Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere. Arve Haugseth"

Transkript

1 Norge og 2,5 mill målere vs EU og 225 mill målere Arve Haugseth

2 Hvorfor er det viktig å starte opp i tide for å være klar frem mot 2016/17? Hva bør jobben bestå i, og hvilke steg bør tas i hvilken rekkefølge?

3 Innhold Utfordringer Mulig tilnærming og tidplan EU vs Norge Oppsummering Anbefaling

4 Innhold Utfordringer Mulig tilnærming og tidplan EU vs Norge Oppsummering Anbefaling

5 Utfordringer Forretningsfokus - regulatorisk samsvar - verdiøkende tjenester Drift av AMS systemene - bortsatt drift (outsourcing) - interne tjenestemodeller Optimalisering og utnyttelse av virksomhets prosesser. Optimalisering og utnyttelse av IT systemer. Utvikling mot Smart Grid/DG Tilgang på investeringskapital og krav til ROI Frist og krav fra NVE Tilgang på teknologi og kompetanse EU standarden Oppstart i EU Justervesenets inspeksjoner og pålegg

6 Innhold Utfordringer Mulig tilnærming og tidplan EU vs Norge Oppsummering Anbefaling

7 Tilnærming Budsjett Organisasjon Tid Materiell Ressurser Budsjett forutsetninger og antakelser Release A Tidplan Release B Release X Installasjon Prosesser IT Systemer Krav RFP Arkitektur Tjenester Forespørsel Grunnlag Krav (NVE) Marked Strategier Økonomi

8 Strategi, forhandling og anskaffelse Forstudie RFP Utvikling Forhandling og kontrakt Notification RFI / Announcement Out RFP Out 2-4 mnd Strategi Forretning Sourcing AMS teknologi Prosjekt direktiv Overordnet prosjekt plan Business Case Identifisere verdikjede og eierskap 3-6 mnd Detaljert planlegging Valg av RFP struktur Forankre verdikjede og eierskap Utvikling av krav AMS teknologi IKT Prosesser Tjenster Utarbeide kontarktsforslag Utarbeide evalueringskriteria Utarbeidelse og utsending av RFI Kvalifisering av leverandører for RFP 3-6 mnd presentasjoner Referansebesøk Testing Kvalifisering Short listing Evaluering og forhandlinger Slutt forhandlinger 2-3 leverandører Preferert leverandør

9 Full tjenesteleveranse (SP) NETT Eier/SG LA Utvikling, implementering og drift av løsning og tjenester gjennomføres av ekstern aktør 1 kontrakt som også inkluderer drift Prosjektledelse Virksomhetsområde nett er prosjekteier og ansvar for SG LA Hovedleverandør Dedikerte ressurser fra linjen/innleie eteblerer og gjenomfører prosjektet Hovedleverandør har ansvar for alle leveranser ULA Måler ULA ULA GPRS ULA ULA Installasjons ULA DA AMS Drift Hovedleverandør ansvarlig for all risiko i prosjekt og drift Ekstern drift av AMS etter implementering Komm PLC Ressurs

10 Nøkkelferdig løsning ULA Måler ULA Komm ULA GPRS NETT Eier/SG LA Prosjektledelse LA Hovedleverandør ULA PLC ULA DA Installasjons ULA Ressurs AMS Drift Utvikling og implementering av løsning og tjenester gjennomføres av ekstern aktør Drift av AMS gjennomføres internt 2 kontrakter, 1 på leveranse og 1 på drift Virksomhetsområde nett er prosjekteier og ansvar for SG Dedikerte ressurser fra linjen/innleie etablerer og gjenomfører prosjektet Hovedleverandør har ansvar for leveranse, installasjon og driftsmessig tilrettelegging av AMS løsning Hovedleverandør ansvarlig for all risiko i prosjektet Intern drift av AMS etter implementering

11 Internprosjekt LA Måler LA Komm LA GPRS NETT Eier/SG Prosjektledelse LA LA LA LA PLC DA Installasjons LA Ressurs AMS Drift Utvikling, implementering og drift av løsning og tjenester gjennomføres internt Mange leverandørkontrakter, inkl en på drift Virksomhetsområde nett er prosjekteier og ansvar for SG Dedikerte ressurser fra linjen/innleie etablerer og gjenomfører prosjektet er leverer AMS teknologi og nødvendig teknisk støtte for å etablere, konfigurere, og stabilisere AMS systemet Installasjoner gjennomføres av ett eller flere installasjons selskaper Prosjektet (nettselskapet) ansvarlig for all risiko i prosjekt og drift Intern drift av AMS etter implementering

12 Samarbeid LA Måler AMS Drift AMS Drift AMS Drift Nettselskap 1 Nettselskap 2 Nettselskap 3 Komm GPRS Styringsgruppe LA Prosjektledelse PLC DA Installasjons Ressurs AMS Drift Utvikling, implementering (og drift) av løsning og tjenester gjennomføres som samarbeid mellom flere nettselskaper Det etableres en felles styringsgruppe og felles prosjekt for implementering (og drift) av AMS i samarbeidende selskaper Dedikerte ressurser fra de ulike prosjekteierne/innleie etablerer og gjenomfører prosjektet er leverer AMS teknologi og nødvendig teknisk støtte for å etablere, konfigurere, og stabilisere AMS systemet Installasjoner gjennomføres av ett eller flere installasjons selskaper Intern drift (eller JV) av AMS etter implementering

13 Totalprosjektet videre Planlegging og forberedelser Implementering Avslutning Pilot Hovedutrulling Opprydding 6-12 mnd Detaljert prosjektplan Budsjett Organisering av prosjektet Opplæring Etablere verktøy og metoder Prosessutvikling Intern systemutvikling Forretningsutvikling Tjenester Business Cases Samkjøring med leverandører mnd Implementering av prosesser Implementering av systemer Pilot utrulling Stabilisering av systemer Hovedutrulling Kundekommunikasjon Avvikskontroll Kontinuerlig overføring til linjen Oppfølging av Business Case Implementering av AMS tjenester Stabilisering 4-6 mnd Opprydding Overføring til linjen Verifikasjon av budsjett og plan Tilbakeføring av ressurser Lukke prosjektet

14 Tidplan Forbruk av tid avhenger av flere faktorer. Hvor mange sluttkunder nettselskapet har. Strategi for forretningsutvikling, teknologivalg og implementeringsmodell. Kompetanse innen AMS, og ressurser som kan avses til å jobbe med AMS. Behovet for grundighet i de ulike faser. Det tar minimum 8 16 måneder å komme frem til en kontrakt. Prosjekt Start Kontrakt Start Pilot 2-4 mnd 3-6 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Forstudie RFP Utvikling Forhandling & Kontrakt Planlegging & Forberedelser Start Pilot Start Utrull Slutt Utrull Prosjekt Ferdig 3-6 mnd Pilot mnd Hoved Utrulling 4-6 mnd Opprydding

15 Innhold Utfordringer Mulig tilnærming og tidplan EU vs Norge Oppsummering Anbefaling

16 Forutsetninger NVE har utsatt tidsfrist for implementert/innført AMS Norge vil tidligst være ferdig ultimo 2016 primo 2017 EU har annonsert at 80% av kundene skal ha implementert AMS/Smart Måler innen 2020 og 100% innen 2022 EU representerer et samlet volum på 250 mill målere. Norge utgjør 2,5 mill målere eller 1% av samlet volum i EU. Flere tunge EU nettselskaper er i startgropen Et standardiseringsarbeid pågår i regi av EU Flere har forventninger om en «kokebok» i innføring av AMS «Tilbakemeldinger peker på at det ikke blir en entydig standard» Vil det være avgjørende å vente på standarden? Justervesenets pålegg om bytte av forkastede målere

17 Oppstart i Norge Det vil tidligst være mulig å fatte et vedtak om forskriften i løpet av høsten Dette kan innebære at de første bindende kontrakter signeres i medio Forstudie Anskaffelse Forberedelser Norge totalt 2,5 mill målepunkter Pilot Utrulling Clean up

18 Oppstart i EU 80 % innstallert innen % innstallert innen 2022 Planer indikerer at Frankrike, Spania og Storbritannia vil starte tidlig Flere leverandører er allerede i inngrep med store nettselskaper i EU Forstudier Forhandlinger og anskaffelser EU totalt 250 mill målepunkter Forberedelser Piloter Utrullinger Clean up

19 EU VS Norge - Volum Norge EU

20 EU vs Norge - Mulige konsekvenser Forstudie Anskaffelse Forberedelser Norge totalt 2,5 mill målepunkter Pilot Utrulling Clean up Forstudier Forhandlinger og anskaffelser Forberedelser EU totalt 250 mill målepunkter Piloter Utrullinger Clean up

21 EU vs Norge - Mulige konsekvenser Norge og EU vil levere forespørsler til markedet i samme periode. Norske nettselskaper vil konkurrere med store selskaper i EU om leverandørenes oppmerksomhet, leveransekapasitet og kompetanse. (PPA) Dette kan innebære at EU landenes nettselskaper vil legge beslag på mye av produksjonskapasiteten i perioden 2012 til Konsekvensene for norske nettselskaper kan være: Økte priser på varer og tjenester (10-20%??) Redusert oppmerksomhet og fokus fra leverandørene generelt Redusert støtte under leveranse og installasjon Ikke preferert løsning/ leverandør

22 EU standard Forventningene til standardiseringsarbeidet er store. Håpet er at resultatet vil gi klare signaler mhp valg av teknologi, og hvilken funskjonalitet og kapasitet teknologien skal ha. Mange ønsker seg en kokebok som skal hjelpe med de krevende valg som må foretas innen valg av teknologi og tjenestespekter. «Tilbakemeldinger peker på at det ikke blir en entydig standard» Betyr dette at: Det fortsatt vil være stor handlefrihet innen valg av teknologi? Mye av eksisterende teknologi vil oppfylle de krav standarden setter? I så fall... Kan dette innebære en betydelig svekkelse av argumentasjonen for å vente med innføring av AMS.

23 Forkastede målere Utskifting av forkastede målere vil utgjøre ca 20 mnok 2000 pr måler alt inkludert Hva skal man skifte til? Erstattes forkastede målere med nye «dumme» målere, vil man måtte skifte disse nok en gang om 2-3 år Dette vil innebære et unødig tap på 20 mnok Sikre at man installerer de type målere som skal anskaffes ifm implementering av AMS. Utred hvilket AMS utstyr man skal anskaffe fra hvilken leverandør(er) Om nødvendig, etabler kontrakt (tidlig leveranse av nye målere)

24 Innhold Utfordringer Mulig tilnærming og tidplan EU vs Norge Oppsummering Anbefaling

25 Oppsummering AMS endrer gjennomføring av eksisterende kjernevirksomhet Nye tjenester, prosesser og systemer medfører behov for ny kompetanse For mange vil eksterne aktører håndtere kritiske deler av verdikjeden AMS er omfattende, tidkrevende og kostbart Stort behov for ressurser og kompetanse parallelt med «daglig drift» Erfaringstall tilsier en total pris pr målepunkt tilsv NOK (2009) Innføringsprosjektet vil vare 3 6 år. Norske nettselskaper må påregne å konkurrere med store selskaper i EU om leverandørenes oppmerksomhet, leveransekapasitet og kompetanse. Økte priser Redusert støtte Ikke preferert løsning/ leverandør «Mindre» selskaper kan få problemer med tilstrekkelig oppmerksomhet fra markedet Vurdere ulike samarbeidsformer med andre energiselskap Justervesenets pålegg om utskiftinger kan medføre feilinvesteringer Usikkkerhet rundt teknologi som sikrer kompatibilitet med AMS

26 Alternativer 1. Starte totalprosjektet nå - Bruke det mulighetsvinduet som fortsatt finnes - Å være i gang før EU starter for fullt, vil sikre at leverandørene er interesserte, og vil øke deres portefølje av referanser 2. Delt prosjektering - Del 1: Forstudie, forespørsel, forhandling og kontrakt Sikrer avtale om leveranse - Del 2: Leveranse og implementering Utsetter behovet for tunge investeringer 3. Ytterligere utsettelse i Norge - Ikke realistisk å få gode priser og tilstrekkelig oppmerksomhet før etter 2023

27 Innhold Utfordringer Mulig tilnærming og tidplan EU vs Norge Oppsummering Anbefaling Gjennomføringsmodeller Suksesskriterier

28 Anbefaling Start med en forstudie som kartlegger omfang av prosjektet Ressurser, økonomi, valg av implementeringsmodell, og teknologi Start tidligst mulig, det er mye som kan gjøres som IKKE avhenger av standarder og teknologi. Å være i gang før EU starter for fullt, vil sikre at leverandørene er interesserte, og vil øke deres portefølje av referanser Å vente for lenge vil kunne medføre økte kostnader på varer og tjenester, manglende fokus og støtte fra leverandørene Evt krav til AMS som følge av EU standard behøver ikke være klare før i siste del av arbeidet med forhandling og kontrakt (8-16 måneder) «Mindre selskaper» bør vurdere samarbeid innen et eller flere områder Forhandling og anskaffelse Implementering (Utrulling og installasjon) Drift Tidlig valg av teknologi og leverandør vil redusere risiko for feilinvesteringer knyttet til utskifting av «forkastede målere» Opprettholdelse av FOKUS og MOMENTUM er og blir viktig!

29 Takk for oppmerksomheten!

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Core >> Perspektiv. Markedsundersøkelse. - Modernisering og teknisk gjeld

Core >> Perspektiv. Markedsundersøkelse. - Modernisering og teknisk gjeld Core >> Perspektiv Markedsundersøkelse - Modernisering og teknisk gjeld Bidragsytere Denne e-boken er et resultat av innspill og bidrag fra et industrielt bredt utvalg av aktører i privat og offentlig

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer