Sikkerhetsdatablad iht.1907/2006/eg Handelsnavn : FIS VW 300 T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad iht.1907/2006/eg Handelsnavn : FIS VW 300 T"

Transkript

1 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn FIS VW 300 T 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og ikke-anbefalt bruk Identifiserte relevante bruksmåter Klebemasse i blandingspatron til forankring av gjengestenger, armeringsjern osv. Anbefalte begrensninger Ingen under vanlig bearbeidelse. Vær oppmerksom på teknisk registerkort. 1.3 Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Adresse fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 D Waldachtal Telefon : +49(0) Faks : +49(0) e-post : Internett : Markedsfører 1.4 Nødnummer Nødtelefon fischer Norge AS Oluf Onsumsvei 9 NO-0680 Oslo Telefon : Faks : e-post : Nødtelefonnummer: Telefonnummer til giftinformasjonen: Tlf SEKSJON 2: Farlige egenskaper 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/ Kjennetegnselementer Farepiktogram Hudirrit. 2; H315 Øyeskad. 1; H318 Sens. Hud 1; H317 GHS05 GHS07 Varselord Fare 1 / 16

2 Risikobestemmende komponent(er) for etikettering H-setning(er) P-setning(er) 2.3 Andre farer Helsefare Særskilte farehenvisninger for mennesker og miljø Tegn på fare Farehenvisninger Sement, portland-, kjemikalier, tetramethylendimethacrylat, dibenzoyl peroxide, 2-hydroxypropyl methacrylate H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318: Gir alvorlig øyeskade. P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P280: Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310: Kontakt umiddelbart et GIFT-INFORMASJONS-SENTER eller lege. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. Ikke kjent. SEKSJON 3: Opplysninger om innhold sammensettning Farlige innholdsstoffer Innholdsstoff Klassifizering 1272/2008/EG Konsentrasjon Sement, portland-, kjemikalier CAS-nr. : Hudirrit. 2;H315 Øyeskad. 1; H EF-Nr. : REACH-nr. : Stoffet er ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 [REACH] ikke registreringspliktig. STOT SE 3;H vek% tetramethylendimethacrylat CAS-nr. : EF-Nr. : REACH-nr. : etan-1,2-diol CAS-nr. : EF-Nr. : Indeks-Nr. : REACH-nr. : dibenzoyl peroxide CAS-nr. : EF-Nr. : Indeks-Nr. : REACH-nr. : hydroxypropyl methacrylate CAS-nr. : EF-Nr. : REACH-nr. : Sens. Hud 1; H vek% Akutt toks. 4; H302 STOT RE 2; H373 Org. peroks. B; H241 Øyeirri. 2; H319 Sens. Hud 1; H317 Akv. akutt 1; H400 Sens. Hud 1; H317 Øyeirri. 2; H319 < 2.5 vek% < 2.5 vek% < 2.5 vek% 2 / 16

3 SEKSJON 4: Første hjelp 4.1 Første hjelp Generelt råd Dersom produktet inhaleres I tilfelle hudkontakt I tilfelle øyekontakt Dersom produktet svelges Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Fjern/ta av alt forurenset tøy umiddelbart. HVIS PRODUKTET PUSTES INN: Fjern den forulykkede til frisk luft og hold vedkommende i en stilling som er behagelig for pusting. HVIS PRODUKTET KOMMER PÅ HUDEN, skyll forsiktig med rikelige mengder med såpe og vann. I tilfelle preparatet kommer i øyne, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Drikk 1 eller 2 glass vann. Fremkall IKKE brekninger. 4.2 Viktigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger Symptomer Ikke kjent. 4.3 Henvisninger øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling Umiddelbar medisinsk assistanse Spesielle medisinsk behandling SEKSJON 5: Forholdsregler ved brann 5.1 Løsemiddel Passende brannslukningsmiddel Brannslukningsmiddel som av sikkerhetsmessige grunner ikke må benyttes Karbondioksyd (CO2) Tørt pulver Skum Vannspraydyse Vannstråle med høyt volum 5.2 Spesielle farer tilknyttet stoffet eller blandingen Spesielle utsettelsesfarer som kommer fra selve stoffet eller preparatet, dets forbrenningsprodukter eller utsluppete gasser Ved oppheting og brann utvikles giftig gass. 3 / 16

4 5.3 Henvisningerom brannvern Spesielt verneutstyr ved brannslukning I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Andre opplysninger om brannslukning Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Hold beholdere og omgivelsene rundt beholderene kjølige med vannspray. SEKSJON 6: Forholdsregler ved uforutsatt utslipp 6.1 Personlige forsiktighetsregler, verneutstyr og tiltak ved nødssituasjoner Sikkerhetstiltak for å beskytte personer 6.2 Miljøsikkerhedsbestemelser Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. 6.3 Metoder og materialer for oppbevaring og rengjøring Metoder til opprydding og rengjøring 6.4 Henvisning til andre avsnitt Referanse til andre seksjoner Se seksjon 8/13 Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Forhindre spredning over et stort område (f.eks.ved oppdemning eller oljebarrierer). Bruk mekanisk håndteringsutstyr. Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Kastingshensyn". 6.5 Ytterligere informasjon Andre opplysninger Elimineres overensstemmende med de lokale myndigheters bestemmelser. SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1 Sikkerhetstiltak for sikker håndtering Råd om trygg behandling Ingen under vanlig bearbeidelse. Forsiktig: Under bearbeiding i herdet tilstand produsert støv. Henvisninger for brann- og eksplosjonsvern Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. 7.2 Betingelser for sikker lagring med henblikk på inkompabiliteter Krav til lagerrom og beholdere Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. Oppbevar i henhold til de lokale bestemmelsene. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Samlagringsinstruks Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. 4 / 16

5 Tysk oppbevarings klassifisering (TRGS 510) 7.3 Spesifikk sluttbruk Spesielle bruksområder Klebemasse i blandingspatron til forankring av gjengestenger, armeringsjern osv. Utførlige henvisninger: se teknisk datablad. 8.1 Kontrollparametre etan-1,2-diol Norge Verdi/ppm Anmerkning 25 HT (damp) 17 : 17 - Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Desember 2011 Europa SEKSJON 8: Begrensning og overvåkning av ekposisjonen/ Personlig beskyttelsesutrustning Langtidsverdi Langtidsver- Korttidsver- Korttidsver- Anmerkning Utstedelses- / mg/m3 di/ppm di / mg/m3 di/ppm dato Hud 2000/39 24 : 24 - EU-OEL dibenzoylperoksid Norge Verdi / mg/m3 Anmerkning 5 A Begrensning og overvåkning av ekposisjonen/ Personlig beskyttelsesutrustning Åndedrettsvern Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Håndvern Passende materiale : Upassende materiale : Materialtykkelse : Gjennombruddstid : Anmerkninger : Henvisningsstoff : Øyevern ikke påkrevet ved normal bruk butylgummi, Kloropren, Nitrilgummi Engangshansker av PVC stemme på bruk og varighet av bruk stemme på bruk og varighet av bruk Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet). Bytt ut når slitt. Tettsittende vernebriller 5 / 16

6 Hud og kroppsbeskyttelse Anmerkning : Generelle beskyttelses- og hygienetiltak Informasjon om miljøvernforskrifter Bruk passende verneutstyr. Velg kroppsbeskyttelse I henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet. Røyking, inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Forurensede klær må taes av øyeblikkelig. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Hold borte fra mat, drikke og dyrefor. Bruk beskyttende hudpleiekrem før produktet håndteres. Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskapene Form pasta Farge Lukt Lukteterskel ph Smeltepunkt [ C] / Frysepunkt [ C] Kokepunkt [ C] grå karakteristisk ikke oppdaget ingen data tilgjengelig Flammepunkt [ C] > 100 Fordampningshastighet [kg/ (s*m²)] Antennelighet Eksplosjonsgrenser [Vol-% ] Nedre grenseverdi : Øvre grenseverdi : Damptrykk [kpa] Damptetthet ikke oppdaget ikke oppdaget Tetthet [g/cm³] 1,7-1,9 Temperatur : 20 C Relativ tetthet Løselighet Vannoppløselighet [g/l] ikke oppdaget 6 / 16

7 Løselighet [g/l] Fordelingskoeffisient n-octanol/vann (log P O/W) Automatisk antennelighet Dekomponeringstemperatur [ C] ikke selv-brennende ikke oppdaget Dynamisk viskositet [kg/(m*s)] Temperatur : 20 C Eksplosive egenskaber Eksplosjonsfare. Oksidasjon 9.2 Ytterligere opplysniner Relativ damptetthet (luft=1) Ikke eksplosivt Ikke eksplosivt Nei ikke oppdaget SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Termisk spaltning 10.2 Kjemisk stabilitet Kjemisk stabilitet Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Stabil under anbefalte lagringsforhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Omstendigheter som bør ungås Forhold som skal unngås Ingen spaltning hvis brukt som angitt Inkompatible materialer Materialer som skal unngås Ikke anvendelig Farlige nedbrydningsprodukter Farlige spaltningsprodukter SEKSJON 11: Opplysninger om toxologie 11.1 Informasjon om toksiologiske effekter Farlige innholdsstoffer Sement, portland-, kjemikalier Ingen spaltning hvis brukt som angitt. Økotoksisitet [mg/kg] Testkriterium Anmerkninger > 2000 LD50 Literaturverdi / 16

8 Dermal toksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter Anmerkninger > 2000 LD50 kanin Limit test 2000 mg / kg 100 Inhalativ toksisitet Testkriterium Prøvesorter Anmerkning > 5 LC50 rotte Grenseprøve 5 g/m³ 100 Sensibilisering Kreftfremkallende påvirkninger Mutagenitet Reproduksjonstoksisitet Etsende virkning Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) [mg/kg] Spesifikke virkninger Irriterer luftveiene. (støv) 100 Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) [mg/kg] Anmerkninger 100 Tetramethylen dimethacrylate Økotoksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter > 2000 LD50 rotte 100 Dermal toksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter > 3000 LD50 kanin 100 Inhalativ toksisitet 100 Sensibilisering Kreftfremkallende påvirkninger Mutagenitet Hudsensibilisator Inneholder ingen ingredienser oppført på liste som kreftfremkallende 8 / 16

9 Reproduksjonstoksisitet Etsende virkning Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) [mg/kg] Spesifikke virkninger none 100 Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) [mg/kg] Spesifikke virkninger none 100 etan-1,2-diol Økotoksisitet [mg/kg] Farlig ved svelging. 100 Dermal toksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter > 3500 LD50 kanin 100 Inhalativ toksisitet Testkriterium Prøvesorter Anmerkning Eksponeringstid > 2,5 LC50 rotte (som aerosol) 6 h 100 Sensibilisering Kreftfremkallende påvirkninger Mutagenitet Reproduksjonstoksisitet Etsende virkning Ikke sensibiliserende. Inneholder ingen ingredienser oppført på liste som kreftfremkallende Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) [mg/kg] Opptagelsesmåte Rammede organer Spesifikke virkninger Svelging Hudkontakt Skader nyrene ved svelging. Kan ved hudkontakt skade leveren. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering / 16

10 dibenzoylperoksid Økotoksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter > 5000 LD50 rotte 100 Inhalativ toksisitet Testkriterium Prøvesorter Anmerkning LC50 rotte (støv) hydroxypropyl methacrylate Økotoksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter Anmerkninger > 2000 LD50 rotte OECD 401 Limit Test. 100 Dermal toksisitet [mg/kg] Testkriterium Prøvesorter > 5000 LD50 kanin 100 Inhalativ toksisitet 100 Sensibilisering Kreftfremkallende påvirkninger Mutagenitet Hudsensibilisator Anmerkninger OECD 471 (Ames Test) / OECD 476. Reproduksjonstoksisitet Anmerkninger OECD 422. Etsende virkning Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) [mg/kg] Anmerkninger 100 Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) [mg/kg] Anmerkninger 100 Leerzeile Irriterende virkning på huden Irritasjonsvirkning på øye Irriterende for hud og slimhinner Irriterer øynene. 10 / 16

11 11.2 Ytterligere informasjon Andre opplysninger (kapittel 11.) Selve produktet har ikke blitt prøvd. SEKSJON 12: Miljøbetinget informasjon 12.1 Toksisitet Farlige innholdsstoffer Sement, portland-, kjemikalier Giftighet for fisk Testkriterium > 100 LC Giftighet for dafnia Testkriterium Prøvesorter > 100 LC50 Daphnia magna 100 Giftighet for alger Testkriterium > 100 EC Biologisk nedbrytbarhet (uorganisk) Tetramethylen dimethacrylate Giftighet for fisk [mg/ Testkriterium Målemetode Eksponeringstid l] 32,5 LC50 DIN h 100 Giftighet for alger Testkriterium Prøvesorter Målemetode 9,79 EC50 Scenedesmus capricornutum (ferskvannsalge) OECD TG NOEC (dafnie) Prøvesorter Målemetode 7,51 Daphnia magna (Stor dafnie). OECD Biologisk nedbrytbarhet Lett bionedbrytbart. Lett nedbrytbarhet 11 / 16

12 etan-1,2-diol Giftighet for fisk [mg/ Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid l] LC50 Pimephales promelas (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)) 96 h 100 Giftighet for dafnia Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid > 100 EC50 Daphnia magna 48 h 100 Giftighet for alger Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid > 6500 EC50 Selenastrum capricornutum 96 h 100 NOEC (fisk) Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid NOEC Pimephales promelas 7 d 100 (Storhodet ørekyte) NOEC (dafnie) Testkriterium Eksponeringstid 8590 NOEC 7 d 100 Biologisk nedbrytbarhet % Lett nedbrytbarhet dibenzoylperoksid Giftighet for fisk Testkriterium Eksponeringstid 0,06 LC50 96 h 100 Giftighet for dafnia Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid 0,11 EC50 Daphnia magna 48 h 100 Giftighet for alger Testkriterium Eksponeringstid 0,06 EC50 72 h 100 Lett nedbrytbarhet 12 / 16

13 2-hydroxypropyl methacrylate Giftighet for fisk Testkriterium Prøvesorter Målemetode Eksponeringstid 493 LC50 Leuciscus idus (Golden orfe) DIN h 100 Giftighet for dafnia Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid Målemetode > 130 EC50 Daphnia magna 48 h OECD TG Giftighet for alger Testkriterium Prøvesorter Eksponeringstid Målemetode > 97,2 EC50 Selenastrum capricornutum 72 h OECD TG NOEC (dafnie) Testkriterium Prøvesorter Målemetode Eksponeringstid 24,1 NOEC Daphnia magna (Stor dafnie). OECD d 100 Biologisk nedbrytbarhet Lett bionedbrytbart. Lett nedbrytbarhet Leerzeile 12.2 Opplysning om eliminering Eliminerings- og fordelingsmekanismer Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet. Eliminering i renseanlegg Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjon Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet. Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) 12.4 Mobilitet i grunnen Fordeling i miljøet Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet. Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet. Mobilitet Mobilitet : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Resultat av formidling av PBTegenskapene Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vpvb). 13 / 16

14 12.6 Andre skadelige følger Videre informasjon om økologi Selve produktet har ikke blitt prøvd. SEKSJON 13: Opplysninger om Destruksion Avfallshåndterings-metoder Fjerning av kjemikalieavfall Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter. Tøm ut resterende innhold. Avfallsavhendings nr. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. De følgende avfallskodene er kun forslag: Produkt (Mørtel og Herder) maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer herdet materiale og helt presset patroner Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner) herunder separat innsamlede fraksjoner SEKSJON 14: Opplysninger om transport Land transport ADR/RID Skipstransport IMDG Lufttransport ICAO/IATA 14.1 UN-Nr. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig Teknisk betegnelse No dangerous good according to ADR No dangerous good according to IMDG No dangerous good according to IATA 14.2 FN-forsendelsesnavn Non dangerous good Non dangerous good 14.3 Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Transportfareklasse(r) 14.4 Emballasjegruppe Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig Miljøfarer Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Fareutløser Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Leerzeile 14.6 Særskilte forsiktighetsregler for brukeren Forholdregler ikke påkrevet ved normal bruk 14.7 Bulktransport i henhold til Annex II av MARPOL og IBC-Code Bulktransport i henhold til Annex II av MARPOL og IBC-Code ikke anvendelig 14.8 Ytterligere informasjon Andre opplysninger (kapittel 14.) Ikke farlige gods under ADR/RID, ADNR, IMDG-kode, ICAO/IATA-DGR 14 / 16

15 AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Decopaint-direktiv Utelatt Kreftfremmende farlig stoff iht. tillegg II i tysk forordning om farlige stoffer (GefStoffV) Aktivitetsinnskrenkning. Vannrisikoklasse (Tyske forskrifter) Klassifisering etter driftssikkerhetsforordning nei Utelatt 1 Utelatt 15.2 Stoffsikkerhetsbedømmelse Sikkerhetsbedømmelse Ikke relevant. Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort. Tilleggsbestemmelser Ikke anvendelig. PRN-nr Særregler Nasjonal lovgivning Personer under 18 år må som hovedregel ikke arbeide med dette produktet.brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse, produktets farlige egenskaper og nødvendige sikkerhetsinstruksjoner. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), nr. 1357, med endringer. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), nr. 622, med endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), nr. 516, med endringer. FOR nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, nr. 1355, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), nr. 930, med endringer. SEKSJON 16: Andre opplysninger Ordlyd i H-setningene H241: Branneller eksplosjonsfarlig ved oppvarming. H302: Farlig ved svelging. H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 15 / 16

16 H318: Gir alvorlig øyeskade. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H400: Meget giftig for liv i vann. Ordlyd på fareklassene Hudirrit.: Virker irriterende på huden Øyeskad.: Svær øyenskade Skin Sens.: Hudsensibilisering STOT SE: Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) Akutt toks. : Akutt toxicitet STOT RE: Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt eksponering) Org. peroks.: Organiske peroksyder Øyeirri.: Svær øyenirritasjonx Akv. akutt: Farlig for vann klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Klassifisering Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Evaluering beregnet beregnet beregnet Anbefalte begrensninger Ingen under vanlig bearbeidelse. Vær oppmerksom på teknisk registerkort. Endringer overfor siste utgave er merket med *. Angivelsene støtter seg på våre kunnskaper og erfaringer fra dagens stand. Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med hensyn til sikkerhetskrav. Angivelsene har ingen betydning for egenskapsgarantier. 16 / 16