IKT-POLITISK PROGRAM 1. Innledning 2. Informasjonsteknologi og nye aktører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-POLITISK PROGRAM 1. Innledning 2. Informasjonsteknologi og nye aktører"

Transkript

1 IKT-POLITISK PROGRAM 1. Innledning Teknologi har blitt en viktig og uunnværlig del av vårt samfunn. Det er nesten umulig å unngå å støte på teknologi i hverdagen. Enten man varmer opp maten i en mikrobølgeovn, betaler for billetten i en automat eller bestiller feriereiser på internett. Informasjonsteknologien har de siste tiårene blitt mer og mer omfattende og griper nær sagt inn i alle hjem. Det som tidligere hørtes ut som en fjern framtid har i løpet av kort tid blitt en realitet. Spesielt har utbredelsen av internett på 90-tallet endret manges hverdag. Med det kom også helt nye måter å utføre viktige gjøremål på. Eksempelvis er det få som i dag går i banken for å betale regninger. Dette gjøres raskere fra ens egen stue. I samme periode har leveranser av informasjonstjenester blitt deregulert og mer markedsstyrt. Dette har tidvis også gjort samfunnet mer sårbart i forstand av at hvis et system ikke virker som det skal, så kan det potensielt lamme deler av samfunnet. Alle er avhengig av at teknologien og systemene rundt oss virker som de skal. Informasjonsteknologisk utvikling og omfattende deregulering og markedsstyring har skapt store samfunnsmessige forandringer. Dette har gjort kapitalen og markedet mer dynamisk, men har også skapt usikre arbeidsplasser og økende klasseskiller. Avansert og fleksibel teknologi har økt vår arbeidsproduktivitet og gir friere muligheter til lokalisering og organisering av arbeidsplassene. Det er en overordnet målsetting at alle deler av befolkningen, uavhengig av bosted, alder, kjønn eller sosial tilhørighet, skal ha tilgang til internettbaserte tjenester. 2. Informasjonsteknologi og nye aktører Liberalisering og privatisering har gitt kapitalsterke grupper og selskaper spillerom slik at de har kunnet gjennomføre en omfattende omstrukturering av bransjen. Teleselskaper, medieselskaper og produsenter av elektronisk utstyr og programvare smelter sammen til globale mediebedrifter. Disse aktørene presser ut små nasjonale selskap og bidrar til å framskynde konsentrasjonsprosessen i bransjen. Tidligere atskilte nett for data, telekommunikasjon, kringkasting og elektrisitet kan etter hvert formidle alle typer IKT-tjenester gjør at den samlede overføringskapasiteten øker. Tjenester som har vært eksklusive for telekommunikasjon, internett, kringkasting eller trykte medier vokser sammen, og det utvikles samtidig et stadig mer omfattende tilbud på interaktive tjenester. Framveksten av et fåtall store og globale produsenter som dominerer så vel teknologivalg som innhold utgjør en potensiell trussel mot ytringsfrihet, demokrati og nasjonal kultur og skaper grunnlag for monopolpriser. Bestemte teknologiske løsninger kan benyttes til å kontrollere tilbudet til sluttbruker eller til å stenge ute konkurrenter. Spesifiseringsarbeidet som er gjort i Europa med hensyn til gjennomgående tekniske standarder har et stykke på vei sikret en felles teknologisk plattform, og dermed også valgfrihet, tilgang og rimeligere tjenester, jfr. mobiltelefoni og GSM/UMTS. Arbeidet med å utvikle tekniske standarder og reguleringsmodeller som hindrer private monopoler må forsterkes og føres videre. 1

2 Utviklingslandene møter både de samme problemene som oss, og har i tillegg problemer med at de stenges ute fra teknologiutviklingen som følge av dårlig utbygd infrastruktur og manglende investeringer. Når norske og andre selskaper ønsker hjelp av de nasjonale regjeringene til å støvsuge utviklingslandene for personer med IKT-kompetanse, vil det bidra til å forsterke utviklingslandenes problemer med å henge med i den teknologiske utviklingen.. Åpen kildekode betyr at kildekoden til et dataprogram er gjort tilgjengelig for alle. Åpen kildekode har ingenting med fri programvare å gjøre. Åpenheten består i at hvem som helst har muligheten til å studere kildekoden uten at de nødvendigvis har lov å endre eller tilpasse, redistribuere, kopier eller forbedre allerede iboende funksjon. Det finnes mange forskjellige lisenser for åpen kildekode. En skiller ofte mellom åpen programvare og fri programvare. Fri programvare er ifølge Free Software Foundation (FSF), programvare som gir brukeren følgende friheter: 1. Friheten til å kjøre programmet uansett hensikt 2. Friheten til å studere hvordan programmet virker og tilpasse det til sine behov 3. Friheten til å distribuere kopier så en kan hjelpe sin neste - Det utvikles et effektivt internasjonalt politisk og faglig samarbeid med sikte på å redusere de store internasjonale selskapenes makt - Det videreutvikles reguleringsbestemmelser som fremmer teknologinøytralitet og hindrer formidlingsmonopol - Allmennkringkastingen opprettholdes og videreutvikles for å sikre et godt ikkekommersielt programtilbud, norsk språk og kultur og demokratisk tilgang til media - Selskaper som eier og driver installasjoner for formidling av lyd eller bilde skal ha formidlingsplikt - Utviklingslandene får hjelp til å bygge ut infrastruktur og tjenester og utdanning av egen fagekspertise - Det skal brukes åpen kildekode 3. Liberalisering og privatisering skaper et dårligere samfunn Offentlig eierskap har vært et sentralt virkemiddel for teknologiutvikling, utbygging av infrastruktur og et tjenestetilbud. Offentlig eierskap var også et sentralt virkemiddel for utviklingen av nasjonale forsknings og utviklingsprogrammer. Nå blir offentlig eierskap som styringsverktøy avvist av politikere på de ulike fløyene, til fordel for børs. Politisk styring har tapt terreng. De tradisjonelle nasjonale monopolene er avskaffet og det er åpnet for private eiere. Dette har ført til økt makt til markedet med bl.a. større prisvariasjoner på enkelte tjenester og usikre arbeidsplasser. Prisvariasjon på tjenester kan et stykke på vei hindres ved at tjenestene som omfattes av såkalte universelle tjenester og maksimalpriser utvides. For å ivareta demokratiske rettigheter og nasjonale interesser må det utvikles internasjonale avtaler, konsesjonsbetingelser og annen regulering som stanser utviklingen i retning av private mediemonopoler. Ulike offentlige støtteordninger kan 2

3 bidra til å sikre større mediemangfold og sikre blant annet frivillige organisasjoner og politiske partier nødvendig tilgang til informasjons- og kommunikasjonskanaler som befolkningen lett kan finne fram i. Denne rollen kan ivaretas av NRK. Det forutsetter at NRK forblir i statlig eie og lisensfinansiert. Offentlig eierskap er fortsatt et viktig virkemiddel for å sikre en demokratisk utvikling. Det er viktig at statens eierandeler i selskaper som ivaretar infrastruktur er over 50 %, som BaneTele og Telenor. Et politisk styrt Telenor bør være et flaggskip innen utvikling og forskning, samt brukes aktivt i samfunnsutviklingen. Kommuner og fylkeskommuner som er eiere gjennom aksjer i kraftforsyningen kan også gjennom eierskap påvirke utbyggingen av nødvendig infrastruktur for offentlig virksomhet, næringsutvikling og for befolkningen generelt. Tele og IT politikken er satt på dagsorden i de fleste internasjonale organisasjoner. Både WTO, ITU, OECD og EU blir utviklingen drøftet og tiltak anbefalt eller pålagt. Særlig spiller EU en viktig rolle som premissleverandør for det som skjer på teleområdet i Norge gjennom direktiver og generell konkurransepolitikk. Kommisjonen og ESA (EFTAs overvåkningsorgan) har også det avgjørende ordet når det gjelder godkjenning av fusjoner og sikring av konkurransebetingelsene innen EU/EØS området. Ett av EUs sentrale prinsipper er at IKT-området skal reguleres minst mulig, noe som vil skape problemer om man ønsker en strengere regulering enn dagens. Fagbevegelsen må gjennom politiske allianser, også internasjonalt, sørge for å forsvare sine medlemmer mot uønsket fleksibilisering og marginalisering av svake grupper, samtidig som de positive mulighetene som teknologien representerer må utnyttes bedre. EL & IT Forbundet vil arbeide for - Maksimalprisreguleringen opprettholdes og utvides til å omfatte bredbåndstilknytning - Universelle tjenester, i henhold til regelverk i EØS, utvides til å omfatte bredbåndtilknytning. Selskapene må pålegges å sikre nødvendig infrastruktur og tjenestetilbud til hele befolkningen gjennom konsesjonsbetingelser og annen regulering - At Regjeringa øker sitt eierskap i Telenor slik at det blir 100 % statseid, samt at det samme gjøres i datterselskaper og andre selskaper som har tjenester av nasjonal betydning og selskapene tas av børs. - At konsesjonsplikten for kringkasting opprettholdes, og lisensfinansiert allmennkringkasting bygges videre ut. - Internasjonale avtaler som tar sikte på å begrense makta til de store internasjonale selskapene. - At NRK og Posten fortsetter som helstatlig eid selskap 4. Tjenester, bruksområder og behov for reguleringer Pengespill og spill som fokuserer på vold, ulovlig fildeling, virtuell verden, porno, sporing, overvåking er utviklingstrekk som fordrer bevisstgjøring og regulering. 3

4 Bruken av Internett har økt formidabelt, og utgjør et stort potensial for ulike typer tjenester. Underholdningsindustrien tilbyr direktebestilling av filmer, et utall TVkanaler via satellitt eller kabel med videre. Nettbank, elektronisk handel, fjernarbeid og andre nettjenester gir større fleksibilitet og nye tilbud for forbrukerne. IKT skaper også nye muligheter for næringsutvikling og arbeidsplasser i distriktene. Den nye teknologien gir også muligheter for å overvåke ansatte eller samle informasjon om brukere av elektroniske tjenester for kommersiell utnyttelse.. Teknologiutviklingen har skapt nye næringspolitiske muligheter, ikke minst for distriktene. Offentlig innsats er imidlertid en viktig betingelse for å utnytte disse mulighetene. - Det stilles krav til at teleselskaper ansetter nødvendig personell til drift og vedlikehold av infrastruktur. - Det stilles krav til sikkerhet og beredskap overfor selskaper som opererer i Norge - Reguleringer innen konvergensområdet baseres på klart definerte politiske målsettinger og allmenne samfunnshensyn som markedskreftene ikke ivaretar - Den tekniske regulering av sektoren forblir i Post og Teletilsynet 5. Personvern i et informasjonssamfunn. Etter hvert som infrastrukturen vokser vil behovet for dette øke. Det vil være viktig hvem som eksempelvis har tilgang til personlige opplysninger som blir lagret i offentlige registre. Likeså hvem som kan gjøre oppslag i databasen, hvem som kan endre disse opplysningene og hvem som kan slette disse opplysningene. Ofte ser man at de løsninger som velges, i private så vel som offentlige løsninger, ikke har nevneverdig fokus på personvern. Man kan oppleve at det er lite bevissthet rundt dette inntil man får en ulykke der persondata kommer på avveie. Andre ganger kan man oppleve at rutinene for adgang, sletting, endring og oppslag i en database ikke har tatt høyde for alle de personvernrelaterte problemstillingene som kan oppstå når mange personer er avhengig av nettopp tilgang til disse opplysningene. Datatilsynet synes å mangle ressurser til å være helt i forkant av utviklingen. Mengden av problemstillinger ser også ut til å øke uten at ressursene har økt tilsvarende. Offentlig registre som slås sammen er en annen utfordring. Nylig har Rikstrygdeverket, Arbeidsdirektoratet og sosialkontorene blitt slått sammen i én stor enhet kalt NAV. Dermed er det veldig mye persondata som skal samles og mange personer skal ha adgang til disse dataene. Det er helt avgjørende at disse opplysningene behandles i tråd med personverninteressene. Det er således viktig at de som har tilgang har en berettiget interesse og at de andre lukkes ute av enten hele systemet eller deler av systemet. Berettiget interesse må avgjøre hvor stor klarering en arbeidstaker skal ha. Det skal ikke være tilstrekkelig at man er ansatt i NAV for å ha tilgang til personopplysningene. Kan man ikke dokumentere at man har behov for opplysningene bør man heller ikke ha adgang. Selv om man har en toppstilling i enheten. 4

5 Personvern er viktig å bli opplært i. Dessverre ser mange bedrifter og offentlige etater ut til å ta dette mindre alvorlig. En løsning kan være at man fra skolealder opplæres i hvordan man skal bruke ulik teknologi og hvilke utfordringer man kan støte på. Et eksempel i så måte er barn og unge som publiserer personlige opplysninger på internett. For sent oppdager de at disse opplysningene har blitt misbrukt på det groveste. Ikke sjelden er det ingenting offeret kan gjøre. Det er viktig at denne utviklingen snus og derfor bør opplæring i personvern være en integrert del av undervisningen. Dette bør starte samtidig som elevene begynner å bruke datamaskin i forbindelse med undervisningen. Det har i senere tid vært flere saker der arbeidsgiver har tatt seg til rette når det gjelder ansattes e-post. EL & IT Forbundet mener at arbeidsgiver og arbeidstager i fellesskap må utarbeide og etablere retningslinjer som regulerer partenes rettigheter og plikter på dette feltet. Det vil gjøre det lettere å vite hva man kan gjøre evt. ikke gjøre hvis det oppstår problemer på dette feltet. Et annen utfordring er arbeidsplasser hvor store mengder personinformasjon håndteres. Det kan være banker, offentlige etater eller helsevesenet. Det er viktig at hvem som helst ikke har tilgang til de ulike registrene som enheten disponerer. Bare der ansatte har berettiget bruk for opplysningene bør vedkommende ha tilgang. Det bør i slike enheter være klare retningslinjer for hvem som skal ha adgang, hvordan informasjonen skal lagres og hvordan/når informasjonen skal slettes. Ulike IKT-verktøy som er vanlige på de fleste arbeidsplasser gjør det også enklere å overvåke ansatte. EL & IT Forbundet vil arbeide for at arbeidsgivere ikke skal kunne benytte disse verktøyene til å overvåke de ansatte. For eksempel kan mobiltelefoner med GPS lett brukes til slik overvåking. EL & IT Forbundet vil arbeide mot alle former for udokumentert overvåking dvs. der slik overvåking ikke kan begrunnes ut fra sikkerhetshensyn. - Det utvikles et mer restriktivt regelverk for innsamling, oppbevaring og bruk av elektronisk lagrede data - Et sterkt personvern i den digitale hverdagen må sikres for hver enkelt - Samarbeid med Datatilsynet utvikles - All udokumentert overvåking blir ulovlig 5. Utdanning og FoU. Offentlig utdanning må rustes opp slik at informasjons- og kommunikasjonsteknologien kan tas fullt ut i bruk i undervisningen, og det må utdannes flere arbeidstakere på alle nivå for å dekke behovet for kompetanse innen IKT sektoren. Både næringslivet og offentlig sektor mangler personer med relevant kompetanse. Det vil kreves både økte bevilgningene og at man utnytter teknologiens muligheter til å organisere nye og mer effektive utdanningsløsninger. IKT vil også være et viktig element i forhold til etter- og videreutdanningsreformen. Nettbasert utdanning vil også kunne spille en viktig rolle. Myndighetenes bevilgning til forsøksvirksomhet er en god start, men arbeidet må føres videre i hele det offentlige utdanningsvesenet for å sikre et godt tilbud til voksne som ønsker mer utdanning. 5

6 Dette vil også være et viktig tiltak for å hindre at privatisering av utdanningen vinner ytterligere terreng. Forskning og utvikling og utdanning er kanskje de to viktigste områdene hvor det kreves økt offentlig innsats. Sparsomme offentlige bevilgninger og svak innsats fra næringslivet har ført til at Norge ligger godt under OECDgjennomsnittet når det gjelder forskningsinnsats. Sentrale tiltak her er økte offentlige bevilgninger til grunnforskning og utvikling av livskraftige norske FOU-miljøer. Dagens IKT har et meget vidt nedslagsfelt, og andre bransjers mulighet for å lykkes innen sine respektive områder ofte vil være betinget av at den mest avanserte teknologi er tilgjengelig. FOU rettet mot IKT-næringen er derfor et viktig virkemiddel for å beholde en konkurransekraftig norsk industri, og for å sikre internasjonalt nivå i norske bruker- og forskningsmiljøer i sin alminnelighet. - Den samlede FOU-innsatsen i Norge økes til 3 prosent av BNP - Næringslivets forskningsinnsats i Norge økes som en del av dette - Forskning innen IKT prioriteres - Offentlige investeringer i IKT-utstyr til utdanningsinstitusjonene økes. - Det bevilges nødvendige midler til etterutdanning av lærere, til opprusting og vedlikehold av utstyr. - Alle sikres rett og mulighet til å gjennomføre etter- og videreutdanning - Det utdannes flere med fagkompetanse og høyere utdanning innen IKTfagkretsen. - Det bør bygges ut en nettbasert utdanningsstruktur over hele landet som sikrer at befolkningen kan få de ønskede utdanningstilbudene uansett hvor de bor og til langt lavere kostnader enn i dag - Lærebøker digitaliseres og legges fritt tilgjengelig ut på nett. 6. Nye faglige utfordringer Deler av IKT- bransjen har hittil utmerket seg som fagforeningsfiendtlig. Antifagforeningsholdninger finnes både i selskapenes ledelse og i enkelte bransjeorganisasjoner. Nye bedrifter og hyppige endringer i organisasjon og eierskap forsterker problemene med å bygge opp kultur og tradisjoner for kollektive løsninger. Hyppige omorganiseringer og eierskifter skaper usikkerhet for de ansatte. Finansiell fleksibilisering i form av prestasjonslønn, bonus og lønn i form av aksjer og opsjoner gir enkelte høye lønninger, men også liten økonomisk oversikt og trygghet. Mange bedrifter satser lite på faste ansettelser og velger i stedet innleie, vikarer eller korttidsansatte. Dette gir større økonomisk uttelling for selskapet, men betyr usikkerhet og press på de ansatte. Høye krav til prestasjoner og stor usikkerhet i jobbsituasjonen har ført til at mange ansatte sliter seg ut svært tidlig. Fjernarbeid er en mulighet som gir den enkelte arbeidstager større fleksibilitet i måten å organisere sitt arbeid på. Dette skal være frivillig og bygge på en skriftlig avtale. Dagens lov- og avtaleverk samt forsikringsordninger må revideres og utvides slik at det tas høyde for de 6

7 utfordringene dette medfører. Ratifisering av ILO-konvensjon nr. 184 om hjemmearbeid vil være et viktig og nødvendig skritt i riktig retning. Fusjoner mellom store selskaper på tvers av landegrensene skaper problemer for fagbevegelsen. Transnasjonale konsern forsøker aktivt å kvitte seg med faglige tillitsvalgte og motarbeider faglig organisering. Tydelig ser man denne strategien i land hvor faglige rettigheter står svakt, som i de fleste landene i Latin-Amerika, hvor faglige tillitsvalgte utsettes for trusler og oppsigelser. Informasjon og kommunikasjon via Internett og elektronisk post blir brukt aktivt av fagbevegelsen over hele verden. På sikt kan dette bety samordning av aksjoner og større bredde i kampen mot global kapitalisme. Faglige internasjonaler har også et betydelig uutnyttet potensiale med hensyn til samarbeid og aksjonsfellesskap på tvers av landegrensene. Direktivet om Europeiske Samarbeidsutvalg (ESU) gir ansatte innen konsern rett til å møtes og til informasjon under bestemte forutsetninger, men omtaler ikke faglig organisasjoners rettigheter. EL & IT Forbundet vil støtte kampen for faglige rettigheter og aksjonsfellesskap på tvers av landegrensene. EL & IT Forbundet vil arbeide aktivt mot forsøkene på å stenge fagbevegelsen ute. For å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i bransjen vil vi fokusere arbeidsmiljøproblemene og sikre kollektive avtaler som betyr økt ansettelsestrygghet, mindre stress og forutsigbar avlønning. - Den norske regjeringa ratifiserer ILO-konvensjonen om hjemmearbeid - Arbeidsmiljøet i bransjen kartlegges - Ansatte får større sikkerhet med hensyn til ansettelse, arbeidskontrakter og lønn. - Det etableres landsomfattende vertikale bransjeoverenskomster for våre medlemmer - At ansatte får styrerepresentasjon i internasjonale konsern som er lokalisert med hovedkontor i Norge, eller hvor det offentlige har betydelige eierandeler - Internasjonale konsern undertegner avtaler med de faglige internasjonalene om å respektere faglige rettigheter og menneskerettigheter generelt - At det utvikles et internasjonalt rammeverk som slår fast minimumsrettigheter for fagorganiserte - Å bygge opp internasjonale faglige nettverk for å hjelpe fram faglig organisering og for å samordne faglige aksjoner. 7. Offshoring - Bortsetting av arbeid til utlandet Et relativt nytt fenomen i IKT-bransjen er offshoring. Nytt i den forstand at det er i de senere årene det har forplantet seg til Norge og fått et visst omfang. Dette representerer en utfordring for IKT arbeidere i Norge. En av årsakene til offshoring er mangel på kunnskapsarbeidere i Norge i IKTsektoren. Alternativet til bortsetting av arbeid til utlandet er import av høykvalifiserte innvandrere. Arbeidsinnvandring er en berikelse og en ufravikelig nødvendighet i en moderne verden. Vi må likevel være varsomme med ikke å bidra til at vi tapper fattige land for verdifull kompetanse og arbeidskraft 7

8 En av utfordringene er at arbeidsoppgaver forsvinner til lavkostland. Lønningene i lavkostlandene er relativt mye billigere og mange selskaper velger derfor å bestille tjenester fra utlandet. En følge av dette vil over tid være at antall arbeidsplasser i bransjen reduseres. Det nye er at flere norske konsulentselskaper kjøper opp tilsvarende konsulentselskaper i utlandet. Norske selskap har eksempelvis nylig kjøpt opp selskap i Ukraina og har planer om videre oppkjøp i India. Argumentet er et ønske om vekst og at man ikke har mer kapasitet i Norge til å ta flere oppdrag. Problemet vil oppstå når det igjen blir dårligere tider i bransjen. En mulig løsning på oppdragstørke kan være at man velger å si opp dyr arbeidskraft og heller bruke den billige arbeidskraften. Jo større et IKT-selskap er i antall hoder i utlandet, jo større er sjansen for oppsigelser i Norge som, relativt sett, produserer dyrere IKT-tjenester. Dette vil være en stor utfordring for IKT-bransjen i Norge. En annen utfordringen knytter seg til arbeidsvilkårene. I Norge har man arbeidet hardt for å oppnå gode lønns- og arbeidsbetingelser. Dette har imidlertid skjedd over flere tiår og man har således et godt utviklet lov- og avtaleverk som understøtter arbeidstakere, også i IKT-sektoren. Det er ikke gitt at de som vinner anbudene i konkurranse med norske budgivere har, relativt sett, like gode arbeidsbetingelser. Også om man ser bort fra lønn. Fordelen er at andre land på denne måten får sjanse til bygge ut et godt (velferds) samfunn slik Norge gjorde det i det forrige århundret. En tredje utfordring knytter seg til sikkerhet på IKT-systemene. Flere konsulentselskaper leverer systemer er kritiske for kunden. Det er avgjørende for virksomheten at opplysninger knyttet til deres datasystem ikke kommer på avveie. Dette vil i mange tilfeller føre til åpne dører noe som igjen kan bety store tap. Både økonomisk men ikke minst av anseelse. Dette kan igjen føre til at selskapet taper kunder fordi man vil kunne stille spørsmålstegn ved selskapets intensjoner og evne til å iverksette disse. Erfaring med offshoring har vist seg å være mindre glitrende enn mange ønsket ved oppstart av prosjektene. Det er mange forutsetninger som ikke er i kundens favør. Ved direkte kontakt med leverandør ute er risikoen vesentlig høyere og krever andre former for arbeidsrutiner og ledelse enn det som er vanlig i Norge. Økt geografisk avstand til oppdragstaker fører til økt sosial distanse og færre forpliktelser. Andre viktige faktorer er nøyaktighet, evne til å levere i tide, lojalitet, stabil arbeidskraft, lokal forankring, effektivitet med mer. I tillegg må prosjektene være av en viss størrelse for at alle disse momentene ikke skal spise opp gevinsten sved bruk av billigere arbeidskraft. I de tilfeller der outsourcing gjennomføres må arbeidstakerne i mottagerlandet sikres anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Forbundet vil gjennom sitt internasjonale arbeid delta i utarbeidelsen av globale rammeavtaler. Avtalene skal minimum innholde klausuler om arbeidstagernes rettigheter, arbeidsmiljø, avskaffelse av diskriminering, ansettelsestrygghet, respekt for hverandre og for miljøet. Før det tas en beslutning om outsourcing skal forbundets tillitsvalgte orienteres og gis adgang til alt beslutningsgrunnlag 8

9 Det ikke skjer oppsigelser i Norge på grunn av global outsourcing av oppgaver til lavkostland Arbeidstagere som berøres skal ha rett til utdanning og aktiv hjelp og støtte til å finne nye arbeidsoppgaver og karrieremuligheter Deler av kostnadsbesparelsene skal reinvesteres i utdanning og kompetanseutvikling for ansatte i det nasjonale selskap som gjennomfører global outsourcing Globale rammeavtaler etableres Programmets varighet: Ut inneværende landsmøteperiode. 9

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie

Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie KS FoU-prosjekt 144008: Sammendrag - Utredning av juridiske forhold ved bruk av nettsky i kommunal sektor en mulighetsstudie April 2015 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen -1- 1 Innledning Bruk av nettskyløsninger

Detaljer

Fakta om sourcing.

Fakta om sourcing. Fakta om sourcing Sourcing flere former Med «sourcing» menes vanligvis en rekke prosesser til dels svært ulike som skal avdekke muligheter for besparelser i produksjonen av varer og tjenester ved flytting

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Norge et foregangsland på IT-sikkerhet

Norge et foregangsland på IT-sikkerhet Norge 2007 - et foregangsland på IT-sikkerhet Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Microsoft sikkerhetskonferanse 22. mars 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens

Detaljer

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut

Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Fremtidens offentlige sektor - hvordan ser den ut Nasjonal Fagkonferanse i offentlig revisjon 25. oktober 2016 Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen Analyse Verdens beste land å bo i

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

NORID - Registrarseminar 26. april 2017

NORID - Registrarseminar 26. april 2017 NORID - Registrarseminar 26. april 2017 26.04.2017 Bakgrunn for ny personvernforordning Arbeidet startet i 2012 Vedtatt i 2016 og trer i kraft i 2018 Felles regelverk for personvern i Europa Styrke den

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

2. Mediepolitikk. MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. 24. januar 2005 Tanja Storsul

2. Mediepolitikk. MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. 24. januar 2005 Tanja Storsul 2. Mediepolitikk MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 24. januar 2005 Tanja Storsul Denne forelesning: Forrige uke: Innføring i sentrale perspektiver på medier og makt + medier og demokrati I dag: Innføring

Detaljer

Øystein Nilsen Avdelingsdirektør

Øystein Nilsen Avdelingsdirektør Øystein Nilsen Avdelingsdirektør on@iktsenteret.no Måling av elevers digitale ferdigheter Nasjonalt og internasjonalt har man målt digitale ferdigheter i omtrent ti år Ulike typer tester, de fleste generelle

Detaljer

ILO KJERNEKONVENSJONER

ILO KJERNEKONVENSJONER Ressursdokument: ILO-kjernekonvensjoner ILO KJERNEKONVENSJONER ILOs åtte kjernekonvensjoner, eller menneskerettighetskonvensjoner, setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles

Detaljer

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Finansforetakenes bruk av IKT og betalingstjenester Seksjonssjef Frank Robert Berg Finanstilsynet Risikobildet

Detaljer

NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST

NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST PARTNERFORUMS HØSTKONFERANSE 2013 NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST Jan Erik Grindheim, PhD Ansvarlig redaktør Stat & Styring @JanGrindheim Leder Europabevegelsen 1. Introduksjon 2. Samordning: Enhetsakten

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Produktivitetskommisjon en 19.05.2015

Produktivitetskommisjon en 19.05.2015 Produktivitetskommisjon en 19.05.2015 Roger Schjerva Sjeføkonom IKT-Norge IKT løfter produktiviteten i Norge Hvor står vi? Mest omfattende måling av landenes IKT-modenhet (55 kriterier innenfor 10 hovedområder)

Detaljer

Regjeringens IKT-politikk

Regjeringens IKT-politikk Regjeringens IKT-politikk Politisk rådgiver Jørund Leknes Fornyings- og administrasjonsdepartementet Sak- og Portaldagene 2007, Sandefjord 12. mars Teknologiutviklingen utfordrer vante forestillinger Wifi

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Samordning, samarbeid og samhandling

Samordning, samarbeid og samhandling Samordning, samarbeid og samhandling IKT som virkemiddel for effektivisering og bedre tjenester i og med offentlig forvaltning - Hvordan møter vi utfordringene? Statssekretær Tone Toften Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt.

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt. F O S I N N S P I L L T I L D E T R E G J E R I N G S O P P N E V N T E U T V A L G E T S O M S K A L F O R E T A G J E N N O M G A N G A V E Ø S - A V T A L E N O G Ø V R I G E A V T A L E R M E D E U

Detaljer

Innhold. Forord 5. Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Tanker og teorier om effektivitet 37 Er ledelse avgjørende for effektive organisasjoner?

Innhold. Forord 5. Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Tanker og teorier om effektivitet 37 Er ledelse avgjørende for effektive organisasjoner? Kapitteloversikt Kapittel 1 Farvel til normalarbeidsdagen? 15 Kapittel 2 Effektiv arbeidsdag? 37 Kapittel 3 Fleksibel arbeidsdag 57 Kapittel 4 IKT og organisering 87 Kapittel 5 Nye måter å kommunisere

Detaljer

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer

Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer Norsk Senter for Informasjonssikring NorSIS er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag Vi fremmer

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

DRI 1001 Er teknologien styrbar og hvordan kan vi styre?

DRI 1001 Er teknologien styrbar og hvordan kan vi styre? Er teknologien styrbar og hvordan styre? DRI 1001 Forelesninger 5.11.2013 Temaer: Hva innebærer det å styre teknologi Teknologideterminisme versus sosial forming av teknologien Forstå hva som menes med

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare

Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare Regjeringens politikk for åpne standarder og fri programvare esam-konferansen - Oslo, 9.-10. februar 2006 Jørund Leknes, politisk rådgiver Utfordringer og muligheter Vil utviklingen av det nye informasjonssamfunnet

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynets strategi Innholdsfortegnelse Innledning 3 visjon og målbilde 4 strategi for perioden 2017-2019 3.1 Strategisk område: Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 3.1.1 Strategisk mål: Styrke arbeidsmiljøarbeidet i risikoutsatte

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Utdannings- og forskningskomiteen Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Avansert IKT-kompetanse og IT-sikkerhetskompetanse Det er et stort gap mellom nasjonens samlede avanserte IKT-kompetanse og det behov

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Digital protokoll over behandlinger

Digital protokoll over behandlinger Digital protokoll over behandlinger Slik tenker vi Vi gjør etterlevelse av regelverket til en enkel og naturlig del av arbeidet Derfor må alle fokusere på personvern Vi blir stadig mer digitale i alt vi

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser eller arbeidsmoral? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser eller arbeidsmoral? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser eller arbeidsmoral? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Arbeidslivets gullalder Endring av maktforholdene Tøyling av markedskreftene Kapitalkontroll

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER VA-konferansen 2017 Molde, 10. mai Ida Gram, Rambøll Management Consulting 1 UTGANGSPUNKT Klimautfordringer Kommunereform Energiomlegging og energibruk

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer

Globalisering det er nå det begynner!

Globalisering det er nå det begynner! Globalisering det er nå det begynner! Professor og rektor Handelshøyskolen BI Åpning av Partnerforums vårkonferanse 26. mars 2008 Oversikt Globalisering sett fra Norge Kina og India Arbeidskraft fra Øst-Europa

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Stortingsmelding om innovasjon invitasjon til å komme med synspunkter

Stortingsmelding om innovasjon invitasjon til å komme med synspunkter Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200604560 200604010-/AKH 23.01.2007 Stortingsmelding om innovasjon invitasjon til å komme med synspunkter

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

IKT i utdanningene: Sett fra EU. Holmenseminaret, 31. august 2015

IKT i utdanningene: Sett fra EU. Holmenseminaret, 31. august 2015 IKT i utdanningene: Sett fra EU Holmenseminaret, 31. august 2015 Hva handler det om? Handler om å modernisere og effektivisere dagens utdanningssystemer ved bruk av fleksibel læring og bruk av IKT i utdanningen

Detaljer

Digitaliseringens utfordringer i kunnskapssektorene

Digitaliseringens utfordringer i kunnskapssektorene Digitaliseringens utfordringer i kunnskapssektorene Regjeringens forvaltningspolitikk henger sammen med digitalisering, og digitaliseringstiltak er et sentralt virkemiddel for forvaltningsutvikling. Regjeringens

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme 18.juni 2015 Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Dr. Sissel H. Jore Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

EFTA, EØS og handlingsrommet

EFTA, EØS og handlingsrommet EFTA, EØS og handlingsrommet Brussel, 15. September 2017 Jacqueline Breidlid Officer EFTA-sekretariatet jbr@efta.int 3 Arbeidsområder: 1. Fri personbevegelse, arbeids-og sosialpolitikk 2. Utdanning, fag-og

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? AdvArSEl! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene raseres?

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Hvordan modernisere og videreutvikle velferdsstaten? Asbjørn Wahl Aksjonen For velferdsstaten

Hvordan modernisere og videreutvikle velferdsstaten? Asbjørn Wahl Aksjonen For velferdsstaten Hvordan modernisere og videreutvikle velferdsstaten? Asbjørn Wahl Aksjonen For velferdsstaten Utfordring på flere nivåer Gode intensjoner er ikke nok Analyse (virkelighetsforståelsen) Makt (marked eller

Detaljer

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005 Det går fremover i offentlig sektor, men altfor sakte HR-konferansen for offentlig sektor 2016 Lillehammer 19. januar 2016 Direktør i Lånekassen og medlem i produktivitetskommisjonen Marianne Andreassen

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm

Kunnskapsdepartementet. Dato: 14. november 2013 Thon Hotel Arena Lillestrøm Foredragsholder: Statssekretær Birgitte Jordahl, Kunnskapsdepartementet Arrangement: Skolen i digital utvikling Arrangør: NTNU m. fl Dato: 14. november 2013 Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm Skolen i det

Detaljer