Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune"

Transkript

1 Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil det tilkjennegi de ulike ansvarsområder, med hensyn til delegering og fullmakter. Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Omfatter: -Verdigrunnlag, Etiske retningslinjer - Virksomhetens hovedoppgaver og Mål, herunder organisering mht ansvar, oppgaver og myndighet - Tilgang til lover, regler og forskrifter for å utøve HMS (vedlegg) - Tilgang til lover, regler og forskrifter for å utøve tjenesteproduksjon (vedlegg) - Arbeidstakernes behov for kunnskap og ferdigheter samt deres medvirkning til at kunnskap og erfaring utnyttes ( vedlegg ) - Utvikling, iverksetting, kontroll og evaluering av nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner og tiltak for å avdekke evt. rette opp vedtatte tiltak (vedlegg) - Systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten ((ROS) ( risiko og sårbarhetsanalyser ) vedlegg ajourført av Rådmann desember 2007

2 Oppbygging av internkontrollhåndboken: - Organisasjon struktur - Delegerings bestemmelser Funksjonsbeskrivelser - vedlegg ; Internkontroll HMS Lovverk ROS risiko og sårbarhetsanalyser Innholdsfortegnelse: Generell del: Mål Organisasjonstablå Delegering/ Funksjonsbeskrivelser: 1. Grunnlag 2. Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering 3. Plan og lederstruktur 4. Delegering til funksjonsområdene (funksjonsansvarlige) 5. Delegering til Driftsenhetene / Fagområdene 6. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Oppvekst og fritid 7. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Helse og Sosial 8. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Teknisk, Næring og Miljø 9. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Fellestjenesten 10. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Økonomi Vedlegg: HMS: 11 Internkontroll HMS arbeid LOVER OG FORSKRIFTER / INTERNE OG EKSTERNE BESTEMMELSER VERNETJENESTEN OPPLÆRING I HMS ARBEID RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKMELDTE Rutiner for oppfølging av sykmeldte arbeidstagere med hyppige korttidsfravær Retningslinjer for bedriftsintern attføring i Snillfjord kommune Retningslinjer for AKAN - arbeidet i Snillfjord kommune Behandling av sykefraværsstatistikk og tiltak ved høyt sykefravær, yrkesskader og yrkessykdommer Behandling av sykefraværsstatistikk og tiltak ved høyt sykefravær Rutiner ved melding av yrkesskader og yrkessykdommer Vernerunde, HMS -kartlegging og personalmøter Konflikthåndtering Innkjøp av varer og tjenester Stoffkartotek / håndtering av helsefarlige stoffer og produkter () Rutine for å avdekke, rette opp og hindre gjentagelse av avvik Gjennomgang av internkontroll / internt tilsyn Brannsikkerhet EL - sikkerhet Produktsikkerhet Ytre miljø Retningslinjer ved trusler og vold Retningslinjer for takling av trusler og vold Retningslinjer for oppføling etter trusler og vold Retningslinjer for anmeldelse av vold og trusler Ajourført av rådmann desember

3 LOVVERK: 12 Lover, regler og forskrifter for tjenesteutøvelse 13 Interne spilleregler mht bruk av delegert myndighet 14 Eksempler påsaker som kategoriseres som IKKE prinsipielle 15 Rådmannens fullmakt til å foreta justeringer i reglementet A. Risiko- og sårbarhetsanlyser (ROS) (tilføyes senere) B. Adgangskontroll (tilføyes senere) C. Kriseberedskap / krisehåndtering (tilføyes senere) ROS risiko og sårbarhetsanalyser : Risiko- og sårbarhetsanalyse er en samlebetegnelse for en rekke systematiske framgangsmåter for å beskrive og / eller beregne risiko og sårbarhet i samfunnet. Dette handler i stor grad om å finne svar på hvilke verdier skal beskyttes, og hvordan kan de vurderes hvilke trusler står vi overfor og hva kan gå galt hvilke hendelsesforløp kan en se for seg, hvilke årsaker, forløp og virkninger skal en konsentrere seg om hva er gjort og hva kan gjøres for å forhindre at det går galt, dvs å minimalisere risikopotensialet gjennom tiltak i forkant Det kan utarbeides ROS-analyser både for større områder og en enkelt virksomhet/tjeneste. Snillfjord kommune har en relativt omfattende beredskapsplan som oppdateres fortløpende særlig mht til varslingslister. Til grunn for beredskapsplanen ligger bl.a. risiko- og sårbarhetsanalyser. Hovedtyngden er fra 2003( FMST beredskapsøvelse ) men noe er også oppdatert etter dette. Som eksempler kan nevnes helseberedskapsplan og Smittevernplan fra 2005, og ROS-analyser for vann- og avløpssektoren.. Risiko- og sårbarhetsanalysene omfatter miljørettet helsevern, brannvesen, elektrisitetsforsyning, vann og avløp og skadeflom. Snillfjord kommune bruker mal DAGROS for utarbeidelse av ROS analyser ute i funksjonsområdene: Eks MAL : Bruk DagROS! - et enkelt verktøy for å håndtere risiko i hverdagen Har du ansvar for andres sikkerhet? Unngå ulykken Skap trygghet ved å bruke DagROS! Ajourført av rådmann desember

4 Hva er DagROS? DagROS er en enkel og hverdagslig risiko- og sårbarhetsanalyse(ros). Metoden er først og fremst for deg som har ansvar for andres trygghet og velferd på jobben eller i fritiden, men kan også brukes med tanke på egen sikkerhet. DagROS hjelper deg til å: få oversikt over farer du kan møte, finne ut hvilken risiko som kan reduseres på forhånd og hvilken som må håndteres når uhellet først er ute, plassere ansvar for å forebygge og håndtere ulykker, skape en trygg og vellykket aktivitet. DagROS krever kun at du setter deg ned, har papir og blyant for hånden (PC, tavle eller flipover dersom dere er flere), og tenker kreativt. DagROS trinn for trinn: 1. Hvilken aktivitet eller situasjon er det vi skal vurdere? 2. Dette er vi redde for kan skje! Ingen forhold er for små eller for store til å tas med. 3. Hva må og bør vi gjøre noe med? Sett kryss utenfor de hendelsene i pkt. 2 som skal følges opp. 4. Hva kan vi gjøre for å redusere sannsynligheten for at disse hendelsene skal skje? Før opp hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. (Ansvarlig:) Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom disse hendelsene likevel skulle oppstå? Før opp hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. 6. Etter at aktiviteten er gjennomført: Hvordan gikk det? Kan vi lage noen huskeregler til neste gang? Husk at å redusere sannsynlighet innebærer å iverksette forebyggende tiltak, og at å redusere konsekvenser innebærer å iverksette skadebegrensende tiltak! På Direktoratet for sivilt beredskaps internettside, beredskapsnett.no, vil du finne informasjon om DagROS. Her kan du bl.a. hente ut papirversjoner av denne brosjyren, trinn for trinn-skjemaer og andre eksempler på bruk av metoden. Dersom du ønsker flere trykte brosjyrer, henvender du deg til Direktoratet Ajourført av rådmann desember

5 for sivilt beredskap. GENERELL DEL MÅL Kommuneplanens langsiktige del (overordnet mål): Snillfjord kommune skal være en trygg oppvekstkommune. Det skal legges stor vekt på trivselstiltak for alle aldersgrupper. Kommunestyret skal initiere arbeid og tiltak i tråd med intensjonene i Rio- avtalen om en bærekraftig utvikling (LA-21). Likeledes skal det tilrettelegges for tilpassede boforhold for gamle og syke. Kommunen skal være en pådriver og tilrettelegger for privat næringsliv. Administrasjonen skal være brukerorientert, effektiv, moderne og utadrettet. For å nå målet om en brukerorientert, effektiv, moderne og utadrettet organisasjon må det etableres en god organisering av ledelse, oppgave-ansvars fordeling, helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet på alle arbeidsplasser i kommunen. Et aktivt og godt samarbeid om tjenesteproduksjon og HMS skal bidra til at alle ansatte får en attraktiv arbeidsplass med arbeidsmessige utfordringer, god trivsel og lave fraværs- og skadetall. Mål for HMS i Snillfjord kommune. Skape et aktivt, trygt og trivelig arbeidsmiljø Gjennomføre dokumentasjon av arbeidsrutiner Gjennomføre gode rutiner for avdekking av problemer og oppfølging av tiltak Gjennomføre rutiner for melding av yrkesskader Ikke forurense det ytre miljø Definisjoner: Rådmannen: Funksjonsområde: Driftsenhet Internkontroll: Internkontroll system: Øverste administrative ledelse for virksomheten Oppvekst og fritid Helse- og sosial Teknisk, næring, landbruk og naturforvaltning Fellestjeneste Økonomi Innen hvert enkelt funksjonsområde finner vi flere driftsenheter, for eksempel: Kjøkken/Vaskeri, Ven Oppvekstsenter, Kart- og oppmåling Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar Ajourført av rådmann desember

6 med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Verdigrunnlag 1. Etiske retningslinjer Snillfjord kommune Snillfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høy krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for Snillfjord kommunes virksomhet. Dette innebærer også at alle skal forholde seg lojalt til vedtak som er truffet. Alle har også et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til på arbeidsplassen, som ikke er i samsvar med kommunens etiske retningslinjer. 2. Snillfjord kommune stiller strenge krav til sine medarbeideres opptreden og handlemåte slik at ingen skal kunne trekke i tvil ansattes rettskaffenhet og pålitelighet. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Enhver ansatt eller politiker i Snillfjord kommune har et selvstendig ansvar for å utnytte arbeidstiden effektivt. Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd. 3. Habilitet, interessekonflikter m.v. Forvaltningslovens kap. 2, samt kommunelovens 40 nr. 3, gir bestemmelser om habilitet som gjelder for alle ansatte og folkevalgte i kommunen. Alle saksbehandlere og folkevalgte i kommunen må gjøre seg kjent med denne loven og forholde seg i samsvar med lovens bestemmelser. Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger. Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen. Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen. Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet. Familiære- og andre nære sosiale forbindelser. Medarbeidere i Snillfjord kommune plikter å underrette arbeidsgiver om bistillinger eller bierverv vedkommende har eller senere påtar seg. Gjeldende HP3 inneholder ytterligere bestemmelser om dette. Ajourført av rådmann desember

7 4. Om taushetsplikt og informasjon Samtlige medarbeidere i Snillfjord kommune er i henhold til forvaltningslovens 13 pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Hun/han kan heller ikke utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. I tillegg til forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder bestemmelser gitt i diverse særlover. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Snillfjord kommune forventer at kommunens medarbeidere bidrar til å gi en korrekt og fullstendig informasjon om kommunens virksomheter og forskjellige tjenester. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. 5. Personlige fordeler, gaver m.v. a) Personlige fordeler: Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler og gaver av en art som kan påvirke, eller være egnet til påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander men også andre fordeler, f.eks i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Gaver til en verdi av inntil kr. 400,- pr. kalenderår kan i denne forbindelse mottas (ref. skatteloven). b) Gaver Tilbud om "gaver" for å innta et bestemt standpunkt i enkeltsaker skal avslås og rapporteres via nærmeste overordnede til rådmannen og kommunerevisjonen. Folkevalgte rapporterer tilsvarende til ordføreren. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over disse retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. Regler for gaver ved runde år, fratredelse i stilling mv. framgår av HP3. c) Representasjon. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. Invitasjon til informasjonsmøter mv. med tilhørende middag/lunsj arrangert av leverandører/potensielle leverandører tas opp med nærmeste overordnede. d) Reiser. Reiseutgifter i alle tjenstlige sammenhenger skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje slik: Reiser betalt av potensielle leverandører i forbindelse med innkjøp, rapporteres til rådmannen. Øvrige tjenestereiser som betales av andre, avklares med avdelingssjefen. "Tjenestereiser" for folkevalgte avklares med ordføreren. Slike reiser skal ha en klar faglig forankring, og må ikke ha karakter av ren "kundeoppfølging". Ajourført av rådmann desember

8 e) Innkjøpsrutiner. Snillfjord kommunes regelverk for offentlige anskaffelser skal følges i detalj. Dersom det i løpet av et år blir mange "strøjobber", skal det vurderes å innhente pristilbud for å unngå at det kjøpes tjenester fra ett firma av "gammel vane". f) Rabattordninger. Medarbeidere i Snillfjord kommune kan gjøre seg bruk av rabatter gitt av firma som på bakgrunn av kundeforhold til Snillfjord kommune gir slike rabatter. Det forutsettes at slike rabatter gis til alle ansatte. Det skal være utarbeidet en tilgjengelig oversikt over bedrifter som gir slike rabatter til alle ansatte. Medarbeidere i Snillfjord kommune skal ikke benytte kommunen eller kommunens navn for å oppnå spesielle - eller leveringsbetingelser i forbindelse med personlige innkjøp hos kommunens kunder eller leverandører. 6. Bruk av maskiner, utstyr m.v. Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. a) Leiebiler. Kommunens leiebiler skal generelt ikke tillates brukt til private eller utenomtjenestestelige formål. Følgende unntak kan gjøres: Leiebiler kan tillates nyttet i forbindelse med velferdsvirksomhet, som organiseres og ledes av arbeidsgiver. b) Mobiltelefoner. Kommunale mobiltelefoner tillates nyttet iht telefonreglement i HP3. c) Parkering av kommunale biler hjemme. Kommunale biler skal etter endt tjeneste parkeres på anviste steder. Kun i spesielle tilfeller når tjenesten krever det eller det er fordelaktig for kommunen, kan tjenestebiler medbringes hjem etter endt tjeneste. Slik hjemmeparkering avklares med nærmeste overordnede. 7. Uregelmessigheter og mistanke om sådanne skal rapporteres nærmeste overordnede som tar opp saken med funksjonsansvarlig/rådmann. Oppfølging av slike saker kan rapporteres til kommunerevisjonen. 8. Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å følge opp at medarbeidere er kjent med og etterlever kommunes etiske retningslinjer. Enhver medarbeider i Snillfjord kommune skal informere og søke råd hos nærmeste overordnede i saker som kan ha innvirkning på kommunens anseelse og den tillit kommunen nyter i ulike sammenhenger. Snillfjord kommune april 2007 Ajourført av rådmann desember

9 Organisasjonsskisse: Snillfjord kommune Organisasjonstablå ADMINISTRASJON ( Funksjonsområder merket i ulike farger ) Rådmann Kommunalsjef Oppvekst, Kultur,Kompetans e Politisk Sekretariat Økonomi Fellestjeneste Oppvekst fritid Helse Sosial Teknisk Næring Miljø Driftsenheter/Fagområder (Her finnes Driftsenhetsledere og fag ledere) (Def. Driftsenhet: MÅ å ha mer enn to ansatte) Driftsenheter NAV OSK Økonomi K.øra oppvekstsent er Vågan oppvekstsent er Ven Oppvekstsent er SOS Fysioterapi FDV Brann Renhold TNM GIS Post/arkiv Kemner IKS PPTSos/Bver n Psykiatri Habilitering Kommune lege Helsestasjon Jordmor IKT Pers Jordbruk Skogbruk Vilt/Miljø Ajourført av rådmann desember

10 1Grunnlag Kommuneloven, og den politiske strukturen som er valgt i kommunen forutsetter at det blir foretatt en avklaring av hvor de enkelte vedtak skal fattes, med andre ord hvilken delegering kommunestyret ønsker å gjennomføre. Administrasjonen har en oppbygging som synliggjør hvert enkelt funksjonsområde inklusive ansvars- og oppgavefordeling. Videre den plan og lederstruktur som er lagt til grunn for den utøvende tjenesteproduksjon. Etter kommuneloven er all kommunal makt/myndighet i utgangspunktet lagt til kommunestyret. En rekke særlover gir også makt/myndighet til kommunestyret. Å beholde utøvelsen av all denne makt/myndighet i kommunestyret er verken praktisk eller mulig, og det er derfor forutsatt at myndighet delegeres fra kommunestyret, - enten til formannskapet oppnevnt av kommunestyret, komiteer oppnevnt av kommunestyret eller til rådmannen (jfr. kommunelovens 8 pkt. 3, 10 pkt. 2 og 23 pkt. 4). Delegert myndighet gir formannskapet, komiteer eller rådmannen myndighet til å iverksette og lede kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteproduksjon innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret gjennom kommuneplan, økonomiplaner og årsbudsjett. Formannskapet eller rådmann vil få budsjettansvar og myndighet til å omdisponere mellom formål innenfor sitt ansvarsområde. Dette betyr likevel ikke at nevnte parter kan sette i gang nye tiltak ut over årsbudsjettet eller gjøre vesentlige endringer i dette i strid med kommunestyrets ønsker Inngå økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjett perioden. Delegert myndighet vil derfor måtte være en tillit som blir vist formannskapet eller rådmannen til å opptre på kommunestyrets vegne og bistå med å realisere kommunestyrets vilje. Denne internkontrollhåndbok er derfor de spilleregler som administrasjonen til enhver tid må forholde seg til med utgangspunkt i delegerte oppgaver fra kommunestyret og lover / forskrifter som vil påvirke den interne drift Samtlige lover, forskrifter og avtaleverk som den enkelte tjenesteprodusent MÅ å forholde seg til vises i vedlegg 10 og med nødvendige henvisninger til det enkelte funksjonsområde Ajourført av rådmann desember

11 2 Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering 2.1 Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor gjeldende personell politiske retningslinjer, budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Rapportering med hensyn til framdrift og økonomiske disposisjoner gies rutinemessig til nest høyere enhet. Det presiseres at delegering gitt til Rådmannen fra kommunens delegeringsreglement KAN videredelegeres ned i organisasjonen MEN da PÅ VEGNE av Rådmannen 2.2 Tilbakekalling av myndighet i enkelt saker Et overordnet administrativt organ kan tilbakekalle en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt. Ajourført av rådmann desember

12 2.4 Delegering til rådmannen 2.5 Ansvars- og arbeidsområder Rådmannen er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering, samordning og planlegging av kommunens administrative virksomhet. Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å: - lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at disse er forsvarlig utredet bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester, - iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, - sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder å etablere rutiner for effektiv internkontroll, - videreutvikle, kvalitetssikre og gjennom innstillinger til politiske organer å foreslå tilpasninger av kommunens tjenester til de behov innbyggerne har, - lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen. 2.6 Generell myndighet Rådmannen har delegert myndighet i alle saker som ikke har prinsipiell karakter, jfr. kommuneloven 23 nr. 4, dersom ikke myndighet ved lov eller reglement er lagt til annet organ. Ved tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning eller ikke, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har ordfører, rådmann og en politiker som representerer opposisjonen ansvaret for å avklare dette. Ved uenighet mellom disse avgjør ordfører saken. Som utgangspunkt i sonderingen mellom prinsipiell/ikke prinsipiell sak kan det være nyttig å spørre seg om det til grunn for avgjørelsen trengs mer enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Dersom en kommer inn på politiske eller klart skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer, er saken som regel prinsipiell. Jfr. kapittel 15 og 16 i dette reglement. Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til sin administrasjon, dersom ikke kommunestyret har bestemt noe annet. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor kommunestyret. Rådmannen fremmer innstilling i alle saker til alle kommunale utvalg, også til kommunestyret dersom ikke annet er bestemt ved særlov. Rådmannen er tilsettingsmyndighet for alle stillinger der slik myndighet ikke er lagt til andre organer ved lov eller reglement. Ajourført av rådmann desember

13 Rådmannen har avgjørelsesmyndighet i personalsaker som ikke er prinsipielle, og hvor ikke avgjørelsen ved lov eller reglement er lagt til andre organer. 2.7 Myndighet i økonomiske saker Det vises til bestemmelser i eget økonomireglement og finansstrategireglement. I krisesituasjoner i fredstid har rådmannen, eller den som ivaretar rådmannens fullmakter ved rådmannens fravær, fullmakter til å disponere midler fra kommunens budsjett, omdisponere personell m.m. etter retningslinjer som er gitt i plan for kommunal kriseledelse. 2.8 Myndighet i personalsaker Rådmannen har myndighet til å vedta organisasjonsendringer, opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen. Rapportering om slike endringer skjer til det aktuelle utvalg. Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette personell i alle administrative stillinger, med de unntak som følger av lovgivningen, og med unntak av de stillinger hvor kommunestyret eller administrasjonsutvalget har tilsettingsmyndighet etter dette reglement. Under utøvelsen av denne myndighet skal Hovedavtalens medbestemmelsesregler legges til grunn. Oppsigelsesmyndighet legges til den som har tilsettingsmyndighet. 2.9 Stedfortredende rådmann i Rådmannens Fravær Ved fravær av Rådmannen (ferie, lengre kurs..) beordres kommunalsjef eller en funksjonsansvarlig for perioden som stedfortredende/fungerende rådmann. Beordring skjer i prioritets rekkefølge - kommunalsjef Oppvekst, kultur og kompetanse - funksjonsansvarlig Teknisk, Næring, Miljø - funksjonsansvarlig Fellestjenesten - funksjonsansvarlig Økonomi Ajourført av rådmann desember

14 3 Plan leder struktur (Storforum) Rådmann Fellestjeneste OSK Hovedtillitsval gte (fag-utd forbundet) Oppvekst Fritid,Kultur, kompetanse Kommunalsjef Helse og Sosial (leder pleie og omsorg, leder helsestasjon) Teknisk, Næring og Miljø (funksjonsansv Økonomi 3.1 Ansvars- og arbeidsområde Storforum er det øverste administrative plan- og lederorgan i Snillfjord kommune og drøfter alltid saker som gjelder (ikke uttømmende liste): administrasjonens bidrag til formannskapets økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak større organisatoriske endringer avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet basert på politiske vedtak delegerte politiske prinsippvedtak vedrørende interkommunalt samarbeid framlegging av overordnet virksomhetsplan periodisering av årsbudsjett utarbeidelse av reglementer/håndbøker andre prinsipielle saker eller saker som storforum ønsker å behandle basert på politiske forespørsler/utredninger Fullmakter: Følgende saker avgjøres av storforum selv og kan ikke delegeres: Saker Endre storforums medlemstall Velge funksjonsansvarlig og fastsette området for denne funksjons myndighet Opprette nye driftsenheter/fagområder Overføre myndighet i hastesaker Fastsette regler for føring av virksomhetsplan Utarbeide grunnlag for økonomiplan og endringer i denne Utarbeide grunnlag for årsbudsjett Foreslå disponering av regnskapsmessig overskudd Prinsippvedtak vedr. opptak av lån Ajourført av rådmann desember

15 4 Delegering til Funksjonsområdene og funksjonsansvarlige Rådmann Kommunalsjef Oppvekst, Kultur,Kompetans e Politisk Sekretariat Økonomi Fellestjeneste Oppvekst fritid Helse Sosial Teknisk Næring Miljø 4.1 Ansvars- og arbeidsområder Ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler som vist i vedlegg 10 Funksjonsområdet har det økonomiske ansvaret for de kapitler/funksjoner som tildeles i årsbudsjettet og handlingsplanen. I tillegg har det enkelte funksjonsområde særlige oppgaver i tilknytning til å fremme forslag til innspill vedrørende økonomiplan og årsbudsjett. 4.2 Generell myndighet Generell myndighet i medhold av dette administrative delegeringsreglement og evt særlover. Funksjonsområdet plikter å fremme grunnlag i saker som økonomiplan, årsbudsjett og vesentlige endringer i disse. Videre innen eget ansvarsområde å utøve tjenesteproduksjon i henhold til funksjonsområdets fag/særlover. 4.3 Myndighet i økonomiske saker Funksjonsområdet har ansvar for og myndighet til å disponere over de deler av kommunens budsjett som ligger innenfor dets (kapittel) ansvarsområde. Ajourført av rådmann desember

16 Innenfor den budsjetterte ramme kan funksjonsområdet omdisponere mellom de deler av kommunens budsjett som det har ansvaret for. Dette innebærer også retten til å styrke lønns- og driftsposter ved bruk av merinntekter i henhold til det særlige økonomireglementet. 4.4 Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelse i saker tillagt det enkelte funksjonsområde Funksjonsområdets fullmakter treffer vedtak m.h.t. søknader, innstillinger og innspill jfr hva storforum eller det politiske delegeringsreglement har tiltrådt. 4.5 Høringsdokumenter mm Alle sentrale høringsdokumenter skal refereres i storforum for avgjørelse om hvorvidt saken skal behandles administrativt eller politisk. Hvis det ikke er tid til å legge fram saken på denne måten for storforum, kan funksjonsansvarlig treffe denne beslutningen og ved første anledning referere sin beslutning for storforum. 4.6 Fullmakter Funksjonsansvarlig er ansvarlig for den totale driften av eget funksjonsområde. Dette gjøres i sammenheng med driftsenhetsledere eller fagansvarlige som definerer overordnet ansvar fordelt på gjøremål og oppgaver. Dette kommer til utrykk i den enkeltes stillingsbeskrivelse og kommunens håndbok for rutinebeskrivelser. Den funksjonsansvarlige defineres i ledergruppen og inngår som fast medlem av storforum. Omprioritering av oppgaver/gjøremål innen det enkelte funksjonsområde tillegges funksjonsansvarlig. Det vil si at for kortere eller lengre perioder kan funksjonsansvarlig omfordele/omprioritere oppgaveløsning på tross av den enkelte driftsenhets- eller fag ansvarlige normale gjøremål. Funksjonsansvarlig har det overordnede ansvar for gjennomføring av forummøter innen eget funksjonsområde. De funksjonsvise forummøter SKAL gjennomføres i fastlagt plan bygd opp rundt storforummøter i henhold til kommunens halvårlige virksomhetsplan. 4.7 Politisk Sekretariat Funksjonsbeskrivelse Politisk sekretær for områdene: - Formannskap, Kommunestyre, Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Komité I og II Funksjonen innebærer: Forberedende arbeide forut for møter - Framlegging av saker som er innmeldt, evt justeringer nye saker (utsettelse), - Koordineringsmøte hos Ordfører - Koordinering med saksbehandlere ved behov - Klargjøring for utsending av saker (koordineringsmøte forut for det enkelte møte gjennomføres hos Ordfører, med Rådmann og politisk sekretær tilstede) Gjennomføring av møter: - Sekretærfunksjon, føring av møteprotokoll Etterarbeider av gjennomførte møter: - Koordinering med saksbehandlere, - Melding om vedtak (enkeltvedtak), - Utsendelse av protokoll Rapportering Rapporterer til Ordfører, koordinerer med Rådmann Fullmakter Ajourført av rådmann desember

17 Innkalling av saksbehandlere til politiske møter basert på koordineringsmøte under det forberedende arbeide. Fullmakt til utsendelse av innkalling til møter ved Ordførers fravær. 4.8 Kommunalsjef Oppvekst,Kultur og Kompetanse Funksjonsbeskrivelse Kommunalsjef, oppvekst,kultur,kompetanse har det overordnede ansvaret for utvikling av følgende områder: A: Som skolefaglig ansvarlig lede og utøve Kvalitetsvurdering i skolen B: Være bindeleddet mellom Skoleeier / Barnehageeier og oppvekstsenter C: Ansvarlig for voksenopplæring, Kultur og bibliotek D: Utarbeide plan for kompetanseutvikling for ansatte E: Koordinator IKS for områdene PPT, Barnevern og NAV F:Koordinator for områdene trafikksikkerhet og SUR ( snillfjord ungdomsråd) Rapportering Kommunalsjefen rapporterer direkte til rådmannen. Rapporterer til ordfører i saker som går direkte på forholdet skoleeier/skole Fullmakter Innen hvert enkelt rapporteringsområde utøve den overordnede koordinering av tjenesten. Dette med hensyn til utvikling, økonomistyring og avtaleverk. Ajourført av rådmann desember

18 5 Delegering til Driftsenhetene / Fagområdene Driftsenheter NAV OSK Økonomi K.øra oppvekstsent er Vågan oppvekstsent er Ven Oppvekstsent er SOS Fysioterapi FDV Brann Renhold TNM GIS Post/arkiv Kemner IKS PPTSos/Bver n Psykiatri Habilitering Kommune lege Helsestasjon Jordmor IKT Pers Jordbruk Skogbruk Vilt/Miljø 5.1 Ansvars- og arbeidsområder Driftsenhetene og fagområdene ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler som vist i vedlegg 10 Enhetene/områdene har det økonomiske ansvaret for de formålsområder som tildeles i eget økonomireglement. 5.2 Generell myndighet I medhold av dette adm delegeringsreglement delegerer rådmannen til driftsenhetene/fagansvarlige sin myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke myndigheten ved dette reglement er lagt til annet adm nivå. Dette gjenspeiles i den spesifikke funksjonsbeskrivelse for hvert enkelt fagansvarsområde. Det gjørs oppmerksom på at saksbehandling kan omfatte deler av både administrativ og faglig karakter noe som beskrives i den enkelte sin stillingsbeskrivelse. 5.3 Myndighet i økonomiske saker Driftsenhetene og fagansvarlige har ansvar for og myndighet til å disponere over de deler av kommunens budsjett som ligger innenfor eget ansvarsområde. 5.4 Fullmakter Driftenhetsleder eller fagansvarlig er ansvarlig for den totale driften av eget drift-/fagområde Dette gjøres i sammenheng med funksjonsansvarlige som definerer overordnet ansvar fordelt på gjøremål og oppgaver. Dette gjelder også omprioritering av oppgaver som må løses innen det overordnede fagområde. Hvilket kommer til utrykk i den enkeltes stillingsbeskrivelse, evt instruks og evt utarbeidede rutinebeskrivelser. Ajourført av rådmann desember

19 Generelt Funksjonsbeskrivelser (kapittel 6,7,8 og 9 ) 6 Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Oppvekst,Fritid,Kultur og kompetanse Kommunalsjef Oppvekst,Fritid,Kultur, kompetanse PPT (IKS med Hitra og Frøya Krokstadøra oppvekstsenter Vågan Oppvekstsenter Ven Oppvekstsenter 6.1 Ansvars- og arbeidsområder Funksjonsområdet ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler som vist i vedlegg 10 Kommunalsjefen har det overordnede økonomiske ansvaret for de formålsområder som tildeles i eget økonomireglement. Rektorene er økonomisk ansvarlig for egen driftsenhet 6.2 Generell myndighet I medhold av dette reglement delegerer rådmannen myndighet til funksjonsområdet til å drifte og treffe avgjørelse i alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av lov eller reglement at myndigheten tilligger et høyere adm nivå. Kommunalsjefen har rett og plikt til å fremme innstilling i saker innenfor sitt område som skal avgjøres av formannskap/kommunestyre. 6.3 Myndighet i økonomiske saker Kommunalsjefen har ansvar for og myndighet til å disponere over de deler av kommunens budsjett som ligger innenfor dets funksjonsområde Ajourført av rådmann desember

20 Innenfor den budsjetterte ramme kan kommunalsjefen omdisponere mellom de deler av kommunens budsjett som det har ansvaret for. Dette innebærer også retten til å styrke driftsposter ved bruk av merinntekter i henhold til det særlige økonomireglementet. 6.5 Fullmakter Kommunalsjef, oppvekst,kultur,kompetanse har det overordnede ansvaret for utvikling av funksjonsområdet. Dette gjøres i samarbeid med rektorer, avd. leder, barnehagestyrer eller fagansvarlige (logoped) som definerer overordnet ansvar fordelt på gjøremål og oppgaver. Kommunalsjefen utøver følgende funksjoner: A: Som skolefaglig ansvarlig lede og utøve Kvalitetsvurdering i skolen B: Være bindeleddet mellom Skoleeier / Barnehageeier og oppvekstsenter C: Ansvarlig for voksenopplæring, Kultur og bibliotek D: Utarbeide plan for kompetanseutvikling for ansatte E: Koordinator IKS for områdene PPT, Barnevern og NAV F:Koordinator for områdene trafikksikkerhet og SUR ( snillfjord ungdomsråd) Dette kommer til utrykk i kommunalsjefens stillingsbeskrivelse, instruks og utarbeidede rutinebeskrivelser. Hovedtillitsvalgt tilføres statusrapporter ifm budsjett-/organisasjonstiltak. Kommunalsjefen defineres i ledergruppen og inngår som fast medlem av storforum. 6.6 Leder (rektor) for oppvekstsenter Funksjonsbeskrivelse Pedagogisk ansvarlig for driftsenheten. Personal- og budsjettansvar for eget ansvarsområde, herunder arbeidsgiveransvar jfr arbeidsmiljøloven og HP 3 Legge til rette for skole/heim samarbeid. Ansvarlig for HMS tiltak innen oppvekstsenteret. Ansvarlig for gjennomføring ev egne OU prosesser Rapportering Internt i driftsenheten, til Kommunalsjefen(faglig rapportering) og Fylkesmannen v/ utdanningsdirektør og fylkeskommunen ved behov. Videre kvartalsvise informasjonsrapporter til kommunestyret. Dette organiseres gjennom kommunalsjefen. Plasstillitsvalgte tilføres statusrapporter ifm budsjett-/organisasjonstiltak og Kostra. Stillingen kan tilstås mobiltelefon Fullmakter Delegering av oppgaver og myndighet. I samråd med plasstillitsvalgt vurdere stillingsbehov. Anvisningsmyndighet, fatte enkeltvedtak, omdisponeringer innen egen ramme. Utarbeide Arbeidsplaner og virksomhetsplaner 6.7 Inspektør ( ikke organisasjonstilknyttet. Opprettes ved behov ) Styrer Barnehage Funksjonsbeskrivelse. Pedagogisk og administrativ leder for barnehagen. Ansvar for opptak og avtaleendring. Ivareta barnehagefaglige oppgaver på kommunenivå. Inngår i lederteam for oppvekstsenteret, og i forum oppvekst og fritid Rapportering Rapportering til rektor. Årsmelding og annet datagrunnlag til fylkesmannen. Stillingen kan tilstås mobiltelefon Fullmakter: Ajourført av rådmann desember

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer