SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet"

Transkript

1 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn FIS VW 360 S - Mørtel (Komponent A ) 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og ikke-anbefalt bruk Identifiserte relevante bruksmåter Klebemasse i blandingspatron til forankring av gjengestenger, armeringsjern osv. Anbefalte begrensninger Ingen under vanlig bearbeidelse. Vær oppmerksom på teknisk registerkort. 1.3 Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 D Waldachtal Telefon : +49(0) Faks : +49(0) e-post : Internett : Markedsfører 1.4 Nødnummer Nødtelefon fischer Norge AS Oluf Onsumsvei 9 NO-0680 Oslo Telefon : Faks : e-post : Nødtelefonnummer: Telefonnummer til giftinformasjonen: Tlf SEKSJON 2: Farlige egenskaper 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/ Kjennetegnselementer Farepiktogram Hudirrit. 2; H315 Øyeskad. 1; H318 Sens. Hud 1; H317 GHS05 GHS07 Varselord Fare 1 / 13

2 Risikobestemmende komponent(er) for etikettering H-setning(er) P-setning(er) 2.3 Andre farer Helsefare Særskilte farehenvisninger for mennesker og miljø Tegn på fare Farehenvisninger Sement, portland-, kjemikalier, tetramethylendimethacrylat, 2- hydroxypropyl methacrylate H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318: Gir alvorlig øyeskade. P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P280: Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310: Kontakt umiddelbart et GIFT-INFORMASJONS-SENTER eller lege. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. SEKSJON 3: Opplysninger om innhold sammensettning Farlige innholdsstoffer Innholdsstoff Klassifizering 1272/2008/EG Konsentrasjon Sement, portland-, kjemikalier CAS-nr. : Hudirrit. 2;H315 Øyeskad. 1; H EF-Nr. : REACH-nr. : Stoffet er ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 [REACH] ikke registreringspliktig. STOT SE 3;H vek% tetramethylendimethacrylat CAS-nr. : EF-Nr. : REACH-nr. : hydroxypropyl methacrylate SEKSJON 4: Første hjelp CAS-nr. : EF-Nr. : REACH-nr. : Sens. Hud 1; H vek% Sens. Hud 1; H317 Øyeirri. 2; H319 < 2.5 vek% 4.1 Første hjelp Generelt råd Dersom produktet inhaleres Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Fjern/ta av alt forurenset tøy umiddelbart. HVIS PRODUKTET PUSTES INN: Fjern den forulykkede til frisk luft og hold vedkommende i en stilling som er behagelig for pusting. 2 / 13

3 I tilfelle hudkontakt I tilfelle øyekontakt Dersom produktet svelges HVIS PRODUKTET KOMMER PÅ HUDEN, skyll forsiktig med rikelige mengder med såpe og vann. I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Drikk 1 eller 2 glass vann. Fremkall IKKE brekninger. 4.2 Viktigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger Symptomer Ikke kjent. 4.3 Henvisninger øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling Umiddelbar medisinsk assistanse Spesielle medisinsk behandling SEKSJON 5: Forholdsregler ved brann 5.1 Løsemiddel Passende brannslukningsmiddel Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes Karbondioksyd (CO2) Tørt pulver Skum Vannspraydyse Vannstråle med høyt volum 5.2 Spesielle farer tilknyttet stoffet eller blandingen Spesielle utsettelsesfarer som kommer fra selve stoffet eller preparatet, dets forbrenningsprodukter eller utsluppete gasser 5.3 Henvisningerom brannvern Spesielt verneutstyr ved brannslukning Ved oppheting og brann utvikles giftig gass. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Andre opplysninger om brannslukning Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Hold beholdere og omgivelsene rundt beholderene kjølige med vannspray. 3 / 13

4 SEKSJON 6: Forholdsregler ved uforutsatt utslipp 6.1 Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og tiltak ved nødssituasjoner Sikkerhetstiltak for å beskytte personer 6.2 Miljøsikkerhedsbestemelser Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. 6.3 Metoder og materialer for oppbevaring og rengjøring Metoder til opprydding og rengjøring 6.4 Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre seksjoner Se seksjon 8/13 Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Forhindre spredning over et stort område (f.eks.ved oppdemning eller oljebarrierer). Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Kastingshensyn". 6.5 Ytterligere informasjon Andre opplysninger Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser. SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1 Sikkerhetstiltak for sikker håndtering Råd om trygg behandling Ingen under vanlig bearbeidelse. Forsiktig: Under bearbeiding i herdet tilstand produsert støv. Henvisninger for brann- og eksplosjonsvern Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. 7.2 Betingelser for sikker lagring med henblikk på inkompabiliteter Krav til lagerrom og beholdere Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Oppbevar i henhold til de lokale bestemmelsene. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Samlagringsinstruks Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Tysk oppbevarings klassifisering (TRGS 510) 7.3 Spesifikk sluttbruk Spesielle bruksområder Klebemasse i blandingspatron til forankring av gjengestenger, armeringsjern osv. Utførlige henvisninger: se teknisk datablad. 4 / 13

5 SEKSJON 8: Begrensning og overvåkning av ekposisjonen/ Personlig beskyttelsesutrustning 8.1 Kontrollparametre Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes. 8.2 Begrensning og overvåkning av ekposisjonen/ Personlig beskyttelsesutrustning Åndedrettsvern Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Håndvern Øyevern Passende materiale : Upassende materiale : Materialtykkelse : Gjennombruddstid : Anmerkninger : Henvisningsstoff : Hud og kroppsbeskyttelse Anmerkning : Generelle beskyttelses- og hygienetiltak Informasjon om miljøvernforskrifter ikke påkrevet ved normal bruk butylgummi, Kloropren, Nitrilgummi Engangshansker av PVC stemme på bruk og varighet av bruk stemme på bruk og varighet av bruk Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet). Bytt ut når slitt. Tettsittende vernebriller Bruk passende verneutstyr. Velg kroppsbeskyttelse I henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet. Røyking, inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Forurensede klær må taes av øyeblikkelig. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Hold borte fra mat, drikke og dyrefor. Bruk beskyttende hudpleiekrem før produktet håndteres. Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskapene Form pasta Farge Lukt Lukteterskel lysegrå karakteristisk ikke oppdaget 5 / 13

6 ph Smeltepunkt [ C] / Frysepunkt [ C] Kokepunkt [ C] ingen data tilgjengelig Flammepunkt [ C] > 100 Fordampningshastighet [kg/ (s*m²)] Antennelighet Eksplosjonsgrenser [Vol-% ] Nedre grenseverdi : Øvre grenseverdi : Damptrykk [kpa] Damptetthet ikke oppdaget ikke oppdaget Tetthet [g/cm³] 1,6-1,8 Temperatur : 20 C Relativ tetthet Løselighet Vannoppløselighet [g/l] Løselighet [g/l] Fordelingskoeffisient n-octanol/vann (log P O/W) Automatisk antennelighet Dekomponeringstemperatur [ C] ikke oppdaget ikke selv-brennende ikke oppdaget Dynamisk viskositet [kg/(m*s)] Temperatur : 20 C Eksplosive egenskaber Eksplosjonsfare. Oksidasjon 9.2 Ytterligere opplysniner Relativ damptetthet (luft=1) Ikke eksplosivt Ikke eksplosivt Nei ikke oppdaget SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Termisk spaltning Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. 6 / 13

7 10.2 Kjemisk stabilitet Kjemisk stabilitet Stabil under anbefalte lagringsforhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Omstendigheter som bør ungås Forhold som skal unngås Ingen spaltning hvis brukt som angitt Inkompatible materialer Materialer som skal unngås Ikke anvendelig Farlige nedbrydningsprodukter Farlige spaltningsprodukter SEKSJON 11: Opplysninger om toxologie 11.1 Informasjon om toksiologiske effekter Farlige innholdsstoffer Sement, portland-, kjemikalier Ingen spaltning hvis brukt som angitt. Økotoksisitet [mg/kg] Testkriterium Anmerkninger Kilde > 2000 LD50 Literaturverdi 100 Dermal toksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter Anmerkninger Kilde > 2000 LD50 kanin Limit test 2000 mg / kg 100 Inhalativ toksisitet Testkriterium Prøvesorter Anmerkning Kilde [mg/l] > 5 LC50 rotte Grenseprøve 5 g/m³ 100 Sensibilisering Kreftfremkallende påvirkninger Mutagenitet Reproduksjonstoksisitet Etsende virkning Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Ikke anvendbar. Ikke anvendbar. Ikke anvendbar. Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) [mg/kg] Spesifikke virkninger Kilde Irriterer luftveiene. (støv) / 13

8 Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) [mg/kg] Anmerkninger Kilde Ikke anvendbar. 100 Tetramethylen dimethacrylate Økotoksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter Kilde > 2000 LD50 rotte 100 Dermal toksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter Kilde > 3000 LD50 kanin 100 Inhalativ toksisitet [mg/l] Kilde 100 Sensibilisering Kreftfremkallende påvirkninger Mutagenitet Reproduksjonstoksisitet Etsende virkning Hudsensibilisator Inneholder ingen ingredienser oppført på liste som kreftfremkallende Ikke anvendbar. Ikke anvendbar. Ikke anvendbar. Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) [mg/kg] Spesifikke virkninger Kilde none 100 Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) [mg/kg] Spesifikke virkninger Kilde none hydroxypropyl methacrylate Økotoksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter Anmerkninger Kilde > 2000 LD50 rotte OECD 401 Limit Test. 100 Dermal toksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter Kilde > 5000 LD50 kanin / 13

9 Inhalativ toksisitet [mg/l] Kilde 100 Sensibilisering Kreftfremkallende påvirkninger Mutagenitet Hudsensibilisator Ikke anvendbar. Ikke anvendbar. Anmerkninger OECD 471 (Ames Test) / OECD 476. Reproduksjonstoksisitet Ikke anvendbar. Anmerkninger OECD 422. Etsende virkning Ikke anvendbar. Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) [mg/kg] Anmerkninger Kilde Ikke anvendbar. 100 Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) [mg/kg] Anmerkninger Kilde Ikke anvendbar. 100 Leerzeile Irriterende virkning på huden Irritasjonsvirkning på øye 11.2 Ytterligere informasjon Andre opplysninger (kapittel 11.) Irriterende for hud og slimhinner Irriterer øynene. Selve produktet har ikke blitt prøvd. SEKSJON 12: Miljøbetinget informasjon 12.1 Toksisitet Farlige innholdsstoffer Sement, portland-, kjemikalier Biologisk nedbrytbarhet Ikke anvendbar. (uorganisk) Tetramethylen dimethacrylate NOEC (dafnie) [mg/l] Prøvesorter Målemetode Kilde 7,51 Daphnia magna (Stor dafnie). OECD Biologisk nedbrytbarhet Lett bionedbrytbart. 9 / 13

10 Lett nedbrytbarhet 2-hydroxypropyl methacrylate NOEC (dafnie) Testkriterium Prøvesorter Målemetode Eksponeringstid Kilde [mg/l] 24,1 NOEC Daphnia magna (Stor dafnie). OECD d 100 Biologisk nedbrytbarhet Lett bionedbrytbart. Lett nedbrytbarhet Leerzeile Giftighet for fisk [mg/l] Giftighet for dafnia [mg/l] Giftighet for alger [mg/l] 12.2 Opplysning om eliminering Eliminerings- og fordelingsmekanismer Eliminering i renseanlegg 12.3 Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjon Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) 12.4 Mobilitet i grunnen Fordeling i miljøet Mobilitet Mobilitet : 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Resultat av formidling av PBTegenskapene Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vpvb) Andre skadelige følger Videre informasjon om økologi Selve produktet har ikke blitt prøvd. SEKSJON 13: Opplysninger om Destruksion Avfallshåndterings-metoder Fjerning av kjemikalieavfall Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter. Tøm ut resterende innhold. 10 / 13

11 Avfallsavhendings nr. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. De følgende avfallskodene er kun forslag: Produkt (Mørtel og Herder) maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer herdet materiale og helt presset patroner Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner) herunder separat innsamlede fraksjoner SEKSJON 14: Opplysninger om transport Land transport ADR/RID Skipstransport IMDG Lufttransport ICAO/IATA 14.1 UN-Nr. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig Teknisk betegnelse No dangerous good according to ADR No dangerous good according to IMDG No dangerous good according to IATA 14.2 FN-forsendelsesnavn Non dangerous good Non dangerous good 14.3 Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Transportfareklasse(r) 14.4 Emballasjegruppe Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig Miljøfarer Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Fareutløser Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Leerzeile 14.6 Særskilte forsiktighetsregler for brukeren Forholdregler ikke påkrevet ved normal bruk 14.7 Bulktransport i henhold til Annex II av MARPOL og IBC-Code Bulktransport i henhold til Annex II av MARPOL og IBC-Code ikke anvendelig 14.8 Ytterligere informasjon Andre opplysninger (kapittel 14.) Ikke farlige gods under ADR/RID, ADNR, IMDG-kode, ICAO/IATA-DGR AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Decopaint-direktiv Utelatt Kreftfremmende farlig stoff iht. tillegg II i tysk forordning om farlige stoffer (GefStoffV) Aktivitetsinnskrenkning. nei Utelatt 11 / 13

12 Vannrisikoklasse (Tyske forskrifter) Klassifisering etter driftssikkerhetsforordning 1 Utelatt 15.2 Stoffsikkerhetsbedømmelse Sikkerhetsbedømmelse Ikke relevant. Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort. Tilleggsbestemmelser PRN-nr Særregler Nasjonal lovgivning Ikke anvendelig. uten betydning Personer under 18 år må som hovedregel ikke arbeide med dette produktet. Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse, produktets farlige egenskaper og nødvendige sikkerhetsinstruksjoner. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), nr. 1357, med endringer. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), nr. 622, med endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), nr. 516, med endringer. FOR nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, nr. 1355, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), nr. 930, med endringer. SEKSJON 16: Andre opplysninger Ordlyd i H-setningene Ordlyd på fareklassene H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318: Gir alvorlig øyeskade. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Hudirrit.: Virker irriterende på huden Øyeskad.: Svær øyenskade Skin Sens.: Hudsensibilisering STOT SE: Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) Øyeirri.: Svær øyenirritasjonx klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Klassifisering Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Evaluering beregnet beregnet beregnet 12 / 13

13 Anbefalte begrensninger Ingen under vanlig bearbeidelse. Vær oppmerksom på teknisk registerkort. Endringer overfor siste utgave er merket med *. Angivelsene støtter seg på våre kunnskaper og erfaringer fra dagens stand. Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med hensyn til sikkerhetskrav. Angivelsene har ingen betydning for egenskapsgarantier. 13 / 13

14 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ) 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og ikke-anbefalt bruk Identifiserte relevante bruksmåter Klebemasse i blandingspatron til forankring av gjengestenger, armeringsjern osv. Anbefalte begrensninger Ingen under vanlig bearbeidelse. Vær oppmerksom på teknisk registerkort. 1.3 Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 D Waldachtal Telefon : +49(0) Faks : +49(0) e-post : Internett : Markedsfører 1.4 Nødnummer Nødtelefon fischer Norge AS Oluf Onsumsvei 9 NO-0680 Oslo Telefon : Faks : e-post : Nødtelefonnummer: Telefonnummer til giftinformasjonen: Tlf SEKSJON 2: Farlige egenskaper 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/ Kjennetegnselementer Farepiktogram Øyeirri. 2; H319 Sens. Hud 1; H317 Akv. kron. 2; H411 GHS07 GHS09 Varselord Fare 1 / 12

15 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Risikobestemmende komponent(er) for etikettering H-setning(er) P-setning(er) 2.3 Andre farer Helsefare Særskilte farehenvisninger for mennesker og miljø Tegn på fare Farehenvisninger etan-1, 2-diol, dibenzoyl peroxide H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H411: Giftig for vannorganismer med langsiktig virkning. P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P280: Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. SEKSJON 3: Opplysninger om innhold sammensettning Farlige innholdsstoffer Innholdsstoff Klassifizering 1272/2008/EG Konsentrasjon etan-1,2-diol CAS-nr. : EF-Nr. : Indeks-Nr. : REACH-nr. : Akutt toks. 4; H302 STOT RE 2; H vek% dibenzoyl peroxide CAS-nr. : EF-Nr. : Indeks-Nr. : REACH-nr. : SEKSJON 4: Første hjelp Org. peroks. B; H241 Øyeirri. 2; H319 Sens. Hud 1; H317 Akv. akutt 1; H vek% 4.1 Første hjelp Generelt råd Dersom produktet inhaleres I tilfelle hudkontakt I tilfelle øyekontakt Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Fjern/ta av alt forurenset tøy umiddelbart. HVIS PRODUKTET PUSTES INN: Fjern den forulykkede til frisk luft og hold vedkommende i en stilling som er behagelig for pusting. HVIS PRODUKTET KOMMER PÅ HUDEN, skyll forsiktig med rikelige mengder med såpe og vann. I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. 2 / 12

16 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Dersom produktet svelges Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Drikk 1 eller 2 glass vann. Fremkall IKKE brekninger. 4.2 Viktigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger Symptomer Ikke kjent. 4.3 Henvisninger øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling Umiddelbar medisinsk assistanse Spesielle medisinsk behandling SEKSJON 5: Forholdsregler ved brann 5.1 Løsemiddel Passende brannslukningsmiddel Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes Karbondioksyd (CO2) Tørt pulver Skum Vannspraydyse Vannstråle med høyt volum 5.2 Spesielle farer tilknyttet stoffet eller blandingen Spesielle utsettelsesfarer som kommer fra selve stoffet eller preparatet, dets forbrenningsprodukter eller utsluppete gasser 5.3 Henvisningerom brannvern Spesielt verneutstyr ved brannslukning Ved oppheting og brann utvikles giftig gass. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Andre opplysninger om brannslukning Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Hold beholdere og omgivelsene rundt beholderene kjølige med vannspray. SEKSJON 6: Forholdsregler ved uforutsatt utslipp 6.1 Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og tiltak ved nødssituasjoner Sikkerhetstiltak for å beskytte personer Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. 3 / 12

17 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Miljøsikkerhedsbestemelser Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3 Metoder og materialer for oppbevaring og rengjøring Metoder til opprydding og rengjøring 6.4 Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre seksjoner Se seksjon 8/13 Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Forhindre spredning over et stort område (f.eks.ved oppdemning eller oljebarrierer). Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Kastingshensyn". 6.5 Ytterligere informasjon Andre opplysninger Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser. SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1 Sikkerhetstiltak for sikker håndtering Råd om trygg behandling Ingen under vanlig bearbeidelse. Forsiktig: Under bearbeiding i herdet tilstand produsert støv. Henvisninger for brann- og eksplosjonsvern Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. 7.2 Betingelser for sikker lagring med henblikk på inkompabiliteter Krav til lagerrom og beholdere Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Oppbevar i henhold til de lokale bestemmelsene. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Samlagringsinstruks Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Tysk oppbevarings klassifisering (TRGS 510) 7.3 Spesifikk sluttbruk Spesielle bruksområder Klebemasse i blandingspatron til forankring av gjengestenger, armeringsjern osv. Utførlige henvisninger: se teknisk datablad. 4 / 12

18 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Kontrollparametre etan-1,2-diol Norge Verdi/ppm Anmerkning Kilde 25 HT (damp) 17 Kilde : 17 - Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Desember 2011 Europa SEKSJON 8: Begrensning og overvåkning av ekposisjonen/ Personlig beskyttelsesutrustning Langtidsverdi Langtidsver- Korttidsver- Korttidsver- Anmerkning Utstedelses- Kilde / mg/m3 di/ppm di / mg/m3 di/ppm dato Hud 2000/39 24 Kilde : 24 - EU-OEL dibenzoylperoksid Norge Verdi / mg/m3 Anmerkning Kilde 5 A Begrensning og overvåkning av ekposisjonen/ Personlig beskyttelsesutrustning Åndedrettsvern Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Håndvern Øyevern Passende materiale : Upassende materiale : Materialtykkelse : Gjennombruddstid : Anmerkninger : Henvisningsstoff : Hud og kroppsbeskyttelse Anmerkning : Generelle beskyttelses- og hygienetiltak ikke påkrevet ved normal bruk butylgummi, Kloropren, Nitrilgummi Engangshansker av PVC stemme på bruk og varighet av bruk stemme på bruk og varighet av bruk Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet). Bytt ut når slitt. Tettsittende vernebriller Bruk passende verneutstyr. Velg kroppsbeskyttelse I henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet. Røyking, inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. 5 / 12

19 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Forurensede klær må taes av øyeblikkelig. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Hold borte fra mat, drikke og dyrefor. Bruk beskyttende hudpleiekrem før produktet håndteres. Informasjon om miljøvernforskrifter Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskapene Form pasta Farge Lukt Lukteterskel ph Smeltepunkt [ C] / Frysepunkt [ C] Kokepunkt [ C] svart karakteristisk ikke oppdaget ingen data tilgjengelig Flammepunkt [ C] > 100 Fordampningshastighet [kg/ (s*m²)] Antennelighet Eksplosjonsgrenser [Vol-% ] Nedre grenseverdi : Øvre grenseverdi : Damptrykk [kpa] ikke oppdaget ikke oppdaget Tetthet [g/cm³] 1,45-1,55 Temperatur : 20 C Vannoppløselighet [g/l] Løselighet [g/l] Fordelingskoeffisient n-octanol/vann (log P O/W) Automatisk antennelighet Dekomponeringstemperatur [ C] ikke oppdaget ikke selv-brennende ikke oppdaget Dynamisk viskositet [kg/(m*s)] Temperatur : 20 C 6 / 12

20 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Eksplosjonsfare. 9.2 Ytterligere opplysniner Oksiderende egenskaper Relativ damptetthet (luft=1) Ikke eksplosivt Oksiderende ikke oppdaget SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Termisk spaltning 10.2 Kjemisk stabilitet Kjemisk stabilitet Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Stabil under anbefalte lagringsforhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Omstendigheter som bør ungås Forhold som skal unngås Ingen spaltning hvis brukt som angitt Inkompatible materialer Materialer som skal unngås Ikke anvendelig Farlige nedbrydningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen spaltning hvis brukt som angitt. SEKSJON 11: Opplysninger om toxologie 11.1 Informasjon om toksiologiske effekter Farlige innholdsstoffer etan-1,2-diol Økotoksisitet [mg/kg] Kilde Farlig ved svelging. 100 Dermal toksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter Kilde > 3500 LD50 kanin 100 Inhalativ toksisitet Testkriterium Prøvesorter Anmerkning Eksponeringstid Kilde [mg/l] > 2,5 LC50 rotte (som aerosol) 6 h 100 Sensibilisering Ikke sensibiliserende. 7 / 12

21 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Kreftfremkallende påvirkninger Mutagenitet Reproduksjonstoksisitet Etsende virkning Inneholder ingen ingredienser oppført på liste som kreftfremkallende Ikke anvendbar. Ikke anvendbar. Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) [mg/kg] Opptagelsesmåte Rammede organer Spesifikke virkninger Kilde Svelging Hudkontakt Skader nyrene ved svelging. Kan ved hudkontakt skade leveren. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering dibenzoylperoksid Økotoksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter Kilde > 5000 LD50 rotte 100 Inhalativ toksisitet Testkriterium Prøvesorter Anmerkning Kilde [mg/l] LC50 rotte (støv) 100 Irriterende virkning på huden Irritasjonsvirkning på øye 11.2 Ytterligere informasjon Andre opplysninger (kapittel 11.) Irriterende for hud og slimhinner Irriterer øynene. Selve produktet har ikke blitt prøvd. SEKSJON 12: Miljøbetinget informasjon 12.1 Toksisitet Farlige innholdsstoffer etan-1,2-diol Giftighet for fisk [mg/ Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid Kilde l] LC50 Pimephales promelas (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)) 96 h / 12

22 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Giftighet for dafnia Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid Kilde [mg/l] > 100 EC50 Daphnia magna 48 h 100 Giftighet for alger Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid Kilde [mg/l] > 6500 EC50 Selenastrum capricornutum 96 h 100 NOEC (fisk) [mg/l] Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid Kilde NOEC Pimephales promelas 7 d 100 (Storhodet ørekyte) Biologisk nedbrytbarhet % Lett nedbrytbarhet dibenzoylperoksid Giftighet for fisk [mg/l] Testkriterium Eksponeringstid Kilde 0,06 LC50 96 h 100 Giftighet for dafnia Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid Kilde [mg/l] 0,11 EC50 Daphnia magna 48 h 100 Giftighet for alger [mg/l] Testkriterium Eksponeringstid Kilde 0,06 EC50 72 h 100 Lett nedbrytbarhet NOEC (dafnie) [mg/l] Verdi Prøvesorter Målemetode Eksponeringstid 1 Daphnia magna (Stor dafnie). OECD h NOEC (alge) [mg/l] Verdi Prøvesorter Målemetode Eksponeringstid 0,5 Pseudokirchneriella subcapitata OECD h 12.2 Opplysning om eliminering Eliminerings- og fordelingsmekanismer Eliminering i renseanlegg 9 / 12

23 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjon Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) 12.4 Mobilitet i grunnen Fordeling i miljøet Mobilitet Mobilitet : 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Resultat av formidling av PBTegenskapene Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vpvb) Andre skadelige følger Videre informasjon om økologi Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. SEKSJON 13: Opplysninger om Destruksion Avfallshåndterings-metoder Fjerning av kjemikalieavfall Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter. Tøm ut resterende innhold. Avfallsavhendings nr. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. De følgende avfallskodene er kun forslag: Produkt (Mørtel og Herder) maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer herdet materiale og helt presset patroner Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner) herunder separat innsamlede fraksjoner SEKSJON 14: Opplysninger om transport Land transport ADR/RID Skipstransport IMDG Lufttransport ICAO/IATA 14.1 UN-Nr Teknisk betegnelse MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. (dibenzoyl peroxide) MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. (dibenzoyl peroxide) MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. (dibenzoyl peroxide) 14.2 FN-forsendelsesnavn ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (dibenzoyl peroxide) Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (dibenzoyl peroxide) 10 / 12

24 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : Land transport ADR/RID Skipstransport IMDG Lufttransport ICAO/IATA Transportfareklasse(r) 14.4 Emballasjegruppe III III III 14.5 Miljøfarer U - Miljøfarlig U - marine pollutant U - Miljøskadelig Anmerkninger Ikke farlige gods i originalemballasje Ikke farlige gods i origi- Ikke farlige gods i origistemmelse (Spesiell benalemballasje (Spesiell benalemballasje (Spesiell be- 375) stemmelse 969) stemmelse A197) Leerzeile 14.6 Særskilte forsiktighetsregler for brukeren Forholdregler ikke påkrevet ved normal bruk 14.7 Bulktransport i henhold til Annex II av MARPOL og IBC-Code Bulktransport i henhold til Annex II av MARPOL og IBC-Code ikke anvendelig AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Aktivitetsinnskrenkning. - Vannrisikoklasse (Tyske forskrifter) Stoffsikkerhetsbedømmelse Sikkerhetsbedømmelse Ikke relevant. Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort. Tilleggsbestemmelser PRN-nr Særregler Nasjonal lovgivning Ikke anvendelig. uten betydning Personer under 18 år må som hovedregel ikke arbeide med dette produktet. Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse, produktets farlige egenskaper og nødvendige sikkerhetsinstruksjoner. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), nr. 1357, med endringer. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), nr. 622, med endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), nr. 516, med endringer. FOR nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, nr. 1355, med endringer. Forskrift om gjenvin- 11 / 12

25 Handelsnavn : FIS VW 360 S - Herder (Komponent B ).. Versjon : 5.2 /no Trykkdato : SEKSJON 16: Andre opplysninger ning og behandling av avfall (avfallsforskriften), nr. 930, med endringer. Ordlyd i H-setningene Ordlyd på fareklassene H241: Branneller eksplosjonsfarlig ved oppvarming. H302: Farlig ved svelging. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H400: Meget giftig for liv i vann. H411: Giftig for vannorganismer med langsiktig virkning. Øyeirri.: Svær øyenirritasjonx Skin Sens.: Hudsensibilisering Akv. kron.: Farlig for vann Akutt toks. : Akutt toxicitet STOT RE: Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) Org. peroks.: Organiske peroksyder Akv. akutt: Farlig for vann klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Klassifisering Øyeirri. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Akv. kron. 2; H411 Evaluering beregnet beregnet Eksperimentelle data Anbefalte begrensninger Ingen under vanlig bearbeidelse. Vær oppmerksom på teknisk registerkort. Endringer overfor siste utgave er merket med *. Angivelsene støtter seg på våre kunnskaper og erfaringer fra dagens stand. Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med hensyn til sikkerhetskrav. Angivelsene har ingen betydning for egenskapsgarantier. 12 / 12