STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas på full- eller deltid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag: xx.xx.xxxx Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring Besøksadresse: E. C. Dahls gt Trondheim Tlf: Fax:

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 STUDIETS TILHØRIGHET... 3 STUDIETS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ... 3 MÅL FOR STUDIET... 3 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 4 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING... 4 STUDIETS OPPBYGGING... 4 STUDIELØP, FAGENES REKKEFØLGE... 5 ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 6 VURDERING... 6 FAGMILJØET... 7 INFRASTRUKTUR... 7 KVALITETSSIKRING OG UTVIKLING... 7 FAGBESKRIVELSER OG PENSUMLITTERATUR

3 INNLEDNING Dette er studieplanen til studiet Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling ved Avdeling for Informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag (AITeL, HiST). Studieplanen følger standarden og kriteriene gitt i 3 pkt. 1 og 2 om lavere grads studier i Forskrift om kriterier for akkreditering av institusjoner og standarder og akkreditering av studietilbud i norsk høgre utdanning som er fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i mai Det foreligger en egen forskrift om bachelorgrad ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Denne er fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 18. september 2002 STUDIETS TILHØRIGHET Studiet Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling tilhører fagdisiplinen informasjonsvitenskap. Generelt omhandler dette fagområdet informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individer, grupper, organisasjoner og samfunn. Faget fokuserer på forholdet mellom teknologien og menneskene som skaper og benytter seg av kunnskapen og informasjonen. Informasjonsvitenskapen studerer dermed sammenhengen mellom IKT og behandling av kunnskap, informasjon og data. STUDIETS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ Studiet studiet Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling er både en grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning. Studiet er også velegnet som videre- og etterutdanning for mange yrkesgrupper. Studiets omfang er 180 studiepoeng. Studiet kan gjennomføres på fulltid over tre år, eller på deltid over en lengre periode. Studiet gir rett til tittelen Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling. MÅL FOR STUDIET Etter endt utdanning skal deltagerne bidra til å dekke samfunnets kompetansebehov innen de fagområder som studiet dekker. Deltagerne vil finne aktuelle jobber innen både privat næringsliv og offentlig sektor. De uteksaminerte studentene i studiet skal ha gode kunnskaper og ferdigheter innen planlegging og oppfølging av hvordan en virksomhet best kan utnytte IKT. De skal ha god kunnskap innen utvikling og evaluering av nye informasjonssystemer, opplæring og brukerstøtte, samt vedlikehold av eksisterende systemer. De skal kunne i planlegge, delta og drive prosesser som involverer innføring eller endring av IT-systemer i virksomheter. De skal ha god forståelse for samspillet mellom teknologi og organisasjon og ha en reflektert holdning til innføring, drift og bruk av IT-systemer

4 De skal kunne arbeide som konsulent i IT-bransjen eller med utvikling og drift i IT-avdelingene i private og offentlige virksomheter. Kunne kommunisere effektivt både med bedriftens ledelse og med eksperter på enkeltområder innen organisasjonens virksomhet. Ha det faglige grunnlaget for videre masterstudier i datafag/ikt/informasjonsvitenskap og siden eventuelt også til doktorgrad. MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Opptakskravet er generell studiekompetanse. Studiet vil være velegnet som videre- og etterutdanning for store yrkesgrupper. Antall jenter som velger utdanning innen IT-relaterte fag er relativt lav. Det er en allmenn oppfatning at det er ønskelig med en jevnere fordeling mellom kjønnene, spesielt innen IT-bransjen, og da ikke først og fremst av hensyn til jentene selv, men også av hensyn til bransjen og fagområdet. Studiet Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling omhandler i stor grad samspillet mellom teknologi og organisasjon. Dette samspillet bør appellere til jenter spesielt, da det er en allmenn antagelse at jenter er mer interessert i bruken av teknologien enn i teknikken i seg selv. STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Studiet består av 180 studiepoeng. En heltidsstudent vil bruke tre år på studiet. Studiet undervises i form av mindre emner med avsluttende vurdering. Studiets oppbygging Studiet består av tre deler. Disse delene omfatter hver sin del av det faglige spekteret som studiet dekker: Bedriftsutvikling: Dette utgjør hovedtema for studiet, og er et bærende element gjennom hele studieløpet. IT og organisasjoner: Dette er fag som skal gi deltagerne en grundig innføring i samspillet mellom informasjonsteknologi og organisasjoner, og mellom informasjonsteknologi og samfunnet. Informatikk: Informatikkfagene vil utgjøre et viktig støtte i forståelsen av studiets hovedtema. Informatikkfagene som inngår i studiet, vil sikre en bred og god forståelse for de deler av fagområdet informatikk som trengs for å bli dyktige bedriftsutviklere. Studiet er bygget opp av emner à 6 studiepoeng. Unntaket er hovedprosjektet som er 12 studiepoeng. Tabellen nedenfor viser hvilke emner som inngår i hver av de tre delene: - 4 -

5 Bedriftsutvikling IT og organisasjoner Informatikk Økonomisk styring og Prosjektrettet sys.arb IT-introduksjon regnskap Bedriftsøkonomi og organisasjonsteori Prosjektteknikk Programmering i Visual Basic Kvalitets og Systemforvaltning Databaser endringsledelse Entreprenørskap Lokale informasjonstjenester Publisering på Internett Organisasjoners bruk av Formidlingsteknikk Programmering i Java IT. Markedsorientert Samarbeidsteknologi Kontorautomasjon produktutvikling og markedsføringsledelse e-handel og den nye Informasjonsforvaltning Webdesign økonomien IT, miljø og samfunn Webteknikker Utdanning og arbeid i Internett og sikkerhet Europa Styring og ledelse av XML-teknologi store IT-prosjekter Hovedprosjekt STUDIELØP, FAGENES REKKEFØLGE Fagene samles i blokker à 30 studiepoeng, som tas i løpet av ett semester. For deltidsstudenter samles fagene i grupper med individuelt tilpasset størrelse. Fagsammensetningen fremgår av figuren nedenfor: 3.år Vår Høst Fordypningsfag XML-teknologi Entreprenørskap Informasjonsforvaltning Hovedprosjekt IT, miljø og samfunn Kvalitets- og endrings ledelse Styring og ledelse av store IT-prosjekter Utdanning og arbeid i Europa 2.år Vår Høst Internett og sikkerhet Web. tekn. Systemforvaltning Kontorautomasjon Webdesign Samarbeidsteknologi Lokale informasjonstjenester Formidlingsteknikk Organisasjoners bruk av IT Markedsorientert produktutvikling og markedsførings ledelse 1.år Vår Høst Publisering på Internett IT-introduksjon Programmering i java Databaser Prosjektteknikk Programmering i Visual Basic e-handel og den nye økonomien Prosjektrettet systemarbeid Bedriftsøkonomi og organisasjonsteori Økonomisk styring og regnskap Bedriftsutvikling IT og samfunn Informatikk Figur 1 Studiets sammensetning. Figuren viser fagsammensetningen for heltidsstudenter

6 ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER Læringsmiljøet er organisert for å oppnå målene i studiet. Studentene får tett oppfølging og hyppige tilbakemeldinger gjennom hele studieløpet. Aller mest i førsteklassen, og etter hvert settes stadige større krav til selvstendighet og selvdisiplin. I alle fag tilbys et strukturert undervisningsopplegg med forelesninger, øvinger og gruppearbeider. Alle fag har obligatoriske oppgaver og øvinger. I tillegg finnes større prosjektarbeider i alle studieår. Undervisningen i studiet er sekvensiell, men ikke slik at fag undervises parallelt. De fag som erfaringsmessig setter store krav til modning og jevnt arbeid over lang tid, undervises hver uke. Øvrige fag undervises intensivt i blokker på 2-4 uker. Enkelte av fagene i de høyere årskurs undervises kun som Internettbasert fjernundervisning. Det å gi undervisning av IKT-fag via nettet er gunstig. Da kan datamaskinen både være læringsarena og også fungere som IKT-laboratorium. De fleste IT-studentene er også vant med å benytte nettet som kommunikasjonskanal og samarbeidsforum. I studiet legges i stor grad skriftlig kommunikasjon til grunn. Øving i å oppfatte skriftlig informasjon, og det å selv måtte framlegge faglige emner skriftlig både ved å besvare øvingsoppgaver og ved å utvikle delrapporter, analyser og sluttrapporter i forbindelse med prosjektarbeider, er viktig. Undervisningsformen gjør i meget stor grad bruk av underveisvurdering og tilbakemeldinger til studenten. Først og fremst i form av tilbakemeldinger og vurdering av øvinger, delprosjekter og gruppearbeider. Tilbakemeldingene vil i stor grad være av formativ art, men for prosjektfagene vil også selve prosessen vurderes og i vesentlig grad bidra til sluttvurderingen. Prosjektarbeid og prosjektstyring er tema gjennom hele studiet. Undervisningen i flere av fagene er utpreget prosjektbasert. De aller fleste fag finnes også som fjernundervisningsfag med identisk pensum. Siden studiet består av forholdsvis små fag, vil det være enkelt for studentene å ta deler av studiet i utlandet. Da kan de enten følge våre fag over Internett, eller de kan finne erstatningsfag ved utenlandske læresteder. VURDERING Alle fag unntatt hovedprosjektet og et mindre prosjektfag avsluttes med skriftlig eksamen. Eksamens varighet vil være fra 3 til 5 timer. I prosjektfagene vil det i utrakt grad bli gitt underveisvurdering. I disse fagene er vurderingen av selve prosjektgjennomføringen og prosjektprosessen like viktige som vurdering av det tekniske it-faglige innholdet. Karakterskalaen A, B F benyttes for de fleste fagene. A er beste karakter, F gir ikke bestått. Faget Prosjektteknikk (i første årskurs) evalueres med Bestått/Ikke bestått. Det gis kun enkeltresultater og ikke gjennomsnittskarakter for hele studiet

7 FAGMILJØET AITeLs fagmiljø består av 26 vitenskapelig ansatte og 7 administrative og tekniske stillinger. Av de vitenskapelige ansatte har 9 personer førstekompetanse. Fagmiljøet har en omfattende virksomhet innen undervisning, utvikling av fagog lærebøker, og forskning og utviklingsarbeide. Hovedoppgaven for AITeL er å drive undervisning og forskning innen eget fagfelt, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I tillegg har avdelingen betydelig erfaring og en lang rekke nasjonale og internasjonale FoU-prosjekt knyttet til området e-læring. (også kalt ODL - Open and Distance Learning) Avdelingen har i vedtatt strategisk plan, prioritert tre satsingsområder: De fleste vitenskaplige ansatte i AITeL har ansvar for ett eller flere nettbaserte fag. Mange av de ansatte har deltatt i relevante nasjonale FoU-prosjekt innen e-læring, og også i større internasjonale EU-prosjekt innenfor kombinasjonen fagdidaktikk, teknologi, pedagogikk og organisasjon. Fagmiljøet deltar i en lang rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt, og har et omfattende kontaktnett. Avdelingen har en kostnadseffektiv og særdeles velfungerende studieadministrasjon. INFRASTRUKTUR Studiet undervises i AITeLs lokaler på Kalvskinnet, svært sentralt i Trondheim. AITeL er geografisk plassert i samme campus som AFT (Avdeling for Teknologi ved HiST). Campusen er godt utstyrt med hensyn til bibliotek, lesesaler, grupperom, kantine og andre studentfasiliteter. AITeL er godt utstyrt med IKT-ressurser tilrettelagt for denne type studium. Følgelig har avdelingen teknologisk kompetanse, utstyr og infrastruktur til å drive undervisningen slik det er angitt i studieplanen. KVALITETSSIKRING OG UTVIKLING Studiet kvalitetssikres med de rutiner som til enhver tid gjelder ved HiST generelt og AITeL spesielt. Det eksisterer rutiner for studieevaluering og evaluering av undervisningen på alle nivå fra evaluering av den totale studiesituasjonen og ned til evaluering av lærestoffet for hver enkelt uke. Resultatene av evalueringen brukes i det videre utviklingsarbeidet. De presenteres og diskuteres i plenum i kollegiet, i kvalitetsutvalget og med studentrepresentanter. Fokus på kvalitetsutvikling er lagt på planlegging og realisering av studentaktive læringsformer, studieavtaler og nye evalueringsformer

8 FAGBESKRIVELSER OG PENSUMLITTERATUR Påfølgende sider viser fagbeskrivelser for de enkelte emner som inngår i studiet

9 Bedriftsøkonomi og organisasjonsteori Engelsk tittel: Bedriftsøkonomidelen: Bedriftsøkonomi og organisasjonsteori Etter gjennomført fag skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt og trening i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller og analysemetoder. Organisasjonsteoridelen: Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om moderne organisasjoner og hvordan de fungerer. Hvilke typer konflikter kan oppstå og hvordan løser vi dem. Hvorfor er endringer viktig og hvordan bør de håndteres. Bedriftsøkonomidelen: Det økonomiske modellbegrepet, kostnads- og inntekstteori, markedsformer og markedstilpasning, kostnad, volum og resultatsammenhenger, lønnsomhetsanalyse, bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer, styring av kapitalbindingen av omløpsmidler og introduksjon til investeringsanalyse. Organisasjonsteoridelen: Organisasjoner i et historisk perspektiv, utviklinger og trender. Hvordan vi lærer å forstå organisasjoner. Moral og etikk i organisasjoner. Utfordringer i organisasjoner. Organisasjoners oppbygging og hensikt. Forutsetninger: Må ha gjennomført faget Økonomisk styring og regnskap Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Ikke fastsatt - 9 -

10 Databaser Databaser Engelsk tittel: Databases Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne konstruere databaser på basis av datamodeller, bruke et aktuelt databaseverktøy og programmere i SQL. De skal ha kjennskap til flerbrukeraspekter og samtidighetskontroll, adm. av databaser og databaser mot Internett. ANSI/SPARC-arkitektur, relasjonsdatabaser, ER-modellering, UMLklassediagram, overgang fra datamodell til databasedefinisjon, normalisering, SQL, flerbrukerproblematikk og klient/tjener-løsninger. Databaser og Internett. Forutsetninger: Faget bør tas etter eller samtidig med IT introduksjon. Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler tillatt Litteratur: Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug: DATABASER, 1. utgave, ISBN , Tisip + Gyldendal Akademisk

11 e-handel og den nye økonomien e-handel og den nye økonomien Engelsk tittel: e-commerce and the new economy Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha forståelse for hva elektronisk handel på Internett er. De skal også vite hva som påvirker utviklingen av e-handel og hvordan den nye teknologien er et resultat av e-handel og e- handelsteknologien. Videre skal de ha kjennskap til hva den nye økonomien er og hvordan mennesker og bedrifter blir påvirket av denne. Hva er den nye økonomien, hva er e-handel, Internett og web som kommersielt medium og hvordan dette medfører endringer med hensyn på salg og markedsføring. Hvilken funksjonalitet bør e-handelssystemer støtte og hvordan kommuniserer de med hverandre. Forutsetninger: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Ikke fastsatt

12 Entreprenørskap Entreprenørskap Engelsk tittel: Entrepreneurship Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om flere aspekter ved entreprenørskap. Det blir gitt opplæring i alt fra hvordan en ide unnfanges, strategier for å entre et marked, markedsmuligheter og markedsføring, hvordan man lager en forretningsplan, og forskjellige finansieringsalternativer. Entreprenørprosessen, hvordan oppdage ideer og muligheter, strategier for å videreutvikle ideer, markedsmuligheter og markedsføring, hvordan lage en vellykket forretningsplan, aspekter ved finansiering og hvordan være en god entreprenør/leder. Forutsetninger: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: The Portable MBA in Entrepreneurship, 3. edition, Bygrave

13 Formidlingsteknikk Engelsk tittel: Formidlingsteknikk Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha lært hvordan de på en god måte kan formidle og få fram sitt budskap både skriftlig og muntlig. Kurset skal bidra til å bedre deltakerens evne til å kommunisere og gjøre seg forstått i mange sammenhenger. Bruk av språket, ulike typer skriftlige dokumenter, hvordan snakke i en forsamling, hvordan skrive en god artikkel eller et godt faglig dokument. Grunnleggende presentasjonsteknikker. Forutsetninger: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider. (bl.a. skrive en artikkel) Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Ikke fastsatt

14 Hovedprosjekt Hovedprosjekt Engelsk tittel: Major Assignment Oppgaven skal gi studenten en realistisk øvelse i å løse en oppgave innenfor en gitt tidsramme ute i en bedrift. Gjennom hovedoppgaven skal studentene bli enda mer bevisst de oppgavene som venter en ute i yrkeslivet. Hovedoppgaven skal gi innsikt i - og gjøre bruk av - ny/moderne teknologi, og være relevant for hovedtemaene i studiet. Det er utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av hovedprosjektet. Disse retningslinjene beskriver krav til rapportering og innlevering underveis og til slutt. Det er også laget retningslinjer for hva det skal tas hensyn til ved vurderingen. Frist for å velge oppgave er 1.desember. Følg med på meldinger fra AITeL. Forutsetninger: Faget tas nærmest mulig slutten av studiet, slik at man er ferdig med flest mulig av de øvrige fag. Faget kjøres bare i vårsemesteret Innleveringer: Prosjektarbeid med rapporter Vurdering: Evaluering av både arbeidet underveis og sluttproduktet. Individuelle karakterer kan gis om flere arbeider i gruppe. Hjelpemidler: Litteratur: Avhengig av oppgave

15 Informasjonsforvaltning Engelsk tittel: Informasjonsforvaltning En student som har gjennomført dette faget skal vite hvorfor informasjonssikkerhet er viktig for en bedrift og hva bedriften må gjøre for å bestemme sine konkrete behov på dette området. Videre skal han vite hvordan bedriften må gå frem for å innføre og kontinuerlig forbedre et styringssystem for informasjonssikkerheten. Styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), Standardene NS-ISO 17799, BS 7799, ISO Personopplysningsloven, gapanalyser, risikoanalyser. Organisering av sikkerhetsarbeidet, opplæring i sikkerhetsspørsmål. Sikkerhetspolitikk og prosedyrer. Revisjoner. Sertifisering. Sikkerhetsspørsmål i forbindelse med systemutvikling og forvaltning. Forutsetninger: Fagene i førsteårskurs Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Litteratur: Håndbok i datasikkerhet. Torgeir Daler et. al. Tapir Akademiske forlag. Diverse nettsteder og referanser

16 Internett og sikkerhet Internett og sikkerhet Engelsk tittel: Internet Security. Kurset omhandler ulike sikkerhetsaspekter ved bruk av Internett. Faget legger hovedvekt på brukersiden (klientsiden), men omhandler også sikkerhet i forbindelse med drift av informasjonstjenester og sikkerhetsproblematikk knyttet til handel på Internett. Sikkerhet på arbeidsstasjoner, Sikkerhet på lokale nettverk, WEB brukersikkerhet: feil i nettlesere, java og javascript, ActiveX, plug-ins og hjelpeapplikasjoner, Kryptering, Digitale sertifikater, Webserver sikkerhet, Handel på Internett, Brannmurer, Sikkerhetsstrategier, Hva gjør man etter et innbrudd. Forutsetninger: Publisering på Internett. Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Simson Garfinkel "WEB SECURITY, PRIVACY AND COMMERCE", O'Reilly

17 IT, miljø og samfunn IT, miljø og samfunn Engelsk tittel: IT, environment and society Faget diskuteres etiske og juridiske problemstillinger i forbindelse med IT og samfunn. Faget gir kunnskap om hvordan vi best mulig kan ta vare på vår helse, vårt miljø og vår sikkerhet. Mennesket og informasjonsteknologi. Det digitale samfunn (IT kontra samfunn, bedrift, offentlig tjeneste, helse, utdanning og forskning). Etiske spørsmål i forbindelse med IT kontra individ, arbeidsliv, og samfunn Beskyttelse av åndsverk. Forutsetninger: IT-introduksjon Innleveringer: 3 obligatoriske øvingsarbeider og en rapport Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen og vurdering av rapport. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Bestemmes senere

18 IT-introduksjon IT-introduksjon Engelsk tittel: Introduction to Information Technology Etter gjennomføring av dette faget vil du ha en bedre forståelse av verktøy, metoder og maskinvare. Videre vil du stå bedre rustet til å vurdere både de positive og negative konsekvensene av IT. Jus, etikk, personvern, informasjonssikkerhet. Operativsystemene Windows og Linux. Datamaskinens oppbygging og virkemåte. Effektiv søking på Internett. Nettverk og Internett. Lage websider, rapporter og presentasjoner. Pakking, kryptering, virus. Databaser og programutvikling. Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Leksjoner utarbeidet ved lærestedet

19 Kontorautomasjon Kontorautomasjon Engelsk tittel: Office automation Kurset passer for de som vil lære mer om bruk av makroer i Word og Excel. Det de lærer kan anvendes for å automatisere bruken av Word og Excel og andre Office-produkter med bruk av Visual Basic Applications (VBA) Det grafiske utviklingsmiljøet. Registrere kode automatisk. Objekter og objektsamlinger. Hendelsmodell. Standard dialogbokser. Document, Range og Selection. Objektene Shape og Table. Grafikk- og diagram-objekt i Excel. Lage et enkelt fakturaprogram i Word. Forutsetninger: Programmering i Visual Basic Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt Litteratur: Bertheussen: Word 97 og Excel-makroer

20 Kvalitets og endringsledelse Kvalitets og endringsledelse Engelsk tittel: Quality and change management Hensikten er å gi studentene grunnleggende forståelse av hva som er nødvendig for å oppnå kvalitet, både for en bedrift, for en gruppe og i eget arbeid. Videre legges det vekt på å gi studentene forståelse av at kvalitet ikke er noe som oppnås en gang, men gjennom systematisk arbeid med vekt på målinger og kontinuerlig forbedring. I den sammenheng vektlegges de utfordringer og muligheter som endringsprosesser representerer for bedriftene, og de prinsipper og teknikker som er avgjørende for å lykkes med endringsprosessene. Her utforskes informasjonssystemenes rolle i endringsprosessene. Kvalitetsbegrepet. Strategier for å oppnå kvalitet. Prosesser og prosessforbedringer. Modeller for kvalitetsforbedring (CMM, SPIQ), BPR, ISO 9000: 2000-serien, Målinger og måleteori. Informasjonssystemet som endringsagent. Suksessfaktorer for endringsprosesser, Risikoanalyse, Gapanalyse, SWAT-analyse. Forutsetninger: Det er en fordel å ha gjennomført fagene Administrativ styring og organisasjonsteori og Markedsorientert produktutvikling Innleveringer: Obligatoriske øvingsarbeider hvorav et utvalg teller på karakteren. Minst 75% av de resterende arbeidene må være godkjente for å få ta eksamen. Vurdering: Karakter baseres på utvalgte øvingsarbeider + 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige Litteratur: Tore Berg Hansen, Greta Hjertø: Kvalitet og programvareutvikling + utvalgte artikler

21 Lokale informasjonstjenester Lokale informasjonstjenester Engelsk tittel: Information Services Studenten skal lære om de ulike typer informasjon som eksisterer i en organisasjon og hvordan denne kan håndteres internt i organisasjonen ved bruk av intranett. Intranett er svært sentralt i faget, og det bygges opp rundt dette. Intranettteknologien har kommet med rekordfart de siste årene, og det representerer en effektiv måte for informasjonshåndtering i virksomheter. Faget har (blant annet) følgende emner: - Utviklingen av et intranett - Intranett teknologi (svært overordnet) - hvilken tjeneste passer til hvilken informasjon? - Kommunikasjon og informasjon i virksomhetens informasjonssystem - Sikkerhet i informasjonstjenestene. Forutsetninger: Gode generelle datakunnskaper Innleveringer: Praktisk prosjektarbeid i 3 deler Vurdering: Prosjektarbeidet teller 40% av sluttkarakteren. I tillegg avvikles skriftlig eksamen over 3 timer (ingen hjelpemidler) som teller 60 % Hjelpemidler: Ingen på skriftlig eksamen. Litteratur: Leksjoner utviklet ved lærestedet

22 Markedsorientert produktutvikling og markedsføringsledelse Markedsorientert produktutvikling og markedsføringsledelse Engelsk tittel: Product development and marketing management Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha forståelse av viktige aspekter mellom utvikling av produkter og tilpasning til markeder. Kursdeltakeren vil få kjennskap til generell og teknologisk produktutvikling samt forskjellige markedsaspekter slik som kartlegging av konkurrenter, posisjonering og segmentering i markedet. Produktutviklingsmodeller, konseptutvikling, behovsidentifikasjon, kommersialiseringsstrategier, organisering av produktutviklingsprosessen. Analyse av markedsmuligheter med vekt på etterspørselsforhold, omgivelser og kundens kjøpsatferd, utvikling av markedsstrategier gjennom differensiering og posisjonering av produkter og tjenester. Utvikling av markedsplan. Forutsetninger: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Marketing Management, 11. edition, Kotler

23 Organisasjoners bruk av IT. Organisasjoners bruk av IT Engelsk tittel: Information Systems in the Enterprise Hensikten er å gi studentene grunnleggende forståelse av hvilken rolle informasjonssystemer og moderne IT-teknologi spiller i dagens bedrifter og organisasjoner. Det fokuseres på ulike behov i bedriften og på hvordan behovene kan dekkes av ulike typer informasjonssystemer. Det gis også innføring i hvordan bedriften bør gå frem for å planlegge fremtidig bruk av IT. Bruk av IT på bedriftens ulike nivåer, (ERP-systemer, transaksjonsorienterte systemer, kunnskapssystemer, LIS og MIS-systemer), IT og forretningsprosessene, IT og verdikjeden. Overordnede strategier (herunder outsourcing), utvikling av IT-strategi, IT-planen, verdianalyse og valg av ITprosjekter. Forutsetninger: Det er en fordel å ha gjennomført faget Administrativ styring og organisasjonsteori Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider hvorav utvalgte arbeider teller på karakteren. Minst 75% av de resterende arbeidene må være godkjente for å få ta eksamen. Vurdering: Karakter baseres på utvalgte øvingsarbeider + 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige Litteratur: EUCIP PLAN supplert med artikler

24 Programmering i Java Programmering i Java Engelsk tittel: Programming with Java Gi en oversikt over grunnleggende objektorientert programdesign og Javaprogrammering. Begreper innen objektorientering: klasser og klassehierarki, objekter, innkapsling mm. Java-syntaks: Datatyper, betingelser, valg, løkker, uttrykk. Innlesing og utskrift. Forutsetninger: Faget bør tas etter eller samtidig med IT introduksjon. Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 4 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige hjelpemidler tillatt Litteratur: Else Lervik og Vegard B. Havdal: "Programmering i Java". 3. utgave

25 Programmering i Visual Basic Programmering i Visual Basic Engelsk tittel: Programming in Visual Basic Kurset gir en solid innføring i grunnleggende programmering i Visual Basic og forutsetter ingen tidligere erfaring i programmering. Visual Studio.NET brukes som utviklingsmiljø og kurset blir dermed også en intro til.net. Utviklingsmiljøet.NET, variabler og datatyper, debugging av kode, kontrollstrukturer, layout, matriser/tabeller, funksjoner, filbehandling med direkte og sekvensielle filer, databaser, dynamisk generering av grafikk, webintegrasjon. Forutsetninger: Faget bør tas etter eller samtidig med IT introduksjon. Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Alle skriftlige Litteratur: Bertheussen: Visual Basic.NET i teori og praksis

26 Prosjektrettet systemarbeid Prosjektrettet systemarbeid Engelsk tittel: Management of Computer Related Projects Lære deltakerne hvordan et databehandlingsprosjekt etableres og forankres i en organisasjon, der en tar hensyn til både personalutvikling, organisasjonsutvikling og systemutvikling.det vil bli brukt et samarbeidsverktøy slik at studentene kan arbeide i grupper. Gruppeprosesser. Prinsipper for prosjektarbeid. Prosjektorganisering og oppfølging. Fasene i et systemutviklingsprosjekt - forstudiet, analyse. Brukergrensesnitt. Datamodellering. Kvalitet i systemetableringen. Innføring. Problemanalyse. Kartleggingsteknikker. Spesifikasjon av funksjonalitet og brukergrensesnitt. Innhold i kravspesifikasjonen. Kvalitet. ISO Kvalitetsledelse. Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Underveisvurdering av gruppearbeid og 1 timers individuell eksamen på egen PC Vurdering: 3 timer skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Ingen Litteratur: Leksjoner utarbeidet ved lærestedet

27 Prosjektteknikk Prosjektteknikk Engelsk tittel: Working in Projects Kurset skal gi studentene en innføring i hvordan et gruppearbeid skal fungere gjennom samarbeid og medansvar.kurset gjennomgår hvilke faktorer som er avgjørende for en positiv gjennomføring av et prosjekt. For å få kunnskap om mulighetene for samarbeid over Internett vil et samarbeidsverktøy bli benyttet for gjennomføring av kurset og prosjektoppgaven. Gruppeprosesser. Arbeidskontrakt og konflikthåndtering. Prosjektetablering, problemanalyse og idèbehandling. Prosjektutførelse, kravspesifikasjon og dokumentasjon.prosjektoppgave ut fra en beskrevet case. Rapportskriving. Forutsetninger: Ingen Innleveringer: Obligatorisk øvingsarbeider, 8 av 12 Vurdering: Vurdering av gjennomført kurs, øvinger og prosjektoppgave. Bestått eller ikke bestått. Hjelpemidler: Litteratur: Leksjoner utarbeidet av lærerne

//Høgskolefag i IT på internett

//Høgskolefag i IT på internett //Høgskolefag i IT på internett S t u d e r h j e m m e f r a o g t a e k s a m e n d e r d u b o r Studieåret 2011-2012 NYHETER! digital fotografering HTmL5 microsoft SharePoint Samarbeidsverktøy og deling

Detaljer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer

Studieplan studieår 2012 2013. Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieplan studieår informasjonssystemer HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no Filnavn:

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i IT og informasjonssystemer. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i IT og informasjonssystemer Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no HBV Handelshøyskolen

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring Årsmelding 2008 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Innholdsfortegnelse TISIP

Detaljer

Årsmelding 2014 Forskning Fagskole Flerfaglig samhandling Forlag Nettstudier

Årsmelding 2014 Forskning Fagskole Flerfaglig samhandling Forlag Nettstudier Årsmelding 2014 Forskning Fagskole Flerfaglig samhandling Forlag Nettstudier Fotokunst omslag: Ali Alsam Innholdsfortegnelse TISIP Tema - HiST 2020 og SAKS 3 Styrets beretning 4 Hovedtall for virksomheten

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Introduksjon til webdesign

Introduksjon til webdesign Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til webdesign Anette Wrålsen februar 2012 Bidragsytere Stein Meisingseth og Hågen Landsem Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014

Navn. Bachelor IT Spillprogrammering 2013 2014 IT Spillprogrammering 2013 2014 Innhold Dataspillbransjen har blitt en stor, internasjonal industri. Blant de best utdannede ansatte er programmererne. Disse har likevel sjelden en skreddersydd utdannelse

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer