Analyse av betalingsløsninger ved elektronisk handel sett i et nordisk perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av betalingsløsninger ved elektronisk handel sett i et nordisk perspektiv"

Transkript

1 Analyse av betalingsløsninger ved elektronisk handel sett i et nordisk perspektiv

2

3 Analyse av betalingsløsninger ved elektronisk handel sett i et nordisk perspektiv TemaNord 2003:554

4 Analyse av betalingsløsninger ved elektronisk handel sett i et nordisk perspektiv TemaNord 2003:554 Nordisk Ministerråd, København 2003 ISBN ISSN Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 1000 Papir: Miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Sælges gennem Nordisk Ministerråds agenter, se listen på sidste side. Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K DK-1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Telefax (+45) Telefax (+45) Hjemmeside: Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk Råds sessioner, viderefører rådets rekommandationer, rapporterer til Nordisk Råd om samarbejdets resultater og leder arbejdet inden for de forskellige emneområder. Samarbejdet koordineres af samarbejdsministrene, der er udpeget af det enkelte lands regering. Ministerrådet træder sammen i forskellige sammensætninger - afhængigt af hvilke spørgsmål, der skal behandles. Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem de folkevalgte forsamlinger og regeringer i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland indtrådte i Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks Riges og Finlands delegationer. Rådet består af 87 medlemmer. Nordisk Råd er initiativtagende og rådgivende og har kontrollerende opgaver i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, præsidiet og udvalgene.

5 Tittel: Analyse av betalingsløsninger ved elektronisk handel sett i et nordisk perspektiv Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer: Betalingsløsninger i Norden P02011 Versjonsnr: Utgivelsesdato: Vår referanse: TMT kb Eventuelle endringer fra forrige versjon: Dokumentansvarlig : Gjennomgått av: Godkjent av: Navn: Dato: Initialer: Karin Gade-Lundlie Navn: Dato: Initialer: Øyvind Sørgjerd Navn: Dato: Initialer: Dag Fredrik Bjørnland Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 2 av 67

6 Teleplan har ved utarbeidelse av rapporten gått ut fra at all klient informasjon og offentlig informasjon er riktig og komplett, og har ikke etterprøvd slik informasjon. Teleplan kan ikke garantere for riktigheten av klient informasjon og/eller offentlig informasjon. Teleplan tar ikke på seg ansvaret for eventuelle direkte tap eller følgetap som et resultat av feil i rapporten som bygger på feil i klient informasjon og/eller offentlig informasjon, verken overfor klienten eller eventuell tredjepart. Teleplan har utført analysen samvittighetsfullt basert på realiteten av situasjonen slik den fortoner seg for Teleplan basert på klient informasjon og tilgjengelig offentlig informasjon på rapporttidspunktet, og har så langt det er mulig bestrebet å sikre at rapporten tydeliggjør de relevante emner under omfang av arbeidet. Alle estimater, antagelser og meninger om fremtidig utvikling eller liknende utsagn som reflekterer annet enn historiske fakta (heretter kalt fremtidsrettede utsagn ) i rapporten vil reflektere Teleplans syn ved rapporttidspunktet. Etter rapporttidspunktet vil slike syn kunne endres uten forutgående varsel. Klienten er herved informert om at alle fremtidsrettede utsagn i rapporten vil involvere et antall usikkerheter og risikoer angående faktorer som av natur er usikre, og at fremtidig utvikling vil kunne divergere fra forutsigelsene i rapporten. Teleplan kan ikke garantere riktigheten av fremtidsrettede utsagn. Teleplan tar ikke på seg ansvaret for eventuelle direkte tap eller følgetap som et resultat av feil i rapporten som bygger på fremtidsrettede utsagn, verken overfor klienten eller eventuell tredjepart. Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 3 av 67

7 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 6 SUMMARY... 8 YHTEENVETO INNLEDNING BAKGRUNN MÅLSETTING, MANDAT OG AVGRENSNING OPPBYGGINGEN AV RAPPORTEN METODIKK DATAGRUNNLAG DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER ELEKTRONISK HANDEL ELEKTRONISKE MARKEDSPLASSER ELEKTRONISKE BETALINGSLØSNINGER DIGITALE SIGNATURER MIKROBETALINGER ELEKTRONISKE BETALINGSLØSNINGER SITUASJONSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AV ELEKTRONISKE BETALINGSSYSTEMER ROLLEBESKRIVELSE VED ELEKTRONISK BETALING ANVENDELSE AV ELEKTRONISKE BETALINGSLØSNINGER KVALIFISERING AV STATISTISK GRUNNLAG BETALINGSFORMER VED E-HANDEL MARKEDSSTATUS FOR ELEKTRONISKE BETALINGSLØSNINGER GENERELLE TREKK INTERNETT BETALINGSLØSNINGER Internett betaling fra bankkonto Kundekontobaserte tjenester Internett betaling via e-penger Internett betaling via kreditt- og debetkort MOBILE BETALINGSLØSNINGER Mobiltelefon som betalingsterminal Tjenester basert på kundekonto Kjøp over telefonregningen Utvikling av mobile håndsett BETALINGSLØSNINGER SÆRSKILT FOR B2B EDIFACT Kredittkort Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 4 av 67

8 6 FORUTSETNINGER FOR UTBREDELSE OG FREMTIDSUTSIKTER FORUTSETNINGER FOR UTBREDELSE FREMTIDSUTSIKTER HINDRINGER OG TILTAK OVERORDNET MODELL FOR STRUKTURERING AV HINDRINGER EKSTERNE BARRIERER, TILTAK OG KOMMENTARER Øvrige eksterne barrierer identifisert INDRE HINDRINGER, TILTAK OG KOMMENTARER Utfyllende kommentarer og øvrige punkter RELASJONSBARRIERER, TILTAK OG KOMMENTARER Utfyllende kommentarer BARRIERER HOS SLUTTBRUKER Utfyllende kommentarer og øvrige punkter RANGERING AV HINDRINGER OPPSUMMERING AV HINDRINGER STATENS ROLLE INNLEDNING STATEN SOM STORKUNDE LEVERANDØR AV VARER OG TJENESTER (TJENESTETILBYDER) STATEN SOM REGULATØR Moms og toll og avgifter Fast internett: Bredbånd og prissetting Mobilt internett (m-handel) INTERNASJONALT GRENSESNITT, SAMARBEID OG INTERNASJONAL KOORDINERING Europeisk versus nordisk versus nasjonal dimensjon Felles valuta Nasjonale betalingsregimer EU reglene om hvitvasking Nordisk samarbeid innen forbrukerspørsmål PÅDRIVER FOR NÆRINGSUTVIKLING Ketchup-effekten For lite fokus på handelsløsninger Manglende koordinering KONKLUSJONER TILLEGGSKOMMENTAR FORSLAG TIL STATLIGE ROLLER OG AKTIVITETER ANBEFALING FOR VIDERE ARBEID VEDLEGG A STATISTIKK VEDLEGG B BEGREPSAVKLARING VEDLEGG C INTERVJUGUIDE Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 5 av 67

9 Sammendrag Det erkjennes at forventningene til elektronisk handel har vært høyere enn hva den faktiske utviklingen har vært. Oppdragsgiver Nærings- og konsumentsektorens ad hoc arbeidsgruppe for elektronisk handel og IT spørsmål antar at en av årsakene til at e-handel ikke har fått større utbredelse, kan være at elektroniske betalinger ennå ikke har tatt av. Derfor ønsker de å få undersøkt bruken og hindringene mot elektroniske betalinger, samt motta anbefalinger til tiltak. Rapporten skal bistå N og K IT gruppens arbeid med å gi innspill og anbefalinger overfor Det Nordiske Ministerråd. Rapporten har fokus på å etablere en forståelse av hvordan betalingsløsninger ved e-handel fungerer, gi en analyse av situasjonen samt anbefale tiltak for å øke bruken. Prosjektets målsetting har vært todelt: - Kartlegge status for elektroniske betalingsløsninger ved e-handel, både for B2B og B2C, fast og mobilt internett, og vurdere fremtidstendenser. - Identifisere hindringer for utbredelse av elektroniske betalingsløsninger og anbefale tiltak inkludert statens rolle. Begrepene digitale signaturer og mikrobetaling er relaterte begrep som vil bli behandlet i rapporten. Arbeidet er gjennomført på basis av primærdata via ekspertintervju samt sekundærdata fra offentlig tilgjengelig statistikk. Prosjektet har tatt et nordisk makro perspektiv. Teleplan benytter EUs definisjon på e-handel: E-handel omfatter kjøps- og salgstransaksjoner på internett, og det sentrale i denne handelen er samhandlingsprosessene. Et sentralt poeng fra utviklingen av elektronisk handel over internett og mobil, er sammenhengen mellom kontroll med betalingsløsningen og andel av verdiskapningen. Mobil handel preges av å være i tidlig utviklingsfase, med begrenset tjenestetilbud og omfang. Telekomoperatørene har vært tidlig ute med å åpne sin infrastruktur for viderefakturering. Lave marginer til innholdsleverandørene kan bremse videre utbredelse av fakturerbart innhold via mobil handel. EDI og purchasing card er mest benyttet ved e-handelsbetaling i Norden når det gjelder bedriftsmarkedet. Det nordiske konsumentmarkedet er på ingen måte så ensartet, når det gjelder elektroniske betalingsløsninger: I Danmark dominerer debetkortet Dankort, mens kredittkort og mikrobetalinger brukes i liten grad. I Finland er nettbankløsninger mest utbredt, mens debet- og kredittkort brukes bare i moderat grad. På Island er kredittkort det mest utbredte betalingsmiddel og mer enn 85 % av innkjøp over internett ble betalt med kredittkort. Faktura og postoppkrav sammen med debet kort utgjør den viktigste betalingsmåten ved e- handel i Norge. I Sverige er kredittkort som på Island mest utbredt, samtidig som nettbankløsninger er i ferd med å vokse frem. Norden ligger langt fremme når det gjelder fokus på sikkerhet. Bank- og telekomaktører har både hver for seg og i samarbeid arbeidet for at elektroniske betalingsløsninger skal oppleves som sikre. Det at adopsjonen av eksempelvis nettbank er høyest i verden i Norden, kan forstås som et resultat av at nordiske brukere opplever løsningene som sikre. På både bank- og telesiden arbeides det intenst med å ta neste skritt i forhold til sikkerhet: digitale signaturer. De sentrale driverne i utviklingen av elektronisk handel har vært tilbudet og etterspørselen etter spill/gambling, voksenunderholdning og banktjenester. I tillegg har kjøp og salg av musikk, Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 6 av 67

10 reiser, datautstyr og bøker vært med å drive markedsutviklingen. Aktørene forventer at disse områdene også vil være de sentrale driverne fremover. For utbredelse av elektroniske betalingsløsninger er drivere først og fremst tillit til nettbankløsningene. På leverandørsiden fremheves det at terminal- og systemsiden er sentral som driver, mens på telekom og innholdssiden er betalingsløsninger tilknyttet mobiltelefonen viktige drivere. Hovedkonklusjon i rapporten er at staten som markedsaktør ikke utnytter sin posisjon for påvirkning og endring av etablerte samhandlingsmåter innen elektroniske betalingsløsninger. Så følger kommentarer på at selve handelsløsningene ikke er gode nok. Med dette menes både at det eksisterer tekniske og sikkerhetsmessige hindringer og at effektivitet og brukervennlighet i løsningene ikke er gode nok. Videre er barrierer hos sluttkunder sentral, som mangler kompetanse og incitament for å anvende elektroniske betalingsløsninger ved e-handel. Forslag til tiltak er hovedsakelig delt inn etter statens ulike roller og fokuserer på at staten må gripe alle disse mulighetene for å stimulere, styre og bearbeide adferd i både konsument og bedriftsmarkedet. Anbefalinger for videre arbeid for N og K IT gruppen, er å gjennomføre kvantitativ undersøkelse spesifikt til de prioriterte hindringene med fokus på effekt. For å bringe klarhet i utbredelsen av betalingsmåter ved e-handel bør det også utarbeides offentlig tilgjengelig statistikk som belyser detaljer om anvendelsen og utvikling. I tillegg foreslås strategisk undersøkelse overfor EU/EØS på hvordan de nordiske land best mulig kan posisjonerer seg i forhold til EUs arbeid innen elektroniske betalingsløsninger. Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 7 av 67

11 Summary It is recognised that the expectations for electronic commerce have been greater than what actual development has delivered. The Business and Consumer Sector s Ad Hoc Working Group for Electronic Commerce and IT Questions, assumes that one of the reasons for e-commerce not gaining more ground may be that electronic payments have not yet taken off. That is why it wishes to have the use of and obstacles to electronic payments investigated, and to receive recommendations for action. The report is intended to assist the B&C IT Group in its work to provide the Nordic Council of Ministers with ideas and recommendations. The report focuses on creating an understanding of how payment solutions for e-commerce function, providing an analysis of the situation and recommending measures to increase use. The project objective is twofold: - To survey the status of electronic payment solutions in e-commerce for B2B and B2C plus fixed and mobile Internet, and to assess future trends. - To identify obstacles to the spread of electronic payment solutions and recommend measures, including the role of the state. The terms digital signatures and micropayments refer to related concepts that will be dealt with in the report. The work was based on primary data from expert interviews and secondary data from publicly available statistics. The project had a Nordic macro perspective. Teleplan uses the EU s definition of e-commerce: E-commerce consists of buying and selling transactions on the Internet, and the key elements in such commerce are the trading processes. A central point in the development of electronic commerce over the Internet and mobile systems is the link between control of payment solutions and share of value creation. Mobile commerce bears the mark of being at an early stage of development with a limited range of services and scope. The telecom operators were quick to open up their infrastructure for rebilling. Low margins for content suppliers may put a further brake on the spread of billable content via mobile commerce. EDI and purchasing cards are most widely used for e-commerce payments in the Nordic region when it comes to the business market. The Nordic consumer market is by no means as uniform as far as electronic payment solutions are concerned: in Denmark the Dankort debit card predominates, while credit cards and micropayments are only used to a small extent. In Finland Internet banking solutions are most common, while debit and credit cards are used to only a moderate extent. In Iceland credit cards are the most common means of payment, with more than 85% of Internet purchases being paid for by credit card. Invoices and C.O.D. plus debit cards are the most important means of payment for e-commerce in Norway. In Sweden, as in Iceland, credit cards are most popular, while Internet banking solutions are growing. The Nordic region is well out in front when it comes to focusing on security. Banking and telecom players have been working separately and together to ensure that electronic payment solutions are perceived as secure. The fact that Internet banking has been adopted more widely in the Nordic region than anywhere else in the world can be seen as a result of Nordic users perceiving the solutions as secure. Intensive work is being done in both banking and telecoms on taking the next step with regard to security: digital signatures. Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 8 av 67

12 The key driving forces in the development of electronic commerce have been the supply of and demand for games/gambling, adult entertainment and banking services. The buying and selling of music, travel, computer equipment and books have also helped to drive market development. The market players expect these areas to remain the key driving forces in future too. As far as the spread of electronic payment solutions is concerned, the principal driving force is confidence in Internet banking solutions. From the supplier point of view the terminal and system side is a key driving force, while from the telecom and content point of view payment solutions linked to the mobile phone are important driving forces. The main conclusion of the report that, in its capacity as a market player, the state is not exploiting its position to influence and change established trading methods within electronic payment solutions. This is followed by comments to the effect that the trading solutions themselves are not good enough, meaning that there are technical and security-related obstacles and that the solutions are not efficient and user-friendly enough. The barriers hampering endcustomers are also important, with them lacking the skill and incentive to use electronic payment solutions for e-commerce. The proposed measures are largely divided according to the various roles of the state and focus on the state having to seize all these opportunities to stimulate, guide and influence behaviour in both the consumer and business markets. Recommendations for further work by the B&C IT Group include carrying out a quantitative study specific to the prioritised obstacles with the emphasis on effect. In order to bring clarity to the spread of means of payment in e-commerce, publicly available statistics that throw light on the details of use and development should also be prepared. The report also proposes a strategic study vis-à-vis the EU/EEA regarding how the Nordic countries can best position themselves in relation to the EU s work on electronic payment solutions. Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 9 av 67

13 Yhteenveto Tutkimusten perusteella on tunnustettava, että odotukset sähköisestä kaupankäynnistä ovat olleet korkeammat kuin toteutunut kehitys. Toimeksiantaja, Nærings- og konsumentsektorens ad hoc arbeidsgruppe for elektronisk handel og IT spørsmål (Elinkeino- ja kuluttajasektorin sähköisen kaupankäynnin ja ITkysymysten ad hoc -työryhmä) olettaa, että yksi syistä siihen, ettei verkkokauppa ole yleistynyt enemmän, voi olla, että sähköiset maksuratkaisut eivät ole ottaneet tuulta purjeisiin. Siksi työryhmä haluaa tutkia sähköisen kaupankäynnin käyttöä ja sen esteitä ja odottaa suosituksia toimenpiteiksi. Raportin tarkoituksena on auttaa N- ja K IT-ryhmien työtä, kun nämä tekevät suosituksensa Pohjoismaiselle ministerineuvostolle. Raportin tavoitteena on kartoittaa, kuinka verkkokaupan maksuratkaisut toimivat, analysoida nykytilanne ja antaa suosituksia toimenpiteiksi käytön lisäämiseksi. Projektin tavoite oli kaksitahoinen: - Kartoittaa verkkokaupan sähköiset maksuratkaisut, sekä B2B:tä että B2C:tä ajatellen, kiinteä ja langaton Internet, sekä arvioida tulevaisuuden trendejä. - Identifioida sähköisten maksuratkaisujen laajentumisen esteitä ja suosittaa toimenpiteitä mukaan lukien valtion rooli. Käsitteet digitaalinen allekirjoitus ja mikromaksut ovat tähän liittyviä käsitteitä, joita käsitellään tässä raportissa. Työ on suoritettu ensisijaisesti haastattelemalla alan asiantuntijoita ja toissijaisesti tukeutumalla julkisiin tilastoihin. Projektilla on ollut pohjoismainen makroperspektiivi. Teleplan käyttää EU:n verkkokaupan määrittelyä: Sähköinen kaupankäynti eli verkkokauppa tarkoittaa Internetin välityksellä tapahtuvaa sähköistä asiointia (myynti/ostot), ja tässä kaupankäynnissä keskeisellä sijalla ovat yhteistoimintaprosessit. Keskeinen tekijä Internetin ja langattoman sähköisen kaupankäynnin kehityksessä on maksuratkaisujen valvonnan ja arvonluonnin osuuden yhteys. Langaton sähköinen kaupankäynti on vielä alkuvaiheessa, mikä merkitsee rajoitettua palveluvalikoimaa ja - laajuutta. Tietoliikenneoperaattorit ovat jo hyvissä ajoin avanneet infrastruktuurin mahdollistaakseen edelleenlaskutuksen. Sisällöntuottajien pienet voittomarginaalit voivat jarruttaa langattoman sähköisen kaupankäynnin laskutettavan sisällön laajenemista nykyiseltä tasoltaan. EDI ja purchasing card ovat yleisimmin käytetyt maksutavat Pohjoismaiden sähköisessä kaupankäynnissä yritysmarkkinoilla. Pohjoismaiden kuluttajamarkkinat eivät missään suhteessa ole yhtenäiset mitä tulee sähköisiin maksuratkaisuiltaan: Tanskassa dominoi veloituskortti Dankort, kun taas luottokorttia ja mikromaksuja käytetään vain vähän. Suomessa verkkopankkiratkaisut ovat levinneet laajimmalle, mutta veloitus- ja luottokortteja käytetään vain rajoitetussa määrin. Islannissa luottokortti on yleisin maksuväline, ja yli 85 % Internetostoista maksettiin luottokortilla. Norjassa taas lasku ja postiennakko yhdessä veloitus- ja luottokortin kanssa ovat tärkein maksutapa sähköisessä kaupankäynnissä. Ruotsissa luottokortti on kuten Islannissa yleisin maksutapa samalla kun verkkopankkiratkaisut ovat yleistymään päin. Pohjoismaissa kehitys on jo pitkällä mitä tulee tietoturvallisuuteen. Pankit ja teleliikenneoperaattorit ovat kukin erikseen ja yhdessä työskennelleet turvalliseksi koettujen sähköisten maksuratkaisujen kehittämiseksi. Se, että esimerkiksi verkkopankkien käyttö on levinnyt laajimmalle juuri Pohjoismaissa, voidaan ymmärtää tulokseksi siitä, että pohjoismaiset Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 10 av 67

14 käyttäjät kokevat ratkaisut turvallisiksi. Sekä pankit että teleliikenneoperaattorit työskentelevät nyt intensiivisesti voidakseen ottaa seuraavan askeleen tietoturvallisuuden alalla: digitaalisen allekirjoituksen. Sähköisen kaupankäynnin kehittämisen keskeisiä tekijöitä ovat olleet peli/uhkapelin, aikuisten viihdetarjonnan ja pankkipalvelujen tarjonta ja kysyntä. Lisäksi musiikin, matkojen, tietokoneiden ja niiden varusteiden sekä kirjojen myynti on vauhdittanut markkinoiden kehitystä. Alan yritykset odottavat näiden tuotteiden/palveluiden pysyvän keskeisellä sijalla myös tulevaisuudessa. Sähköisten maksuratkaisujen yleistyminen tulevaisuudessa riippuu ennen kaikkea luottamuksesta verkkopankkiratkaisuihin. Tavaroiden ja palvelujen toimittajien taholta korostetaan edelleen, että keskeinen tekijä on terminaali- ja järjestelmäpuoli, kun taas teleliikenneoperaattorit ja sisällöntuottajat pitävät matkaviestimiin liittyviä maksuratkaisuja tärkeänä. Raportin pääyhteenveto on, että valtio markkinoiden yhtenä tekijänä ei hyödynnä asemaansa vaikuttaakseen ja muuttaakseen olemassa olevaa yhteistyötä sähköisten maksuratkaisujen alalla. Lisäksi raportissa kommentoidaan sitä, että itse kaupankäyntiratkaisut eivät ole riittävän hyviä. Tällä tarkoitetaan, että teknisiä ja tietoturvallisuusesteitä ei vielä ole poistettu ja että ratkaisujen tehokkuus ja käyttäjäystävällisyys eivät ole riittävän hyviä. Lisäksi loppuasiakkaan esteet ovat keskeisellä sijalla, sillä kuluttajilla ei ole sähköisen kaupankäynnin maksuratkaisujen asiantuntemusta eikä riittävästi kannusteita niiden käyttämiseksi. Ehdotukset toimenpiteiksi jakautuvat pääasiassa valtion eri roolien mukaan ja niissä kohdistetaan huomio siihen, että valtion on käytettävä hyväksi kaikkia näitä mahdollisuuksia stimuloidakseen, ohjatakseen ja muuttaakseen käyttäytymistä sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoilla. Raportissa suositetaan, että N- ja K IT-ryhmän tulevaisuudessa suorittaisi kvantitatiivisen tutkimuksen priorisoiduista esteistä keskittyen niiden vaikutukseen. Sähköisen kaupankäynnin maksutapojen laajuuden selvittämiseksi olisi myös laadittava tilastoja, jotka valaisevat käytön ja kehityksen yksityiskohtia. Lisäksi ehdotetaan strategista tutkimusta EU:ssa/ETA:ssa siitä, miten Pohjoismaat voivat parhaiten ottaa kantaa EU:n sähköisiä maksuratkaisuja koskevaan työhön. Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 11 av 67

15 Analyse av betalingsløsninger ved elektronisk handel sett i et nordisk perspektiv 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Det erkjennes at forventningene til elektronisk handel (e-handel) har vært høyere enn hva den faktiske utviklingen har vært, og det kan være at mulighetene ikke utnyttes fullt ut ennå. E- handel mellom bedrifter (B2B) har blitt mer vanlig enn innen konsumentmarkedet ( B2C) og det kan virke som mindre bedrifter ikke klarer å følge med. Videre er mobil handel (m-handel) i sin spede ungdom med begrenset tjenestetilbud og omfang. Det faktum at B2B e-handel har kommet lengre enn B2C er ikke overraskende tatt i betraktning av at bedriftsmarkedet gjennom mange år har benyttet seg av EDI-systemer for å optimalisere driften. Oppdragsgiver Nærings- og konsumentsektorens ad hoc arbeidsgruppe for elektronisk handel og IT spørsmål (N og K IT gruppen) antar at en av årsakene til at e-handel ikke har fått større utbredelse, kan være at elektroniske betalinger ennå ikke har tatt helt av. Ut fra denne erkjennelsen finner N og K IT gruppen det interessant å få undersøkt bruken og hindringene mot elektroniske betalinger. Rapporten skal bistå N og K IT gruppen i deres arbeid med å gi innspill og anbefalinger overfor Det Nordiske Ministerråd. 1.2 Målsetting, mandat og avgrensning Rapporten vil ha fokus på å etablere en forståelse av hvordan betalingsløsninger ved e-handel fungerer, som et fundament for å gi en analyse av situasjonen og komme frem til anbefalinger for utvikling av effektive betalingsløsninger. Prosjektets målsetting har vært todelt: 1. Kartlegge status for elektroniske betalingsløsninger ved e-handel, både for B2B og B2C, fast og mobilt internett, og vurdere fremtidstendenser. 2. Identifisere hindringer for utbredelse av elektroniske betalingsløsninger og anbefale tiltak inkludert hvilke roller som staten kan spille. Digitale signaturer og mikrobetaling er relaterte begrep som vil bli behandlet i rapporten. Etter avtale med oppdragsgiver 1 har vi valgt å ha størst fokus på del to av målsettingen. Arbeidet har vært utført med henblikk på å redegjøre særlig for statens rolle, for hva som skal til for å øke utbredelsen av elektroniske betalingsløsninger ved e-handel. Dette fordi N og K gruppen har som hypotese at elektroniske betalinger ikke ennå anvendes i noen stor utstrekning, og derved kan dette medføre at effektiviseringsgevinster ved e-handel ikke oppnås. Teleplan har sett på utbredelse, hindringer og tiltak for elektroniske betalingsløsninger hvor det sentrale er at kunden betaler via mobilt eller fast internett for et produkt eller tjeneste som er et resultat av en elektronisk samhandlingsprosess. 1 Delrapportering Stockholm Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 12 av 67

16 Vi har dermed valgt å behandle elektroniske betalinger i forbindelse med e-handel slik som illustrert i figur 1-1 nedenfor. Som vist i figuren er ikke alle elektroniske betalinger relatert til e-handel (for eksempel betaling med debetkort i matvarebutikken eller betaling via nettbank for kommunale avgifter). Likeledes er ikke alle betalinger ved e-handel elektroniske (for eksempel betaling for varer via postoppkrav eller giro) Vi har også noen betalingsformer som benyttes både ved e-handel og handel i den fysiske verden, eksempelvis elektronisk faktura og kredittkort. I denne rapporten er elektronisk faktura ikke drøftet spesielt, men behandlet som del av en helhet. Figur 1-1: Fokusområde for analysen E-handel* E-betaling P2C/B B2B B2C C2C *E-handel: Fast og mobil 1.3 Oppbyggingen av rapporten Rapporten er bygd opp med en kort innledning med bakgrunn og hensikt med oppdraget. Så følger beskrivelse av omfang og fokusområder, og metodikk for prosjektgjennomføringen i kapittel 1. Definisjoner av elektronisk handel og noen tilhørende begreper inngår i kapittel 2, med påfølgende nærmere vurdering og analyse av elektroniske betalingsløsninger i kapittel 3. I kapittel 4 redegjøres for kvalifisering av statistisk materiale og utbredelse av betalingsformer ved e-handel. Markedsstatus er behandlet i kapittel 5 før beskrivelse av hindringer og tiltak behandles i kapittel 6. Deretter kommer en gjennomgang av statens ulike roller og hva staten kan foreta seg i forhold til elektroniske betalingsløsninger, digitale signaturer og mikrobetalinger. Rapporten avsluttes i kapittel 9 med konklusjon og anbefalinger for videre arbeid. Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 13 av 67

17 1.4 Metodikk Undersøkelsesmetoden har vært eksplorativ og kvalitativ med iterative prosesser med respondentene. Dette har sin bakgrunn i at problemstillingen er åpent definert (for eksempel Identifisere hindringer ) og at det er et umodent marked som adresseres. Aktørene har i varierende grad kunnskaper og klare standpunktet relatert til problemstillingen. Arbeidsmetode har vært telefonintervju, møter og utfyllende kommentarer via . Da denne undersøkelsen ikke er en bred konsumentbasert kvantitativ undersøkelse, følger det av metodevalget at dybden av konsumentrelaterte spørsmål ikke fanges. Denne begrensningen er gjort etter avtale med oppdragsgiver 1. Fagområdene spenner vidt for dette prosjektet, og vi erfarte det var nødvendig å foreta tilpasning av spørsmålene våre i forhold til kompetanse og erfaring hos respondentene. Prosjektet har tatt et nordisk makroperspektiv, som har medført at respondentene har blitt utfordret til å se videre enn eget land, fagområde og bransje. De tilgjengelige ressursene og tid har vært med på å forsterke behovet for å holde seg til den valgte metodikken. 1.5 Datagrunnlag Teleplan har tatt utgangspunkt i sekundærdata, det vil si eksisterende undersøkelser og andre litterære kilder 2 samt primærdata fra ekspertintervju. Primærkildene representerer ulike bransjer med ulike ansvarsområder, men fellesnevneren er innsikt i egen bedrifts, eget lands og til dels innsikt i nordiske forhold når det gjelder betalingsløsninger for e-handel, avregningssystemer, digitale signaturer og mikrobetalinger. Informantene tilhører internasjonale kredittkortselskap, bank og finansieringsinstitusjoner, Payment Service Providers (PSP), teleoperatører, mobiltelefon- og infrastrukturleverandører, betalingssentraler, offentlig forvaltning, kommuneforbund og interesseorganisasjoner for e-handel. Det har vært gjennomført 30 intervju med tilhørende og oppfølgingssamtaler for utvalgte deltakere. Vi har aggregert til en totalkonklusjon, men der hvor det er naturlig har vi tatt frem spesifikk informasjon fra enkelte land. 1 Delrapportering Stockholm Jamfør tilbudsforespørsel datert Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 14 av 67

18 2 Definisjoner og avgrensninger Nedenfor følger beskrivelse av sentrale begreper som er behandlet i rapporten. For øvrig vises til begrepsavklaringer i vedlegg B. 2.1 Elektronisk handel Det finnes en rekke definisjoner på hva e-handel er. Noen er svært generelt utformet for å favne alt som kan tenkes i et slikt begrep. Andre er utviklet for å tjene spesifikke formål, for eksempel statistiske arbeider eller for å gi muligheter for å måle e-handel. Teleplan har funnet det hensiktsmessig i denne sammenheng å benytte EUs definisjon: E-handel omfatter kjøp og salgstransaksjoner på internett. EU presiserer at det sentrale i denne handelen er selve samhandlingsprosessen, og det er dette som skiller e-handel fra alminnelig bruk av internett hvor det ikke er snakk om noen handelstransaksjon 1. Med elektronisk handel menes derfor alle former for kommersielle transaksjoner over elektroniske nett. Disse transaksjonene kan være knyttet til bestilling, betaling og levering av fysiske varer og tjenester, men kan også omfatte overføring av digitaliserte varer og tilgang til tjenester. 2.2 Elektroniske markedsplasser 2 Årsaken til at Teleplan har valg å ta med begrepet elektroniske markedsplasser er at dette begrepet benyttes senere i rapporten (for eksempel i kapittel 7.2 Eksterne barrierer, tiltak og kommentarer). Den elektroniske versjonen av den fysiske markedsplass, som består av hovedkomponentene produkter, aktører og samhandlingsprosesser. Dette er virtuelle steder hvor kjøpere og selgere kobles sammen gjennom forskjellige prosesser som fører til kjøp og salg av produkter og tjenester. Vertikalt fokuserte markedsplasser konsentrerer seg om behovene for en gitt industri (eksempel Statoils markedsplass SOIL og bransjeforretninger). Dersom produkt/tjenester som tilbys går på tvers av ulike bransjer, eller er rettet inn mot et geografisk område/region, kalles markedsplassen en horisontal markedsplass (for eksempel IBX for offentlige innkjøp og ATENTO 3 for Posten, Telenor og Accenture) Markedsplasser kan også kategoriseres etter om de er selskapsorienterte (private Exchanges slik som GE), bransjekonsortier (Mega Exchanges slik som Marine Provider, Covisint, Trade- Ranger og lignende) eller markedsplasser satt opp av tredjepart (VerticalNet, Global Trading Web fra CommerceOne, og lignende) (merk: flere av de nevnte har slitt økonomisk og Marine Provider har nettopp gått konkurs) 1 Elektronisk handel (A.Hellebust red 1999) 2 Kun tatt med som begrenset bakgrunnsinformasjon, ikke uttømmende definert 3 Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 15 av 67

19 2.3 Elektroniske betalingsløsninger De generiske bestanddeler som en betalingsløsning består av er autorisasjon, bestilling og/eller oppgjør. En fullstendig elektronisk betalingsløsning er der hvor alle tre bestanddeler skjer elektronisk. Innen e-handel ser vi mest typisk de to første bestanddelene (autorisasjon og bestilling) skjer elektronisk, mens oppgjøret foregår utenom elektroniske samhandlingsprosesser, for eksempel foregår oppgjøret manuelt med girering. I kapittel 3 er elektroniske betalingsløsninger behandlet mer inngående. 2.4 Digitale signaturer Teleplan har ikke som formål å utrede fullstendig hva digitale signaturer innbefatter. For vårt arbeid har det vært hensiktsmessig å benyttet en overordnet forklaring som blir anvendt i en norsk offentlig utredning. 1 Digitale signaturer er teknikk for å signere digital informasjon som bygger på avanserte krypteringsteknikker. En vanlig løsning er at brukere av digital signatur får tildelt to elektroniske krypteringsnøkler, en privat og en offentlig. Når avsender ønsker å sende et elektronisk dokument, sendes den sammen med dennes private nøkkel. Når mottakeren får en slik signert melding, vil han i utgangspunktet kunne lese selve meldingen. For å verifisere at det er en ekte melding fra avsender, vil mottaker verifisere den mot avsenders offentlige nøkkel. Resultatet av denne prosessen vil være et godkjent/ikke-godkjent utfall. Ved godkjent utfall vil mottaker være sikret meldingens integritet, autentisitet og ikkebenekting Mikrobetalinger Med mikrobetalinger mener vi elektronisk finansiell transaksjon av et lite beløp, helt nede i 1/10 eurocent. 3 Mikrobetalinger kan betales for eksempel via smartkort, virtuell konto eller nettsentrisk via PC. Det er vanlig ved e-handel at beløp i lokal valuta tilsvarende mindre enn 25 Euro regnes som mikrobeløp. I neste kapittel blir elektroniske betalingsløsninger videre drøftet og vurdert med situasjonsbeskrivelse, klassifisering og rollebeskrivelse. 1 Definisjon jmf Norsk St.meld. 41 ( ). 2 ikke-benekting: en mekanisme som kan knyttes til elektronisk samhandling, og som er slik at de deltakende partene ikke kan benekte å ha deltatt i deler eller hele samhandlingen 3 Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 16 av 67

20 3 Elektroniske betalingsløsninger 3.1 Situasjonsbeskrivelse Erfaringstall fra markedsovervåkere som MMI 1 viser at over halvparten av befolkningen i Norden bruker internett jevnlig. Av disse har de fleste også handlet på internett i løpet av et år. Veksten i jevnlig bruk av internett fra 2001 til 2002 var på 40 %. Ifølge VISA har omfanget av handel med kort over internett i Norden seksdoblet seg i de første syv månedene i 2002 sammenlignet med samme periode året før. Én sentral erfaring fra elektronisk handel er at meget få innholds- og tjenesteleverandører har lyktes med å ta betalt for innholdstjenester på internett. Unntakene har vært underholdning som spill og pornografi. Inntektene til de tradisjonelle innholdsleverandørene har primært kommet fra annonsering. Etter at internettboblen sprakk for ca to år siden, har også annonsemarkedet på internett svekket seg. I samme tidsrom kom et nytt marked i fokus: kjøp av innhold og tjenester via tekstmeldinger til og fra mobiltelefon (SMS). Erfaringen fra markedet er at ungdom har vært den største kundegruppen og at betalingsviljen er høy. I tillegg til tekstmeldinger mellom personer, har innhold som nedlasting av ringelyder og logoer blitt populært. På tilbydersiden har både tradisjonelle medieaktører og internettportaler posisjonert seg. Utfordringen for internettbransjen er å ta med seg erfaringene fra SMS-bransjen, og se hvordan man kan videreføre den betalingsviljen man har oppnådd der, og videreføre dette på internettjenester og innhold. En hypotese er at betalingsviljen alltid har vært der, men man har ikke hatt effektive måter å ta betalt av sluttbruker på. Suksessen med SMS-tjenester har nettopp bakgrunn i enkelheten. Du sender en melding og mottar en melding, mens betalingen skjer automatisk hos mobiloperatøren uten ekstra bryderi for sluttbruker. Et sentralt poeng fra utviklingen av elektronisk handel over internett og mobil, er sammenhengen mellom kontroll med betalingsløsningen og andel av verdiskapningen. Innholdsleverandørene som står for verdiskapingen, sitter igjen med en beskjeden del av omsatt beløp. Teleoperatørene har styring på hvilke tjenester man kan benytte dette til og hvilke priser man kan ta. Noen få teleaktører sitter med monopol på den tekniske infrastrukturen og kan følgelig melke markedet, mens etterspørselen fortsatt er høy. Inntektene som blir generert, investeres i nye teknologier og markeder som forventes å bli morgendagens melkeku. For å forstå dagens situasjon for betalingsløsninger ved elektronisk handel, er det naturlig å ta utgangspunkt i de allerede etablerte elektronisk betalingsløsningene slik de eksisterer ved tradisjonell handel. Her har bankkort (debet-/kredittkort) en sentral plass. Markedet for kortbaserte elektroniske betalingssystemer har siden introduksjon på midten av 80-tallet oppnådd en meget høy penetrasjon. Mye av denne veksten har skjedd på bekostning av bruken av kontanter. Poenget kan illustreres ved et eksempel fra Norge: 1 Elektroniske betalingsløsninger i Norden Side 17 av 67

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett

blir enda viktigere en før fordi tjenestene bllir meget tilgjengelige på Internett " %$ # " >9 : B D 1. Åpne og lukkede nettverk - Internett og sikkerhet 2. Krav til sikre tjenester på Internett 3. Kryptografi 4. Kommunikasjonssikkerhet og meldingssikkerhet 5. Elektronisk legitimasjon

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans. Industrial Management

Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans. Industrial Management Kvalitetssikring av internasjonale IT-prosjekter innen bank og finans 1 To tankekors Konvertering av IT systemer cross country - anslag Konverteringskostnad ca 250 Mill & Økt driftskostnad +10 Mill/år?

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge

Morgendagens betalingsløsninger - krav til. tjenesteleverandørene. Magne Solberg, CIO Coop Norge Morgendagens betalingsløsninger - krav til tjenesteleverandørene Magne Solberg, CIO Coop Norge Vår misjon Coop skal skape medlemsnytte for våre medlemmer og eiere hver dag! Petter... Coop kortversjonen

Detaljer

Erik Kulterud Klarna. +47 97 94 92 99 erik.kulterud@klarna.com

Erik Kulterud Klarna. +47 97 94 92 99 erik.kulterud@klarna.com Erik Kulterud Klarna +47 97 94 92 99 erik.kulterud@klarna.com - 43 000 nettbutikker som kunder - Opererer i 15 land - Markedsleder i Norden, samt Tyskland - Verdens beste kundeservice på alle lokale språk

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Fremtidens betalingsarena - trender og betalingsløsninger

Fremtidens betalingsarena - trender og betalingsløsninger Fremtidens betalingsarena - trender og betalingsløsninger Bjørn F. Peckel Reykjavik, 1. mai 2015 Danske Bank Norges tredje største bank 1.000 ansatte i Norge og 32 kontorer Sterk markedsposisjon i Midt-Norge

Detaljer

IT-PERSPEKTIVET I FINANSNÆRING. FINANCEWORLD 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge

IT-PERSPEKTIVET I FINANSNÆRING. FINANCEWORLD 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge IT-PERSPEKTIVET I FINANSNÆRING FINANCEWORLD 2014 Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge En høyproduktiv næring Finansbedriftene har erfaring med digitalisering og nødvendig samordning for å få effekt i

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess.

Lead The Change. Bjørn Røsten, Country Manager. Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Lead The Change Bjørn Røsten, Country Manager Basware Experience User Forum Samarbeid. Innovasjon. Suksess. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom USA Hva har

Detaljer

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE DIBS OVERBLIKK Her kan du se hvilke aktører som er involvert i prosessen rundt online betaling. NETTBUTIKK Nettbutikken er kunde hos DIBS eller en av DIBS partnere DIBS

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Noen høyaktuelle temaer knyttet til betalingsformidling. Jan Digranes, direktør prosessområde bank, Finans Norge

Noen høyaktuelle temaer knyttet til betalingsformidling. Jan Digranes, direktør prosessområde bank, Finans Norge Noen høyaktuelle temaer knyttet til betalingsformidling Jan Digranes, direktør prosessområde bank, Finans Norge 31.10.2013 I. Endringer i Nets vurdering av risiko 1. Finanstilsynet har i brev 30.09.2013

Detaljer

OVERORDNET BILDE AV NORSK FINANSNÆRING OG UTFORDRINGER I ET IT-PERSPEKTIV

OVERORDNET BILDE AV NORSK FINANSNÆRING OG UTFORDRINGER I ET IT-PERSPEKTIV OVERORDNET BILDE AV NORSK FINANSNÆRING OG UTFORDRINGER I ET IT-PERSPEKTIV Finansnæringens digitaliseringskonferanse 10. juni 2014 adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge Finansnæringen tok tidlig i bruk

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Kampen mot 120 monopoler

Kampen mot 120 monopoler Eirik Lunde CEO AS 12.11.2015 This is Group A major player in the Norwegian telecom market Provides fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses Access independent Xdsl,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

PAYMENT SERVICES DIRECTIVE # 2 MIF-REGULATION BANK ACCOUNT PACKAGE. Betalingsformidlingskonferanse 30.10.2013 Kjell-Arild Rein

PAYMENT SERVICES DIRECTIVE # 2 MIF-REGULATION BANK ACCOUNT PACKAGE. Betalingsformidlingskonferanse 30.10.2013 Kjell-Arild Rein PAYMENT SERVICES DIRECTIVE # 2 MIF-REGULATION BANK ACCOUNT PACKAGE Betalingsformidlingskonferanse 30.10.2013 Kjell-Arild Rein Oslo, 30.10.2013 Betalingstjenestedirektivet (PSD) # 1 Bakgrunn: Et ønske om

Detaljer

MACAW. Økt profitt med porteføljeoptimalisering. Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research

MACAW. Økt profitt med porteføljeoptimalisering. Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research Økt profitt med porteføljeoptimalisering Jon Sederqvist Østmoe, MACAW research MACAW research www.macawresearch.com MACAW MACAW research er et norsk konsulentselskap spesialisert innen analyse og forretningsutvikling

Detaljer

Årsrapport om betalingssystemer 2005

Årsrapport om betalingssystemer 2005 Årsrapport om betalingssystemer 25 Norges Bank Personkunders bruk av papirbasert og elektronisk giro. Prosent av antall transaksjoner Prosent 1 % 9 % 8 % 7 % Papirbasert giro 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % Elektronisk

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen

Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref. Vår ref. Dato: 13/3541 Sak nr: 13/1852-2 Saksbehandler: Miriam Karlsen 27.11.2013 Dir.tlf: 45 49 00 29 Høringsuttalelse - EU-kommisjonens forslag til

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

BankAxept - Fremtidens betaling. 12. november 2014

BankAxept - Fremtidens betaling. 12. november 2014 BankAxept - Fremtidens betaling 12. november 2014 Agenda 1. Bakgrunn og utviklingstrekk 2. Målsettinger 3. Prosjekt for kontaktløse betalinger 2 BankAxept har vært drivkraft for den høye utbredelsen av

Detaljer

Realisere gevinster gjennom e-handel

Realisere gevinster gjennom e-handel Realisere gevinster gjennom e-handel Powered by Sven Bergland Capgemini Hvem er din kunde? Hvordan handler hun/han? Business to Consumer Copyright 2010 Capgemini. All rights reserved. 2 E-handel fordi

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 3 Oversikt over tabeller og figurer... 9 Forord... 11

Innholdsfortegnelse... 3 Oversikt over tabeller og figurer... 9 Forord... 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Oversikt over tabeller og figurer... 9 Forord... 11 Kapittel I. Introduksjon... 13 1. Bakgrunn... 13 2. Betalingssystemet i Norge... 13 3. Systemer for betalingstjenester...

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Dato: 24.04.2015 Vår referanse: Deres referanse: 201406517 Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering 1. Innledning LOS viser

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Fintech fra et bankperspektiv

Fintech fra et bankperspektiv Fintech fra et bankperspektiv Christoffer O. Hernæs Meninger og synspunkter i denne presentasjonen er personlige observasjoner og konklusjoner fra forfatteren Finansbransjen er i endring og innovasjonen

Detaljer

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway

Great European Bank. Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Great European Bank Mona Skarpnord Head of Deposit and Loan Products Norway Agenda Nordea en «Great Digital European Bank» Nordea sin målsetning for digitalisering e-signatur og statistikk/oppfølging Veien

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012

Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC Betalingsformidling 2012 Tap2Pay - Erfaring fra praktisk arbeid med NFC 6.mars 2012 i Trondheim Bent Bentsen Senior Rådgiver, DNB Bank ASA Presentasjonen tar for seg Tap2Pay - prosjektet - Partnere, organisering og målsetning

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Nettnøytralitet - regulering på jakt etter markedssvikt. Bjørn Hansen, Telenor Research Nettnøytralitetsforum 27. november 2014

Nettnøytralitet - regulering på jakt etter markedssvikt. Bjørn Hansen, Telenor Research Nettnøytralitetsforum 27. november 2014 Nettnøytralitet - regulering på jakt etter markedssvikt Bjørn Hansen, Telenor Research Nettnøytralitetsforum 27. november 2014 1 Nettnøytralitet i ulike varianter Et marked underlagt Konkurranselov, Markedsførings

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

NORGES BANKS SYN PÅ BETALINGSSYSTEMET KNUT SANDAL, NORGES BANK BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSEN 17. NOVEMBER 2015

NORGES BANKS SYN PÅ BETALINGSSYSTEMET KNUT SANDAL, NORGES BANK BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSEN 17. NOVEMBER 2015 NORGES BANKS SYN PÅ BETALINGSSYSTEMET KNUT SANDAL, NORGES BANK BETALINGSFORMIDLINGSKONFERANSEN 17. NOVEMBER 2015 Budskap Betalingssystemet er robust og effektivt Behov for å styrke kriseløsningene Mye

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Agenda Prosjektet: Kundeavgang Prosess og metode Teknisk «demo» Resultater Erfaringer Copyright Capgemini

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene?

Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene? Kontaktløse kort En ny mulighet for bankene? Hva skjer internasjonalt? Hvilke muligheter og utfordringer gir kontaktløse kort for kortutstedende banker? Hva skal til for at bankene skal kunne tilby sine

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

Produktbilag 1 CPA - SMS Content Provider Access (CPA) - produkter. Avtalepart: Adresse: Postnr./Sted: Land: Org. Nr: Aksessnr: Kontaktpers:

Produktbilag 1 CPA - SMS Content Provider Access (CPA) - produkter. Avtalepart: Adresse: Postnr./Sted: Land: Org. Nr: Aksessnr: Kontaktpers: Produktbilag 1 CPA - SMS Content Provider Access (CPA) - produkter Avtalepart: Adresse: Postnr./Sted: Land: Org. Nr: Aksessnr: Kontaktpers: INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SYSTEMATIKK I PRODUKTBILAGET OG HOVEDAVTALEN...3

Detaljer

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Bakgrunn eksterne drivere Endrede krav og forventninger fra kundene fra digital talk til digital

Detaljer

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014

SEPA tilpasninger i Norge. Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 SEPA tilpasninger i Norge Ellen Halden, IT & Operations Kort, Mobil og Betalingsinfrastruktur 27. November 2014 Agenda EU Myndighetenes målsetning Lovkrav litt historikk European Payments Council og SEPA

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Utviklingen ay det norske betalingssystemet i perioden. 1945-2010, med saerlig vekt pa Norges Banks rolle. Harald Haare og Jon A.

Utviklingen ay det norske betalingssystemet i perioden. 1945-2010, med saerlig vekt pa Norges Banks rolle. Harald Haare og Jon A. NORGES BANKS SKRIFTSERIE NR. 44 Utviklingen ay det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med saerlig vekt pa Norges Banks rolle Harald Haare og Jon A. Solheim Oktober 2011 (#1816-2016#) Norges

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Hvordan sikre gevinst i prosjekter?

Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Hvordan sikre gevinst i prosjekter? Otto Husby Director International Operations, Metier Nettkonferansen 2011 Metier i dag Forretningsidé: Vi forbedrer våre kunders forretningsmessige mål gjennom riktige

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer

Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Frekvensbånd for mobilkommunikasjon i Norge dagens bruk, tillatelser, FDD/TDD, sameksistens, GSM-R og naboer Tekna, seminar om mobilt bredbånd, 29. mars 2011 av John-Eivind Velure seksjonssjef i Post-

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer

1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011. Øystein Meyer 1881 Mobilsøk: Norges største og beste App! Mobile Trender 2011 Øystein Meyer Hva er 1881 Mobilsøk? Opplysningen 1881 Mobilsøk er ett avansert og effektivt søkeverktøy tilpasset for bruk på mobiltelefonen.

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE Juni 2013 Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE En standard for endring ISO 26000 Et nordisk prosjekt Et nordisk initiativ November 2010 Global referanse Definerer Rammeverk Systematisk tilnærming

Detaljer

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort

Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastrukt...ling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av bank axept-kort A1999-05 11.06.99 Konkurranseloven 3-10 - Bankforeningenes samarbeid om felles infrastruktur innen betalingsformidling - Regler om utstedelse, behandling og utforming av "bank axept"-kort Sammendrag: Bankforeningenes

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Den største endringen i menneskehetens historie!

Den største endringen i menneskehetens historie! IT 2.0: Overgang til undergang for IT? En strategi for overlevelse Helge Skrivervik as DnD IT-leder konferanse Oslo 7/10/2014 Analog Digital Den største endringen i menneskehetens historie! Gigantisk sprang

Detaljer

EHF more than invoice En brukerhistorie What, why and how? Asgeir Eliassen EDI Man Visma

EHF more than invoice En brukerhistorie What, why and how? Asgeir Eliassen EDI Man Visma EHF more than invoice En brukerhistorie What, why and how? Asgeir Eliassen EDI Man Visma EHF «Brukerhistorie» Erfaringer og fokusområder This presentation is about EHF in the supply chain (electronic orders)

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Tre kilder til markedsdata

Tre kilder til markedsdata Johan Fredrik Øhman Tre kilder til markedsdata Datakilder for transaksjoner TRS VPS Børsdata 2 Transaksjonsrapportering i MiFID 1 3 Mottar >130 millioner transaksjoner i året 4 Utvidet teknisk samarbeid

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Leverandøraktivering. Hvordan sørge for at dine leverandører sender efaktura og ikke papir. Olav Abel Lindberg

Leverandøraktivering. Hvordan sørge for at dine leverandører sender efaktura og ikke papir. Olav Abel Lindberg Leverandøraktivering Hvordan sørge for at dine leverandører sender efaktura og ikke papir Olav Abel Lindberg Hva er leverandøraktivering? Leverandøraktivering er nøkkelen til suksess Leverandører må aktiveres/kobles

Detaljer

NFC... anvendelser innenfor elektronisk billettering. stig.husby@fara.no

NFC... anvendelser innenfor elektronisk billettering. stig.husby@fara.no NFC.. anvendelser innenfor elektronisk billettering stig.husby@fara.no Agenda Hva er NFC? Hva er nytt ved teknologien? Fordeler / ulemper? FARA og NFC? Hva er status i piloter innenfor offentlig transport

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer