Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014"

Transkript

1 Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

2 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Metodikk og utvalg Definisjoner og tilnærming Utvalg 8 4. Resultater fra undersøkelsen Risikofri rente i avkastningskravet Markedsrisikopremie Sammenheng mellom risikofri rente og markedsrisikopremie Småbedriftspremie Kontrollpremie Langsiktig inflasjonsforventning Langsiktig nominell resultatvekst Investeringshorisont Eierstrukturs påvirkning på avkastningskravet Observerbar markedsrisikopremie på Oslo Børs (OBX) Fremgangsmåte og forutsetninger Resultater Konklusjon Metode 24 2 Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

3 1. Introduksjon PwC har i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) for tredje året på rad gjennomført undersøkelsen Risikopremien i det norske markedet. Undersøkelsen er basert på svar fra 188 av NFFs medlemmer, som tilsvarer en svarprosent på 17%. Tilsvarende undersøkelser har blitt gjennomført årlig av blant annet PwC Sverige siden Formålet med studien er å få et innblikk i norske aktørers oppfatning av størrelsen på markedsrisikopremien, risikofri rente, småbedriftspremie (small stock premium), kontrollpremie, langsiktig inflasjon og resultatvekst i det norske markedet. Undersøkelsens respondenter er analytikere og økonomer med erfaring fra det norske finans- og aksjemarkedet. Respondentene arbeider med investeringer, verdivurderinger og finansielle analyser samt gir råd til aktører i det norske markedet og således kan deres formening knyttet til de ulike parameterne gi en indikasjon på markedets syn på sentrale finansielle størrelser i Norge. Vi har en intensjon om at undersøkelsen hvert år kan kompletteres med ett eller flere dagsaktuelle eller etterspurte tema, som også kan videreføres i senere utgaver. Basert på innspill fra NFF, har vi i årets undersøkelse valgt å inkludere to nye spørsmål; Endres din vurdering av risikopremien ved endring i risikofri rente? og Hva bør benyttes som kontrollpremie på Oslo Børs (premie på børskurs for å kjøpe alle aksjene i et selskap)? Undersøkelsen inkluderer også en overordnet analyse av observerbar markedsrisikopremie på Oslo Børs. Ved å ta utgangspunkt i selskapsverdier og konsensus kontantstrømestimater, har vi beregnet et implisitt avkastningskrav og risikopremie. Den implisitte risikopremien er basert på markedsdata fra 24 selskaper på OBX per 30. september 2013 og er beregnet for perioden 2010 til svar Undersøkelsen baseres på svar fra 188 av NFFs medlemmer som tilsvarer en svarprosent på 17% Risikopremien i det norske markedet 2013 og

4 2. Oppsummering av årets undersøkelse Hovedfunnene i årets studie er følgende: Markedsrisikopremien i det norske markedet ligger på 5% for 2013 og 2014, og er uendret fra 2011 og årig statsobligasjon benyttes i størst grad som risikofri rente i det norske markedet. I likhet med tidligere år bemerker flere av respondentene at risikofri rente varierer med lengden på underliggende kontantstrøm, således kan den risikofrie renten være situasjonsbetinget. Respondentene er delte i synet på hvorvidt en endring i risikofri rente påvirker markedsrisikopremien. Flere bemerker at hvorvidt man endrer syn på risikopremien er betinget av hva som ligger bak rentejusteringen. Hovedvekten av aktørene benytter et påslag (small stock premium) i avkastningskravet for små selskaper. For selskaper med markedsverdi over 2 milliarder er det relativt stor enighet blant respondentene om størrelsen på påslaget, mens det er større spredning i svarene for selskaper med verdi under 0,5 milliarder. Median kontrollpremie for selskaper på Oslo Børs ligger mellom 20%-30%. Forventet langsiktig inflasjon og nominell resultatvekst har begge en median på 2,5%. I likhet med tidligere års undersøkelser er det ingen entydige svar hva gjelder investeringshorisont for investeringer i aksjer blant respondenten. Median horisont er på 6-8 år. En stor andel av respondentene (75%) mener at eierstruktur påvirker avkastningskravet som settes på enkeltselskaper. 31% av respondentene mener at statlig eierskap øker avkastningskravet. En overordnet analyse av risikopremien på Oslo Børs indikerer en implisitt markedsrisikopremie på 5,6%. Analysen bygger på en kontrollpremie på 25%. 4 Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

5 2013 undersøkelse 2012 undersøkelse Tema Hovedfunn Svarprosent Hovedfunn Svarprosent Markedsrisikopremie Median 2013 og 2014: 5,0% Vektet snitt 2013 og 2014: 5,1% Median 2012 og 2013: 5,0% Vektet snitt 2012 og 2013: 5,0% Risikofri rente 10-årig statsobligasjon 50 % 10-årig statsobligasjon 44 % 5-årig statsobligasjon 18 % 5-årig statsobligasjon 20 % Sammenheng risikofri rente og Ja 48 % markedsrisikopremie Nei 52 % Small stock premium Benyttes 83 % Benyttes 81 % Markedsverdi over 5 mrd Median 0% Median 0% Markedsverdi 2-5 mrd Median 0,0% - 1,0% Median 0,0% - 1,0% Markedsverdi 1-2 mrd Median 1,0% - 2,0% Median 1,0% - 2,0% Markedsverdi 0,5-1 mrd Median 2,0% - 3,0% Median 2,0% - 3,0% Markedsverdi 0,1-0,5 mrd Median 3,0% - 4,0% Median 3,0% - 4,0% Markedsverdi 0-0,1 mrd Median 4,0% - 5,0% Median 4,0% - 5,0% Kontrollpremie Median 20% - 30% Inflasjon Median: 2,5% Vektet snitt: 2,3% Resultatvekst Median: 2,5% Vektet snitt: 2,8% Median: 2,5% Vektet snitt: 2,3% Median: 2,5% Vektet snitt: 2,7% Investeringshorisont Median: 6-8 år Median: 4-6 år Vektet snitt: 7,0 år Vektet snitt: 7,2 år Eierstruktur Påvirker avkastningskravet 75 % Påvirker avkastningskravet 76 % Statlig eierskap Ingen påvirkning 57 % Ingen påvirkning 56 % Øker avkastningskravet 31 % Øker avkastningskravet 32 % Reduserer avkastningskravet 12 % Reduserer avkastningskravet 13 % Observert markedsrisikopremie på Oslo Børs Median: 5,6% Risikopremien i det norske markedet 2013 og

6 3. Metodikk og utvalg 3.1. Definisjoner og tilnærming I denne delen redegjøres det for viktige konseptuelle definisjoner benyttet i undersøkelsen samt metodiske forutsetninger. Risikofri rente Risikofri rente er den avkastningen som kan oppnås på sikre verdipapirer, det vil si at det er full sikkerhet for å oppnå nominell avkastning. Risikofri rente er i undersøkelsen definert som den risikofrie renten som bør benyttes i avkastningskravet til egenkapitalen for norske selskaper. Avkastningskravet for egenkapitalen (r e ) er gitt ved CAPM: der rf = risikofri rente, ß= beta, rm - rf = markedsrisikopremien. Markedsrisikopremien Markedsrisikopremien kan referere til tre ulike konsepter 1) : 1. Påkrevd markedsrisikopremie (required market risk premium): Den meravkastningen en investor krever på en diversifisert portefølje (markedet) i forhold til risikofri rente. Denne benyttes for å kalkulere avkastningskravet til egenkapitalen (CAPM). 2. Historisk markedsrisikopremie: Den historiske meravkastningen som aksjemarkedet har gitt over (risikofrie) statsobligasjoner. 3. Forventet markedsrisikopremie: Den forventede meravkastningen gitt ved investeringer i aksjemarkedet i forhold til (risikofrie) statsobligasjoner. I denne studien undersøkes det førstnevnte konseptet av markedsrisikopremien. Det vil si den langsiktige markedspremien, definert som forskjellen mellom avkastningskravet og risikofri rente, respondenten ville ha benyttet for Oslo Børs i 2012 og Det finnes to tilnærminger som vanligvis anvendes ved undersøkelser for nivået på risikopremien på aksjemarkedet; måling av premien ex post eller ex ante. Måling av risikopremien ex post innebærer i korthet sammenligning av avkastning oppnådd gjennom kapitalplasseringer i aksjeporteføljer over lengre perioder og avkastning oppnådd ved kapitalplassering i risikofrie instrumenter over lengre perioder. I følge Dimson et al. (2006) har Norge i gjennomsnitt hatt en årlig markedsrisikopremie i perioden 1900 til 2005 på 5,7% basert på et aritmetisk gjennomsnitt og 3,1% basert på et geometrisk gjennomsnitt. Risikopremiestudier ex ante baseres på markedsaktørers krav til aksjeplasseringers avkastning utover den risikofrie renten. Jamfør definisjonen på markedsrisikopremien som benyttes i denne studien vil en ex ante metodikk bli benyttet i denne undersøkelsen. En mulig tilnærming til beregning av markedets risikopremie er å analysere noterte selskaper på Oslo Børs. Ved å ta utgangspunkt i selskapsverdier (entrepriseverdier) og konsensus kontantstrømestimater estimert av analytikere, kan det beregnes impliserte avkastningskrav og risikopremie slik at nåverdien av fremtidig inntjening samsvarer med entrepriseverdien. En overordnet analyse av observerbar markedsrisikopremie basert på denne metoden presenteres i kapittel 5. 1) Pablo Fernández, Market Risk Premium: Required, historical and expected, WP No 574, October Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

7 Småbedriftspremie Småbedriftspremien er et tillegg til avkastningskravet for egenkapitalen som følge av at små bedrifter historisk sett har hatt høyere avkastning enn større selskaper, samtidig som det kan være knyttet høyere risiko og eierkostnad til små selskaper (større avhengighet til nøkkelpersoner, enkeltprodukter eller kunder). Selskapets størrelse er definert ut i fra selskapets markedsverdi. Undersøkelsen kartlegger hvorvidt respondentene mener det bør benyttes en småbedriftspremie samt størrelsen på det eventuelle påslaget. Kontrollpremie Kontrollpremien er en premie som investorer antas å være villige til å betale for en kontrollpost i forhold til en minoritetspost i et selskap. Premien knyttes til større innflytelsesmulighet, som for eksempel større beslutningsmulighet og mulighet for å skape tilleggsverdier gjennom utvikling av synergier med andre virksomheter. Når en skal vurdere nivået på kontrollpremien bør en ta hensyn til de spesielle forhold som karakteriserer selskapet og den aktuelle aksjeposten som skal vurderes. Langsiktig inflasjonsforventning Inflasjon defineres som vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon kan måles ved veksten i konsumprisindeksen (KPI). Norges Bank styrer pengepolitikken etter et inflasjonsmål om lav og stabil prisstigning med en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5%. Det tas i utgangspunktet ikke hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser. Undersøkelsen kartlegger respondentenes forventning til langsiktig inflasjon i det norske markedet. Langsiktig inflasjonsforventning er i denne undersøkelsen definert som forventning til fremtidig inflasjon lenger enn fem år frem i tid. Langsiktig nominell resultatvekst i Gordons vekstformel Gordons vekstformel antar at verdien av en fremtidig evig kontantstrøm er lik nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer. Formelen benyttes ofte for å beregne en terminalverdi, TV t, på et gitt tidspunkt, t, der det forutsettes at fremtidige årlige kontantstrømmer, CF t, vokser med en årlig konstant rate g. Når avkastningskravet er lik w, uttrykkes sammenhengen mellom verdi, kontantstrøm, vekst i kontantstrøm og avkastningskrav slik: Formelen kan også benyttes for å beregne prisen på aksje. Kontantstrømmene vil da ta form av fremtidige utbyttebetalinger som vokser med en årlig konstant nominell vekstrate. Undersøkelsen kartlegger hvilken nominell resultatvekst respondentene vil benytte når de gjør beregninger ved hjelp av Gordons vekstformel. Langsiktig nominell resultatvekst er i denne undersøkelsen definert som forventning til fremtidig resultatvekst lenger enn fem år frem i tid. Risikopremien i det norske markedet 2013 og

8 3.2. Utvalg Undersøkelsens utvalg er Norske Finansanalytikeres Forenings (NFFs) medlemmer. NFF er et stort norsk nettverk av analytikere og økonomer med erfaring fra det norske finans- og aksjemarkedet. Nettverkets medlemmer anses derfor for å ha gode forutsetninger for å besvare undersøkelsen, samtidig som dette er aktører som i stor grad utarbeider analyser, verdivurderinger og gir finansielle råd for aktører i det norske markedet. Således kan deres formening gi en indikasjon på Figur 3.1: Respondenter fordelt på arbeidsområde Antall Bank Kapitalforvaltning Finance Corporate Verdipapirhandel markedets syn på sentrale finansielle størrelser i det norske markedet. Totalt ble undersøkelsen sendt til e-postadresser, og i perioden 1. november til 18. november 2013 mottok vi 188 svar. Dette tilsvarer en svarprosent på 17%. Respondentene ble spurt i hvilken av følgende kategorier de arbeider: Bank, 60 kapitalforvaltning, corporate finance, verdipapirhandel, private equity, Antall Bank Private Regnskap/ Finansiell Equity revisjon rådgivning Antall Kapitalforvaltning Finance Corporate Verdipapirhandel Kapitalforvaltning Corporate Finance Respondentenes arbeid innbefatter ikke bruk av avk.krav - Annet Verdipapirhandel regnskap/revisjon, finansiell rådgivning eller annet. Resultatene viser at høyest andel av respondentene arbeider innenfor kapitalforvaltning (28%), mens 19% jobber innenfor kategorien annet, se figur 3.1. Flere av respondentene i kategorien annet har oppgitt at de arbeider i ulike finans- og lederstillinger, som M&A eller CFO. Enkelte har også oppgitt at de arbeider innenfor industrier som shipping og olje og gass, eller med risikostyring og analyse. Bank Private Regnskap/ Finansiell Annet Respondentenes Equity revisjon arbeid rådgivning innbefatter ikke bruk av avk.krav Respondentenes arbeid innbefatter bruk av avk.krav Private Reg Equity rev Respondenten innbefatter bru Respondentenes arbeid innbefatter ikke bruk av avk.krav Respondentenes arbeid innbefatter bruk av avk.krav Respondentene ble også spurt om de arbeider med investeringer, verdivurderinger eller andre oppgaver som innbefatter bruk av avkastningskrav. Totalt svarte 160 (86%) av respondentene at de arbeider med denne type oppgaver og 14% at de ikke arbeider med denne type oppgaver. Alle data er analysert opp i mot denne karakteristikken og det er påpekt dersom svarene fra respondentene som ikke arbeider med avkastningskrav avviker fra de resterende respondentenes svar. En interessant karakteristikk ved respondentene er hvorvidt de svarer på vegne av seg selv eller på vegne av selskapet de arbeider for når de uttaler seg om de ulike temaene i undersøkelsen. 160 (86%) av respondentene har svart på vegne av eget syn, mens 14% har svart på selskapets vegne, se figur 3.2. Dette er en ønskelig fordeling da dette indikerer at respondentene har basert seg på sine kvalifiserte meninger og ikke fastsatte standarder fra selskapet de arbeider for. Svarene på de ulike spørsmålene er også analysert opp mot denne respondentkarakteristikken, og eventuelle utslag er bemerket i rapporten. Figur 3.2: Respondentkarakteristikk 14 % 14 % 86 % 86 % Selskapets vegne Eget syn Selskapets vegne Eget syn 8 Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

9 4. Resultater fra undersøkelsen 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet Respondentene ble spurt om hva som bør benyttes som risikofri rente i avkastningskravet til egenkapitalen for norske selskaper. Respondenter som svarer at 10-årig statsobligasjon bør benyttes er økt fra 44% til 50%. 18% svarer at 5-årig statsobligasjon bør benyttes og 12% mener mener at 3-måneds pengemarkedsrente (NIBOR) bør benyttes. Resultatene fordeler seg relativt likt med svarene for fjorårets undersøkelse, se figur 4.1. Respondentene som svarte at de bruker andre som risikofri rente er redusert fra 10% til 6%. Flere av disse har kommentert at de benytter en risikofri rente som samsvarer med horisonten på den aktuelle kontantstrømmen. Flere oppgir at de benytter ulike swaprenter, amerikanske obligasjonsrenter eller realrente kombinert med inflasjonsforventning. Enkelte kommenterer også at de ville benyttet lange obligasjonsrenter, men at disse i de siste årene har vært på et lavere nivå enn Norges banks inflasjonsmål og at dette kan skape utfordringer med negativ realrente. Utfordringer knyttet til negativ realrente påpekte vi også i de tidligere undersøkelsene. Lave rentenivåer kan resultere i en risikofri rente som er lavere enn forventet inflasjon dersom man benytter lange statsobligasjoner som risikofri rente. Dersom man skal estimere en kontantstrøm med terminalverdi, og avkastningskravet er basert på et instrument med rente under inflasjonsforventning, gir dette implisitt en negativ risikofri realrente i terminalverdien. I november i fjor (2012) lå eksempelvis 10-årig statsobligasjon rundt 2,0%, men i løpet av dette året har rentenivået gått noe opp og per 21. november 2013 var en 10-årig statsobligasjon på 2,9%. Fjorårets rentenivå og en inflasjon på 2,5% indikerte en negativ realrente. Dette kan føre til at enkelte aktører i ulike perioder vil være nødt til å revurdere hvilke instrumenter som benyttes som risikofri rente i avkastningskravet. I årets undersøkelse finner vi at det er noen forskjeller i nivået på markedspremien mellom respondentene som arbeider med avkastningskrav til daglig og respondentene som ikke gjør det. Mens 53% av de som arbeider med avkastningskrav svarer at de benytter 10-årig statsobligasjon, svarer kun 37% av de som ikke jobber med avkastningskrav at de benytter 10-årig statsobligasjon og 22% benytter 3-måneds pengemarkedsrente (NIBOR). Vi finner også forskjeller mellom respondentene som svarer på vegne av sitt eget syn eller på vegne av selskapet. Hele 70% som svarer på selskapets vegne ville benyttet 10-årig statsobligasjon, mot 47% av de som svarer basert på eget syn. Respondenter som svarer at 10-årig statsobligasjon bør benyttes er økt fra 44% til 50% Figur 4.1: Risikofri rente 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3 mnd pengemarkedsrente (NIBOR) 3-årig statsobligasjon 5-årig statsobligasjon 10-årig statsobligasjon 3% Syntetisk 30-årig statsobligasjon Andre Risikopremien i det norske markedet 2013 og

10 4.2. Markedsrisikopremie 41% ville benyttet en markedspremie på for % Figur 4.2: Markedsrisikopremien 2013 og % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 3,5% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% > 8,0% Figur 4.3: Markedsrisikopremien 2013 I figur 4.2 presenteres respondentenes syn på hva de ville benyttet som langsiktig markedspremie på Oslo Børs for årene 2013 og 2014, definert som forskjellen mellom avkastningskravet og risikofri rente. Størst andel av respondentene, 39%, ville benyttet en markedspremie på 5,0% for Andelen er noe høyere for 2014, der 41% svarer at de ville benyttet en markedspremie på 5,0%. I fjorårets undersøkelse ble også respondentene spurt om hva de ville benyttet som markedsrisikopremie for Figur 4.3 viser at en høyere andel mener at risikopremien for 2013 ligger på 5,0% i årets undersøkelse sammenlignet med fjoråret. Synet for ett år siden var mer spredt og flere av respondentene svarte at premien lå lavere enn 5,0%. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 3,5% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% > 8,0% 2012 undersøkelse 2013 undersøkelse Ved beregning av vektet snitt for markedsrisikopremien får man en gjennomsnittlig risikopremie på 5,1% for både 2013 og 2014, se tabell 4.4. Medianen indikerer en markedsrisikopremie på 5,0% for begge årene. Sammenlignet med 2012 er det ingen markante endringer i nivået på markedsrisikopremien. Spredningen i svarene er vist i figur Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

11 Tabell 4.4 Markedsrisikopremie Vektet snitt 5,2 % 5,0 % 5,1 % 5,1 % Median 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Kvartil 1 4,5 % 4,0 % 4,5 % 4,5 % Kvartil 3 6,0 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % Figur 4.5: Markedsrisikopremien - spredning i svarene 9% 8% 7% 6% 5% Ser man nærmere på hva respondentene innenfor de respektive arbeidsområdene mener om markedsrisikopremien i 2014, finner man basert på snittberegning at aktørene innen private equity og regnskap/revisjon vil benytte en noe høyere markedsrisikopremie enn de øvrige aktørene. Aktører innen verdipapirhandel og kapitalforvaltning ligger på et noe lavere nivå, dog er forskjellene små (se figur 4.6). Det er ingen vesentlige forskjeller i nivået på markedspremien mellom respondentene som arbeider med avkastningskrav til daglig og respondentene som ikke gjør det, eller mellom respondentene som svarer på vegne av sitt eget syn eller på vegne av selskapet. 4% 3% 2% 1% 0% Observasjoner Figur 4.6: Gjennomsnittlig markedspremie 2014 Antall respondenter innen hvert arbeidsområde er angitt i parentes i figuren. 5,6 % 5,4 % 5,2 % 5,0 % 4,8 % 4,6 % 4,4 % Bank (26) Kapitalforvaltning (51) Corporate Finance (18) Verdipapirhandel (12) Private Equity (9) Regnskap/ revisjon (12) Finansiell rådgivning (19) Annet (33) 2014 vektet snitt 2014 median Risikopremien i det norske markedet 2013 og

12 Tabell 4.7: Fernandéz et al (2013) markedsrisikopremie Land Gj.snitt Median Antall Gj.snitt Median Antall Gj.snitt Median Antall Frankrike 6,1 % 6,0 % 134 5,9 % 6,0 % 82 6,0 % 6,0 % 45 Sverige 6,0 % 5,9 % 50 5,9 % 6,0 % 58 5,9 % 5,5 % 38 Norge 6,0 % 6,0 % 51 5,8 % 5,5 % 58 5,5 % 5,0 % 30 USA 5,7 % 5,5 % ,5 % 5,4 % ,5 % 5,0 % Danmark 6,4 % 5,9 % 6 5,5 % 5,0 % 43 5,4 % 4,5 % 12 Finland 6,8 % 6,0 % 7 6,0 % 6,0 % 37 5,4 % 4,7 % 18 Tyskland 5,5 % 5,0 % 343 5,5 % 5,0 % 281 5,4 % 5,0 % 71 UK 5,5 % 5,0 % 247 5,5 % 5,0 % 171 5,3 % 5,0 % 930 Fernandéz et al. (2013) gjennomførte i mai-juni 2013 en internasjonal undersøkelse om størrelsen på markedsrisikopremien som benyttes for å beregne avkastningskravet til egenkapitalen. Deres definisjon av risikopremien samsvarer således med vår definisjon av markedsrisikopremien. Undersøkelsen retter seg mot professorer, analytikere og ledelsen i ulike selskaper i 51 land og har altså et bredere utvalg enn vår undersøkelse. Fernandéz undersøkelse indikerer et høyere nivå på risikopremien i det norske markedet; 6,0% både basert på vektet snitt og median. Dette er basert på svar fra 51 respondenter. Se tabell 4.7. PwC Sverige gjennomfører årlig en undersøkelse av markedsrisikopremien i det svenske markedet. I 2012 var markedspremien 5,8% og 5,6% basert på henholdsvis aritmetisk snitt og median, altså et noe høyere snitt enn fjorårets resultat for det norske markedet. Årets svenske undersøkelse av markedsrisikopremien for 2013 indikerer en økning sammenlignet med fjoråret, se figur 4.8. Svarene impliserer en markedsrisikopremie i det svenske aksjemarkedet på 6,0% og 6,1% basert på henholdsvis aritmetisk snitt og median. Dette er det høyeste nivået som er oppnådd i de årene undersøkelsen har blitt gjennomført ( ) og tilsvarer en økning på henholdsvis 1,5 og 1,6 prosentpoeng sammenlignet med Den svenske undersøkelsen baserer seg på 36 respondenter. Figur 4.8: Risikopremien i det svenske markedet % 6% 5% 4,6 % 4,3 % 4,3 % 4,5 % 4,3 % 4,9 % 5,4 % 4,6 % 4,5 % 5,8 % 6,0 % 4% 3% 2% 1% 0% Jan 03 Feb04 Feb 05 Jan 06 Feb 07 Feb 08 Feb 09 Mar 10 Mar 11 Mar 12 Mar Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

13 4.3. Sammenheng mellom risikofri rente og markedsrisikopremie Respondentene er delte i meningen om hvorvidt en endring i risikofri rente endrer deres vurdering av risikopremien. 48% mener at deres vurdering av risikopremien endres ved en endring i den risikofrie renten, se figur 4.9. Flere av respondentene bemerker at det ikke er en ubetinget sammenheng mellom risikofri rente og markedsrisikopremie, men at svaret er betinget av hva som ligger bak en rentejustering. Det er også flere som påpeker at usikkerhet i markedet blir hensyntatt som usikkerhet i selskapets kontantstrøm, og ikke i avkastningskravet. Figur 4.9: Sammenheng mellom vurdering av risikopremie og risikofri rente 48 % 52 % Når vi krysser svaret på spørsmålet opp mot hvorvidt respondentene arbeider med avkastningskrav til daglig og respondentene som ikke gjør det, finner vi at det er en forskjell i resultatet. De som jobber med avkastningskrav er fortsatt delte i synet, mens de som ikke jobber med krav er noe mer samstemte i at en endring i risikofri rente ikke medfører en endring i synet på markedsrikopremien (69% svarer Nei ). Ja Nei Risikopremien i det norske markedet 2013 og

14 4.4. Småbedriftspremie Spredningen på respondentenes svar vedrørende størrelsen på småbedriftspremien er større jo mindre selskapet antas å være I undersøkelsen kartlegges det hvorvidt respondentene mener det bør benyttes en småbedriftspremie, en såkalt small stock premium, i avkastningskravet for små selskaper. 83% mener at det bør benyttes et slikt påslag i avkastningskravet for små selskaper, se figur Til sammenligning svarte 81% det samme i fjorårets undersøkelse og 77% i undersøkelsen i Bakgrunnen for å benytte en småbedriftspremie er at det kan være knyttet høyere risiko til små selskaper. Denne risikoen knytter seg blant annet til at små selskapers fremtidige kontantstrømmer i stor grad kan være avhengige av nøkkelpersoner, enkeltprodukter eller kunder og at de kan ha utfordringer med å få finansiering. Det er utbredt praksis å justere for slike forhold, men det er forskjellig praksis om det justeres for denne økte risikoen direkte i kontantstrømmen eller ved hjelp av en småbedriftspremie eller andre typer påslag i avkastningskravet. Respondentene som mener at det bør benyttes en småbedriftspremie i avkastningskravet ble spurt om å angi den prosentvise størrelsen på premien gitt selskapets markedsverdi. Figur 4.11 viser gjennomsnittlig småbedriftspremie for selskaper av ulik størrelse basert på medianen. Respondentene som ikke benytter småbedriftspremie er ikke inkludert i resultatene nedenfor. Figur 4.10: Small stock premium 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Benytter småbedriftspremie Benytter ikke småbedriftspremie 81% mener at det bør benyttes et påslag i avkastningskravet for små selskaper Figur 4.11: Small stock premium - Median 0,0 % Over 5 mrd 2-5 mrd NOK 1-2 mrd NOK 0,5-1 mrd 0,1-0,5 mrd 0-0,1 mrd Markedsverdi 14 Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

15 I tråd med forventing øker størrelsen på småbedriftspremien jo mindre markedsverdi selskapet har. Basert på median av svarene bør det ikke benyttes en småbedriftspremie for selskaper med markedsverdi over 5 milliarder. For selskaper med markedsverdi fra 2-5 milliarder viser medianen at det bør benyttes et påslag på 0-1%. For selskaper med verdi 1-2 milliarder indikerer undersøkelsen at det bør benyttes et påslag på 1-2% i avkastningskravet, og for selskaper med verdi 0,5-1 milliarder et påslag på 2-3%. Videre viser undersøkelsen at for selskaper med verdi fra 0,1-0,5 milliarder bør et påslag på 3-4% benyttes, mens selskaper med markedsverdi fra 0-0,1 milliarder bør ha et påslag på 4-5%. Disse resultatene sammenfaller med det vi så i fjorårets undersøkelse. Tabell 4.12 oppsummerer både vektede snitt og median på småbedriftspremien for undersøkelsen i 2011, 2012 og 2013, gitt de ulike intervallene i markedsverdi.respondentene som svarte at det ikke bør benyttes en småbedriftspremie i avkastningskravet benytter samme nivå på markedsrisikopremien som resten av respondentene. Tilsvarende undersøkelse gjennomført for det svenske markedet av PwC Sverige, viser at resultatene for bruk av småbedriftspremie er relativt sammenfallende. Om lag 75% av respondentene i den svenske undersøkelsen svarer at de benytter en småbedriftspremie i avkastningskravet. Gjennomsnittlig størrelse på småbedriftspremien er presentert i tabell Premien for selskapet med børsverdi over 5 milliarder svenske kroner er angitt til 0,5%, sammenlignet med 0,8% for selskaper med markedsverdi over 5 milliarder norske kroner. Småbedriftspremien for svenske selskaper med markedsverdi på 2 milliarder svenske kroner er anslått til 1,2%, som samsvarer med premien for norske selskaper med markedsverdi mellom 2 og 5 milliarder norske kroner. Størrelsen på premien for de minste selskapene ligger på et noe høyere nivå for de norske selskapene enn de svenske selskapene. Tabell Småbedriftspremie Vektet snitt* Median Vektet snitt* Median Vektet snitt* Median Markedsverdi over 5 mrd 0,8 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,9 % 0,0 % Markedsverdi 2-5 mrd 1,2 % 0% - 1% 1,3 % 0% - 1% 1,5 % 0% - 1% NOK Markedsverdi 1-2 mrd 1,9 % 1% - 2% 2,0 % 1% - 2% 2,1 % 1% - 2% NOK Markedsverdi 0,5-1 mrd 2,7 % 2% - 3% 2,9 % 2% - 3% 2,9 % 2% - 3% NOK Markedsverdi 0,1-0,5 3,6 % 3% - 4% 3,9 % 3% - 4% 3,6 % 3% - 4% mrd NOK Markedsverdi 0-0,1 mrd NOK 4,6 % 4% - 5% 4,5 % 4% - 5% 4,5 % 3% - 4% *Vektet snitt er beregnet som midtpunktet i intervallet. Tabell 4.13 Småbedriftspremie - Sverige Feb 2007 Feb 2008 Feb 2009 Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013 Børsverdi 5 mrd SEK 1,0 % 0,6 % 1,2 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,5 % Børsverdi 2 mrd SEK 1,3 % 1,3 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % Børsverdi 0,5 mrd SEK 2,0 % 2,5 % 2,6 % 2,2 % 2,6 % 2,6 % 2,4 % Børsverdi 0,1 mrd SEK 3,1 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % 3,8 % 3,9 % 3,7 % Risikopremien i det norske markedet 2013 og

16 Figur 4.14: Markedsverdi over 5 mrd og 2-5 mrd 70% 60% 50% 40% Basert på median, bør det ikke benyttes en småbedriftspremie for selskaper med markedsverdi over 5 milliarder 30% 20% 10% 0% 0 % 0%-1% 1%-2% 2%-3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% 7%-8% > 8,0% Over 5 mrd NOK 2-5 mrd NOK Figur 4.15: Markedsverdi 1-2 mrd og 0,5-1 mrd 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 % 0%-1% 1%-2% 2%-3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% 7%-8% > 8,0% 1-2 mrd NOK 0,5-1 mrd NOK Figur 4.16: Markedsverdi 0,1-0,5 mrd og 0-0,1 mrd 25% 20% Spredningen i respondentenes svar vedrørende størrelsen på småbedriftspremien er større jo mindre selskapet antas å være. Det vil si at standardavviket er høyere og at svarene er mindre entydige for de mindre selskapene. Figurene viser svarandelen for de ulike småbedriftspremiene for selskaper av ulik størrelse. I figur 4.14 ser vi en tydelig høyreskjev fordeling der nesten 60% av respondentene mener at risikopåslaget bør være lik 0 for selskaper over 5 milliarder og 20% mener den bør settes mellom 0-1%. Denne skjevheten avtar med reduksjon i selskapenes markedsverdi. I figur 4.16 for de minste selskapene ser vi at 20% av respondentene mener at det bør benyttes en småbedriftspremie fra 2-3%, samtidig som om lag 15% mener at småbedriftspremien bør være 4-5% og et likt antall respondenter mener at premien bør være over 8%. Det er altså et betydelig sprik mellom hva de ulike respondentene mener er korrekt småbedriftspremie for selskaper med markedsverdi fra 0,5 milliarder og mindre. 15% 10% 5% 0% 0 % 0%-1% 1%-2% 2%-3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% 6%-7% 7%-8% > 8,0% 0,1-0,5 mrd NOK 0-0,1 mrd NOK 16 Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak

Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-42-8 Rentebestemmelser for beskatning av kraftforetak På oppdrag fra Energi Norge 5. september 2013 THEMA Rapport 2013-29 Side 2 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Boligderivater: Et studie av et potensielt nytt marked. Norges Handelshøyskole (NHH) Masteroppgave, Finans Juni 2010, Bergen

Norges Handelshøyskole. Boligderivater: Et studie av et potensielt nytt marked. Norges Handelshøyskole (NHH) Masteroppgave, Finans Juni 2010, Bergen Norges Handelshøyskole Boligderivater: Et studie av et potensielt nytt marked Anders Lund Alex Madsen Norges Handelshøyskole (NHH) Masteroppgave, Finans Juni 2010, Bergen Veileder: Førsteamanuensis Jøril

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs Karoline Opstad Strand Veileder: Førsteamanuensis Trond Døskeland Masteroppgave i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer -Studie av Islamske finansieringsmetoder Av Cengiz Taspinar Veileder: Aksel Mjøs Masterutredning i Finansiell

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

God kommunikasjon god avkastning?

God kommunikasjon god avkastning? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 God kommunikasjon god avkastning? En empirisk test av avkastning og Norsk Anbefaling for Eierskap og Selskapsledelse. Av Øyvind Rustad Pedersen Veileder: Eirik

Detaljer

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS -

- Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Ruben L. Hakkebo Richard Eikeland Stian Ekle Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Verdivurdering av Netledger Frilansregnskap AS - Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim Studium: BTH

Detaljer

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse

Den nye forvaltningsorganisasjonen. bygge sin virksomhet på eksisterende kompetanse 74 Ti år med NBIM Det er ti år siden Norges Bank etablerte NBIM for å forvalte statens finansielle formue i utlandet. I sentralbanken er det utviklet en internasjonal forvaltningsbedrift som styrer etter

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer?

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2012 Masterutredning i Finansiell Økonomi Veileder: Professor Ola Honningdal Grytten Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? - En studie om hvor lønnsomt boliginvestering

Detaljer

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet

Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Tilbakekjøp i Norge Annonseringseffekten, langsiktig avkastning og tilbakekjøpsaktivitet Johannes Atle Skjeltorp (f. 1972) Dr. Oecon fra Handelshøyskolen BI og forsker i forskningsavdelingen i Bank og

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen - Våren 2014 Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank Anders Holta & Christoffer Thiis-Evensen Veileder: Gunnar Stensland Masterutredning, Finansiell økonomi NORGES

Detaljer

Fast eller flytende boliglånsrente?

Fast eller flytende boliglånsrente? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Fast eller flytende boliglånsrente? En økonometrisk analyse Eva Marie Bakke & Dženana Ramić Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning i hovedprofilene:

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA

Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Handelshøgskolen Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Selvaag Bolig ASA Hva er verdien av Selvaag Bolig ASA? Kristian Ulriksen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai 2014 1 Forord Denne

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper -

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Eksamenskode og navn: GRA 19203 Endelig masteroppgave Innleveringsdato: 1.09.2010 Veileder:

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer