Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I 1 2 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN Nr 41 8 årgang II 1 Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité for EØS EFTA-ORGANER EFTA-statenes faste komité 2001/EØS/41/01 Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 11 i direktiv 2000/12/EF 1 2 EFTAs overvåkningsorgan 2001/EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/05 Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 4 nr 1 bokstav a) i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr 64a (rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet) Innføring av nye forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ruteflyginger på strekningen Røst Bodø v v 14 Anbudsinnbydelse kunngjort av Norge i henhold til artikkel 4 nr 1 bokstav d) i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr 64a (rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet) for ruteflyginger på strekningen Røst Bodø v v 18 Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61og 63 og overvåkningsog domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr 3 Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse (støttenr /Norge) 21 Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61og 63 og overvåkningsog domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr 3 Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse (støttenr /Norge) 22

2 NORSK utgave 2001/EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/ /EØS/41/10 3 Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61og 63 og overvåkningsog domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr 3 Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse (støttenr /Norge) 23 Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61og 63 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr 3 Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse (støttenr /Norge) 24 EFTA-domstolen Sak nr E 3/01 - Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen i en sak anlagt ved Reykjavík herredsrett 25 Rådgivende uttalelse fra Domstolen i sak E-4/00 (anmodning om en rådgivende uttalelse fra Fyrstedømmet Liechtensteins forvaltningsdomstol): Dr Johann Brändle 26 Rådgivende uttalelse fra Domstolen i sak E-5/00 (anmodning om en rådgivende uttalelse fra Fyrstedømmet Liechtensteins forvaltningsdomstol): Dr Josef Mangold /EØS/41/11 Rådgivende uttalelse fra Domstolen i sak E-6/00 (anmodning om en rådgivende uttalelse fra Fyrstedømmet Liechtensteins forvaltningsdomstol): Dr Jürgen Tschannett /EØS/41/12 Domstolens dom av 14 juni 2001 i sak E-7/00 (anmodning om en rådgivende uttalelse fra Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavik herredsrett)) i saken Halla Helgadóttir mot Daníel Hjaltason og Iceland Insurance Company Ltd 29 III EF-ORGANER 1 Rådet 2 Kommisjonen 2001/EØS/41/13 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M 2556 HUK Coburg/Wiener Städtische/HMA) /EØS/41/14 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M 2583 Insys/Hunting Engineering) /EØS/41/15 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/EKSF 1357 VA Stahl/TSTG) /EØS/41/16 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M 2260 Hitachi/LG Electronics/JV) /EØS/41/17 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M 2588 Rheinbraun Brennstoff/SSM Coal) /EØS/41/18 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M 2486 Itochu/Marubeni/JV) /EØS/41/19 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M 2574 Pirelli/Olivetti/Telecom Italia) /EØS/41/20 Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M 2510 Cendant/Galileo) 37

3 Nr 41/1 EFTA-ORGANER EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 11 i direktiv 2000/12/EF 2001/EØS/41/01 1 I henhold til artikkel 11 og 5 (2c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20 mars 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon 1 skal Europakommisjonen opprette og offentliggjøre en liste over samtlige kredittinstitusjoner som har tillatelse til å drive virksomhet i EU-medlemsstater I EØS-avtalens protokoll 1 nr 6 bokstav b) er det fastsatt at Når det i henhold til en omhandlet rettsakt skal offentliggjøres faktiske opplysninger, fremgangsmåter, rapporter og lignende i De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal tilsvarende informasjon som gjelder EFTA-statene, offentliggjøres i en særskilt EØS-avdeling i De Europeiske Fellesskaps Tidende 2 Dette er fjerde tilfelle der EFTA-statenes faste komité oppfyller ovennevnte krav Listen offentliggjort i vedlegget til denne meldingen inneholder alle kredittinstitusjonene som var i virksomhet i Island, Liechtenstein og Norge 31 desember 2000 og som omfattes av virkeområdet for kredittinstitusjonsdirektivet 3 Denne listen ble utarbeidet av EFTA-statenes faste komité på grunnlag av opplysninger gitt av vedkommende EFTA-stater Listen har ingen rettslig betydning og gir ingen rettigheter i juridisk forstand Dersom en ikke godkjent institusjon ved en feiltakelse oppføres på listen, endrer dette ikke på noen måte dens rettslige status Tilsvarende vil det ikke innvirke på gyldigheten av en institusjons godkjenning dersom den ved en feiltakelse er utelatt fra listen * * * * * * ( 1 ) Tidligere kalt første rådsdirektiv 77/780/EØF, artikkel 3 nr 7 og 10 nr 2

4 Nr 41/ NORSK utgave VEDLEGG ISLAND 3 LIECHTENSTEIN 6 NORGE 8

5 Nr 41/3 FORKORTINGER I TABELLENE I spalten Minstekapital har de oppgitte tegn følgende betydning: Tegn Y N Betydning Startkapital større enn ECU 5 millioner Startkapital mellom ECU 1 og 5 millioner 0 Ingen startkapital I spalten Innskuddsgarantier har de oppgitte tegn følgende betydning: Tegn Y N Betydning Alminnelig innskuddsgarantiordning etter direktiv 94/19/EF (artikkel 3 nr 1 første ledd) Tilsvarende innskuddsgarantiordning etter direktiv 94/19/EF (artikkel 3 nr 1 andre ledd) 0 Ingen tilskuddsgarantiordning

6 Nr 41/ NORSK utgave ISLAND Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til: Fjármálaeftirlitið (Financial Supervisory Authority) Suðurlandsbraut 32 IS-108 Reykjavík Tlf (354) Faks (354)

7 Nr 41/5 Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Landsbanki Íslands hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y Y Búnaðarbanki Íslands hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y Y Íslandsbanki FBA hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y Y Sparisjóðabanki Íslands hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y Y Eyrasparisjóður Patreksfjörður 2) N Y Sparisjóður Bolungarvíkur Bolungarvík 2) Y Y Sparisjóður Hafnarfjarðar Hafnarfjörður 2) Y Y Sparisjóður Hornafjarðar og nágrennis Höfn 2) N Y Sparisjóður Hólahrepps Sauðárkrókur 2) N Y Sparisjóður Húnaþings og Stranda Hvammstangi 2) N Y Sparisjóður Höfðhverfinga Grenivík 2) N Y Sparisjóðurinn í Keflavík Keflavík 2) Y Y Sparisjóður Kópavogs Kópavogur 2) Y Y Sparisjóður Mýrasýslu Borgarnes 2) Y Y Sparisjóður Norðfjarðar Norðfjörður 2) N Y Sparisjóður Norðlendinga Akureyri 2) N Y Sparisjóður Ólafsfjarðar Ólafsfjörður 2) N Y Sparisjóður Ólafsvíkur Ólafsvík 2) N Y Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis Reykjavík 2) Y Y Sparisjóður Siglufjarðar Siglufjörður 2) N Y Sparisjóður Strandamanna Hólmavík 2) N Y Sparisjóður S-Þingeyinga Laugar 2) N Y Sparisjóður Súðavíkur Súðavík 2) N Y Sparisjóður Svarfdæla Dalvík 2) N Y Sparisjóður Vestmannaeyja Vestmannaeyjar 2) N Y Sparisjóður vélstjóra Reykjavík 2) Y Y Sparisjóður Þingeyrarhrepps Þingeyri 2) N Y Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis Þórshöfn 2) N Y Sparisjóður Önundarfjarðar Flateyri 2) N Y Eignarhaldsfélag Alþýðubankans hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y 0 3) Frjálsi fjárfestingarbankinn hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y 0 3) Greiðslumiðlun hf VISA Iceland 6) Reykjavík Hlutafélag 1) Y 0 3) Kaupþing hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y 0 3) Kreditkort hf - EUROPAY Iceland 6) Reykjavík Hlutafélag 1) Y 0 3) Byggðastofnun Reykjavík 4) Y 0 3) Ferðamálasjóður Reykjavík 4) N 0 3) Hafnabótasjóður Reykjavík 4) Y 0 3) Lánasjóður landbúnaðarins Reykjavík 4) Y 0 3) Glitnir hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y 0 5) Lýsing hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y 0 5) SP-fjármögnun hf Reykjavík Hlutafélag 1) Y 0 5) Hlutafélag 1) 1) Aksjeselskap 2) Sparebanker i Island er selveide institusjoner 3) Kredittinstitusjon som ikke kan motta innskudd fra allmennheten 4) Statseid institusjon 5) Kredittinstitusjon hvis hovedvirksomhet er leasing, uavhengig av finansieringsmåten Kan ikke motta innskudd fra allmennheten 6) Hovedvirksomhet er betalingstjenester gjennom utstedelse av kredittkort

8 Nr 41/ NORSK utgave LIECHTENSTEIN Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til: Amt für Finanzdienstleistungen (Financial Services Authority) Herrengasse 8 FL Vaduz Tlf (42 3) Faks (42 3)

9 Nr 41/7 Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier Liechtensteinische Landesbank AG Vaduz Aktiengesellschaft 1 Y Y LGT Bank in Liechtenstein AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Verwaltungs- und Privat-Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Neue Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Centrum Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Volksbank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Hypo Investment Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Bank Wegelin (Liechtenstein) AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Bank Frick & Co AG Balzers Aktiengesellschaft Y Y Bank von Ernst (Liechtenstein) AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG Schaan Aktiengesellschaft Y Y Serica Bank AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y Investment und Portfoliomanagement Bank AG Schaan Aktiengesellschaft Y Y BNP Paribas (Liechtenstein) AG Triesen Aktiengesellschaft Y Y RheintalBank AG Schaan Aktiengesellschaft Y Y Bank Vontobel (Liechtenstein) AG Vaduz Aktiengesellschaft Y Y ( 1 ) Aksjeselskap

10 Nr 41/ NORSK utgave NORGE Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til: Kredittilsynet (the Banking, Insurance and Securities Commission of Norway) Postboks 100 Bryn N Oslo Tlf (47 22) Faks (47 22)

11 Nr 41/9 Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier ANDEBU SPAREBANK Andebu Sb 1) Y Y ANKENES SPAREBANK Narvik Sb Y Y ARENDAL OG OMEGNS SPAREBANK Arendal Sb Y Y ASKIM SPAREBANK Askim Sb Y Y AURLAND SPAREBANK Aurland Sb Y Y AURSKOG SPAREBANK Aurskog Sb Y Y BAMBLE OG LANGESUND SPAREBANK Stathelle Sb Y Y BERG SPAREBANK Halden Sb Y Y BIRKENES SPAREBANK Birkeland Sb Y Y BJUGN SPAREBANK Bjugn Sb Y Y BLAKER SPAREBANK Blaker Sb Y Y BORGE SPAREBANK Bøstad Sb N Y BUD FRÆNA OG HUSTAD SPAREBANK Elnesvågen Sb Y Y BØ SPAREBANK Bø i Telemark Sb Y Y CULTURA SPAREBANK Oslo Sb N Y DRANGEDAL OG TØR-DAL SPAREBANK Drangedal Sb Y Y EIDSBERG SPAREBANK Mysen Sb Y Y SPAREBANKEN ØST Drammen Sb Y Y ENEBAKK SPAREBANK Enebakk Sb O 2) Y ETNE SPAREBANK Etne Sb Y Y ETNEDAL SPAREBANK Etnedal Sb N Y EVJE OG HORNNES SPAREBANK Evje Sb Y Y FANA SPAREBANK Bergen Sb Y Y FJALER SPAREBANK Dale i Sunnfjori Sb Y Y FLEKKEFJORD SPAREBANK Flekkefjord Sb Y Y FRON SPAREBANK Vinstra Sb Y Y GILDESKÅL SPAREBANK Inndyr Sb N Y GJERPEN OG SOLUM SPAREBANK Skien Sb Y Y GJERSTAD SPAREBANK Gjerstad Sb N Y GRAN SPAREBANK Jaren Sb Y Y GRONG SPAREBANK Grong Sb Y Y GRUE SPAREBANK Kirkenær Sb Y Y HALDEN SPAREBANK Halden Sb Y Y HALTDALEN SPAREBANK Haltdalen Sb N Y HARSTAD SPAREBANK Harstad Sb Y Y HAUGESUND SPAREBANK Haugesund Sb Y Y HEGRA SPAREBANK Hegra Sb Y Y HELGELAND SPAREBANK Mosjøen Sb Y Y HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK Sauland Sb Y Y HJELMELAND SPAREBANK Hjelmeland Sb Y Y HOL SPAREBANK Geilo Sb Y Y HOLLA SPAREBANK Ulefoss Sb Y Y HØLAND SPAREBANK Bjørkelangen Sb Y Y HØNEFOSS SPAREBANK Hønefoss Sb Y Y INDRE SOGN SPAREBANK Årdalstangen Sb Y Y JERNBANEPERSONALETS SPAREBANK Oslo Sb Y Y KLEPP SPAREBANK Kleppe Sb Y Y KLÆBU SPAREBANK Klæbu Sb Y Y KRAGERØ SPAREBANK Kragerø Sb Y Y

12 Nr 41/ NORSK utgave Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier KVINESDAL SPAREBANK Kvinesdal Sb Y Y KVINNHERAD SPAREBANK Rosendal Sb Y Y LARVIKBANKEN BRUNLANES SPAREBANK Larvik Sb Y Y LILLESANDS SPAREBANK Lillesand Sb Y Y LILLESTRØM SPAREBANK Lillestrøm Sb Y Y LOM OG SKJÅK SPAREBANK Lom Sb Y Y LUNDE SPAREBANK Lunde Sb Y Y LUSTER SPAREBANK Gaupne Sb Y Y MARKER SPAREBANK Ørje Sb Y Y MELDAL SPAREBANK Meldal Sb Y Y MELHUS SPAREBANK Melhus Sb Y Y MODUM SPAREBANK Vikersund Sb Y Y NARVIK SPAREBANK Narvik Sb Y Y NES PRESTEGJELDS SPAREBANK Nesbyen Sb Y Y NESSET SPAREBANK Eidsvåg i Romsd Sb Y Y NORDMØRE SPAREBANK Kristiansund Sb Y Y NØTTERØ SPAREBANK Tønsberg Sb Y Y ODAL SPAREBANK Sagstua Sb Y Y OPDALS SPAREBANK Oppdal Sb Y Y ORKDAL SPAREBANK Orkdal Sb Y Y RINDAL SPAREBANK Rindal Sb Y Y RINGERIKES SPAREBANK Hønefoss Sb Y Y RYGGE-VAALER SPAREBANK Moss Sb Y Y RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK Røros Sb Y Y SANDNES SPAREBANK Sandnes Sb Y Y SANDSVÆR SPAREBANK Kongsberg Sb Y Y SAUDA SPAREBANK Sauda Sb Y Y SELBU SPAREBANK Selbu Sb Y Y SELJORD SPAREBANK Seljord Sb Y Y SETSKOG SPAREBANK Setskog Sb N Y SKUDENES & AAKRA SPAREBANK Åkrehamn Sb Y Y SOKNEDAL SPAREBANK Soknedal Sb Y Y SPAREBANK 1 HALLINGDAL Ål Sb Y Y SPAREBANKEN BIEN Oslo Sb Y Y SPAREBANKEN EVENES-BALLANGEN Bogen i Ofoten Sb N Y SPAREBANKEN FLORA-BREMANGER Florø Sb Y Y SPAREBANKEN GRENLAND Porsgrunn Sb Y Y SPAREBANKEN HARDANGER Utne Sb Y Y SPAREBANKEN HEDMARK Hamar Sb Y Y SPAREBANKEN HEMNE Kyrksæterøra Sb Y Y SPAREBANKEN JEVNAKER LUNNER Jevnaker Sb Y Y SPAREBANKEN MIDT-NORGE Trondheim Sb Y Y SPAREBANKEN MØRE Ålesund Sb Y Y SPAREBANKEN NOR (Union Bank of Norway) Oslo Sb Y Y SPAREBANKEN NORD-NORGE Tromsø Sb Y Y SPAREBANKEN PLUSS Kristiansand S Sb Y Y SPAREBANKEN RANA Mo i Rana Sb Y Y SPAREBANKEN ROGALAND Stavanger Sb Y Y SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Førde Sb Y Y

13 Nr 41/11 Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier SPAREBANKEN SØR Arendal Sb Y Y SPAREBANKEN VEST Bergen Sb Y Y SPARESKILLINGSBANKEN Kristiansand S Sb Y Y SPYDEBERG SPAREBANK Spydeberg Sb Y Y STADSBYGD SPAREBANK Stadsbygd Sb Y Y STANGVIK SPAREBANK Kvanne Sb N Y STRØMMEN SPAREBANK Strømmen Sb Y Y SUNNDAL SPAREBANK Sunndalsøra Sb Y Y SURNADAL SPAREBANK Surnadal Sb Y Y SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK Søgne Sb Y Y TIME SPAREBANK Bryne Sb Y Y TINGVOLL SPAREBANK Tingvoll Sb N Y TINN SPAREBANK Rjukan Sb Y Y TJELDSUND SPAREBANK Ramsund Sb N Y TOLGA-OS SPAREBANK Tolga Sb Y Y TOTENS SPAREBANK Lena Sb Y Y TRØGSTAD SPAREBANK Trøgstad Sb Y Y TYSNES SPAREBANK Uggdal Sb Y Y VALLE SPAREBANK Valle Sb Y Y VANG SPAREBANK Vang i Valdres Sb Y Y VEGÅRSHEI SPAREBANK Vegårshei Sb N Y VERRAN SPAREBANK Mosvik Sb O Y VESTFOLD SPAREBANK Sandefjord Sb Y Y VESTRE SLIDRE SPAREBANK Slidre Sb Y Y VIK SPAREBANK Vik i Sogn Sb Y Y VOLDA OG ØRSTA SPAREBANK Volda Sb Y Y VOSS SPAREBANK Voss Sb Y Y ØKSENDAL SPAREBANK Øksendal Sb O Y ØRLAND SPAREBANK Brekstad Sb Y Y ØRSKOG SPAREBANK Ørskog Sb Y Y ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Heggenes Sb Y Y ÅFJORD SPAREBANK Åfjord Sb Y Y AASEN SPAREBANK Åsen Sb Y Y BERGENSBANKEN ASA Bergen AS 3) Y Y BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN Trondheim AS Y Y CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE Oslo AS London Y Y Stockholm København 4) Cayman Islands Singapore New York DEN NORSKE BANK ASA Bergen AS London Y Y Stockholm København Cayman Islands Singapore Hamburg New York

14 Nr 41/ NORSK utgave Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier PRIVATBANKEN Oslo AS Y Y FINANSBANKEN ASA Oslo AS Y Y FOKUS BANK ASA Trondheim AS Y Y KREDITTBANKEN ASA Ålesund AS Y Y NORDLANDSBANKEN ASA Bodø AS Y Y ROMSDALS FELLESBANK ASA Molde AS Y Y STOREBRAND BANK AS Oslo AS Y Y VOSS VEKSEL- OG LANDMANDSBANK ASA Voss AS Y Y BANK 1 OSLO Oslo AS Y Y KOMMUNALBANKEN Oslo AS Y O A/S FISKERIKREDITT Tromsø AS N O ASA EKSPORTFINANS Oslo AS Y O BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA Trondheim AS Y O DEN NORDENFJELDSKE BYKREDITT- FORENING Trondheim AS Y O EIENDOMSKREDITT NORGE AS Bergen AS Y O KOMMUNEKREDITT NORGE AS Trondheim AS Y Y LANDKREDITT Oslo AS Y O NORGESKREDITT A/S Bergen AS Y O SPAREBANKENES KREDITTSELSKAP AS Oslo AS Y O AMERICAN EXPRESS COMPANY AS Oslo AS Y O SPAREBANKEN FINANS NORD-NORGE Tromsø AS Y O AS FINANCIERING Oslo AS Y O BERGEN BROKER FINANS AS Bergen AS N O BNP FINANS AS Oslo AS Y O CENTRALKASSEN AS Oslo AS Y O DINERS CLUB NORGE AS Oslo AS Y O DNB FACTORING AS Oslo AS Y O DNB FINANS AS Bergen AS Y O DNB KORT AS Oslo AS N O ELLOS FINANS AS Kolbotn AS Y O EUROPAY NORGE AS Oslo AS Y O FACTONOR AS Ålesund AS N O FOKUS FINANS AS Trondheim AS Y O GE CAPITAL BILFINANS AS Fredrikstad AS N O ELCON FINANS AS Lysaker AS Y O HANDELSBANKEN FINANS AS Oslo AS Y O HEDMARK FINANS AS Hamar AS Y O IKANO FINANS AS Billingstad AS Y O K-FINANS AS Oslo AS Y O LANDKREDITT BOLIG AS Oslo AS Y O LEASE PLAN NORGE AS Oslo AS Y O MIDT-NORGE LEASING AS Trondheim AS Y O MØLLER BILFINANS AS Oslo AS Y O MØRE FINANS AS Ålesund AS N O NORD FINANS A/S Bodø AS N O OLYMPIA FINANS AS Oslo AS Y O PITNEY BOWES FINANS NOR Oslo AS Y O

15 Nr 41/13 Navn Sted Juridisk form Merknader Minstekapital Innskuddsgarantier SKANDIABANKEN BILFINANS AS Bergen AS Y O SKANDIABANKEN MERKEFINANS AS Bergen AS Y O ENTER CARD AS Trondheim AS Y O STOREBRAND FINANS AS Oslo AS Y O VISA NORGE A/S Oslo AS O O SPAREBANK 1 FINANS AS Oslo AS Y O WESTBROKER FINANS AS Stavanger AS Y O OBOS Oslo AS Y O 1) Sb : Sparebank Sparebanker i Norge er selveide institusjoner 2) 0: Mindre sparebanker som var i drift før EØS-direktivene trådte i kraft, har fortsatt en startkapital på under euro 1 million, derfor 0 i tabellen 3) AS : Aksjeselskap (AS eller ASA) Disse er delt inn i tre grupper: forretningsbanker, hypotekselskaper og finansieringsselskaper 4) Det er gitt melding om planlagt opprettelse av en filial, men filialen er ennå ikke opprettet * * * * *

16 Nr 41/ NORSK utgave Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i henhold til 2001/EØS/41/02 artikkel 4 nr 1 bokstav a) i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr 64a (rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet) Innføring av nye forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ruteflyginger på strekningen Røst Bodø v v 1 INNLEDNING EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN I henhold til artikkel 4 nr 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet (http://europa eu int/eur-lex/en/lif/dat/ en_392r2408 html), har Norge besluttet å innføre nye forpliktelser til offentlig tjenesteytelse per 1 februar 2002 for ruteflyginger på følgende strekning: Røst Bodø v v 2 FORPLIKTELSENE TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE OMFATTER FØLGENDE: 2 1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider Kravene gjelder året rundt Det gjelder daglig trafikkplikt i begge retninger Antall flyginger: l Minst to daglige tur/retur-flyginger mandag fredag og minst to tur/retur-flyginger lørdag søndag samlet Setekapasitet: l I begge retninger skal tilbys minst 150 seter mandag fredag samlet og minst 30 seter lørdag søndag samlet l Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar 30 juni eller 1 august 30 november overstiger 70 pst av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i vedlegget til denne kunngjøring l Dersom andelen belagte seter i perioden 1 januar 30 juni eller 1 august 30 november er under 35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i vedlegget til denne kunngjøring Ruteføring: l I begge retninger skal minst én av de påkrevde daglige flygingene mandag fredag være uten mellomlanding Lørdag søndag samlet skal minst halvparten av de påkrevde flygingene være uten mellomlanding Rutetider: Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning Minst én daglig flyging skal korrespondere med flyruter Bodø Oslo v v For de påkrevde flygingene gjelder dessuten følgende mandag fredag (lokale tider): l Første ankomst Bodø skal være senest kl og siste avgang Bodø tidligst kl 17 00

17 Nr 41/ Kategori luftfartøy Fly registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på tekniske og operative forhold som gjelder ved lufthavnene, herunder kort rullebane ved Røst lufthavn For nærmere informasjon om dette, kontakt: Luftfartstilsynet, Postboks 8050 Dep, 0031 OSLO, tlf Takster l Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i perioden 1 februar mars 2003 ikke overstige NOK 755,-, eksklusive merverdiavgift og avgift på flyging av passasjerer (http://www toll no/regelverk/avgiftsrundskriv/) l Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter l Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis 2 4 Kontinuitet Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige 1,5 pst av planlagt antall flyginger 2 5 Samarbeidsordninger Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Røst Bodø v v til ett selskap, gjelder disse bestemmelsene: Takster: l Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper Gjennomgående takster til/fra øvrige flyginger utført av anbudsselskapet er unntatt, forutsatt at taksten er høyst 40 pst av fullt fleksibel takst l Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene Vilkår ved overgang: l Alle vilkårene operatøren har for overføring av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger, herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive og ikke-diskriminerende 3 ANNET Disse forpliktelsene erstatter forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse for ruten Røst Bodø v v som ble kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 340 av 27 november 1999 og EØS-tilleggets til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr 52 av Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til: Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon , telefaks Hele dette dokumentet er tilgjengelig også på internett: odin dep no/sd/norsk/aktuelt/anbud/index-b-n-a html

18 Nr 41/ NORSK utgave Vedlegg til innføringene av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ruteflyginger Røst Bodø v v JUSTERING AV PRODUKSJON/ANTALL TILBUDTE SETER PRODUKSJONSJUSTERINGSKLAUSUL 1 2 Formål med produksjonsjusteringsklausulen Formålet med produksjonsjusteringsklausulen er å sikre at tilbudt kapasitet i antall seter fra operatøren justeres i tråd med vesentlige endringer i markedets etterspørsel Når passasjertallet øker og overstiger etterfølgende definerte grenseverdier for den til enhver tid faktiske kabinfaktor, her definert som andelen belagte seter til enhver tid, skal operatøren øke antallet tilbudte seter Operatøren kan på samme måte redusere antallet tilbudte seter når etterspørselen reduseres vesentlig Se etterfølgende spesifikasjon i punkt 3 Perioder for måling av kabinfaktor Tidsperiodene hvor kabinfaktoren skal overvåkes og måles går henholdsvis fra og med 1 januar til og med 30 juni og fra og med 1 august til og med 30 november 3 Vilkår for endring av tilbudt setekapasitet 3 1 Vilkår for økning av produksjon Økning i produksjon/antall tilbudte seter skal finne sted når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på enkeltstrekninger som inngår i flyginger omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, er høyere enn 70% Når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på disse strekningene overstiger 70% i periodene nevnt i 2, skal operatøren senest fra og med oppstart av påfølgende IATAtrafikksesong, øke produksjonen/antall tilbudte seter med minst 10% på disse strekningene Produksjonen/antall tilbudte seter skal økes slik at kabinfaktoren ikke overstiger 70% Når produksjonen skal økes i forhold til ovennevnte, kan den nye produksjonen utføres ved bruk av luftfartøy med mindre setekapasitet enn spesifisert i det opprinnelige anbudet, hvis foretrukket av operatøren 3 2 Vilkår for reduksjon av produksjon Reduksjon i produksjon/antall tilbudte seter kan finne sted når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på enkeltstrekninger som inngår i flyginger omfattet av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse, er lavere enn 35% Når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på disse strekningene underskrider 35% i periodene nevnt i 2, kan operatøren redusere produksjonen/antall tilbudte seter med inntil 25% på disse strekningene, fra første dag etter måleperiodens utløp På strekninger med mer enn to daglige avganger i hver retning, skal reduksjon i utført produksjon i samsvar med skje ved redusert antall avganger Unntak fra dette kravet er hvis det benyttes luftfartøy med høyere setekapasitet enn det minimum som er spesifisert i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse, hvor det da kan settes inn mindre luftfartøy, dog ikke med lavere setekapasitet enn den som er spesifisert som minimum i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse

19 Nr 41/ På enkeltstrekninger som bare har en eller to daglige avganger i hver retning, kan reduksjon i produksjon bare skje ved bruk av luftfartøy med lavere setekapasitet enn spesifisert i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse 4 Prosedyrer ved produksjonsendring 4 1 Samferdselsdepartementet har etter loven ansvaret for å godkjenne operatørens forslag til ruteplan, inkludert endringer i produksjon/antall tilbudte seter Det henvises til Rundskriv N-8/97 fra Samferdselsdepartementet, som følger med anbudsdokumentene 4 2 Når produksjonen/antallet tilbudte seter skal økes i henhold til 3 1, skal rutetidene for den nye produksjonen kunne anbefales både av operatøren og av berørte fylkeskommuner 4 3 Hvis produksjonen/antallet tilbudte seter skal økes i henhold til 3 1, og operatøren ikke kommer til enighet med berørte fylkeskommuner for sitt forslag til rutetider for ny produksjon/ nye tilbudte seter i henhold til 4 2, kan operatøren søke godkjennelse for sitt forslag til rutetider for ny produksjon/nye tilbudte seter av Samferdselsdepartementet i henhold til 4 1 Dette betyr ikke at operatøren kan søke godkjennelse for forslag til rutetider som ikke inkluderer den påkrevde produksjonsøkningen Det må foreligge vesentlige grunner for at Samferdselsdepartementet skal kunne godkjenne forslag til rutetider som avviker fra det berørte fylkeskommuner har kunnet anbefale 5 Uendret økonomisk kompensasjon ved endringer i produksjon 5 1 Økonomisk kompensasjon til operatøren forblir uendret når produksjonen skal økes i henhold til Økonomisk kompensasjon til operatøren forblir uendret når produksjonen reduseres i henhold til 3 2

20 Nr 41/ NORSK utgave Ruteflyging Anbudsinnbydelse kunngjort av Norge i henhold til artikkel 4 nr 1 bokstav d) i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr 64a (rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet) for ruteflyginger på strekningen Røst Bodø v v 1 INNLEDNING I henhold til artikkel 4 nr 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr 2408/92 av 23 juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet (http://europa eu int/eur-lex/en/lif/dat/ en_392r2408 html), har Norge besluttet å innføre nye forpliktelser til offentlig tjenesteytelse på ruteflyginger Røst Bodø v v per 1 februar 2002, som kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr C 237 av og S 161 av og dette nummer av EØS-tillegget side /EØS/41/03 Hvis intet luftfartsselskap innen to måneder fra anbudsfristen, jf nr 12 i denne kunngjøringen, har dokumentert overfor Samferdselsdepartementet at det per 1 februar 2002 vil starte ruteflyginger i samsvar med de innførte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ruten Røst Bodø v v, uten å anmode om økonomisk kompensasjon eller markedsbeskyttelse, har Norge besluttet å gjennomføre anbud i samsvar med prosedyrereglene i artikkel 4 nr 1 bokstav d) i nevnte forordning, hvoretter adgangen til ruten fra 1 februar 2002 skal avgrenses til ett luftfartsselskap 2 HVA ANBUDSINNBYDELSEN OMFATTER Innbydelsen gjelder ruteflyginger Røst Bodø v v fra 1 februar 2002 i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, som publisert C 237 av og S 161 av og dette nummer av EØS-tillegget side 14 3 ADGANG TIL Å GI ANBUD Alle luftfartsselskaper som har gyldig lisens i samsvar med rådsforordning (EØF) nr 2407/92 av 23 juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper, kan gi anbud (http://europa eu int/eur-lex/en/lif/dat/ en_392r2407 html) 4 ANBUDSPROSEDYRE Anbudsinnbydelsen skjer i henhold til artikkel 4 nr 1 bokstav d), e), f), g), h) og i) i rådsforordning (EØF) nr 2408/92 Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å avvise alle anbud For sent innkomne anbud og anbud som ikke er i samsvar med anbudsinnbydelsen, vil bli avvist Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandlinger dersom samtlige anbud er ukorrekte, eller dersom det etter anbudsfristens utløp viser seg kun å være én anbyder eller at det på annen måte ikke foreligger tilstrekkelig konkurranse Slike forhandlinger skal være i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse og uten at det foretas vesentlige endringer i de opprinnelige anbudsvilkårene Anbyderen er forpliktet til å opprettholde sitt anbud til valg av anbyder er foretatt 5 TILDELING 5 1 Tildeling skal som hovedregel skje til det anbudet med lavest kompensasjonsbehov for perioden 1 februar mars 2003, jf 5 2 i denne kunngjøringen

21 Nr 41/ I tilfelle tildeling ikke kan skje etter bestemmelsen i 5 1 fordi det foreligger anbud med identiske kompensasjonskrav, skal tildeling skje til det anbudet med høyest tilbudt antall seter for perioden 1 februar mars ANBUDSDOKUMENT Det fullstendige anbudsdokument, som inneholder kunngjøringer av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse, forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med offentlig tjenesteytelse, standardkontrakt og kalkyleskjema kan fås fritt tilsendt fra oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Telefon: Telefaks: Dokumentasjonen er tilgjengelig også på internett: odin dep no/sd/norsk/aktuelt/anbud/index-b-n-a html 7 ØKONOMISK KOMPENSASJON De innsendte anbud skal være i samsvar med kalkyleskjemaet som er inkludert i anbudsdokumentet og eksplisitt angi den kompensasjonen i norske kroner som er nødvendig for den aktuelle rutebetjening i kontraktsperioden 1 februar mars 2003 Anbudene skal baseres på prisnivået for denne perioden Operatøren beholder alle inntekter generert av virksomheten og er fullt ansvarlig for kostnadene Dersom det i kontraktsperioden inntrer vesentlige og uforutsette endringer i de forutsetningene som ligger til grunn for anbudsavtalen, kan det i samsvar med standardkontrakten kreves forhandlinger om revisjon av kontrakten 8 TAKSTER Anbudene skal spesifisere takstene og betingelsene knyttet til disse Takstene skal være i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse offentliggjort C 237 av og S 161 av og dette nummer av EØS-tillegget side 14 9 KONTRAKTENS VARIGHET, ENDRING OG OPPHEVELSE Kontrakten skal gjelde fra 1 februar 2002 og opphøre 31 mars 2003 Det arbeid som er utført i henhold til kontrakten skal gjennomgås sammen med luftfartsselskapet i løpet av de seks første ukene etter kontraktsperiodens utløp Kontrakten må ikke endres med mindre forandringen er i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse Alle endringer av kontrakten skal inngå i en tilleggskontrakt Kontrakten kan sies opp bare av luftfartsselskapet med et varsel på 12 måneder

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 24 9.

Detaljer

3.2.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

3.2.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.6/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 3. årgang 3.2.1996 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 4 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 6. årgang 23.1.1999. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 4 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 6. årgang 23.1.1999. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 4 6. årgang

Detaljer

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1

2005/EØS/34/01 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse Kunngjøring av anbudskonkurranse Norge... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 12. årgang 7.7.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

ISLANDA. Landsbanki Íslands hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y. Kaupþing Búnaðarbanki hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y

ISLANDA. Landsbanki Íslands hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y. Kaupþing Búnaðarbanki hf. Reykjavík Hlutafélag ( 1 ) Y Y ISLANDA Per informazioni supplementari Fjármálaeftirlitið (Autorità di Vigilanza finanziaria) Suðurlandsbraut 32 IS-108 Reykjavík Tel. (354) 525 2700 Fax (354) 525 2727 Nome Sede Forma giuridica: Osservazioni

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 8.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 9.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 10 9.

Detaljer

STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES

STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES 13.10.2005 C 253/9 STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES REPORT OF THE STANDING COMMITTEE OF THE EFTA STATES List of credit institutions authorised in Iceland, Liechtenstein and Norway provided for in

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 54 8.

Detaljer

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank

Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Agria Dyreforsikring ALD Automotive AS Andebu Sparebank Arendal og Omegns Sparekasse Askim Sparebank Atradius NUF Aurland Sparebank Aurskog Sparebank Bamble og Langesund Sparebank Bank 1 Oslo Akershus

Detaljer

NORSK utgave Domstolen

NORSK utgave Domstolen NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 40 8 årgang 16 8 2001 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I 1 2 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 43 8 årgang 30 8 2001 3 4 II 1 2 Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.4.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9337. 10. årgang 10.4.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 18 10. årgang 10.4.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 9.

Detaljer

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste

boliglån Beste boliglån 1 mill: DinBank 1 mill Norsk Familieøkonomi kommenterer De 25 beste De 5 dårligste Beste boliglån 1 mill: DinBank De to siste års vinner av klassen for boliglån 1 million; BNP Paribas, skyves i år ned på 3. plass slått av nettbankene DinBank og BN Bank. Vi ser også her at nettbankene

Detaljer

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

20.6.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.26/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 3. årgang

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK

BESTE BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK BOLIGLÅN 1 MILL: DINBANK I år som i fjor er DinBANK vinneren. Den åpne, glade og ujålete banken som de kaller seg, lever opp til sitt rykte for andre år på rad. Her er det et enkelt bankkonsept, uten jåleri,

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 9. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5221 Kenwood/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 15. årgang 24.7.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi

BOLIGLÅN NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER BESTE 1 MILL DE 25 BESTE DE 5 DÅRLIGSTE. BESTE BANKER Utarbeidet av Norsk Familieøkonomi NORSK FAMILIEØKONOMI KOMMENTERER I år som i fjor vinner BNP Paribas. Banken har vært en gjenganger på toppen av våre rentebarometre år etter år. Postbanken som vinner klassen for lån 2 millioner i år havner

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 18 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 20 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 8.5.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 20 4.

Detaljer

Søksmål anlagt 18. september 2003 av Transportbedriftenes Landsforening og Nor-Way Bussekspress mot EFTAs overvåkningsorgan (Sak E-3/03)...

Søksmål anlagt 18. september 2003 av Transportbedriftenes Landsforening og Nor-Way Bussekspress mot EFTAs overvåkningsorgan (Sak E-3/03)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 61 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 14. årgang 18.10.2007 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 16. årgang 17.9.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 16. årgang 17.9.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 16. årgang 17.9.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 44 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 11. årgang 2.9.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.2.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.5/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 5 2. årgang 23.2.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 34 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 27.7.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 34 7.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 31 ISSN 1022-9310. 11. årgang 17.6.2004 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 11. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 3 nr. 7 i direktiv 77/780/EØF...

Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 3 nr. 7 i direktiv 77/780/EØF... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 7. årgang 26.10.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 50 ISSN 1022-9310. 20. årgang 5.9.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 50 20. årgang 5.9.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 30 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 30.7.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 5.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3609 Cinven/France Télécom Câble-NC Numéricâble)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 6 12. årgang 10.2.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2002/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 9. årgang 25.4.2002 EØS-komiteens beslutning nr. 11/2002

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.17/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 17 2. årgang 11.5.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Ruteflygninger Andenes Bodø v.v. og Andenes Tromsø v.v. (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Ruteflygninger Andenes Bodø v.v. og Andenes Tromsø v.v. (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 14. årgang 20.9.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 6.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 25 9.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4484 Danske NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 14. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.5270 Parcom/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 15. årgang 7.8.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1

2013/EØS/22/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.6813 McCain Foods Group/Lutosa Business)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 20. årgang 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 36 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 7. årgang 10.8.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 36 7. årgang 10.8.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4373 Otto/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 50 13. årgang 12.10.2006 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3151 ThyssenKrupp/Sofedit)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 24 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 14. årgang 3.5.2007 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån.

Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst. lenge. Også BN Bank fortsetter å være i toppen av best på utlån. Beste boliglån 1 mill: Sparebanken Øst I år er de siste års vinner, DinBANK, skjøvet ned til andreplass av vinneren Sparebanken Øst, som er en del av samme bankkonsept. Som i fjor troner også den mindre

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 37 15. årgang 26.6.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 33 ISSN 1022-9337. 10. årgang 3.7.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 33 10. årgang 3.7.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 1 15. årgang 5.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS 13.10.1994 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.38/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 1. årgang 13.10.1994

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 15. årgang 24.4.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 31 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 6.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 31 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 2006/EØS/39/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4265 Philips/Avent)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 13. årgang 3.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 59 15. årgang 2.10.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 32 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 13.8.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 32 5.

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Ruteflyginger Finnmark og Nord-Troms 7. juli mars 2007

Anbudsinnbydelse. Ruteflyginger Finnmark og Nord-Troms 7. juli mars 2007 Ruteflyginger Finnmark og Nord-Troms 7. juli 2004 31. mars 2007 INNHOLD I INFORMASJON OM ANBUDSPROSESSEN - PRAKTISKE FORHOLD... 3 II FORPLIKTELSER TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE... 5 1: - RUTER MELLOM KIRKENES,

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 14 12. årgang 24.3.2005 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 19. årgang 30.8.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 19. årgang 30.8.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Ruteflygninger i Finnmark og Nord-Troms (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse... 10

Ruteflygninger i Finnmark og Nord-Troms (Norge) Kunngjøring av anbudskonkurranse... 10 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 42 13. årgang 24.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1926 - TELEFÓNICA/TYCO/JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 7. årgang 20.7.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

18.7.1996 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 3. årgang 18.7.1996 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)... 01 Nr.40/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 3. årgang 4. Den rådgivende komité for EØS

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 17. årgang 22.7.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 43 ISSN 1022-9310. 16. årgang 13.8.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 16. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 33 8 årgang 28 6 2001 4 II III Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 21 16. årgang 23.4.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 15. årgang 20.3.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 51 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 51 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 17. årgang 23.9.2010 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.15/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 15 2. årgang

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 31 1. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 16. årgang 26.2.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 12 16. årgang 26.2.2009 4. Den rådgivende komité

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 21. årgang 30.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 21. årgang 30.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3478 RIVR/Petroplus)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS

EØS-tillegget ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 9.9.2010 utgave EØS-ORGANER EØS-rådet NORSK EØS-komiteen Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 17. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 6.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 19 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 40 ISSN 1022-9310. 19. årgang 19.7.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 40 19. årgang 19.7.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 28 11. årgang 3.6.2004 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 11 i direktiv 2000/12/EF... 1

Liste over godkjente kredittinstitusjoner i Island, Liechtenstein og Norge i henhold til artikkel 11 i direktiv 2000/12/EF... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 60 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 74 ISSN 1022-9310. 20. årgang 20.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 74 20. årgang 20.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 25 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 12.6.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 25 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 12.6.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 25 4.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 51 12. årgang 13.10.2005 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 3.9.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 35 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 3.9.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 5.

Detaljer