// ''.?1' ':. / Stn;bak'U*^,40" name="description"> // ''.?1' ':. / Stn;bak'U*^,40">

,ffi. ffiffiww,ffi$ ffid. q-ffis. ffi'$ 'gfup:l. vå\ \eå\ v*l. O ryn fu D zan ttz'c AQrøaal/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",ffi. ffiffiww,ffi$ ffid. q-ffis. ffi'$ 'gfup:l. vå\ \eå\ v*l. O ryn fu D zan ttz'c AQrøaal/

Transkript

1 ffid ffiffiww,ffi$ O ryn fu D zan ttz'c AQrøaal/<// UTKOMMER DANN OG VANN 'gfup:l,ffi q-ffis sa-i vå\ \eå\ v*l ffi'$ I.:i.i,\ --i- ''-- ' "\.- -'\-- 'r - \ / -- ''--'..'- t t:t>// ''.?1' ':. / Stn;bak'U*^,40 jaao Å*'-',.

2 s,toe!seetr C- h]^r--n -..r+ \ t\\)r',al>q'{& '" " fltt.\b/,l){/ 4fw_'/'h.'", t.,."',': :fl{ /.iab[ =ruffiiæ+r- æ' dl Lerfrn4t fiox\wit FIIDAC,,/4 kt 1900?lesfs! 0 ftrøorra m n { )'l}l': ' j_\\.il il [\t*1 "#t" i Li,-- '1:,1\ 1! Ior,"ntngsscke!!t ll til ll ftiar..1 Hr;'';)' I ll* li.'.,5 it 3,, or."ro'"u".* J J: {å116 -j.j:4v_llen--!,::=9æ+\},. V:V'øf æ: l'i,itåi; ti J / \\i,"i u:lt / -;. '.;,t. tj;2' t-

3 netelat fla \$te 3/2-?6.!o!GæA åon t Ddlct kr 1915, D!!å! Dblr tleo ca \O stk. D6t va! forbvllc ler1g å få tellt Juiorrn fia clsse vl6ct nudt orelalt. Dett ta! bår?l hvgeerlg. G!o o!lebt rt oe akva!16fo!sllttgfo!s1!o1og. Budeo lla b1c Gttellvst' GuLdberr kob så Eed n o!1 nter14s oo tu! t1.l D.t va!-ovetrask nde oll11sere å! lsr t1l Tyskland cnn t1l DarEårk. En tu! tii tvskbad koste! ca k! 500/6oot- p!-pa!!u!,/! lur r'tkl no! LI. D6t v!! blt på de nes!6 ftjle!: Je8 Ja fortclle dcle at toltlg tu!.n ear neget iii;,, o"-" EansEn!a! bale seått*r av ilet vt 6! van! t!r, JeEs'arlrc! ""." var likc tllsl.d., så Jeæ Pcttefs"d t.k. 8 å! Dtter auksl)nen va! d t dhl.mtd.ilnb v d!. n' R sultstuat n tolc11 1 forllge nlme!. Dcretr.! fulste lvsbtld"f.!cd!å8 on D t vat En a L lanskeltsh t6r I blgvm"lscn, då l-vd og.brlde! 1!k. sr etc over ns. lvsblldc4e va! plåsseri r lelr r lrcrorse f?å 1e! rand6!en. lttalfi bl opltotd! t tll å ta 6n seng 1 vint"ilå"", da Iisb1ld n ble aliln t. lan n kt t llldl ltld' os d t skjbnn! v.l Jo. tit t-ross ror a.l, iaaskellghete! 5å v1st. d-t seg al fo! drgg t etr"r lr.-r.iorrnacn av fo! dlaeet b16 det s lvrlt kaff". loddsai;.! bl fo.ctatt unile! kaffepaus(n. iii-"ijit tiå a"t vt"t rrl.. Det vai n llle av P t sårgl.und soo h t tr Und! n.n!e!' 8 få!et fra nitr. 5/3-76. lornam n 6nsket 3!es1 L1i dedleeb6lr lta laltlk Aklell klubb Det lar nott f!! ca \0 n dl lunroler. lutcston"n uc sl"mob.f6rl eq NlIs A. N1ls A sob aukslonållus' Audslionen cå k! 101,- t1i k-ubben. iåiiå-il-ii li""iri bens laddsslset b1s foletåtr. loddsard t n Llten 1mt kt ttl klubben. varesaia.t var rlvus. D.! b1 oesatt for lt3 161t-' D! rtci!å. dct torgdlast Dett. h-t " og fijtter I TålganYlras J 06!. NYE ]8DIBM!EB. \,! dnslier sveln ola! N11sen ', l!oeh'n soe ny &d1'n' NE{ &! EIBN!!{!N!N 9N!N 3N SNBNsligN BNBN!NBt' EN BN BN!l{ BNBMNE! BNSl4ll!N DET!1i DA VSBE NO!t{ I'EDLEUI4SR I IOUBST SOII i(an S'{BIVE NOE' JlC VI! SI A1 DEt VEIDIC!!TE IISPIRERENDE Å V4A! TDAl(l6R ror KIUBBLNS AVIS. DET Å MÆIE SITTE lsr Å!!'I\d PÅ STOff EI,I,ER KI,IPPE STOXF T'NA ANDRE AVISTR & IIIE OOY '

4 labpet fla liaugesu{s akvåll klubbs orean TTAQUA3IUOi nr lek oc oldlett av tet!å-a!ter. alanilr klubbcds øed1"mc! tlor Jcs del r et fåla1t soø hs! f'rsdkt iål oå ooja*tt a! dc la^ljse tåtia-a!!"t v] ho'qc! 1våre abtalle!. 8r;nilt te;rlacnc r de! fisk sod e! ocset Lett å få tlrt og andle sod e! h lt uoulls, ^oen få atter er i d t h".e tatt lkke oppdr ll6t l akvår1 r.. Når Mn so! fblste sans skål p!6re s'r på cn! trå_srt er de! en i"i"ijis".r øn prjvui see på de e.kl:st6 art!' os nå! r-. butt kjcdt ded dtsse s g på en 'an vån-r{rrgere. {å! Eah-skar prore fo! f6!6t Saag ka! n a! dlsse aob falee: slart ietla ( cvmocorvhbue telnetzl ).i"i"t"å : "te!4å (-HvFh ssobrvccn-flåmcus) sveltbåndet "tia t t!å lhvphcss0bryco 6cho.Lzrr r.,ån kan faktr64 ldc um8å å få! k av ea av dtss arteær oo Eod J..iJi "tservante slkle;t hs! s tt så 6 lo rven to! tlden åv hi tueallet svålt t trå. rot Å ra a. ovem lnt flsk att.! 1 1ek så opljvu vlssa dlnstekråv. os det tbrsle e! å! avlsllsi De bå he va!! Eklkke1i8 l;!ei. oet'vli s1 au uan bu. så u! og fans 4vggla!v.! og dalrml r. på ned no tdllfor og flskepuddlas. 0D vlnt r n krell! f Ean 3!teE1å og cmlsfiene d lte - ^ iå *.n r.ltr.t rå r gans 16k se.!! od rrsk ne bar ha! låtb td!!t i;; i hrr6 sltt 11v. ;lt-eår 1lrdr ltld så qv. r.t!! lblaadt sp! på E6d lltt l vend oe amett lnåks.,år oån skål selre en flsk t]i lek så eå Mn hå t kstlå alrvarru' ilgkone gå! våolicvl 1 s.lskapsal<!årt6t or' "6- rek n. tte! han d.n ovei 116kek;!e! soo bb! ha n 3td!!;1s på 30 - l{0 ltt6!' Et 1lot helglassakv. e! nok det b6st6r fot et 311kt tgr e! relt r"rei_ilar renclares sodt fd! osn re. våru I d t. r'lanse blulr! irmi.""t tiisatr En oeve salt os r'slulelrr kar t cd dem ;råndlne n, ".- Ettelpå skvller oan kålet godl 1 lunk nt rad. D;i ;; ikr.; ntjdveidls å ha blfules L ka! r,' nen fo! at bunn n Iklre sksl!11 for 1yB og sj d le flsk ner i.'8ge ea svarb kaltong unde! b!tuen. ( Jeg regn! fian rvuer se!a!et ded våno rg la! det stå 1 -r.ddgn D d slek rl modlufl,ine t1l teepe!åtu! n hå! t opp Pa z, - zo gr u. iisse flskene-lek! ln;ie 1 plant n oc o.!fc! hs 6t pa! i;ste! n6d flnld! de pl4t6i t ka! t' tluophlla os cåbolba! ypp ll.tse le&eplanær.r E! kån godt erstatt s av 6l!a! lubn dottet d d IåvaEos. N$-ra; akk" lia! bundlag tjns r Gn n6d!1ant ne lcd å less.odt vasket st h o!! plåat nes!ot nde!. iar aet pie-aer eam ts ph o- dh så snskle! v1 lkk on dett då dd oei;! flskc! Ikke ta! 6tttg hensyn tl1 d 1,1.!Iskele 1ckå! villlgs! {rd cn o get slsk belvsnlns,-det-kte! F s6g gddt oed d n b6lysn14g n soo r ob rors r1g 6r d t nok o6d!]assp1åte ov I akvatrir. lii"i ior å iorhddle sl,bvbeless!å lsmet og tor at flskere 1!ke 6kal hoppe ut 1 kaopens h6te. o.l vanrle- ;i at lrskcda 1lke! deeen tte! al, d. 6! satt I riieatr"i"i"t- Då pass på' tor nå! leke! e! ov rståll ;pliji ei;"d t16!cn sg! ec; 6clv bruk! Jes selte-1 flske! oir rr.aåien, os så sklcr då lek.! oe lordås cll r sij^db8t os - vanllsvid Jo rrt dlsse dagen6 og hå! eod anleonug lrr foltsett ls!est slde.

5 folisettelse fla lo!!1ge slde. Man skal lkk fo! ftsk6ne t lel(akva!1 t, D tt v1l båre fore t1r utlltllng åv Elkro-orsanlsEe! sod vl1 ådgt1p og ijd de ggeo soo l1l atgltt. Hllls flsken 1kk6 hå!! kt ite! 3 il6gn, ta!!4 ded ut og prijver e4 æen gång. soe t1d11ge! nevnt let! dls8e flsk oe 1rlne blåntlt pl4iedet Dg 1eke4 6ta!te! 8Jelne opp oed at hanren! gy!4 r å lee hufien nrn.lt 1 kå!ei- InlEcllod 6tl!i.. han.r 1 plant!^c hvo! han cjd! seg lekke!, oe båp! I.1 at hsed v.11 f6lgc Ded. Hvls ålt gå! soe d t skal rll ellcr cn ttd hme! f61sc lamcnr og sld- ob.1dc il 1e i plantcne hvo! de slop!6r t ijyelilrkk Dg pluis lig 6p!ett! de {!a hre}and}e. I d6t* qyeulkk bll!!sen6 alkltt. Noen åi csggne blh hengende t plåntcoe og noc! fall6r r[ot bum n. SIlk folts tr! llskelg t1l hln n ha! avgltt alle 3l!6 Ae. I hv! Få!!I!g avelr hu.u n , og 6t vok6cbt på! n.d svalt T6tfa hs! hos! g avgltu ca uoo Eg8. oler 1000 aes.! hcl16! lneen sj"]d nher nå! d.t gl Lde( s!å!t T uåt så d!.r 1kk udelte r!ette!. Ees n. kt!,ies ett! 1-I* ddent alh nglg av tedperalu!6n. YÅåc1en besyluer da sln såkatt hens t-ld varsl oolr nt 4 dds^ v.d en tedlrlatur på ca 27 4! C. I dcee ttdcn då!e ikke 1016_ UnB6n- 1cv6r l dcd l,lded åv dt Ltår,iåi uns lc btl! flleesvdmcnd6ade går d" på l.llng cttc! dt oa Aå! lid n!1i deul F! d! skal Dån sl deh tii\rsoll lr Mån ka, osså kjd! yngclfor. c! ilct å få kjbpt såka1t ltqulfry ( ldd tube ), og d ln6 skal "tt6! slgeodc 1un ho1de lnfusorle! 1 6! slags d1taletllstanil. D tte Btoftet då oppl t1t yn l o. lila bla "r hårilkolt Msn!6!e! ( Llt! åv den) 1 1ltt vsm ob dlyppc!;a nocn d.åpe! oppl t11 yng 1 n. let best6.! dok qt us n6 d fblstr dag le får sklkkellg ldr adb lnfue o!le!. Ltte! nocn få dsg! e! ung.nc stor nok ti1 Å l,å nykl6kt alteø1at os ette! enda "l!a! ilage! ta! d ellroeark, Nå! dm kod;e!-6å LMa! er de -!6!st probt.e.^6 ollrstått. nd ke Ik&!esn! Ded at ct s!d!1, yng"ldull kd lok8e opp 1 Lckcakvarlet.!tt6! et pat ukr! f)ldcl ung n. på flcre ]ra-. ikk pless 6å stk av u! en og g1! dc a4d!e ttl fo!, cjcln då u.il flsk 8on oaa s6n6!e v11 prdv å oppd! tte. ilvts tlse1en gå! fot t!ångt så!11 det voks opp erl h l de1 forkliipicilc lndlvldelr o8 I ft!!elnllged 1då8 sc! ds t bledt 61lk 6ksc0pl,åre!, soo ekvarlsle! bij!!1 aå im fo! åt oppd! t! ba. folehome! av sum! f!1sk6 flske! 08 gå ut fla det ordtåk t son s1e!. " k1lautaten e! vlktlee! M kvanti.tet n rr. lrå!!s forst e!!i!k;11s nbasl lt 1 akvallehobby n så buld!e lkke d!1ve oppd! tt av dkoioalske Clutqer. P!6v nclt. å ob6e!ve!. flskebe Md! lekeb og glcil ileg ov.! d t du få! til. HuIs oan odgld! a-t 1 &!odc! og ijr"r så b11! tlct fakti.sk 11te lel n åv hobbygleden. lykk t1l D d op!d! ti6i+

6 Synes du atet r Utt av Å Jolb Å skrape luiene r n! BalbrlElad t! lttc dln!t!åkk 1 skått6t Ds slttt,.11! kaaskje lutesklap len fof n tld sldeb? Det ha! ulo gjolli sldon dct h3! Jee brukr sl1ke som fll8e! Eed på enganeseebuasl. D t Eå llke eæ! altfo! stoltl!!6v d s f! E iil du fl!]1er et soe 6r lasse 3t1vt. lokk t f6!65 tlad ob tllbak l kalet. selv I Gt stolt akverlue ta! det knåpt et nlnutt å! nse!]t6!e på derue I ile a116! tl6si shå akljar1 I pt 1et tunve[d!8e fllt! å stå o!!å sa!d6! - tullt synu8, i srsv dei heit 6! lk& l tt, fo! ila!å5.! sånil n sam6b nå! tllteret Evorfo! uke bell! 8J6!e iiet sllkt W" 5AIJb ",/-f - Z ---t----\ ) SkJe! ti1 en st1l pxate l plast elle! glass. Den b6! r,ære så hdy at fllter t lkke synes' oe saodlas t eå så så hdyt oppp not plat! at d me ilekkes h6l.t. PLant ell r!!u! st6! 6lr t ltttt! tolaa, 5å synes 1tk overgegen he11!i D6ssut n nå du!åsse på at det 1kk br1! så ttangt io Uot tl1i lei og v gg n at flsk kan s tt6 s g tast. -Årsu0Tr Ål,Tiricklut!.f!.,rv,e!er år6:rd!c!a Uotel! gelsjlt i tlitc! 22. o- 27.:n,?116 fo! deltagcl.c Arkr. 150,-!r:!eI6oD. (uve!t-!!is for de so: bl}c r.i1.dcll,a clli!. råeeldlna tål! skje!å lreste &dte eue! telelo4 84 t1 44.

7 VARSALC CoMM IcK lor PRr(KsYr TrL 150 Fulcr SToP rnor TETMTEST rtl itåunc av NtrRlr TEnR$rN fo\rlfor 2 DL NE]Efl Mv TERft ETER 1L SLJGESdL fll TERT4o ETER PLAsrusr R FrLTERVAT_T ARTFxIA A ccx T!tsrFLE( FFYSETøRREI MRK 25 6q KR 9.- " mf, 35,- " 2Ln, 8,s ' 8,50 ' 2,- ' 3,- " 9,50 ' 12,n TIIEID I IG ørretfor rør Ki 10,- NÅ vr NÆ ocså FÅrr rsien KUDBMLE " sjøhesren' I sørv 5,- u.-

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK.

!u! I BUTIE. lr 4 10. mai Redaktør: Kampprogram. Olrud Rica Hotel. Resu. Harnar lett. 'l. Akademisk BK 2. Tønsberg BK. ! Hrnr lett!u! I BUTIE T! DT Olrud Ric Hotel Brurnunddl Bt( BK Hein 45 lr 4 10. mi Redktør: Tommy H.S.Sendsmrk STILLIN GEN FØR SISTE RU N DE: 'l. Akdemisk BK 2. Tønsberg BK. 3. Forcingklubben. 4. Bergens

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb" elqit en

i] il \/ [illa trt ii6[er h-an er larrgf _f ia irene --som om--de[ -ledet *uei:*;i' - oppsdker ggphue ' Y ' pqst A;T e av_ t iflen f lb elqit en tr''l J I \ #F@-%. \ i,lr' -@3:*ffi.ffi.:::swr** t,t,l' /" """' i] il \/ [illa trt Av $ophus lvygaard. 7 " Qslo n*s_ lags histogie skal nedtesnes. I{va er vel da naturligere enn a iienvenoe-ses-tii han

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene:

Kj ere kund! Bruksanvisning og monteringsanvisnhg f6lger med disse produklene: Kj ere kund! Takk ior at du har kjopt defte p'oduhd, \6 hepsr & v fe myo gled ev det. Det tar itt fid a s tle det sammen. Ta det som en liten rnoqompvehe 0 t 9r ikk uyan$g 6 trenge droyt en time pa A settelrampo

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987 SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27 SEPTEMBER 1987 Siste visitas : januar 1973 ved biskop Kaa re Støylen I Myk l a nd 2 å r før, som da hørte til Birkenes, men

Detaljer

- gandnr - Sandefjora)

- gandnr - Sandefjora) Jernbaaesabo iab j en I den 14. llals 1946 kl. aysnitt ls4 (stokl.e 2000. - gandnr - Sandefjora) Jeg kan ikke huske hvor tang tid i foryeiei den fsrsto ori.enieriog oo.abotasjeo og opplegget av d rr ble

Detaljer

A-09. Stat en og ITkompetan. Offer elle r akt ivist? STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066. Anders Ekeland og Thor Egil Braadland

A-09. Stat en og ITkompetan. Offer elle r akt ivist? STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066. Anders Ekeland og Thor Egil Braadland STEP Arbeidsnotat ISSN 1501-0066 A-09 1999 Anders Ekeland og Thor Egil Braadland Stat en og ITkompetan sen: Offer elle r akt ivist? Anders Ekeland Thor Egil Braadland STEP Storgaten 1 N-0155 Oslo Norway

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Norwegian Appendices. Contents

Norwegian Appendices. Contents Norwegian Appendices Contents A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions B. Details about the Subjects A. Orthographic and Phonotypical Transcriptions The Numbers Text block N1 658 sekshundre-og-femtiåtte

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Mete med den gamle Kongsveien!

Mete med den gamle Kongsveien! Nr. 1 1983 ARVEN-- ---------.J-.- 3o- Ar-gS-ng MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG _., Mete med den gamle Kongsveien! Nu skal vi spandere en dag pa en tur gjennem hele San nidal. Og vi kan jo pr0ve a

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon

Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 353 tt Karnrsr- 21 Spesielle metodesporsmel i priv atrett - Introduksjon 5i tt 5-l 5S t6 lo 2 1. 1 Problemstillingene Hvordan skal kontrakter og testamenter tolkes? For 6 kunne svare p6 det, rekapitulererjeg

Detaljer