STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas på full- eller deltid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag: xx.xx.xxxx Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Besøksadresse: E. C. Dahls gt Trondheim Tlf: Fax:

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 STUDIETS TILHØRIGHET... 3 STUDIETS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ... 3 MÅL FOR STUDIET... 3 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 4 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING... 4 STUDIETS OPPBYGGING... 4 STUDIELØP, FAGENES REKKEFØLGE... 5 ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 6 VURDERING... 6 FAGMILJØET... 7 INFRASTRUKTUR... 7 KVALITETSSIKRING OG UTVIKLING... 7 FAGBESKRIVELSER OG PENSUMLITTERATUR

3 INNLEDNING Dette er studieplanen til studiet Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling ved Avdeling for Informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag (AITeL, HiST). Studieplanen følger standarden og kriteriene gitt i 3 pkt. 1 og 2 om lavere grads studier i Forskrift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning som er fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i mai Det foreligger en egen forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Denne er fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 18. september 2002 STUDIETS TILHØRIGHET Studiet Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling tilhører fagdisiplinen informasjonsvitenskap. Generelt omhandler dette fagområdet informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individer, grupper, organisasjoner og samfunn. Faget fokuserer på forholdet mellom teknologien og menneskene som skaper og benytter seg av kunnskapen og informasjonen. Informasjonsvitenskapen studerer dermed sammenhengen mellom IKT og behandling av kunnskap, informasjon og data. STUDIETS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ Studiet studiet Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling er både en grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning. Studiet er også velegnet som videre- og etterutdanning for mange yrkesgrupper. Studiets omfang er 180 studiepoeng. Studiet kan gjennomføres på fulltid over tre år, eller på deltid over en lengre periode. Studiet gir rett til tittelen Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling. MÅL FOR STUDIET Etter endt utdanning skal deltagerne bidra til å dekke samfunnets kompetansebehov innen de fagområder som studiet dekker. Deltagerne vil finne aktuelle jobber innen både privat næringsliv og offentlig sektor. De uteksaminerte studentene i studiet skal ha gode kunnskaper og ferdigheter innen planlegging og oppfølging av hvordan en virksomhet best kan utnytte IKT. De skal ha god kunnskap innen utvikling og evaluering av nye informasjonssystemer, opplæring og brukerstøtte, samt vedlikehold av eksisterende systemer. De skal kunne i planlegge, delta og drive prosesser som involverer innføring eller endring av IT-systemer i virksomheter. De skal ha god forståelse for samspillet mellom teknologi og organisasjon og ha en reflektert holdning til innføring, drift og bruk av IT-systemer

4 De skal kunne arbeide som konsulent i IT-bransjen eller med utvikling og drift i IT-avdelingene i private og offentlige virksomheter. Kunne kommunisere effektivt både med bedriftens ledelse og med eksperter på enkeltområder innen organisasjonens virksomhet. Ha det faglige grunnlaget for videre masterstudier i datafag/ikt/informasjonsvitenskap og siden eventuelt også til doktorgrad. MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Opptakskravet er generell studiekompetanse. Studiet vil være velegnet som videre- og etterutdanning for store yrkesgrupper. Antall jenter som velger utdanning innen IT-relaterte fag er relativt lav. Det er en allmenn oppfatning at det er ønskelig med en jevnere fordeling mellom kjønnene, spesielt innen IT-bransjen, og da ikke først og fremst av hensyn til jentene selv, men også av hensyn til bransjen og fagområdet. Studiet Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling omhandler i stor grad samspillet mellom teknologi og organisasjon. Dette samspillet bør appellere til jenter spesielt, da det er en allmenn antagelse at jenter er mer interessert i bruken av teknologien enn i teknikken i seg selv. STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Studiet består av 180 studiepoeng. En heltidsstudent vil bruke tre år på studiet. Studiet undervises i form av mindre emner med avsluttende vurdering. Studiets oppbygging Studiet består av tre deler. Disse delene omfatter hver sin del av det faglige spekteret som studiet dekker: Bedriftsutvikling: Dette utgjør hovedtema for studiet, og er et bærende element gjennom hele studieløpet. IT og organisasjoner: Dette er fag som skal gi deltagerne en grundig innføring i samspillet mellom informasjonsteknologi og organisasjoner, og mellom informasjonsteknologi og samfunnet. Informatikk: Informatikkfagene vil utgjøre et viktig støtte i forståelsen av studiets hovedtema. Informatikkfagene som inngår i studiet, vil sikre en bred og god forståelse for de deler av fagområdet informatikk som trengs for å bli dyktige bedriftsutviklere. Studiet er bygget opp av emner à 6 studiepoeng. Unntaket er hovedprosjektet som er 12 studiepoeng. Tabellen nedenfor viser hvilke emner som inngår i hver av de tre delene: - 4 -

5 Bedriftsutvikling IT og organisasjoner Informatikk Økonomisk styring og Prosjektrettet sys.arb IT-introduksjon regnskap Bedriftsøkonomi og organisasjonsteori Prosjektteknikk Programmering i Visual Basic Kvalitets og Systemforvaltning Databaser endringsledelse Entreprenørskap Lokale informasjonstjenester Publisering på Internett Organisasjoners bruk av Formidlingsteknikk Programmering i Java IT. Markedsorientert Samarbeidsteknologi Kontorautomasjon produktutvikling og markedsføringsledelse e-handel og den nye Informasjonsforvaltning Webdesign økonomien IT, miljø og samfunn Webteknikker Utdanning og arbeid i Internett og sikkerhet Europa Styring og ledelse av XML-teknologi store IT-prosjekter Hovedprosjekt STUDIELØP, FAGENES REKKEFØLGE Fagene samles i blokker à 30 studiepoeng, som tas i løpet av ett semester. For deltidsstudenter samles fagene i grupper med individuelt tilpasset størrelse. Fagsammensetningen fremgår av figuren nedenfor: 3.år Vår Høst Fordypningsfag XML-teknologi Entreprenørskap Informasjonsforvaltning Hovedprosjekt IT, miljø og samfunn Kvalitets- og endrings ledelse Styring og ledelse av store IT-prosjekter Utdanning og arbeid i Europa 2.år Vår Høst Internett og sikkerhet Web. tekn. Systemforvaltning Kontorautomasjon Webdesign Samarbeidsteknologi Lokale informasjonstjenester Formidlingsteknikk Organisasjoners bruk av IT Markedsorientert produktutvikling og markedsførings ledelse 1.år Vår Høst Publisering på Internett IT-introduksjon Programmering i java Databaser Prosjektteknikk Programmering i Visual Basic e-handel og den nye økonomien Prosjektrettet systemarbeid Bedriftsøkonomi og organisasjonsteori Økonomisk styring og regnskap Bedriftsutvikling IT og samfunn Informatikk Figur 1 Studiets sammensetning. Figuren viser fagsammensetningen for heltidsstudenter

6 ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER Læringsmiljøet er organisert for å oppnå målene i studiet. Studentene får tett oppfølging og hyppige tilbakemeldinger gjennom hele studieløpet. Aller mest i førsteklassen, og etter hvert settes stadige større krav til selvstendighet og selvdisiplin. I alle fag tilbys et strukturert undervisningsopplegg med forelesninger, øvinger og gruppearbeider. Alle fag har obligatoriske oppgaver og øvinger. I tillegg finnes større prosjektarbeider i alle studieår. Undervisningen i studiet er sekvensiell, men ikke slik at fag undervises parallelt. De fag som erfaringsmessig setter store krav til modning og jevnt arbeid over lang tid, undervises hver uke. Øvrige fag undervises intensivt i blokker på 2-4 uker. Enkelte av fagene i de høyere årskurs undervises kun som Internettbasert fjernundervisning. Det å gi undervisning av IKT-fag via nettet er gunstig. Da kan datamaskinen både være læringsarena og også fungere som IKT-laboratorium. De fleste IT-studentene er også vant med å benytte nettet som kommunikasjonskanal og samarbeidsforum. I studiet legges i stor grad skriftlig kommunikasjon til grunn. Øving i å oppfatte skriftlig informasjon, og det å selv måtte framlegge faglige emner skriftlig både ved å besvare øvingsoppgaver og ved å utvikle delrapporter, analyser og sluttrapporter i forbindelse med prosjektarbeider, er viktig. Undervisningsformen gjør i meget stor grad bruk av underveisvurdering og tilbakemeldinger til studenten. Først og fremst i form av tilbakemeldinger og vurdering av øvinger, delprosjekter og gruppearbeider. Tilbakemeldingene vil i stor grad være av formativ art, men for prosjektfagene vil også selve prosessen vurderes og i vesentlig grad bidra til sluttvurderingen. Prosjektarbeid og prosjektstyring er tema gjennom hele studiet. Undervisningen i flere av fagene er utpreget prosjektbasert. De aller fleste fag finnes også som fjernundervisningsfag med identisk pensum. Siden studiet består av forholdsvis små fag, vil det være enkelt for studentene å ta deler av studiet i utlandet. Da kan de enten følge våre fag over Internett, eller de kan finne erstatningsfag ved utenlandske læresteder. VURDERING Alle fag unntatt hovedprosjektet og et mindre prosjektfag avsluttes med skriftlig eksamen. Eksamens varighet vil være fra 3 til 5 timer. I prosjektfagene vil det i utrakt grad bli gitt underveisvurdering. I disse fagene er vurderingen av selve prosjektgjennomføringen og prosjektprosessen like viktige som vurdering av det tekniske it-faglige innholdet. Karakterskalaen A, B F benyttes for de fleste fagene. A er beste karakter, F gir ikke bestått. Faget Prosjektteknikk (i første årskurs) evalueres med Bestått/Ikke bestått. Det gis kun enkeltresultater og ikke gjennomsnittskarakter for hele studiet

7 FAGMILJØET AITeLs fagmiljø består av 26 vitenskapelig ansatte og 7 administrative og tekniske stillinger. Av de vitenskapelige ansatte har 9 personer førstekompetanse. Fagmiljøet har en omfattende virksomhet innen undervisning, utvikling av fagog lærebøker, og forskning og utviklingsarbeide. Hovedoppgaven for AITeL er å drive undervisning og forskning innen eget fagfelt, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I tillegg har avdelingen betydelig erfaring og en lang rekke nasjonale og internasjonale FoU-prosjekt knyttet til området e-læring. (også kalt ODL - Open and Distance Learning) Avdelingen har i vedtatt strategisk plan, prioritert tre satsingsområder: De fleste vitenskaplige ansatte i AITeL har ansvar for ett eller flere nettbaserte fag. Mange av de ansatte har deltatt i relevante nasjonale FoU-prosjekt innen e-læring, og også i større internasjonale EU-prosjekt innenfor kombinasjonen fagdidaktikk, teknologi, pedagogikk og organisasjon. Fagmiljøet deltar i en lang rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt, og har et omfattende kontaktnett. Avdelingen har en kostnadseffektiv og særdeles velfungerende studieadministrasjon. INFRASTRUKTUR Studiet undervises i AITeLs lokaler på Kalvskinnet, svært sentralt i Trondheim. AITeL er geografisk plassert i samme campus som AFT (Avdeling for Teknologi ved HiST). Campusen er godt utstyrt med hensyn til bibliotek, lesesaler, grupperom, kantine og andre studentfasiliteter. AITeL er godt utstyrt med IKT-ressurser tilrettelagt for denne type studium. Følgelig har avdelingen teknologisk kompetanse, utstyr og infrastruktur til å drive undervisningen slik det er angitt i studieplanen. KVALITETSSIKRING OG UTVIKLING Studiet kvalitetssikres med de rutiner som til enhver tid gjelder ved HiST generelt og AITeL spesielt. Det eksisterer rutiner for studieevaluering og evaluering av undervisningen på alle nivå fra evaluering av den totale studiesituasjonen og ned til evaluering av lærestoffet for hver enkelt uke. Resultatene av evalueringen brukes i det videre utviklingsarbeidet. De presenteres og diskuteres i plenum i kollegiet, i kvalitetsutvalget og med studentrepresentanter. Fokus på kvalitetsutvikling er lagt på planlegging og realisering av studentaktive læringsformer, studieavtaler og nye evalueringsformer

8 FAGBESKRIVELSER OG PENSUMLITTERATUR Påfølgende sider viser fagbeskrivelser for de enkelte emner som inngår i studiet

9 Bedriftsøkonomi og organisasjonsteori Engelsk tittel: Bedriftsøkonomidelen: Bedriftsøkonomi og organisasjonsteori Etter gjennomført fag skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt og trening i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller og analysemetoder. Organisasjonsteoridelen: Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om moderne organisasjoner og hvordan de fungerer. Hvilke typer konflikter kan oppstå og hvordan løser vi dem. Hvorfor er endringer viktig og hvordan bør de håndteres. Bedriftsøkonomidelen: Det økonomiske modellbegrepet, kostnads- og inntekstteori, markedsformer og markedstilpasning, kostnad, volum og resultatsammenhenger, lønnsomhetsanalyse, bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer, styring av kapitalbindingen av omløpsmidler og introduksjon til investeringsanalyse. Organisasjonsteoridelen: Organisasjoner i et historisk perspektiv, utviklinger og trender. Hvordan vi lærer å forstå organisasjoner. Moral og etikk i organisasjoner. Utfordringer i organisasjoner. Organisasjoners oppbygging og hensikt. Forutsetninger: Må ha gjennomført faget Økonomisk styring og regnskap Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Ikke fastsatt - 9 -

10 Databaser Databaser Engelsk tittel: Databases Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne konstruere databaser på basis av datamodeller, bruke et aktuelt databaseverktøy og programmere i SQL. De skal ha kjennskap til flerbrukeraspekter og samtidighetskontroll, adm. av databaser og databaser mot Internett. ANSI/SPARC-arkitektur, relasjonsdatabaser, ER-modellering, UMLklassediagram, overgang fra datamodell til databasedefinisjon, normalisering, SQL, flerbrukerproblematikk og klient/tjener-løsninger. Databaser og Internett. Forutsetninger: Faget bør tas etter eller samtidig med IT introduksjon. Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler tillatt Litteratur: Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug: DATABASER, 1. utgave, ISBN , Tisip + Gyldendal Akademisk

11 e-handel og den nye økonomien e-handel og den nye økonomien Engelsk tittel: e-commerce and the new economy Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha forståelse for hva elektronisk handel på Internett er. De skal også vite hva som påvirker utviklingen av e-handel og hvordan den nye teknologien er et resultat av e-handel og e- handelsteknologien. Videre skal de ha kjennskap til hva den nye økonomien er og hvordan mennesker og bedrifter blir påvirket av denne. Hva er den nye økonomien, hva er e-handel, Internett og web som kommersielt medium og hvordan dette medfører endringer med hensyn på salg og markedsføring. Hvilken funksjonalitet bør e-handelssystemer støtte og hvordan kommuniserer de med hverandre. Forutsetninger: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Ikke fastsatt

12 Entreprenørskap Entreprenørskap Engelsk tittel: Entrepreneurship Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om flere aspekter ved entreprenørskap. Det blir gitt opplæring i alt fra hvordan en ide unnfanges, strategier for å entre et marked, markedsmuligheter og markedsføring, hvordan man lager en forretningsplan, og forskjellige finansieringsalternativer. Entreprenørprosessen, hvordan oppdage ideer og muligheter, strategier for å videreutvikle ideer, markedsmuligheter og markedsføring, hvordan lage en vellykket forretningsplan, aspekter ved finansiering og hvordan være en god entreprenør/leder. Forutsetninger: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: The Portable MBA in Entrepreneurship, 3. edition, Bygrave

13 Formidlingsteknikk Engelsk tittel: Formidlingsteknikk Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha lært hvordan de på en god måte kan formidle og få fram sitt budskap både skriftlig og muntlig. Kurset skal bidra til å bedre deltakerens evne til å kommunisere og gjøre seg forstått i mange sammenhenger. Bruk av språket, ulike typer skriftlige dokumenter, hvordan snakke i en forsamling, hvordan skrive en god artikkel eller et godt faglig dokument. Grunnleggende presentasjonsteknikker. Forutsetninger: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider. (bl.a. skrive en artikkel) Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Ikke fastsatt

14 Hovedprosjekt Hovedprosjekt Engelsk tittel: Major Assignment Oppgaven skal gi studenten en realistisk øvelse i å løse en oppgave innenfor en gitt tidsramme ute i en bedrift. Gjennom hovedoppgaven skal studentene bli enda mer bevisst de oppgavene som venter en ute i yrkeslivet. Hovedoppgaven skal gi innsikt i - og gjøre bruk av - ny/moderne teknologi, og være relevant for hovedtemaene i studiet. Det er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av hovedprosjektet. Disse retningslinjene beskriver krav til rapportering og innlevering underveis og til slutt. Det er også laget retningslinjer for hva det skal tas hensyn til ved vurderingen. Frist for å velge oppgave er 1.desember. Følg med på meldinger fra AITeL. Forutsetninger: Faget tas nærmest mulig slutten av studiet, slik at man er ferdig med flest mulig av de øvrige fag. Faget kjøres bare i vårsemesteret Innleveringer: Prosjektarbeid med rapporter Vurdering: Evaluering av både arbeidet underveis og sluttproduktet. Individuelle karakterer kan gis om flere arbeider i gruppe. Hjelpemidler: Litteratur: Avhengig av oppgave

15 Informasjonsforvaltning Engelsk tittel: Informasjonsforvaltning En student som har gjennomført dette faget skal vite hvorfor informasjonssikkerhet er viktig for en bedrift og hva bedriften må gjøre for å bestemme sine konkrete behov på dette området. Videre skal han vite hvordan bedriften må gå frem for å innføre og kontinuerlig forbedre et styringssystem for informasjonssikkerheten. Styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), Standardene NS-ISO 17799, BS 7799, ISO Personopplysningsloven, gapanalyser, risikoanalyser. Organisering av sikkerhetsarbeidet, opplæring i sikkerhetsspørsmål. Sikkerhetspolitikk og prosedyrer. Revisjoner. Sertifisering. Sikkerhetsspørsmål i forbindelse med systemutvikling og forvaltning. Forutsetninger: Fagene i førsteårskurs Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Litteratur: Håndbok i datasikkerhet. Torgeir Daler et. al. Tapir Akademiske forlag. Diverse nettsteder og referanser

16 Internett og sikkerhet Internett og sikkerhet Engelsk tittel: Internet Security. Kurset omhandler ulike sikkerhetsaspekter ved bruk av Internett. Faget legger hovedvekt på brukersiden (klientsiden), men omhandler også sikkerhet i forbindelse med drift av informasjonstjenester og sikkerhetsproblematikk knyttet til handel på Internett. Sikkerhet på arbeidsstasjoner, Sikkerhet på lokale nettverk, WEB brukersikkerhet: feil i nettlesere, java og javascript, ActiveX, plug-ins og hjelpeapplikasjoner, Kryptering, Digitale sertifikater, Webserver sikkerhet, Handel på Internett, Brannmurer, Sikkerhetsstrategier, Hva gjør man etter et innbrudd. Forutsetninger: Publisering på Internett. Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Simson Garfinkel "WEB SECURITY, PRIVACY AND COMMERCE", O'Reilly

17 IT, miljø og samfunn IT, miljø og samfunn Engelsk tittel: IT, environment and society Faget diskuteres etiske og juridiske problemstillinger i forbindelse med IT og samfunn. Faget gir kunnskap om hvordan vi best mulig kan ta vare på vår helse, vårt miljø og vår sikkerhet. Mennesket og informasjonsteknologi. Det digitale samfunn (IT kontra samfunn, bedrift, offentlig tjeneste, helse, utdanning og forskning). Etiske spørsmål i forbindelse med IT kontra individ, arbeidsliv, og samfunn Beskyttelse av åndsverk. Forutsetninger: IT-introduksjon Innleveringer: 3 obligatoriske øvingsarbeider og en rapport Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen og vurdering av rapport. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Bestemmes senere

18 IT-introduksjon IT-introduksjon Engelsk tittel: Introduction to Information Technology Etter gjennomføring av dette faget vil du ha en bedre forståelse av verktøy, metoder og maskinvare. Videre vil du stå bedre rustet til å vurdere både de positive og negative konsekvensene av IT. Jus, etikk, personvern, informasjonssikkerhet. Operativsystemene Windows og Linux. Datamaskinens oppbygging og virkemåte. Effektiv søking på Internett. Nettverk og Internett. Lage websider, rapporter og presentasjoner. Pakking, kryptering, virus. Databaser og programutvikling. Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Leksjoner utarbeidet ved lærestedet

19 Kontorautomasjon Kontorautomasjon Engelsk tittel: Office automation Kurset passer for de som vil lære mer om bruk av makroer i Word og Excel. Det de lærer kan anvendes for å automatisere bruken av Word og Excel og andre Office-produkter med bruk av Visual Basic Applications (VBA) Det grafiske utviklingsmiljøet. Registrere kode automatisk. Objekter og objektsamlinger. Hendelsmodell. Standard dialogbokser. Document, Range og Selection. Objektene Shape og Table. Grafikk- og diagram-objekt i Excel. Lage et enkelt fakturaprogram i Word. Forutsetninger: Programmering i Visual Basic Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt Litteratur: Bertheussen: Word 97 og Excel-makroer

20 Kvalitets og endringsledelse Kvalitets og endringsledelse Engelsk tittel: Quality and change management Hensikten er å gi studentene grunnleggende forståelse av hva som er nødvendig for å oppnå kvalitet, både for en bedrift, for en gruppe og i eget arbeid. Videre legges det vekt på å gi studentene forståelse av at kvalitet ikke er noe som oppnås en gang, men gjennom systematisk arbeid med vekt på målinger og kontinuerlig forbedring. I den sammenheng vektlegges de utfordringer og muligheter som endringsprosesser representerer for bedriftene, og de prinsipper og teknikker som er avgjørende for å lykkes med endringsprosessene. Her utforskes informasjonssystemenes rolle i endringsprosessene. Kvalitetsbegrepet. Strategier for å oppnå kvalitet. Prosesser og prosessforbedringer. Modeller for kvalitetsforbedring (CMM, SPIQ), BPR, ISO 9000: 2000-serien, Målinger og måleteori. Informasjonssystemet som endringsagent. Suksessfaktorer for endringsprosesser, Risikoanalyse, Gapanalyse, SWAT-analyse. Forutsetninger: Det er en fordel å ha gjennomført fagene Administrativ styring og organisasjonsteori og Markedsorientert produktutvikling Innleveringer: Obligatoriske øvingsarbeider hvorav et utvalg teller på karakteren. Minst 75% av de resterende arbeidene må være godkjente for å få ta eksamen. Vurdering: Karakter baseres på utvalgte øvingsarbeider + 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige Litteratur: Tore Berg Hansen, Greta Hjertø: Kvalitet og programvareutvikling + utvalgte artikler

21 Lokale informasjonstjenester Lokale informasjonstjenester Engelsk tittel: Information Services Studenten skal lære om de ulike typer informasjon som eksisterer i en organisasjon og hvordan denne kan håndteres internt i organisasjonen ved bruk av intranett. Intranett er svært sentralt i faget, og det bygges opp rundt dette. Intranettteknologien har kommet med rekordfart de siste årene, og det representerer en effektiv måte for informasjonshåndtering i virksomheter. Faget har (blant annet) følgende emner: - Utviklingen av et intranett - Intranett teknologi (svært overordnet) - hvilken tjeneste passer til hvilken informasjon? - Kommunikasjon og informasjon i virksomhetens informasjonssystem - Sikkerhet i informasjonstjenestene. Forutsetninger: Gode generelle datakunnskaper Innleveringer: Praktisk prosjektarbeid i 3 deler Vurdering: Prosjektarbeidet teller 40% av sluttkarakteren. I tillegg avvikles skriftlig eksamen over 3 timer (ingen hjelpemidler) som teller 60 % Hjelpemidler: Ingen på skriftlig eksamen. Litteratur: Leksjoner utviklet ved lærestedet

22 Markedsorientert produktutvikling og markedsføringsledelse Markedsorientert produktutvikling og markedsføringsledelse Engelsk tittel: Product development and marketing management Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha forståelse av viktige aspekter mellom utvikling av produkter og tilpasning til markeder. Kursdeltakeren vil få kjennskap til generell og teknologisk produktutvikling samt forskjellige markedsaspekter slik som kartlegging av konkurrenter, posisjonering og segmentering i markedet. Produktutviklingsmodeller, konseptutvikling, behovsidentifikasjon, kommersialiseringsstrategier, organisering av produktutviklingsprosessen. Analyse av markedsmuligheter med vekt på etterspørselsforhold, omgivelser og kundens kjøpsatferd, utvikling av markedsstrategier gjennom differensiering og posisjonering av produkter og tjenester. Utvikling av markedsplan. Forutsetninger: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Marketing Management, 11. edition, Kotler

23 Organisasjoners bruk av IT. Organisasjoners bruk av IT Engelsk tittel: Information Systems in the Enterprise Hensikten er å gi studentene grunnleggende forståelse av hvilken rolle informasjonssystemer og moderne IT-teknologi spiller i dagens bedrifter og organisasjoner. Det fokuseres på ulike behov i bedriften og på hvordan behovene kan dekkes av ulike typer informasjonssystemer. Det gis også innføring i hvordan bedriften bør gå frem for å planlegge fremtidig bruk av IT. Bruk av IT på bedriftens ulike nivåer, (ERP-systemer, transaksjonsorienterte systemer, kunnskapssystemer, LIS og MIS-systemer), IT og forretningsprosessene, IT og verdikjeden. Overordnede strategier (herunder outsourcing), utvikling av IT-strategi, IT-planen, verdianalyse og valg av ITprosjekter. Forutsetninger: Det er en fordel å ha gjennomført faget Administrativ styring og organisasjonsteori Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider hvorav utvalgte arbeider teller på karakteren. Minst 75% av de resterende arbeidene må være godkjente for å få ta eksamen. Vurdering: Karakter baseres på utvalgte øvingsarbeider + 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige Litteratur: EUCIP PLAN supplert med artikler

24 Programmering i Java Programmering i Java Engelsk tittel: Programming with Java Gi en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Javaprogrammering. Begreper innen objektorientering: klasser og klassehierarki, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks: Datatyper, betingelser, valg, løkker, uttrykk. Innlesing og utskrift. Forutsetninger: Faget bør tas etter eller samtidig med IT introduksjon. Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 4 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler tillatt Litteratur: Else Lervik og Vegard B. Havdal: "Programmering i Java". 3. utgave

25 Programmering i Visual Basic Programmering i Visual Basic Engelsk tittel: Programming in Visual Basic Kurset gir en solid innføring i grunnleggende programmering i Visual Basic og forutsetter ingen tidligere erfaring i programmering. Visual Studio.NET brukes som utviklingsmiljø og kurset blir dermed også en intro til.net. Utviklingsmiljøet.NET, variabler og datatyper, debugging av kode, kontrollstrukturer, layout, matriser/tabeller, funksjoner, filbehandling med direkte og sekvensielle filer, databaser, dynamisk generering av grafikk, webintegrasjon. Forutsetninger: Faget bør tas etter eller samtidig med IT introduksjon. Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige Litteratur: Bertheussen: Visual Basic.NET i teori og praksis

26 Prosjektrettet systemarbeid Prosjektrettet systemarbeid Engelsk tittel: Management of Computer Related Projects Lære deltakerne hvordan et databehandlingsprosjekt etableres og forankres i en organisasjon, der en tar hensyn til både personalutvikling, organisasjonsutvikling og systemutvikling.det vil bli brukt et samarbeidsverktøy slik at studentene kan arbeide i grupper. Gruppeprosesser. Prinsipper for prosjektarbeid. Prosjektorganisering og oppfølging. Fasene i et systemutviklingsprosjekt - forstudiet, analyse. Brukergrensesnitt. Datamodellering. Kvalitet i systemetableringen. Innføring. Problemanalyse. Kartleggingsteknikker. Spesifikasjon av funksjonalitet og brukergrensesnitt. Innhold i kravspesifikasjonen. Kvalitet. ISO Kvalitetsledelse. Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Underveisvurdering av gruppearbeid og 1 timers individuell eksamen på egen PC Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Leksjoner utarbeidet ved lærestedet

27 Prosjektteknikk Prosjektteknikk Engelsk tittel: Working in Projects Kurset skal gi studentene en innføring i hvordan et gruppearbeid skal fungere gjennom samarbeid og medansvar.kurset gjennomgår hvilke faktorer som er avgjørende for en positiv gjennomføring av et prosjekt. For å få kunnskap om mulighetene for samarbeid over Internett vil et samarbeidsverktøy bli benyttet for gjennomføring av kurset og prosjektoppgaven. Gruppeprosesser. Arbeidskontrakt og konflikthåndtering. Prosjektetablering, problemanalyse og idèbehandling. Prosjektutførelse, kravspesifikasjon og dokumentasjon.prosjektoppgave ut fra en beskrevet case. Rapportskriving. Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: Vurdering av gjennomført kurs, øvinger og prosjektoppgave. Bestått eller ikke bestått. Hjelpemidler: Litteratur: Leksjoner utarbeidet av lærerne

Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012

Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012 Mat./stat. Fysikk Kjemi/miljø Samf. fag Studieplaner m/eksamensdatoer 2011/2012 1. ingeniør data Klasser: HING2011HA Studium: Bachelor/dataingeniør avsluttende 2011/2012 2012/2013 2013/2014 eksamen Emnenr.

Detaljer

Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010

Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010 Studieplaner m/eksamensdatoer 2009/2010 1. ingeniør data Klasser: HING2009HA Studium: Bachelor/dataingeniør Eksamens 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Mat./stat. Fysikk Kjemi/miljø Samf. fag Emnenr. Emne dato

Detaljer

1. Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid

1. Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leksjon 01: Introduksjon til faget Prosjektrettet systemarbeid Greta Hjertø og Tore Berg Hansen 30.08.2005 Revidert av Kjell Toft Hansen

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Informasjonssystemer IKT er et variert fagfelt med jobbmuligheter innen mange ulike bransjer. Samfunnets bruk av datasystemer blir stadig mer kompleks og det er et stort behov for kompetanse innen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE studiepoeng STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS MODULE 2 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innledning Etterforsking hvor IKT-teknologi er involvert, er i betydelig

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revidert 27. juni 2013 1. Innledning Etterforsking hvor datateknologi er involvert,

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

HiST - AITeL - Eksamensplan

HiST - AITeL - Eksamensplan HiST - AITeL - Eksamensplan 2009-2010 Nr Høst Vår Fag 1ING 2ING 3ING 1BADR 1BADR FU 2BADR 2BADR FU 3BADR 3BADR FU 1BAINFO 2BAINFO 3BAINFO 1ITstøttet 2ITstøttet 3ITstøttet FU Utsatt eks Tegnforklaring:?

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Informasjonssystemer I årsstudiet i informasjonssystemer vil du lære om datamaskinens oppbygging, konfigurasjon og bruk av operativsystemer, hvordan datamaskinen kommuniserer med andre enheter over

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng)

Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Emneplan for vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) Vevpublisering og informasjonsarkitektur (15 studiepoeng) er det andre av fire emner i studieplan for design og kommunikasjon i digitale

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS Module 3D Macintosh Computer Forensics 10 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 4. desember 2013 Revisjon godkjent av rektor 5. oktober

Detaljer

Studieplan 2006/2007

Studieplan 2006/2007 Studieplan 2006/2007 Årsstudium i informasjonsbehandling Beskrivelse Dette studietilbudet gir en solid innføring i primære emner innen informasjonsteknologi (IT). Studiested Varighet 1 år Forkunnskaper/opptakskrav

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013

Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon. Noroff Fagskole AS Juli 2013 Vesentlig endring i utdanningstilbudene Nettverk og IT-sikkerhet og Nettverks- og systemadministrasjon Noroff Fagskole AS Juli 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, Kristiansand, Bergen,

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1

Dagens. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 11.Jan. 2010. IMT1321 IT-Ledelse 1 Dagens Presentasjon av lærer Presentasjon av emnet Fremdriftsplan for emnet IT-systemenes rolle i virksomheter - modell over sentrale sammenhenger - 6 strategiske forretningsmål som bakgrunn for innføring

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Deltidsstudium i Publisering for web

Deltidsstudium i Publisering for web Institutt for informatikk og medieteknikk, Høgskolen i Gjøvik Studieplan Deltidsstudium i Publisering for web (Webproduksjon) 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng)

Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) Studieplan for design og kommunikasjon i digitale medier (60 studiepoeng) Design and Communication in Digital Media Design og kommunikasjon i digitale medier er et studium utviklet som et samarbeid mellom

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Våren 2015. Revisjonsledelse av styringssystemer for kvalitet og miljø. Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 av styringssystemer for kvalitet og miljø Tverrfaglig deltidsstudium 10 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning I et globalt perspektiv er det store utfordringer knyttet til klima,

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

(en modul i MEPP) Studieplan

(en modul i MEPP) Studieplan IT-baserte informasjonssystemer (en modul i MEPP) 30 studiepoeng Studieplan Versjon 09.06 2003 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Master of Engineering in Professional Practice (MEPP)...3 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSICS INVESTIGATORS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revidert 27. juni 2013 1. Innleiing Datateknologi vert stadig viktigare i mange

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Dagens IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse 1. Faglærers bakgrunn

Dagens IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse 1. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE Kategori : Obligatorisk emne i studiene bachelor i Programvareutvikling bachelor i Økonomi og Ledelse Studiepoeng : 10 Info om emnet: http://www.hig.no/content/view/full/10186/language/nor-no

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid

Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk. Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Navn på studieprogram (E): Personvern en grunnopplæring i personvernregelverk Antall studiepoeng: 15 Heltid eller deltid, ev begge deler: Deltid Faglig innhold Innledning/generell beskrivelse av studiet

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 105 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi,

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø Studieår 2017-2020 Studieprogrammets navn (norsk) Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieprogrammets navn (engelsk) Bachelor in IT and Information

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer