Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved"

Transkript

1 10/10/41. bygartneren i Ber gen. Vår forening - som består av Ber gens- bor ere, f øtt i Sandviken og interesseret for denne vår bydels trivsel - till ater s ig herved å h nler'e hr. bygartnerens opmerksomhet på føl.ende t o punkter : l. "Lahn's tre". Ved dette vn f orstår enhver Sandviksbeboer d~n vakre hest.ekast.enj en som i en årrekke h r stått mi dt i ga t en på Sand v~k storvet. Treet er den siste r est aven privat hage som i sin t id blev innkj øpt av Bergens kommune f or å utlegges som gate. Lærer Chr. Lahn kj øpte i gjen dette treet av kommunen og l ot sette ap en benk omkring treet. D ~nne benken, som senere er fjernet av hensyn til trafikken, var meget populær i sin tid, og ennu er treet hø it s kattet av a l le de omboende. ~ort før sin død tok Chr. Lahn det l øf t e av meilemmene av vår fore ing a t de skul de verne om treet. Ved de gjentagne gravninger i gaten på Sandvi ks t or vet er treet stadig blitt sve~cet. Dessuten er røttene sannsynligvis blitt kvalt ved t t j æremakadambelegget er l agt helt i nn til s ta~men. Efter å ha skrantet i etpar år er treet nu definitivt dødt og det spørs,ål v i l reise sig hvad det videre s kal gjøres. Foreningen till eter sig å rette en inntrengende hensti lling til hr. bygartneren om at det må bli plantet et nytt t r e - o helst en ny hest e kastanj e - istedenfor det som er gått ut. For det første taler estetiske grunder herfor, uten et tre på dette sted vil pla ssen helt miste sin karakter. For det annet t aler for oss pietetsgrunder like sterkt, i det vi på denne måten vil ha et synliff minne om en l rer s om har betydd me et f or den nu levende generasjon 1 Sandviken. Vi kan i k e tenke oss at ti' f i kkhensyn skulde gjøre det ønske l ie å f j er ne treet; tvertimot vil det tjene 's om traf ikkdeler. Det er naturligvil 1 o ~ f or s ig intet i veien for å f l ytt e treet etpar m til den ene el l er anne side f or å få en trafikkmessig gunstigere plasering. Hvor l edes den rent eiendomsmessige side av s aken stiller sig, nt da det gamle tre er dødt, er oss ubekjendt men vi går ut fra at det ikke av denne r gund vil være noe iveien for' p i ant e t nytt tre. Ingen av hr. Lahns arvi nger bor i Bergen, oe de h I' s i kker t ingen interer- ser på dette punkt. 2. Pl antningen i s ni r pe n mellem Ur en og Amalie Skrams vei. Dp.nne har allt id vært mislykket, og kommer aldr i å bli annet, i det g.esst orven slites ap av skreiebak :er om vinteren og ti' kk om som1eren. Vi Ulldter os s A henstille til hr. bygartneren å overveie om ikke pl.as s en heller bør utle. ges som lekeplas s for sm' barn, hvortil den fore ~ ommer oss å vær e vel s å godt egnet. Deteer dessuten al'.erede nu man el på slik l ekeplass og mindre vil det bli eftersom beby.vel s en s krider f r em. bødi st Knut ætri, p.t. f ormann.

2 I "' J.nr. a73/!j.l. OA/S Ang. Il Lahn,s tre Il på Sandvikstorvet m.v. Skriv fra Sandviksgutt nea Forenin~ av lo/lo-!j.i. Ad. l. Ad. 2. S nd a herr rådmannen f or 2. vdel i ng. Tr e t som står på Sandviks t or v t er gå tt ut i sommer etter å ha blitt svakere et t rhv rt i fl rår. Treet har sat t t særpreg på.torvet og har i høy grad bidr att t i l at sted t har sin eg n karakt r ist lske charme. Nu når treet fall r vekk vil torvet bl i Ødt og kjed l i g i forhold til tidligere. Tr et har vi s t nok v.ært en torn i Øy t på mang kjørend men det kan ikke sies å være dårlig pins rt som traf ikkdeler. Det vil antagel ig bli gunstig resultat av en ny~ pl nttn om det l gges r lst rundt stammen. Rist.n må være kjørestrek. For ningen foreslår at d et pl ntes en ny kastanje. D t skal en fraråde. I stedet bør plan t es l i nd, ( Tilla parvifol ia ), som ser ut til å t åle de uguns t i e forhold edre enn stan Je. Par v snet anbefaler t det nyplant s n l ind på Sandvikst o vet, ventuel t litt f or ry k t hv i det er ønskelig a v h nsyn til t r afikken. Den døde ka s t an je bør fjernes snar s t. Omkostningene med dett og nyplanti ng vil ndr a ~ i l ca. kr.!j.oo, ~ Denn lille tr kanten hører til de tilf eldi ge grønn nlegg Bom p. g. a. beli nh t og lite are l er vans el i g å f å no r l ig ut av. Slike flekker vil al t i d krev uforholdsm ssig vedlikehold. Anl.gget bl satt istand 1920 o er fra tid t il nnen itt en generaloppussing. Bu skpl ntingen er tild Is gått ut, og

3 det er rikti so a nført t anl ~ t lider und r uforstandig t r åkk. Men direkt mi l ykke t r vi uenige i at an! g get er. Bu kpl antinger vil ved passende l i ~i gh et bli ertatt t med busk r av sl i k art at barn ikke gir seg i ka st m d dem. På gr unn av ar eal te minimal størr I s og bel iggenhet mo t 2 k j ør egat er, o foreningen f or sla g o å opparbeide l ekepla s s bestemt frarådes. B rg n Parkve n den 17. oktob er Olav Asoesæter. (sig~.) Ulv en. (sign.) H~rald

4 PAR KVES N E T J.l1r.4~/42. GA/SM. Til Sandviksguttene s Foreni ng v/ her r dr. Knut Fægri, Bergen. Ang. I' Le.hns tre Il på Sandvikstorvet m.v. Deres skri v av lo/lo Saken har vært til behandling i de f or skj el l ige instanser etter nt parkvesnet hadde anbefalt planting e.v nytt tre, eventuelt noe forrykket av hensyn til trafikken. Bygningssjefen har foreslått en plasering som ve dlagt e pl an vi s er. Denne plass kan parkvesnet i kke innvende noe i mot. Til orientering legges ved avskrif t a v vår påtegning til hr. rådmannen for 2. avdeling. OrdfØreren har 31/12-41 gjort vedtak om at treet skal pla n tes som bygningssjefen har foreslått. Dette til underretning. Vedlagte plan bes sendt i retur hit snarest. Bergens Parkvesen den 14. januar Uw

5 Deres Jnr.48/42. d n 17.jan r Hr. Qyg rtn ren i Bergen. Herved erkjenn s med takk mottagel s en av Deres skrivelse v l4.d.m. med bilag. Planen r eturneres ved1agt,dessverre et p r dager forsinket,da skriveis n først kom meg i hende igårsftss. A pkt.l. hns tre. Det gleder oss m get at m n h r funnet å kunne bibeholde tradisjonen med et solitærtre på Sandvikstorvet, og det er selvsagt intet i vei n fra vår sid at ma n velger et treslag om egner seg bedre enn den tidligere h stekast nje.d ot finner vi å måtte uttale vår beklagelse over den nye piss ring, som helt vil ødelegge tradisjonen om treet. Noe ll hns tr "kan ne ppe det nye bli, Nå må det innrømm s t n plasering på det nåværende sted neppe lar seg gjennomføre under heneynt gen til den nye regulert.~ v flvveh vnen. Spørsmålet er bare om ikke dennes gjennomførelae er så fjern at man også burde overveie en for l øbig bepl3ntning under h nsyntagen til d eksisterende gat el øp. Vi tillater oss å framsette denn tanke til overveielse. Av pkt.2. Uten å ville diskutere nærmere i hv lken grad pl ant ni ng en mellom Ur en og malie Sehra s v i kan sies å være helt Iler delvi mlslykket.vl~i få lov å gjent vårt forsl g om at pla s n blir utnyttet til lekeplass for m barn,hvorved vi i vår skriv Ise mente barn i alderen l 4 år.vi kan ikk innse t den o talte beliggenhet mello trafikerte gater p noen måte skulle være til hinder, tvertimot er det nettopp grunn til å skaffe en liten fr det plass for smårollingen og dere barnevogner. Omr d tvil i kkert vise seg like hen iktsmessig so m grøntanlegget på ut iden av Sandvik veien mellom brandst sjonen og Rothaugen, hvor måungen og deres b rnepik r har det storartet,m n hvor d og b rn vogn n ganske visst hemmer fort ugstraffikk n n god d 1. Denne siste gene vil sikkert kunne undgåes ved e~vent.innrettning av det he~mtalte omrad til lekeplass,eli r om m n h Iler vil: bruk park. rbødigst Knut - Fægri. p.t formann.

6

7

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987 SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27 SEPTEMBER 1987 Siste visitas : januar 1973 ved biskop Kaa re Støylen I Myk l a nd 2 å r før, som da hørte til Birkenes, men

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch.

Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch. Billeder fra bolignøden i Kristiania. Av boliginspektrice frk. Nanna Broch. Det er ikke gammelt med kvinnelige assistenter i boligtilsynet. Det var i februar og mars 1919 at 4 kvinner blev ansatt. Tilsynet

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN Side 9-13: Jeg har [ ] levd alene uten noen som jeg kunne snakke virkelig med, like til en dag for seks år siden, da jeg fikk maskinskade i ørkenen Sahara. Det

Detaljer

To land. To kulturer.

To land. To kulturer. DEBATT NILS CHRISTIE & EVY FRANTZSEN To land. To kulturer. Vi tror ikke det er fullkomment, alt som skjer i Danmark på narkotikapolitikkens område. Men kanskje kunne det i et skrift som dette være OK å

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

Kontroll over kvernetanker og vedvarende grubling

Kontroll over kvernetanker og vedvarende grubling Kontroll over kvernetanker og vedvarende grubling Torkil Berge og Arne Repål 1 Å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative «kvernetanker» som kvikksand

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Sats: HS-Repro A/S Trykk og innbinding: Tlaciarne BB s.r.o., Slovakia 2012 Papir: 90 g Ensolux Cream (1,6) ISBN 978-82-05-42140-0 www.gyldendal.no

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt Et barn blir født Ann Helene Bolstad Skjelbred Fra historie og tradisjon til opplevelse I artikkelen Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde har jeg pekt på en rekke generelle utviklingstrekk

Detaljer

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland

I arbeidets verden. - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester. av Øyvind Egeland I arbeidets verden - om enkeltindivid og samfunn i Per Pettersons Ut og stjæle hester av Øyvind Egeland Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap 2006 høst UiO 1 2 Innhold Arbeidet en begynnelse Språk

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer