Søknadom utslippstillatelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadom utslippstillatelse"

Transkript

1

2 Søknadom utslippstillatelse Søknadsskjema for industribedrifter Utfylt skjema skal sendessft i 7 eksemplarer. Seveiledningenfor utfylling av de enkelte rubrikkene. I de flestetilfeller vil det værenødvendigå benytte vedleggtil skjemaet. Det framgår av skjema/veiledningnår opplysninger skal gis i vedlegg. Dessutenskal vedlegg benyttesved plassmangeli tabeller. Vedleggskal nummereresi samsvarmed punktene i skjemaet/veiledningen.vedleggskal ogsåsendessft i 7 eksemplarer. 1. Opplysninger om søkerbedrift 1.1 Navn,adressem.v.: Bedriftensnavn... RisaAS Telefon(sentralbord) Gateadresse... Bjorhaugslettå Postadresse... PB 14 Postnr.,-sted Nærbø Telefon(kontaktperson) Kontaktperson... EspenVigre Kommunenr Kommune.. BJERKREIM 1.3 Bransjenr Grunnarbeid 1.4 Foretaksnr Bedriftsnr Søknadengjelder: Nyetablering Endreteutslippsforhold X Annet,spesifiser:Gjenvinningav betong Endretproduksjon Avfallsdisponering Og asfalti knuseverk. 1.6 Dato(er)for startav ny virksomhet,produksjonsendringosv Dato(er)for eventuell(e)foreliggendeutslippstillatelse(r) Ansatte: Antall personer 1.9 Driftstid: Timer pr. døgn Døgnpr. år I dag I dag... 7,5 230 Søkesom Søkesom... 7,5 230

3 2 2. Lokalisering 2.1 Gårdsnr Bruksnr Kartvedlegg Målestokk Oversiktskart 2.2 UTM-angivelse: Sonebelte Reguleringsplan Nord-sør Øst-vest UTM-koordinater Er terrengbeskrivelsevedlagt? Ja X Nei 2.5 Avstandtil nærmestebebyggelse m Typebebyggelse... Driftsbygggard Avstandtil nærmestebolig m Typebolig... Einebustad 2.6 Er detfastsattsikringssone? Ja X Nei Fastsattav ReguleringsplanID: Er områdetregulerttil industri? Ja Nei X Annet Massetak 2.8 Transportmiddel/ -midler for råstoffer/produkter.. Lastebil. Er redegjørelseangåendetransportvedlagt? Ja X Nei 2.9 Er lokaliseringsalternativervurdertutfra miljøhensyn? Ja,beskrivelsevedlagt X Nei 3. Produksjonsforhold 3.1 Produktersomframstilles: Produkt Ferdigprodukt til anlegg,tilslag til betongprod. Knusing av betong.(reinebetongmassar.) Knusing av asfalt (Til granulat.) Produsert mengde(volum) pr. år (døgn) I dag Søkesom t/p.a t/p.a 75000t/p.a. 3.2 Produksjonsbeskrivelse inkludertflytskjemaer:skalgis i vedlegg. 3.3 Oversiktoverinnsatsstoffer:skalgis i vedlegg. 3.4 Er tekniskmiljøanalysegjennomført? Ja,vedlagt Nei X

4 3 3.5 Energikilder/-forbruk: Energikilde Energiforbruk (MJ/år) I dag Søkesom 60000l/p.a 60000l/p.a 3.6 Er energisparetiltakmedbetydningfor utslippeller Ja,beskrivelsevedlagt Nei X avfall vurdert? 3.7 Miljømessigevurderingerav produksjonen:skalgis i vedlegg. 4. Utslipp til vann 4.1 Prosessavløpsvann: Utslippskilde... Overflatevatnfrå anlegget Utslippsted... Oslandsvatnetvia rensepark I dag Søkesom I dag Søkesom Utslippsdyp... ph Avløpsstrøm(m 3 /h)... Er renseanleggfor detteavløpsvannet forutsatt i søknaden? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X Mengde(kg) pr. døgn Konsentrasjon (mg/l) Utslippskomponenter I dag Søkesom I dag Søkesom Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjonerer midlet over(tidsperiode) Maksimalmengderog -konsentrasjonerer midlet over(tidsperiode)...

5 4 4.2 Vil støtutslippforekomme? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 4.3 Er økotoksisitetstestingjennomført? Ja,dokumentasjonvedlagt Nei X Er kjemiskkarakteriseringutført? Ja,dokumentasjonvedlagt Nei X 4.4 Er tiltak for ytterligerereduksjonav utslippetsstørrelseog Ja,beskrivelsevedlagt X Nei virkning vurdert? 4.5 Kjølevann: Utslippssted... I dag Søkesom I dag Søkesom Utslippsdyp... Temperaturøkning( C)... Vannstrøm(m 3 /h)... Tilsetningskjemikalier... Nærmerebeskrivelseav eventuelletilsetningskjemikalier:skalgis i vedlegg. 4.6 Vil sigevannfra deponierforekomme? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 4.7 Vil forurensetgrunnvann/grunnforekomme? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 4.8 Resipientfor utslipptil vann(unntattsanitæravløpsvann): Kommunaltnett Direktetil vassdrag X Direktetil sjø Lokalt vassdrag... Oslandsvatnet Hovedvassdrag Vannføring: min. 0 normal 0 maks. 0 Lokalt fjordområde Hovedfjord... Eventueltterskeldyp... Størstedyp... Nærmerebeskrivelseav resipientforholdvedlagt? Ja X Nei Effekt av bedriftensutslippi resipienten? Ja Nei X Beskrivelsevedlagt 4.9 Resipientfor sanitæravløpsvann: Kommunaltnett X Direktetil resipient Resipient... Rensemetode... Mulighet for tilknytning til kommunaltnett..

6 5 5. Utslipp til luft 5.1 Prosessavgasser: Utslippskilde... Utslippssted... I dag Søkesom I dag Søkesom Utslippshøydeoverbakken.. Avgasstrøm(Nm 3 /h)... Utslippshøydeovertak... Avgasstemperatur ( C).. Er renseanleggfor prosessavgasser forutsatti søknaden? Ja,beskrivelsevedlagt Nei Mengde(kg) pr. time Konsentrasjon (mg/nm 3 ) Utslippskomponenter I dag Søkesom I dag Søkesom Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt Gj.snittlig Gj.snittlig Maksimalt Gjennomsnittsmengder og -konsentrasjonerer midlet over(tidsperiode) Maksimalmengderog -konsentrasj onerer midletover(tidsperiode) Vil støtutslippforekomme? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 5.3 Er kjemiskkarakteriseringutført? Ja,resultatervedlagt Nei X 5.4 Er tiltak for ytterligerereduksjonav utslippetsstørrelseog Ja,beskrivelsevedlagt Nei X virkning vurdert? 5.5 Avgasserfra anleggkun for energiproduksjon: Brenselforbruk/ kapasitet Brensel/fyringsolje (type) Utslippskomponenter Mengde(kg) pr. døgn Konsentrasjon (mg/nm 3 ) I dag Søkesom I dag Søkesom I dag Søkesom I dag Søkesom Utslippshøydeoverbakken.. Utslippshøydeovertak... I dag Søkesom Sammensetningav eventuelleandrebrenseltyperennfyringsolje: skaloppgisi vedlegg. Er nærmereredegjørelsefor forbrenningstekniskedatavedlagt? Ja Nei X

7 6 5.6 Rensingav avgasserfra anleggkun for energiproduksjon? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 5.7 Diffuse utslipp: Kilde/årsak Utslippskomponenter Utslippsmengde(kg) pr. time I dag Søkesom Støvfrå knuseverk Betong/steinstøv NA NA 5.8 Er detgjennomført/planlagt tiltak mot diffuse utslipp? Ja,beskrivelsevedlagt X Nei 5.9 Er spredningsforholdm.v. beskrevet? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 5.10 Er spredningsberegninger utført? Ja,vedlagt Nei X 6. Avfall 6.1 Avfallstyperog -mengder: Avfallstype Mengdepr. år Disponeringsmåte Evt. nærmerespesifiseringav avfallet I dag Søkesom Stål 500t 2500t Levering godkjent mottak Restavfall 1t 5t Levering godkjent mottak Ar meringstål frå knust betong Plast,diverseavfall frå betongelement 6.2 Tiltak for åbegrenseavfallsmengdene:skalbeskrivesi vedlegg. 6.3 Benyttesavfall/biprodukterfra andrei bedriftensproduksjon? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 6.4 Omfattervirksomhetenegenbehandling/mellomlagring/depo - Ja,beskrivelsevedlagt Nei X neringav avfall? Medføreravfallshåndteringen/ -disponeringenfarefor Ja,beskrivelsevedlagt Nei X forurensning/ulemper i omgivelsene? Er detgjennomført/planlagt tiltak for å begrense Ja,beskrivelsevedlagt X Nei

8 7 7. Støy forurensningene/ulempene? 7.1 Støykilder: Støykilder som Varighet av støy Støykildens karakter forårsaker ekstern støy Pr. døgn Pr. uke Drift knuseverk 7,5 30 Somved knusing generelt,dog noko dempa 7.2 Støynivåvednærmestebebyggelse: Lokalitet nr. Type bebyggelse Støyemisjon,dB(A) Målt/ (kartref.) I dag Søkesom beregnet 1 Gardsbruk NA NA Forekommernaboklager? Ja,beskrivelsevedlagt Nei X 7.4 Planlagtestøyreduserende tiltak m/kostnader:skalbeskrivesi vedlegg. 8. Forebyggendetiltak og beredskapved ekstraordinære utslipp 8.1 Vurderingav risiko: skalgis i vedlegg. 8.2 Angi om forebyggendetiltak er etablertog eventuelthvaslagstiltak: Ja Nei Tiltak Lagringstanker X Overfylling/overløp X Lekkasjertil kjølevannsnett X Lekkasjertil grunnen fra X avløpsnett Gasslekkasjer X Utfall av renseanlegg X

9

10 10 Prøvetakingsprogram 2 9

11

12 PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro

13

14 Nærbø,29/52013 Vedleggtil søknadom utsleppstillating i Bjerkreim kommune gnr/bnr 58/2. Fylgjandedokumentbeskrivnæraredei punkti søknadensomkrev utgreiing. 2.4 Terrengbeskriving: Områdeter i dageit massetakfor uttakav fjell i Bjerkreimkommune. Massetaketer godkjentvia reguleringsplanmoi bruddog massetak. Områdetharenkeltfall medklart definertevassføringskorridorar.eit sedimenteringsbassengfor massedetaketvil og ivaretatiltaka i sambandmedvassprøvarfor betongknusing. Områdetfor betongknusingvil vertedetsamesomfor knusingav fjellmassarfrå steinbrotet.betong og asfaltmassarvil vertemellomlagrapådefinerteområde 2.8 Reiegjering Transport: Transportav massartil og frå brotetskjeri hovudsakmedlastebilar, unntaksvismedtraktorog hengar.områdethargodtopparbeidatransportkorridorarsomer nyttai det daglegetil transportav massartil og frå anlegget Lokaliserin gsalternativ: Risaharpr. i dagtillating frå fylkesmannentil dennetypeverksemd påstaden.detteer godtinnarbeidai Risasinesystem,og meynskjerdifor å haldefram med aktivitetenpåstaden. Alternativasomføreliggleiar til lengreavstandarfor transport,og dennelokaliseringasjåasti samanhengmeddei 2 andrelokasjonanesomer omsøkt.dei 3 områdasomno er omsøktgjer Risaas ei godløysingmedtankepåtilgangtil betongleveringi etablertetransportsløyfer.(sjåvedlegg3) 3.7 Miljømessigevurderingar: Områdeter i dagunderlagtvassprøvetakingfrå sedimenteringsbasseng i sambandmedmassetaket.detteprøveprogrammeter justerttil å ivaretakadei ekstramomentasomfylgjer av betongknusing.prøvetakingavert ivaretekeav Ecofactas. Vasskorridoranei områdeter godtkartlagdeog sedimenteringsbassenget leggei erfaringsmessigsvært godbarrieremot utsleppfrå massetaket. Områdeter periodevisutsettfor vind somkanleia til støvspreiing,menmassedeponiet harstrenge retningslinerfor nytting av vatningog andretiltak for å haldestøvspreiingpåeit minimum.det er ikkje mottekeklagerpåstøvi driftstidafor deponiet.(2006 Til dagsdato.) Støyskjermingvert ivaretekemedvollar av opplagramatjordplassertpå brotet. Det er god avstandtil nærastebustad. 4.1 Reinsking av vatn frå anlegg: Det er etablertnaturlegsedimenteringsbasseng i 2 trinn i vassutløpetav massetaket. Vatn frå sedimenteringsbassenget gårsåvidaregjennomei naturleg våtmarkfør detgåri bekktil Oslandsvatnet. 5.8 Tiltak mot diffuse utslepp: Diffuse utsleppsomstøyog støvvert hindraav naturlegejordvollar påmassedeponiet i tillegg til vatningav anleggi tørreperiodar.driftstid vil ikkje overstiga bestemminganesetti reguleringsplanfor massetaket.

15 8.1 Vurdering av risiko: Dei risiki somfylgjer betongknusingsomer relevantfor miljøomsyner støvfrå knusingaog avrenningarfrå mellomlagringaav betongmassar. Avrenninger underlagtstrengeretningslinerfor prøvingav vatnfrå sedimenteringsbassengpå massetaket. Sjåvedlagtprøvetakingsprogram. Støvingfrå betongknusingvil vertehaldepåeit minimummedhjelp av vatningsanleggog å unngå betongknusingpåvindfylde dagar. Side2 av2

16 RI Generell varslingsplan Doknr Revnr Rev. dato Eier/Rolle Utarb. av Godkjent av Saksbehandler Eirik H. Rake 03/09/ PM Printed by: Eirik H. Rake Page 1 of 1

17 RI Beredskapsplan Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 2 Opprettet: Rev. Nr.: 004 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av: Torill Sigurdsen 1. Hensikt Hensikten med denne planen er å beskrive ansvarsplassering og oppgavefordeling, slik at dette er nedfelt, på plass og gjort kjent i tilfelle en alvorlig ulykke og krise skulle oppstå. Det skal være klart hvem som gjør hva når, hvem som har ansvar og hvem en skal kontakte. Planen skal også sikre at ansatte og pårørende får riktig hjelp i krisesituasjoner, og at hendelsen blir meldt til de rette instanser. 2. Omfang Denne planen skal brukes hvis bedriften eller noen av de ansatte blir rammet av alvorlig ulykke eller annen krise både i arbeid og fritid. 3. Referanser Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk HMS arbeid / Internkontrollforskriften 4. Ansvar og myndighet Alle medarbeidere som oppdager at en ulykke har skjedd, er ansvarlig for øyeblikkelig melding til lege / ambulanse / nærmeste leder ved personskader. Ved ulykke med alvorlige personskader og ved andre alvorlige ulykker/kriser skal beredskapsteamet tre sammen. 5. Definisjoner N/A 6. Aktiviteter Beredskapsteamet består av: Daglig leder, Bjørn Risa / Stedfortreder Anne Margrethe Skretting Driftssjef, Trond V. Tvedt. Stedfortreder Erlend Aksnes Personalsjef, Torill Sigurdsen. Stedfortreder Synnøve Arvesen HMS og kvalitetssjef, Eirik Rake. Stedfortreder Veslemøy Løvli Botnmark Beredskapsteamets oppgaver: Teamet har ansvar for håndtering av situasjoner og nødvendig oppfølging av involverte parter i ettertid av en alvorlig hendelse. Situasjonens alvorlighetsgrad vurderes, derunder behovet for ekstern assistanse i form av f.eks. BHT, psykiatrisk helsepersonell, prest m.v. Beredskapsteamet samarbeider også med andre instanser som f.eks. politi, brannvesen og helsepersonell Kun gyldig ved utskriftsdato

18 RI Beredskapsplan Dok.ID: Firma: Risa AS Side 2 av 2 Opprettet: Rev. Nr.: 004 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av: Torill Sigurdsen Teamet skal være ansvarlig for å lede oppfølgingen i timer, dager og uker etter en hendelse har skjedd. Sørge for bemanning av sentralbord / vakttelefon Tilgang til oppdaterte lister over pårørende Varsle pårørende evt. i samarbeid med politiet Så snart som mulig samle de involverte Kort samtale om hendelsen, tanker og følelser Informasjon om naturlige reaksjoner ved kriser Etablering av kontaktnett Avtale videre oppfølging Planlegge og sørge for informasjon til alle ansatte Vurdere om en skal avbryte arbeidet / evt. andre arrangementer Ved dødsfall flagge på halv stang Planlegge hvem som går på sykebesøk / evt. deltar i begravelse Utpeke en kontaktperson for familien (blomster, hilsen, samtale, praktisk hjelp m.m.) Debrifing av innsatspersonell og personer som var til stede under hendelsen 1-2 døgn etter hendelsen. De som ble direkte involvert kalles inn. Hendelsesforløpet og opplevelsene det medførte gjennomgås. De som har behov for det tilbys også individuell oppfølging. BHT kan evt. lede denne samlingen Andre som har vært berørt av hendelsen kalles også inn til informasjon og gjennomgang av opplevelsene. Gjennomgangen tilpasses den eksponeringen som gruppen har vært utsatt for Ved behov kan det være aktuelt å ha flere møter. Dersom noen er sykemeldt / skadet skal leder følge dette opp i tråd med vanlig sykefraværsoppfølging. HMS og Kvalitetssjef følger ut yrkesskadeskjema til Nav og forsikringsselskap. Samt behandler hendelsen i ref. avvikssystemet RI Avviksbehandling. 7. Henvisninger RI Avviksbehandling Yrkesskadeskjema til NAV Yrkesskadeskjema til forsikringsselskap **Dokument slutt** Kun gyldig ved utskriftsdato

19 RI Knusing Doknr Revnr Rev. dato Eier/Rolle Utarb. av Godkjent av Saksbehandler Eirik H. Rake - 15/05/ AM Printed by: Eirik H. Rake Page 1 of 1

20 RI Mottak av betong - og teglmasser til knusing Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 1 Opprettet: Rev. Nr.: 001 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av: Eirik H. Rake Betong og tegl: Rene masser defineres iht. til forurensningsforskriften, kap. 2 Betong og tegl, uten forurensninger, regnes som rene masser. Det gjøres oppmerksom på at betong med maling, puss eller fugemasser, glasert tegl og tegl fra piper kan inneholde forurensninger. Massene skal være godkjent levert til bearbeiding med en Miljøsanerings rapport. I tillegg må massene være fri fra innblanding av annet avfall (gips, plast etc.) Kontroll før levering Før mottak av masser, skal det fremlegges Miljøsanerings eller annen tilfredsstillende dokumentasjon på at massene er rene. I tillegg skal alle masser ha referanse til hvor de har opprinnelse, og hvilken type masser det er. Kan ikke dette bekreftes skal massene ikke tas imot. Mottak av Masser Det er kun tillatt å levere masser når mottaket er bemannet. Alle masser skal registreres på eget skjema. Se RI Mottak av betongmasser. Eventuelt sammen med bilder av lasset. Dokumentasjon skal arkiveres på kontor i egen mappe. Dersom det ved levering oppstår mistanke om forurensing skal massene avvises og ansvarlig leder kontaktes umiddelbart. Bearbeiding av masser Masser tippes på angitt sted for bearbeiding Massenetygges opp med betong saks, eventueltgrovknusermed egnet formål til dette. Ved behov benyttesvann for å unngå støvflukt.alle rester av stål fjernesi fra massene.stålet samles og leverestil godkjentmottakfor stål. Massenelegges på lager for ferdigbehandletog er klar for ut lastingtil egnet bruk, masser registersvia fakturaprogrampå mengder/ kunde / sted for bruk Kun gyldig ved utskriftsdato

21 RI Mottak av asfalt til knusing Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 1 Opprettet: Rev. Nr.: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av: Eirik H. Rake Asfalt Asfalt flak, uten forurensninger, regnes som rene masser. Det gjøres oppmerksom på at asfalt lagt før 1970 kan inneholde tjære. Ved mistanke om dette skal ansvarlig leder kontaktes og det må sjekkes med byggherre om tidspunkt for når asfalt er utlagt, dette sammen med og ta prøve av asfalten. Kontroll før levering Alle masser skal ha referanse til hvor de har opprinnelse, og hvilken type masser det er. Kan ikke dette bekreftes skal massene ikke tas i mot. Mottak av Masser Det er kun tillatt å levere masser når mottaket er bemannet. Alle masser skal registreres på eget skjema. Se RI Mottak av asfalt. Eventuelt sammen med bilder av lasset. Dokumentasjon skal arkiveres på kontor i egen mappe. Dersom det ved levering oppstår mistanke om forurensing skal massene avvises og ansvarlig leder kontaktes umiddelbart. Bearbeiding av masser Masser tippes på angitt sted for bearbeiding Masseneknuses med grovknusermed egnet formål til dette. Ved behov benyttes vann for å unngå støvflukt.alle resterav stål fjernesi fra massene. Massenelegges på lager for ferdigbehandletog er klar for ut lastingtil egnet bruk, masser registersvia fakturaprogrampå mengder/ kunde / sted for bruk I gang pr. år skal det innrapporterestil KFA på eget skjema på mottatte og utkjørte mengder Kun gyldig ved utskriftsdato

22 RI Registering av mottak returasfalt Dato Levert av Kommer fra (veg/sted) Type (ren flakmasse/ forurenset flak/ fresemasse) Alder på (nederste lag 2 ) Inneholder prøven Eo/Do/Pb? 4 (Ja /nei) Viser testing innhold av tjære? 4 (Ja /nei) Lagerplass (hvor materialet legges) Mengde (tonn) Merknader 1) Fresemasse er ikke nødvendig å teste med hensyn på tjæreinnhold. 2) Asfaltflak eldre enn 1970 skal testes for tjæreinnhold dersom de inneholder penetrert pukk, overflatebehandling eller impregnert grus. Finnes det annen dokumentasjon på at tjære ikke er benyttet i området er ikke testing påkrevet. 3) Eo = Enkel overflatebehandling. Do = Dobbel overflatebehandling. Pp = Penetrert pukk 4) Sett es åpent dersom det ikke foretas test Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 2 Opprettet: Rev.nr: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av:

23 RI Registering av mottak returasfalt Dato Levert av Kommer fra (veg/sted) Type (ren flakmasse/ forurenset flak/ fresemasse) Alder på (nederste lag 2 ) Inneholder prøven Eo/Do/Pb? 4 (Ja /nei) Viser testing innhold av tjære? 4 (Ja /nei) Lagerplass (hvor materialet legges) Mengde (tonn) Merknader 1) Fresemasse er ikke nødvendig å teste med hensyn på tjæreinnhold. 2) Asfaltflak eldre enn 1970 skal testes for tjæreinnhold dersom de inneholder penetrert pukk, overflatebehandling eller impregnert grus. Finnes det annen dokumentasjon på at tjære ikke er benyttet i området er ikke testing påkrevet. 3) Eo = Enkel overflatebehandling. Do = Dobbel overflatebehandling. Pp = Penetrert pukk 4) Sett es åpent dersom det ikke foretas test Dok.ID: Firma: Risa AS Side 2 av 2 Opprettet: Rev.nr: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av:

24 RI Registering av mottak betongmasse Dato Levert av Kommer fra (byggning/ sted ) Type ( helbetong / element) Bygge år Miljø sanerings rapport nr. Lagerplass ( hvor materiale legges ) Mengd e (tonn) Merknader Dok.ID: Firma: Risa AS Side 1 av 2 Opprettet: Rev.nr: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av:

25 RI Registering av mottak betongmasse Dato Levert av Kommer fra (veg/sted) Type (ren flakmasse/ forurenset flak/ fresemasse) Alder på (nederste lag 2 ) Inneholder prøven Eo/Do/Pb? 4 (Ja /nei) Viser testing innhold av tjære? 4 (Ja /nei) Lagerplass (hvor materialet legges) Mengde (tonn) Merknader Dok.ID: Firma: Risa AS Side 2 av 2 Opprettet: Rev.nr: 000 Rev. Dato: Utarbeidet av: Eirik H. Rake Godkjent av:

26 Vår ref.: OKL-1823 Dato: 17. juni 2013 Prøvetakingsprogram for massetak på Moi Oppdrag: Moi massetak Dato: 17. juni 2013 Emne: Overvåkingsprogramfor masseuttak Til: RisaAS EspenVigre Utarbeidet av: EcofactAS Ole K. Larsen Sammendrag: Notatetinneholderenoversiktoverprøvetakingsfrekvensog analyseparametere i forbindelsemed massetakpågnr/bnr58/2bjerkreimkommune. EcofactAS harpå oppdragfra RisaAS utarbeidetforslagtil prøvetakingsprogramfor renseparkvedmassetakpåmoi i Bjerkreimkommune. Avrenningen på anlegget går i to retninger slik at det må anleggesto separate renseparker.renseparkeneskal væreopparbeideti henholdtil godkjentetegninger. Hensiktenmed renseparkener å holde tilbake partikler og næringssaltersom måtte komme med overvann fra massetaket Risa har anlagt på Moi. Prøvetakingsprogrammet skal ogsåta hensyntil mulig avrenningfra betongknusing på anlegget.renseparkenskal etableresmedvegetasjonsfilter i avskjærendegrøft og sedimentasjonskammer mot Oslandsvatnet/Mellomstrand svatnet.. Prøvetakingspunkt Det skal tasprøverved 2 punkt somskal fangeopp belastningenefra i vannstrengene som leder ut i tilgrensendevann. Lokalitetenfor prøvetakingenskal værepå et fast punktog bestemmesav prøvetakeri felt. M E - Org.nr mva Post adresse: Postboks 560, 4304 Sandnes

27 Figur. Punktangir ca. lokaliseringav prøvepunkt. Prøvetaking og analyse Prøvetakingskal utføres av personalemed miljøteknisk kompetanse.analyse skal utføresav akkreditertlaboratorium.vannprøvenetas i utløpetav sedimentkammeret. Benytt ren flaskeog påseat ikke grumsfra bunnsedimentenevirvles opp og tasmed, heller ikke partikler fra overflaten.vannprøvenleveresinnen to dagertil akkreditert laboratorium.prøveresultatervurderesav fagpersoner og oppbevaresfor eventuell kontroll. Ved avvik fra normalsendesresultatenetil Bjerkreimkommune. Analyseparametere Vannet i sedimenteringsbassenget skal analyseresfor suspendertstoff (SS), totalt fosfor (Tot-P) og totalt nitrogen(tot-n), arsen(as), bly (Pb), kadmium(cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni), sink (Zn), PCB og PAH. Det skal også analyseresfor ph for å forsikre segat evt. betongknusingikke gir urovekkendehøye verdier. Frekvens Førutfylling startertasdetenprøvetakingsrundesombenyttessomreferanseprøve. I oppstartsperiodenav programmetasdet1 månedligstikkprøvei 6 måneder.deretter er detettervår oppfatningtilstrekkeligmedstikkprøverannenhvermåned. M E - Org.nr mva Post adresse: Postboks 560, 4304 Sandnes

28 Rapportering Resultatenerapporteres årlig i en enkel datarappor t til Rapportenskalutarbeidesav miljøfaglig konsulent. Bjerkreim kommune. M E - Org.nr mva Post adresse: Postboks 560, 4304 Sandnes

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no

KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004. www.asfaltgjenvinning.no www.asfaltgjenvinning.no NR. 14 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER. Nr 97 RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV RUSMIDDELPROBLEMER Nr 97 Nr.: 097/04 Gjeldende fra dato: 03.09.04 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 08 07 Side: 2 Innhold 1 Formål og bakgrunn...3 1.1 Gyldighetsområde...3 1.2

Detaljer