MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på eller på telefon / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/1361 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN /15 15/2315 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M MAI /15 15/2208 SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING 15/15 15/2205 RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD 16/15 15/2252 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON /15 15/2314 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON

2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18: Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Endresen Einar R. FRP Nestleder Andersen Svein H. AP Forfall Medlem Flesjå Randi Hettervik AP Forfall Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Nes May Clarine H Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Byrknes Norunn KRF Medlem Meland Ragna SV Forfall Medlem Engedal Jorunn Utdanningsforbundet Medlem Mæland Svein Inge Fagforbundet Medlem Nilsen Wendy K. Delta Varamedlem Grutle Nils PP Møtte for Andersen Svein H. Varamedlem Myrå Kari SV Møtte for Meland Ragna Varamedlem Amland Gunnar AP Møtte for Flesjå Randi Hettervik Medlemmer: 12 Fra adm. (evt. andre): Personalrådgiver Turid Sønstabø Referent: Turid Sønstabø Utlagt på representantenes bord: Rådmannens «Orientering til kommunestyret om sykefraværsoppfølging tiltak og resultater». Protokollen skal godkjennes i neste møte.

3 Saknr. 12/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte den Saknr. 13/15 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M MAI 2015 Behandling: Hinderaker (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: Utvalget ønsker også framlagt tall for korttids- og langtidsfravær. Innstillingen med Hinderakers tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Utvalget ønsker også framlagt tall for korttids- og langtidsfravær. Saknr. 14/15 SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Sak om sykefravær og fraværsutvikling ved Skudenes bu- og behandling tas til orientering. Saknr. 15/15 RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD Behandling: Engedal (Utdanningsforbundet) foreslo å utsette saken. Tillitsvalgte ønsker å delta i arbeidsgruppen. Engedals utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

4 Vedtak: Saken utsettes. Saknr. 16/15 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Prosedyre for håndtering av brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om psykososialt arbeidsmiljø. Trukket fra referatlisten fordi arbeidsmiljøutvalget vedtok i møte å utsette saken. 2. Rullering av IA-handlingsplanen Enstemmig vedtatt tatt opp som sak. Enstemmig vedtak: Utvalget merker seg delmål 1.2 a og ber om en utredning til neste møte, hvorvidt det er innenfor lov- og avtaleverk. Saknr. 17/15 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Nilsen (Delta) foreslo følgende tatt opp som sak: Bekymring angående ansattes vilkår ved virksomhetsoverdragelse. Forslaget fikk 5 stemmer og falt (Delta 1, Utdanningsforbundet 1, Fagforbundet 1, SV 1 Ap 1). Side 3 av 3

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1361 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte den

6 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18: Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Endresen Einar R. FRP Nestleder Andersen Svein H. AP Medlem Flesjå Randi Hettervik AP Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Nes May Clarine H Forfall Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Eriksen Yngve KRF Forfall Medlem Byrknes Norunn KRF Medlem Meland Ragna SV Forfall Medlem Engedal Jorunn Utdanningsforbundet Medlem Mæland Svein Inge Fagforbundet Medlem Nilsen Wendy K. Delta Forfall Varamedlem Hystad Margaret Elin H Møtte for Nes May Clarine Varamedlem Kristoffersen Sten Frode SV Møtte for Meland Ragna Varamedlem Knudsen Anita FO Møtte for Wendy K. Nilsen Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): Referent: forfall. 3 varamedlemmer møtte. 11 til stede. Personalsjef Wenche Håvik, personalrådgiver Turid Sønstabø Wenche Håvik Innkalling godkjent. Spørsmål/saker meldt under eventuelt. Sakslista deretter godkjent. Protokollen skal godkjennes i neste møte.

7 Saknr. 6/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte Saknr. 7/15 ORIENTERING OM STATUS OG FOKUSOMRÅDER FOR BEDRIFTSHELSETJENESTEN Behandling: Teamleder for bedriftshelsetjenesten Janne Robertsen orienterte Saknr. 8/15 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M MARS 2015 Behandling: Fellesforslag: Hovedutvalg administrasjon ber om en sak der sykefravær og fraværsutviklingen ved Skudenes bu- og behandlingsheim behandles spesielt herunder hvilke tiltak som er iverksatt. Videre bes det om en generell gjennomgang av bruken av bedriftshelsetjenesten i forbindelse med dialogmøter. Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg administrasjon ber om en sak der sykefravær og fraværsutviklingen ved Skudenes bu- og behandlingsheim behandles spesielt herunder hvilke tiltak som er iverksatt. Videre bes det om en generell gjennomgang av bruken av bedriftshelsetjenesten i forbindelse med dialogmøter.

8 Saknr. 9/15 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE» OG ARBEIDET MED INTERNKONTROLL Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar saken til orientering. Saknr. 10/15 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar årsmeldingen for 2014 til orientering. Saknr. 11/15 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Margaret Hystad (H) stilte spørsmål vedrørende beregning av lønnskostnader som følge av endret lederstruktur i helse- og omsorgsektoren. Personalsjefen svarte. Side 3 av 3

9 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 12/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Vedtak: Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte den

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2315 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M MAI 2015 Forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering.

11 SAKSFRAMSTILLING Hva saken gjelder: Saken omhandler sykefraværsstatistikk i Karmøy kommune. 1. Sykefraværsstatistikk i Karmøy kommune og rapporteringsrutiner Sykefraværsstatistikken for Karmøy kommune er utarbeidet på grunnlag av registreringer som er gjort i vårt ansattsystem (Visma Enterprise). Statistikken omfatter ansatte med fast månedslønn, ikke timelønnede. Når arbeidstakeren har vært sykemeldt i over ett år tas vedkommende ut av statistikken og teller ikke med i antall mulige dagsverk. Karmøy kommune har som et av hovedmålene i IA-avtalen å øke arbeidsnærværet til minst 94 % innen Utvikling av sykefraværet i Karmøy kommune a. For hele kommunen og etatene Fraværet for Karmøy kommune har de siste årene vært mellom 6,9 % og 8 %. Til og med mai 2015 er fraværet 7,9 %. Fraværet for samme periode i 2014 var 8,0 %.

12 Neste diagram viser fravær pr måned, både egenmelding og sykmeldinger. Siste månedsvise tabell viser egenmeldt fravær.

13 Etatstallene viser en oppgang for oppvekst og kultur samt teknisk etat. Helse- og omsorg og sentraladministrasjon har nedgang. Neste tabell viser endringer siden 2009.

14 4. Oppsummering Fraværet i 2015 er tilnærmet likt som for samme periode i 2014, 7,9 % mot 8 %. Målsettingen på et nærvær på minst 94 % (dvs maks 6 % fravær) er ikke nådd. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign.

15 SAKSPROTOKOLL - FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M MAI 2015 Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 13/15 Behandling: Hinderaker (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: Utvalget ønsker også framlagt tall for korttids- og langtidsfravær. Innstillingen med Hinderakers tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Utvalget ønsker også framlagt tall for korttids- og langtidsfravær.

16 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING Forslag til vedtak: Sak om sykefravær og fraværsutvikling ved Skudenes bu- og behandling tas til orientering.

17 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Skudenes bu- og behandling har 93 ansatte og består av to avdelinger, en for demente pasienter og en avdeling for somatikk. Det har vært utfordringer i forhold til høyt sykefravær og HMS/IA gruppen har arbeidet systematisk med å kartlegge forbedringsområder med bakgrunn i medarbeiderundersøkelse, medarbeidersamtaler, arbeidstidsevalueringer. BHT bistår som rådgiver inn i det systematiske HMS-arbeidet. Fakta/saksopplysninger: Virksomheten har over tid hatt utfordringer med høyt sykefravær. Det fremkommer av virksomhetens HMS/IA plan for 2015 at målsetting er et arbeidsnærvær på 90% innen Våren 2014 ble det igangsatt et prosjekt ved virksomheten der det ble midlertidig ansatt to avdelingsledere med fokus på nærledelse i avdelingene. Det er gjennom omorganisering i etaten besluttet at virksomheten skal ha to avdelingsledere som fast ordning. Dette er for Skudenes bbh en stor endring fra å ha en leder med personalansvar for over 90 ansatte. Tilbakemeldinger fra ansatte er utelukkende positive på endringen. Avdelingslederne er i miljøet og er mer tilgjengelige for de ansatte. Virksomheten har hatt HMS/IA på agenda og har en aktiv HMS/IA gruppe. Bedriftshelsetjenesten har vært inne som rådgiver og pådriver for å iverksette tiltak og evaluert tiltak underveis. BHT har utarbeidet en rapport (ligger vedlagt) som beskriver HMS aktiviteter i perioden , BHT sin rolle i dette arbeidet og en orientering om fremtidige planer. Sykefraværsutvikling er for siste to måneder 2015 sammenlignet med samme tidspunkt 2014: Sykefraværsutvikling Skudenes bbh 2014 april 2014 mai 2015 april 2015 mai 2. etg - somatikk 17,2 21,3 11,6 14,4 3. etg - demens 18,9 12,4 14 9,5 totalt 18 17,2 12,6 12, etg - somatikk 3. etg - demens totalt april 2014 mai 2015 april 2015 mai

18 Totalt januar til og med mai 2015 sammenlignet med samme periode 2014: 14 jan-mai 15 jan-mai 2. etg - somatikk 18,6 16,6 3. etg - demens 16 13,6 totalt 17,4 15, etg - somatikk 3. etg - demens totalt jan-mai 15 jan-mai Nedgang i sykefraværet: Som statistikk over viser er det en markant nedgang i sykefraværet siste 2 måneder. Et langvarig og systematisk arbeid over tid og spisset fokus på sykefraværsproblematikk siste tiden er nærliggende å tro har en medvirkende årsak. Når vi sammenligner mai 2015 med mai 2014 viser det en vesentlig nedgang i begge avdelingene. I somatisk avdeling er nedgangen 6,9 prosentpoeng og i avdeling for demens er nedgangen 2,9 prosentpoeng. Totalt for virksomheten er en nedgang med 4,9 prosentpoeng for disse to måneder. Andre opplysninger Av tiltak som virksomheten har gjort/og fremtidige tiltak vises det til utfyllende rapport fra HMS. Imidlertid vises det til hovedpunkter som følger: 1. Organisering av arbeidet 1.1 Organisering av det daglige arbeidet i avdelingen. Rolleavklaringer. 1.2 Forbedre samarbeidskulturen. 2. Fysiske arbeidsforhold 2.1 Arbeidsrom 2.2 Muskel og skjelett plager forflytningsopplæring 2.3 Innkjøp av sparkesykler 2.4 Fokus på gode sko 3. Mobbing/diskriminering og varsling 3.1 Psykososialt arbeidsmiljø som tema på personalmøter. 3.2 Påminnelser i hverdagen. 3.3 Lavterskel for å si fra til leder

19 3.4 Kartlegging av mobbing gjennom medarbeidersamtaler 4. Ledelse 4.1 Nærledelse to nye avdelingsledere fra høsten Gjennomføring av medarbeidersamtaler 5. Arbeidskultur 5.1 Personalmøte for å kartlegge helsefremmende arbeidsmiljøfaktorer. 5.2 Halvdagssamling om arbeidskultur og holdninger i arbeidslivet, ansvarliggjøring av den enkelte (Trond Ullenes). 6. Bemanning av sykepleiere og fagutdannede 6.1 Økt grunnbemanning i helg 6.2 Endre ordningen med bakvakt for hjemmetjenesten 6.3 Arbeidskrav iht kompetanse 7. Vold og trusler fra beboere 7.1 Fokus på stabilt personale og kompetanse i tillitsskapende arbeid. 8. Sykefraværsoppfølging 8.1 Kartlegge og følge opp 10% som står for 80% av sykefraværet. 8.2 Rutine for melding om sykefravær 8.3 Tilretteleggingsmuligheter hos Skudenes BBH (ved sykefravær og for seniorer) HMS/IA plan 2015 Virksomheten har utarbeidet en HMS/IA handlingsplan som er målrettet med mange konkrete tiltak (planen ligger vedtalt). Hovedpunkter er som følger: Faste møter for ansatte i avdelingen hvor HMS og IA inngår som fast tema Faste møter for ansatte i avdelingen hvor HMS og IA inngår som fast tema Informasjon om HMS og IA til alle ansatte Tiltak for å øke arbeidsnærværet Rammer for hvor mye og hva som kan tilrettelegges på arbeidsplassen definere oppgaver og omfang Utvidet bruk av egenmelding framfor sykemelding fra lege Kompetansefremmende tiltak Avklare muligheten for å ta inn andre (interne/eksterne) arbeidstakere på kortere/lengre tiltak Generell bruk av bedriftshelsetjenes ved dialogmøte Det er gjennomført en enkel kartlegging der virksomhetene har gitt innspill på omfang i bruk av BHT ved dialogmøter. Når en oppsummerer tilbakemeldingene viser dette at ved dialogmøter benyttes BHT i mindre grad. Ved en virksomhet benyttes BHT uten unntak ved dialogmøter. Tilbakemeldingene viser at det er en høy bevissthet rundt bruk av bedriftshelsetjenesten ved arbeidsplassvurderinger. Det kommer frem i flere av tilbakemeldingen at det er en økende bruk av arbeidsplassvurderinger i forhold til tidligere. Det kommer også frem at det er ønskelig å benytte BHT enda mer i tiden fremover. Fra en virksomhet kommer det frem at de opplever at det

20 kan være lang ventetid på BHT og antar at dette har med kapasitet å gjøre. Den samme virksomhet opplyser at det er ønskelig å benytte BHT i enda større grad. I en tilbakemelding kommer det frem at nærværsprosjektet er en medvirkende årsak til økt bruk av BHT og arbeidsplassvurderinger. Inntrykket fra tilbakemeldingene er totalt sett at ved dialogmøter benyttes BHT i mindre grad men at det er en økende bevisshet og bruk av BHT ved arbeidsplassvurderinger og oppfølging i etterkant. Det er også inntrykket totalt sett at det oppleves positivt å ha BHT inne som rådgivere. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign. Oversikt over vedlegg: - IA-handlingsplan ved Skudenes bu-og behandlingsheim - Rapport fra bedriftshelsetjenesten vedr. Arbeidsmiljøarbeid ved Skudenes bu-og behandlingsheim

21 IA-HANDLINGSPLAN Avdeling: Skudenes Bu- og Behandlingsheim Periode: Planen evalueres/justeres minst 1 gang i året. Ny plan for neste år skal foreligge innen og legges inn på fellesområdet W hs/adm hms/ia planer helseog omsorgsetaten. Legg inn på korrekt år og lagre. HMS/IA-gruppas sammensetning: Leder, tillitsvalgt og/eller verneombud, evt annen ansattrepresentant. Gruppa bør bestå av minst 3 medlemmer, helst med ulik stilling/rolle. HMS/IA-gruppas medlemmer: Navn: Merete F. Sandve Gunn K. M. Naley May Britt J. Bang Siv Anita Sandhåland Margrete Varne Synøve Olsen Siv Anita Simonsen Kari Isaksen Hilde Frydvang Judit Nordanger Stilling/funksjon: Avdelingsleder, 2.etg Fagansvarlig, 2.etg Verneombud, 2.etg Avdelingsleder, 3.etg Ansatt, 3.etg Ansatt natt, 3.etg Tillitsvalgt, Delta, 3.etg Aktivitør, dagavdelingen Administrasjonskonsulent Virksomhetsleder Virksomhetens leder er leder for HMS/IA-gruppa. HMS/IA-gruppas mandat: Medansvar for HMS/IA-arbeidet i virksomheten Utarbeide mål og handlingsplaner Tilrettelegge for opplæring og informasjonsarbeid i virksomheten Rapportering (bl.a. IA-rapport, nærværstall) Gruppa har ingen mandat uten leders medvirkning HMS/IA-gruppa bør ha møter minst hvert kvartal. Husk bestemmelsen om taushetsplikt Fvl c. Handlingsplanen tilpasses den enkelte avdelings behov og muligheter. Kommunens/etatens målsettinger og handlingsplaner må ligge til grunn for mål og handlingsplaner i avdelingene

22 IA-handlingsplan Kommunens målsetting er å øke arbeidsnærværet til minst 94 % Virksomhetens målsetting er å øke arbeidsnærværet til: 90 % innen Handlingsplanen beskriver konkrete tiltak for HVORDAN virksomheten skal nå målsettingen sin. TILTAK for å øke arbeidsnærværet: Ansvarlig Tidsfrist Merknader 1. Faste møter for ansatte i avdelingen hvor HMS og IA inngår som fast tema 1.1. Personalmøter i turnus hver 6. uke. - På pensjonatet - Møtet består av en faglig temadel (ca 45 min), en HMS/IA-del (ca min) og en personaldel (ca 45 min) Virksomhetsleder/ avdelingsleder Hver 6.uke, jfr. turnus - Nattevaktene har ikke personalmøtene i turnus 1.2. HMS-møter ca hver 6. uke, 6 8 pr.år. Bedriftshelsetjenesten deltar på 2 møter i året. Virksomhetsleder Etter møteplan Vår /høst - Dagsaktuelle tema, ROSanalyser/ handlingsplaner, - Periodevis plan m.v Turnusmøter høytidsturnuser, sommerturnus, evalueringer Virksomhetsleder/ avdelingsleder I forkant av større turnusendringer/ høytids- og sommerturnuser - Turnusgruppene med tillitsvalgte og virksomhetsledelsen 2. Informasjon om HMS og IA til alle ansatte 2.1. Tema: - Handlingsplaner / ROS-analyser - Nærværsprosjektet - Virkemidler/retningslinjer/rutiner ved sykefravær - Rutiner ved graviditet - Seniorpolitikk - Akan - Arbeidsmiljø (fysisk og psykososialt; f.eks organisering/ interne rutiner, tekniske hjelpemidler, vernerunder, holdninger/ansvarlighet) - Periodevis Plan BHT - HMS-informasjon i Ansattpermen Virksomhetsleder/ avdelingsleder Hver 6.uke, jfr. turnus - Dagsaktuelle tema eller ting vi har hatt spesielt fokus på fram mot personalmøtet blir tatt opp i HMS/IA-delen i tillegg til generell informasjon om HMS/IAarbeid Alle ansatte skal ha en egen Ansattperm med viktig og nødvendig informasjon i fht å være ansatt ved Skudenes BBH 2.3 Bruke støtteapparat/hverandre/eksterne krefter m.v. - Bedriftshelsetjenesten - Røde Kors og andre frivillige organisasjoner - Brannvesenet - Personalavdelingen - Forflytningsveiledere - TMA-veiledere Virksomhetsleder/ avdelingslder Ved behov i fht opplæring/ personalmøter - Praktiske øvelser i forflytningsteknikk, 2 timer med fysioterapeut - Individuelle samtaler med ansatte med utfordringer - Hjerte-/lungeredning, førstehjelp - Brannøvelser - IA-arbeid o.lign - Trussel- og aggresjonsmestring i møte med brukere

23 3. Tiltak for å øke arbeidsnærværet 3.1. Trivselstiltak / forebyggende arbeid - Alle nyansatte skal delta på kommunens Introduksjonskurs - Alle nyansatte skal få «Nyansatt-hefte» som en del av opplæringen i virksomheten. Skal følges opp sammen med fadder i avdelingen Virksomhetsleder/ avdelingsleder Våren 2015 I løpet av Personalmøter Hver 6.uke, jfr. turnus - Trivselskomite Trivselskomiteen Vår/høst - Trivselskomitéen er sammen -satt av ansatte fra alle avd. Arrangerer ulike sosiale tiltak som julebord, sommerfest mv - Kulturkveld Karmøy Kino Helse og omsorg Høsten Fysiske aktiviteter Trivselskomiteen Vår/høst 2015 Turstafett, Trappegangkonkurranse Kom i form - Kommunens velferdstilbud Hytte, trening, kunstforening m.v 3.2. Oppfølging av sykemeldte forutsigbarhet - Følger retningslinjer for sykefraværsoppfølging - Nærværsprosjektet Virksomhetsleder/ avdelingsleder Fortløpende 3.3. Medarbeider-/utviklingssamtaler - En gang pr år for alle ansatte, individuelt eller i grupper Virksomhetsleder/ avdelingsleder Årlig 3.4. Spesielle tiltak for å beholde seniorene - Følger retningslinjer for seniorpolitikk - Tilrettelagte turnuser - Tilrettelagt i fht rullering Virksomhetsleder/ avdelingsleder Fortløpende 3.5. Arbeidsmiljøkartlegging/-oppfølging - Delta i medarbeiderundersøkelsen hvert 2. år - Utarbeide og evaluere handlingsplan Virksomhetsleder/ avdelingsleder Hvert 2. år, - Neste oktober Rammer for hvor mye og hva som kan tilrettelegges på arbeidsplassen definere oppgaver og omfang 4.1. På kort sikt (gravide/sykemeldte) - Prioriteres - Følger retningslinjer for oppfølging av gravide arbeidstakere Virksomhetsleder/ avdelingsleder Fortløpende

24 - Eldre arbeidstakere - Ansatte med helseutfordringer - Følger retningslinjer for seniorpolitikk - Bruke attføringsutvalget - Jobbrotasjon - Arbeidsplassvurdering Virksomhetsleder/ avdelingsleder Virksomhetsleder/ avd.leder/bht Fortløpende 4.2. Utarbeide prosedyrer for tilrettelegging - Hva kan tilrettelegges? - Hvordan tilrettelegge? - Hvor mye kan tilrettelegges? Virksomhetsleder/ avdelingsleder/ HMS-/IA-gruppe/ BHT Avtale spesielt med BHT våren 2015, ses i sammenheng med samarbeid ang fravær 4.3. Spesielt utsatte/sårbare stillinger/funksjoner - Nattevakter har tilbud om helsekontroll Virksomhetsleder/ avdelingsleder/ BHT Hvert 3. år - Neste Ansatte får tilbud om oppdatering på forflytningsveiledning årlig Virksomhetsleder/ BHT Årlig 5. Utvidet bruk av egenmelding framfor sykemelding fra lege 5.1. Informasjon på personalmøter - Retningslinjer for sykefraværsoppfølging - Nærværsprosjektet Virksomhetsleder/ avdelingsleder Hver 6.uke, jfr turnus 5.2. Gjennomgang av statistikk - Gjøres kjent på personalmøter - Fraværsbarometer Virksomhetsleder/ avdelingsleder Hver 6.uke, jfr turnus - Samt hvert tertial 6. Kompetansefremmende tiltak 6.1. Interne/eksterne kurs - Personal - Bedriftshelsetjenesten - Frivillige organisasjoner - Interne/eksterne fagpersoner Virksomhetsleder/ avdelingsleder Fortløpende - Interne kurs på personalmøter, enhetsmøter, rådhuset m.v Bruke støtteapparatet (personal, HMS-kontor, attføringskonsulent, jordmor) - Personalkonsulent Virksomhetsleder/ avdelingsleder Fortløpende/ ved behov - Rådgivning i personalsaker - BHT - Arbeidsplassvurderinger,forflytningsveiledning, helsekontroller - Attføringskonsulent - Oppmelding til attføringsutvalg - Jobbrotasjoner - Jordmor - Ved behov - TMA-veileder - Trussel- og aggresjonsmestring i fht utagerende brukere - Forflytningsveileder Årlig Opplæring/oppfrisking av forflytningsteknikker for fast ansatte, nyansatte og vikarer

25 6.3 Særlig opprusting av HMS/IA-gruppene - Grunnkurs i Verne- og miljøarbeidarbeid Virksomhetsleder Hvert 5.år -Virksomhetsleder, avdelingsledere og verneombud - Fagansvarlige skal ha tilstrekkelig HMS-opplæring i fht sin funksjon ( har til oppgave å lede eller kontrollere andre) - Medlemmene i HMS-/IA-gruppen har eget ansvar for tilegning av informasjon (nettinfo, kurs, støtteapparat m.v.) Virksomhetsleder/ avdelingsleder Årlig Fortløpende - NANO-opplæring når klart - Medlemmene i HMS-/IA gruppen deltar på aktuelle IA-samlinger 6.4 Felles-/individuelle tiltak(etter-/videreutdanning) - Tilrettelegge for etter- og videreutdanning - Permisjon med og uten lønn - Turnustilrettelegging/bytting av vakter - Informasjon om kommunens stipendordning Virksomhetsleder/ avdelingsleder Fortløpende Informasjon henges på oppslagstavle på felles pauserom 7. Avklare muligheten for å ta inn andre (interne/eksterne) arbeidstakere på kortere/lengre tiltak 7.1. Arbeidsoppgaver, oppfølgingsansvarlig m.v. - Studenter, elever og lærlinger m/veileder - Internt fra kommunen - Fra Nav - Varig tilrettelagt arbeid Virksomhetsleder/ avdelingsleder Fortløpende Revidert dato: Sted: Underskrifter: Virksomhetsleder Verneombud Ansattrepresentant

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 SAKSPROTOKOLL - SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 14/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Vedtak: Sak om sykefravær og fraværsutvikling ved Skudenes bu- og behandling tas til orientering.

36 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205 Sign: Dato: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg administrasjon RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD Forslag til vedtak: Retningslinjer for personalsaker som gjelder seksuelle overgrep/grenseoverskridende adferd godkjennes.

37 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: For å sikre en klar og ryddig håndtering av saker der det er mistanke om overgrep og/eller grenseoverskridende seksuell adferd, er det nødvendig med tydelige retningslinjer i forhold håndtering og korrekt saksgang. Det er spesielt viktig at meldingsmottaker forstår at saker skal meldes omgående og at det ikke skal være tvil om hvem det skal meldes til. Retningslinjene er rettet mot atferd som måtte bli kjent innen organisasjonen overfor brukere, men skal også anvendes så langt de passer, i situasjoner hvor det er mistanke eller påstand om at en ansatt har utøvd seksuelt grenseoverskridende handling/adferd mot en kollega. Fakta/saksopplysninger: Det kan være være vanskelig å ta opp saker der det er mistanke om overgrep og/eller grenseoverskridende seksuell adferd. Brukere eller ansatte som utsettes for seksuell trakassering kan føle på usikkerhet, skam og skyld eller redsel for ikke å bli trodd. For mange kan det være vanskelig å vite hvordan / hvor en skal melde fra om slik mistanke eller faktisk hendelse. Karmøy kommune vil fremstå som tydelig på at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om dette snarest. Utarbeidde retningslinjer skal bidra til å unngå usikkerhet rundt hvordan melde saken, samt hvem det skal meldes fra til. Melder skal også være sikker på at saken blir forsvarlig håndtert. Andre opplysninger Den som oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep eller trakassering skal umiddelbart varsle leder. Det er ledelsens oppgave å vurdere saken og om hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette er vanskelige saker og uansett hvilken beslutning man tar vil det få konsekvenser for både den mistenkte og den som er utsatt. Dersom leder i samråd med støttetjenester (jf. retningslinjer) mener at mistanken er ubegrunnet, må man beslutte å ikke foreta seg ytterligere i saken og forsøke å stoppe eventuell sladder og ryktedannelse. Hvis ledelsen mener det er hold i saken, avhenger det videre utfallet om saken omhandler trakassering eller overgrep. Ved trakassering skal kommunens «prosedyre for håndtering av brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om psykososialt arbeidsmiljø» anvendes.

38 Dersom saken omhandler seksuelle overgrep/ grenseoverskridende atferd skal saken håndteres i henhold til retningslinjer for personalsaker som gjelder seksuelle overgrep/grenseoverskridende atferd. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign. Oversikt over vedlegg: - Retningslinjer for personalsaker som gjelder seksuelle overgrep/grenseoverskridende atferd

39 Vedtatt Revidert: Retningslinjer for personalsaker som gjelder seksuelle overgrep / grenseoverskridende atferd Vedtatt:

40 Vedtatt Revidert: Formål Formålet med retningslinjene er å sikre klar og ryddig håndtering ved tilfeller av seksuelle overgrep og/eller grenseoverskridende seksuell atferd som måtte bli kjent innen organisasjonen overfor bruker (barn og voksne). Retningslinjene skal også anvendes, så langt de passer, i situasjoner hvor det er mistanke eller påstand om at en ansatt har utøvd seksuelt grenseoverskridende handling/atferd mot en kollega. Definisjon Bruker: Med "bruker" forstås i disse retningslinjer enhver som mottar tjenester fra Karmøy kommune. Det omfatter brukere/pasienter som mottar helse- og omsorgstjenester, elever i skolene, barn i barnehagene, klienter/brukere i barnevernet, brukere innenfor kultur- og fritidsområdet, m.v. Grenseoverskridende seksuell atferd: Jf. straffelovens kapittel 19 om seksualforbrytelser. Her finner vi oversikt over ulike arter/grader av straffbare seksuelt krenkende handlinger og atferd. https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ /kapittel_2-12#kapittel_2-12 Handleplikt Den som blir kjent med / får mistanke til et mulig straffbart forhold skal straks handle i henhold til retningslinje. Leder skal informeres umiddelbar. Kommunens handleplikt er uavhengig av om handlingen er begått i tjenesten eller på fritiden. Skjer handlingen/atferden innenfor rammen av tjenesten, vil forholdet imidlertid måtte bedømmes som mer alvorlig, og kommunen ha en skjerpet handle- og aktivitetsplikt.

41 Vedtatt Revidert: Plan for håndtering Beskrivelse av situasjonen Mistanke, påstand, anklage eller opplysninger kommer fra bruker selv, en annen bruker, fra en annen voksen (ansatte, foreldre, samarbeidspartnere) eller fra politiet. Ansvarlig Tiltak Merknad Meldingsmottaker Noter ned opplysningene. Meld til leder. Ikke garanter anonymitet /hemmeligholdelse. Leder Avdelingssjef / etatssjef Avdelingssjef / etatssjef Lag rapport. Meld fra til avdelingssjef / etatsledelse Utarbeid notat med beskrivelse av fakta og foreløpig vurdering av arten i handling, styrken i det påståtte forhold og hvilke bevis det foreligger for handling. Der det er skjellig grunn til mistanke: Håndtering av saken må skje i samråd med personalsjef og/eller kommuneadvokat. Umiddelbart Støtte: Personalsjef Kommuneadvokat Politianmeldelse: vurderes i samråd med personalsjef og/eller Kommuneadvokat Vurdere håndtering av forhold rundt ansatt bruker, pårørende, media annet

42 Vedtatt Revidert: Håndtering av media og informasjonsbehov Pårørende kan ha behov for informasjon raskt for å kunne ivareta bruker på en god måte. Informasjon til andre brukere og deres pårørende må også vurderes for å berolige og vise at situasjonen blir håndtert på en betryggende måte. Det er etatssjef i samråd med personalsjef / rådmann som vurderer håndtering av media og øvrig informasjon overfor brukere, pårørende, ansatte.

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING Forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 407 Arkivsaksnr.: 15/2205 Sign: Dato: Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg administrasjon RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR PERSONALSAKER SOM GJELDER SEKSUELLE OVERGREP/GRENSEOVERSKRIDENDE ADFERD Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den 17.06.2015, saksnr. 15/15 Behandling: Engedal (Utdanningsforbundet)

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/2252. Hovedutvalg administrasjon 17.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/2252. Hovedutvalg administrasjon 17.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/2252 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 17.06.2015 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 17.06.2015 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Nestleder Andersen Svein H. AP Medlem Seljestad

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4202. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4202. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4202 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 14.12.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET 26.10.2016 Forslag til

Detaljer

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter Side 1 av 8 Formål Dette dokument inneholder en prosedyre for å forebygge og håndtere trakassering, mobbing, utilbørlig oppførsel og harde konflikter i Nome kommune. Det forventes at alle ansatte kjenner

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 15.06.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 06.04.2016.

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 408 Saksmappe: 2013/1282-11236/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 20.03.2013 Saksframlegg Retningslinjer for konflikthåndtering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00.

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Egill Vatne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

JOBBING UTEN MOBBING

JOBBING UTEN MOBBING JOBBING UTEN MOBBING på meteorologisk institutt Sofia Windjusveen JUM Jobbing uten mobbing Arbeidstilsynet: jobbingutenmobbing.no Besøk januar 2007 av arbeidslivsenteret 5 bedrifter - 4 samlinger våren

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS-retningslinje Dok. Produsert av: Fylkesrådmannen Godkjent av: HSAMU Dato: 1. Formålet med

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Mobbing på arbeidsplassen. Varsling Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Dagens tema Tema 1: Mobbing og trakassering på jobben Tema 2: Varsling

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 28.01.2016 FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 Forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering.

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 27/14 14/2332 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 27/14 14/2332 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 30.04.2015 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Prosjektplan Organisering av helse- og omsorgsetaten.

Prosjektplan Organisering av helse- og omsorgsetaten. Prosjektplan Organisering av helse- og omsorgsetaten. Bakgrunn for arbeidet - RO - notat (ressurssenter for omstilling i kommunene) fra 2010. - Prosjektet Fremtidens helse- og omsorgstjenester 2020 - Behov

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254. Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3254 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 REFERATLISTEN - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID Manifest mot mobbing Skal bidra til å sette mobbing på den nasjonale agendaen Det viktigste arbeidet skjer lokalt, og arbeidet mot mobbing må

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 3/17 17/215 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE MED BHT A/S

MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE 3/17 17/215 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE MED BHT A/S ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 14:00-15:30 MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 17/191 ÅRSMELDING AMU 2016 2/17 17/214 IA/HMS-MÅLSETTINGER

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune. Retningslinje

Håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune. Retningslinje Håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune Retningslinje Retningslinjene skal gi veiledning til ledere og arbeidstakere, for å sikre en forsvarlig og korrekt håndtering i tilfeller av mobbing/trakassering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

MØTEINNKALLING GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Orienteringssak: Internkontroll/HMS Gratangsheimen v/monica Andersen SAKLISTE

MØTEINNKALLING GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Orienteringssak: Internkontroll/HMS Gratangsheimen v/monica Andersen SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 16.02.2017 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer