Søknadom utslippstillatelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadom utslippstillatelse"

Transkript

1

2 Søknadom utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter Utfylt skjema skal sendessft i 7 eksemplarer. Seveiledningenfor utfylling av de enkelte rubrikkene. I de flestetilfeller vil det værenødvendigå benytte vedleggtil skjemaet. Det framgår av skjema/veiledningnår opplysninger skal gis i vedlegg. Dessutenskal vedlegg benyttesved plassmangeli tabeller. Vedleggskal nummereresi samsvarmed punktene i skjemaet/veiledningen.vedleggskal ogsåsendessft i 7 eksemplarer. 1. Opplysninger om søkerbedrift 1.1 Navn,adressem.v.: Bedriftensnavn... RisaAS Telefon(sentralbord) Gateadresse... Bjorhaugslettå Postadresse... PB 14 Postnr.,-sted Nærbø Telefon(kontaktperson) Kontaktperson... EspenVigre Kommunenr Kommune.. BJERKREIM 1.3 Bransjenr Grunnarbeid 1.4 Foretaksnr Bedriftsnr Søknadengjelder: Nyetablering Endreteutslippsforhold X Annet,spesifiser:Gjenvinningav betong Endretproduksjon Avfallsdisponering Og asfalti knuseverk. 1.6 Dato(er)for startav ny virksomhet,produksjonsendringosv Dato(er)for eventuell(e)foreliggendeutslippstillatelse(r) Ansatte: Antall personer 1.9 Driftstid: Timer pr. døgn Døgnpr. år I dag I dag... 7,5 230 Søkesom Søkesom... 7,5 230

3 2 2. Lokalisering 2.1 Gårdsnr Bruksnr Kartvedlegg Målestokk Oversiktskart 2.2 UTM-angivelse: Sonebelte Reguleringsplan Nord-sør Øst-vest UTM-koordinater Er terrengbeskrivelsevedlagt? Ja X Nei 2.5 Avstandtil nærmestebebyggelse m Typebebyggelse... Driftsbygggard Avstandtil nærmestebolig m Typebolig... Einebustad 2.6 Er detfastsattsikringssone? Ja X Nei Fastsattav ReguleringsplanID: Er områdetregulerttil industri? Ja Nei X Annet Massetak 2.8 Transportmiddel/ -midler for råstoffer/produkter.. Lastebil. Er redegjørelseangåendetransportvedlagt? Ja X Nei 2.9 Er lokaliseringsalternativervurdertutfra miljøhensyn? Ja,beskrivelsevedlagt X Nei 3. Produksjonsforhold 3.1 Produktersomframstilles: Produkt Ferdigprodukt til anlegg,tilslag til betongprod. Knusing av betong.(reinebetongmassar.) Knusing av asfalt (Til granulat.) Produsert mengde(volum) pr. år (døgn) I dag Søkesom t/p.a t/p.a 75000t/p.a. 3.2 Produksjonsbeskrivelse inkludertflytskjemaer:skalgis i vedlegg. 3.3 Oversiktoverinnsatsstoffer:skalgis i vedlegg. 3.4 Er tekniskmiljøanalysegjennomført? Ja,vedlagt Nei X

4 3 3.5 Energikilder/-forbruk: Energikilde Energiforbruk (MJ/år) I dag Søkesom 60000l/p.a 60000l/p.a 3.6 Er energisparetiltakmedbetydningfor utslippeller Ja,beskrivelsevedlagt Nei X avfall vurdert? 3.7 Miljømessigevurderingerav produksjonen:skalgis i vedlegg. 4. Utslipp til vann 4.1 Prosessavløpsvann: Utslippskilde... Overflatevatnfrå anlegget Utslippsted... Oslandsvatnetvia rensepark I dag Søkesom I dag Søkesom Utslippsdyp... ph Avløpsstrøm(m 3 /h)... Er renseanleggfor detteavløpsvannet forutsatt i søknaden? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X Mengde(kg) pr. døgn Konsentrasjon (mg/l) Utslippskomponenter I dag Søkesom I dag Søkesom Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjonerer midlet over(tidsperiode) Maksimalmengderog -konsentrasjonerer midlet over(tidsperiode)...

5 4 4.2 Vil støtutslippforekomme? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 4.3 Er økotoksisitetstestingjennomført? Ja,dokumentasjonvedlagt Nei X Er kjemiskkarakteriseringutført? Ja,dokumentasjonvedlagt Nei X 4.4 Er tiltak for ytterligerereduksjonav utslippetsstørrelseog Ja,beskrivelsevedlagt X Nei virkning vurdert? 4.5 Kjølevann: Utslippssted... I dag Søkesom I dag Søkesom Utslippsdyp... Temperaturøkning( C)... Vannstrøm(m 3 /h)... Tilsetningskjemikalier... Nærmerebeskrivelseav eventuelletilsetningskjemikalier:skalgis i vedlegg. 4.6 Vil sigevannfra deponierforekomme? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 4.7 Vil forurensetgrunnvann/grunnforekomme? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 4.8 Resipientfor utslipptil vann(unntattsanitæravløpsvann): Kommunaltnett Direktetil vassdrag X Direktetil sjø Lokalt vassdrag... Oslandsvatnet Hovedvassdrag Vannføring: min. 0 normal 0 maks. 0 Lokalt fjordområde Hovedfjord... Eventueltterskeldyp... Størstedyp... Nærmerebeskrivelseav resipientforholdvedlagt? Ja X Nei Effekt av bedriftensutslippi resipienten? Ja Nei X Beskrivelsevedlagt 4.9 Resipientfor sanitæravløpsvann: Kommunaltnett X Direktetil resipient Resipient... Rensemetode... Mulighet for tilknytning til kommunaltnett..

6 5 5. Utslipp til luft 5.1 Prosessavgasser: Utslippskilde... Utslippssted... I dag Søkesom I dag Søkesom Utslippshøydeoverbakken.. Avgasstrøm(Nm 3 /h)... Utslippshøydeovertak... Avgasstemperatur ( C).. Er renseanleggfor prosessavgasser forutsatti søknaden? Ja,beskrivelsevedlagt Nei Mengde(kg) pr. time Konsentrasjon (mg/nm 3 ) Utslippskomponenter I dag Søkesom I dag Søkesom Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjonerer midlet over(tidsperiode) Maksimalmengderog -konsentrasj onerer midletover(tidsperiode) Vil støtutslippforekomme? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 5.3 Er kjemiskkarakteriseringutført? Ja,resultatervedlagt Nei X 5.4 Er tiltak for ytterligerereduksjonav utslippetsstørrelseog Ja,beskrivelsevedlagt Nei X virkning vurdert? 5.5 Avgasserfra anleggkun for energiproduksjon: Brenselforbruk/ kapasitet Brensel/fyringsolje (type) Utslippskomponenter Mengde(kg) pr. døgn Konsentrasjon (mg/nm 3 ) I dag Søkesom I dag Søkesom I dag Søkesom I dag Søkesom Utslippshøydeoverbakken.. Utslippshøydeovertak... I dag Søkesom Sammensetningav eventuelleandrebrenseltyperennfyringsolje: skaloppgisi vedlegg. Er nærmereredegjørelsefor forbrenningstekniskedatavedlagt? Ja Nei X

7 6 5.6 Rensingav avgasserfra anleggkun for energiproduksjon? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 5.7 Diffuse utslipp: Kilde/årsak Utslippskomponenter Utslippsmengde(kg) pr. time I dag Søkesom Støvfrå knuseverk Betong/steinstøv NA NA 5.8 Er detgjennomført/planlagt tiltak mot diffuse utslipp? Ja,beskrivelsevedlagt X Nei 5.9 Er spredningsforholdm.v. beskrevet? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 5.10 Er spredningsberegninger utført? Ja,vedlagt Nei X 6. Avfall 6.1 Avfallstyperog -mengder: Avfallstype Mengdepr. år Disponeringsmåte Evt. nærmerespesifiseringav avfallet I dag Søkesom Stål 500t 2500t Levering godkjent mottak Restavfall 1t 5t Levering godkjent mottak Ar meringstål frå knust betong Plast,diverseavfall frå betongelement 6.2 Tiltak for åbegrenseavfallsmengdene:skalbeskrivesi vedlegg. 6.3 Benyttesavfall/biprodukterfra andrei bedriftensproduksjon? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 6.4 Omfattervirksomhetenegenbehandling/mellomlagring/depo - Ja,beskrivelsevedlagt Nei X neringav avfall? Medføreravfallshåndteringen/ -disponeringenfarefor Ja,beskrivelsevedlagt Nei X forurensning/ulemper i omgivelsene? Er detgjennomført/planlagt tiltak for å begrense Ja,beskrivelsevedlagt X Nei

8 7 7. Støy forurensningene/ulempene? 7.1 Støykilder: Støykilder som Varighet av støy Støykildens karakter forårsaker ekstern støy Pr. døgn Pr. uke Drift knuseverk 7,5 30 Somved knusing generelt,dog noko dempa 7.2 Støynivåvednærmestebebyggelse: Lokalitet nr. Type bebyggelse Støyemisjon,dB(A) Målt/ (kartref.) I dag Søkesom beregnet 1 Gardsbruk NA NA Forekommernaboklager? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 7.4 Planlagtestøyreduserende tiltak m/kostnader:skalbeskrivesi vedlegg. 8. Forebyggendetiltak og beredskapved ekstraordinære utslipp 8.1 Vurderingav risiko: skalgis i vedlegg. 8.2 Angi om forebyggendetiltak er etablertog eventuelthvaslagstiltak: Ja Nei Tiltak Lagringstanker X Overfylling/overløp X Lekkasjertil kjølevannsnett X Lekkasjertil grunnen fra X avløpsnett Gasslekkasjer X Utfall av renseanlegg X

9

10 10 Prøvetakingsprogram 2 9

11

12 PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro

13

14 Nærbø,29/52013 Vedleggtil søknadom utsleppstillating i Bjerkreim kommune gnr/bnr 58/2. Fylgjandedokumentbeskrivnæraredei punkti søknadensomkrev utgreiing. 2.4 Terrengbeskriving: Områdeter i dageit massetakfor uttakav fjell i Bjerkreimkommune. Massetaketer godkjentvia reguleringsplanmoi bruddog massetak. Områdetharenkeltfall medklart definertevassføringskorridorar.eit sedimenteringsbassengfor massedetaketvil og ivaretatiltaka i sambandmedvassprøvarfor betongknusing. Områdetfor betongknusingvil vertedetsamesomfor knusingav fjellmassarfrå steinbrotet.betong og asfaltmassarvil vertemellomlagrapådefinerteområde 2.8 Reiegjering Transport: Transportav massartil og frå brotetskjeri hovudsakmedlastebilar, unntaksvismedtraktorog hengar.områdethargodtopparbeidatransportkorridorarsomer nyttai det daglegetil transportav massartil og frå anlegget Lokaliserin gsalternativ: Risaharpr. i dagtillating frå fylkesmannentil dennetypeverksemd påstaden.detteer godtinnarbeidai Risasinesystem,og meynskjerdifor å haldefram med aktivitetenpåstaden. Alternativasomføreliggleiar til lengreavstandarfor transport,og dennelokaliseringasjåasti samanhengmeddei 2 andrelokasjonanesomer omsøkt.dei 3 områdasomno er omsøktgjer Risaas ei godløysingmedtankepåtilgangtil betongleveringi etablertetransportsløyfer.(sjåvedlegg3) 3.7 Miljømessigevurderingar: Områdeter i dagunderlagtvassprøvetakingfrå sedimenteringsbasseng i sambandmedmassetaket.detteprøveprogrammeter justerttil å ivaretakadei ekstramomentasomfylgjer av betongknusing.prøvetakingavert ivaretekeav Ecofactas. Vasskorridoranei områdeter godtkartlagdeog sedimenteringsbassenget leggei erfaringsmessigsvært godbarrieremot utsleppfrå massetaket. Områdeter periodevisutsettfor vind somkanleia til støvspreiing,menmassedeponiet harstrenge retningslinerfor nytting av vatningog andretiltak for å haldestøvspreiingpåeit minimum.det er ikkje mottekeklagerpåstøvi driftstidafor deponiet.(2006 Til dagsdato.) Støyskjermingvert ivaretekemedvollar av opplagramatjordplassertpå brotet. Det er god avstandtil nærastebustad. 4.1 Reinsking av vatn frå anlegg: Det er etablertnaturlegsedimenteringsbasseng i 2 trinn i vassutløpetav massetaket. Vatn frå sedimenteringsbassenget gårsåvidaregjennomei naturleg våtmarkfør detgåri bekktil Oslandsvatnet. 5.8 Tiltak mot diffuse utslepp: Diffuse utsleppsomstøyog støvvert hindraav naturlegejordvollar påmassedeponiet i tillegg til vatningav anleggi tørreperiodar.driftstid vil ikkje overstiga bestemminganesetti reguleringsplanfor massetaket.

15 8.1 Vurdering av risiko: Dei risiki somfylgjer betongknusingsomer relevantfor miljøomsyner støvfrå knusingaog avrenningarfrå mellomlagringaav betongmassar. Avrenninger underlagtstrengeretningslinerfor prøvingav vatnfrå sedimenteringsbassengpå massetaket. Sjåvedlagtprøvetakingsprogram. Støvingfrå betongknusingvil vertehaldepåeit minimummedhjelp av vatningsanleggog å unngå betongknusingpåvindfylde dagar. Side2 av2

16 RI Generell varslingsplan Doknr Revnr Rev. dato Eier/Rolle Utarb. av Godkjent av Saksbehandler Eirik H. Rake 03/09/ PM Printed by: Eirik H. Rake Page 1 of 1

17 RI Beredskapsplan Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 2 Opprettet: Rev. Nr.: 004 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av: Torill Sigurdsen 1. Hensikt Hensikten med denne planen er å beskrive ansvarsplassering og oppgavefordeling, slik at dette er nedfelt, på plass og gjort kjent i tilfelle en alvorlig ulykke og krise skulle oppstå. Det skal være klart hvem som gjør hva når, hvem som har ansvar og hvem en skal kontakte. Planen skal også sikre at ansatte og pårørende får riktig hjelp i krisesituasjoner, og at hendelsen blir meldt til de rette instanser. 2. Omfang Denne planen skal brukes hvis bedriften eller noen av de ansatte blir rammet av alvorlig ulykke eller annen krise både i arbeid og fritid. 3. Referanser Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk HMS arbeid / Internkontrollforskriften 4. Ansvar og myndighet Alle medarbeidere som oppdager at en ulykke har skjedd, er ansvarlig for øyeblikkelig melding til lege / ambulanse / nærmeste leder ved personskader. Ved ulykke med alvorlige personskader og ved andre alvorlige ulykker/kriser skal beredskapsteamet tre sammen. 5. Definisjoner N/A 6. Aktiviteter Beredskapsteamet består av: Daglig leder, Bjørn Risa / Stedfortreder Anne Margrethe Skretting Driftssjef, Trond V. Tvedt. Stedfortreder Erlend Aksnes Personalsjef, Torill Sigurdsen. Stedfortreder Synnøve Arvesen HMS og kvalitetssjef, Eirik Rake. Stedfortreder Veslemøy Løvli Botnmark Beredskapsteamets oppgaver: Teamet har ansvar for håndtering av situasjoner og nødvendig oppfølging av involverte parter i ettertid av en alvorlig hendelse. Situasjonens alvorlighetsgrad vurderes, derunder behovet for ekstern assistanse i form av f.eks. BHT, psykiatrisk helsepersonell, prest m.v. Beredskapsteamet samarbeider også med andre instanser som f.eks. politi, brannvesen og helsepersonell Kun gyldig ved utskriftsdato

18 RI Beredskapsplan Dok.ID: Firma: Risa AS Side 2 av 2 Opprettet: Rev. Nr.: 004 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av: Torill Sigurdsen Teamet skal være ansvarlig for å lede oppfølgingen i timer, dager og uker etter en hendelse har skjedd. Sørge for bemanning av sentralbord / vakttelefon Tilgang til oppdaterte lister over pårørende Varsle pårørende evt. i samarbeid med politiet Så snart som mulig samle de involverte Kort samtale om hendelsen, tanker og følelser Informasjon om naturlige reaksjoner ved kriser Etablering av kontaktnett Avtale videre oppfølging Planlegge og sørge for informasjon til alle ansatte Vurdere om en skal avbryte arbeidet / evt. andre arrangementer Ved dødsfall flagge på halv stang Planlegge hvem som går på sykebesøk / evt. deltar i begravelse Utpeke en kontaktperson for familien (blomster, hilsen, samtale, praktisk hjelp m.m.) Debrifing av innsatspersonell og personer som var til stede under hendelsen 1-2 døgn etter hendelsen. De som ble direkte involvert kalles inn. Hendelsesforløpet og opplevelsene det medførte gjennomgås. De som har behov for det tilbys også individuell oppfølging. BHT kan evt. lede denne samlingen Andre som har vært berørt av hendelsen kalles også inn til informasjon og gjennomgang av opplevelsene. Gjennomgangen tilpasses den eksponeringen som gruppen har vært utsatt for Ved behov kan det være aktuelt å ha flere møter. Dersom noen er sykemeldt / skadet skal leder følge dette opp i tråd med vanlig sykefraværsoppfølging. HMS og Kvalitetssjef følger ut yrkesskadeskjema til Nav og forsikringsselskap. Samt behandler hendelsen i ref. avvikssystemet RI Avviksbehandling. 7. Henvisninger RI Avviksbehandling Yrkesskadeskjema til NAV Yrkesskadeskjema til forsikringsselskap **Dokument slutt** Kun gyldig ved utskriftsdato

19 RI Knusing Doknr Revnr Rev. dato Eier/Rolle Utarb. av Godkjent av Saksbehandler Eirik H. Rake - 15/05/ AM Printed by: Eirik H. Rake Page 1 of 1

20 RI Mottak av betong - og teglmasser til knusing Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 1 Opprettet: Rev. Nr.: 001 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av: Eirik H. Rake Betong og tegl: Rene masser defineres iht. til forurensningsforskriften, kap. 2 Betong og tegl, uten forurensninger, regnes som rene masser. Det gjøres oppmerksom på at betong med maling, puss eller fugemasser, glasert tegl og tegl fra piper kan inneholde forurensninger. Massene skal være godkjent levert til bearbeiding med en Miljøsanerings rapport. I tillegg må massene være fri fra innblanding av annet avfall (gips, plast etc.) Kontroll før levering Før mottak av masser, skal det fremlegges Miljøsanerings eller annen tilfredsstillende dokumentasjon på at massene er rene. I tillegg skal alle masser ha referanse til hvor de har opprinnelse, og hvilken type masser det er. Kan ikke dette bekreftes skal massene ikke tas imot. Mottak av Masser Det er kun tillatt å levere masser når mottaket er bemannet. Alle masser skal registreres på eget skjema. Se RI Mottak av betongmasser. Eventuelt sammen med bilder av lasset. Dokumentasjon skal arkiveres på kontor i egen mappe. Dersom det ved levering oppstår mistanke om forurensing skal massene avvises og ansvarlig leder kontaktes umiddelbart. Bearbeiding av masser Masser tippes på angitt sted for bearbeiding Massenetygges opp med betong saks, eventueltgrovknusermed egnet formål til dette. Ved behov benyttesvann for å unngå støvflukt.alle rester av stål fjernesi fra massene.stålet samles og leverestil godkjentmottakfor stål. Massenelegges på lager for ferdigbehandletog er klar for ut lastingtil egnet bruk, masser registersvia fakturaprogrampå mengder/ kunde / sted for bruk Kun gyldig ved utskriftsdato

21 RI Mottak av asfalt til knusing Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 1 Opprettet: Rev. Nr.: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av: Eirik H. Rake Asfalt Asfalt flak, uten forurensninger, regnes som rene masser. Det gjøres oppmerksom på at asfalt lagt før 1970 kan inneholde tjære. Ved mistanke om dette skal ansvarlig leder kontaktes og det må sjekkes med byggherre om tidspunkt for når asfalt er utlagt, dette sammen med og ta prøve av asfalten. Kontroll før levering Alle masser skal ha referanse til hvor de har opprinnelse, og hvilken type masser det er. Kan ikke dette bekreftes skal massene ikke tas i mot. Mottak av Masser Det er kun tillatt å levere masser når mottaket er bemannet. Alle masser skal registreres på eget skjema. Se RI Mottak av asfalt. Eventuelt sammen med bilder av lasset. Dokumentasjon skal arkiveres på kontor i egen mappe. Dersom det ved levering oppstår mistanke om forurensing skal massene avvises og ansvarlig leder kontaktes umiddelbart. Bearbeiding av masser Masser tippes på angitt sted for bearbeiding Masseneknuses med grovknusermed egnet formål til dette. Ved behov benyttes vann for å unngå støvflukt.alle resterav stål fjernesi fra massene. Massenelegges på lager for ferdigbehandletog er klar for ut lastingtil egnet bruk, masser registersvia fakturaprogrampå mengder/ kunde / sted for bruk I gang pr. år skal det innrapporterestil KFA på eget skjema på mottatte og utkjørte mengder Kun gyldig ved utskriftsdato

22 RI Registering av mottak returasfalt Dato Levert av Kommer fra (veg/sted) Type (ren flakmasse/ forurenset flak/ fresemasse) Alder på (nederste lag 2 ) Inneholder prøven Eo/Do/Pb? 4 (Ja /nei) Viser testing innhold av tjære? 4 (Ja /nei) Lagerplass (hvor materialet legges) Mengde (tonn) Merknader 1) Fresemasse er ikke nødvendig å teste med hensyn på tjæreinnhold. 2) Asfaltflak eldre enn 1970 skal testes for tjæreinnhold dersom de inneholder penetrert pukk, overflatebehandling eller impregnert grus. Finnes det annen dokumentasjon på at tjære ikke er benyttet i området er ikke testing påkrevet. 3) Eo = Enkel overflatebehandling. Do = Dobbel overflatebehandling. Pp = Penetrert pukk 4) Sett es åpent dersom det ikke foretas test Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 2 Opprettet: Rev.nr: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av:

23 RI Registering av mottak returasfalt Dato Levert av Kommer fra (veg/sted) Type (ren flakmasse/ forurenset flak/ fresemasse) Alder på (nederste lag 2 ) Inneholder prøven Eo/Do/Pb? 4 (Ja /nei) Viser testing innhold av tjære? 4 (Ja /nei) Lagerplass (hvor materialet legges) Mengde (tonn) Merknader 1) Fresemasse er ikke nødvendig å teste med hensyn på tjæreinnhold. 2) Asfaltflak eldre enn 1970 skal testes for tjæreinnhold dersom de inneholder penetrert pukk, overflatebehandling eller impregnert grus. Finnes det annen dokumentasjon på at tjære ikke er benyttet i området er ikke testing påkrevet. 3) Eo = Enkel overflatebehandling. Do = Dobbel overflatebehandling. Pp = Penetrert pukk 4) Sett es åpent dersom det ikke foretas test Dok.ID: Firma: Risa AS Side 2 av 2 Opprettet: Rev.nr: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av:

24 RI Registering av mottak betongmasse Dato Levert av Kommer fra (byggning/ sted ) Type ( helbetong / element) Bygge år Miljø sanerings rapport nr. Lagerplass ( hvor materiale legges ) Mengd e (tonn) Merknader Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 2 Opprettet: Rev.nr: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av:

25 RI Registering av mottak betongmasse Dato Levert av Kommer fra (veg/sted) Type (ren flakmasse/ forurenset flak/ fresemasse) Alder på (nederste lag 2 ) Inneholder prøven Eo/Do/Pb? 4 (Ja /nei) Viser testing innhold av tjære? 4 (Ja /nei) Lagerplass (hvor materialet legges) Mengde (tonn) Merknader Dok.ID: Firma: Risa AS Side 2 av 2 Opprettet: Rev.nr: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av:

26 Vår ref.: OKL-1823 Dato: 17. juni 2013 Prøvetakingsprogram for massetak på Moi Oppdrag: Moi massetak Dato: 17. juni 2013 Emne: Overvåkingsprogramfor masseuttak Til: RisaAS EspenVigre Utarbeidet av: EcofactAS Ole K. Larsen Sammendrag: Notatetinneholderenoversiktoverprøvetakingsfrekvensog analyseparametere i forbindelsemed massetakpågnr/bnr58/2bjerkreimkommune. EcofactAS harpå oppdragfra RisaAS utarbeidetforslagtil prøvetakingsprogramfor renseparkvedmassetakpåmoi i Bjerkreimkommune. Avrenningen på anlegget går i to retninger slik at det må anleggesto separate renseparker.renseparkeneskal væreopparbeideti henholdtil godkjentetegninger. Hensiktenmed renseparkener å holde tilbake partikler og næringssaltersom måtte komme med overvann fra massetaket Risa har anlagt på Moi. Prøvetakingsprogrammet skal ogsåta hensyntil mulig avrenningfra betongknusing på anlegget.renseparkenskal etableresmedvegetasjonsfilter i avskjærendegrøft og sedimentasjonskammer mot Oslandsvatnet/Mellomstrand svatnet.. Prøvetakingspunkt Det skal tasprøverved 2 punkt somskal fangeopp belastningenefra i vannstrengene som leder ut i tilgrensendevann. Lokalitetenfor prøvetakingenskal værepå et fast punktog bestemmesav prøvetakeri felt. M E - Org.nr mva Post adresse: Postboks 560, 4304 Sandnes

27 Figur. Punktangir ca. lokaliseringav prøvepunkt. Prøvetaking og analyse Prøvetakingskal utføres av personalemed miljøteknisk kompetanse.analyse skal utføresav akkreditertlaboratorium.vannprøvenetas i utløpetav sedimentkammeret. Benytt ren flaskeog påseat ikke grumsfra bunnsedimentenevirvles opp og tasmed, heller ikke partikler fra overflaten.vannprøvenleveresinnen to dagertil akkreditert laboratorium.prøveresultatervurderesav fagpersoner og oppbevaresfor eventuell kontroll. Ved avvik fra normalsendesresultatenetil Bjerkreimkommune. Analyseparametere Vannet i sedimenteringsbassenget skal analyseresfor suspendertstoff (SS), totalt fosfor (Tot-P) og totalt nitrogen(tot-n), arsen(as), bly (Pb), kadmium(cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn), PCB og PAH. Det skal også analyseresfor ph for å forsikre segat evt. betongknusingikke gir urovekkendehøye verdier. Frekvens Førutfylling startertasdetenprøvetakingsrundesombenyttessomreferanseprøve. I oppstartsperiodenav programmetasdet1 månedligstikkprøvei 6 måneder.deretter er detettervår oppfatningtilstrekkeligmedstikkprøverannenhvermåned. M E - Org.nr mva Post adresse: Postboks 560, 4304 Sandnes

28 Rapportering Resultatenerapporteres årlig i en enkel datarappor t til Rapportenskalutarbeidesav miljøfaglig konsulent. Bjerkreim kommune. M E - Org.nr mva Post adresse: Postboks 560, 4304 Sandnes

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter (Versjonsdato for skjemaet: 21.04.10) Utfylt skjema skal sendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal i tre eksemplarer. Se veiledningen for utfylling

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Søknad om utsleppstillatelse etter forurensningsloven for ANS Møre og Romsdal Kornsilo i Vestnes

Søknad om utsleppstillatelse etter forurensningsloven for ANS Møre og Romsdal Kornsilo i Vestnes Søknad om utsleppstillatelse etter forurensningsloven for ANS Møre og Romsdal Kornsilo i Vestnes ANS Møre og Romsdal Kronsilo søker om utslippstillatelse for produksjon av fiskefor. Anlegget ligger på

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for Blanketten skal benyttes ved søknad om utslippstillatelse i henhold til lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 11 og 16,

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Soknad om tillatelse til:

Soknad om tillatelse til: :? MORE OG ROMSDAL Soknad om tillatelse til: rf FYLKESMANNEN I Mottak og mellomlagring ay returasfalt Mottak og mellomlagring ay betongrester Søknadsskjema for bedrifter som mottar returasfalt og/eller

Detaljer

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2016.028.I.FMST

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Av1i: si\jk Sdetjoid, 15.juni 2012

Av1i: si\jk Sdetjoid, 15.juni 2012 Klima- og forurensningsdirektoratet c)- Av1i: si\jk Sdetjoid, 15.juni 2012 Følgebrev til søknad om utslippstillatelse. Grans bryggeri har i en lang periode hatt et høyere utslipp av organisk materiale

Detaljer

Disponering av betongavfall

Disponering av betongavfall Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet Disponering av betongavfall Mengden betongavfall vil øke betydelig de kommende årene. Et spørsmål som oppstår i mange rive- og rehabiliteringsprosjekter er om

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem

Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem Utfylt skjema skal sendes Miljødirektoratet per e-post: post@miljodir.no eller post: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen,

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014

Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014 Masternes Transport Tanatorget 9845 Tana Telefon 789 25 480 Masternes.no Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statenshus / Damsveien 1 9815 VADSØ Tana 07.04.2014 SØKAND OM UTSLIPPSTILLATELSE PÅ

Detaljer

Viser til e-post datert 19. oktober 2015 hvor dere har sendt over tilleggsopplysninger til oss.

Viser til e-post datert 19. oktober 2015 hvor dere har sendt over tilleggsopplysninger til oss. Fra: Christine [mailto:christine@hermod-teigen.no] Sendt: 20. oktober 2015 16:13 Til: Tronrud, Irene Hei igjen, Se svar under. Med vennlig hilsen/best regards HMS / KS - LEDER Mobil: 94 8 042 15 E-mail:

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no www.asfaltgjenvinning.no NR. 14 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune

OPPDRAGSLEDER. Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Støvvurdering for nytt masseuttak og flytting av asfaltverk i Sandbumoen, Sel kommune NOTAT OPPDRAG RIAKUstøv Sandbumoen Sel masseuttak reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 14150001 OPPDRAGSLEDER Tormod Utne Kvåle OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO 19.04.15 KS 18.04.2015 Leif Axenhamn Støvvurdering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER. Skola steinbrudd - detaljregulering. Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952. Planforslag er datert: REGULERINGSBESTEMMELSER Skola steinbrudd - detaljregulering Kommunens arkivsaksnummer: 2014/1952 Planforslag er datert: 25.09.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 03.11.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Rambydalen pukkverk - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 288 656 0235.0001.03 2012.099.I.FMOA 2012/16593 25/08-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn INSPEKSJONSRAPPORT Eramet Norway AS, Porsgrunn Oslo, 28. oktober 2015 Rolighetsvegen 11 3933 Porsgrunn Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Elke Kummer 2013/141 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.10.2014 2014/1944/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 19.03.2014 Vår ref. Opshaug

Detaljer

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere.

Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Behov for, og erfaringer med, bruk av veiledningene for påslipp og oljeutskillere. Ved Brit Aase, VA-drift Bærum Kommune Brit.Aase@Baerum.kommune.no Hvorfor er det behov for veiledninger Nyttige punkt

Detaljer

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune

Utslippstillatelse for Renningsåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune Vår dato: 02.02.2009 Vår referanse: 2008/7733 Arkivnr.: 462.2 Deres referanse: 07.11.2008 Saksbehandler: Anders J. Horgen Mesta Stein as Postboks 640 1503 Moss Innvalgstelefon: 32 26 68 25 Utslippstillatelse

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Mekvik Maskin AS

Tilsynsaksjon pukkverk 2012: Inspeksjonsrapport Mekvik Maskin AS Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Gunnhild Liva Austvoll Vår dato Vår referanse Telefon: 712 58 512 20.06.2012 2010/4888 E-post: gunnhild.austvoll@fmmr.no Rapportummer.

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato:26.10.2009 Vår referanse

Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato:26.10.2009 Vår referanse Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen Vår dato:26.10.2009 Vår referanse Knut S. Fløgstad, 69247109 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert deponi: Navn og besøksadresse:

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 014.006.I.FMTE Saksnummer: 2015/1843 Dato for kontroll: 06.05.15

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

Rensing av overvann i byområder

Rensing av overvann i byområder Norsk Vannforening seminar 23. mai 2012 Håndtering av forurensning fra overvann Rensing av overvann i byområder Svein Ole Åstebøl, COWI # 1 Svein Ole Åstebøl, COWI Thorkild Hvitved-Jacobsen, Aalborg Univ.

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse

Søknad om utslippstillatelse Søknad om utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter Se veiledningen for utfylling av de enkelte rubrikkene. I de fleste tilfeller vil det være nødvendig å benytte vedlegg til skjemaet. Det

Detaljer

Kontrollordningen for asfaltgjenvinning

Kontrollordningen for asfaltgjenvinning Kontrollordningen for asfaltgjenvinning NA studietur Verona, 6.oktober 2011 Roar Telle Veiteknisk Institutt Norsk Asfaltforening var sentral i opprettelsen av KFA gjennom arbeidet i Faggruppen NAGja på

Detaljer

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Skaaret Landskap AS på Helgelandsmoen/ Lamoen i Ringerike kommune

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Skaaret Landskap AS på Helgelandsmoen/ Lamoen i Ringerike kommune Vår dato: 10.02.2014 Vår referanse: 2014/197 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Hanne Lien Saksbehandler: Marianne Seland Skaaret Landskap AS Postboks 138 1371 ASKER Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Rapport etter

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer:

Inspeksjonsrapport nummer: Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 22.10.2009 2009/7164 Saksbehandler, innvalgstelefonanne Sørum 62551165 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO Deres ref.: Vår dato: 22.03.2016 Vår ref.: 2016/1695 Arkivnr.: 473 Reve Kompost AS Nordsjøvegen 522 4352 Kleppe Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Side 1 av 5 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Fastsatt av Miljøverndepartementet 17. september

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Virksomhetens org.nr.: Avfall Sør AS

Virksomhetens org.nr.: Avfall Sør AS Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Solvår Reiten, 38 17 66 79 Vår referanse: 09/7307 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: 2009.072.I.MVAVA Informasjon om kontrollert avfallsprodusent

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I ROGALAND Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Johan Tore Rødland Vår ref.: 2010/401 Deres ref: Telefon: 51568938 Arkivnr.: 461.3 Vår dato: 23.02.2010 Lemminkäinen Norge AS Karmøy Storasundveien

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune Vår dato: 21.03.2011 Vår referanse: 2011/1572 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Stein D. Moen Saksbehandler: Marianne Seland Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266821 Rapport etter

Detaljer

Veivann og forurensning

Veivann og forurensning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klima i endring seminar om overvann 6. nov. 2014 Veivann og forurensning Svein Ole Åstebøl, COWI 1, SVEIN OLE ÅSTEBØL SVO@COWI.NO T: 97740501 Forurensninger i veivann Partikler

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS, Lofterød gjenvinningsstasjon den 27.9.2013

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS, Lofterød gjenvinningsstasjon den 27.9.2013 Norsk Gjenvinning AS avdeling Holmestrand Hvittingfossveien 182 3089 HOLMESTRAND Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/775 21.10.2013 33 37

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Remiks Produksjon AS, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 24.10.2013 2007/5822-71 460 Deres dato Deres ref. Remiks Produksjon AS Postboks 3304 9275 Tromsø Tilsyn ved Remiks Produksjon AS,

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent Navn og besøksadresse: Stena Metall AS, filial Gjøvik, Glarudalen, 2860 Hov Navn og adresse virksomhet:

Detaljer

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel

Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Miljøvernavdelingen Forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel Helene Mathisen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus) Hvorfor bryr vi oss med det? Støv

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.038.I.FMTE Saksnummer: 2016/3118 Dato for kontroll: 30.06.2016

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksbehandler: Helene Mathisen Vår dato Vår referanse Tlf.nr. direkte: 22 00 36 43 2.8.2012 2012/13286 E-post: fmoahma@fylkesmannen.no Rapportnr.: 2012.094.I.FMOA Oslo Vei AS, Huken pukk- og asfaltverk

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Midlertidig pukkverk ved i Østreheimsveien 28A ved Årvoll ridesenter - Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 972297542 0301.1271.01 2011.083.I.FMOA

Detaljer

Søknad til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag

Søknad til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Skjema: versjon 2 (jan. 2013) Søknad til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Søkjar skal nytte KLIF-rettleiar TA2960 (Veileder for håndtering av sedimenter)

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.051.I.FMTE Saksnummer: 2014/2994 Dato for kontroll:

Detaljer

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse

Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Egenrapportering av utslippstall fra bedrifter med utslippstillatelse Rapporteringsskjema Rapportering for 2012 Bedrift: Fabrikkenhet: Kontrollklasse: Utslippstillatelse (med evt. senere endringer) av:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2010/2633/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kristiansund Mekaniske

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved BKK Matre Haugsdal kraftverk 2. desember 2014

Rapport fra inspeksjon ved BKK Matre Haugsdal kraftverk 2. desember 2014 Saksbehandler, telefon Magne Nesse, 5557 2335 Vår dato 5.12.2014 Deres dato Vår referanse 2012/13032 561 Deres referanse BKK Produksjon Postboks 7050 5020 BERGEN Rapport fra inspeksjon ved BKK Matre Haugsdal

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1482.01 2015.066.I.FMOA 2015/11146 29/06-2015 Miljøvernavdelingen Konows bilvask Fyrstikkbakken 7 0667 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

Vi kan også ettersende opplysninger fortløpende, dersom det er anledning for det.

Vi kan også ettersende opplysninger fortløpende, dersom det er anledning for det. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/656342_fix.html Side 1 av 1 02.10.2015 Fra: Kjelstad Knut-Johan Fagerland[knut-johan.kjelstad@vegvesen.no] Dato: 02.10.2015 10:35:12 Til: Fylkesmannen i Møre og

Detaljer

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune.

Endring av tillatelse, utslipp av forurenset anleggsvann, Nyhavn i Sandviken, Bergen kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon Magne Nesse, 55 57 23 35 Vår dato 4.3.2015 Deres dato 28.2.2015 Vår referanse 2014/13704 461.5 Deres referanse Selvaag Bolig AS Postboks 13 0311 Oslo Endring av tillatelse,

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35586216 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: Saksnummer: 2016/4845 Dato for kontroll: 17.11.16 Informasjon

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer