Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem"

Transkript

1 Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

2 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra Fylkesmannens landbruksavdeling i M&R fylke, startet TINE Rådgiving og Medlem, Midt-Norge i 2008 et 3-årig prosjekt for å øke trua på framtida og videreutvikle eksisterende melkeproduksjonsbruk, særlig familiebruk. Samtidig ble det tatt et felles initiativ fra faglagene i landbruket, TINE Rådgiving og Medlem, Midt-Norge og avd. for landbruk og bygdeutvikling hos Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Begge utviklingsprosjekta satset på definerte kommuner, hvor alle melkeprodusentene fikk et behovsavklaringsbesøk. Hovedhensikten med besøka var å motivere til og å avklare om det var ønske om videreutvikling av garden. Der dette var aktuelt ble bruket gjennom prosjektet tilbudt en strategisamtale og videre prosess ut fra resultatet av denne. Våren 2011 gjennomførte Fylkesmannen i Nord-Trøndelag en spørreundersøkelse blant nordtrønderske melkeprodusenter. Denne viste at mange er usikre på om de vil fortsette som melkeprodusenter. I Steinkjer kommune svarte 60 % av melkeprodusentene at de var usikre om sin motivasjon som melkeprodusenter om 5 år. 60 % sier at de har driftsbygninger som vil være tilfredsstillende i et tidsperspektiv på under 10 år, hvorav 53 % ikke vil fornye eller er usikre på om de vil fornye driftsbygningen. Dette er litt av bakgrunnen for at vi i TINE ønsket å starte et prosjekt også i Nord-Trøndelag. Det vart vedtatt å starte et prosjekt i Steinkjer kommune, da usikkerheten rundt fortsatt melkeproduksjon var størst her. Prosjektet starta opp i 2012 og ble avsluttet desember På bortimot 100 bruk er det gjennomført behovsavklaring, og over halvparten har gått videre med strategisk rådgiving. Resultatet kan det være vanskelig å evaluere, da mange av dei prosjekta som har kommet i gang ville ha kommet i gang uansett. Det evalueringa imidlertid er svært klar på, er at dei beslutningene som er tatt, er tatt på eit sikrere grunnlag og at dei som vært med har fått eit mer bevisst forhold til sin rolle som bedriftsleder. I kjølvatnet av prosjektet er det satt i gang både store og små utbyggingsprosjekt, men det er og noen som har valgt avvikling av melkeproduksjonen for å satse på alternativ utnytting av ressursene på garden. Prosessen har i tillegg til å utvikle bruket bidratt til kompetanseoppbygging for brukerne. Dette har ikke minst sammenheng med at prosjektet har hatt samarbeid med andre kompetansemiljø i regionen, slik at vi har hatt ei brei kompetanseplattform med mange bidragsytere som kunne bidra til at alle fikk den rådgivinga som kvar enkelt hadde behov for. Største svakheten med Steinkjer-prosjektet, var at behovsavklaringa ikke vart gjennomført på samtlige bruk, men etter først til mølla-prinsippet. Etter forespørsel frå produsentlaget i Leka kommune, ønsker vi å videreføre melkeprosjektet til disse kommunene. Da disse kommunene har ulikt utgangspunkt for å gå inn i prosjektet, vil det være naturlig å lage ein egen prosjektplan for kvar kommune. På Leka er det pr dato 34 melkeprodusenter med kvote og 27 leveringspunkt. Leka er den kommunen i Nord-Trøndelag der melkeproduksjonen og primærlandbruket har størst betydning. Leka er derfor svært sårbar i forhold til endringer i rammebetingelser og i forhold til å ha nok grunnlag for å kunne foreta nyinvesteringer. Dette er bakgrunnen for at Leka Produsentlag ønsker å starte et melkeprosjekt for Leka og at Fylkesmannens Landbruksavdeling ser de samme utfordringene. Det er og ønske at dei produsentene som ikke driv med melk kan være med i prosjektet. Dette synes interessant ikkje minst fordi det no er anledning til å starte opp med melk for dei som ønsker det, men mest fordi teknikken med behovsavklaring og strategi vil fungere på alle bruk. Dette har vi tatt hensyn til når vi har vurdert omfanget for prosjektet. Sjøl om målsettinga er å nå alle også enkeltmedlemmer i samdrift -, vil det være noen som ikke ønsker å være med. I budsjett- og finansieringssammenheng kalkulerer vi med at 40 blir med på behovsavklaringsdelen og at 20 blir med på videre strategisk rådgiving. 1.2 Hensikt Med dei siste åras økte muligheter for å kjøpe eller leie kvote og for å danne samdrifter, uten krav til aktivitet, har antallet valg for ønska framtid økt. Likeså mulighetene for ei meir offensiv holdning. Hovedutfordringa er å støtte opp om/veilede melkebonden i den strategiske prosessen ut fra de mange valgmuligheter som er tilstede. Målet kan være

3 enten å fortsette som enkeltmannsforetak, evt. gå inn i samdrift eller skape seg andre inntektsmuligheter på bruket. Hovedhensikten med prosjektet vil derfor være å utfordre og veilede melkeprodusenter til å ta framtidsretta beslutninger og følge opp utviklingsprosessen, slik at dei lykkes med å nå sine mål. 1.3 Organisering Prosjektet er tenkt organisert på følgende måte: Prosjekteier: TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Midt-Norge (TRM) Prosjektleder: Aslaug Vevstad Aune, TRM Prosjektdeltakere: Rådgivere TRM Rådgivere fra kommunen og andre fra samarbeidsgruppa etter behov Styringsgruppe: Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag fylke Nord-Trøndelag Fylkeskommune TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Midt-Norge Representant for deltagende kommuner Representant for faglaga Representant frå produsentlaga i deltagende kommune Nord-Trøndelag Fylkeskommune var ikke med på finansiering av melkeprosjektet i Steinkjer fordi det ikke hadde nok regional oppbygging. Gjennom den videreføringa som vi no tar sikte på, vil det gå klart fram at vi framover ønsker å videreføre prosjeket i heile Nord-Trøndelag. Referansegruppe: Kommunene Faglaga Produsentlaga Norsk Landbruksrådgiving (oppfølgende rådgiving) HiNT (EBU-kurs, bacheloroppgaver, grunnleggende øk.kompetanse) Kompetanseløftet for Trøndersk Landbruk Nortura Bankene Det vil bli svært viktig å få på plass ei bredt sammensatt referansegruppe som vil kunne bidra til å føre prosjektet framover og sikre best mulig kompetanse til de ulike strategiske prosessene. Spesielt viktig blir det å ha eit nært samarbeid med grovforprosjektet og at prosjektet blir forankra i Kompetanseløftet for Trøndersk Landbruk. 1.4 Effektmål For melkeprodusentene vil prosjektet bidra til: at 40 brukerfamilier blir utfordret til å innta en offensiv holdning til egen framtid at 50 % av deltagende produsenter setter inn tiltak for å styrke sin framtid som melkeprodusenter mm, evt. i kombinasjon med annen virksomhet. at melkeprodusenter som ønsker å avvikle sin melkeproduksjon, finner en annen lønnsom virksomhet ut fra gardens ressurser at produsenter, ved å sette seg strategiske mål, bygger opp sin kompetanse på strategiske prosesser og driftsledelse for å nå måla et optimistisk produsentmiljø - produsentene oppfatter at noe skjer i sitt område

4 For TINE Rådgiving og Medlem vil prosjektet bidra til: å komme i inngrep på bruk som ellers ikke ville bestilt utredninger og gjort aktive valg framover å videreutvikle rådgivingsmetodikk for utviklingsprosesser å kunne støtte de øvrige TINE-regionene på dette feltet å sikre fremtidig tilgang på melk til meieriene et tettere samarbeid mellom melkeprodusentenes rådgivere og den offentlige veiledning, både kommunalt og regionalt For deltakende kommuner vil prosjektet bidra til: å kartlegge melkeprodusentenes framtidstro, og i etterkant måle om denne er blitt påvirket som følge av prosjektet å opprettholde eller øke melkeproduksjonen i kommunene en mest mulig optimal utnyttelse av gardens ressurser for hver enkel bruker/bruk, og med det sikre bosetning og lokalt næringsliv For fylke/landet vil prosjektet bidra til: økt optimisme blant enda flere melkeprodusenter i fylket, hvilket vil gi positive ringvirkninger for landet 1.5 Tiltak For å lykkes, må vi ha ei grundig opplæring, inkl. trening av nye rådgivere som skal foreta behovsavklaringsbesøka og ein opplæringsdag for strategirådgiverne. Videre er det viktig med tett oppfølging av brukerne som går inn i ein strategiprosess. Vi vil også fokusere meir på samhandling med andre rådgivingsaktører og dei enkelte kommuner i oppfølginga. Tiltak overfor produsentene: 1. Oppstartsmøter i de aktuelle kommunene, i samarbeid med kommunene. 2. Spørreundersøkelse for å kartlegge framtidsintensjonene hos 40 brukerfamilier, og måle det samme ved prosjektets siste besøk. Spørreundersøkelsen gjennomgås, og samles inn, på behovsavklaringsbesøket. 3. Behovsavklaringsbesøk på 40 bruk Besøket skal være en grundig samtale, som avklarer brukerfamilienes behov og ønsker for framtiden. Hovedmålet er å motivere brukerfamilien til å gå videre med et strategibesøk og starte en prosess. 4. Strategisamtaler og -prosess på 20 bruk (dei som ønsker det) Målet på dette punktet er at det gjennomføres en grundig målsamtale, der brukernes ønsker og ambisjoner opp mot framtidig drift avklares. For at ambisjonene skal kunne bli noenlunde realistiske, kan det være nødvendig med ein økonomisk analyse som grunnlag. Strategisamtalen skal ende opp i en handlings-/tiltaksplan for bruket. Det må avklares om planen kan sendes til andre rådgivingsaktører som er tenkt brukt. 5. Oppfølgende produksjonsfaglig rådgiving som følge av tiltaksplaner. Her vil det ofte være ønskelig å utarbeide økonomiske og produksjonsmessige analyser, og beregninger av alternative løsningsalternativ opp mot ulike punkt i handlingsplanen. Ønsket oppfølgende rådgiving skal gjennomføres dels av TINE og dels av rådgivere utenfor TINE. Det vil bli spesielt viktig å kanalisere rådgiving mot grovprosjektet og NLR.

5 I prosjektplan har en ikke tatt med kostnader og omfang på den oppfølgende rådgivinga, da denne gjennomføres i tråd med avtaler mellom produsent og rådgivingsaktør. Det samme gjelder økonomisk oppgjør. 1.6 Kritiske suksessfaktorer Ytre faktorer vi ikke har innflytelse over, for eksempel politiske og økonomiske rammevilkår, bankenes vilje til å innvilge lån og rentenivå mv. må vurderes etter hvert. Indre faktorer, som Positiv respons på tilbudet frå produsentene Positiv respons fra kommunene Tilgang til rådgivere (fleksibilitet, prioritering og samordning) Finansiering Responsen hos produsentene trur vi vil være avhengig av kommunenes respons og opplæringsdagene for rådgiverne. Begge disse forutsetningene vil forberedes godt før oppstart, og vi har stor tro på at vi skal lykkes. Nest siste punktet er allerede sterkt prioritert, og tidsplanen er lagt for å sikre evt. sykdom, permisjon mv. 1.7 Tidsplan Den oppsatte tidsplanen må oppfattes som en skisse til framdrift, men skal gjennomgås og detaljeres ytterligere. Milepælplan vil bli utarbeidet før prosjektet startes opp, og må godkjennes av Styringsgruppa Milepæl 1.mars Styringsgruppa (SG) konstituert, prosjektplan og finansiering godkjent 1.mars Spørreundersøkelsen er godkjent av SG 1.mars Infobrev til egne ansatte og samarbeidspartnere sendt 10.mars Infobrev og innkalling til oppstartsmøte sendt alle produsenter på Leka Markedsføring i media er gjennomført 25.mars Oppstartsmøte på Leka er gjennomført 25.mars Kurs for nøkkelrådgivere gjennomført april > (juni) Behovsavklaringsbesøk gjennomføres for de første 20 bruka 30.april Kursdag for strategirådgiverne er gjennomført april-desember Strategibesøk gjennomført for 10 bruk 20.juni Prosjektets videre framdrift vurdert av SG Juni-november Andre kommuner i regionen er kontakta ang. videreføring av prosjektet 15. nov Møte i SG gjennomført August- Behovsavklaringsbesøk gjennomført på de neste 20 bruka desember 2015 Milepæl 15. jan Resultat fra første del av spørreundersøkelsen er framlagt SG, godkjenning og evt videreføring av nytt prosjekt. Januar-oktober Strategibesøkene er gjennomført og det videre arbeid fordelt mellom aktuelle rådgivere egne rådgivere og rådgivere fra samarbeidsgruppa ember Analyser og tiltaksplaner er utarbeidet Foreløpig prosjektevaluering er gjennomført av SG Framdriften iht tiltaksplaner er kartlagt Oppfølging av strategibesøka er gjennomført iht tiltaksplaner* Endelig evaluering gjennomført Sluttrapport er godkjent av SG

6 2. Ressursrammer, budsjett og finansiering 2.1 Ressurser Prosjektet vil gå over 2 år. All behovsavklaring og en stor del av strategirådgivinga vil foregå første året. TRM Midt-Norge stiller med prosjektleder med ei tidsramme på 150 timer, nødvendig opplæring 30 timer, samt prosjektdeltakere med til sammen inntil 240 timer. Prosjektdeltakerne vil være nøkkelrådgivere for behovsavklaringsbesøka, og strategirådgivere for strategibesøka. Som før nevnt vil andre rådgivingsaktører gå inn i strategibesøka alt etter behov og ønsker. Dette vil redusere bidraget i timer fra TINE tilsvarende. Tidsramme for behovsavklaringsbesøk 3 timer, inkl. for- og etterarbeid + 1,5 time kjøretid pr to besøk. For strategirådgivinga ser vi en tidsramme på 6 timer, samt 3 timer for- og etterarbeid og 1,5 time kjøretid pr to besøk. Det vil sannsynligvis kreves min. to besøk, og gå inn i Totalkostnad pr ansatt kr 1100,- pr time. Reisetid kr 550,- pr time. Som det går fram av budsjettet, har vi lagt inn egeninnsats fra bønder på til sammen 460 timer. Dette gjeld oppstartsmøte, møter i forbindelse med behovsavklaring og strategirådgivning inklusiv heimearbeid på 3 timer pr bruk. 2.2 Budsjett og finansiering Melkas framtid - Leka Antall Pris Sum Finans Arbeid Prosjektledelse Prosjektleder FMLA/TINE Kompetansebygging Opplæring og trening behovsavklaring og strategisk rådgiving FMLA/TINE Rådgiving Behovsavklaringer inkl. for/etterarbeid Leka/TINE Strategisk rådgiving Bonde Bet For og etterarbeid strategisk rådgiving FMLA/TINE Møter Oppstartsmøte FMLA/TINE Referansegruppe Flere Reiser Reisetid TINE Bil , TINE Ferje TINE

7 Aktiviteter Oppstartmøte FMLA/NT Referansegruppe FMLA/NT Kontorhold FMLA/NT Egeninnsats deltakende bønder Oppstartsmøte Bonde egen Behovsavklaring Bonde egen Strategisk rådgiving Bonde egen Sum kostnader Andel eks bondens egeninnsats Finansiering FMLA/NTFK delt med TINE FMLA/TINE 37 % FMLA/NTFK direkte FMLA/NT 3 % Leka kommune Leka/TINE 18 % TINE egenandel timepris TINE 12 % TINE egenandel direkte TINE 12 % TINE fakturering rådgiving produsenter Bonde Bet 13 % Egenandel andre deltakere referansegruppe Flere 5 % Produsenter egenandel Bonde egen Sum inntekter % Timepris prosjekt * Timepris FMLA/NTFK/Leka 900 Timepris TINEs egenandel 200 Timepris TINE til bonde * 665 Timepris egenandel bonde 300 *Pris i hht prisliste 2014 for TINE Rådgiving og Medlem Behovsavklaringer er forutsatt gjennomført på 40 bruk. Besøket er en grundig samtale, og svært viktig opp mot at en kommer i dialog med alle brukere. Hovedmålet er å avklare brukerfamiliens behov og ønsker, og motivere til å gå videre med strategirådgiving og videre prosess. Det er helt sentralt at dette behovsavklaringsbesøket er gratis for bruker. I budsjettet for strategirådgivingen, som også vil bli gjennomført av andre rådgivingsaktører, er det lagt inn ein faktureringspris til bonde på kr 665 pr time. Øvrig oppfølgende rådgiving er ikke tatt med i budsjettet, da den forutsettes finansiert av brukerne i sin helhet. Her vil det også være flere rådgivingsaktører inne. Budsjettet er oppsatt ut fra et omfang på 40 bruksenheter.

8 TINE og produsentene (inkl. egenandel) bidrar i sum med kr , som er ca 48 % av de totale kostnader. Vi er åpen for endringer i budsjettet i tråd med ønske om endringer frå styringsgruppa si side. Det tilbud som gis gjennom prosjektet er et spesialtilbud til en gruppe produsenter. Med omsyn til de andre produsentene i TINE, hadde det vært rett med en høgere andel ekstern finansiering.

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE

NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE NAVs SATSING PÅ ARBEID OG PSYKISK HELSE Evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler Av Geir Møller, Bent Aslak Brandtzæg og Joar Sannes Rapport nr 238 2007

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer