Finanstilsynet orienterer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanstilsynet orienterer"

Transkript

1 Finanstilsynet orienterer Aktuarkonsulenters Forum 3. september 2015 Trond Brun-Gulbrandsen Einar Karlsen Vibeke Gilde

2 Innhold 2 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. K2013 og begrepsbruk 3. Oppreservering for langt liv K Dødelighetsundersøkelser basert på tall fra Finans Norge 5. Maksimal beregningsrente - Status 6. Endringer i regelverket 7. Tjenestepensjonsloven (TPL) 8. Ny uførepensjon i privat sektor - Overgangsregler 9. Krav til egnethet og kompetanse i styret 10. Resultatanalyse for pensjonskassene 11. Erstatningsavsetninger 12. Tjenestepensjonsdirektivet 13. Litt ymse

3 1. Kort om pensjonskassemarkedet Det var 50 private og 35 kommunale pensjonskasser pr Det er etablert 4 nye kommunale pensjonskasser i 2015 Asker, Bærum, Lofotkraft og Nordkraft Private og kommunale pensjonskassers forvaltningskapital var på hhv. 176 mrd. og 102 mrd. kr pr FRIPOLISER i pensjonskasser 32 private pensjonskasser hadde en samlet fripolisebeholdning (premiereserve) på 26 mrd. kr (økning på 3 mrd. kr i 2014) Fripolisene utgjorde vel 1/5-del av forsikringsforpliktelsene for de private pensjonskassene 3

4 1. Kort om pensjonskassemarkedet (forts.) Utvikling i forvaltningskapital (mrd. kr) og medlemmer (i tusen) 4

5 2. K2013 og begrepsbruk K2013: μ Kol x, t = μ Kol x, 2013 (1 + w x 100 )t µ Kol (x,2013) er startdødeligheten for et medlem i alder x i 2013 µ Kol (x,t) er dødeligheten for et medlem i alder x i kalenderår t w(x) er dødelighetsnedgangen per år for et medlem i alder x w x = min 2, , x + 0, x 2, 0 w x = min 1, , x + 0, x 2, 0 for menn for kvinner Dødeligheten for opplevelsesrisiko er gitt ved følgende formler: 1000 μ Kol x, 2013 = 0, , ,051 x for menn 1000 μ Kol x, 2013 = 0, , ,051 x for kvinner Dødeligheten for dødsrisiko er gitt ved følgende formler: 1000 μ Kol x, 2013 = 0, , ,051 x for menn 1000 μ Kol x, 2013 = 0, , ,051 x for kvinner Sivilstandselementer er fastsatt av Finans Norge

6 2. K2013 og begrepsbruk (forts.) K2013 for livselskaper og pensjonskasser K2013FNO K2013FT Med sikkerhetsmarginer Med marginer / justeringer Forvirringen er total, bruk K2013!! K2013 for livselskaper i solvenssammenheng K2013BE K2013 SII osv. Forvirringen er nesten total 6

7 3. Oppreservering for langt liv K Pensjonskasser Oppreserveringskravet til K2013 er på rundt 11,5 mrd. kr 8,5 mrd. for private og 3 mrd. for kommunale Pensjonskassene har tilført 10,5 mrd. kr ved utgangen av mrd. til oppreservering i mrd. i mrd. i 2012 og 0,5 mrd. i 2011 Gjenstående oppreserveringsbehov for private pensjonskasser var ca. 1 mrd. ved utgangen av 2014 Om lag 2/3 av de private pensjonskassene er ferdig oppreservert Kommunale pensjonskasser er i all hovedsak ferdig oppreservert Pensjonskasser med investeringsvalg LOF 11-1 (3 p. og 4 k.)

8 3. Oppreservering for langt liv K2013 (forts.) Livselskaper Oppreserveringskravet til K2013 er på rundt 41,3 mrd. kr 13,1 mrd. for premiebetalende i privat sektor 15,5 mrd. for fripoliser 12,7 mrd. i kommunal sektor Ved utgangen av 2014 anslås at det er oppreservert 28 mrd. kr Premiebetalende i privat sektor har avsatt 60 pst. av sitt krav Fripoliser har avsatt 40 pst. av sitt krav (grove anslag) Kommunal sektor er fullt oppreservert 8

9 3. Oppreservering for langt liv K2013 (forts.) Aksjeandel i kollektivporteføljen livselskaper og pensjonskasser 9

10 Prosent 3. Oppreservering for langt liv K2013 (forts.) Verdijustert avkastning Private Kommunale Livselskaper 10

11 3. Oppreservering for langt liv K2013 (forts.) Akkumulert verdijustert avkastning i livselskaper og pensjonskasser 11

12 3. Oppreservering for langt liv K2013 (forts.) Opptrappingsplaner Avkastnings- og risikooverskudd for kontrakter som ikke er fullt oppreservert, skal i sin helhet benyttes til oppreservering f.o.m Finanstilsynet vektlegger viktigheten av at alt overskudd anvendes til nødvendig oppreservering inntil "full" K2013 Midler i risikoutjevningsfondet skal anvendes så snart som mulig For kontrakter som er fullt oppreservert før utgangen av opptrappingsperioden (i utgangspunktet syv år) skal det meldes en plan for rask tilføring av egenkapitalbidrag Finanstilsynet legger til grunn at ek-bidrag bør gjøres opp så snart som mulig, hvis den finansielle situasjon gjør det mulig 12

13 3. Oppreservering for langt liv K2013 (forts.) Anvendelse av risikoutjevningsfond i livsforsikring Dagens Næringsliv har i det siste hatt flere artikler om livselskapenes avsetninger til RUF. Det er stilt spørsmål ved om disse avsetningene har vært lovlige, og om selskapene har oppfylt tilsynets krav til bruk av avsetningene. Risikooverskudd i årene har skjedd ved avsetning til premiereserven eller til RUF, begge metoder ble akseptert Pensjonsinnretningenes opptrappingsplaner for å oppfylle de nye avsetningskravene skal godkjennes av Finanstilsynet I noen av planene er det etter Finanstilsynets vurdering ikke lagt opp til en tilstrekkelig rask anvendelse av RUF 13

14 3. Oppreservering for langt liv K2013 (forts.) Anvendelse av risikoutjevningsfond i livsforsikring Finanstilsynet har vært i dialog med berørte selskaper om utformingen av opptrappingsplanene. Det er stilt krav om at fondet må brukes til å øke premiereservene i en tidlig fase av opptrappingsplanen. Det er særlig viktig at avsetninger til RUF i årene blir brukt raskt. I denne perioden kunne selskapene avsette kundeoverskudd i påvente av den nye tariffen. Bruken av risikoutjevningsfond til å øke premiereservene i 2014 var etter Finanstilsynets vurdering for lav. Finanstilsynet krever derfor at en stor del av fondet brukes til å øke premiereservene i

15 4. Dødelighetsundersøkelse basert på tall fra FNO Observert antall døde i prosent av beregnet antall døde etter forskjellige dødelighetstariffer Forklaring: OBSred Observert glattet dødelighet med årlig reduksjon som i K2013 K2013uten K2013 uten "fradrag av de velkjente 12 pst." K2013 K

16 4. Dødelighetsundersøkelse basert på tall fra FNO Observert antall døde i prosent av beregnet antall døde etter forskjellige dødelighetstariffer Menn OBSred 100,0 100,9 100,5 105,3 107,2 K2013uten 100,5 101,4 101,0 105,9 107,9 K ,3 115,2 114,8 120,4 122,6 Kvinner OBSred 101,8 105,4 101,8 109,9 107,5 K2013uten 99,9 103,7 100,2 108,3 105,9 K ,6 117,8 113,9 123,1 120,4 16

17 5. Maksimal beregningsrente - status Finanstilsynet besluttet i juni 2014 at høyeste tillatte beregningsrente som kan anvendes for nye kontrakter og ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening i kollektiv pensjon, skal være 2 pst. fra 1. januar 2015 Økte premier ikke populært hos arbeidsgivere og i bransjen, men likevel et nødvendig tiltak Premieøkning på ca. 3,5 mrd. kr i privat sektor, gitt alt annet likt Avvikling og lukking av pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven gjør imidlertid at samlet premieinnbetaling er avtagende Fripolisebestanden i livselskapene er nå klart høyere enn de premiebetalende kontraktene 217 mrd. mot 137 mrd. kr ( ) I private pensjonskasser var det i 2014 ca. 27 mrd. kr i fripoliser Premieøkning på ca. 5,5 mrd. kr i kommunal sektor Avvikling og lukking er ubetydelig som følge av tariffavtaler 17

18 5. Maksimal beregningsrente status (forts.) Krav om maksimal beregningsrente oppheves for livsforsikringsselskapene fra 1. januar 2016 Myndighetene vil vurdere om regelen skal videreføres for pensjonskassene, iallfall for en periode Vil trolig bli videreført så lenge gjeldende solvensregelverk videreføres for pensjonskassene 18

19 Prosent 5. Maksimal beregningsrente - status (forts.) Gjennomsnittlig grunnlagsrente for livselskaper og private pensjonskasser - kommunale pensjonskasser ligger noe lavere (ca. 2,9 pst. i 2015) år stat NOK 10 år stat USD 10 år stat EUR Gjennomsnitt garantert rente 19

20 6. Endringer i regelverket Finansforetaksloven Loven gjelder fra 1. januar 2016 Loven opphever sparebank- og forretningsbankloven, finansieringsvirksomhetsloven, banksikringsloven og deler av forsikringsvirksomhetsloven I loven gjennomføres Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper. Forskrift ble gitt 25. august 2015 Konsekvenser for pensjonskassene vil bl.a. være at Dagens solvensmarginkrav (Solvens I) videreføres inntil videre, mens gjeldende krav til kapitaldekning (Basel I) oppheves Kravet til rapportering av stresstester basert på Solvens IIberegninger videreføres (som tilsynsverktøy) 20

21 6. Endringer i regelverket (forts.) Kapitalkrav for pensjonskasser som driver livsforsikringsvirksomhet Brev fra FIN 25. august 2015 Dagens kapitaldekningskrav blir opphevet for forsikringsforetak og pensjonskasser med virkning fra 1. januar 2016 Etter finansforetaksloven videreføres dagens solvensmarginkapitalkrav (Solvens I) for pensjonskasser som driver livsforsikringsvirksomhet FIN uttaler at det kan være aktuelt å innføre Finanstilsynets stresstest I som et bindende kapitalkrav for pensjonskassene dersom prosessen med et nytt europeisk solvensregelverk for pensjonsforetak trekker ut i tid 21

22 6. Endringer i regelverket (forts.) Det er viktig at den ansvarlige kapitalen til pensjonskasser som driver livsforsikringsvirksomhet, ikke svekkes som følge av regelendringene som trer i kraft 1. januar 2016 I den grad opphevelsen av dagens kapitaldekningskrav innebærer en reduksjon i de formelle kapitalkravene for disse, må soliditeten i disse pensjonskassene gis særlig oppmerksomhet i den tilsynsmessige oppfølgingen av pensjonskassene Etter finansforetaksloven kan FIN i forskrift fastsette at bestemmelsene om kapitalkrav for forsikringsforetak dvs. Solvens II-kravene med tilhørende forskrifter helt eller delvis skal legges til grunn ved beregningen av kravene til ansvarlig kapital i pensjonskasser som driver livsforsikringsvirksomhet FIN ber om Finanstilsynets vurdering av om, og evt. når, hjemmelen bør tas i bruk. Og i tilfelle også utarbeide utkast til forskriftsregler 22

23 7. Tjenestepensjonsloven (TPL) Loven ble innført 1. januar 2014 Omtales ofte som et hybrid-produkt, blanding av innskuddspensjon og ytelsespensjon To livselskaper tilbyr kollektivproduktet, foreløpig begrenset salg Så langt synes ingen private pensjonskasser å ha vist interesse FIN har i brev av juni 2015 bedt Finanstilsynet vurdere, med henvisning til to brev fra NIP, hvorvidt det bør settes et tak på reguleringsfondet, og oppfyllelsen av nærmere angitte vilkår er tilstrekkelig for overgang fra innskuddspensjon til tjenestepensjon, slik at kapitalen inngår i TPL-ordningen 23 Aktuarkonsulenters Forum 3. september 2015

24 8. Ny uførepensjon i privat sektor - overgangsregler Lov 5. mai 2015 om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) inneholder nærmere regler og rammer for uførepensjon tilknyttet skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger Loven inneholder enkelte forskriftshjemler, det er blant annet lagt opp til at det kan fastsettes overgangsregler Finanstilsynet er bedt om å vurdere behov for utfyllende forskrifter til loven, herunder overgangsregler. Og eventuelt utarbeide utkast til regler og et tilhørende høringsnotat. Finansdepartementet legger til grunn at det tidligst vil være aktuelt med ikrafttredelse fra 1. januar Det bes om at Finanstilsynet vurderer når lovreglene kan og bør tre i kraft, og at dette omtales i høringsnotatet. Frist for oversendelse til FIN er 25. september

25 9. Krav til egnethet og kompetanse i styret Finanstilsynet fremhever viktigheten av å sikre tilfredsstillende samlet kompetanse i styret Tilsynets rundskriv 5/2012 redegjør nærmere for kravene til rutiner for egnethetsvurderinger o Styremedlemmer og daglig leder skal oppfylle visse egnethetskrav o Søknad om tillatelse til å drive konsesjonspliktig virksomhet avslås dersom noen av personene o (i) ikke har tilstrekkelig erfaring (ii) er dømt for straffbart forhold, og forholdet gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen/vervet på forsvarlig måte (hederlig vandel og skikkethet) Etter at konsesjon er gitt, er det pensjonskassen som har plikt til å påse at kravene til egnethet / skikkethet er oppfylt. Finanstilsynet har en kontrollerende rolle, f.eks. ved stedlig tilsyn 25

26 10. Resultatanalyse for pensjonskassene Resultatanalyse pr. bransje Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Kollektiv kommunal Sum alle Alle beløp i 1000 kr Premiebetalende Fripoliser Innskuddspensjon Pensjonskapitalbevis renteforsikring bransjer Finansinntekter (netto) 0 Pliktige renter 0 Renteresultat Beregnet dødsrisikopremie 0 Faktisk dødsrisikoerstatning 0 Faktisk frigjort premiereserve 0 Beregnet dødelighetsarv 0 Beregnet uførerisikopremie 0 Faktisk uførerisikoerstatning 0 Gjenforsikringsresultat 0 Risikoresultat

27 10. Resultatanalyse for pensjonskassene (forts.) Beregnede omk. administrasjon 0 Beregnede omk. forvaltning 0 Faktiske kostnader administrasjon 0 Faktiske kostnader forvaltning 0 Omkostningsresultat Til tilleggsavsetninger 0 Til bufferavsetning 0 Til premiereserve 0 Til premiefond / innskuddsfond 0 Til pensjonistenes overskuddsfond 0 Midler tilordnet forsikringskontraktene * Pris for rentegaranti ekskl. fortjenestemargin 0 Fortjenestemargin på pris for rentegaranti 0 Fortjenestemargin på pris for risiko knyttet til person 0 Fortjenestemargin på pris for administrasjon og forvaltning 0 Midler tilført pensjonskassen Bransjeresultat 0 Herav til risikoutjevningfond 0 27

28 11. Erstatningsavsetninger Erstatningsavsetning reguleres i dag i forsikringsvirksomhetsloven. I finansforetaksloven er det ingen bestemmelser om erstatningsavsetninger Hverken gjeldende forsikringsvirksomhetslov eller finansforetaksloven inneholder bestemmelser om IBNR- og RBNS-reserver (IBNS) Erstatningsavsetning må anses å være en delmengde av IBNSreserven (FVL: "som ville ha kommet til utbetaling i regnskapsåret dersom erstatningstilfellet var ferdigbehandlet") Etter finansforetaksloven skal eiendeler som motsvarer forsikringskapital (som er fordelt på kontrakter) forvaltes i kollektivporteføljen. Eiendeler som ikke inngår i kollektivporteføljen eller investeringsvalgporteføljen, skal inngå i selskapsporteføljen. Avkastning av midler i selskapsporteføljen skal tilordnes foretaket 28

29 12. Tjenestepensjonsdirektivet Forslag fra EU-kommisjonen til nytt tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) ble fremlagt 27. mars 2014 Formål med forslaget er blant annet å : sikre god risikostyring og kontroll i pensjonsforetak sikre god informasjon til medlemmer av pensjonsordninger m.fl. sikre et effektivt tilsyn med pensjonsinnretninger Forslaget inneholdt ikke kvantitative solvenskrav Det planlegges endelig forslag november 2015, deretter diskusjon i komitologikomiteen i slutten av

30 13. Litt ymse Finanstilsynets hjemmeside Lite informasjon - Atskilte sider for hhv. livselskaper og pensjonsk. Offentliggjøring av tariffer Lang og tung prosess for ti år siden Overgang fra livsvarig til opphørende pensjon Livsvarig til opphørende uten aksept fra kunden Kvalitet på produktmeldingene Litt ymse, for å si det forsiktig Bidrag fra EK ved flytting i kommunal sektor Resterende fra EK inntil 20 pst. 30

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 16. april 2015 finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Utfordringer for pensjonskassene 3. Resultater og Stresstester

Detaljer

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Litt om K2013 Bruk av kundeoverskudd til oppreservering Fellesbrev fra Finanstilsynet

Detaljer

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 14. mai 2014 Runa Kristiane Sæther

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 14. mai 2014 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 14. mai 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Ny dødelighetstariff (K2013) status og avklaringer 2. Kort om regelverk 3. Resultater og stresstester 4.

Detaljer

Nye dødelighetstariffer - K2013

Nye dødelighetstariffer - K2013 Nye dødelighetstariffer - K2013 Møte med Aktuarkonsulenters Forum 29. august 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Vibeke Gilde Nytt dødelighetsgrunnlag Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger Hovedregel:

Detaljer

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn Pensjonsforum, 14. juni 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold Sentrale rammebetingelser: Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013)

Detaljer

Finanstilsynet orienterer

Finanstilsynet orienterer Finanstilsynet orienterer Pensjonskasseforeningens regnskapsseminar 27. november 2013 Trond Brun-Gulbrandsen / Jan Hagen Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) Krav til pristariff og forsikringstekniske avsetninger

Detaljer

Fripoliser sett fra Finanstilsynet

Fripoliser sett fra Finanstilsynet Fripoliser sett fra Finanstilsynet Runa Kristiane Sæther Innhold Fripoliser omfang og utvikling Fripoliser og nytt dødelighetsgrunnlag Fripoliser under Solvens II Fripoliser med investeringsvalg Konkurransen

Detaljer

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004)

Besl. O. nr. 5. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5. Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) Besl. O. nr. 5 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 5 Jf. Innst. O. nr. 4 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 74 (2003-2004) År 2004 den 28. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 26. april 2017 Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskassekonferansen 26. april 2017 Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet orienterer Pensjonskassekonferansen 26. april 2017 Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Kort om pensjonskassemarkedet 2. Resultater og finansiell stilling 3. Tilsynsmessig oppfølging

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011

Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring. Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Solvens II og nye virksomhetsregler for norsk livsforsikring Seminar Aktuarforeningen 24. november 2011 Innhold Overordnet om Solvens II Solvens II og pensjonskasser Ansvarshavende aktuar Konsekvenser

Detaljer

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskonferansen 24. april 2013 Runa Kristiane Sæther

Finanstilsynet orienterer. Pensjonskonferansen 24. april 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet orienterer Pensjonskonferansen 24. april 2013 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Nytt dødelighetsgrunnlag 2. Stedlig tilsyn 3. Finanstilsynets stresstester 4. Nytt tjenestepensjonsdirektiv

Detaljer

Pensjonskassekonferansen 14. april 2016. seksjonssjef Runa K. Sæther

Pensjonskassekonferansen 14. april 2016. seksjonssjef Runa K. Sæther Pensjonskassekonferansen 14. april 2016 seksjonssjef Runa K. Sæther Kort om pensjonskassemarkedet Særskilte utfordringer Resultater i pensjonskassene inkl. oppreservering for langt liv Finansiell stilling

Detaljer

NORSK SOLIDITETSREGULERING

NORSK SOLIDITETSREGULERING NORSK SOLIDITETSREGULERING Agenda Kort om historien 1994-2015 Dagens regulering Regnskapsverdier og solvensverdier Reduksjon av pensjonsytelser Hva gir best soliditet? Fremtidig regulering for pensjonskasser

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg

Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 17.01.2014 Vår ref.: 13-1703/SKP/TM Deres ref.: 12/185 Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Vi viser til høringsbrev

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/2907-20.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/2907-20.11.2015 Silver Pensjonsforsikring Postboks 1283 Vika 0111 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/2907-20.11.2015 Vedr. søknad om dispensasjon fra Solvens II 1 Innledning Det vises til søknad fra Silver Pensjonsforsikring

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Høringsnotat av 21. juni 2010

Høringsnotat av 21. juni 2010 Høringsnotat av 21. juni 2010 Vedlegg til brev av 21. juni 2010 Maksimal beregningsrente i livsforsikring etter 1. januar 2011 1 Innledning Finanstilsynet skal av soliditetsmessige årsaker fastsette den

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Aktuarkonsulenters Forum 28. april Trond Brun-Gulbrandsen Einar Karlsen Vibeke Gilde

Aktuarkonsulenters Forum 28. april Trond Brun-Gulbrandsen Einar Karlsen Vibeke Gilde Aktuarkonsulenters Forum 28. april 2016 Trond Brun-Gulbrandsen Einar Karlsen Vibeke Gilde Finanstilsynets organisasjon Kort om pensjonskassemarkedet Særskilte utfordringer Resultater i pensjonskassene

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

VEIEN MOT NYTT DØDELIGHETSGRUNNLAG

VEIEN MOT NYTT DØDELIGHETSGRUNNLAG VEIEN MOT NYTT DØDELIGHETSGRUNNLAG FAFO 01.03.2013 Jan Fredrik Nordby 01.03.2013 Å tenke på pensjon er omtrent like morsomt som å tenke på døden. I tillegg er pensjon adskillig vanskeligere å forstå -George

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Nytt dodelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (K2013)

Nytt dodelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring (K2013) g Fl NANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORJTY OF NORWAY Alle livsforsikringsselskaper og pensjonskasser VAR REFERANSE DERES REÆRANSE DATO 10/9619 8. mars2013 Nytt dodelighetsgrunnlag i kollektiv

Detaljer

Fremtidens private tjenestepensjoner

Fremtidens private tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens private tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO NHOs ståsted - tjenestepensjon Sentrale kriterier Bedriften beslutter Forutsigbarhet Kostnadskontroll

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 15. januar 2016 Agenda Status for Solvens II i EU Gjennomføringen av Solvens II i Norge Avvikling av referansegruppen Eventuelt Side 2 Status for Solvens

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper

Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper NFT 3/2005 Nye virksomhetsregler for norske livsforsikringsselskaper av Fredrik Haugen De nye virksomhetsreglene for norske livsforsikringsselskaper som ble vedtatt høsten 2004, innebærer i første rekke

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Retningslinjer for oppreservering og anvendelse av overskudd for å dekke økte avsetni... Side i av 3

Retningslinjer for oppreservering og anvendelse av overskudd for å dekke økte avsetni... Side i av 3 Retningslinjer for oppreservering og anvendelse av overskudd for å dekke økte avsetni... Side i av 3 Gå til innhold 0 FINANSTILSYNET lite FINANC AL SUPERVISORY AIJTHOR [IV OF NORWAY Forside / 02.04.2014

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK - 2/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2009 29.04.2010 Endret 28.05.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2.

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Dato: 16.01.2014 Deres ref: 12/185 Høring vedr. ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Finanstilsynets lovforslag til implementering av Solvens II i norsk rett. Til medlemmene av Den Norske Aktuarforening

Finanstilsynets lovforslag til implementering av Solvens II i norsk rett. Til medlemmene av Den Norske Aktuarforening Finanstilsynets lovforslag til implementering av Solvens II i norsk rett Til medlemmene av Den Norske Aktuarforening Prosess for høringen Solvency II Styret i DNA har gitt Solvens II-gruppen i oppdrag

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

PORT - innsamling og bruk i Finanstilsynet

PORT - innsamling og bruk i Finanstilsynet PORT - innsamling og bruk i Finanstilsynet 28. november 2017 Gunnar Almklov Viktig Rapportering til myndighetene danner grunnlag for Finanstilsynets løpende tilsyn med pensjonskasser Rapporteringen er

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon

Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Levealder og forpliktelser i ytelsesbasert tjenestepensjon 01.03.2013, Pensjonsforum Sissel Rødevand, partner og aktuar Actecan 1 Temaer for gjennomgangen Bruk av dødelighet

Detaljer

Finanskomiteen. Dato: 22.11.2012

Finanskomiteen. Dato: 22.11.2012 Finanskomiteen Dato: 22.11.2012 Innspill til behandling av Prop. 11 L (2012-2013) Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven LO, Unio, YS og Akademikerne viser til Prop.

Detaljer

Solvens II og Finanstilsynets lovforslag. Møte i Pensjonsforum 21. oktober 2011

Solvens II og Finanstilsynets lovforslag. Møte i Pensjonsforum 21. oktober 2011 Solvens II og Finanstilsynets lovforslag Møte i Pensjonsforum 21. oktober 2011 Overordnet om Solvens II Dagens solvensregelverk i EU (Solvens I) Eiendeler Eiendeler: Aksjer, obligasjoner eiendom mv. Forpliktelser

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

FRIPOLISEUTFORDRINGER OG NYE REGLER OM OFFENTLIG ADMINISTRASJON. Forsikringsforeningen 26. oktober 2016 Advokat Tore Mydske - Thommessen

FRIPOLISEUTFORDRINGER OG NYE REGLER OM OFFENTLIG ADMINISTRASJON. Forsikringsforeningen 26. oktober 2016 Advokat Tore Mydske - Thommessen FRIPOLISEUTFORDRINGER OG NYE REGLER OM OFFENTLIG ADMINISTRASJON Forsikringsforeningen 26. oktober 2016 Advokat Tore Mydske - Thommessen 1 DISPOSISJON 1 2 3 4 Solvens II og fripoliser Generelle regler om

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Livsforsikringsreformen 2008

Livsforsikringsreformen 2008 Erling Selvig Livsforsikringsreformen 2008 Om et nytt lov- og risikoregime for livsforsikring UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 5 1 Livsforsikringsreformen 2008 13 1.1 Et nytt lov- og risikoregime 13

Detaljer

NOU 2013: 3 Pensjonsloven og folketrygdreformen III. Tekniske merknader. Vedlegg 1. 1 Forholdet til forsikringsvirksomhetsloven.

NOU 2013: 3 Pensjonsloven og folketrygdreformen III. Tekniske merknader. Vedlegg 1. 1 Forholdet til forsikringsvirksomhetsloven. [Skriv inn tekst] Vedlegg 1 Tekniske merknader NOU 2013: 3 Pensjonsloven og folketrygdreformen III 1 Forholdet til forsikringsvirksomhetsloven Nedenfor kommenteres uklarheter knyttet til hvordan forsikringsvirksomhetsloven

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Soliditetsregulering av pensjonskasser

Soliditetsregulering av pensjonskasser Soliditetsregulering av Pensjonsforum 8.5.2015 Pål Lillevold AS Regulering I Norge har tradisjonelt i det vesentligste blitt soliditetsregulert på samme måte som livselskapene Omfattes av samme stresstest

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Høringsnotat av 25. juni 2009

Høringsnotat av 25. juni 2009 Høringsnotat av 25. juni 2009 Vedlegg til brev av 25. juni 2009 MAKSIMAL BEREGNINGSRENTE I LIVSFORSIKRING ETTER 1. JANUAR 2010 1 Innledning Dette høringsnotatet omhandler problemstillinger knyttet til

Detaljer

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme 13.11.2008 1 Endringer i årsregnskapsforskriften Punkter som blir berørt: Framdrift i arbeidet med endring av forskriften

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Vår ref.: PAH/jpg Oslo,

Vår ref.: PAH/jpg Oslo, Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: PAH/jpg Oslo, 01.04.16 Høringssvar: Forskrifter til finansforetaksloven Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 21. desember 2015 med vedlegg

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer