MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE.""

Transkript

1 MINDRE MEDDELELSER. "EN LUFTIG HYPOTESE." Nogen bemerkninger til dr. ANDR. M. HANSEN. mit arbeide "Kvartærgeologiske streiftog paa Sørlandet" (Nyt mag. f. nat., bind 50) har jeg fremsat den hypotesen at terrasseavsnittene i morænen foran Sirdalsvandet er dannet i en indsjø, et tidligere større Lundevand, som altsaa heroppe i morænen skulde ha efterlatt sig spor i en høide o. h. paa m. Videre at de lavere terrasseavsnittene, m. o. h. og m. o. h., omkring og utenfor Bakke bro, skulde være avsat i det samme vand et i senere tider, nemlig i "boreal og "atlantisk" tid. Naar disse sisste terrasseavsnittene ligger i et saa avgjort lavere nivaa, skulde dette skyldes forskjellige omstændigheter, som jeg i korthet opsummerte i følgende ord: "Dels er tærskelen foran Lundevandet sænket i de mellemliggende tider, dels er flommene ikke længer saa voldsomme, dels er den "boreale" og den,.atlantiske" strandlinjes synkning ut mot kysten svakere end den "arktisk es"." Denne hypotesen har dr. ANDR. M. HANSEN omtalt s i sit store arbeide,. Fra istiderne. Sørlandet" (Vidensk. selsk. skr. 1913), og bl. a. karakterisert den med de ord som staar over nærværende opsæt. Nu skal jeg være den første til at indrømme at min hypotese ikke er belagt med en saan overvældende mængde kjendsgjerninger som meget av det dr. ANDR. M. HANSEN har publicert op igjennem aarene. av, er den ikke likevel. Men saa "luftig' som doktoren gir det utseende har prøvd at sætte sig ind i min tankegang. Hans omtale av den viser at han ikke Dette fremgaar tydelig nok av følgende avsnit i hans arbeide, hvor jeg har tillatt mig at uthæve endel:., Her kan umulig være tale om nogen avsætning i et Lundevatn opdæmmet til 75 m. o. h., som D. DANIELSEN 1912, 353 antar. Der fins ikke tegn til nogen morænemasser som kan ha spærret Lundevatnets os, der, som hans billede Pl. IX viser, ligger helt i fast fjeld som foss. Et utløpstversnit med 30 m. større høidc er fuldstæridig utænkelig. Det er øiensynlig at DANIELSEN har

2 26 MINDRE MEDDELELSER været drevet til en saa luftig hypotese utelukkende fordi han ikke har opfattet at moræneslæpet, bræelvavsætningerne foran overgangskeglen kan bygges op til like flat sandr som nogen marin eller lakustrin terrasseoverflate. Dynamisk er dog forklaringen indlysende. Øieblikkelig hvor bræelven slipper frem i dagen fra det hydrostatiske tryk under bræen henimot 300 m. mægtig kort ovenfor Sirdalsjøkelen maa ha været maa den miste en væsentlig del av sin transportevne, elvene bygger stadig op sit leie, og maa derfor stadig søke over til lavere løp ved siden, som bygges like høit op igen. fra de islandske sander, igen straks I naturen har vi jo et utal av eksempler, ogsaa foran bræerne inde paa høisletten, de svære bayriske grussletter og til ra-grusflaterne i Vestfold og randterrasserne ved Grimstad. Dynamisk er det omvendt uforklarlig at Bakke-" terrassen" viser sig at bestaa av meget svakt skraanende lag av temmelig grov og ujevn grus likesaavel ute ved Sirnes, hvor den efter hypotesen er avsat paa 30 m. dyp, som like J>ed endemorænen foran Sirdalsvatn, hvor man har den smukke supramarir overgangskegle i omk. 80 m. høide. Der fins ikke den typiske undervands terrasse-skraalagring øverst dækket av horisontale lag, men overalt almindelig flat elvegruslagring, som det viser sig i snittene i de utprægede erosjonsterrasser." Til dette maa det være mig tillatt at gjøre nogen bemerkninger. For det første trængtes der selvfølgelig ikke en 30 m. høiere utløpstærskel for at Lundevandet i ra-tiden skulde naa m. over nuværende havnivaa oppe ved utløpet av Sidalsvandet. Antar vi at strandlinjenes fald utgjorde 0,8 m. pr. km., skulde de paa de 18 km. mellem utløpet av Sirdalsvandet og utløpet av Lundevandet synke m. Dermed blir de 30 m. reducert til det halve. Hertil kommer at terrassen m. o. h. vel betegner en flomhøide. Lundevandet er den dag idag bekjendt for sin høist variable vandstand - variasjonen skal gaa o p til 6 7 m., (ikke l O m. som jeg tidligere paa grund av en erindringsfeil har anført) større., og i ra-tiden har sikkerlig variasjonene været betydelig Tærskelen foran Lundevandet behøver efter dette bare at ha ligget nogen faa meter høiere end nu for at forklare dannelsen av den høieste terrassen i morænen foran Sirdalsvandet. Nu ser jeg rigtignok at dr. ANDR. M. HANSEN sier der "ikke fins tegn til morænemasser som kan ha spærret Lundevatnets os". Men hvordan kan han vite der aldrig har ligget morænemasser her? Det mangler saavisst ikke paa morænedannelser mellem Lundevandet og Aaensire. At de ikke er opbevart helt inde ved osen, hvor dalløpet er saa trangt, er ganske naturlig. De store vandmassene som her i flomtider har været presset frem, maa ha hat en vældig

3 MINDRE MEDDELELSER 27 erosjonsevne, det kan vel ikke betviles. Og længer ute er der moræneflater i alle fald op til ca. 38 m. o. h. Dette er virkelige morænevolder eller -rygger, ikke bare morænefyldinger i en dalside. At det er en saa luftig hypotese at tænke sig en morænesperring selv om det var op til mangfoldige meters høide ved en os hvor vandmassene nødvendigvis maatte erodere den bort i løpet av nogen aartusener, naar vi ser at der utenfor osen findes rikelige morænedannelser opbevart, kan ikke indses. Og naar det viser sig at hypotesen bare kræver en morænesperring paa nogen faa meters høide, synes jeg virkel!g den ligger noksaa nær. jeg er nemlig fremdeles trods alt det dr. HANSEN har fremført av den opfatning at nivaaene i morænen foran Sirdalsvandet er virkelige terrasser, avsat i vand, og da intet tyder paa at havet nogen gang saa sent som i ra-tiden har naadd hitop, maa jeg bli staaende ved at det er indsjødannelser. Der er forresten flere bevis for at en brærand engang har ligget mellem Lundevandet og Aaensire. Det er de ikke ubetytydelige terrasser ved og utenfor Aaensire. Den høieste av dem findes paa vestsiden av elven ikke langt fra kapellet, og den danner en jevn flate i en høide o. h. paa ca. 32 m. Længer ute er der flere lavere. Enten man nu vil følge den gjængse opfatning, at dette er virkelige terrasser, eller man med dr. HANSEN tar dem bare for sander avsat av bræelver, saa kræver de i begge tilfælde bræer utenfor Lundevandet til at skaffe materialet tilveie; gjennem den dype klarekum Lundevandet kan materialet ikke være ført. At terrassen ute ved Sirnes skulde være avsat paa 30 m. dyp efter min hypotese, som dr. HANSEN synes at mene, er utenfor alle land. Min hypotese gaar jo bl. a. ut paa at de lavere terrassene er yngre end den høieste, avsat paa en tid da vandstanden herinde var en anden, dels fordi tærskelen i nogen mon var sænket, dels fordi flommene var mindre voldsomme, dels og væsentlig fordi landet i mellemtiden hadde hævet sig saa strandlinjenes synkning ut mot kysten var mindre end før. jeg har antydet at terrassen i m. høide kunde være avsat i "bo real" tid, da hævningen av land platen blev avløst av en ny sænkning, og den i m. høide i "atlantisk" tid, da sænkningen atter blev avløst av hævning. Er det saa rent urimelig at tænke sig at netop disse vendepunktene, hvor landplaten var i relativ ro, ga anledning til dannelsen av tydelig utprægede terrasser? Og herinde, hvor havet ikke naadde op, kan den "boreale" tids terrasser ha hat likesaa stor utsigt til at holde sig som den "atlantiskes ", mens den "bore ale" tids marine terrasser er blit utvisket under den paafølgende sænkning og neddykning, ja endog tildels ligger under hav den dag idag.

4 28 MINDRE MEDDELELSER Herimot kan vel dr. HANSEN indvende at da vi hverken har hat no gen "bo real" eller "atlantisk" tid efter ra-tiden, kan min hypotese ikke være rigtig. Til det er at si at dr. HANSENS teori om den sisste istid endnu ikke er almindelig anerkjendt (og var det vel end da mindre i 1912); og selv om han hadde ret, saa kom vi allikevel ikke bort fra at de lavere terrassene er der og sin forklaring, saa vakkert utformet og saa tydelig adskilt fra det høieste terrassenivaaet som de ligger der. Sætter man den "arktiske", "bore ale" og "atlantiske" strandlinjes fald til henholdsvis 0,8 m., 0,33 m. og 0,23 m. pr. km, kan man regne sig til hvad høide utløpstærskelen maatte ha for at de nævnte terrasser skulde bli utformet, naar man ikke tar hensyn til at de avmerker flomhøider. maatte ligge henholdsvis 17 m., 12 m. og 7 m. Det viser sig at tærskelen høiere end den nuværende, 44 m. o. h. Sætter man 51 m. o. h. (nuværende største flomhøide) istedenfor 44 m. o. h., tallene reduceret til l O m., 5 m. og O m. Det sisste tallet kunde vel tydes saa at utløpstærskelen i "atlantisk" tid i det væsentlige var erodert ned til samme nivaa som nu, et resultat som jeg forresten ikke lægger nogen vegt paa. "Jøkelslæpet falder fra m. høide umiddelbart under moræneryggen som naar l O m. høiere temmelig jevnt utover 4 km. til den skyter undervandstangen ut i Lundevatnet, 44 m. o. h.", sier dr. HANSEN straks foran det tidligere citerte avsnit. Dette "temmelig jevne" faldet har jeg ved mine 3 besøk paa stedet ikke kunnet opdage. Under nivaaet i m. høide har jeg ikke kunnet finde naget som kunde tas for terrasseflater før i m. høide, og det er straks ved foten av den moræneryggen den høieste flaten er utarbeidet i. Her er sikkert ikke tale om naget jevnt fald, men om to distinkte nivaaer. Og likesom nivaaet i m. høide ikke er indskrænket til østsiden av elven, hvor mesteparten av morænen ligger, men ogsaa findes i en gjenstaaende rest paa vestsiden, saa findes dette nivaaet i nogen og 60 m. høide ogsaa paa begge sider av elven, rigtignok uten sammenligning vakrest utformet paa vestsiden, omkring Bakke bro. Ja, det kommer endog igjen længer ute, her rigtignok tilsynelatende et par meter lavere, som ganske rimelig er forresten. at faa et "temmelig jevnt" fald utover fra moræneryggen til Sirnes maa man vistnok plukke ut vilkaarlig valgte punkter paa de forskjellige terrasseflatene og forbinde dem, idet man ser bort fra at der tæt ved er baade høiere og lavere jevne nivaaer. For Dr. HANSEN har i de to store arbeidene han har skrevet under fællestitlen "Fra istiderne", gang paa gang forsøkt at slaa fast at meget av det andre iagttagere har opfattet som marine lakustrine) dannelser, bare er flate sander, avsat av bræelver

5 MINDRE MEDDELELSER 29 supramarint. I det ovenfor citerte længere avsnit hævder han det samme, og nævner en række paraleller, bl. a. "rand terrassene ved Grimstad". Da disse gaar ind under det striden staar om, burde de vel ikke nævnes her som bevis for at lignende dannelser er supramarine bræelvavsætninger. Jeg er likesaa uenig som før med dr. HANSEN i opfatningen av dem, og vil sandsynligvis bli det helt til der blir paavist lignende nivaaer i avgjort større høide end den de hittil kjendte naar op til, og i en slik aapen situasjon at de ikke kan være avsat i en tidligere indsjø. Jeg vil her bemerke at det ikke er helt korrekt naar dr. HANSEN sier (s. 24): "DANIELSEN selv omtaler ogsaa lignende fluvioglaciale moer i høiere nivaa, som bare derfor ikke gjøres til marine trin." Nei, det er ikke "bare derfor", men fordi de samtidig ligger slik til at der sikkert eller sandsynligvis har været indsjø da de blev avsat. Det er det jeg tror der har været ved Sirdalsmorænen ogsaa. Men blir der paavist lignende nivaaer paa steder hvor havet ikke kan tænkes at ha naadd op, og hvor terrængforholdene forbyr en forklaring ved indsjøavsætninger, da blir saken en anden. Hittil synes alle nye iagttagelser at bekræfte det resultatet jeg er kommet til angaaende høiden av den marine grænsen paa Sørlandet. At synkningen av denne skulde vise det paafaldende jevne forløp langs Sørlandskysten som den faktisk viser, og bestemmelsen av den allikevel hvile paa et feilagtig grundlag, synes dog altfor urimelig. Der ligger virkelig adskillig beviskraft i det at resultatet frem byr en tydelig uttalt lovmæssighet. Jeg skal her indskyte at et par nye bestemmelser av den marine grænsen desværre bare paa det samme grundlaget, som dr. HANSEN finder saa forkastelig falder særdeles smukt ind i rækken av de tidligere. Den ene er i Gjerstad, straks indenfor grænsen av Søndeled, den andre i Østre Moland, ikke langt fra kirken. Jeg har begge stedene som overalt ellers hvor jeg har faret paa Sørlandet forgjæves speidet efter høiereliggende nivaaer som kunde antas for marine. Det er ikke min hensigt her at ta op til drøftelse hele dr. HANSENS teori om sisste istid. Dertil har jeg ikke forutsætninger, da han henter argumenter fra saa mange hold at det er vanskelig eller rettere umulig for en enkelt mand at bedømme alt det han fører i marken. Enkelte sider av spørsmaalet haaper jeg senere at kunne ta op til drøftelse. Her vil jeg bare faa lov at uttale, at det neppe a!tid er saa let at skille mellem et "megaglaciert" og et "epiglaciert" landskap i praksis, som det er naar dr. HANSEN skriver om det. Naar han f. eks. nævner "kontinentale" urer som et kjendemerke paa ikke "epiglaciert" landskap, vil jeg minde om at der findes urer og ikke saa rent smaa heller i fjellet paa begge sider av Sirdalsvandet indenjor morænen,

6 30 MINDRE MEDDELELSER og de naar paa begge sider helt ned i vandet. Videre at der findes ur paa vestsiden av Sira, ret overfor morænetungen paa østsiden. Begge stedene, eller i alle fald indenfor morænen, maatte man vel vente at urene var blit erodert bort under sisste isstid, hvis de var ældre end denne. jeg vil ikke hermed negte at der er forskjel paa størrelsen av urene utenfor og indenfor "raet"; det er der vistnok. Men jeg har mine tvil om at denne forskjellen altid er saa paatagelig at den uten videre kan brukes til at skille mellem "megaglaciert" og "epiglaciert". I alle fald tror jeg der i mange tilfælde maa et mere end almindelig skarpt og opøvet øie til at opdage forskjellen. For ikke at bli misforstaat vil jeg tilslut bemerke, at jeg med disse linjene bare har villet ta til gjenmæle mot en efter min mening misvisende og uretfærdig karakteristik av et enkelt avsnit mit arbeide. Selv om jeg kan være uenig i mangt og meget av det dr. HANSEN har skrevet, og selv om jeg tror at meget av det er løst underbygget og vil falde for en mere indgaaende forskning i fremtiden, har jeg den største resoekt for hans beundringsværdige overblik og originale ideer, og den kritik han har rettet mot herskende synsmaater, kan i længden bare være til gagn, da den egger til motkritik, vækker diskussjon og ansporer til nøiagtigere studier. Kristiansand mars Daniel Danielsen.

7 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET I Efter forhandlingsprotokollen ved THOROLF VoGT. Møte og generalforsamling den 6te februar Tilstede var 14 medlemmer og l gjæst. Sekretæren fremla regnskap for 1914 revidert av HoLTEDAHL og 0XAAL. Aarsberetning for 1914 blev oplæst. l. Medlemsantallet var ved utgangen av , hvorav 5 livsvarige. Av medlemmerne er 5 utenlandske, 29 utenbys og 37 indenbys. 2. I aarets løp var avholdt 7 ordinære møter med ialt 16 foredrag. Det gjennemsnitlige besøk paa møterne var medlemmer og l gjæst. Der avholdtes l ekskursion med 5 deltagere. Valg for Formand: HoLTEDAHL. Sekretær TH. VoGT. Bestyrelsesmedlemmer: Suppleant: REKST AD. BRØGGER, KJÆR, GoLDSCHMIDT. Docent, dr. HoLTEDAHL holdt derefter foredrag om "Nagle.fbreløbige meddelelser fra en reise i Alten". Trykt i N. G. U. aarbok for BRØGGER forespurte om det var talerens mening at hele gaisaavdelingen som saadan var overskjøvet (altsaa i over 30 km. bredde). HoLTEDAHL hadde foreløbig denne opfatning. RE U SCH: Efter de her fremkomne oplysninger frafaider jeg min tidligere opfatning, at gaisa muligvis skulde være normalt overleiret over raipas.

8 32 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET KJÆR hadde ogsaa paatrulfet den av taleren omtalte sandsten med de koncentriske forvitringsstrukturer, nemlig paa nordsiden av Varangerfjorden, hvor den synes at danne et utpræget ledenivaa i sandstenen. Ved Karlbotten hadde han paavist direkte overleiring av sandstensformationen over det saakaldte grundfjeld, uten forkastning paa grænsen. Lagrækken hadde paa nordsiden av Varangerfjorden et NO til SV strøk, saaledes at man stadig kom op i høiere horizonter ved at reise østover langs nordsiden av fjorden. Underst var der en lys glasagtig kvartsit, som meget ligner Holtedahls Bossekopkvartsit, og indeholder det av Reusch beskrevne morænekonglomerat. Videre mot øst (i høiere nivaaer) fulgte derefter foldede røde og graa sandstene med skiferlag, herover en ufoldet lagrække med morænelignende konglomerater og sandstene, videre fulgte i Klubfjeld en mægtig række med ofte diagonalskiktede sandstene og skifere uten konglomerater; som et lag i denne sidste avdeling optraadte den omtalte sandsten med de besynderlige forvitringsformer. Videre Ø langs kysten stadig nye lagrækker, og taleren antok at man i disse trakter let vilde kunne fastslaa profilet. Taleren antydet som en mulighet, at dividalsgruppen i Alten muligens kunde være en anden facies av Bossekopkvartsiten. Angaaende de av Holtedahl fundne fossiler nævnte taleren, at Tellef Dahll i 1868 hadde fundet eiendommelige korallignende former paa Koægganøen, l mil fra bunden av Porsangerfjord, i typisk raipasformation. HOLTEDAHL: Hvis dividalsgruppen skulde være en anden facies av Bossekopkvartsiten, skulde man vente at finde tegn til faciesforandring allerede i denne, da den er blottet over en betydelig strækning. TH. VoGT sluttet sig til Holtedahl i hans opfatning av at de underste litet omvandlede lerskifere maatte paralleliseres med Dividalsgruppen og Hyolituszonen. Han hadde allerede tidligere antat at Dividalsgruppen maatte fortsætte østover ind i Finmarken, og han hadde allerede forrige vinter planlagt en reise for at undersøke den østlige del av vor fjeldkjede, en reise som imidlertid maatte utsættes til næste sommer. Enkelte svenske geologer hadde antat overskyvninger ogsaa inden Tromsø glimmerskiferformationen ved Ofotenfjorden, men disse distrikter, der nu var detaljert kartlagt, gav intetsomhelst holdepunkt for overskyvninger. Uten at vilde ta standpunkt til overskyvninger i den østlige del av fjeldkjedezonen, vilde han fremhæve grundfjeldplatens beskyttende indflydelse paa de nærmest overliggende formationer, og at man kunde forklare Dividalsgruppens mangel paa regionalmorfose herved.

9 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 33 GOLDSCHMIDT støttet denne opfatning og omtalte sine erfaringer i denne henseende fra det sydnorske høifjeld, f. eks. bundkonglomeratet paa Finse. FosuE: Efter Holtedahl skal gaissaformationen vistnok tilsvare Balsfjordgruppen i Tromsø amt. Imidlertid finder man ogsaa 1 Tromsø amt en tydelig tiltagen i krystalliniteten i de høiere horizonter Tromsø glimmerskifergruppe. I de detaljert kartlagte distrikter her kan det imidlertid med sikkerhet siges, at dette ikke skyldes nogen overskyvning inden disse formationer, men maa sættes i forbindelse med en rirkeligere injection av eruptiver i høiere liggende horizonter. Det forekom taleren noksaa nærliggende, at det samme kunde være tilfældet i Altendistriktet, saa meget mere, som Holtedahl hadde paavist injectioner av dioritiske bergarter i gaissaformationen, mens saadanne ikke var paavist i Dividalsgruppen. BRøGGER anbefalte N. G. U. snarest mulig at fremme utredningen av disse interessante formationer i Tromsø og Finmarken, bl. a. ogsaa for at de svenske overskyvningshypoteser ikke skulde bli de eneraadende i litteraturen. Foredrag av dr. REUSCH: "Bemerkninger om Littorinasænkningen". Trykt i N. G. U. aarbok for REKST AD: Selv om enkelte av de fremførte beviser for en littorinasænkning er svake, synes dr. Reusch at helde til den motsatte yderlighet. Det blir vanskelig at bortforklare alle de mange av torv under marine avleiringer paa denne maate. Angaaende de omtalte tvilsomme forhold ved Skeie vand skulde det ikke være vanskelig med sikkerhet at avgjøre om den overliggende vold er en moræne som av Reusch antat, og hvis torven skulde være interglacial skulde vel floraresterne kunne avgjøre dette. BRøGGER var enig med Rekstad i dette. en lang række iagttagelser over littorinasænkningen, I Sverige har man og det vilde være besynderlig om en saadan ikke skulde kunne paavises ogsaa hos os. I selve Kristianiadalen synes sænkningen rigtignok at være tvilsom, men paa Sørlandet synes den at være sikrere, og beviserne fra Bakke i Jarlsberg blir vanskelige at bortforklare. I det hele kan dog dette spørsmaal ikke sies at være løst hos os, og det er fortjenstfuldt av dr. Reusch at han optar det til fornyet drøftelse. REUSCH tvilte ikke paa littorinasænkningen i Sverige, men hos os synes ingen sikre beviser at være fremført. G. HOLMSEN: Blandt "strandlinjerne" i "seteregionen" i det centrale Norge viser det sig, at de ældste linjer helder mindre orsk Geol. Tidsskr. IV. 3

10 34 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET end de yngre, hvad der kun kan forklares ved sænkninger forskjellige retninger. Møte den 6te mars. Tilstede var 11 medlemmer og 4 gjæster. Til behandling forelaa et motiveret forslag fra bestyrelsen om at forhøie kontingent for utenbys medlemmer fra kr. 2 til kr. 4 og kontingent for livsvarige medlemmer fra kr. 40 til kr. 50. Forslaget der efter lovene var bekjendtgjort l O dage før møtet, blev enstemmig vedtat. Ordlyden av 7 blir: Medlemskontingent for saavel indenlandske som utenlandske medlemmer er kr. 4 for aaret. Man kan bli medlem for livstid ved at indbetale kr. 50. Kontingenten for de livsvarige medlemmer opbevares som et fond hvis renter anvendes efter bestyrelsen bestemmelse. j. REKST AD: "Strandjlaten ved kysten av Søndre Helgeland": Strandflaten er fremtrædende utviklet langs Norges kyst, men intetsteds mere storartet end langs Helgeland. Reusch har i 1894 først henledet opmerksomheten paa dette karakteristiske træk i Norges overflateforhold. Strandflateregionen har langs Helgeland en bredde av km. Den viser flere eiendommelige forhold. Vi vil først betragte de hækkenformete indsænkninger, som i stort tal er indskaaret i dette kystbelte. De har en betydelig dybde. Flere av dem gaar ned til 400 m. under havflaten, og en av dem, den mellem Vega og fastlandet, gaar ned til 500 m. under havets nivaa. Deres bygning viser stor likhet med fjordene, idet de er opdelt i flere bækkener med grundere tærskler imellem. Længde retningen hos den store flerhet av bækknerne gaa SV-NØ, mens den herskende skurin):;sretning herute gaar mot VNV til NV. Kun nogen mindre indsænkninger gaar i den retning. Deres forløp viser altsaa, at de maa være ældre end istiden. Var de anlagt under den, maatte de gaa i skuringens retning. Deres store dybde viser ogsaa, at de maa være ældre end istiden. Bassiner paa over 500 m. kan ikke herute være uteroderet under istiden, ti det maa erindres, at vi her befinder os ved isdækkets grænse, nær avfaldet mot det store havdyp. Erosionen her maa ha været betydelig mindre end indenfor, hvor isdækket var mægtigere og holdt sig længere. Der er en intim sammenhæng mellem berggrunden og bækknerne. De fleste og største følger strøkretningen, som de store længdedaler inde i landet. Bassinerne er særlig dype hvor man har granit paa den ene side og skifer eller kalksten paa den anden. Vi vil dernæst gaa over til at betragte den egentlige strandflate. Den er heller ikke nogen jevn flate. Den viser sig utformet under istiden, skuret og moutonnert. Istidens præg paa strand-

11 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 35 flaten er saa sterkt, at enkelte som Fr. N ussbaum anser den dannet utelukkende ved isens indvirkning. Der er to forhold som gjør, at strandflaten ikke kan være dannet alene ved is-erosionen: l. Toppen av øer og holmer naar til noget nær samme høide. 2. Der er en abrupt overgang mellem strandflaten og de indenfor liggende høie fjeld. At strandflaten skulde være fremstaat ved en stor indsynkning, som de Geer og Sederholm har uttalt, har intet faktisk at støtte sig til. Det at toppen av øer og holmer naar til noget nær samme høide og den høie fjeldmur indenfor taler efter min opfatning for, at strandflaten maa være et abrasionsplan, dannet av havet. Isskuringen har i betydelig grad omformet den. Ute paa strandflaten er der enkelte høie fjeld, som hverken havets magt eller isens skuring har hat tid nok til at faa bugt med. Strandflatens dannelse ved havet kan ikke ligge saa langt tilbake som i tertiær. Ti der maatte være en større høidefofskjel mellem øer og holmer, betinget av bergarternes vekslende haardhet, naar erosionen har hat et saavidt langt tidsrum at virke i. Paa den anden side viser isskuringen at den maa være ældre end sidste avsnit av istiden. Det synes derfor rimelig at henlægge dens dannelse til en interglacial tid. Skulde den som Nussbaum antar være et resultat alene av isens virksomhet, maa den være dannet under forhold, som de den antarktiske barrier-is viser os. Bassinerne maa være ældre end strandflatens dannelse, antagelig anlagt i tertiær og utdypet under istiden. REUSCH sammenlignet de underjordiske fjorder med de østlandske indsjøer, f. eks. Nisservand og Norsjø; ogsaa her har man dypere partier, ekstrabassiner, som maatte være fremkommet ved isens erosion. TH. VoGT : Det laa nær at sammenligne dyprenderne i strandflaten med de dypere partier i fjordene, saa meget mere som de ligger i fjordenes fortsættelse. Der var meget som talte for at baade fjordenes og strandflatebassinernes anlæg fandtes før istiden, men at de bassinlignende dyp var opstaat ved bræerosion. Forkastningernes rolle, mente taleren var den, at de dannet svakhetslinjer, langs hvilke enkelte præglaciale daler var anlagt. REKST AD: En fjord som Tosenfjorden gaar retlinjet saavel gjennem bløte som haarde bergarter, og maatte være anlagt langs en forkastningszone. Baade dalenes og fjordenes anlæg var præglaciale men utdypningen skyldtes istiden. Sederholms og de Geers tydning av strandflatens fremkomst ved unge forkastninger finder ingen støtte i observationerne.

12 36 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET KJÆR: Det hadde interessert ham at se hvilken rolle man tilskrev forkastningerne ved dannelser av fjorder og bækkener i det nordlige Norge; i den forbindelse ligger det nær at trække en paralel med Kristianiafjorden, hvis anlæg efter Brøggers undersøkelser som bekjendt har været knyttet til forkastninger. G. HoLMSEN mente at forkastninger neppe kunde ha spillet nogen væsentlig rolle ved utformningen av relieffet og desuten mangler der en sikker paavisning av større forkastninger heroppe. TH. VooT nævnte et eksempel paa en sikker forkastning fra den nordlige del av Tjelsundet ved Hinnøen. Lagene ligger forholdsvis regelmæssig paa begge sider av det smale sund, men passer ikke sammen. Hvor lagbygningen er mere indviklet, er forkastninger vanskelig at paavise. Der findes paa den anden side talrike daler og bassiner i det nordlige Norge som ikke skyldes forkastninger, men bløtere bergarter. Strandflatebassinerne har hat stor betydning for dannelsen av strandflaten, de har delt landet op i mindre partier og git havet flere angrepspunkter. Inden hvert adskilt parti er strandflatens bredde neppe mere end 4 5 km., men tilsammenlagt fra de ytterste skjær til fastlandet kan strandflatens bredde bli over 35 km. Der er derfor ingen motsætning mellem I. H. L. Vogts og Høgbohms angivelser angaaende strandflatens bredde. WERENSKIOLD fæstet opmerksomheten ved forholdet mellem unge og gamle forkastninger. De unge brækker den forhaandenværende overflate op og danner et nyt relief. Dette borteroderes og forkastningerne virker da som svakhetslinjer, langs hvilke elve eroderer. GOLDSCHMIDT antok at man overalt har forkastninger, men de kommer bedst frem i glacierte landskaper. LANDMARK omtalte forholdet mellem fjordene og strandflaten paa Vestlandet. De synes at vise at dalene var ældre end strandflaten. Docent W. WERENSKIOLD: Geomo fologiske og geografiske bemerkninger fra Bamle," Rektangelbladet Bamle bestaar for størstedelen av grundfjeld; man har en temmelig massiv granit i NV, graa gneis med hornblendeskifer med injektioner av hyperit i de centrale deler, ytterst ved kysten kvartsit med amfiboliter. Strøket er ONO-VSV, feltet gjennemsættes av talrike diabasganger i NNV-SSO. Denne retning følger ogsaa en række forkastninger, som gir sig uttryk i topografien. Specielt kommer disse godt frem i Langesundsfjordens silurfelt, hvor forkastningslinjerne findes under en række bratte

13 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 37 stup. Der fremkommer herved et trappetrinformet relief, der er yderliger utarbeidet av is som har gaat langs efter forkastningerne. Grundfjeldets peneplan har været opbrukket paa lignende maate mens det endnu var dækket av silur. Enkelte opragende hyperitfjelde i grundfjeldet har muligens raget op som monadnocks allerede før kambrium. Langs efter grundfjeldsbergarternes strøk er der endvidere utarbeidet smaa daler, saa der forekommer en kvadratisk opstykning av landet. I granitomraadet findes der en eiendommelig depression, sandsynligvis efter en forkastning i strøkretningen, hvori der ligger en række vand fra Herre mot VSV. Øene langs kysten er bare toppene av de samme slags aaser, som landet indenfor er opfyldt av, de ligger ogsaa ordnet i strøkets retning. Havet har særlig angrepet forkastningszonerne og diabasgangene i NS, og har her tildels utarbeidet smale kløfter. Bamle ligger ved sjøen og har et mildt klima, med litet sne om vinteren. I Frierfjorden kommer isvandet fra Vidda ned, og man har derfor stadig skodde ved St. Hans. Paa grund av det milde klima har man en rik plantevekst hvor jordbunden er god. Ek findes særlig paa hornblendeskifer. Paa nordskraaningen trives granen overmaade godt og vokser hurtig. Av næringsveie har man foruten skogdrift, akerbruk, bergverksdrift og isindustri. Men disse sidste holder paa at gaa tilgrunde. Samfærdselsveiene og jernbaneplanerne blev omtalt tilslut. KrÆR forespurte om ikke granitfeltets forkastning var en fortsættelse av forkastningerne ved Porsgrund. som er den største i disse trakter. fra WERENSKIOLD ansaa dette for sandsynlig. Derefter holdt TH. VoGT foredrag:., Om en jossilf'ørende blok Sommeren 1914 hadde foredragsholderen fundet en konglomeratblok med fossiler ved stranden paa Brottøen ved Hanø i Vesteraalen. Fossilerne var bestemt av docent Ravn i Kjøbenhavn, blokkens alder er Neocom, sandsynligvis Huaterivien i den midtre del av Neocom. Blokkens bergart er et polygent konglomerat med kalk spat som bindemiddel. Hovedmassen av materialet skriver sig fra en rødlig Biotitgranit, men der findes ogsaa gabbro, syenit og glimmerhypersten-diorit med en antipertitisk andesin. Den sidste bergart er særlig karakteristisk og kun kjendt fra et stort felt paa Langøen i Vesteraalen. Her findes ogsaa rødlig biotit-granit. Sandsynligvis var blokken, som nu laa i tangranden, kommet drivende ved is fra Langøen eller tilgrænsende distrikter paa en tid da landet la a noget lavere end nu. J urakridtfeltet pa a And øen,

14 38 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET hvis øverste kjendte lag tilhører Valanginien i den underste del av Neocom, bh v omtalt i denne forbindelse. REKSTAD fremhævet den hyppige forekomst av flintstykker langs Nordlands kyst; almindelig antar man at de kommer fra Skagerak, men man skulde ogsaa være opmerksom paa andre muligheter. KlÆR: Hvis fossil erne tilhørte den arktisk-russiske provins, vilde det støtte antagelsen om at blokken var fra Vesteraalen, da Andøens Neocom viser en saadan tilknytning. Foredraget fremkaldte endvidere bemerkninger av Goldschmidt, Foslie og foredragsholderen. Møte den 17de april gjæst. Tilstede var 14 medlemmer og l Professor KlÆR holdt foredrag om "Nye undersøkelser ved Tømten ". over BRøGGER hadde allerede i 1876 været opmerksom paa at Paradoxides Kjerulfi egentlig var en Olenellus, men hadde av forskjellige grunde ikke offentliggjort det. Det første øie av Olenellus Kjerulfi blev fundet av Miinster. Den av Kjær opstillede nye slægt minder noget om Calavia, men adskiller sig fra den ved forskjellig slægtskjendemerker. Taleren omtalte et Torellelaførende konglomerat, som han hadde fundet i Det laa paa gaarden Søndre Bjerke paa Gran, like ved en smeltehytte og et zinkblendeskjærp. SCHETELIG og HoLTEDAHL antok at denne forekomst nu maatte være igjenfyldt, da den ikke kan gjenfindes. TH. MONSTER omtalte en lokalitet med Holmia i sort skifer fra Snertingdalen. J. BRAASTAD: "Om Discinella Holsti-faunaen ved Foredraget er trykt i Norsk Geo!. Tidsskrift B. Ill, No. 5. TH. MONSTER omtalte at han hadde fundet Hyolituslignende former, som muligens kunde være Volbortella, i en grøn skifer like over kvartssandsten i Torpen, Gausdal. J. OxAAL: i Nordre Helgeland." Foredragsholderen indledet med at gi en skildring av Trænen, som var det parti av strandflaten han særlig hadde studeret. Han omtalte øgruppens topografi og gjennemgik særlig nøie fjeldform erne, som ikke har alpin karakter, men som har faat sin utformning ved brændingens virksomhet. Blinddalerne paa Trænen, som skiller mellem de enkelte har intet tilfælles med

15 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 39 botnerne. Trænen har ogsaa talrike huler, hvorav nogen har væl dige dimensioner. Der findes merker efter at istidens bræer har naadd ut til Trænen, men de fleste spor er utvisket. Skuringsstriper er ikke iagttat; men lave berg og knauser har moutonnert præg og flytblokke findes hist og her. Længer ind i skjærgaarden fin der man friske skuringsstriper i stort tal; dette viser at et sidste fremstøt av istidens bræer har naadd frem over det meste av skjærgaarden, men ikke naadd saa langt ut som til Trænen. Derefter gjennemgik foredragsholderen i store træk topografien i strandflateregionen i Nordre Helgeland. Særlig omtaltes fjorddypene og de rendeformige fordypninger inden strandflaten. Med hensyn til disse sidste har de en utpræget orientering i to hovedretninger, en N-S-Iig og en VSV-ØNØ-Iig eller undertiden mere Ø-V -lig. Det er aabenbart at disse rendeformige fordypninger skyldes forkastninger eller sprækkesoner sin tilstedeværelse, dog ikke direkte ved at der er indsunkne partier, men derigjennem at de har været svakhetslinjer langs hvilke erosionen har hat forholdsvis let for at virke. Inden strandflaten kan man øiensynlig skille ut flere abrasjonsplan av forskjellig alder og skil tved en istid. Det ældre abrasjonsplan ligger i et høiere nivaa end det andet og er blit sterkt destruert av den efterfølgende istids bræer. Ogsaa det yngre abrasjonsplan han efter sin dannelse været dækket av bræer, men det har dog blit meget bedre bevaret mot deformation. Til slutning ga foredragsholderen et billede av hvorledes han forestillet sig strandflatens dannelseshistorie. Før istidens begyndelse var der i Helgeland utformet et relief som i sine store træk viste overensstemmelse med det nuværende særlig med hensyn til dalssystemernes anordning. Istidens bræer omformet saa dette relief, idet de dypet ut dalene og fjordene og likeledes omformet topografien i det forland som laa ut mot havet idet de videt ut og dypet ut forsænkningerne. Da bræerne trak sig tilbake fik havet anledning til at virke dels langs den ytre kystrand, men kanske i meget større utstrækning langs de aapne fjordmundinger, fjorder og sund i det allerede sterkt opstykkede forland og dannet de mange smaa abrasjonsplan som sammensatte sig til strandflaten. En ny istids bræer gik ut over hele strandflaten og opstykket og omformet den delvis paany. Efter at bræerne igjen hadde trukket sig tilbake dannedes nye abrasjonsplan i andre, lavere nivaaer. Et sidste fremstøt av bræerne omfattet hele skjærgaarden undtagen den ytterste hvor Trænen ligger. Undersøkelser av Th. Vogt i Lofoten og av Hoel paa Spitsbergen synes at tyde paa at der hersker lignende forhold, og at man ogsaa der kan skille mellem flere nivaaer i strandflaten av forskjellig alder.

16 40 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET TH. VOGT: Det hadde særlig interessert ham at se Oxaal hævde at Trænlandet hadde ligget isfri under den sidste nedisning i likhet med Værø og Røst. Det ser ut som om visse planter har overlevet den sidste istid, og plantegeograferne gaar derfor gjerne ut fra at Norges vestlige kystrand har været delvis fri for is under den sidste nedisning. Taleren holdt det for sandsynlig at strandflaten var dannet efter en stor nedisning, og det er sikkert at strandflaten i sin helhet har været nediset efter sin dannelse. Det var intetessant at se Oxaals mere detaljerete inddeling, men han mente at den foreløbig maatle betragtes som en arbeidshypotese. OxAAL mente at hans inddeling var mere end en men at derimot kanske de to nivaaers dannelse i to interglacialtider var mere hypotetisk. ROSENLUND "Om dannelsen av med specielt henblik paa Erteliforekomsterne." Omtaler først]. H. L. Vogts behandling av denne forekomstgruppe. særlig de av Vogt gjorte iagttagelser, som kan føre til en nærmere forklaring av dannelsesmaaten. For Ertelifjeldet er nævnt hans apfatning av kisens optræden her. Vogt konkluderer med følgende slutning vedrørende nikkelmagnetkisforekomsters dannelse i almindelighet: "sulfismeltemasserne er ikke trængt senere frem, men de var allerede tilstede ved størknirzgen av eruptivmassen." Pyrrhotingabbroganges samt kisaarers optræden inde i gabbro forklares ved "lokale eruptioner og intrusioner". Ifølge Vogt maa nikkelmagnetkisforekomsterne være dannet in situ efter kissilikatmagmaets frembrudd. Anomalier forklares ved de nævnte eruptioner og intrusioner. Denne opfatning av dannelsesmaaten stemmer overens med A. P. Colemans. Denne sin opfatning har Coleman bl. a. fremholdt i sit arbeide "The Nickel Industry", utgit i l 9 I 2 av Depar tement of Mines, Canada. Dele av dette arbeide omtales ganske kort. To av de i hans arbeide nævnte forekomster er saa eien-.. dommelige at han har meget vanskelig for at forklare dens dannelse paa den vanlig antagne maate. For den ene av disses vekommende synes kisen i flytende tilstand at være trængt op fra en underliggende noritgrænse (muligens liggende hundredevis av meter nede i dypet). Hvad den anden forekomst angaar saa skal kisen delvis optræ midt inde i gabbroen. Dette søker Coleman at forklare ved forkastninger. Omtaler derefter egne iagttagelser vedrørende kisens optræden i Ertelifeltet.

17 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 41 Særlig paafaldende er at kisen optrær overveiende som en kisbreccie, d. v. s. kis utgjørende bindematerialet og brudstykkerne bestaaende av gneis og gabbro, men mest gneisbrudstykker. De av Vogt omtalte sukcessive overgange mellem gabbro og kis er ingen steder iagttat typisk fremtrædende, men sandsynligvis kan man finde saadanne overgange. Heller ikke er iagttat de av Vogt nævnte pyrrhotinnoritgange. Nogen eksempler er nævnt angaaende kisens optræden i Erteligruberne. Med hensyn til Erteliforekomsternes dannelse var foredragsholderens opfatning følgende: Sulfidmasserne er selvfølgelig oprindelig utdifferentiert av gabbromagmaet, men den intime sammenhæng mellem disse to led, der tidligere er saa sterkt fremhævet, eksisterer ikke. Kismasserne maa for en stor del ha holdt sig flytende efter gabbromagmaets fuldstændige størkning og de maa desuten ha hat en langt selvstændigere optræden end man tidligere har antat. En stor del av kisen, muligens det meste, findes ikke paa den plads hvor sulfidmassen var utskilt av magmaet. Denne maa efter at gabbromagmaet var størknet i flytende tilstand har været utsat for større og mindre forskyvninger. Under denne del av dannelsen er bl. a. den før omtalte kisbreccie fremkommet. Kisens optræden ved og i nærheten av grænsen forklares nærmere, likeledes søkes forklaret den overveiende optræden av gneisbrudstykker i kisbreccien. Til slutning blev omtalt en del nyere undersøkelser fra Sudburydistriktet. U ndersøkelserne er utført av Ernest Howe og fin des offentliggjort i "Economic Geologie", bd. IX, Ved undersøkelsen av Creigton Mine finder han, at der vistnok er skridtvise overgange mellem kis og gabbro, men disse er av rent mekanisk natur. No gen skridtvis petrografisk overgang mellem kis og gabbro en av kriterierne paa, at kisen skulde være utsondret og dannet in situ kunde han ikke paavise. Howe kommer til det resultat, at sulfiderne synes at være trængt frem efterat noriten var størknet. Han gaar endogsaa saa langt som at si, at dannelse ved injektion synes at skulde passe godt paa de mest typiske av nikkelmagnetkisforekomsterne i kontakten med hovednoritmassivet i Sudburydistriktet. j. H. L. VoGT hadde interessert sig meget for Rosenlunds foredrag; for tiden holdt han paa med et større arbeide av fysikalskkemisk natur angaaende forholdet mellem kis og gabbro, særlig om silikaters opløselighet i en kismagma og om kisens opløselighet i silikater. Han kunde dog ikke gaa nærmere ind paa dette. WERENSKIOLD omtalte magnetkisen fra Bamle. Han hadde iagttat kisbreccie, men ogsaa overgangsbergarter mellem kis og

18 42 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET norit, naar man nærmer sig grænsen mot gabbroen, indeholder kisen eiendommelig nok undertiden rikelig med biotit. j. H. L. VoGT hadde lagt merke til disse biotitkorn, som ofte kunde være meget store. Andre mørke mineraler finder man ogsaa, men derimot praktisk talt ikke plagioklas i den rene kis. En undtagelse herfra var nogen store fladerike oligoklaskrystaller, som Carstens skal beskrive. Det har vist sig, at sulfiderne var flytende og adskilt fra silikaterne paa et tidspunkt da det meste av silikaterne var kystallisert. Da sulfiderne i smeltet tilstand er meget letflytende, faar man undertiden lokale injektioner med brecciedannelse, mens sulfiderne paa andre steder kan være krystallisert in situ. Møte den 8de mai Tilstede var 14 medlemmer og 2 gjæster. j. ScHETELIG: "Skapolit fra magnetiske pegmatitganger." Foredraget er trykt i Norsk Geologisk Tidsskrift B. Ill No. 6. L. HA WKES: "Same Notes on /celands Geology." An account was given of observations made in the field during the summer of 1914, and the petrological investigation of the specimens collected. The tertiary rocks were more especially discussed. The basalts had not been particularly studied, but pyroxene of the enstatite-augite group with small optic axial angle was noted as forming a large proportion of some basalts from the upper series, or "graa etage" of Dr. Pjeturss. A study of thin sections of some red interbasaltic,. partings" had shown that they are altered basic tuffs, and not derived from the Javas. While the basic glass forming the major part of the rock had suffered all the changes, which where traced, from colourless unaltered homogeneous substance to red oxide, the sparing crystalline constituents (felspar and pyroxene) remained quite fresh. Palagonitisation obtains more readily in glassy than in crystalline rock, and if estimates of the time elapsing between the outflow of two Javas are to be based on the thickness of the intervening palagonite parting, the origin of the rock whether derived from a glass or crystalline aggregate must be taken into account. In a red palagonite parting in the basalts at Seydisfjord a thin yellow band occurs containing abundant crystals of soda-microcline and soda-pyroxene, and a breccie from Faskrudsfjord is largely composed of fragments of a rock with phenocrysts of the same minerals. Through the kindness of Prof. H. Backstrom it had been possible to examine his thin

19 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET 43 sections of lceland liparites in the collection of the Stockholm Høiskole. It was found that the post-glacial liparites of the Torfajokull district belong to a rock type of the soda-liparite group, in which the sodic character is shown chiefly in the felspar which is soda-microcline (in phenocrysts and ground mass), the pyroxene not being markedly sodic. The "norm" calculated from Prof. Backstoms analyses shows not more than 6 o of anorthite. This rock type occupies an analogous position in the Liparite to that of,. Gibelite" of Pantelleria in the Trachyte gro up, and the name,. Islandite" is proposed for it. The tuffs of Faskrudsfjord and Seydisfjord contain sodic pyroxene, but further chemical evidence is needed to define the rock-type to which they belong. Our present knowledge of the rocks of the icelandic petrographical province was summarised, and it was pointed out that whilst the character of the liparites described shows that they are not., Pacific", they cannot as yet be regarded as typically "Atlantic". An investigation of the tertiary liparites was about to be carried out in order to establish the characteristics of the Icelandic Province more definitely. GOLDSCHMIDT lykønsket Hawkes med hans smukke undersøkelser. De islandske eruptivbergarter er litet kjendt i petrografisk hensende, og det var derfor av stor interesse at faa en detaljert beskrivelse, saa meget mere som man her synes at ha Alkalikalkbergarter og Alkali-bergarter repræsentert inden samme eruptonsprovins. THOROLF VOGT: "Om no gen assimilationsbergarter fra Nord Norge." Foredraget var et resume av en avhandling, der er trykt i Videnskapsselskapets Skrifter I Mat.-N aturv. klasse l 915. No. 8. Ekskursion til Hvalstad søndag!6de mai under ledelse av Dr. A DR. M. HANSEN. Avreise fra Vestbanen kl. 9,38, tilbake kl. 6,54. Der blev fremvist en sidemoræne nær Hvalstad fra dr. Hansens,. atpaaistid" samt en skjælbanke, der var opfattet som en av bræelv avsat idet materialet antokes at være skuret under isbræen i "atpaaistiden". Ekskursion til rhombeporfyrkonglomeratet ved Rauer etc. mandag 24de mai (2den pinsedag). Tog til Moss, videre motorbaat med retur til aftenens hurtigtog. Paa Rauer besaaes de merkelige forvitringsformer paa øens vestside. Av konglomeratets blokke blev der slaat talrike haandstykker tilhørende en række forskjellige av de yngre rhombeporfyr-

20 44 NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET dækker, og syenitporfyrer. Smale sandstenslag, tildels med fossile regndraaper saaes paa flere steder. Paa nordsiden av Revlingen fandtes bænke av rhombeporfyr som direkte underlag for den mægtige serie av konglomerater. Møte den 23de oktober Tilstede var 14 medlemmer og l gjæst. V. M. GoLDSCHMIDT : "Om høweldskvartsen 1". Foredragsholderen nævnte først, hvordan undersøkelser over regionalmetamorfosen kunde bidra til løsning av geologiske spørsmaal ved den systematiske bearbeidelse av alle bergarter, som optrær i den norske fjeldkjede. Derefter ga han et kort overblik over utviklingen av vort kjendskap til den saakaldte høifjeldskvarts, den sedimentære formation, som ligger over de undersiluriske fylliter i det centrale Norge. Han gjennemgik i korthet de opfatninger, som var hævdet av Kjerulf. Brøgger, Reusch, Bjørlykke og Tornebohm. Derefter omtaltes høifjeldskvartsens relationer til fjeldkjedens øvrige bergarter, specielt eruptiverne i det centrale Norge. Til en undersøkelse av disse spørsmaal maatte saadanne strøk vælges, hvor metamorfosen la mindst hindringer iveien for bergarternes sikre identificering. Den sikkert sedimentære andel av høifjeldskvartsen ligger inden en firkant, som begrænses av Espedalstrakterne, Mellene, Grønsendknipen, de vestlige dele av Filefjeld og Bøverdalen. Muligens er utbredelsen større mot sydvest, dog er dette usikkert. Den mindste metamorfe del sees av karter over regionalmetamorfosens intensitet at ligge omkring strøket Fukhammeren Dokvand, grænsende op til fossilførende undersilurisk fyllit. Her findes i stor utstrækning, indleiret i høifjeldskvartsen konglomerater, som væsentlig bestaar av gabbroide stener. Det ligger da nær at forsøke at fastlaa relationer mellem de gabbroide konglomerater og de kjendte gabbrofelter i fjeldpartiet Fukhammeren Dyptjernfjeld-Rødsjøkollen. Strøket har tidligere været undersøkt av Th. Mtinster og av Bjørlykke. Fra Mtinsters haand foreligger en række udmerkede dagboksoptegnelser med talrike værdifulde iagttagelser over bergarternes optræden i marken, dog ikke støttet av mikroskopiske undersøkelser. Bjørlykke har gjentagne gange behandlet omraadet. I en første avhandling om høifjeldskvartsens nordøstlige utbredelse antar han, at de gabbroide rullestener skriver sig fra de tilgrænsende gabbromasser og holder derfor gabbroen for at være ældre end høifjeldskvartsen. l en senere publikation, det centrale Norges fjeldbygning, er han derimot av den anskuelse, at gabbroen er yngre

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING FJERDE BIND (AARGANGENE 1916 OG 1917) KRISTIANIA 1918 I KOMMISSION HOS T. O. BRØGGER A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI AS, KRISTIANIA INDHOLD BRAASTAD,

Detaljer

HULER AV GRØNLITYPEN.

HULER AV GRØNLITYPEN. HULER AV GRØNLITYPEN. AV JOHN OXAAL. I nogen tidligere arbeider har nærvære11de forfatter beskrevet endel huler av en ny type i Nordland. Den største og mest karakteristiske av disse er Grønligrotten,

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE DR. HANS REUSCH NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE NORGES rettet 1858. GEOLOGISKE UNDERSØKELSE blev op Før vi omtaler denne institutions virksomhet, vil vi kaste et blik paa geologiens utvikling i Norge i

Detaljer

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG.

KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. KORT OVERSIGT OVER DE SØLV GANGER PAA KONGSBERG. Foredrag i Norsk Geologisk Forening!ste april 1916. AV CARL BUGGE. et geologiske arbeide som jeg sammen med bergingeniør D A. BuGGE i de senere aar har

Detaljer

Om forvitring av kalifeltspat under norske klimatforhold.

Om forvitring av kalifeltspat under norske klimatforhold. Om forvitring av kalifeltspat under norske klimatforhold. Av V. M. GOLDSCHMIDT. I almindelighet antas der, at kalifeltspat er et mineral, som let og fuldstændig destrueres ved forvitring. Forvitringen

Detaljer

TEKST TIL GEOLOGISK OVERSIGTSKART OVER DET SYDLIGE NORGE

TEKST TIL GEOLOGISK OVERSIGTSKART OVER DET SYDLIGE NORGE W. WERENSKIOLD TEKST TIL GEOLOGISK OVERSIGTSKART OVER DET SYDLIGE NORGE MAALESTOK 1: 1000000 SI DEN 1878, Kjerulfs vort kjendskap kart over til det geologien sydligei Norge disse strøk utkompaai mange

Detaljer

Om glimmermineraler nes deltagelse i jord bundens kalistofskifte og om disse mineralers betydning for landbruket.

Om glimmermineraler nes deltagelse i jord bundens kalistofskifte og om disse mineralers betydning for landbruket. Om glimmermineraler nes deltagelse i jord bundens kalistofskifte og om disse mineralers betydning for landbruket. Av V. M. GOLDSCHMTDT. Av stor interesse er spørsmaalet, om man av de eksperi mentelle undersøkelser

Detaljer

NoRsK GEOLOGISK TIDSSKRIFT

NoRsK GEOLOGISK TIDSSKRIFT NoRsK GEOLOGISK TIDSSKRIFT UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING FEMTE BIND (AARGANGENE Hl18 OG 1919) KRISTIAN la l 920 I KOMMISSION HOS A.W. BRØGGERS BOKTRYKKERIS FORLAG INDHOLD Side AHLMANN, H. W:SON: Geomorfologiske

Detaljer

NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET I 1916.

NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET I 1916. NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET I 1916. Ved THOROLF VoGT. Møte og generalforsamling den Ste februar 1916. Tilstede var 12 medlemmer. Sekretæren fremla regnskap for 1915 revidert av STEINAR FosuE og

Detaljer

Ledningskanalen gjennem myren ved Lutvatn.

Ledningskanalen gjennem myren ved Lutvatn. 1 Skjælforekomst ved Lutvatn i Østre Aker. Av dr. EINAR RANDERS blev den Geologiske Under søkelse gjort opmerksom paa en forekomst av havskjæl ved nordenden av Lutvatn i Østre Aker... Fig. 1. Ledningskanalen

Detaljer

"FJELDPROBLEMETS" STILLING

FJELDPROBLEMETS STILLING "FJELDPROBLEMETS" STILLING l NORGE OG SVERIGE VED UTGANGEN AV 1909 AV DR. K. O. BJØRLYKKE l NORSK GEOI_OGISK TIDSSKRIFT, BIND Il, NO. l. - UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING. KRISTIANIA 1910 A. \Y. HROGGERS

Detaljer

FORTSÆTTELSEN A V TRONDHJEMS FEL TETS KISDRAG MOT NORD

FORTSÆTTELSEN A V TRONDHJEMS FEL TETS KISDRAG MOT NORD FORTSÆTTELSEN A V TRONDHJEMS FEL TETS KISDRAG MOT NORD AV Dr. philos. GUNNAR HOLMSEN MED ENGLISH SUMMARY OG l FARVELAGT KART I trakterne omkring Malsaa og Aakervoldens gamle gruber i Værdalen herred igangsattes

Detaljer

OM TRYSILSANDSTENEN OG SPARAG

OM TRYSILSANDSTENEN OG SPARAG OM TRYSILSANDSTENEN OG SPARAG MITAVDELINGEN. AV OLAF HOLTEDAHL. er er i vor opfatning av de mægtige sandstensavdelinger D samspiller en saa stor rolle i det østlige Syd-Norges geologi mange uklare punkter

Detaljer

HØIE STRANDLINJER PAA SPITSBERGEN

HØIE STRANDLINJER PAA SPITSBERGEN HØIE STRANDLINJER PAA SPITSBERGEN FOREDRAG I NORSK GEOLOGISK FORENING 17DE APRIL 1921 AV W. WERENSKIOLD t der findes strandlinjer paa Spitsbergen i betydelig høide, A har man lenge visst; de er ofte saa

Detaljer

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING SJETTE BIND (AARGA NG ENE 1920 OG 1921) KRISTIAN la 1922 A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI ANDEHSEN, O. INDHOLD En kort meddelelse om geologiske iakttagelser

Detaljer

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm

Rt-1916-559. http://www.rettsnorge.no/sakslinker/rettspraksis/rt-1916-559_dommered.htm Rt-1916-559 Side 559 Assessor Bjørn: Murerhaandlanger Johan Andersen blev ved dom, avsagt 16 november 1915 av meddomsret inden Øvre Telemarkens østfjeldske sorenskriveri, for overtrædelse av løsgjængerlovens

Detaljer

KYSTSTRØKET MELLEM BODØ OG FOLDEN

KYSTSTRØKET MELLEM BODØ OG FOLDEN III. KYSTSTRØKET MELLEM BODØ OG FOLDEN AV J. REKSTAD ENGLISH SUMMARY, 1 KART OG 5 PLANCHER Norges Geol. Unders. Aarbok 1916. 111. 1 I Det omhandlede omraade ligger paa østsiden av Vest fjorden, fra Bodø

Detaljer

PRIS i KKONE. OLAF HOLTEDAHL KRISTIANIA 1912 I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. MED 8 PLANCHER OG ENGLISH SUMMARY

PRIS i KKONE. OLAF HOLTEDAHL KRISTIANIA 1912 I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. MED 8 PLANCHER OG ENGLISH SUMMARY PRIS i KKONE. AV OLAF HOLTEDAHL MED 8 PLANCHER OG ENGLISH SUMMARY KRISTIANIA 1912 I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. fvg; x «- esst^y NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Nr. 63 KALKSTENSFOREKOMSTER I KRISTIANIAFELTET

Detaljer

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren.

Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl Præsident: G. A. Jahren. Møte for lukkede dører i Lagtinget den 22de mars 1918 kl. 10.00. Præsident: G. A. Jahren. Præsidenten: Der foreligger til behandling Odelstingets beslutning til midlertidig lov om tillæg til lovene om

Detaljer

EXPLOSIONSRØR VED LYSAKER

EXPLOSIONSRØR VED LYSAKER EXPLOSIONSRØR VED LYSAKER AV W. WERENSKIOLD. mtrent halvanden kilometer nord for Lysaker station er O der nogen hauger som skiller sig ut fra den almindelige type av langstrakte aaser, som ellers opfylder

Detaljer

CUMMINGTONIT FRA SAUDE,

CUMMINGTONIT FRA SAUDE, CUMMINGTONIT FRA SAUDE, RYFYLKE. AV C. W. CARSTENS. ra Saude zinkgruber, som f rtiden drives av Det norske F Aktieselskab for elektrokemisk Industri, Kristiania, er der av bergingeniør CHR. H. S. HoRNEMAN

Detaljer

Werenskiold (1911) har utbygget lagrekken, idet

Werenskiold (1911) har utbygget lagrekken, idet 164 NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 27 SKYVEDEKKER I DET CENTRALE NORGES SPARAGMITTFORMASJON AV CHRISTOFFER 0FTEDAHL Med l tekstfigur. I en tidligere artikkel har jeg kommet med noen betraktninger over problemer

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Rt-1925-1048

Rt-1925-1048 <noscript>ncit: 6:03</noscript> Page 1 of 5 Rt-1925-1048 INSTANS: Høyesterett - dom. DATO: 1925-12-04 PUBLISERT: Rt-1925-1048 STIKKORD: Landskatteloven 42 og Skatteloven 43 SAMMENDRAG: Ved et dødsbos salg av et sanatorium og en som direktørbolig

Detaljer

Kemiske undersøkelser over ekstraktion av glimmermineralers kaliindhold.

Kemiske undersøkelser over ekstraktion av glimmermineralers kaliindhold. Kemiske undersøkelser over ekstraktion av glimmermineralers kaliindhold. Av E. Johnson. Kaliindholdet i undersøkelsesmaterialet. Utgangsmaterialets totale kaliindhold blev bestemt dels ved opslutning efter

Detaljer

OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING

OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING 48 NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 25 Ms. mottatt 4. des. 1944. OM DEN KJEMISKE SAMMENSETNING AV TRONDHEIMSFELTETS KALKSTENER AV C. W. CARSTENS Kalkstensbenker optrer i samtlige 3 formasjonsgrupper i Trondheimsfeltet.

Detaljer

NORSK GEOLOGISK FORENING.

NORSK GEOLOGISK FORENING. NORSK GEOLOGISK FORENING. Til stede Il medlemmer In n valg: MØTE FREDAG 31. MAI 1940. og 15 gjester. Medlem nr. 225. Cand. real. jens A. W. BuGGE, Geologisk institutt, Norges tekniske høgskole, Trondheim.

Detaljer

EN VULKANREST VED SKAAR I GREIP STAD, VESTAGDER

EN VULKANREST VED SKAAR I GREIP STAD, VESTAGDER EN VULKANREST VED SKAAR I GREIP STAD, VESTAGDER AV K.O. BjØRLYKKE MED 3 TEXTFIG. n av de studerende ved Landbrukshøiskolen, BENT SKAAR E fra Greipstad i Vestagder, medbragte høsten 1922 prøve av en bergart,

Detaljer

EN LITEN FOREKOMST AV KULSUB STANS I HALLINGDAL.

EN LITEN FOREKOMST AV KULSUB STANS I HALLINGDAL. EN LITEN FOREKOMST AV KULSUB STANS I HALLINGDAL. AV HANS REUSCH ul i sedimentære lag har ikke været kjendt hittil hertillands K utenfor Andøens lille jura-kridt-forekomst. Det vakte derfor min interesse

Detaljer

NORGES BERGVERKSDRIFT

NORGES BERGVERKSDRIFT PROFESSOR J. H. L. VOGT NORGES BERGVERKSDRIFT EN HISTORISK OVERSIGT MED SÆRLIG HENSYN TIL UTVIKLINGEN I DE SENERE AAR VORT lands bergverksdrift kan regnes at stamme fra be gyndelsen av det 17de aarhundrede.

Detaljer

FL YTTBLOKKER LANGS NC)RGES KYST

FL YTTBLOKKER LANGS NC)RGES KYST FL YTTBLOKKER LANGS NC)RGES KYST L AV J. REKSTAD angs Norges kyst finner man ofte blokker av bergarter, fremmede for det sted, hvor de Jigger. Man har således funnet blokker av den karakteristiske rombeporfyr

Detaljer

111. FRA TRYSSIL HANS REUSCH MED ENGLISH SUMMARY" Norges Geol. Unders. Aarbok 1913.. 111. 1

111. FRA TRYSSIL HANS REUSCH MED ENGLISH SUMMARY Norges Geol. Unders. Aarbok 1913.. 111. 1 111. FRA TRYSSIL AV HANS REUSCH MED ENGLISH SUMMARY" Norges Geol. Unders. Aarbok 1913.. 111. 1 Indledning. Detutbugtning. sydlige Norges Engangrænselinje var den her harmere paa midten østlig, idet en

Detaljer

DISCINELLA HOLSTI FAUNAEN VED BRAASTADELVEN NORD FOR GJØVIK

DISCINELLA HOLSTI FAUNAEN VED BRAASTADELVEN NORD FOR GJØVIK DISCINELLA HOLSTI FAUNAEN VED BRAASTADELVEN NORD FOR GJØVIK AV JOHAN BRAAST AD (3 PLA:'iCHER OG E:\'GLISII Sll IMARY) NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, BIND Ill, NO.S UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING. KRISTIANIA

Detaljer

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL

BERETNING OM MYRFORSØKENE I TRYSIL 108 BERETNNG OM FORSØKSSTATONEN Hovedresultatet av disse undersøkelser er, at grøn/or bestaaende av en blanding av havre og erter bør saaes tidligst mulig._ Derved faaes baade større og bedre avling. Den

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Om mængden av kalifeltspat, biotit og muskovit i norske bergarter. Av V. M. GOLDSCHMIDT.

Om mængden av kalifeltspat, biotit og muskovit i norske bergarter. Av V. M. GOLDSCHMIDT. Om mængden av kalifeltspat, biotit og muskovit i norske bergarter. Av V. M. GOLDSCHMIDT. Den gjennemsnitlige kalimængde i den faste jordskorpe, litosfæren, kan som ovenfor nævnt anslaaes til ca. 3 vegtspro

Detaljer

MAALSELVDALEN. OCR Lenvik Museum 2009.

MAALSELVDALEN. OCR Lenvik Museum 2009. MAALSELVDALEN OCR Lenvik Museum 2009. IVAR SÆTER MAALSELVDALEN MAALSELV OG ØVERBYGD HERREDER BRUNES (ØVERBYGD) MED TOPPEN AV HATTAVARRE. Med kart og mange illustrationer. GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI.

Detaljer

IV. LITT OM JUTULHUGGET AV HANS REUSCH (ENGLISH SUMMARY) Norges Geol. Unders. Aarhok 1916.

IV. LITT OM JUTULHUGGET AV HANS REUSCH (ENGLISH SUMMARY) Norges Geol. Unders. Aarhok 1916. IV. LITT OM JUTULHUGGET AV HANS REUSCH (ENGLISH SUMMARY) Norges Geol. Unders. Aarhok 1916. IV. Nærværende I. 72 77 forfatter den første gav mere for 38 utførlige aar siden beskrivelse i Naturen 1878, om

Detaljer

Kartbladet Lillehammer.

Kartbladet Lillehammer. Norges geologiske undersegelse. No. 3o Kartbladet Lillehammer. Tekst Av Ths. Miinster, myntmester. (Mit einem Resumé in deutscher Sprache.) Kristiania. I kommission hos H. Aschehoug & Co. Geografi. Kartbladet

Detaljer

FRIDTJOF NANSEN SOM GEOLOG

FRIDTJOF NANSEN SOM GEOLOG FRIDTJOF NANSEN SOM GEOLOG Foredrag i Norsk geologisk forening 4. desember 1930. AV W. WERENSKIOLD ridtjof Nansen tok artium i 1880 og begynte straks å studere F naturfag, spesielt zoologi. Men det er

Detaljer

RAMSØY TITANJERNMALMFELT I SOLØR OG DETS DIFFERENTIA TIONSPROCESSER

RAMSØY TITANJERNMALMFELT I SOLØR OG DETS DIFFERENTIA TIONSPROCESSER IV. RAMSØY TITANJERNMALMFELT I SOLØR OG DETS DIFFERENTIA TIONSPROCESSER AV STEINAR FOSLIE MED 1 MAGNETOMETRISK KART, 3 PLANCHER, 2 TEKSTFIGURER OG ENGLISH SUMMARY Norges Geol. Unders. Aarbok 1913. IV.

Detaljer

Møte for lukkede dører i Stortinget den 5. april 1922 kl Præsident: Otto B. Halvorsen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 5. april 1922 kl Præsident: Otto B. Halvorsen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 5. april 1922 kl. 17.00. Præsident: Otto B. Halvorsen. Dagsorden: Indstilling fra konstitutionskomiteen om samarbeide med Danmark og Sverige paa det økonomiske omraade

Detaljer

NORSK GEOLOGISK FORENINGS

NORSK GEOLOGISK FORENINGS NORSK GEOLOGISK FORENINGS HISTORIE OG VIRKSOMHET TIL UTGANGEN AV 1909 \'ED K.O. BJØRLYKKE o(; J. SCHETELIG NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, BIND l, NO. 13. UDGIVET AF NORSK GEOLOGISK FORENING. KRISTIANIA 1909

Detaljer

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Detaljer

Oppdrag: MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. 9. juni juli Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD:

Oppdrag: MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. 9. juni juli Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD: Oppdrag: STATENS MALMUNDERSØKELSER. GM Rapport nr. 276/B. Malmgeologiske GÆSSEMARAS undersøke1ser /KAUTOKEINO. 9. juni - 18. juli 1960. Leder: Finn J Skjerlie, geolog. INNHOLD: S. 2 Innledning 2 Blokkundersøkelser

Detaljer

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Detaljer

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik

Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy. av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Skredfareregistrering på Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy av Helge Askvik Rapportsammendrag Det er utført en undersøkelse for å

Detaljer

HØGBOMIT I NORSK JERNMALM

HØGBOMIT I NORSK JERNMALM HØGBOMIT I NORSK JERNMALM AV j. SCHETELIG. slutten av forrige aar beskrev A. GAVELIN 1 et særdeles interessant nyt mineral, høgbomit, der optrær som bergart I dannede mineral i visse varieteter av titanførende

Detaljer

GLIMMERMINERALERNES BETYDNING SOM KALIKILDE FOR PLANTERNE

GLIMMERMINERALERNES BETYDNING SOM KALIKILDE FOR PLANTERNE NOKDL.": - :::m Parsel Sunnan - Grong NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Nr. 108 GLIMMERMINERALERNES BETYDNING SOM KALIKILDE FOR PLANTERNE AV V. M. GOLDSCHMIDT OG E. JOHNSON MED 1 TEKSTFIGUR OG ZUSAMMENFASSUNG

Detaljer

No. 48 JÆDERENS GEOLOGI < DR. K. O. BJØSLYKKE. MED 3i BILLEDER I TEKSTEN, EN GEOLOGISK KARTSKISSE OG ENGLISH SCMJIAIiv" »-<>-* KRISTIANIA

No. 48 JÆDERENS GEOLOGI < DR. K. O. BJØSLYKKE. MED 3i BILLEDER I TEKSTEN, EN GEOLOGISK KARTSKISSE OG ENGLISH SCMJIAIiv »-<>-* KRISTIANIA »--* No. 48 JÆDERENS GEOLOGI < AV DR. K. O. BJØSLYKKE i MED 3i BILLEDER I TEKSTEN, EN GEOLOGISK KARTSKISSE OG ENGLISH SCMJIAIiv" KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. A, W. BRØGGERS BOKTRYKKERI

Detaljer

OM IS-EROSION KRISTIANIA 1911 W. WERENSKIOLD NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, NORSK GEOLOGISK FORENING.

OM IS-EROSION KRISTIANIA 1911 W. WERENSKIOLD NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, NORSK GEOLOGISK FORENING. OM IS-EROSION AV W. WERENSKIOLD NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, BIND Il, NO. 4. UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING. KRISTIANIA 1911 A. \\". BRØGGERS BOGTRYKKERI. Om is-erosion. Av W. Werenskiold. Professor

Detaljer

NORSKE PERIDOTITER Il.

NORSKE PERIDOTITER Il. NORSKE PERIDOTITER Il. AV C. W. CARSTENS. lndledning. ommeren 1916 besøkte jeg ifølge med daværende stud. ing. S DIETRICHSON en række peridotitfelter i Jotunheimen og Espedalen. Forskjellige forhold har

Detaljer

PROFESSOR JOHAN KIÆRS FJELLKJEDE-STRATIGRAF ISKE AR BEIDER OG HANS ARBEIDE I FORBINDELSE MED THOROLF VOGT

PROFESSOR JOHAN KIÆRS FJELLKJEDE-STRATIGRAF ISKE AR BEIDER OG HANS ARBEIDE I FORBINDELSE MED THOROLF VOGT PROFESSOR JOHAN KIÆRS FJELLKJEDE-STRATIGRAF ISKE AR BEIDER OG HANS ARBEIDE I FORBINDELSE MED ARKTISKE EKSPEDISJON ER AV THOROLF VOGT rofessor Johan Kiær begynte sin videnskapelige bane som zoolog, P men

Detaljer

KALEDONSK TEKTONIKK I MIDT-NORGE

KALEDONSK TEKTONIKK I MIDT-NORGE NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 36 KALEDONSK TEKTONIKK I MIDT-NORGE On the Caledonides of Central Norway AV IVAR HERNES INNHOLD Abstract 157 Forord 157 Innledning 158 Regional oversikt 158 Trondhjemsfjordsynklinalen

Detaljer

BROFOSHØLEN I TUNHØVD

BROFOSHØLEN I TUNHØVD BROFOSHØLEN I TUNHØVD NORGES STØRSTE JÆTTEGRYTE AV STEINA R FOSLIE nder de forberedende arbeider for anlægget av statens store U reguleringsdam foran Tunhøvdfjorden i Nore blev der i 1915 bragt for dagen

Detaljer

Møte for lukkede dører i Stortinget den 12. februar 1924 kl Præsident: Tveiten. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 12. februar 1924 kl Præsident: Tveiten. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 12. februar 1924 kl. 18.00. Præsident: Tveiten. Dagsorden: Meddelelse fra utenriksministeren. Presidenten: Møtet er sett for stengde dører. Presidenten gjer framlegg

Detaljer

Møte for lukkede dører i Stortinget den 17. oktober 1923 kl Præsident: Lykke.

Møte for lukkede dører i Stortinget den 17. oktober 1923 kl Præsident: Lykke. Møte for lukkede dører i Stortinget den 17. oktober 1923 kl. 17.00. Præsident: Lykke. Efter forslag av presidenten besluttedes møtet holdt for lukkede døre. Efter forslag av præsidenten besluttedes videre:

Detaljer

Tidligere undersøkelser over opløseligheten av feltspatens kaliindhold og undersøkelser over kalifeltspat som kalikilde for planterne.

Tidligere undersøkelser over opløseligheten av feltspatens kaliindhold og undersøkelser over kalifeltspat som kalikilde for planterne. Tidligere undersøkelser over opløseligheten av feltspatens kaliindhold og undersøkelser over kalifeltspat som kalikilde for planterne. Av V. M. GOLDSCHMIDT Og E. JOHNSON. Der foreligger en lang række undersøkelser

Detaljer

NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET

NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET NORSK GEOLOGISK FORENINGS VIRKSOMHET Møte torsdag 14. desember 1933 kl. 19. Tilstede 23 medlemmer og 14 gjester, dessuten en del som kom til annet foredrag. Til medlemmer av Sulitelmafondets råd for l

Detaljer

UNDERSØKELSER OVER NORSKE LERER

UNDERSØKELSER OVER NORSKE LERER pris i;r. 2.00" UNDERSØKELSER OVER NORSKE LERER IV NORSKE LERFOREKOMSTER: B MØRE, SØR-TRØNDELAG, NORD-TRØNDELAG, DELVIS NORDLAND SAMT RESTERENDE DEL AV AKERSHUS, HEDMARK OG BUSKERUD FYLKER AV BRYNJULF

Detaljer

ET HITTIL UPAA-AKTET GRUNDVANDS FORRAAD I VORE LERTRAKTER

ET HITTIL UPAA-AKTET GRUNDVANDS FORRAAD I VORE LERTRAKTER ET HITTIL UPAA-AKTET GRUNDVANDS FORRAAD I VORE LERTRAKTER AV GUNNAR HOLMSEN MED 3 FIGURER fter lerfaldsulykken i V ærdalen i aaret 1893 blev der iverksat E jordboringer paa flere steder i det trondhjemske

Detaljer

OM RECENTE OG GAMLE STRAND LINJER I FAST FjELD.

OM RECENTE OG GAMLE STRAND LINJER I FAST FjELD. OM RECENTE OG GAMLE STRAND LINJER I FAST FjELD. AV THOROLF VOGT. (Pl. I.) ommeren 19 14 gjorde jeg nogen iagttagelser over etpar strandlinjer, der var indgravet i fast fjeld ved havets overflate S i Kvænangen,

Detaljer

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE No. 47 TIL. GEOLOGISK X^lii' OVER FJELD STRØKENE MELLEM JOSTEDALS BRÆEN OG RINGERIKE DR.

NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE No. 47 TIL. GEOLOGISK X^lii' OVER FJELD STRØKENE MELLEM JOSTEDALS BRÆEN OG RINGERIKE DR. NORDLANDCZZAr^.M Parcel Sunnan - Grong NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE No. 47 TEKST TIL GEOLOGISK X^lii' OVER FJELD STRØKENE MELLEM JOSTEDALS BRÆEN OG RINGERIKE AV DR. HANS REUSCH (ENGLISH SUMMARY) HERMED

Detaljer

PONSON DU TERRAIL ROCAMBOLE RAJAHENS DIAMANTER. Eneste uavkortede oversættelse efter den store franske originalutgave ved Aksel Borge.

PONSON DU TERRAIL ROCAMBOLE RAJAHENS DIAMANTER. Eneste uavkortede oversættelse efter den store franske originalutgave ved Aksel Borge. PONSON DU TERRAIL ROCAMBOLE RAJAHENS DIAMANTER Eneste uavkortede oversættelse efter den store franske originalutgave ved Aksel Borge. Bortkomne eher 5 beskadigede Bøger maa erstattes med Bogens fulde Værdi.

Detaljer

AARSBERETNING FRA LANDSFORENINGEN FOR NATURFREDNING I NORGE 1916

AARSBERETNING FRA LANDSFORENINGEN FOR NATURFREDNING I NORGE 1916 INDHOLD Side. Aarsberctning for Landsforeningen for Naturfredning i Norge 1016 3 In memorian: professor B. Collett og professor Y. Nielsen 7 Fredede naturminder i Norge pr. /l2 1016 9 Be tænkn in ger:

Detaljer

FUND AV TURMALIN FRA EN NORSK KISFOREKOMST

FUND AV TURMALIN FRA EN NORSK KISFOREKOMST FUND AV TURMALIN FRA EN NORSK KISFOREKOMST AV H. H. SMITH M. N. l. F. M. Inst. M. M. MED l TEKSTFIGUR nder befaring av en del kisforekomster i Meldalen i sommer blev jeg opmerksom på en særtype av svovelkis

Detaljer

Lars Fredriksen Monset

Lars Fredriksen Monset Lars Fredriksen Monset Ingebrigt Monset (1891-1982) hadde tatt vare på et brev etter onkelen sin, Anders Ingebrigtsen Monseth (1862-1939). Brevet er fra Lars Fredriksen Monseth i Minnesota, og det er skrevet

Detaljer

OM TILLITENE I DET CENTRAL-NORSKE SPARAGMITOMRÅDE

OM TILLITENE I DET CENTRAL-NORSKE SPARAGMITOMRÅDE NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 25 285 Ms. mottatt 13. jan. 1945. OM TILLITENE I DET CENTRAL-NORSKE SPARAGMITOMRÅDE AV CHRISTOFFER 0FTEDAHL Med 2 figurer i teksten. Eng!. Summary. Det er vanskelig å bli sikker

Detaljer

FORSKYVNINGER I SNELINJENS HØIDE UNDER AVSMELTNINGSPERIODEN.

FORSKYVNINGER I SNELINJENS HØIDE UNDER AVSMELTNINGSPERIODEN. FORSKYVNINGER I SNELINJENS HØIDE UNDER AVSMELTNINGSPERIODEN AV GUNNAR HOLMSEN S Snelinjens høide i det sydøstlige Norge nelinjens beliggenhet avhænger i første række av sommertemperaturen Den er til og

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Variasjon i norske terrestre systemer I

Variasjon i norske terrestre systemer I Rune H. Økland Variasjon i norske terrestre systemer I Regional variasjon Variasjon i naturen Kontinuerlig eller diskontinuerlig? To hovedsyn gjennom 1900-tallet De fleste mener nån at variasjonen i naturen

Detaljer

NORSKE PERIDOTITER l.

NORSKE PERIDOTITER l. NORSKE PERIDOTITER l. AV C. W. CARSTENS. Forord. I 1915 fik jeg av Den Tekniske Høiskoles fond bidrag til en undersøkelse av Hestmandø og omliggende øers peridotitfelter. Imidlertid var de geologiske forholde

Detaljer

Cirkulerbrev: Kristoffer Prestrud. Kristian, Hans og Trygve Løken Kristians adr.: Jacob Aalls gate 4 II Kr.ania. Cirkulærskrivelse nr.

Cirkulerbrev: Kristoffer Prestrud. Kristian, Hans og Trygve Løken Kristians adr.: Jacob Aalls gate 4 II Kr.ania. Cirkulærskrivelse nr. Cirkulærskrivelse nr.1 Cirkulerbrev: Kristoffer Prestrud. Kristian, Hans og Trygve Løken Kristians adr.: Jacob Aalls gate 4 II Kr.ania. Grytviken, South Georgia den 15. april 1912. Kjære forældre og søskende!

Detaljer

Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum"

Diskusjon om fellesnordisk fingeralfabetet og om å avskaffe ordet døvstum Tegn og Tale nr. 2 (januar) / 1930: Fingersprog og døvstum Tegn og Tale 2 (januar) / 1930: Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum" Fra døvekongressen 1929 Artikkelen

Detaljer

ET PAR SKURINGS FÆNOMENER

ET PAR SKURINGS FÆNOMENER ET PAR SKURINGS FÆNOMENER AV DR. HANS REUSCH NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, l BIND,Il NO. 8, UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING. KRISTIANIA 1911 A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI Et par skuringsfænomener. Av Dr.

Detaljer

BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928

BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928 BÆRUMS SPAREBANK 1878-1928 OSLO MCMXXVIII GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI BANKENS OPRETTELSE. EN 12. APRIL 1878 avholdtes i Sandviken et møte av endel herrer, der efter opfordring av Bærums sogneselskap hadde

Detaljer

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg

Presten som ikke kunde brukes. Carl Edin Nordberg Carl Edin Nordberg Table of Contents Presten som ikke kunde brukes...1 Carl Edin Nordberg...2 Forord. Presten som ikke kunde brukes...3 Kapitel 1. Den gamle prest maa reise...4 Kapitel 2. Den nye prest

Detaljer

DE GAMLE HAVMERKENE I BRU FjELLET VED AAENSIRE.

DE GAMLE HAVMERKENE I BRU FjELLET VED AAENSIRE. DE GAMLE HAVMERKENE I BRU FjELLET VED AAENSIRE. AV DANIEL DANIELSEN. I. Tidligere litteratur. traks østenfor A aen sir e er der i fjellet utarbeidet en nogen S lunde jevn avsats. Fra kystdampskibet tegner

Detaljer

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. mai 1921 kl Præsident: Lykke. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. mai 1921 kl Præsident: Lykke. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. mai 1921 kl. 10.00. Præsident: Lykke. Dagsorden: Meddelelse fra regjeringen. Præsidenten: Præsidenten foreslaar møtet sat for lukkede døre. Det ansees enstemmig

Detaljer

Norsk Geologisk Forenings virksomhet og 1911.

Norsk Geologisk Forenings virksomhet og 1911. Norsk Geologisk Forenings virksomhet og 1911. MeddPlt efter forhandlingsprotokollen ved J. OxAAL. 1910 llløter i 1910. Møte den Ste februar 1910. Tilstede var 13 medlemmer og 3 indbudne?jester. Møtet var

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg

som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg Project Gutenberg's Presten som ikke kunde brukes, by Carl Edin Nordberg This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 44 NOTISER. Notes. Nogen tektoniske iagttagelser på Ustaoset LEIF STØRMER

NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 44 NOTISER. Notes. Nogen tektoniske iagttagelser på Ustaoset LEIF STØRMER NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT 44 -- - --- --- NOTISER Notes Nogen tektoniske iagttagelser på Ustaoset BY LEIF STØRMER I. En forkastning i det subkambriske peneplanet. Som det fremgår av Holtedahl og Don's

Detaljer

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Detaljer

GEOLOGI PÅ RYVINGEN. Tekst, foto og tegninger: MAGNE HØYBERGET

GEOLOGI PÅ RYVINGEN. Tekst, foto og tegninger: MAGNE HØYBERGET GEOLOGI PÅ RYVINGEN Tekst, foto og tegninger: MAGNE HØYBERGET magne.hoyberget@mandal.kommune.no 1 RYVINGENS GEOLOGISKE HISTORIE: Jordas nytid NEOGEN Fra i dag til 24 mill. år siden En lang rekke istider

Detaljer

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822

Tegneskolens tegneundervisning. Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Tegneskolens tegneundervisning Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Standard progresjon i akademienes kunstskoler Frihåndsklasse elementærklasse tegning etter fortegninger og geometriske figurer Gipsklassen

Detaljer

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

RAPPORT. Kvalitet Volum Arealplanlegging. Fagrapport. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.055 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Kartlegging av spesialsand for Rescon Mapei AS i

Detaljer

Oversigt over forekomsten av kali i silikatmineraler

Oversigt over forekomsten av kali i silikatmineraler Oversigt over forekomsten av kali i silikatmineraler Av V. M. GOLDSCHMIDT. Gjennemsnitssammensætningen av den faste jordskorpe, saaledes som den er blit beregnet av F. W. Clarke ' og andre, viser, at kali

Detaljer

En fottur i 1927. Fjellhagen tilbake. Av ERLING NIELSEN. Trollheimen - Lilledalen - Aursjøen - Stueflaaten - Valldalen - Innfjorden - Tresfjorden

En fottur i 1927. Fjellhagen tilbake. Av ERLING NIELSEN. Trollheimen - Lilledalen - Aursjøen - Stueflaaten - Valldalen - Innfjorden - Tresfjorden En fottur i 1927 Av ERLING NIELSEN Trollheimen - Lilledalen - Aursjøen - Stueflaaten - Valldalen - Innfjorden - Tresfjorden Fjellhagen tilbake Oppdal videregående skole tok sommeren 1984 sin hovedoppgave

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 1915: Nr. 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du NI et des pommes de terre

Detaljer

: Watfra. tnfl.. "W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, :ffit

: Watfra. tnfl.. W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkty:.:, :ffit :ffit ' '''''''». - ' :1:: "4" "." 51122 ", ` ": "x"a Elkem Skorovas AS vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, Elkem Skorovas :. ji :r :. Rapport fra kalkforekomst i Kolvereid.....

Detaljer

STRANDLINJER, MORÆNER OG SKJÆLFOREKOMSTER I DEN SYDLIGE DEL AV TROMS FYLKE

STRANDLINJER, MORÆNER OG SKJÆLFOREKOMSTER I DEN SYDLIGE DEL AV TROMS FYLKE PRIS KR..00 Nr. 94 STRANDLINJER, MORÆNER OG SKJÆLFOREKOMSTER I DEN SYDLIGE DEL AV TROMS FYLKE AV OLE T. GRØNLIE * ENGLISH SUMMARY o. KRISTIANIA 9 I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. Sommeren søkelse at

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

II Eivind Berggrav-Jensen Krigcrliv og religiøsitet y v».> Eivind Berggrav-Jensen Krigerliv og religiøsitet Erfaringer og dokumenter fra fronten Kristiania Steen'8ke Bogtrykkeri og Forlag 1915 4> Copyright

Detaljer

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3.

Fjellskred. Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka har et areal på størrelse med en fotballbane og er på over 1 million m 3. Fjellskred Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. På nordlige deler av Vestlandet viser historisk dokumentasjon at det har vært 2-3 store katastrofer

Detaljer

Hvor bodde håløygen Ottar?

Hvor bodde håløygen Ottar? Hvor bodde håløygen Ottar? Av J. Qvigstad. Den beretning som håløygen Ottar gav kong Alfred den store av England (død 901) om sin reise til Bjarmeland og som kongen optok i sin angelsaksiske oversættelse

Detaljer

Man sværmer om sommeren, så holder man op for den gang. Men nogen sværmer hele sitt liv og står ikke til å forvandle. Svermere

Man sværmer om sommeren, så holder man op for den gang. Men nogen sværmer hele sitt liv og står ikke til å forvandle. Svermere Man sværmer om sommeren, så holder man op for den gang. Men nogen sværmer hele sitt liv og står ikke til å forvandle. Svermere FRIMERKE Fra vestsiden av Hamarøya. Straumsvatnet under Hamarøyskaftet. Æventyrlandet

Detaljer