens og risiko. Forhold som er med i sjekklista, men er vurdert som ikke tilstede eller aktuelle i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? med. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig - kan skje av og til, periodisk hendelse Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig. Lite sannsynlig - hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/ forhold, men det er en teoretisk sjanse Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i 5. Svært store - personskade som medfører død eller varige mén, mange skadd, langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift 4. Store - alvorlige person- eller miljøskader, systembrudd fører til store skader 3. Middels - person- eller miljøskader, systembrudd fører til moderate skader. Små - få/ små person- eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes 1. Svært små - ingen person- eller miljøskader, systembrudd er uvesentlig En samlet risikovurdering er opplistet i matrisen med farger og nummer for hvilke hendelser/ forhold i sjekklisten som utløser tiltak, denne matrisen følger etter sjekklista. Fargene viser : Hendelser i røde felt : tiltak er nødvendig - Hendelser i gule felt : tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte - Hendelser i gønne felt : enkle og billige tiltak gjennomføres side 1 av 6

2 Nr. HendeIse/Srtuasjon AktueIt? Sannsynlrg Konsekvens Rrsrko Kommentar NATUR- OG MIUØFORHOLD RAS/SKRED/FLOM/GRUNNFORHOLD. ER OMRADET ursarr FOR, ELLER KAN RLANEN /TILTAKET MEDFØRE RIsIKO FOR. I Masseras/ -skred Snø>/ rsras 3 Flomras 4 EIveflorn 3 3 Store deler av planområdet Irgger Innenfor ZOO-års fiomfare, denne birr nensynssone. Re ulenn sbestemmelsene vrl forb bruksareai under nrvà for ZOO-års flom. 5 Trdevannsflom 6 Radongass Ivaretas rhht Plan- og bygnrngsiov m. forskrifter VÆR, VINDEKSPONERING. ER OMRÅDET: 7 8 Vrndutsatt Nedbørutsatt NATUR» OG KULTURONIRADER. MEDFØRER PLANEN/TILTAKET FARE FOR SKADE PÅ 3 9 Sàrbar flora Kan være verdifuii flora i bekkefaret / vàtomràdet / dammen. Sàrbar fauna / frsk verneområder I Vassdsragsomràder Kan være verdrfuiit broiogrsk mangfold I bekkefaret / vàtomràdet / dammen. Fornmrnner KuIturmmne/ (afk) -mriyø MENNESKESKAPTE FORHOLD STRATEGISKE OMRÅDER OG FUNKSJONER. KAN RLANEN/rrtrAKEr FÅ NEGATNE KONSEKVENSER FOR. 5 Ver, bru,knutepunkt Sykehus/-hyem krrke Brann/DoIrtr/srvflfors. Kraftforsyntng Vannforsynrng Forsvarsomràde Område for Idrett/le Park, rekreasjonsom. 3 Vannomr for friiufts FORURENSNINGSKILDER. BERØRES PLANOMRÅDET AV : 4 Akutt forurensnrng 5 Perm. forurensnrng Kan være lokalt noe forurensnrng fra Iandbruksvirksomheten. 6 Støv og støy; Industr 7 Støy; trafrkk og ban 8 Støy, andre krider 9 Forurenset grunn 30 Høyspentlrme (em) 31 3 Rrsrko rndustn mm. AvfallsbehandIrng MEDFØRER PLANEN / TILTAKET Fare for ak forurens Støv fra trafrkk Støv og støy - andre Rrsrko rndustn mm. side av 6

3 Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar TRANSPORT. ER DET RISIKO FOR : 37 Ulykke m. farlig god 38 Vær/føre - tilgjeng. TRAFIKKSIKKERHET 39 Ulykke av_/pékjmsel 1 Hovedadkomst fra Svingen som samlevei i en kurvet bakke både for bil, sykkel og 40 Ulykke gåendejsykl. ående. Liten risiko pga. lav fan. Spesielle tiltak nedfelles i Hovedadkomst fra Svingen som samlevei i en kurvet bakke for alt materiell til anleggs 41 UI kk I '. _ y e an eggsglen arbeid. Liten risiko pga. lav fan. Spesielle tiltak nedfelles i reguleringsbestemmelsene. 4 Andre ulykkespunkt. ANDRE FORHOLD 43 Sabotasje /terror 44 Regulerte vannmag. Turvei vil gå langs bratt skrent ned til Glomma. 45 T, t t. erreng S Up e C 3 nedfelles I re ulerin sbestemmelsene. 46 Gruver, åpne sjakter Fare for fall i elva. Spesielle tiltak 47 Spesielle forhold ROS-analysens sjekkliste med sannsynlighels-, konsekvens- og risiko-vurderinger. SANNSYNLIGHET 4. meget sannsynlig 3' _ 6, 45 sannsynlig. mindre sannsynlig 'l. lite sannsynlig KONSEKVENSER 1. svært små. små 3. middels 4. store 5. svært store ROS-analysens risikomatrise som viser nødvendigheten av tiltak for de forhold på sjekklista som er aktuelle. Denne er basert på materiale fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap (DSB); Temanotat 11 - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (011), Temanotat 1 - Samfunnssikkerhet i Plan- og bygningsloven (011), og tilslutt Veileder til helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse i kommunen (014). Metoden er at mulige uønskede hendelser og situasjoner er opplistet i en egen sjekkliste med nummererte rader fra 1 til 47, se neste side. Denne listen er sortert etter natur-/ miljøforhold og menneskeskapte forhold som kan ha konsekvenser for planen og konsekvenser av planen. Disse er vurdert etter sannsynlighet, konsekvens og risiko. Forhold som er med i sjekklista, side 3 av 6

4 men er Vurdert som ikke tilstede eller aktuelle i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? med. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig - kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig - kan skje av og til, periodisk hendelse Mindre sannsynlig - kan skje, ikke usannsynlig Lite sannsynlig - hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/ forhold, men det er en teoretisk sjanse Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i : Svært store - personskade som medfører død eller varige men, mange skadd, langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift Store - alvorlige person- eller miljøskader, systembrudd fører til store skader Middels - person- eller miljøskader, systembrudd fører til moderate skader Små - få/ små person- eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes Svært små - ingen person- eller miljøskader, systembrudd er uvesentlig En samlet risikovurdering er opplistet i matrisen med farger og nummer for hvilke hendelser/ forhold i sjekklisten som utløser tiltak, denne matrisen følger etter sjekklista. Fargene viser : Hendelser i røde felt : tiltak er nødvendig Hendelser i gule felt : tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte Hendelser i gønne felt :enkle og billige tiltak gjennomføres side 4 av 6

5 Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar NATUR- OG MIUØFORHOLD RAS/SKRED/FLOM/GRUNNFORHOLD. ER OMRADET UTSATF FOR, ELLER KAN PLANEN/TILTAKET MEDFØRE RISIKO FOR: 1 Masseras/ -skred Snø-/ isras 3 Flomras 4 Elveflom 3 3 Store deler av planområdet ligger innenfor ZOO-års flomfare, denne blir hensynssone. Re ulerin sbestemmelsene vil forb bruksareal under nivå for ZOO-års flom. 5 Tidevannsflom 6 Radonga 3 ivaretas ihht. Plan- og bygningslov m. forskrifter. VÆR, VINDEKSPONERING. ER OMRÅDET: 7 8 Vind utsatt Nedbørutsatt NATUR- OG KULTUROMRÅDER. MEDFØRER PLANEN/TILTAKET FARE FOR SKADE PÅ I 9 Sàrbar flora Kan være verdifull flora i bekkefaret/vàtomràdet /dammen. 10 Sàrbar fauna / fisk 11 verneområder 1 Vassdsragsomràder Kan være verdifullt biologisk mangfold i bekkefaret / våtområdet / dammen. 13 Fornminner (afk) 14 Kulturminne/ -miljø MENNESKESKAPTE FORHOLD STRATEGISKE OMRÅDER OG FUNKSJONER. KAN PLANEN/TILTAKET FÅ NEGATIVE KONSEKVENSER FOR : 15 Vei, bru,knutepunkt 16 Sykehus/ hjem, kirke 17 Brann/politi/sivilfors. 18 Kraftforsyning 19 Vannforsyning 0 Forsvarsomràde 1 Område for idrett/le Park; rekreasjonsom. 3 Vannomr. for friiufts FORURENSNINGSKILDER. BERØRES PLANOMRÅDET AV: S 4 Akutt forurensning 5 Perm. forurensning Z Z Kan være lokalt noe forurensning fra Iandbruksvirksomheten. 6 Støv og støy; industr 7 Støy; trafikk og ban 8 Støy; andre kilder 9 Forurenset grunn 30 Høyspentlinje (em) 31 Risiko industri mm. 3 Avfallsbehandling MEDFØRER PLANEN / TILTAKET: 33 Fare for ak. forurens 34 Støv fra trafikk 35 Støv og støy - andre 36 Risiko industri mm. side 5 av 6

6 Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar TRANSPORT. ER DET RISIKO FOR: 37 Ulykke m. farlig god 38 Vær/føre - tilgjeng. TRAFIKKSIKKERHET 39 Ulykke av_/pékjmsel 1 Hovedadkomst fra Svingen som samlevei i en kurvet bakke både for bil, sykkel og gående. Liten risiko pga. lav fart. Spesielle tiltak nedfelles i 40 Ulykke gåendiysykl. Hovedadkomst fra Svingen som samlevei i en kurvet bakke for alt materiell til anleggs 41 Ulykke anleggsglen' IA arbeid. Liten risiko pga. lav fart. Spesielle tiltak nedfelles i reguleringsbestemmelsene. 4 Andre ulykkespunkt. ANDRE FORHOLD 43 Sabotasje / terror 44 Regulerte vannmag. Turvei vil gå langs bratt skrent ned til Glomma. Fare for fall i elva. Spesielle tiltak 45 T, t t. elleng 5 up e C 3.. nedfelles i re ulerin sbestemmelsene. 46 Gruver, åpne sjakter 47 Spesielle forhold ROS-analysens sjekkliste med sannsynlighets-, konsekvens- og risiko-vurderinger. SANNSYN LIGH ET 4. meget sannsynlig 3.. 6, 45 sannsynlig. mindre sannsynlig 1. lite sannsynlig KONSEKVENSER 1. svært små. små 3. middels 4. store 5. svært store ROS-analysens risikomatrise som viser nødvendigheten av tiltak for de forhold på sjekklista som er aktuelle. side 6 av 6