RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 Reguleringsplan: Kommune: Forslagsstller: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 stller krav tl aa planmyndigheaen ved uaarbeidelse av planer for uabygging skal påse aa risiko- og sårbarheasanalyse gjennomføres for planområdea. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheasforhold som har beaydning for om arealea er egnea tl uabyggingsformålr og evenauelle endringer i slike forhold som følge av planlaga uabygging. Iha. veileder utrykker risiko den fare som uønskede hendelser represenaerer for liv og helser saabiliaea og maaerielle verdier. Liv og helse vurderes ua fra anaall omkomner skadde eller andre som er påføra helsemessige belasaningerr stabilitet vurderes ua fra konsekvenser for befolkningen som blir berøra av hendelsen gjennom svika i kritske samfunnsfunksjonerr og som kan bidra tl manglende tlgang på maar drikker huslyr varmer kommunikasjonr fremkommelighea eac.r og materielle verdier vurderes ua fra direkae kosanader som følge av den uønskede hendelsen i form av økonomiske aap knytea tl skade på eiendom. Risiko er ea resulaaa av sannsynligheaen (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhea er ea utrykk for ea sysaems evne tl å fungere og oppnå sine mål når dea uasetes for påkjenninger. Analysen er basera på foreliggende forslag tl reguleringsplan og tlhørende illusarasjoner. For nærmere deaaljer om planområdea og planlaga arealbruk vises dea tl saksfremlegg/planbeskrivelse. Metode Analysen er gjennomføra med bakgrunn i veileder fra dsb med uagangspunka i en lisae over mulige uønskede hendelser. Akauelle uønskede hendelser er vurdera på ea aeoretsk grunnlagr med bakgrunn i saksdokumenaerr lokalkunnskap og annen tlgjengelig informasjon. Ikke alle punkaer i lisaen er like akauelle. Dea kan være forhold som ikke fnnes i nærheaen av planområdea eller i planenr eller forhold som på annen måae ikke vil føre tl uønskede hendelser. ROS-analysen er en vurdering av: mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtdenr sannsynligheaen for aa den uønskede hendelsen vil innarefer sårbarheaen ved sysaemer som kan påvirke sannsynligheaen og konsekvensener

2 hvilke konsekvenser hendelsen vil får usikkerheaen ved vurderingene. Figuren nedenfor viser de fem arinnene i arbeidea med en ROS-analyse. Dea er arinn are som er selve vurderingen av risiko og sårbarhear hvor man vurderer sannsynligheaen og konsekvensen for de identfserae uønskede hendelsener sama gjør rede for evenauell usikkerhea runda hendelsen. Beskrive planområdea Identfsere mulige uønskede hendelser Vurdere risiko og sårbarhea Sannsynlighea/konsekvens/usikkerhea Identfsere tlaak for å redusere risiko og sårbarhea Dokumenaere analysen og hvordan den påvirker planforslagea Vurdering av sannsynlighea for uønskede hendelser er dela i: Høy - Oftere enn gang i løpea av 0 år - > 0 % Middels - gang i løpea av 0 00 år - 0 % Lav - Sjeldnere enn gang i løpea av 00 år - < % For flom saormflo og skred benytes sarengere sannsynligheaskaaegorierr se veileder.

3 Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er dela inn i konsekvensayper og konsekvenskaaegorier som i aabellen under: Konsekvenskaaegorier Saore Middels Små Ikke relevana Forklaring Konsekvensayper Liv og helse Saabiliaea Maaerielle verdier - Liv og helse vurderes ua fra anaall omkomner skadde eller andre som er påføra helsemessige belasaninger - Stabilitet vurderes ua fra konsekvenser for befolkningen som blir berøra av hendelsen gjennom svika i kritske samfunnsfunksjonerr og som kan bidra tl manglende tlgang på maar drikker huslyr varmer kommunikasjonr fremkommelighea eac. - Materielle verdier vurderes ua fra direkae kosanader som følge av den uønskede hendelsen i form av økonomiske aap knytea tl skade på eiendom. Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet Kort beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet. Denne beskrivelsen skal bygge opp under valget av mulige uønskede hendelser nedenfor.

4 Uønskede hendelser Her skal mulige uønskede hendelser vises i liste. Listen nedenfor er eksempler på slike hendelser og må endres på ut fra hva som er aktuelt for planen. Det skal velges ut et begrenset antall hendelser som skal vurderes gjennom skjema i neste punkt. Det velges da de viktgste hendelsene som vil ha mest betydning for planområdet. Formålet er å belyse de man velger grundig, ikke å vurdere alle tenkelige hendelser. Liste over mulige uønskede hendelser. Hendelsesayper Kaaegori Eksempler på uønskede hendelser Naaurhendelser Eksaremvær Saorm og orkan Lyn- og aordenvær Flom Flom i sjø og vassdrag Urban flom/overvann Saormflo Skred Skred (kvikkleirer saeinr jordr fellr snø) inkl. sekundærvirkninger (flodbølger) Skog- og lyngbrann Skogbrann Lyngbrann Transpora Næringsvirksomhea/ indusari Brann Eksplosjon Svika i kritske samfunnsfunksjoner / infrasarukaurer Saørre ulykker (vegr baner luft og sjø) Uaslipp av farlige saofer Akut forurensning Brann eksplosjon i indusari (aankeanleggr oljeaerminalr LNG-anleggr rafnerir eac. Brann i aransporamiddel (vegr baner luftr sjø) Brann i bygninger og anlegg (sykehusr sykehjemr skoler barnehager idretshaller/aribuneanleggr asylmotakr fengsel/arresar hoaellr saore arbeidsplasserr verneverdig/fredea kulaurminne) Eksplosjon i indusarivirksomhea Eksplosjon i aankeanlegg Eksplosjon i fyrverkeri- eller eksplosivlager Dambrudd Disaribusjon av forurensea drikkevann Bortfall av energiforsyning Bortfall av aelekom/ikt Svika i vannforsyning

5 Svika i avløpshåndaering/ overvannshåndaering Svika i fremkommelighea for personer og varer Svika i nød- og redningsajenesaen Vurdering av risiko Vise vurdering for utvalgte aktuelle uønskede hendelser gjennom å fylle ut skjema nedenfor for hver hendelse. NR. «NAVN» UØNSKET HENDELSE: Beskrivelse av uønsket hendelse OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 0) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING ÅRSAKER EKSISTERENDE BARRIERER SÅRBARHETSVURDERING SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING Begrunnelse for sannsynlighet KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSTYPE R Liv og helse Saabiliaea Maaerielle verdier Samlet begrunnelse av konsekvens USIKKERHET KONSEKVENSKATEGORIER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT BEGRUNNELSE FORKLARING FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET Tilaak Oppfølging gjennom planverkaøy/info tl kommunen eac.

6 Oppfølging i planen Redegjørelse for hvordan de identiserte hendelsene med høy risiko blir fulgt opp i planen.