RUSBEHANDLING MIDT-NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSBEHANDLING MIDT-NORGE"

Transkript

1 Tjenesteavtale 3 o;; 5 Q r,rrtror^rq<'ne±l:^ rnrrl rner ;t h--, rir 1q^ /or 2. `.1999 rrrg! r,n! 'Ifeneste:avg :de fur innleggelse i svkehus* og fur samarbeid om utskrivingsklare pasienter suta antas å ha behov fur kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon ';i tvled stkehus menes her klinikker uuvn n< rrteglik sp< søh.crt hchandhn} iur rnsnuddolavhrngigr ( I>li: 1 Parter \N talen er inn. ^.itr mell<,m l IcIon( kommune (>p Hm: kommunen ug R\1\, i fc Ilcsakap nc^nt >rrtn partcnc. \lidt I Ih fr\t\}, hcretter ncvnr 2 Formål 1vrdcu sl::d sikre ar alle pasienter faret faglig for,%arflg og helhetlig nulk,e^ I:onxnunehclsetjencstc.n, spcsialisthclscljcucste. Kommunen og RNI\ skal ulrcuele, ;e tjenestene.dik m helsepersonell som utforet tjenestene, blir i xruui ril a ovcrhnlde :inc lovp:ilay^a plikter ot, har tilstrekkelig opplæring i ut; er kjent med disse. 3 Samarbeid otn pasientforlop ved innleggelse i tverrfaglig spesialisert behandling for rusntiddclavheogige 3./Hcnrisniq^ ti/spcsiahsthelsctjcncstcu rcdnvchhkkr/i^ hjelp Spesialisthelsetjenestcns o-hjelpsplikt ontfattcr ovchlikkclig/akutt som:uisk helschjt Ip, oychlikkclig/akult psykiatrisk hclschjclp og ovcblikkclig/ akutt rusbchantlling. Ved behov fur øy e blikkelig hjelp fra spesialisthelsetjenesten er det pasientens tilstand som blir bestemmende for hvor pasienten eventuelt skal tas inna I-ra spcsaalisdachcucucstclovcu hitscttcs: f}ke/,arn lndr,rlrrrr.ri:a;'slrrr/.; nurllal:r.;i<v;/rrsomh2n rr,r,ni:r;i,`! rlrbjrr h. reir<irlr/!ar<ie Jani'itikenrlenr^%)tnriuker ni.i rm4u Y/ tiur!/^,%, in.^lilasinntu,,o.utiavulse u ti:rm w - r!. rlruen :.r an.lrrnrli{. bulilø.dnueø eg'erarr/r/igøt.ik:ol i^r,:vvr,mr,r n mr;i tia rarcndc plikt orcvfcrr p:tsicrrtcr ;our ;rn:,,,rr n;;i.i:ehrsk Grlsrljr!jt, qg prnieu/rr som trc nticr h'c rrfatili,q spc:sialiac rt hchartdliu,g for rusntiddc/rttishruk 1

2 Pii Rn M' z/ lir npebiikk:er`i^ Lrie;n etler denim br.t/ernmer:,eu ienlrrrr ikkr rier.aim inuibrr^nen e%ier cu r/rlin2rn t e7 «f norirvnrit(r G rlj, ri/ irii ilel ar dnrirr.rnm rurr L,rGn,'rt<nr r r r,rvrrrrrn p/e rielr i lirir. I rhei(g;^irrr krur ^nli q t Geli'erer:mne,'i :rn. rrl! i irtdi/ar%om r rre+u ( i lrrr.<2 nt; :rr,nel :i <id u rykke o/ liirerorr iani Iren{er i)el)orlemenle / kun.r;i ^nr,rkriii gm r1 ( nrrvm:'re inn/,o;riir/ikdrn 1i1J_1lr O,eohkk(lig hjtln tbr lta.ic Iter med rusli delser hvor (Ici domin(^rcndc i ril:ruulbildct tilsier behov lur somatisk eller lis) kiatrisk helselilelo. ivaretas etter innk^rre ticneacav taler toel aktuelle I I I' i ruionen. O»cblikkclte hiclp f r i',_:cntcr.om trenger akutt n[sbeh:gtaklin} irarctas av utpektc jnslitusiuncrr`avdc^in^cr i rridonrn. v_i.hch;n,ilu.\li,lt \ n r 1 ll Hit t..i : r rtc:..:u ttl, :a-.-xr_...r, tar n h) t ua;=p r.tr. r^_unutlc4^.lvi.l^,r r.,^t,i^naiacrcn(ic i v4t.ilcutt,^ ri:-. t.uxi>itac:ct ^:ni,ctc u: Rusbchandlink_NItt1t Aorpc l li- er_kusahun er iustauscr s,nn han c^ncisniny :rerr til i^rrr.`a^li^>c.ialiscrt bcl>_srndlina ncaniddclachtu^i;;hct. a) I kuvisning ril R.NN ved Rusakutz skal kl(- med basis i vurderinger t>lurt av hc m Leende instans. I lo\edregel er at det fnrerrs ert nu (!isiusk avklaring av legt- i kommunen. b) K,,namunnu skal vurdere ona tihranlett kan ic_vcta> i-,rav a il ig a, konamunakc- kriser iltak samt unt pasicntcn kan hem isis til planlagt lunte ggckc. e) l le nviseude instans sender hcutisuiug til R.AI N ved Rusakutt, som iunehokltr alle relevante opplvsninger -i it e r t odtendit( i den akutte situasjruacn, tiyr ii kunne starte ridere utrcdningjbel[audliti sa raskt -Tri mulig. (1) l)enum ikke henvisende instans lar sendt mcd henvisning ar sxrskilt årsak, gis det muntlig merldiug era hent iser. I Icncisningsskric skal ettersendes. e) I K nvisende iusrnts tar kumakt med alattttncdismu k kummunikasjonsscnnnl ug bestiller anabulansetranspon nar pasienten har behov ior del. I Ienvisende instans vurderer ogsa om det er medisinsk uodttndig med ledsager under transpe,rr ril Ftus:akuu. 1) Ved akurnc^nddscr, tier det star rma liv til pasienten, skal pasicnu n kjores direkte til somatisk sa kehus i', >i- behandling. Det er takthavendt- kcg(- som curdcrcr innlc..i gtise ved Rusakuw g) [ Iclsepersonrll skal sikre at nodtcndit' informasjon blir gitt ti] piirorendc. Barn som parorende skal ivaretas ug ta rek vanr informasjon og uppli,lging. h) ^:uuhaudlc med Rusakutt under iutilcgvclscn Rusbehandling Midt-Norge 11P's ansvar a) (.;i krm:eltn>jon t-ed alle ottblikk, lig hjelp hcnccudelscr. b) Vurdert om akutt innleggelse er nødvendig ved murtak, inklusivt behov turr annen tape o-hjelp. e) Pasienten cl definert unlagl fra let tidspunkt avgjorclsen ona innlegge kt er journallort i pasienten, journal. 2

3 (1) Innhente supp:ercrak opphstinge- r tra lrt.icnt, parørcude og konvnunal helse og uuls,r}^stjcncsic, nar (lerrr ansees nødvendig. c) I Ickcpcnuucll skal sikre at nødvendig t11g,rmasjon blir girt til parorcnde, heis dette ilke allerede er glort av hein isctcleir stans. Barn Botn parorcndc skal ivaretas og ta relevant inl.,maasjon og oppl.,lgil 1) Prrtttxrlcgcr skal ha anledning til a ringe spesialister fin' drøfting av kliniske problcnasrillinger i tilknvtnitg til hem istinger eller handtering q c utredning,'brhandling. g) I)crw,m poliklinisk o-hje:p kar. erstatte innleggelse, sorger Rti sakutt I. r gjennoinfori nk av puliklini±k krisekonsultasjon("cr;y, og kommunen varsle.. h) ()in det vurderes at pasienten heller trenger omsorgstjeneste eller rask oppfølging i kommunen, iar Rusakutt kontakt med kommunen og der vurderes i tellerskap om det kan etableres et hcusiktsntcsstt; (>g I.>rs(arlig tilbud til pasient< 11 istedenfor innl(i;};clsc i) :wldare om pasienten har helse og.nnsur}t>tlenestcr i egen kommune ug varsle um nrl<ggelsen sit snart sont utolig l_i anvni instans i kommunen, om (lett(, ikke er dokumentert i , i>ningsp;goircni. j) ^ambalille uted konvnunen under innlc:^..e1,en. 3.2 HL-tiL in< ri! //tr..b<!rand/in{ :17id(-Norge 111 '., klinikker re d planl, 4 tr inn/c-g, clser Kommunens ansvar al I limi.niug til RNIN kal skje med ha.is r v urderin>;cr glnrr a^ instansar Illed hen, isningsrett ril n1- rrt;tglig spc,i,,l-rr bebandlitg lor rusrniddda<hen igher_ I lenciaiingcn skal inneholde ilstrrkkclige opplysninger slik ar dett kan vurderes ut fra gjeldende korskrifter og n:n mal < crdc..c^^ ccdc(icr. h:gct henci;nirgs.kjcm.i cr uh-iklct :n- R\I^ < <^ kan btii te h; I Icnctsende insran.,endor hem isning med nødvendig, intormasion til al:torll vurderingsinstans i It\I\- ci 1t us I.,r Ind:viduea plan avldar(- og følges opp sa raskt sure mulig i :mn:>r'neid tued R\IN, ds I Icnviscnde ins'an:,ov i.;ur om det er medtrim: nodvcndi Illed trall,polr Rusbehandling Midt-Norge IWs ansvar al Alotttkeodc <erdcnn;;>ir.^uuts glor ett tocrrl.<glig. urdcring basert pa hemisningen ug evt supplerende tol.,nnsjunl<urdcriul^ss:untale. Vurelcringsarbcidor foretas etter ijcl(leiide forskrifter o pliunrcriggs^ cio dere. bl Pasient..t, henvisende instans skal varsles om resultatet :tv vurderingen. e Nar pøsretun lar inule.tvel:esdato, bor kønvmud n kønrakres for videre samarbeid om pasientf>iiopct. dl R\IN foretar utredning og behandling Incd u:gaugspunl<t i henvisning og vurdering. c) Planlegging av utskriving starter sa tidlig sott trulig i pasicntforlopet. li licht;c parter I<an ra initiativ til samarbeid gjennom dialog.iansvarst,ntppcr og deltar i ulike tonner tør samarbcidsuwter etter avtadc u}. o1- d bchuv..ansvarligr representanter I.rr kommunen ug R\I\ avklarer videre oppfølging i samarbeid Incd pasient og parorcndc. Det skal tilrcttcleggcs toe dittlug;'samarbcid olle hengig a1- gcue,ratiske avstander. gj Ved behandling skal R.AIN ta initiativ til og c sere i dialog med den kommunale helse- og umsur}'stjencsren nar den er involvert i behandlingen.

4 4 Samarbeid om pasientforløp ved utskriving fra Rusbehandling Midt-Norge HF Nar en pasient legges trut i RNIN's klinikker, skal spe,ialisthclsetjcnesun i.imarbci(i med pasient og kommune blote cn urdrring av om pasienten kan ha behov tør hjelp ac dett konutturvale helse- og ontsorgstjdncsten etter urskriving fra klinikken. Vurderingen pastartes sa tidlig son) mulig i tomløpet. ( ijennomto rt vurdering <lokuntctttcres i p;tsictttcns jc iurnal. I or a :ikr(- faglig torscarlige ug helhetlige pasientforløp mellom RNI\ og kommunen, er det vil<ng med tidlig varsling ora behov for kommunale helse og ontson sycucstcr. forskrift ac 18. noccmbcr 2111 I olm kommunal nndtinansicring ac sp(-siahsnc^ketjeucsicn og kontnuutal betaling av utskrivningaklare pasicmter, gjelder ikke t\ errfaglig spesialisert behandling aix rdrsrttiddelav hengige, herunder varsling rutiner. partcnc har :øna naalscrring a vi<icrcucciklc rntiucr uccd Itcu.,n til <cuaini, - >,a hacdtcrirn. ;'cicilniy m ar utskrivminr,sklare pasict tcr nred urg^n^;punkr i, -<i:)ur<nrc I, mskrr:r.arbctdlet ti,ncukres Rusbehandling Midl-Norge 1I1F 's ansvar. al Konununcn skal car,k, nm urskrivning i god rid pa forhand, jf.:ix s_lh_rjenc.x lov<^) 'a3 l:i. I't>kricuinl, tc pasient med heien- km kommunale tjenester skal planlc}; ;cs og ti>rbdrrcdlcs sanna(-n med komtnuncn, ut; pasienten skal til enhver tij være informert <^g kunne medvirke til planen for urskriving. bi RNIN skal sikre en kmsvarlig urskrivning i samarbeid tred kontinuitet), der det er behov tbr kommunale helse- øg omsnrgstjene.rer. c RN1N og/eller kommunen bistur pasienten vcd søknad om kommunale tjenester. clj RXIN skal ikke gi løfter eller tilsagn øm tjcucster pa Iommunens x u. 11d ilke kommunale tjenesterilbud pasienten.kal ha, er kommunens ansvar. cj Dersom) ltjclpebc hovct endrer seg i løper av innleggelsen, varsles korr)nauncn. fi Nar pasienten skrives ut fra RNi\, skal det folge med epikrise mcd nødvendig imtbnna jon. g; Ved urskrivning tea RNIN skal epikrise sende, henviser og akmolr hekepersonell som trenger opph-sningenc lor a kunne lti pasienten t<^rscarlig oppfølging, jf. I'orskrifr om pasi(-ntjournal `p 1. It; Ved dødstall inlumacres kommunen umiddelbart nar pasienten har institusjonsplass eller mottar komm^uudc tjenester Kommunens ansvar: Kommunen kal r.)pportcrc til spcsi:dislhclscycncaen om hvem som er I:ømnunx.ns.ii kooralctpcrson. 4

5 b; konnnuncn har :nts ar f >r a lc,^gc til rate for ar pasienten skål >vcrti,res til knnvmuu-n ril aviali urskriv it>,gstidspunkt. Kommunen skal mcck,irkc til a skaft(- bolig, i hcnbold ril I>asicnrcns bebos. cj Kommunen beslnrter hvilke beke- < G omsorl tjenester pasirntcn skal lia i Avvik Dei skål inni,:is e;^en [jcncs ravralc nr. 12 vedrørende ii:inchering av avvik innen luntil rycncwcavl:dcu cr lia plass skal avvik mvldc< ril \til' tør N idero haudtcrirn;. (i Andre bestemmelser.wt:dc{>uuk^cnc Pl ' I lan<ircrin}' av uenighet - rcr.n losnins,", 1 I"\I:,lit;hold... l?..\'aiigher, revi>jon og I i"inu^cuciu^ av a, taler til I lelsedircktr>ratcr" i (>verordnci mellom k,>ctnuun^n ^,, R, i, boh:uidlin,^ N lici Norgc I Il^, gicldcr h>r dcnnc ricncsreavt;lcn. Uan,, ^ i 2 ILusbclJ6ndlin4. Vidt Norge 111 5

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal Lokal samarbeidsavtale på Jæren Underavtale til lovpålagt samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom Jæren DPS og Klepp, Time, Hå og Gjesdal kommune Etablert 01.10.2013 Oppdatert i Forum 15.05.2014

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern

Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Helselovgivning Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern Psykisk helsevern er regulert gjennom lovbestemmelser med omfattende konsekvenser for tilrettelegging av tjenestene. Både de enkelte tjenesteutøvere

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) 10-2 og 10-3 Vurderings- og utredningsfasen «Tvang fra A-Å» Samarbeidskonferanse HOL 10-2 og10-3 25. og 26. september 2013 Nina Husum og Kari Hjellum Lov,

Detaljer

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger

Anbefaling til. Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger Anbefaling til Retningslinjer for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger VERSJON 2.0 7.april 2011 KITH-rapport 06/08: 2011 Retningslinjer: Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger 3 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

Endringslogg IPLOS veileder

Endringslogg IPLOS veileder Endringslogg IPLOS veileder IPLOS - Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Ny: «IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester» Versjon 2014 Alle henvisninger

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er:

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er: RETNINGSLINJER FOR VARSLING I CERMAQ GRUPPEN Retningslinjene gjelder for alle selskaper i Cermaq Gruppen. Daglig leder i selskapene er ansvarlig for at retningslinjene implementeres og gjøres kjent for

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer