MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE.""

Transkript

1 MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at terrasseavsnittene i morænen foran Sirdalsvandet er dannet i en indsjø, et tidligere større Lundevand, som altsaa heroppe i morænen skulde ha efterlatt sig spor i en høide o. h. paa m. Videre at de lavere terrasseavsnittene, m. o. h. og m. o. h., omkring og utenfor Bakke bro, skulde være avsat i det samme vand et i senere tider, nemlig i "boreal og "atlantisk" tid. Naar disse sisste terrasseavsnittene ligger i et saa avgjort lavere nivaa, skulde dette skyldes forskjellige omstændigheter, som jeg i korthet opsummerte i følgende ord: "Dels er tærskelen foran Lundevandet sænket i de mellemliggende tider, dels er flommene ikke længer saa voldsomme, dels er den "boreale" og den,.atlantiske" strandlinjes synkning ut mot kysten svakere end den "arktisk es"." Denne hypotesen har dr. ANDR. M. HANSEN omtalt s i sit store arbeide,. Fra istiderne. Sørlandet" (Vidensk. selsk. skr. 1913), og bl. a. karakterisert den med de ord som staar over nærværende opsæt. Nu skal jeg være den første til at indrømme at min hypotese ikke er belagt med en saan overvældende mængde kjendsgjerninger som meget av det dr. ANDR. M. HANSEN har publicert op igjennem aarene. av, er den ikke likevel. Men saa "luftig' som doktoren gir det utseende har prøvd at sætte sig ind i min tankegang. Hans omtale av den viser at han ikke Dette fremgaar tydelig nok av følgende avsnit i hans arbeide, hvor jeg har tillatt mig at uthæve endel:., Her kan umulig være tale om nogen avsætning i et Lundevatn opdæmmet til 75 m. o. h., som D. DANIELSEN 1912, 353 antar. Der fins ikke tegn til nogen morænemasser som kan ha spærret Lundevatnets os, der, som hans billede Pl. IX viser, ligger helt i fast fjeld som foss. Et utløpstversnit med 30 m. større høidc er fuldstæridig utænkelig. Det er øiensynlig at DANIELSEN har

2 26 MINDRE MEDDELELSER været drevet til en saa luftig hypotese utelukkende fordi han ikke har opfattet at moræneslæpet, bræelvavsætningerne foran overgangskeglen kan bygges op til like flat sandr som nogen marin eller lakustrin terrasseoverflate. Dynamisk er dog forklaringen indlysende. Øieblikkelig hvor bræelven slipper frem i dagen fra det hydrostatiske tryk under bræen henimot 300 m. mægtig kort ovenfor Sirdalsjøkelen maa ha været maa den miste en væsentlig del av sin transportevne, elvene bygger stadig op sit leie, og maa derfor stadig søke over til lavere løp ved siden, som bygges like høit op igen. fra de islandske sander, igen straks I naturen har vi jo et utal av eksempler, ogsaa foran bræerne inde paa høisletten, de svære bayriske grussletter og til ra-grusflaterne i Vestfold og randterrasserne ved Grimstad. Dynamisk er det omvendt uforklarlig at Bakke-" terrassen" viser sig at bestaa av meget svakt skraanende lag av temmelig grov og ujevn grus likesaavel ute ved Sirnes, hvor den efter hypotesen er avsat paa 30 m. dyp, som like J>ed endemorænen foran Sirdalsvatn, hvor man har den smukke supramarir overgangskegle i omk. 80 m. høide. Der fins ikke den typiske undervands terrasse-skraalagring øverst dækket av horisontale lag, men overalt almindelig flat elvegruslagring, som det viser sig i snittene i de utprægede erosjonsterrasser." Til dette maa det være mig tillatt at gjøre nogen bemerkninger. For det første trængtes der selvfølgelig ikke en 30 m. høiere utløpstærskel for at Lundevandet i ra-tiden skulde naa m. over nuværende havnivaa oppe ved utløpet av Sidalsvandet. Antar vi at strandlinjenes fald utgjorde 0,8 m. pr. km., skulde de paa de 18 km. mellem utløpet av Sirdalsvandet og utløpet av Lundevandet synke m. Dermed blir de 30 m. reducert til det halve. Hertil kommer at terrassen m. o. h. vel betegner en flomhøide. Lundevandet er den dag idag bekjendt for sin høist variable vandstand - variasjonen skal gaa o p til 6 7 m., (ikke l O m. som jeg tidligere paa grund av en erindringsfeil har anført) større., og i ra-tiden har sikkerlig variasjonene været betydelig Tærskelen foran Lundevandet behøver efter dette bare at ha ligget nogen faa meter høiere end nu for at forklare dannelsen av den høieste terrassen i morænen foran Sirdalsvandet. Nu ser jeg rigtignok at dr. ANDR. M. HANSEN sier der "ikke fins tegn til morænemasser som kan ha spærret Lundevatnets os". Men hvordan kan han vite der aldrig har ligget morænemasser her? Det mangler saavisst ikke paa morænedannelser mellem Lundevandet og Aaensire. At de ikke er opbevart helt inde ved osen, hvor dalløpet er saa trangt, er ganske naturlig. De store vandmassene som her i flomtider har været presset frem, maa ha hat en vældig

3 MINDRE MEDDELELSER 27 erosjonsevne, det kan vel ikke betviles. Og længer ute er der moræneflater i alle fald op til ca. 38 m. o. h. Dette er virkelige morænevolder eller -rygger, ikke bare morænefyldinger i en dalside. At det er en saa luftig hypotese at tænke sig en morænesperring selv om det var op til mangfoldige meters høide ved en os hvor vandmassene nødvendigvis maatte erodere den bort i løpet av nogen aartusener, naar vi ser at der utenfor osen findes rikelige morænedannelser opbevart, kan ikke indses. Og naar det viser sig at hypotesen bare kræver en morænesperring paa nogen faa meters høide, synes jeg virkel!g den ligger noksaa nær. jeg er nemlig fremdeles trods alt det dr. HANSEN har fremført av den opfatning at nivaaene i morænen foran Sirdalsvandet er virkelige terrasser, avsat i vand, og da intet tyder paa at havet nogen gang saa sent som i ra-tiden har naadd hitop, maa jeg bli staaende ved at det er indsjødannelser. Der er forresten flere bevis for at en brærand engang har ligget mellem Lundevandet og Aaensire. Det er de ikke ubetytydelige terrasser ved og utenfor Aaensire. Den høieste av dem findes paa vestsiden av elven ikke langt fra kapellet, og den danner en jevn flate i en høide o. h. paa ca. 32 m. Længer ute er der flere lavere. Enten man nu vil følge den gjængse opfatning, at dette er virkelige terrasser, eller man med dr. HANSEN tar dem bare for sander avsat av bræelver, saa kræver de i begge tilfælde bræer utenfor Lundevandet til at skaffe materialet tilveie; gjennem den dype klarekum Lundevandet kan materialet ikke være ført. At terrassen ute ved Sirnes skulde være avsat paa 30 m. dyp efter min hypotese, som dr. HANSEN synes at mene, er utenfor alle land. Min hypotese gaar jo bl. a. ut paa at de lavere terrassene er yngre end den høieste, avsat paa en tid da vandstanden herinde var en anden, dels fordi tærskelen i nogen mon var sænket, dels fordi flommene var mindre voldsomme, dels og væsentlig fordi landet i mellemtiden hadde hævet sig saa strandlinjenes synkning ut mot kysten var mindre end før. jeg har antydet at terrassen i m. høide kunde være avsat i "bo real" tid, da hævningen av land platen blev avløst av en ny sænkning, og den i m. høide i "atlantisk" tid, da sænkningen atter blev avløst av hævning. Er det saa rent urimelig at tænke sig at netop disse vendepunktene, hvor landplaten var i relativ ro, ga anledning til dannelsen av tydelig utprægede terrasser? Og herinde, hvor havet ikke naadde op, kan den "boreale" tids terrasser ha hat likesaa stor utsigt til at holde sig som den "atlantiskes ", mens den "bore ale" tids marine terrasser er blit utvisket under den paafølgende sænkning og neddykning, ja endog tildels ligger under hav den dag idag.

4 28 MINDRE MEDDELELSER Herimot kan vel dr. HANSEN indvende at da vi hverken har hat no gen "bo real" eller "atlantisk" tid efter ra-tiden, kan min hypotese ikke være rigtig. Til det er at si at dr. HANSENS teori om den sisste istid endnu ikke er almindelig anerkjendt (og var det vel end da mindre i 1912); og selv om han hadde ret, saa kom vi allikevel ikke bort fra at de lavere terrassene er der og sin forklaring, saa vakkert utformet og saa tydelig adskilt fra det høieste terrassenivaaet som de ligger der. Sætter man den "arktiske", "bore ale" og "atlantiske" strandlinjes fald til henholdsvis 0,8 m., 0,33 m. og 0,23 m. pr. km, kan man regne sig til hvad høide utløpstærskelen maatte ha for at de nævnte terrasser skulde bli utformet, naar man ikke tar hensyn til at de avmerker flomhøider. maatte ligge henholdsvis 17 m., 12 m. og 7 m. Det viser sig at tærskelen høiere end den nuværende, 44 m. o. h. Sætter man 51 m. o. h. (nuværende største flomhøide) istedenfor 44 m. o. h., tallene reduceret til l O m., 5 m. og O m. Det sisste tallet kunde vel tydes saa at utløpstærskelen i "atlantisk" tid i det væsentlige var erodert ned til samme nivaa som nu, et resultat som jeg forresten ikke lægger nogen vegt paa. "Jøkelslæpet falder fra m. høide umiddelbart under moræneryggen som naar l O m. høiere temmelig jevnt utover 4 km. til den skyter undervandstangen ut i Lundevatnet, 44 m. o. h.", sier dr. HANSEN straks foran det tidligere citerte avsnit. Dette "temmelig jevne" faldet har jeg ved mine 3 besøk paa stedet ikke kunnet opdage. Under nivaaet i m. høide har jeg ikke kunnet finde naget som kunde tas for terrasseflater før i m. høide, og det er straks ved foten av den moræneryggen den høieste flaten er utarbeidet i. Her er sikkert ikke tale om naget jevnt fald, men om to distinkte nivaaer. Og likesom nivaaet i m. høide ikke er indskrænket til østsiden av elven, hvor mesteparten av morænen ligger, men ogsaa findes i en gjenstaaende rest paa vestsiden, saa findes dette nivaaet i nogen og 60 m. høide ogsaa paa begge sider av elven, rigtignok uten sammenligning vakrest utformet paa vestsiden, omkring Bakke bro. Ja, det kommer endog igjen længer ute, her rigtignok tilsynelatende et par meter lavere, som ganske rimelig er forresten. at faa et "temmelig jevnt" fald utover fra moræneryggen til Sirnes maa man vistnok plukke ut vilkaarlig valgte punkter paa de forskjellige terrasseflatene og forbinde dem, idet man ser bort fra at der tæt ved er baade høiere og lavere jevne nivaaer. For Dr. HANSEN har i de to store arbeidene han har skrevet under fællestitlen "Fra istiderne", gang paa gang forsøkt at slaa fast at meget av det andre iagttagere har opfattet som marine lakustrine) dannelser, bare er flate sander, avsat av bræelver

5 MINDRE MEDDELELSER 29 supramarint. I det ovenfor citerte længere avsnit hævder han det samme, og nævner en række paraleller, bl. a. "rand terrassene ved Grimstad". Da disse gaar ind under det striden staar om, burde de vel ikke nævnes her som bevis for at lignende dannelser er supramarine bræelvavsætninger. Jeg er likesaa uenig som før med dr. HANSEN i opfatningen av dem, og vil sandsynligvis bli det helt til der blir paavist lignende nivaaer i avgjort større høide end den de hittil kjendte naar op til, og i en slik aapen situasjon at de ikke kan være avsat i en tidligere indsjø. Jeg vil her bemerke at det ikke er helt korrekt naar dr. HANSEN sier (s. 24): "DANIELSEN selv omtaler ogsaa lignende fluvioglaciale moer i høiere nivaa, som bare derfor ikke gjøres til marine trin." Nei, det er ikke "bare derfor", men fordi de samtidig ligger slik til at der sikkert eller sandsynligvis har været indsjø da de blev avsat. Det er det jeg tror der har været ved Sirdalsmorænen ogsaa. Men blir der paavist lignende nivaaer paa steder hvor havet ikke kan tænkes at ha naadd op, og hvor terrængforholdene forbyr en forklaring ved indsjøavsætninger, da blir saken en anden. Hittil synes alle nye iagttagelser at bekræfte det resultatet jeg er kommet til angaaende høiden av den marine grænsen paa Sørlandet. At synkningen av denne skulde vise det paafaldende jevne forløp langs Sørlandskysten som den faktisk viser, og bestemmelsen av den allikevel hvile paa et feilagtig grundlag, synes dog altfor urimelig. Der ligger virkelig adskillig beviskraft i det at resultatet frem byr en tydelig uttalt lovmæssighet. Jeg skal her indskyte at et par nye bestemmelser av den marine grænsen desværre bare paa det samme grundlaget, som dr. HANSEN finder saa forkastelig falder særdeles smukt ind i rækken av de tidligere. Den ene er i Gjerstad, straks indenfor grænsen av Søndeled, den andre i Østre Moland, ikke langt fra kirken. Jeg har begge stedene som overalt ellers hvor jeg har faret paa Sørlandet forgjæves speidet efter høiereliggende nivaaer som kunde antas for marine. Det er ikke min hensigt her at ta op til drøftelse hele dr. HANSENS teori om sisste istid. Dertil har jeg ikke forutsætninger, da han henter argumenter fra saa mange hold at det er vanskelig eller rettere umulig for en enkelt mand at bedømme alt det han fører i marken. Enkelte sider av spørsmaalet haaper jeg senere at kunne ta op til drøftelse. Her vil jeg bare faa lov at uttale, at det neppe a!tid er saa let at skille mellem et "megaglaciert" og et "epiglaciert" landskap i praksis, som det er naar dr. HANSEN skriver om det. Naar han f. eks. nævner "kontinentale" urer som et kjendemerke paa ikke "epiglaciert" landskap, vil jeg minde om at der findes urer og ikke saa rent smaa heller i fjellet paa begge sider av Sirdalsvandet indenjor morænen,

6 30 MINDRE MEDDELELSER og de naar paa begge sider helt ned i vandet. Videre at der findes ur paa vestsiden av Sira, ret overfor morænetungen paa østsiden. Begge stedene, eller i alle fald indenfor morænen, maatte man vel vente at urene var blit erodert bort under sisste isstid, hvis de var ældre end denne. jeg vil ikke hermed negte at der er forskjel paa størrelsen av urene utenfor og indenfor "raet"; det er der vistnok. Men jeg har mine tvil om at denne forskjellen altid er saa paatagelig at den uten videre kan brukes til at skille mellem "megaglaciert" og "epiglaciert". I alle fald tror jeg der i mange tilfælde maa et mere end almindelig skarpt og opøvet øie til at opdage forskjellen. For ikke at bli misforstaat vil jeg tilslut bemerke, at jeg med disse linjene bare har villet ta til gjenmæle mot en efter min mening misvisende og uretfærdig karakteristik av et enkelt avsnit mit arbeide. Selv om jeg kan være uenig i mangt og meget av det dr. HANSEN har skrevet, og selv om jeg tror at meget av det er løst underbygget og vil falde for en mere indgaaende forskning i fremtiden, har jeg den største resoekt for hans beundringsværdige overblik og originale ideer, og den kritik han har rettet mot herskende synsmaater, kan i længden bare være til gagn, da den egger til motkritik, vækker diskussjon og ansporer til nøiagtigere studier. Kristiansand mars Daniel Danielsen.

7 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET I Efter forhandlingsprotokollen ved THOROLF VoGT. Møte og generalforsamling den 6te februar Tilstede var 14 medlemmer og l gjæst. Sekretæren fremla regnskap for 1914 revidert av HoLTEDAHL og 0XAAL. Aarsberetning for 1914 blev oplæst. l. Medlemsantallet var ved utgangen av , hvorav 5 livsvarige. Av medlemmerne er 5 utenlandske, 29 utenbys og 37 indenbys. 2. I aarets løp var avholdt 7 ordinære møter med ialt 16 foredrag. Det gjennemsnitlige besøk paa møterne var medlemmer og l gjæst. Der avholdtes l ekskursion med 5 deltagere. Valg for Formand: HoLTEDAHL. Sekretær TH. VoGT. Bestyrelsesmedlemmer: Suppleant: REKST AD. BRØGGER, KJÆR, GoLDSCHMIDT. Docent, dr. HoLTEDAHL holdt derefter foredrag om "Nagle.fbreløbige meddelelser fra en reise i Alten". Trykt i N. G. U. aarbok for BRØGGER forespurte om det var talerens mening at hele gaisaavdelingen som saadan var overskjøvet (altsaa i over 30 km. bredde). HoLTEDAHL hadde foreløbig denne opfatning. RE U SCH: Efter de her fremkomne oplysninger frafaider jeg min tidligere opfatning, at gaisa muligvis skulde være normalt overleiret over raipas.

8 32 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET KJÆR hadde ogsaa paatrulfet den av taleren omtalte sandsten med de koncentriske forvitringsstrukturer, nemlig paa nordsiden av Varangerfjorden, hvor den synes at danne et utpræget ledenivaa i sandstenen. Ved Karlbotten hadde han paavist direkte overleiring av sandstensformationen over det saakaldte grundfjeld, uten forkastning paa grænsen. Lagrækken hadde paa nordsiden av Varangerfjorden et NO til SV strøk, saaledes at man stadig kom op i høiere horizonter ved at reise østover langs nordsiden av fjorden. Underst var der en lys glasagtig kvartsit, som meget ligner Holtedahls Bossekopkvartsit, og indeholder det av Reusch beskrevne morænekonglomerat. Videre mot øst (i høiere nivaaer) fulgte derefter foldede røde og graa sandstene med skiferlag, herover en ufoldet lagrække med morænelignende konglomerater og sandstene, videre fulgte i Klubfjeld en mægtig række med ofte diagonalskiktede sandstene og skifere uten konglomerater; som et lag i denne sidste avdeling optraadte den omtalte sandsten med de besynderlige forvitringsformer. Videre Ø langs kysten stadig nye lagrækker, og taleren antok at man i disse trakter let vilde kunne fastslaa profilet. Taleren antydet som en mulighet, at dividalsgruppen i Alten muligens kunde være en anden facies av Bossekopkvartsiten. Angaaende de av Holtedahl fundne fossiler nævnte taleren, at Tellef Dahll i 1868 hadde fundet eiendommelige korallignende former paa Koægganøen, l mil fra bunden av Porsangerfjord, i typisk raipasformation. HOLTEDAHL: Hvis dividalsgruppen skulde være en anden facies av Bossekopkvartsiten, skulde man vente at finde tegn til faciesforandring allerede i denne, da den er blottet over en betydelig strækning. TH. VoGT sluttet sig til Holtedahl i hans opfatning av at de underste litet omvandlede lerskifere maatte paralleliseres med Dividalsgruppen og Hyolituszonen. Han hadde allerede tidligere antat at Dividalsgruppen maatte fortsætte østover ind i Finmarken, og han hadde allerede forrige vinter planlagt en reise for at undersøke den østlige del av vor fjeldkjede, en reise som imidlertid maatte utsættes til næste sommer. Enkelte svenske geologer hadde antat overskyvninger ogsaa inden Tromsø glimmerskiferformationen ved Ofotenfjorden, men disse distrikter, der nu var detaljert kartlagt, gav intetsomhelst holdepunkt for overskyvninger. Uten at vilde ta standpunkt til overskyvninger i den østlige del av fjeldkjedezonen, vilde han fremhæve grundfjeldplatens beskyttende indflydelse paa de nærmest overliggende formationer, og at man kunde forklare Dividalsgruppens mangel paa regionalmorfose herved.

9 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 33 GOLDSCHMIDT støttet denne opfatning og omtalte sine erfaringer i denne henseende fra det sydnorske høifjeld, f. eks. bundkonglomeratet paa Finse. FosuE: Efter Holtedahl skal gaissaformationen vistnok tilsvare Balsfjordgruppen i Tromsø amt. Imidlertid finder man ogsaa 1 Tromsø amt en tydelig tiltagen i krystalliniteten i de høiere horizonter Tromsø glimmerskifergruppe. I de detaljert kartlagte distrikter her kan det imidlertid med sikkerhet siges, at dette ikke skyldes nogen overskyvning inden disse formationer, men maa sættes i forbindelse med en rirkeligere injection av eruptiver i høiere liggende horizonter. Det forekom taleren noksaa nærliggende, at det samme kunde være tilfældet i Altendistriktet, saa meget mere, som Holtedahl hadde paavist injectioner av dioritiske bergarter i gaissaformationen, mens saadanne ikke var paavist i Dividalsgruppen. BRøGGER anbefalte N. G. U. snarest mulig at fremme utredningen av disse interessante formationer i Tromsø og Finmarken, bl. a. ogsaa for at de svenske overskyvningshypoteser ikke skulde bli de eneraadende i litteraturen. Foredrag av dr. REUSCH: "Bemerkninger om Littorinasænkningen". Trykt i N. G. U. aarbok for REKST AD: Selv om enkelte av de fremførte beviser for en littorinasænkning er svake, synes dr. Reusch at helde til den motsatte yderlighet. Det blir vanskelig at bortforklare alle de mange av torv under marine avleiringer paa denne maate. Angaaende de omtalte tvilsomme forhold ved Skeie vand skulde det ikke være vanskelig med sikkerhet at avgjøre om den overliggende vold er en moræne som av Reusch antat, og hvis torven skulde være interglacial skulde vel floraresterne kunne avgjøre dette. BRøGGER var enig med Rekstad i dette. en lang række iagttagelser over littorinasænkningen, I Sverige har man og det vilde være besynderlig om en saadan ikke skulde kunne paavises ogsaa hos os. I selve Kristianiadalen synes sænkningen rigtignok at være tvilsom, men paa Sørlandet synes den at være sikrere, og beviserne fra Bakke i Jarlsberg blir vanskelige at bortforklare. I det hele kan dog dette spørsmaal ikke sies at være løst hos os, og det er fortjenstfuldt av dr. Reusch at han optar det til fornyet drøftelse. REUSCH tvilte ikke paa littorinasænkningen i Sverige, men hos os synes ingen sikre beviser at være fremført. G. HOLMSEN: Blandt "strandlinjerne" i "seteregionen" i det centrale Norge viser det sig, at de ældste linjer helder mindre orsk Geol. Tidsskr. IV. 3

10 34 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET end de yngre, hvad der kun kan forklares ved sænkninger forskjellige retninger. Møte den 6te mars. Tilstede var 11 medlemmer og 4 gjæster. Til behandling forelaa et motiveret forslag fra bestyrelsen om at forhøie kontingent for utenbys medlemmer fra kr. 2 til kr. 4 og kontingent for livsvarige medlemmer fra kr. 40 til kr. 50. Forslaget der efter lovene var bekjendtgjort l O dage før møtet, blev enstemmig vedtat. Ordlyden av 7 blir: Medlemskontingent for saavel indenlandske som utenlandske medlemmer er kr. 4 for aaret. Man kan bli medlem for livstid ved at indbetale kr. 50. Kontingenten for de livsvarige medlemmer opbevares som et fond hvis renter anvendes efter bestyrelsen bestemmelse. j. REKST AD: "Strandjlaten ved kysten av Søndre Helgeland": Strandflaten er fremtrædende utviklet langs Norges kyst, men intetsteds mere storartet end langs Helgeland. Reusch har i 1894 først henledet opmerksomheten paa dette karakteristiske træk i Norges overflateforhold. Strandflateregionen har langs Helgeland en bredde av km. Den viser flere eiendommelige forhold. Vi vil først betragte de hækkenformete indsænkninger, som i stort tal er indskaaret i dette kystbelte. De har en betydelig dybde. Flere av dem gaar ned til 400 m. under havflaten, og en av dem, den mellem Vega og fastlandet, gaar ned til 500 m. under havets nivaa. Deres bygning viser stor likhet med fjordene, idet de er opdelt i flere bækkener med grundere tærskler imellem. Længde retningen hos den store flerhet av bækknerne gaa SV-NØ, mens den herskende skurin):;sretning herute gaar mot VNV til NV. Kun nogen mindre indsænkninger gaar i den retning. Deres forløp viser altsaa, at de maa være ældre end istiden. Var de anlagt under den, maatte de gaa i skuringens retning. Deres store dybde viser ogsaa, at de maa være ældre end istiden. Bassiner paa over 500 m. kan ikke herute være uteroderet under istiden, ti det maa erindres, at vi her befinder os ved isdækkets grænse, nær avfaldet mot det store havdyp. Erosionen her maa ha været betydelig mindre end indenfor, hvor isdækket var mægtigere og holdt sig længere. Der er en intim sammenhæng mellem berggrunden og bækknerne. De fleste og største følger strøkretningen, som de store længdedaler inde i landet. Bassinerne er særlig dype hvor man har granit paa den ene side og skifer eller kalksten paa den anden. Vi vil dernæst gaa over til at betragte den egentlige strandflate. Den er heller ikke nogen jevn flate. Den viser sig utformet under istiden, skuret og moutonnert. Istidens præg paa strand-

11 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 35 flaten er saa sterkt, at enkelte som Fr. N ussbaum anser den dannet utelukkende ved isens indvirkning. Der er to forhold som gjør, at strandflaten ikke kan være dannet alene ved is-erosionen: l. Toppen av øer og holmer naar til noget nær samme høide. 2. Der er en abrupt overgang mellem strandflaten og de indenfor liggende høie fjeld. At strandflaten skulde være fremstaat ved en stor indsynkning, som de Geer og Sederholm har uttalt, har intet faktisk at støtte sig til. Det at toppen av øer og holmer naar til noget nær samme høide og den høie fjeldmur indenfor taler efter min opfatning for, at strandflaten maa være et abrasionsplan, dannet av havet. Isskuringen har i betydelig grad omformet den. Ute paa strandflaten er der enkelte høie fjeld, som hverken havets magt eller isens skuring har hat tid nok til at faa bugt med. Strandflatens dannelse ved havet kan ikke ligge saa langt tilbake som i tertiær. Ti der maatte være en større høidefofskjel mellem øer og holmer, betinget av bergarternes vekslende haardhet, naar erosionen har hat et saavidt langt tidsrum at virke i. Paa den anden side viser isskuringen at den maa være ældre end sidste avsnit av istiden. Det synes derfor rimelig at henlægge dens dannelse til en interglacial tid. Skulde den som Nussbaum antar være et resultat alene av isens virksomhet, maa den være dannet under forhold, som de den antarktiske barrier-is viser os. Bassinerne maa være ældre end strandflatens dannelse, antagelig anlagt i tertiær og utdypet under istiden. REUSCH sammenlignet de underjordiske fjorder med de østlandske indsjøer, f. eks. Nisservand og Norsjø; ogsaa her har man dypere partier, ekstrabassiner, som maatte være fremkommet ved isens erosion. TH. VoGT : Det laa nær at sammenligne dyprenderne i strandflaten med de dypere partier i fjordene, saa meget mere som de ligger i fjordenes fortsættelse. Der var meget som talte for at baade fjordenes og strandflatebassinernes anlæg fandtes før istiden, men at de bassinlignende dyp var opstaat ved bræerosion. Forkastningernes rolle, mente taleren var den, at de dannet svakhetslinjer, langs hvilke enkelte præglaciale daler var anlagt. REKST AD: En fjord som Tosenfjorden gaar retlinjet saavel gjennem bløte som haarde bergarter, og maatte være anlagt langs en forkastningszone. Baade dalenes og fjordenes anlæg var præglaciale men utdypningen skyldtes istiden. Sederholms og de Geers tydning av strandflatens fremkomst ved unge forkastninger finder ingen støtte i observationerne.

12 36 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET KJÆR: Det hadde interessert ham at se hvilken rolle man tilskrev forkastningerne ved dannelser av fjorder og bækkener i det nordlige Norge; i den forbindelse ligger det nær at trække en paralel med Kristianiafjorden, hvis anlæg efter Brøggers undersøkelser som bekjendt har været knyttet til forkastninger. G. HoLMSEN mente at forkastninger neppe kunde ha spillet nogen væsentlig rolle ved utformningen av relieffet og desuten mangler der en sikker paavisning av større forkastninger heroppe. TH. VooT nævnte et eksempel paa en sikker forkastning fra den nordlige del av Tjelsundet ved Hinnøen. Lagene ligger forholdsvis regelmæssig paa begge sider av det smale sund, men passer ikke sammen. Hvor lagbygningen er mere indviklet, er forkastninger vanskelig at paavise. Der findes paa den anden side talrike daler og bassiner i det nordlige Norge som ikke skyldes forkastninger, men bløtere bergarter. Strandflatebassinerne har hat stor betydning for dannelsen av strandflaten, de har delt landet op i mindre partier og git havet flere angrepspunkter. Inden hvert adskilt parti er strandflatens bredde neppe mere end 4 5 km., men tilsammenlagt fra de ytterste skjær til fastlandet kan strandflatens bredde bli over 35 km. Der er derfor ingen motsætning mellem I. H. L. Vogts og Høgbohms angivelser angaaende strandflatens bredde. WERENSKIOLD fæstet opmerksomheten ved forholdet mellem unge og gamle forkastninger. De unge brækker den forhaandenværende overflate op og danner et nyt relief. Dette borteroderes og forkastningerne virker da som svakhetslinjer, langs hvilke elve eroderer. GOLDSCHMIDT antok at man overalt har forkastninger, men de kommer bedst frem i glacierte landskaper. LANDMARK omtalte forholdet mellem fjordene og strandflaten paa Vestlandet. De synes at vise at dalene var ældre end strandflaten. Docent W. WERENSKIOLD: Geomo fologiske og geografiske bemerkninger fra Bamle," Rektangelbladet Bamle bestaar for størstedelen av grundfjeld; man har en temmelig massiv granit i NV, graa gneis med hornblendeskifer med injektioner av hyperit i de centrale deler, ytterst ved kysten kvartsit med amfiboliter. Strøket er ONO-VSV, feltet gjennemsættes av talrike diabasganger i NNV-SSO. Denne retning følger ogsaa en række forkastninger, som gir sig uttryk i topografien. Specielt kommer disse godt frem i Langesundsfjordens silurfelt, hvor forkastningslinjerne findes under en række bratte

13 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 37 stup. Der fremkommer herved et trappetrinformet relief, der er yderliger utarbeidet av is som har gaat langs efter forkastningerne. Grundfjeldets peneplan har været opbrukket paa lignende maate mens det endnu var dækket av silur. Enkelte opragende hyperitfjelde i grundfjeldet har muligens raget op som monadnocks allerede før kambrium. Langs efter grundfjeldsbergarternes strøk er der endvidere utarbeidet smaa daler, saa der forekommer en kvadratisk opstykning av landet. I granitomraadet findes der en eiendommelig depression, sandsynligvis efter en forkastning i strøkretningen, hvori der ligger en række vand fra Herre mot VSV. Øene langs kysten er bare toppene av de samme slags aaser, som landet indenfor er opfyldt av, de ligger ogsaa ordnet i strøkets retning. Havet har særlig angrepet forkastningszonerne og diabasgangene i NS, og har her tildels utarbeidet smale kløfter. Bamle ligger ved sjøen og har et mildt klima, med litet sne om vinteren. I Frierfjorden kommer isvandet fra Vidda ned, og man har derfor stadig skodde ved St. Hans. Paa grund av det milde klima har man en rik plantevekst hvor jordbunden er god. Ek findes særlig paa hornblendeskifer. Paa nordskraaningen trives granen overmaade godt og vokser hurtig. Av næringsveie har man foruten skogdrift, akerbruk, bergverksdrift og isindustri. Men disse sidste holder paa at gaa tilgrunde. Samfærdselsveiene og jernbaneplanerne blev omtalt tilslut. KrÆR forespurte om ikke granitfeltets forkastning var en fortsættelse av forkastningerne ved Porsgrund. som er den største i disse trakter. fra WERENSKIOLD ansaa dette for sandsynlig. Derefter holdt TH. VoGT foredrag:., Om en jossilf'ørende blok Sommeren 1914 hadde foredragsholderen fundet en konglomeratblok med fossiler ved stranden paa Brottøen ved Hanø i Vesteraalen. Fossilerne var bestemt av docent Ravn i Kjøbenhavn, blokkens alder er Neocom, sandsynligvis Huaterivien i den midtre del av Neocom. Blokkens bergart er et polygent konglomerat med kalk spat som bindemiddel. Hovedmassen av materialet skriver sig fra en rødlig Biotitgranit, men der findes ogsaa gabbro, syenit og glimmerhypersten-diorit med en antipertitisk andesin. Den sidste bergart er særlig karakteristisk og kun kjendt fra et stort felt paa Langøen i Vesteraalen. Her findes ogsaa rødlig biotit-granit. Sandsynligvis var blokken, som nu laa i tangranden, kommet drivende ved is fra Langøen eller tilgrænsende distrikter paa en tid da landet la a noget lavere end nu. J urakridtfeltet pa a And øen,

14 38 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET hvis øverste kjendte lag tilhører Valanginien i den underste del av Neocom, bh v omtalt i denne forbindelse. REKSTAD fremhævet den hyppige forekomst av flintstykker langs Nordlands kyst; almindelig antar man at de kommer fra Skagerak, men man skulde ogsaa være opmerksom paa andre muligheter. KlÆR: Hvis fossil erne tilhørte den arktisk-russiske provins, vilde det støtte antagelsen om at blokken var fra Vesteraalen, da Andøens Neocom viser en saadan tilknytning. Foredraget fremkaldte endvidere bemerkninger av Goldschmidt, Foslie og foredragsholderen. Møte den 17de april gjæst. Tilstede var 14 medlemmer og l Professor KlÆR holdt foredrag om "Nye undersøkelser ved Tømten ". over BRøGGER hadde allerede i 1876 været opmerksom paa at Paradoxides Kjerulfi egentlig var en Olenellus, men hadde av forskjellige grunde ikke offentliggjort det. Det første øie av Olenellus Kjerulfi blev fundet av Miinster. Den av Kjær opstillede nye slægt minder noget om Calavia, men adskiller sig fra den ved forskjellig slægtskjendemerker. Taleren omtalte et Torellelaførende konglomerat, som han hadde fundet i Det laa paa gaarden Søndre Bjerke paa Gran, like ved en smeltehytte og et zinkblendeskjærp. SCHETELIG og HoLTEDAHL antok at denne forekomst nu maatte være igjenfyldt, da den ikke kan gjenfindes. TH. MONSTER omtalte en lokalitet med Holmia i sort skifer fra Snertingdalen. J. BRAASTAD: "Om Discinella Holsti-faunaen ved Foredraget er trykt i Norsk Geo!. Tidsskrift B. Ill, No. 5. TH. MONSTER omtalte at han hadde fundet Hyolituslignende former, som muligens kunde være Volbortella, i en grøn skifer like over kvartssandsten i Torpen, Gausdal. J. OxAAL: i Nordre Helgeland." Foredragsholderen indledet med at gi en skildring av Trænen, som var det parti av strandflaten han særlig hadde studeret. Han omtalte øgruppens topografi og gjennemgik særlig nøie fjeldform erne, som ikke har alpin karakter, men som har faat sin utformning ved brændingens virksomhet. Blinddalerne paa Trænen, som skiller mellem de enkelte har intet tilfælles med

15 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 39 botnerne. Trænen har ogsaa talrike huler, hvorav nogen har væl dige dimensioner. Der findes merker efter at istidens bræer har naadd ut til Trænen, men de fleste spor er utvisket. Skuringsstriper er ikke iagttat; men lave berg og knauser har moutonnert præg og flytblokke findes hist og her. Længer ind i skjærgaarden fin der man friske skuringsstriper i stort tal; dette viser at et sidste fremstøt av istidens bræer har naadd frem over det meste av skjærgaarden, men ikke naadd saa langt ut som til Trænen. Derefter gjennemgik foredragsholderen i store træk topografien i strandflateregionen i Nordre Helgeland. Særlig omtaltes fjorddypene og de rendeformige fordypninger inden strandflaten. Med hensyn til disse sidste har de en utpræget orientering i to hovedretninger, en N-S-Iig og en VSV-ØNØ-Iig eller undertiden mere Ø-V -lig. Det er aabenbart at disse rendeformige fordypninger skyldes forkastninger eller sprækkesoner sin tilstedeværelse, dog ikke direkte ved at der er indsunkne partier, men derigjennem at de har været svakhetslinjer langs hvilke erosionen har hat forholdsvis let for at virke. Inden strandflaten kan man øiensynlig skille ut flere abrasjonsplan av forskjellig alder og skil tved en istid. Det ældre abrasjonsplan ligger i et høiere nivaa end det andet og er blit sterkt destruert av den efterfølgende istids bræer. Ogsaa det yngre abrasjonsplan han efter sin dannelse været dækket av bræer, men det har dog blit meget bedre bevaret mot deformation. Til slutning ga foredragsholderen et billede av hvorledes han forestillet sig strandflatens dannelseshistorie. Før istidens begyndelse var der i Helgeland utformet et relief som i sine store træk viste overensstemmelse med det nuværende særlig med hensyn til dalssystemernes anordning. Istidens bræer omformet saa dette relief, idet de dypet ut dalene og fjordene og likeledes omformet topografien i det forland som laa ut mot havet idet de videt ut og dypet ut forsænkningerne. Da bræerne trak sig tilbake fik havet anledning til at virke dels langs den ytre kystrand, men kanske i meget større utstrækning langs de aapne fjordmundinger, fjorder og sund i det allerede sterkt opstykkede forland og dannet de mange smaa abrasjonsplan som sammensatte sig til strandflaten. En ny istids bræer gik ut over hele strandflaten og opstykket og omformet den delvis paany. Efter at bræerne igjen hadde trukket sig tilbake dannedes nye abrasjonsplan i andre, lavere nivaaer. Et sidste fremstøt av bræerne omfattet hele skjærgaarden undtagen den ytterste hvor Trænen ligger. Undersøkelser av Th. Vogt i Lofoten og av Hoel paa Spitsbergen synes at tyde paa at der hersker lignende forhold, og at man ogsaa der kan skille mellem flere nivaaer i strandflaten av forskjellig alder.

16 40 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET TH. VOGT: Det hadde særlig interessert ham at se Oxaal hævde at Trænlandet hadde ligget isfri under den sidste nedisning i likhet med Værø og Røst. Det ser ut som om visse planter har overlevet den sidste istid, og plantegeograferne gaar derfor gjerne ut fra at Norges vestlige kystrand har været delvis fri for is under den sidste nedisning. Taleren holdt det for sandsynlig at strandflaten var dannet efter en stor nedisning, og det er sikkert at strandflaten i sin helhet har været nediset efter sin dannelse. Det var intetessant at se Oxaals mere detaljerete inddeling, men han mente at den foreløbig maatle betragtes som en arbeidshypotese. OxAAL mente at hans inddeling var mere end en men at derimot kanske de to nivaaers dannelse i to interglacialtider var mere hypotetisk. ROSENLUND "Om dannelsen av med specielt henblik paa Erteliforekomsterne." Omtaler først]. H. L. Vogts behandling av denne forekomstgruppe. særlig de av Vogt gjorte iagttagelser, som kan føre til en nærmere forklaring av dannelsesmaaten. For Ertelifjeldet er nævnt hans apfatning av kisens optræden her. Vogt konkluderer med følgende slutning vedrørende nikkelmagnetkisforekomsters dannelse i almindelighet: "sulfismeltemasserne er ikke trængt senere frem, men de var allerede tilstede ved størknirzgen av eruptivmassen." Pyrrhotingabbroganges samt kisaarers optræden inde i gabbro forklares ved "lokale eruptioner og intrusioner". Ifølge Vogt maa nikkelmagnetkisforekomsterne være dannet in situ efter kissilikatmagmaets frembrudd. Anomalier forklares ved de nævnte eruptioner og intrusioner. Denne opfatning av dannelsesmaaten stemmer overens med A. P. Colemans. Denne sin opfatning har Coleman bl. a. fremholdt i sit arbeide "The Nickel Industry", utgit i l 9 I 2 av Depar tement of Mines, Canada. Dele av dette arbeide omtales ganske kort. To av de i hans arbeide nævnte forekomster er saa eien-.. dommelige at han har meget vanskelig for at forklare dens dannelse paa den vanlig antagne maate. For den ene av disses vekommende synes kisen i flytende tilstand at være trængt op fra en underliggende noritgrænse (muligens liggende hundredevis av meter nede i dypet). Hvad den anden forekomst angaar saa skal kisen delvis optræ midt inde i gabbroen. Dette søker Coleman at forklare ved forkastninger. Omtaler derefter egne iagttagelser vedrørende kisens optræden i Ertelifeltet.

17 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 41 Særlig paafaldende er at kisen optrær overveiende som en kisbreccie, d. v. s. kis utgjørende bindematerialet og brudstykkerne bestaaende av gneis og gabbro, men mest gneisbrudstykker. De av Vogt omtalte sukcessive overgange mellem gabbro og kis er ingen steder iagttat typisk fremtrædende, men sandsynligvis kan man finde saadanne overgange. Heller ikke er iagttat de av Vogt nævnte pyrrhotinnoritgange. Nogen eksempler er nævnt angaaende kisens optræden i Erteligruberne. Med hensyn til Erteliforekomsternes dannelse var foredragsholderens opfatning følgende: Sulfidmasserne er selvfølgelig oprindelig utdifferentiert av gabbromagmaet, men den intime sammenhæng mellem disse to led, der tidligere er saa sterkt fremhævet, eksisterer ikke. Kismasserne maa for en stor del ha holdt sig flytende efter gabbromagmaets fuldstændige størkning og de maa desuten ha hat en langt selvstændigere optræden end man tidligere har antat. En stor del av kisen, muligens det meste, findes ikke paa den plads hvor sulfidmassen var utskilt av magmaet. Denne maa efter at gabbromagmaet var størknet i flytende tilstand har været utsat for større og mindre forskyvninger. Under denne del av dannelsen er bl. a. den før omtalte kisbreccie fremkommet. Kisens optræden ved og i nærheten av grænsen forklares nærmere, likeledes søkes forklaret den overveiende optræden av gneisbrudstykker i kisbreccien. Til slutning blev omtalt en del nyere undersøkelser fra Sudburydistriktet. U ndersøkelserne er utført av Ernest Howe og fin des offentliggjort i "Economic Geologie", bd. IX, Ved undersøkelsen av Creigton Mine finder han, at der vistnok er skridtvise overgange mellem kis og gabbro, men disse er av rent mekanisk natur. No gen skridtvis petrografisk overgang mellem kis og gabbro en av kriterierne paa, at kisen skulde være utsondret og dannet in situ kunde han ikke paavise. Howe kommer til det resultat, at sulfiderne synes at være trængt frem efterat noriten var størknet. Han gaar endogsaa saa langt som at si, at dannelse ved injektion synes at skulde passe godt paa de mest typiske av nikkelmagnetkisforekomsterne i kontakten med hovednoritmassivet i Sudburydistriktet. j. H. L. VoGT hadde interessert sig meget for Rosenlunds foredrag; for tiden holdt han paa med et større arbeide av fysikalskkemisk natur angaaende forholdet mellem kis og gabbro, særlig om silikaters opløselighet i en kismagma og om kisens opløselighet i silikater. Han kunde dog ikke gaa nærmere ind paa dette. WERENSKIOLD omtalte magnetkisen fra Bamle. Han hadde iagttat kisbreccie, men ogsaa overgangsbergarter mellem kis og

18 42 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET norit, naar man nærmer sig grænsen mot gabbroen, indeholder kisen eiendommelig nok undertiden rikelig med biotit. j. H. L. VoGT hadde lagt merke til disse biotitkorn, som ofte kunde være meget store. Andre mørke mineraler finder man ogsaa, men derimot praktisk talt ikke plagioklas i den rene kis. En undtagelse herfra var nogen store fladerike oligoklaskrystaller, som Carstens skal beskrive. Det har vist sig, at sulfiderne var flytende og adskilt fra silikaterne paa et tidspunkt da det meste av silikaterne var kystallisert. Da sulfiderne i smeltet tilstand er meget letflytende, faar man undertiden lokale injektioner med brecciedannelse, mens sulfiderne paa andre steder kan være krystallisert in situ. Møte den 8de mai Tilstede var 14 medlemmer og 2 gjæster. j. ScHETELIG: "Skapolit fra magnetiske pegmatitganger." Foredraget er trykt i Norsk Geologisk Tidsskrift B. Ill No. 6. L. HA WKES: "Same Notes on /celands Geology." An account was given of observations made in the field during the summer of 1914, and the petrological investigation of the specimens collected. The tertiary rocks were more especially discussed. The basalts had not been particularly studied, but pyroxene of the enstatite-augite group with small optic axial angle was noted as forming a large proportion of some basalts from the upper series, or "graa etage" of Dr. Pjeturss. A study of thin sections of some red interbasaltic,. partings" had shown that they are altered basic tuffs, and not derived from the Javas. While the basic glass forming the major part of the rock had suffered all the changes, which where traced, from colourless unaltered homogeneous substance to red oxide, the sparing crystalline constituents (felspar and pyroxene) remained quite fresh. Palagonitisation obtains more readily in glassy than in crystalline rock, and if estimates of the time elapsing between the outflow of two Javas are to be based on the thickness of the intervening palagonite parting, the origin of the rock whether derived from a glass or crystalline aggregate must be taken into account. In a red palagonite parting in the basalts at Seydisfjord a thin yellow band occurs containing abundant crystals of soda-microcline and soda-pyroxene, and a breccie from Faskrudsfjord is largely composed of fragments of a rock with phenocrysts of the same minerals. Through the kindness of Prof. H. Backstrom it had been possible to examine his thin

19 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 43 sections of lceland liparites in the collection of the Stockholm Høiskole. It was found that the post-glacial liparites of the Torfajokull district belong to a rock type of the soda-liparite group, in which the sodic character is shown chiefly in the felspar which is soda-microcline (in phenocrysts and ground mass), the pyroxene not being markedly sodic. The "norm" calculated from Prof. Backstoms analyses shows not more than 6 o of anorthite. This rock type occupies an analogous position in the Liparite to that of,. Gibelite" of Pantelleria in the Trachyte gro up, and the name,. Islandite" is proposed for it. The tuffs of Faskrudsfjord and Seydisfjord contain sodic pyroxene, but further chemical evidence is needed to define the rock-type to which they belong. Our present knowledge of the rocks of the icelandic petrographical province was summarised, and it was pointed out that whilst the character of the liparites described shows that they are not., Pacific", they cannot as yet be regarded as typically "Atlantic". An investigation of the tertiary liparites was about to be carried out in order to establish the characteristics of the Icelandic Province more definitely. GOLDSCHMIDT lykønsket Hawkes med hans smukke undersøkelser. De islandske eruptivbergarter er litet kjendt i petrografisk hensende, og det var derfor av stor interesse at faa en detaljert beskrivelse, saa meget mere som man her synes at ha Alkalikalkbergarter og Alkali-bergarter repræsentert inden samme eruptonsprovins. THOROLF VOGT: "Om no gen assimilationsbergarter fra Nord Norge." Foredraget var et resume av en avhandling, der er trykt i Videnskapsselskapets Skrifter I Mat.-N aturv. klasse l 915. No. 8. Ekskursion til Hvalstad søndag!6de mai under ledelse av Dr. A DR. M. HANSEN. Avreise fra Vestbanen kl. 9,38, tilbake kl. 6,54. Der blev fremvist en sidemoræne nær Hvalstad fra dr. Hansens,. atpaaistid" samt en skjælbanke, der var opfattet som en av bræelv avsat idet materialet antokes at være skuret under isbræen i "atpaaistiden". Ekskursion til rhombeporfyrkonglomeratet ved Rauer etc. mandag 24de mai (2den pinsedag). Tog til Moss, videre motorbaat med retur til aftenens hurtigtog. Paa Rauer besaaes de merkelige forvitringsformer paa øens vestside. Av konglomeratets blokke blev der slaat talrike haandstykker tilhørende en række forskjellige av de yngre rhombeporfyr-

20 44 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET dækker, og syenitporfyrer. Smale sandstenslag, tildels med fossile regndraaper saaes paa flere steder. Paa nordsiden av Revlingen fandtes bænke av rhombeporfyr som direkte underlag for den mægtige serie av konglomerater. Møte den 23de oktober Tilstede var 14 medlemmer og l gjæst. V. M. GoLDSCHMIDT : "Om høweldskvartsen 1". Foredragsholderen nævnte først, hvordan undersøkelser over regionalmetamorfosen kunde bidra til løsning av geologiske spørsmaal ved den systematiske bearbeidelse av alle bergarter, som optrær i den norske fjeldkjede. Derefter ga han et kort overblik over utviklingen av vort kjendskap til den saakaldte høifjeldskvarts, den sedimentære formation, som ligger over de undersiluriske fylliter i det centrale Norge. Han gjennemgik i korthet de opfatninger, som var hævdet av Kjerulf. Brøgger, Reusch, Bjørlykke og Tornebohm. Derefter omtaltes høifjeldskvartsens relationer til fjeldkjedens øvrige bergarter, specielt eruptiverne i det centrale Norge. Til en undersøkelse av disse spørsmaal maatte saadanne strøk vælges, hvor metamorfosen la mindst hindringer iveien for bergarternes sikre identificering. Den sikkert sedimentære andel av høifjeldskvartsen ligger inden en firkant, som begrænses av Espedalstrakterne, Mellene, Grønsendknipen, de vestlige dele av Filefjeld og Bøverdalen. Muligens er utbredelsen større mot sydvest, dog er dette usikkert. Den mindste metamorfe del sees av karter over regionalmetamorfosens intensitet at ligge omkring strøket Fukhammeren Dokvand, grænsende op til fossilførende undersilurisk fyllit. Her findes i stor utstrækning, indleiret i høifjeldskvartsen konglomerater, som væsentlig bestaar av gabbroide stener. Det ligger da nær at forsøke at fastlaa relationer mellem de gabbroide konglomerater og de kjendte gabbrofelter i fjeldpartiet Fukhammeren Dyptjernfjeld-Rødsjøkollen. Strøket har tidligere været undersøkt av Th. Mtinster og av Bjørlykke. Fra Mtinsters haand foreligger en række udmerkede dagboksoptegnelser med talrike værdifulde iagttagelser over bergarternes optræden i marken, dog ikke støttet av mikroskopiske undersøkelser. Bjørlykke har gjentagne gange behandlet omraadet. I en første avhandling om høifjeldskvartsens nordøstlige utbredelse antar han, at de gabbroide rullestener skriver sig fra de tilgrænsende gabbromasser og holder derfor gabbroen for at være ældre end høifjeldskvartsen. l en senere publikation, det centrale Norges fjeldbygning, er han derimot av den anskuelse, at gabbroen er yngre

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E

BERETNING 1915. ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E ARBEIDERNES :: faglige LANDSORGANISATION :: BERETNING 1915 for SEKRETARIATET VED OLE O. LIAN 00 P. AAR0E., KRISTIANIA 1916 :: TRYKT I ARBEIDERNES AKTIETRYKKERI.. lndholdsfortegnelse. Side In 15 (indledning)..

Detaljer

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER

ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER Stavanger Museums Årshefte, Årg.342-34( 1921-24), I. S. 1-32 I. ET TEKSTILFUND I MYR FRA ROMERSK JERNALDER AV HANS DEDEKAM I 1921 blev der paa gaarden Tegle i Time sogn paa Jæren gjort et fund av en del

Detaljer

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no.

Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no. Det norske språk og litteraturselskap. Ole Edvard Rølvaag: I de dage. Utgave ved Øyvind Gulliksen. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no I de dage Ole Edvart Rølvaag 1924 [FØR TEKSTEN] [DEDIKASJON] LANDNÁM

Detaljer

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal

Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Hvem var Terje Vigen? Av Stein Opsal Tegning av Christian Krogh Sagaen om losen og sjømannen fra Grimstad, som brøt den engelske blokaden av den norske kyst under Napoleonskrigen og nødsårene i Norge 1807-14,

Detaljer

De fem jordartregioner i Norge*)

De fem jordartregioner i Norge*) De fem jordartregioner i Norge*) AV Gunnar Holmsten Med 1 tekstfigur De jordarter vi har i Norge er ikke gamle i geologisk forstand. Noe av det grus vi finner har riktignok ligget her tillands allerede

Detaljer

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner.

Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Noen brev fra Knut Hamsun til Marie Hamsun 1911-21. Transkripsjoner. Tirsdag Kvæld 10 [24.1.1911] Elskedeisen, tror jeg er nyt. Ser du nu har jeg faat akkurat seinle smaat og ellegant Brevpapir i dag.

Detaljer

Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere 1 Susann Funderud Skogvang

Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere 1 Susann Funderud Skogvang [start kap]8 Arctic Review on Law and Politics, vol. 3, 1/2012 p. 81 107. ISSN 1891-6252 Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere 1 Susann Funderud

Detaljer

FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN.

FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. FORTEGNELSE OVER DE TIL STAVANGER MUSEUM 1 1914 INDKOMNE SAKER ÆLDRE END REFORMATIONEN. VED HELGE GJESSING. 1. Slepen tverax av graa flint. Bredsiderne slepne, men med enkelte sterre skaller. Likesaa den

Detaljer

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole

Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Bidrag 16 til 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Tegneskolen Den Kongelige Tegne- og Kunstskole Den første offentlige kunstskole det første kunstpolitiske dokument Fremstillingen i dette kapitlet

Detaljer

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Hvem var Rasmus Malling-Hansen? Hvem var Rasmus Malling-Hansen? En biografi skrevet av Sverre Avnskog Malling-Hansens Personlighed er ikke let at skildre; hvidt på sort er så mat, man trænger til Ildfarver, til noget levende i stedet

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge

Katalog. ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge. Objekter relatert til reiser i Norge Katalog 23 ~ Norgesbesøk ~ Bøker vedrørende reiser i Norge Katalog Norvegica II 2012 Objekter relatert til reiser i Norge Kjære bokvenn. Dette er den andre av de to Norvegica-katalogene Antikvariat Bryggen

Detaljer

NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND

NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND Stavanger Museum / Årshefte, Årg. 31(1920-211, I. S. 1-38 I. NOGEN NYE FUND FRA JERNALDEREN I ROGALAND (Wiih list of illusirofions in English) AV EYVIND DE LANGE Blandt de til museet i de seneste Ar innkomne

Detaljer

Synlige mål, synlige skritt

Synlige mål, synlige skritt Synlige mål, synlige skritt Nordisk konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling Ny giv for bærekraftig utvikling i Norden! I Norden har vi sterke tradisjoner for å trekke borgerne med i den lokale samfunnsplanleggingen.

Detaljer

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series

Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie The Norwegian Nobel Institute Series Ivar Libæk: Et Nobelinstitutt eller Revue Nobel? Konflikter i den første Nobelkomiteen. Vol. 1 - No. 1 Oslo, 2000 2 Ivar Libæk:

Detaljer

1. Foredrag Haag 20. mars 1913.

1. Foredrag Haag 20. mars 1913. 1. Foredrag Haag 20. mars 1913. Jeg skal tale til Dem om et tema som kan være viktig for mange i vår tid, for alle dem som ikke bare streber efter å gjøre antroposofi til en teori, men som streber efter

Detaljer

1905 - Vågsøy kommune

1905 - Vågsøy kommune Side 1 av 10 Parti av Måløy hamn sett frå sør. Nærmast ser ein Amtskaia, den sokalla Hagenskaia. Lenger nord Kvalheimsbua og gamle Firda Canning. Det kvite store huset midt på biletet er Johnsen Hotel.

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Det e glo i strengan!

Det e glo i strengan! 1 AND Odd Solhaug Det e glo i strengan! Andøy Energi 1946-1996 «Tenk om det ikke fantes elektrisitet? Da måtte vi sitte i mørket og se på fjernsyn». (Fra ukjent barnemunn) 2 Forfatterens forord «Allting

Detaljer

1) Matematisk kompetanse som forutsetning for borgerens aktive deltakelse i samfunnet. den kritiske kompetansen som grundige kunn-

1) Matematisk kompetanse som forutsetning for borgerens aktive deltakelse i samfunnet. den kritiske kompetansen som grundige kunn- Leder Matematikk og demokrati Har matematikk noe med demokrati å gjøre, vil noen spørre. Er ikke matematikk bare et nøytralt verktøy som vi kan bruke enten for en god eller en dårlig sak. Er ikke selveste

Detaljer

På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark

På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark På den anden side af Sundet. Indvandrere og flygtninges organisering og politiske deltagelse i Danmark Lise Togeby Almindeligvis er man tilbøjelig til at opfatte Danmark og Sverige som to forholdsvis ens

Detaljer

Hva er en god historie i omdømmebygging?

Hva er en god historie i omdømmebygging? Hva er en god historie i omdømmebygging? - en studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring Stine Meier Didriksen & Trine Andersen Masteroppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Språket i smeltegryta. Presentasjon av doktoravhandlinga

Språket i smeltegryta. Presentasjon av doktoravhandlinga Språket i smeltegryta Doktordisputas ved NTNU Den 23. september 2006 forsvarte cand. philol. Randi Solheim sin avhandling Språket i smeltegryta. Sosiolingvistiske utviklingsliner i industrisamfunnet Høyanger

Detaljer

Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch.

Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch. Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch. Det er ikke gammelt med kvinnelige assistenter i boligtilsynet. Det var i februar og mars 1919 at 4 kvinner blev ansatt. Tilsynet

Detaljer

En bauta i norsk geologi

En bauta i norsk geologi En bauta i norsk geologi Foto: Jan Mangerud Bjørn G. Andersen ved bysten av professor Olaf Holtedahl i vestibylen ved Institutt for geofag på Blindern. Det var Holtedahl som tidlig på 1950-tallet satte

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Barn som sakkyndige informanter 1

Barn som sakkyndige informanter 1 Barn nr. 2 2006:15-39, ISSN 0800-1669 2006 Norsk senter for barneforskning Barn som sakkyndige informanter 1 Om forholdet mellom barnets verden og den voksne intervjuer 1. Innledning Barnet som informant

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Den litterære grensen:

Den litterære grensen: Den litterære grensen: Knut Hamsuns Dronningen af Saba Johan Schimanski Å skrive om litteratur ut fra nasjonale grenser, eller å skrive om nasjonale grenser ut fra litteratur, er å stille seg opp på en

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer