Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009"

Transkript

1 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel

2 Innholdsfortegnelse 1 Forord Sammendrag Innledning Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet Oppstart Prosjektgruppe, styringsgruppe og referansepersoner Prosjektdirektiv Prosjektgruppas utgangspunkt Teoretisk fundament Holde orden i eget hus Metode Avviksbehandling og revisjon Informasjonssikkerhet Medisinsk teknisk utstyr (MTU Brukermedvirkning Teknologi Elektronisk kvalitetshåndbok (EK) Elektronisk avvikssystem (Delta) Arbeidsprosesser Implementering av kvalitetssystemet Mål for opplæringen Gjennomføringen av opplæringen Evaluering av opplæringen Oppsummering med anbefaling Anbefalinger Vedlegg Brukermedvirkning Vedleggsmappe Felles GK Diverse skriv Vedleggsmappe Felles GK Gap-analyse, Nemko Vedleggsmappe Felles GK Implementering Vedleggsmappe Felles GK Prosjektdirektiv Vedleggsmappe Felles GK Referanser... 37

3 1 Forord Det har vært både utfordrende og spennende å arbeide med kvalitetsarbeid i klinikken og tilrettelegging for at Glittreklinikken skal ha en praksis preget av høy kvalitet i alle ledd. Vi skal ha et faglig og trygt sted for både ansatte og brukere. Ledelsen har vist arbeidet i kvalitetsprosjektet stor tillit. Kollegaer har vært positive og imøtekommende. Det setter jeg stor pris og har vært motiverende i dette arbeidet. En stor takk rettes også til samarbeid og innspill fra verneombud og tillitsvalgte. Stor takk til prosjektgruppa. Vi har sammen jobbet godt og konstruktivt. Fordi vi har vært ærlige og direkte, har vi hatt gode drøftelser og drevet arbeidet i prosjektet skritt for skritt videre. Kontakten og bidraget fra Harald Karlsen har betydd mye i arbeidet vårt. Jeg er takknemlig for hans oppfølging og tålmodighet. Elisabeth Arntzen har gitt flere innspill, med spesielt fokus på praksis, brukemedvirkning og ikke minst; tenk enkelt! Arbeidet i Kvalitetsprosjektet har gitt meg mer kunnskap og forståelse om klinikken, dens ansvar og funksjon. Jeg har blitt bedre kjent med menneskene, arbeidsprosesser, holdninger og kultur. Arbeidet i prosjektet, prosessene innad i klinikken og behovet for mer kunnskap, har hatt større omfang enn hva jeg forutså. De fleste tidsrammene ble sprengt. Takk til dere alle for godt samarbeid og imøtekommenhet! Vennlig hilsen Merete F. Bendheim Prosjektleder TANKEGRUK Om alle tanker kom for en dag - alle tanker av alle slag ville en og annen få litt av hvert å tenke på Av Per Larsen (polo) Sluttrapport - 1 -

4 2 Sammendrag Kvalitetsarbeidet ved Glittreklinikken ble startet Fra denne datoen var det ansatt en prosjektleder, og arbeidet ble sparket i gang med en fagdag for alle ansatte. Det ble ansatt en prosjektleder; Merete Bendheim, og nedsatt en prosjektgruppe bestående av Agnete Hagelsteen Dalelid, Lars Morland og Marianne Haugane. Adm. Dir. utarbeidet et mandat som sammen med norsk lovverk og ISO 9001 Standard, utgjorde utgangspunkt for prosjektarbeidet. Offentlige veilederne Holde orden i eget hus (Internkontroll for sosial- og helsesektoren) og.. Og bedre skal det bli (Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial og helsesektoren) var sentralt bakgrunnsmateriale. Prosjektplan ble utarbeidet. Nemko ble leiet inn for å gjøre en Gap-analyse som kunne fortelle oss hva som måtte til for å lage et kvalitetssystem for å tilfredsstille kravene i ISO Vedlegg: 11.3 Prosjektgruppa jobbet videre med Nemko anbefalinger: 1. Få på plass de seks overordnede prosedyrene iht. ISO Implementere elektronisk avvikssystem og skape forståelse for avvikssystemet i klinikken 3. Finne interesserte og kompetente medarbeidere som kan utdannes til internrevisorer 4. Konkretisere kvalitetsstrategi 5. Definere HMS arbeidet 6. Skape forståelse i virksomheten for etterlevelse av styringssystemets rutiner 7. Klargjøre ansvarsforhold internt i klinikken Medarbeiderne og avdelingsledere skulle få eierforhold til klinikkens kvalitetssystem ved selv å utarbeide prosedyrer for de daglige rutinene på sine respektive arbeidsplasser. Prosjektgruppen arbeidet derfor først med å definere hvordan en prosedyre burde se ut, og laget en prosedyre for prosedyre. På konsernnivå ble det besluttet å bruke verktøyet EK elektronisk kvalitetshåndbok for å organisere alle klinikkens prosedyrer. Til behandling av avvik ble det besluttet å bruke verktøyet DELTA elektronisk avvikssystem. Begge programmene kommer fra Datakvalitet A/S. AMU og vernetjenesten ble utfordret til å konkretisere sitt arbeid i prosedyrer. Prosjektgruppa jobbet med mandat for nytt kvalitetsutvalg (KU) og herunder avviksutvalg(au) som ble godkjent av ledelsen. Kritiske suksessfaktorer, nevnt i prosjektdirektivet, vedlegg: 11.5, for at prosjektet skulle komme i mål var: 1) Tid, 2) Arbeidstakermedvirkning, 3) Lederengasjement, 4) Systeminstallasjon Alle faktorene viste seg å påvirke utsettelsen av tidspunktet for prosjekt slutt. Det gjenstår at ledelsen utarbeider overordnede prosedyrer for informasjonssikkerhet, internrevisjon og registreringer. Prosjektet overlater til det nye kvalitetsutvalget å rekruttere og lære opp internrevisorer. Prosjektet har hatt en prosess med to brukere. Det er utarbeidet anbefaling til brukermedvirkning ved klinikken og forslag til mandat for brukerutvalg. Brukerutvalget bør utnevnes av styret. Vedlegg:11.1 Å styre prosessene med planlegging, tilrettelegging og opplæring i arbeidshverdagen vil fortsatt være krevende. Prosjektet anbefaler at det budsjetteres en 100 % stilling frem til for å oppnå prosjektets effektmål og ISO sertifisering. Klinikken har midlertidig ansatt en kvalitetskoordinator i et år, ut 2009, for oppfølging etter kvalitetsprosjektet. Vedlegg:11.2 Klinikkens nye kvalitetsutvalg er nedsatt av ledelsen. Opplæring av ansatte er gjennomført og Glittreklinikkens nye kvalitetssystem ble implementert i drift Sluttrapport - 2 -

5 3 Innledning Hele klinikken har vært involvert i arbeidet med kvalitetsprosjektet og prosessene har vært omfattende. For å begrense rapporten, er sentrale arbeidsdokument og rapporter lagt som vedlegg i kapittel 11. Anbefaling til brukermedvirkning har vært en prosess med to brukere fra LHL og som drøftelse i prosjektgruppa. Prosjektleder har i denne forbindelse hatt samtaler og innspill fra koordinator på Læring og mestring senteret, Organisasjonssjefen og Administrerende direktør. Anbefaling for klinikkens oppfølging av kvalitetsforbedringsarbeidet er skrevet i kapittel 10. LHL konsernet har besluttet og kontraktfestet software som benyttes. Nemko er ekstern aktør for LHL konsernet til Gap-analyse og ISO- sertifisering. For å følge arbeidsprosessen i prosjektet og som støtte til rapporten, er det hensiktsmessig å lese prosjektdirektivet med fortløpende rapporter. Vedlegg: 11.5 Parallelt med skriving av rapporten har kvalitetskoordinator arbeidet med support og prosesser i kvalitetsarbeidet. 4 Bakgrunn Glittreklinikken har manglet et system som tilfredsstiller de regulatoriske krav fra myndighetene og oversikt over ansvarsforhold. Det manglet også et system som gir oversikt over nødvendige dokumenter og prosedyrer. Avviksbehandling har vært mangelfull og for store deler av klinikken ikke satt i system. Dette medførte at ledelsen ved Glittreklinikken besluttet at det skulle settes i gang et prosjekt for å jobbe med kvalitet ved klinikken. Prosjektet skulle føre til at klinikken fikk et kvalitetssystem som gir oversikt over virksomhetens organisering, mål, visjon, tjenestetilbud, dokumentstyring og brukermedvirkning. Prosjektet måtte innhente informasjon og bidra med kunnskaper til beslutningen om evt. ISO sertifisering av Glittreklinikken. Opplæring, involvering av ansatte og gode holdninger i organisasjonen er nødvendig for kontinuerlig kvalitetsforbedring og utvikling. Forankring hos klinikkens toppledelse har vært en forutsetning for et vellykket prosjekt. Sluttrapport - 3 -

6 Januar 2007 Mandat for Kvalitetsprosjektet Prosjektet skal implementere et kvalitetssystem som imøtekommer myndighetenes krav til internkontroll. Nivået skal tilsvare de krav som ligger i en ISO sertifisering. Arbeidet skal ta utgangspunkt i en intern kartlegging som gjennomføres i starten av prosjektet. Prosjektet skal bidra til at Glittreklinikken har følgende grunnleggende elementer på plass, og at de kan dokumenteres (Jfr. 4 i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, nr 1731). Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgave og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt. Tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt Om virksomhetens internkontroll. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten. Har oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangler på oppfyllelse av myndighetskrav. Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen. Samle klinikkens dokumentasjon i et EK system (Elektronisk Kvalitets system). Systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. Glittreklinikken, 18. januar 2007 Sluttrapport - 4 -

7 Adm.dir. Olav Kåre Refvem 5 Oppstart Kvalitetsprosjektet fikk en god start i virksomheten med Klinikkens fagdag Tema ble introdusert av Elisabeth Arntzen(lege/filosof), kvalitetsdirektør i Helse Øst (nå Helse Sør øst). Alle ansatte fikk utdelt veiledningsheftene; Internkontroll for sosial- og helsetjenesten Holde orden i eget hus Referanse:[3] og Nasjonal kvalitetsstrategi og bedre skal det bli [1] Prosjektleder startet kartleggingen i klinikken med kvalitetsutvalget. Daværende kvalitetsutvalg kom med konstruktive innspill og leder av kvalitetsutvalget ble senere med i prosjektgruppa. Det ble etablert kontakt med kvalitetsleder på Feiringklinikken som har vært prosjektets veileder. Gjennom hospitering på Feiringklinikken, innblikk i deres oppbygging av kvalitetssystemet og veiledning ga dette vårt prosjekt verdifull kunnskap. Samtidig som prosjektleder knyttet kontakt med prosjektveilederen på Feiringklinikken, ble tida brukt til å lese litteratur og grunnlagsdokumenter. Vi kastet oss inn i prosessen da Feiringklinikken startet forberedelse til sertifisering i januar Prosjektleder og Adm. sjef deltok på samlinger med forskjellige akkrediteringsvirksomheter. Prosjektleder var observatør under Feiringklinikkens sertifisering (høsten 2007) Prosjektgruppa besøkte Cato senteret våren 2007 og fikk grundig innføring i hvordan de hadde arbeidet seg frem til et kvalitetssystem og en ISO sertifisering. [7] 5.1 Prosjektgruppe, styringsgruppe og referansepersoner Prosjektgruppe Prosjektleder: Seksjonsoverlege og leder av kvalitetsutvalget: Økonomikonsulent og verneombud: Fysioterapeut og avdelingsleder: Merete F. Bendheim Lars Morland Marianne Haugane Agnete Hagelsteen Dalelid Prosjektgruppa ble etablert medio februar Det ble satt av 10 % stilling for hver prosjektmedarbeider. Det opplevdes problematisk å redusere på oppgaver fra arbeidshverdagen for å prioritere prosjektarbeidet. Suksess kriteriet; tid, er en tilbakevendende faktor som utfordret prosjektarbeidet. Prosjektgruppa etablerte et fast møtetidspunkt pr uke, med agenda og referat. Tidspunktet ble innarbeidet som en fast vane og fungerte godt. Møtene var effektive og vi fikk gjort mye pr. møte på 1 1/2 time. Møtene var preget av gjensidig respekt, ærlighet, realisme og reflekterende drøftelser. Alle hadde samme fokus. Gruppa har hatt 30 arbeidsmøter. Prosjektgruppa har jobbet med prosjektplan, mappestrukturen i databasen i den elektroniske kvalitetshåndboka (EK) og grunnlag og systematikk i avvikssystemet(delta) fra Datakvalitet. Parallelt med dette utarbeidet vi utkast til prosedyrer og mandater. Underveis i prosjektarbeidet har forankring på alle nivå i klinikken vært i fokus. Sluttrapport - 5 -

8 5.1.2 Styringsgruppe Styringsgruppen for prosjekter ved Glittreklinikken Adm. dir. Adm. overlege Adm. sjef Leder FOU Fag/forskningssykepleier (til 03/2008) Psykolog/avdleder (fra 2008) Olav Kåre Refvem Anne Norlund Joar Aarenes Morten Ryg Kari Hvinden Einar Haave Prosjektleder hadde faste samtaler med Adm. dir. og veiledning underveis med styringsguppen. Etter at prosjektplanen ble godkjent, var det milepælene som styrte framdriften. De enkelte milepælene krevde på hver sin måte involvering fra ledelsen, avdelingsledere, ansatte, vernetjenesten, AMU og tillitsvalgte. Prosjektleder rapporterte jevnlig til styringsgruppa. Vedlegg: 11.5 For å sikre forankring i ledelsen for prosessene i kvalitetsprosjektet, har prosjektleder vært med på ledermøter med jevne mellomrom. Beslutninger vedrørende prosjektarbeidet er tatt av fast styringsgruppe. Når det gjelder innholdet i kvalitetssystemet er beslutningene på overordnet nivå tatt av klinikkledelsen og på avdelingsvis nivå av avdelingsledere. Prosjektgruppa har bidratt med kunnskap og råd. Prosjektleder har ledet arbeidet i prosjektgruppa, hatt en rådgivende funksjon i virksomheten, og ledet prosessen med oppbygging og implementering av kvalitetssystemet Veileder og referansepersoner Veileder: Kvalitetsleder, Feiringklinikken: Referansepersoner: Hovedvernombud (2006/07): Representant for tillitsvalgts gruppa: Harald Karlsen Jan Kåre Ravnsborg-Giertsen Kjersti Lindberg Vernetjenesten ble en aktiv samarbeidspartner som utarbeidet mål for vernetjenesten og prosedyre og sjekkliste for vernerunde. Tillitsvalgte har medvirket hele veien i prosessen. Kvalitetsdirektør Helse Sør-Øst: Elisabeth Arntzen Prosjektleder har hatt kontakt med Elisabeth Arntzen på mail, telefon og konferanser. Hun har gitt gode råd, oppfordret oss til å arbeide praksisnært, tenke enkle løsninger og gjennomførbare Sluttrapport - 6 -

9 tiltak. Praksisnærhet gir større rom for ansattes medvirkning. Spesielt har hun gitt råd i forhold til oppbygging av kvalitetsutvalget og brukermedvirkning. 5.2 Prosjektdirektiv Direktivet skisserer prosjektplanen basert på gitte rammer og prinsipper. Vedlegg: 11.5 Objektmålene er resultatområdene som skal realiseres i løpet av prosjektperioden. Kvalitetsprosjektet hadde fire resultatmål: Fare (F): Rammevilkår (R): Elektronisk verktøy (E): Kompetanse (K): Det er utarbeidet oversikt over tiltaksplaner over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt og mangler. Rammevilkår for håndtering av kvalitetssikring er definert, dokumentasjonen og handlingsplaner er utarbeidet og distribuert. Elektronisk avvik- og dokumentstyringssystem er i bruk. Informasjon og opplæring av ansatte i kvalitetsarbeid er igangsatt. Resultatmålene er splittet opp i delmål på milepælsplanen. Prosjektplanen med milepælsplan har vært prosjektets sentrale styringsverktøy. Milepælene har tidsfrister og det er gitt fortløpende rapporter til Fast styringsgruppe. Ved en vellykket gjennomføring av prosjektet vil konsekvensene av måloppnåelse gi nytteeffekt i klinikken. Effekt eller virkning av prosjekt sees i et 3-5 års perspektiv. Kvalitetsprosjektets effektmål: A) De regulatoriske krav og ansvarsforhold til Glittreklinikken er avklart, dokumentert og distribuert. B) Vi har et miljø for brukermedvirkning, kontinuerlig oppfølging og utvikling innen kvalitet, på alle nivå og i alle avdelinger ved klinikken c) Glittreklinikkens dokumenter, rutiner, prosedyrer er omfattet av dokumentsyringskontroll, risikohåndtering, interne revisjoner og ledelsens gjennomgang. Under rammebetingelser i prosjektdirektivet står det hva prosjektet ikke har hatt innvirkning på. Kritiske suksessfaktorer er områder som kan påvirke gjennomføringen av prosjektet. Prosjektets kritiske suksessfaktorer var:! Tid! Arbeidstakermedvirkning! Lederengasjement! Systeminstallasjon Sluttrapport - 7 -

10 5.3 Prosjektgruppas utgangspunkt. Vårt utgangspunkt i oppstarten av arbeidet: Hva slags kunnskap om klinikken trenger vi? Har klinikken erkjent behov for forbedring? På hvilken måte skal vi få forankring til forbedringsarbeid ved klinikken? Og hvordan organisere kvalitetsarbeid hensiktsmessig og nyttig? Vi hadde flere parallelle prosesser: Prosjektgruppa leste litteratur og lovverk. Prosjektgruppa kom i kontakt med avdelingsledere, faglederforum, kvalitetsutvalget, tillitsvalgte, AMU og verneombudene. Det ble opprettet kontakt med Feiring klinikken (Harald Karlsen) og Elisabeth Arntzen. Vi hospiterte ved Catosenteret. Prosjektdirektiv ble utarbeidet. Prosjektplanen ble godkjent av Ledelsen ved klinikken samarbeidet med LHL og Feiring klinikken for at vi skulle få et elektronisk hjelpemiddel til struktur og orden. Det ble satt i gang prosess for involvering av ansatte. 6 Teoretisk fundament Kvalitetsarbeid i sosial- og helsetjenesten omfatter både tjenestene som ytes, virksomhetsstyring, brukermedvirkning, arbeidsmiljø, forskning og opplæring. Vi skal overholde lover som er regulert for vårt virkeområde. Glittreklinikken som sykehus må følge krav i Lov om spesialisthelsetjenester [23]. I tillegg til departement og regjering, har vi offentlige instanser som direktorater, tilsyn og råd som vi må forholde oss til i organiseringen av vår praktiske arbeidshverdag. Forskrift om internkontroll, kravet til HMS-arbeidet og nasjonal kvalitetsstrategi for sosial- og helsesektoren er et virkemiddel som skal hjelpe oss til å jobbe med forbedringsarbeid. [3] 6.1 Holde orden i eget hus Holde orden i eget hus handler om internkontroll. Internkontroll er regulert i Lover og forskrifter. Internkontroll er fra myndighetenes side tenkt som en hjelp for styring og utvikling i den daglige drift i virksomhetene. Hvorfor internkontroll? Internkontroll i Sosial- og helsetjenesten har utgangspunkt fra Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten. I 3, første ledd står det: Enhver som yter helsetjeneste skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. [3] Sluttrapport - 8 -

11 Det betyr at enhver som yter helsetjeneste skal ha system for internkontroll, enten tjenesten ytes av stat, fylkeskommune, kommune eller private aktører. Ansvaret for internkontroll er den som har ansvar for virksomheten Kvalitet i helsetjenesten. Figur 1 Kvalitetsstjerna basert på Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring,..og bedre skal det bli [1] I tillegg til Kvalitetsstjerna har den nasjonale strategien fem overordnete handlingsplaner: 1. Styrke brukeren 2. Styrke utøveren 3. Forbedre ledelse og organisasjon 4. Følge med og evaluere tjenestene 5. Styrke forbedringskunnskapenes plass i utdanningene. Nasjonal helseplan ( ) er oppatt av at de forkjellige helsetjenestene er avhengig av hverandre for å yte god hjelp til brukere og pårørende. [18] Nasjonal helseplan har seks bærebjelker: 1. Helhet og samhandling 2. Demokrati og legitimitet 3. Nærhet og trygghet 4. Sterkere brukerrolle 5. Faglighet og kvalitet 6. Arbeid og helse Sluttrapport - 9 -

12 Utfordringene og refleksjonene i prosjektet har vært å se sammenhengene mellom klinikkens tjenester, lovverket og forventningene til klinikken. Hvordan kan vi vite at våre tjenester er av god kvalitet? Hva skal til for å innfri forventninger hos brukerne, medarbeiderne og oppdragsgiverne? Skaper vi forventninger som vi ikke kan innfri? Kjennetegn på kvalitet er: Dokumentasjon Systematikk Samarbeid Fagutvikling Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Målet med medisinske kvalitetsregistre er kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av de helsetjenester som ytes. Vedlegg: 11.2 Helsedirektoratet har ansvaret for å sikre nasjonal samordning ved videreføring av etablerte registre og ved etablering av nye. Helsedirektoratet [15] har en faglig rådgivende funksjon i dette arbeidet. Hensikten med helseregistre er at det skal være mulig å gi svar på om den behandling som er gitt pasienten, tilfredsstiller kravene til god kvalitet. Ved hjelp av nasjonale registre blir erfaringene delt og sykehusene kan ta i bruk ny kunnskap for å forbedre egen praksis Pasientsikkerhet I løpet av de siste 20 årene har det kommet mange endringer i norsk helselovgivning. Helserett har blitt et viktig og stort rettsområde i Norge. Hovedprinsippene i helseretten er retten til helsehjelp, pasientrettigheter, krav om forsvarlig helsehjelp, helsearbeidernes taushetsplikt og styringsretten i helsevesenet. (Asbjørn Kjølstad [9]). Disse prinsippene omfatter i hovedsak pasienter og helsearbeiders rettstilling. Faglige prosedyrer, kompetanse og beredskapsplaner forbindes med faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet Pasienten først. Norsk offentlig utredning, NOU 1997;2 PASIENTEN FØRST [26], setter fokus på pasienten, men også til rammen pasientarbeidet utøves i. Utvalget som jobbet med denne utredningen sier: Det er mange forhold som det kan være aktuelt å gripe fatt i: Evaluering av faglige metoder Vurdering av metodevalg i ulike situasjoner Evaluering av egne faktiske prioriteringer i forhold til pasientgrupper og indikasjonsstillinger Evaluering av egen praksis i forhold til andre som det er naturlig å sammenligne seg med, og i forhold til nasjonale prioriteringer Identifikasjon av relevante kvalitetsindikatorer Sluttrapport

13 Evaluering av pasienters egne opplevelser av oppnådd helsegevinst. De fleste fagmiljø er svært opptatt av å yte tjenester med høy kvalitet, og mange arbeider kontinuerlig med flere av de ovenstående tema. Utvalget vil likevel hevde at det er viktig å videreføre og systematisere dette arbeidet i betydelig grad. Som helsearbeidere forplikter vi oss til å utøve vår tjeneste innenfor den kompetansen vi har og de rammene vi arbeider under. I helsepersonell loven 4, står det:... plikter helsearbeideren å utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes. Denne forsvarligheten er et grunnprinsipp i helseretten. [9] Best praksis God praksis Forsvarlig praksis = myndighetskrav Uforsvarlig Figur 2 Kilde: Fritt tegnet forsvarlighetsdiagram etter Asbjørn Kjølstad [9] Helsetjenester av god kvalitet som utøves er summen av fagkompetanse, brukermedvirkning og rammen den utøves i. Figur 3 Kilde: Vedlegg:11.2 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten [25] Sluttrapport

14 Fellestrekkene mellom internkontroll, kvalitetsstrategi, pasientsikkerhet, NOU1997:, Nasjonal helseplan og faglig forsvarlighet kan virke åpenbart, men hvordan omskape dette til den praktiske hverdagen? 6.2 Metode Kvalitetssirkelen De fleste anbefalinger henviser til Demings sirkel eller PUKK sirkelen (Planlegg, Utfør, Kontroll, Korrigerer) som metode. Det er en mye anvendt modell for å starte kvalitetsarbeidet og oppfølging i praksis. [25] Vi benyttet Demings kvalitetssirkel som vår metode i prosjektet. Figur 4 Kvalitetssirkelen, Demings sirkel, brukt av Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring,..og bedre skal det bli I Lov om spesialisthelsetjenester 3 8 står hvilke oppgaver et sykehus har. [23] Oppgavene, dvs. kjerneaktivitetene eller kjerneprosessene i spesialisthelsetjenesten er: 1. Pasientbehandling 2. Utdanning av helsepersonell 3. Forskning 4. Opplæring av pasient og pårørende Disse oppgavene forventes det at klinikken har mål og dokumentasjon på. Som arbeidsgiver må Glittreklinikken fylle kravene i arbeidsmiljøloven(aml) [23] og ha prosedyrer for helsemiljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet:[21] Demings sirkel kan brukes som modell i prosjektarbeid, belyse prosesser i hele klinikken, dens organisering og styring. Modellen kan også brukes til en enkel prosedyre på avdelingen. Sluttrapport

15 Eksempel på hvordan Demings sirkel kan brukes i praksis: Avdelingen erkjenner behovet for en prosedyre til et arbeid de skal utføre. Klargjør kunnskapsgrunnlaget:1) Hva kan vi? 2) Hva sier brukerne? 3) Hva sier litteraturen? Deretter utarbeides prosedyren, legges inn i EK og godkjennes. Forankring hos medarbeiderne med informasjon og opplæring. Prosedyren settes ut i praksis (utfør). Sjekk prosedyren fungerer og evt. justeres (kontroller). Da er prosessen kommet rundt elementene i Demings sirkel. Innen to år evaluer (revider) den etablerte prosedyren ISO standard ISO sertifisering skal aldri ha et lavere nivå enn et lands regelverk. Internkontroll og ISO-9001 har mange fellestrekk. Norge har mange lover og forskrifter som setter krav til norsk helsevesen. ISO sertifisering settes alltid i sammenheng med offentlig lovverk. ISO standard er først og fremst en teknisk standard. I 2005 ble det laget en veiledning for bruk av ISO i helsetjenesten. NS-EN ISO 9001:2000 er veilederen som vi har brukt. [7] [27] ISO standard er et system for kvalitetsstyring. Standarden anbefaler at innføring av kvalitet i styringssystem bør være en besluttet kvalitetsstrategi forankret i organisasjonens ledelse. Veilederen legger opp til prosesstankegang. Ved å anvende prosesser åpner det seg muligheter for å koble sammen aktiviteter, tjenesteytelser på tvers i en organisasjon og få til en kontinuerlig forbedringsprosess. Prosesser i helsetjenesten kan virke adskilt, men henger sammen. Prosesser i sykehus er: Den kliniske prosess De ikke kliniske prosesser Kommunikasjonsprosesser, inklusive data og informasjonsflyt Ledelsesprosesser Støtteprosesser Disse prosessene samles under grupper hvor kjerneaktivitetene er helsetjenestene vi leverer og støtteaktivitetene som støtter opp om leveringen av disse tjenestene. [7] I Helse- Sør Øst har de tatt i bruk metoden Statistisk prosesskontroll (SPC) til resultatmålinger og målepunkter i arbeidsprosesser. Sluttrapport

16 NS-EN ISO 9001:2000 setter krav til at en organisasjon har seks overordnete prosedyrer. Disse prosedyrene er styrende for hvordan kvalitetssystemet skal fungere og hvordan prosedyrer og aktiviteter i resten av klinikken skal bygges opp. De seks overordnete prosedyrene skal omhandle: 1. Dokument og datastyring 2. Registreringer 3. Avviksbehandling 4. Korrigerende tiltak 5. Forebyggende tiltak 6. Intern revisjon Gap analyse. Ved hjelp av Nemko ble det gjennomført en Gap-analyse 7-8. juni Rapporten fra Nemko var utarbeidet med tanke på at neste prosess blir ISO sertifisering. Etter behandling av rapporten fra Gap-analysen, ble prosjektdirektivet justert. Deler av rapporten ble integrert i milepælsplanen. Vedlegg 11.3 Nemko rapporten hadde følgende anbefalinger: 1. Ferdigstille dokumenterte prosedyrer (seks overordnende prosedyrer iht. ISO 9001 standard) 2. Implementere det elektroniske avvikssystemet og skape forståelse for avvikssystemet i klinikken 3. Finne interesserte og kompetente medarbeidere som kan utdannes til internrevisorer 4. Konkretisere kvalitetsstrategi. Den er grunnlaget for forbedringsarbeidet. 5. Definere HMS arbeidet. 6. Det må skapes forståelse i virksomheten for etterlevelse av styringssystemets rutiner. 7. Klargjøre ansvarsforhold intern i klinikken Ledelse. Gjennom forskrift om internkontroll i Sosial- og helsetjenesten pålegges vi å ha forsvarlige tjenester. [3] For å nå en tjeneste av beste kvalitet må vi ha kunnskap og ferdigheter. For å opprettholde og videreutvikle tjenesten sier forskriften at internkontroll er et systematisk arbeid for kontinuerlig forbedring. Gode tjenester er avhengig av fagutvikling og forskning, men også av ledelse. Noen prinsipper for kvalitetsstyring er brukerfokus, systemtankegang, lederskap, personalets engasjement, prosesstankegang, beslutning basert på faktiske hendelser og kontinuerlig forbedring. Sluttrapport

17 Ledere som lykkes er opptatt av samhandling og helhet. Praksisfeltets anbefaling for kvalitetsutvikling (... Og bedre skal det bli [2]), mener at kunnskap om endringsledelse kan bidra til arbeidet for forbedring av tjenestene. Målet er å sikre varige forbedringer. Modell for endringsledelse: 1. Etablere forståelse for hvorfor vi trenger å forbedre tjenestene 2. Bestemme hva vi må forbedre 3. Beslutte hvordan vi skal gjennomføre forbedringene Tiltak for å oppnå varige forbedringer kan være å spre kunnskap om forbedringsarbeid som gir effekt, bruke målepunkter i arbeidsprosessene, resultatmålinger, lære av og korrigere ut fra avvik, uhell, klager, bekymringsmeldinger og forbedringsforslag samt revisjon og fokus på kvalitetsarbeid. Vær selv forandringen du ønsker å se i verden MAHATMA GANDHI ( ) 6.3 Avviksbehandling og revisjon Hva er det et avvik? Vi har et avvik når et forhold ikke er i samsvar med interne prosedyrer, lover og forskrifter. Med avvikssituasjon menes også brudd på informasjonssikkerheten og feil ved IT systemer. Avviksbehandling i sykehus dreier seg først og fremst om sykehusets egen oppfølging av avvik. Gjennomførte risikoanalyser, dokumenterte prosedyrer og beredskapsplaner er forebyggende tiltak for å redusere uhell og skader. Det skaper pasientsikkerhet, informasjonssikkerhet, forutsigbarhet og trygghet for ansatte. Prosedyrene i skal følge nasjonale krav, overordnete retningslinjer, klinikkens mål, visjon, brukermedvirkning og faglig standarder. Dette dreier seg om faglig forsvarlighet, arbeidsmiljø, opplæring og tilrettelegging av arbeidet. I arbeidshverdagen er det avdelingslederne som har ansvaret for prosedyrene. Den enkelte ansatt har ansvar for å følge dem. De ansatte har ansvar for å si ifra ved mangler i prosedyren, utarbeidelse av prosedyrer og delta i evalueringen av dem. Begrepet avvik handler om svikt, feil, uhell og nestenuhell i forhold til lovverk, interne retningslinjer, prosedyrer, faglig forsvarlighet og brudd på forventninger til tjenestene. Det vil alltid skje feil, vårt ansvar, ansatte på alle nivåer er å bidra til begrense og forebygge uhell og svikt. Avviksmeldinger og forbedringsforslag danner grunnlag for klinikkens tilrettelegging og oppfølging. I overordnet prosedyre Avvikssystemet er hensikt, ansvar og oppfølging skissert. Målet med avviksmeldinger er å bidra til pasientsikkerhet, godt arbeidsmiljø, oppnå en læresituasjon for alle involverte parter, danne grunnlag for å finne årsaken til avviket og tiltak for å forhindre gjentakelse. Sluttrapport

18 Alle ansatte har ansvar for å gi melding om forhold som avviker fra gjeldende praksis, prosedyrer, retningslinjer, lover og forskrifter. Det viktigste med å melde avvik, er å lære av hendelsene. Hva kan vi gjøre for at dette ikke skal skje igjen? Hvilke endringer kan iverksettes for å få til en forbedring? Den nye kunnskapen kan feks. bidra til bedre opplæring av ansatte, endring i organiseringen av tjenestene, ny kunnskap, bedre grunnlag for informasjon, trygge arbeidsmiljøet, styrke samarbeid, riktig bruk av ressurser og skape en mer effektiv organisasjon Anonymitet. Helsetilsynet (Avd. dir. J. Holmboe) tror det er store mørketall, at mange uhell og nesten uhell ikke blir rapportert. Å melde avvik kan oppleves vanskelig. WHO og EU mener det blir flere meldinger når de kjennestegnes av No shame, No blame, No name. De oppfordrer til at meldesystemer skal fremme læring. Den norske legeforening (DNLF), Norges sykepleieforbund (NSF)krever at helsearbeidere skal få være anonyme. Utgangspunktet for dette er frykten for represalier og erfaringer at det er lettere å melde anonymt. [25]. Når avvik meldes anonymt, kan enkelte saker med behov for mer opplysninger, være problematisk å følge opp. Det samme gjelder tilbakemelding. Helsetilsynet er opptatt av læring og virksomheters evne til å korrigere. Nasjonal Helseplan ( ) sier at det er behov for erkjennelse og åpenhet av at feil skjer. Hvordan harmonerer anonymitet med åpenhet? Dialog skaper åpenhet. Ansatte har ansvar i å bidra til dialog. Ledere og tillitsvalgte bør ta initiativ til dialoger som fremmer åpenhet og trygghet. Dialog må foregå kontinuerlig, ikke nødvendigvis lang tid av gangen. Gjennom prosesser i kvalitetsprosjektet, har tillitsvalgte og administrerende direktør vært tydelig om åpenhet rundt avviksmeldinger og det skal ikke forekomme gjengjeldelser ved avvik eller varsling Varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet utgitt en veileder; Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.[10] Referer til arbeidsmiljøloven vedrørende varsling.(aml 2-4). Veilederen konstaterer at ansatte har rett til å si ifra med vern mot gjengjeldelse. Samtidig har ansatte et ansvar for å varsle på en forsvarlig måte. Sluttrapport

19 Vi bør spørre seg selv: Har jeg grunnlag for kritikken? Hvordan bør jeg sifra? Hvem bør jeg si ifra til? Når arbeidsmiljøet er godt, er det på den ene siden rom for å si ifra om vanskelige og kritikkverdige forhold, og på den andre siden mottar og håndteres varsling på en ryddig og saklig måte. Veilederen anbefaler at virksomheter utarbeider prosedyre som omhandler hvem det kan varsles til og hvordan varslingsmeldinger skal håndteres. Prosedyre for konflikthåndtering er nyttig når en konflikt oppstår. Hvordan opptrer jeg i konflikter og hvordan håndterer klinikken den? Saklig uenighet er ikke konflikt, men heller en drivkraft for utvikling. Arbeidstilsynet har utarbeidet fakta ark som kan være til god hjelp i utarbeidelse prosedyrer i forhold til arbeidsmiljø. [21] Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal sammen med verneombudene bidra med tiltak for å skape, opprettholde og overvåke arbeidsmiljøet. Tiltak som vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser og prosedyrer er tiltak for å få dette til. Kvalitetsutvalget er klinikkens øverste organ for internkontroll. Det blir viktig at utvalget er aktivt og synlig i klinikken. Forståelse i organisasjonen for kvalitetssystemet kan synliggjøres ved å vise til konkrete eksempler hvor avviksmeldinger har ført til bedre praksis, trygge pasientbehandling og godt arbeidsmiljø Revisjon Revisjon omfatter evaluering av både enkeltprosedyrer og kvalitetssystemet. Dokumentrevisjonen skal gjennomføres regelmessig. Kontrollen av dokumentene i kvalitetssystemet gjør at de er oppdatert, gyldige, og minst følger de regulatoriske kravene for området. Kvalitetssystemet skal følges opp med internrevisjon. Denne revisjonen kontrollerer om kvalitetssystemet er hensiktsmessig og funksjonelt for forbedringsarbeidet. Blir reglene og sakene i systemet fulgt opp? Har klinikken evne til å justere og korrigere? Systemrevisjoner skal gjennomføres systematisk og planlagt. De er en uavhengig aktivitet for å bedømme styrker og svakheter i hele eller deler av styringssystemet/kvalitetssystemet. Momenter til revisjon av klinikkens faglighet og organisering: God praksis Pasientforløp Prosedyrekvalitet Prioritering Pasientsikkerhet Økonomistyring Kvalitetsindikatorer HMS Kvalitetsregistre Personalforvaltning og opplæring Brukermedvirkning Forskning og utvikling Melding og saksbehandling av avvik, fulgt opp av ledelsens gjennomgang med evt. korrigering gir systematisk forbedringsarbeid. Sluttrapport

20 Evaluering gir flere resultater både for klinikken i sin helhet, avdelinger og enkelt personer. Eks. på resultat av evaluering: Gode prosedyrer Forståelse av faglig nivå og utvikling Forståelse for personlig utvikling Grunnlag for tilpasset opplæring/veiledning Godt arbeidsmiljø God økonomistyring Riktige beslutninger Klinikken har overordnete retningslinjer (prosedyrer) for hvordan enkeltdokumentene skal følges opp. Men vi mangler overordnet prosedyre for internrevisjon av kvalitetssystemet og opplæring av internrevisorer. 6.4 Informasjonssikkerhet En av anbefalingene fra Nemko var å ferdigstille en overordnet prosedyre som omhandlet Dokument og datastyring. Dokumentstyring er ivaretatt, men ikke datastyring. Datastyring omhandler dokumentasjon av datasikkerhet i retningslinjer og prosedyrer vedrørende: Tilgangsrettigheter til elektronisk hjelpemiddel Personvern Oppbevaring og sikring av data, Helse og personsopplysninger både på papir og elektronisk, pasienter og ansatte Taushetsplikt, Utskrifter og kopiering. Oversikt over bruk av nasjonale registre og av nasjonale rapporteringskrav. Elektronisk post og internett Personvern Virksomheter som håndterer personopplysninger er pålagt internkontroll. Internkontroll er å ta personvern på alvor. Prosedyrer for personvern er forebyggende, øker sikkerheten, reduserer forekomsten av vanskelige situasjoner, skaper forutsigbarhet og trygghet. [12] Norm for informasjonssikkerhet gjelder for virksomheter i helsesektoren. [19] Den angir hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern. Sluttrapport

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer