Svensken Klas Rosengren bestilte spansk vin på postordre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svensken Klas Rosengren bestilte spansk vin på postordre."

Transkript

1 Kommentar Anders Ulstein Hva betyr Rosengrendommen? Svensken Klas Rosengren bestilte spansk vin på postordre. I Sverige har ikke privatpersoner lov til dette. All spesialimport må skje via Systembolaget og alle som importerer må betale svenske avgifter. Rosengrens vin ble beslaglagt av tollen og Rosengren ble dømt. Han anket saken som til sist havnet i EF-domstolen i juni i år kom den endelige dommen fra Luxembourg som overraskende for mange gir Rosengren rett. Denne dommen vil nå gi svenske borgere anledning til å importere alkohol fra EU-land uten selv å reise. Men, og dette er det sentrale, det må betales svenske avgifter nå som før. Selv om Norge tradisjonelt legger stor vekt på at det ikke er en automatikk i dette, så er det sannsynlig at vi vil måtte tilpasse også den norske importordningen for private. Så hva betyr dette for alkoholpolitikken? Står barbarene ved porten igjen? Dersom myndighetene klarer å sikre at avgiftene blir betalt, vil ikke distansehandel kunne konkurrere med Systembolaget på pris. Finansdepartementet og deres tollere har allerede skaffet seg svenske kundelister fra flere postordreselskaper ved hjelp av sine kolleger i andre EU-land. Internetthandel vil ikke være en frisone. Med en norsk avgift på kr 33 pluss frakt vil en flaske vin ikke kunne bli vesentlig billigere på internett enn på Vinmonopolet. Det er ikke bare nordiske finansdepartement som er opptatt av avgifter. De årlige britiske avgiftsinntektene fra alkohol og tobakk er ca 175 mrd norske kroner. Frankrikes avgiftsinntekter på tobakk er også enorme. EU domstolen verken kan eller vil utfordre medlemslandenes på dette. Eneste området der Europakommisjonen kan utfordre oss er på avgiftsdiskriminering mellom ulike produkter som øl og vin, men det er ikke relevant i denne sammenhengen. N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

2 Rosengrendommen vil derfor skape et tilbud for de få spesielt interesserte og alkoholpolitisk vil det bety lite eller ingenting. Systembolaget er tross alt en av Europas aller største aktører som til og med ikke setter markedspris og som ikke skal tjene penger. I teorien er det vanskelig å tenke seg at noen private selskaper skal kunne klare konkurransen. Det eneste privatpersoner vil kunne kjøpe billigere er bordvin men slik billigvin finnes det ikke et marked for i Norden. Jo høyere i kvalitet en kommer på Systembolaget, jo relativt billigere blir vinen for kunden siden monopolene ikke setter markedspris. Selv om Rosengrendommen i realiteten ikke kan bety så mye for alkoholpolitikken så lenge avgiftspolitikken ligger fast og det gjør den så har den fått relativt mye oppmerksomhet. Det er ikke så rart, selvsagt, siden dommene fra EF-retten har hatt en avgjørende betydning for nordisk kontrollpolitikk. Det er derfor interessant å se nøyere på om dommen representerer et brudd eller en kontinuitet i forhold til tidligere rettspraksis. Jeg konkluderer med at dommen ikke representerer en svekkelse av rettspraksis på alkoholområdet, tvert om er den en logisk videreføring. Nødvendige tilpasninger i Sverige kan skje uten særlig tap av alkoholpolitisk kontroll. Brudd I fjor vår annullerte domstolen en uttalelse fra domstolens første generaladvokat i Rosengrensaken og startet saksbehandlingen på nytt med den begrunnelse at den så langt fulgte feil prosedyre. Domstolens president mente saken var prinsipiell og derfor måtte vurderes i et større format. Generaladvokatens opinion den gangen støttet Sverige og Systembolaget. Den nye generaladvokaten kom til samme konklusjon. Dommen nå i mai var derfor noe overraskende. Den ser ut til å avvise den svenske begrunnelsen ganske kontant og legger i stedet stor vekt på prinsipielle sider ved EF-retten. Dermed viser dommen liten forståelse for Sveriges behov for å utforme alkoholpolitikken selv. Domstolen kan allerede i fjor vår ha ønsket å markere en annen holdning til alkoholmonopolene. Dette kan ha vært bakgrunnen for beslutningen om å endre prosedyre. Når dommen til sist blir så entydig kan det gi grunnlag for å mene at denne sakens dreining ikke er enkeltstående eller prosedural, men signaliserer en kursendring. Årsakene kan vi så langt kun spekulere i, men en bekymring som har vært hørt i flere år fra enkelte hold er at det gradvis har skjedd en endring av sammensetningen av dommer-kollegiet. I dag er det færre generalister og flere med en ensidig merkantil bakgrunn. Det har også vært nevnt at dommerne som har kommet til kollegiet etter utvidelsen av EU spesielt har passet til denne beskrivelsen. Dersom dette er riktig, kan det som tidligere har vært en mindretallsposisjon i domstolen, nemlig en mer rettskonservativ og økonomisk liberal posisjon (som i Generaladvokatens uttalelse i Franzen-saken), nå være i ferd med å bli mer framtredende. En slik posisjon vil være opptatt av å bevare traktatens handelsmessige preg og uinteressert i å gi et rettsmessig grunnlag for nye politikkområder på EUnivå slik som innen helsepolitikken. Dersom denne saken er et tegn på en slik endring, så vil dette signalet fanges opp av Kommisjonen og andre aktører, og vi kan trolig vente oss nye saker som i verste fall kan gjenåpne tidligere spørsmål på blant 420 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

3 annet markedsføring og avgifter. Dette tror jeg ikke vil skje siden det her dreier seg om flere (og viktige) land og følsomme politikkområder (Frankrike, Storbritannia, fiskalpolitikk osv). Det som er mest sannsynlig, i dette scenariet, er at det igjen kan være Systembolaget som er mest utsatt. Det dreier seg i hovedsak kun om ett land; og det er en kjær prügelknaben. Men da overser en støtten Sverige tross alt har fra blant annet Frankrike i monopolsaken og fra Storbritannia i skattepolitikken. Domstolen ønsket at importforbudet for private ikke skulle vurderes i lys av artikkel 31 som åpner for handelsmonopoler som Systembolaget, men på basis av selve artikkel 28 om retten til fri handel og artikkel 30 som presiserer unntakene fra dette. Det vil si, domstolen ønsket en mer grunnleggende behandling. Svenskene derimot ønsket å skyve Systembolaget foran seg å si at importforbudet er nødvendig for monopolets funksjon. Dette kan være et tegn på at domstolen ønsker en mindre helhetlig og mer ortodoks forståelse av grunnlaget for slike monopoler. Det som taler mot en så pessimistisk fortolkning er, ved siden av det som følger under, at domstolen samtidig refererer til bredden av eksisterende rettspraksis som støtter en aktiv alkoholpolitikk ( It is settled case-law that the health and life of humans rank foremost among the assets or interests protected by Article 30 EC and it is for the Member States, within the limits imposed by the Treaty, to decide what degree of protection they wish to assure (see Case C 322/01 Deutscher Apothekerverband [2003] ECR I 14887, paragraph 103, and case-law cited) ). Det framheves blant annet at alderskontroll i høyeste grad er berettiget. It cannot be disputed that if the ban at issue in the main proceedings thus proves to be a means effectively of preventing younger persons from becoming purchasers of alcoholic beverages and therefore of reducing the risk of their becoming consumers of such beverages, it must be regarded as being justified in the light of the objective of protection of public health referred to in Article 30 EC. Et siste moment som taler mot en grunnleggende dreining er at domstolen ikke ser ut til å dreie mot mer rettsortodoksi og økonomisk liberalisme i andre sammenlignbare saker. Det ville vært noe dramatisk nytt dersom domstolen nå skulle ønske å avpolitisere seg. Så selv om dommerne nå kan være noe mer merkantile tyder ikke noe på at domstolens rolle i EU endrer seg i retning rettskonservatisme. Importmonopolet En annen fortolkning er at dommen er en naturlig oppfølgning av at importmonopolet ble avviklet for snart 15 år siden, og at en slik endring på importsiden ikke berører monopolets detaljmonopol og Franzen-dommen. Domstolen sier faktisk veldig klart og gjentagende at det ikke er Systembolagets eksistens det er noe galt med. Sverige argumenterte med at siden monopolet alt er sikret gjennom Franzén-saken, og siden det er det private importforbudet som er viktig for salgsmonopolets funksjon, måtte også privat import forbys for å sikre svensk alkoholpolitikk. Ut fra en slik forståelse måtte Sverige argumentere veldig godt for å vise at denne resten av importmonopol er nødvendig for å bevare detaljmonopolet og for å nå de samme målsetninger. Når domstolen så slår fast at forbudet ikke skal vurderes N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

4 opp mot artikkel 31 (handelsmonopoler) men artikkel 28 (handelshindringer), ble terskelen veldig høy for Sverige. Sverige forsøkte å begrunne importforbudet for private med hensynet til alderskontroll og totalkonsumet. Det var nok vanskelig å begrunne at dette skapte fundamentale problemer for Sverige. Alder kan kontrolleres ved både utlevering og bestilling, og prisnivået vil ikke generelt bli lavere. Ordningen vil likevel kunne misbrukes og det er forståelig at staten isolert sett ikke ønsket en ny arena som nå må underlegges kontroll. Skulle Sverige ha vunnet rettssaken tror jeg de måtte fått gehør for mer generelle og bredere hensyn som føre var-prinsippet, behovet for helhet og konsistens i politikken, implikasjoner for markedsføringsrestriksjonene osv. Men i rettspraksisen på alkohol finnes det ingen sterk presedens for slike brede hensyn. Dette er jo en av svakhetene til proporsjonalitetskravet, at det vanskelig anerkjenner annet enn kausale forhold. Kundevennlig En annen forståelse av dommen er at den er en konsekvens av kravet om at en monopolordning må være kundevennlig for på den måten å være ikke-diskriminerende. Franzén-saken, Gourmet-saken m.fl. har handlet om fri bevegelse av varer og tjenester sett fra produsentenes og selgernes side mens Rosengren-saken tar opp borgernes rettigheter. Men egentlig er dette to aspekter ved samme sak, nemlig kravet om ikke-diskriminering enten det er kommersielle aktører, produkter eller borgere. Særlig Kommisjonen argumenterte for mer kundevennlighet og at dagens bestillingsordning ved Systembolaget ikke var tilfredsstillende. Det var denne argumentasjonen som vant fram i retten. Rosengrens egne advokater argumenterte mer finurlig, nemlig at det egentlig ikke er snakk om et importforbud men et transport-forbud. Den enkelte har jo anledning til å selv importere så mye alkohol som man vil dersom en transporterer det selv. Rosengren beskrev da dette som et forbud mot å la andre transportere for seg. Dette var en aparte argumentasjon som domstolen heller ikke la vekt på. Systembolaget kan derfor ha gjort saken verre for seg ved angivelig å ha et lite kundevennlig system for bestilling. Retten skriver: the consumers involved must complete an order form in one of the monopoly s shops, return to sign that order when the supplier s offer has been accepted, and then collect the goods after they have been imported. Moreover, such an order is accepted only if it represents a minimum quantity of bottles to be imported. The consumer has no control over the conditions of transport or arrangements for the packaging of the beverages ordered and cannot choose the type of bottles he would like to order. I tillegg kommer en relativt stor administrasjonskostnad som kunden må betale. En slik praksis står i sterk kontrast til den nå etablerte kundevennlige detaljhandelen, selvbetjening ikke minst - og som i realiteten er en forutsetning for ikke bare folkelig og politisk støtte men trolig også EF-rettslig. Endringene som nylig er gjort i Systembolaget bedret ikke dette vesentlig. En kan spekulere i om det hadde endret saken dersom Systembolaget hadde hatt en moderne internettbasert bestillingsordning med stor valgfrihet og lav kostnad N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

5 Rettsliggjøring Dommen er enda et uttrykk for en rettsliggjøring av politikken i EU. Dette er jo heller ikke noe nytt. På områder i EU der de har vedtatt få eller ingen regler, slik som på helsefeltet, kan rettsutviklingen utfordre nettopp det som medlemslandene har forsøkt å skjerme. Områder som helsepolitikken som er spesielt sensitive for medlemslandene og derfor i stor grad holdt utenfor det politiske samarbeidet i EU har derfor blitt relativt sett mer eksponert for EF-retten og dens domstoler. Dommene om grenseoverskridende pasientrettigheter er gode eksempler på dette. Det er også feilaktig å framstille rett og politikk som motstridende, slik en kan få inntrykk av. Domstolene dømmer jo på basis av de traktater og regelverk som regjeringene har vedtatt i fellesskap. Mange mener at domstolen tolker sitt mandat for langt: Et regelverk for økonomisk aktivitet skulle for eksempel ikke anvendes på helsepolitikken. Men det er nettopp det traktatendringen fra 1987 sier. Det er også tydelig fra EUs første traktat at medlemmene ønsket seg en ever closer union. EF-retten gjør derfor ikke annet enn det den er satt til, nemlig forvalte det indre markedet og konkurranseretten. Så kan man si at rettsliggjøringen er et nytt uttrykk for det demokratiske underskuddet i EU, og det er det noe i, men i virkeligheten er dette langt mer komplisert. For det første opererer domstolene innenfor en konstitusjonell ramme og politikerne har derfor muligheter til å respondere politisk. Ideelt så skulle endringer i alkoholpolitikken skje gjennom en politisk prosess. Men en slik prosess på EU-nivå i alkoholpolitikken er en lang prosess, og det vil kunne gå flere tiår før det finnes en politisk enighet om en svensk alkoholpolitikk. Trolig vil det aldri skje. Så kunne en si at Sverige burde få bestemme selv. Til sist må en huske at det ofte finnes en overraskende grad av samsvar mellom politiske og rettslige prosesser i EU. Og dette er ikke tilfeldig. I Franzén-dommen var både Kommisjonen og land som Frankrike til sist på Sveriges side. Det er ikke tilfeldig at EF-domstolens vurdering i Loi Evin-saken er senere enn Gourmet-saken. Loi Evin-dommen fra 2004 var mer alkoholpolitisk sensitiv enn Gourmet fra mars Gourmet ble behandlet før Ministerrådets vedtak fra juni 2001 om behovet for en alkoholstrategi i EU og Anbefalingen om ungdom og alkohol som hadde markedsføring som sitt hovedfokus. Loi Evin gjaldt derfor ikke bare ett langt større og viktigere land enn Sverige, men den kom på et tidspunkt da den alkoholpolitiske debatten i EU var langt mer omfattende. Vi bør derfor snakke like mye om en politisering av EF-retten som en rettsliggjøring av politikken. Integrerende eller fragmenterende? Det er hevdet av flere at EF-retten både har en fragmenterende og integrerende effekt (bl.a den norske forskeren Trygve Ugland). Den er fragmenterende i det at den i liten grad ser horisontalt på viktigheten av at flere tiltak virker sammen i en helhetlig og langsiktig politikk. Effektiviteten til et monopol er blant annet avhengig av tiltak innen toll og politi, eller informasjonskampanjer og annen skjenke- og salgspolitikk. På den andre siden er EFretten integrerende i det at den krever at et restriktivt virkemiddel virkelig er restriktivt og berettiget, og ikke en favorisering N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

6 av kommersielle interesser enten det er statlige eller private. Dette absolutte kravet kan ha ført til at noen av de restriktive virkemidlene som man i dag bruker har en tydeligere helseprofil enn det som ellers ville vært tilfelle. På avgiftssiden er dette svært tydelig. Avgifter som hadde den åpenbare hensikt å beskytte nasjonale produkter er fjernet. Avgiftenes profil i dag må derfor forankres i en mer nøytral fiskal begrunnelse og i hensynet til folkehelsa. En kan gjøre et tilsvarende resonnement rundt detaljmonopolene. De kommersielle trekkene må fjernes eller tones ned, mens det helsemessige trekkes fram av den enkle grunn at dette er det eneste som rettferdiggjør dets eksistens. Saken er også et eksempel på at en tilpasning til EF-rettens prinsipper om ikke-diskriminering fører til et behov for å styrke kontrolltiltakene. Oppløsning av monopolene og den norske rusbrusdommen er eksempel på dette. Ulempene dette medfører er ikke store nok til å begrunne et unntak. Vi vet ennå ikke hvordan Sverige og eventuelt Norge vil følge opp Rosengrendommen i praksis. Selv om dommen tilsynelatende er en seier for en liberal samfunnsoppfatning så vil konsekvensene også være et nederlag. Kontrollfunksjoner vil trolig styrkes og utvikles, og mer regelverk vil bli produsert. Dette er ikke et skritt mot nattvekterstaten. Konklusjoner Sverige argumenterte med at forbudet var en nødvendig del av monopolets funksjon. De satset dermed på at en formålspreget lovfortolkning i Franzén-saken igjen skulle hjelpe dem. En mulig grunnleggende erfaring fra Rosengren-saken er derfor at selv om en har bred støtte for å anvende en formålspreget lovfortolkning i EF-retten, og ofte romslig sådan, så kunne ikke en slik forståelse anvendes utenfor sakens fakta. Med andre ord, Franzèn dommen gir Sverige rett til et detaljmonopol for alkohol for å begrense alkoholrelaterte problemer i samfunnet. Dommen kan ikke brukes rettslig ut over dette. Domstolen kan ha oppfattet svenskenes bruk av Franzèn-dommen i forsvaret av forbudet mot privat-import som et forsøk på reversere dommene fra 1995 om importmonopolene som førte til avvikling. Interessant nok forsøker nå Rosengren seg på det samme. Han har selv allerede antydet at han vil bruke denne dommen som en plattform for å reise en ny sak om avgiftene. Lykke til, der kommer han ingen vei. Vi kan derfor ikke konkludere med at vi nå ser et linjeskifte i domstolen. Det er helt andre forhold som er avgjørende i denne saken. Det er veldig uheldig å konkludere for tidlig, slik en ofte har for vane i det politiske liv. I all hovedsak peker Rosengrendommen i retning av kontinuitet. Den bekrefter opphevelsen av importforbudet, og den bekrefter berettigelsen til detaljmonopolet. Dommen er derfor enda en sten i byggverket som styrker Systembolagets framtid, selv om noen framstiller det som det motsatte. Anders Ulstein, chef för den internationella avdelningen, Actis Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Torggata 1, 0181 Oslo, Norge E-post: 424 N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært

INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært Alkoholforskning och det förändrade läget STURLA NORDLUND Premissleverandør i en alkoholpolitisk turbulent tid INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært preget av store alkoholpolitiske

Detaljer

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006 Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt Håkon Riegels 27. mars 2006 Ulike virkemidler kan begrense tilgjengeligheten Monopol Tidsavgrensninger Aldersgrenser

Detaljer

Foredrag Nei til EU om alkoholpolitikk og EU

Foredrag Nei til EU om alkoholpolitikk og EU Foredrag Nei til EU om alkoholpolitikk og EU Anne-Karin Kolstad, Actis 26.11.2010 Innlede med presentasjon av Actis og Brusselkontoret (Eurocare) Eurocare -The European Alcohol Policy Alliance ble etablert

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene

NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 17. oktober 07 NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene På vegne av Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) oversendes høringsuttalelse til NOU

Detaljer

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus.

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo 21.01.2013 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Høringsinnspill

Detaljer

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Paranova (EFTAD), avsn. 44 og 45 Det følger at nødvendighetskravet er relevant for spørsmålet om parallellimportørens

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 * (Salg av alkohol - Statlige handelsmonopoler - Fri bevegelighet av varer) I sak E-1/97 ANMODNING til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Surrogatrepresentasjon - eller tilbake til før-demokratisk representasjon? John Erik Fossum ARENA Senter for europaforskning, UiO

Surrogatrepresentasjon - eller tilbake til før-demokratisk representasjon? John Erik Fossum ARENA Senter for europaforskning, UiO Surrogatrepresentasjon - eller tilbake til før-demokratisk representasjon? John Erik Fossum ARENA Senter for europaforskning, UiO Utgangspunkt Den norske parlamentariske styringskjeden programmeres i stadig

Detaljer

EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet.

EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet. EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet. Torunn Kanutte Husvik Nestleder Nei til EU EUs helsepolitikk i støpeskjeen Helsetjenester lå opprinnelig i tjenestedirektivet Etter mye motstand

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

10.6.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/39/EF. av 10. juni 2002

10.6.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/39/EF. av 10. juni 2002 Nr. 29/207 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/39/EF 2004/EØS/29/23 av 10. juni 2002 om endring av direktiv 97/67/EF med hensyn til ytterligere åpning for konkurranse i markedet for posttjenester i

Detaljer

Vedr. alkoholavgiftene

Vedr. alkoholavgiftene Særavgiftsutvalget Finansdepartementet v/torhild Martinsen Oslo 3.mai 2007 Vedr. alkoholavgiftene I dette notatet har vi foretatt en kort gjennomgang av tilgjengelig statistikk og fakta knyttet til nivået

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Hildegunn Gjengedal 15.07.2011 11/01025-1 22 05 45 50 Deres dato Deres referanse

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Hildegunn Gjengedal 15.07.2011 11/01025-1 22 05 45 50 Deres dato Deres referanse 1 av 5 Europautredningen Senter for europarett Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler Hildegunn Gjengedal 22 05 45 50 Deres dato Deres referanse Kommentar til Europautredningens rapport

Detaljer

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS 5 fakta om Norges handel med EU og Europa EØS 1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen

Detaljer

Migrasjon og asyl i Europa

Migrasjon og asyl i Europa Migrasjon og asyl i Europa Situasjonsbeskrivelse Migrasjonen til Europa eskalerte i 2015. EU har vært handlingslammet og enkelte medlemsland har innført nasjonale tiltak for å håndtere situasjonen, slik

Detaljer

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa

Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011. Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Fakultetsoppgave i avtale- og obligasjonsrett (domsanalyse) innlevering 14. oktober 2011 Gjennomgang 18. november 2011 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven og oppgavetypen: Halvdagsoppgave. Domspremissene

Detaljer

Høringsnotat. 27. januar 2014

Høringsnotat. 27. januar 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 27. januar 2014 Forslag om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk

Detaljer

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.

Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9. Lønnsnedslag på 100 200.000 kroner godtar vi det? Om lønnsutvikling for lærere og førskolelærere 1970 til 2012. Gunnar Rutle 30.9.2012 Fylkesårsmøtet i Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal vedtok å fremme

Detaljer

Off-label bruk av legemidler. Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver

Off-label bruk av legemidler. Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver Off-label bruk av legemidler Hvilke prosesser foregår? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hva foregår? Fase I. Arbeidsgruppe Statens legemiddelverk, Helsedirektoratet m.fl. Regulatoriske spørsmål. Fase II.

Detaljer

Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik. Brexit og EØS. Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding

Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik. Brexit og EØS. Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Helle Hagenau Sigbjørn Gjelsvik Brexit og EØS Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Nei til EU arbeidsnotat 2/2017 Brexit og EØS 1 Innhold Artikkel 50 er aktivert 2 Den britiske avtalen 2 Britisk

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder 23. oktober 2015 Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) www.smabrukarlaget.no 1 HVA MED MAT OG JORDBRUK? www.smabrukarlaget.no 2 Jordbruk

Detaljer

EØS-avtalen og EØS-organene

EØS-avtalen og EØS-organene EØS-avtalen og EØS-organene Brussel, 19. oktober 2010 Tore Grønningsæter Informasjon- og kommunikasjonsrådgiver EFTA-sekretariatet EØS-avtalen - utvider EUs indre marked Fire friheter Fri bevegelse av

Detaljer

Høringsfrist: 31. august 2017

Høringsfrist: 31. august 2017 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 8. juni 2017 Forslag til endringer i forskrift om alkoholordningen for Svalbard Opphevelse av forbudet mot salg og skjenking av øl som inneholder over 7 volumprosent

Detaljer

Hvordan beskytte virksomhetens konkurransefortrinn de immaterielle verdiene

Hvordan beskytte virksomhetens konkurransefortrinn de immaterielle verdiene Hvordan beskytte virksomhetens konkurransefortrinn de immaterielle verdiene #Oppdatert Navn Dato Tromsø 14. september 2017 Partner advokat Katrine Malmer-Høvik IPR «sirkelen» Ide/konsept Kommersialisering

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Innst. O. nr. 111. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 53 (2008 2009)

Innst. O. nr. 111. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen. Ot.prp. nr. 53 (2008 2009) Innst. O. nr. 111 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra helse- og omsorgskomiteen Ot.prp. nr. 53 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27

Detaljer

Status for nordisk alkoholpolitikk var

Status for nordisk alkoholpolitikk var Meddelanden Nordisk alkoholpolitikk 2007 en situasjonsbeskrivelse Status for nordisk alkoholpolitikk var tema for NAD:s ekspertmøte i København 12 13 april 2007. Møtet var et forsøk på å oppsummere tilstanden

Detaljer

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat

OM UTVALGET. Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig. 12 medlemmer Sekretariat OM UTVALGET Nedsatt av Utenriksdepartementet 7. januar 2010 Forskningsbasert, bredt sammensatt Uavhengig 12 medlemmer Sekretariat STORT MANDAT (UTDRAG) utvalget skal foreta en bred og grundig vurdering

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Likhet, ansvar og skattepolitikk

Likhet, ansvar og skattepolitikk Likhet, ansvar og skattepolitikk Av Alexander Cappelen Innledning Den grunnleggende utfordringen for en radikal omfordelingspolitikk er å kunne forene ønsket om utjevning av inntektsmuligheter med ønsket

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 19. februar 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 5. mars 2010, 12.15 i Misjonssalen v/jon Gauslaa Generelle

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Bedriftens hemmelighet og rettighet?

Bedriftens hemmelighet og rettighet? Bedriftens hemmelighet og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon www.thommessen.no For å lykkes med hemmelighold:

Detaljer

Entreprisejuridisk seminar 2008

Entreprisejuridisk seminar 2008 Håndhevelsesdirektivet og implikasjoner for norsk rett Entreprisejuridisk seminar 2008 4. september 2008 Advokat Morten Goller mgo@wr.no Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 TEMA FOR DAGENS INNLEGG

Detaljer

Av advokat Aase Gundersen Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. Waterhole 8. juni 2004

Av advokat Aase Gundersen Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. Waterhole 8. juni 2004 Grensene for konsumpsjon av varemerkeretten - Når har varemerkeinnehaver berettiget grunn til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerke etter varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 2. Av advokat

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Super-lokalt? Oversikt. 1. Hvor er vi? 2. Gjeldende rett 3. Ny utvikling gjennom rettspraksis?

Super-lokalt? Oversikt. 1. Hvor er vi? 2. Gjeldende rett 3. Ny utvikling gjennom rettspraksis? Nærings- og fiskeridepartementet Super-lokalt? Mee Eline Eriksson,, Oslo 31. mai 2017 Oversikt 1. Hvor er vi? - EØS-avtalen - det indre markedet - Støttereglene de seks vilkårene - Vilkåret om samhandel

Detaljer

NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST

NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST PARTNERFORUMS HØSTKONFERANSE 2013 NORSK FORVALTNING I EUROPEISK KONTEKST Jan Erik Grindheim, PhD Ansvarlig redaktør Stat & Styring @JanGrindheim Leder Europabevegelsen 1. Introduksjon 2. Samordning: Enhetsakten

Detaljer

Innst. S. nr. 38 (2000-2001)

Innst. S. nr. 38 (2000-2001) Innst. S. nr. 38 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Per Erik Monsen, Jørn L. Stang og Vidar Kleppe om at innførselskvotene av reiseutstyr

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 5. februar 2009 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 11. februar 2009 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Alcohol: No ordinary commodity ingen ordinær vare Alkoholloven: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Høring - Forslag til endring i politiloven 14

Høring - Forslag til endring i politiloven 14 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 13/5833 Vår ref: 14/1391-4/EGJ 02.04.2014 Høring - Forslag til endring i politiloven 14 Vi viser til departementets høringsbrev

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 *

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * (Prosessregler avvisning jurisdiksjon EØS-komiteens kompetanse) I sak E-6/01, ANMODNING til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtale

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT

HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN SALG AV UTVALGTE PRODUKTER OVER 4,7 VOLUMPROSENT ALKOHOL DIREKTE FRA PRODUSENT ArkivsakID.: 15/5491 Arkivkode: FA-U62, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 023/15 Kontrollutvalget for alkoholomsetning 02.09.2015 120/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 18.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-079526SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagmann Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius

Detaljer

Nei Til EU, 13. april 2013

Nei Til EU, 13. april 2013 Nei Til EU, 13. april 2013 Pasientmobilitet og helsepolitikk Hva er viktigst: Nasjonal styring eller fritt sykehusvalg EUs pasientrettighetsdirektiv: fra vondt til verre fra offentlig til privat? Eller

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s.

Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. Master rettsvitenskap, 3. avdeling, innlevering 24. september 2010 Analyser, vurder og drøft rekkevidden av dommen inntatt i Rt. 1991 s. 220 Gjennomgang 29. oktober 2010 v/jon Gauslaa Generelle oppgavetekniske

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Hans Kaiser Sak nr: 10/ Høring - Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Deres ref. Vår ref. Dato: Hans Kaiser Sak nr: 10/ Høring - Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett r forbukerornbudet Det Kongelige 3ustis-og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Hans Kaiser Sak nr: 10/1943-3 18.11.2010 Saksbehandler: Sverre Åril Dir.tlf: 45 49 00

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

EF som rettsliggjøring. av politiske spørsmål D E B A T T

EF som rettsliggjøring. av politiske spørsmål D E B A T T D E B A T T EF som rettsliggjøring av politiske spørsmål De spørsmål som tas opp i denne artikkelen springer ut av noen tanker om alkoholpolitikken i lys av den europeiske integrasjonen. Problemstillingen

Detaljer

HVORDAN PÅVIRKER FORNYBARSTØTTE I ANDRE LAND NORSKE VINDKRAFTINVESTERINGER?

HVORDAN PÅVIRKER FORNYBARSTØTTE I ANDRE LAND NORSKE VINDKRAFTINVESTERINGER? Norweas høstkonferanse 2017 HVORDAN PÅVIRKER FORNYBARSTØTTE I ANDRE LAND NORSKE VINDKRAFTINVESTERINGER? Adrian Mekki, Analytiker, I HVILKEN RETNING GÅR EU NÅR DET GJELDER FORNYBARSTØTTE? 2 EU ØNSKER MER

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Alkoholkonsum og skader Globalt forårsaker alkohol tap av friske leveår i like stor grad som tobakk I rike vestlige land er alkohol nest viktigste

Detaljer

Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken på europeisk og globalt nivå Statssekretær Lars Andreas Lunde Klima- og miljødepartementet

Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken på europeisk og globalt nivå Statssekretær Lars Andreas Lunde Klima- og miljødepartementet 1 Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken på europeisk og globalt nivå Statssekretær Lars Andreas Lunde Klima- og miljødepartementet Jeg vil først takke for at jeg også i år er invitert til Kjemikaliedagene.

Detaljer

Ressurseffektivitet i Europa

Ressurseffektivitet i Europa Ressurseffektivitet i Europa Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/miljostatus-for-europa/miljostatus-i-europa/europeiske-sammenligninger/ressurseffektivitet-i-europa/ Side 1 / 5 Ressurseffektivitet

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk. Anne-Mette Magnussen. Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen

Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk. Anne-Mette Magnussen. Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk Anne-Mette Magnussen Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen Juridiske dilemmaer i velferdsstaten Oslo, 24. oktober 2014 Prioritering av helsetjenester Hvilke

Detaljer

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem

Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag. 5. november 2014. Advokat Frode Elgesem Innlegg på Lucy Smiths barnerettighetsdag 5. november 2014 Hvilke nasjonale rettsmidler bør finnes for barn i Norge? Advokat Frode Elgesem I vår familie som alle andre familier kommer barnas rettigheter

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY REGJERINGSADVOKATEN LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY 1. INNLEDNING Temaet EØS-avtalens plass i EU/EØS Hoveddelen av EØS-avtalen EØS-avtalens betydning for forvaltningen Videre opplegg

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Deres ref Vår ref: Dato 2014/3415-3 02.10.2014. Høringsuttalelse - Forslag til endringer alkoholforskriften

Deres ref Vår ref: Dato 2014/3415-3 02.10.2014. Høringsuttalelse - Forslag til endringer alkoholforskriften Frosta kommune Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref Vår ref: Dato 2014/3415-3 02.10.2014 Høringsuttalelse - Forslag til endringer alkoholforskriften Frosta kommune støtter regjeringens hovedsynspunkt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Kurs for folkehøgskolene 27. september 2012 Bjørn Sævareid Noen misforståelser om forhandlinger Den andre er bare motstander Forhandlinger handler bare

Detaljer

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt.

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt. F O S I N N S P I L L T I L D E T R E G J E R I N G S O P P N E V N T E U T V A L G E T S O M S K A L F O R E T A G J E N N O M G A N G A V E Ø S - A V T A L E N O G Ø V R I G E A V T A L E R M E D E U

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandelen 2006-2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandel for 13,3 mrd. kroner Betydelig økning i nordmenns grensehandel I 2013 grensehandlet nordmenn for 13 305 mill. kroner,

Detaljer

Hva er viktig for meg?

Hva er viktig for meg? Hva er viktig for meg? Barnekonvensjonen og retten til å delta Thomas Wrigglesworth - @thomaswri «I have found the best way to give advice to children is to find out what they want and then advice them

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Særavgifter på alkohol

Særavgifter på alkohol Særavgifter på alkohol Høring med Finanskomiteen St.prp.nr.1 2006-2007 kap.5526 post 70 Om oss Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) ble stiftet i 1905 Foreningen organiserer de norske importørene

Detaljer

Notat om 200-kronersgrensen

Notat om 200-kronersgrensen Notat om 200-kronersgrensen Ikke noe land i Europa har så høy beløpsgrense for momsfritt kjøp fra utlandet, som Norge. Mens norske politikere vurderer å heve en beløpsgrense som allerede representerer

Detaljer

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING

HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO INNLANDET POLITIDISTRIKT Deres referanse: 201702339-2 310 Vår referanse: 201703700-4 008 Sted, Dato Lillehammer 15.09.2017 HØRING - NOU 2017:9 POLITI OG

Detaljer

Armlengdes-prinsippet

Armlengdes-prinsippet Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 103 Offentligt Armlengdes-prinsippet Av Per Mangset, seniorforsker/professor emeritus, Telemarksforskning, Bø, Norge. Innledning i kulturutvalget, Danmarks folketing,

Detaljer

Hva er Skjenkekontrollen?

Hva er Skjenkekontrollen? KAMPANJEINFO Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker,

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3 NOR/310R0297.00T OJ L 90/10, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 297/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven Sosialdepartementet Sosialpolitisk avdeling Pb 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.02.2004 Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven Bryggeri- og mineralvannforeningen (BROM) viser til Sosialdepartementets

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 15/ / FIN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/4875-8 17/00016-6 27.03.2017 Uttalelse om beredskap for kontantdistribusjon Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet Regelrådets

Detaljer

Utenfor, annerledes og suveren?

Utenfor, annerledes og suveren? Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen Dag Harald Claes Bent Sofus Tranøy (red.) FAGBOKFORLAGET Forkortelser Bokens forfattere xi xiii Kapittel 1 Norsk politikk og påvirkningen fra EU

Detaljer

Opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig

Opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig Juvente Pb 8908 Youngstorget 0028 Oslo!r. juvente Oslo, 27. februar 2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Høringssvar fra juvente, IOGT og DNT Opphevelse av forbudet mot privat

Detaljer