Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune"

Transkript

1 Internkontroll håndbok for Snillfjord Kommune Hensikt: Dette reglement skal være et nytteverktøy for de ansatte i Snillfjord kommune med henblikk på oppgave, myndighet- og ansvarsfordeling. I tillegg vil det tilkjennegi de ulike ansvarsområder, med hensyn til delegering og fullmakter. Internkontroll håndbok og delegeringsbestemmelser for administrasjonen i Snillfjord kommune Omfatter: -Verdigrunnlag, Etiske retningslinjer - Virksomhetens hovedoppgaver og Mål, herunder organisering mht ansvar, oppgaver og myndighet - Tilgang til lover, regler og forskrifter for å utøve HMS (vedlegg) - Tilgang til lover, regler og forskrifter for å utøve tjenesteproduksjon (vedlegg) - Arbeidstakernes behov for kunnskap og ferdigheter samt deres medvirkning til at kunnskap og erfaring utnyttes ( vedlegg ) - Utvikling, iverksetting, kontroll og evaluering av nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner og tiltak for å avdekke evt. rette opp vedtatte tiltak (vedlegg) - Systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten ((ROS) ( risiko og sårbarhetsanalyser ) vedlegg ajourført av Rådmann desember 2007

2 Oppbygging av internkontrollhåndboken: - Organisasjon struktur - Delegerings bestemmelser Funksjonsbeskrivelser - vedlegg ; Internkontroll HMS Lovverk ROS risiko og sårbarhetsanalyser Innholdsfortegnelse: Generell del: Mål Organisasjonstablå Delegering/ Funksjonsbeskrivelser: 1. Grunnlag 2. Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering 3. Plan og lederstruktur 4. Delegering til funksjonsområdene (funksjonsansvarlige) 5. Delegering til Driftsenhetene / Fagområdene 6. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Oppvekst og fritid 7. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Helse og Sosial 8. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Teknisk, Næring og Miljø 9. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Fellestjenesten 10. Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Økonomi Vedlegg: HMS: 11 Internkontroll HMS arbeid LOVER OG FORSKRIFTER / INTERNE OG EKSTERNE BESTEMMELSER VERNETJENESTEN OPPLÆRING I HMS ARBEID RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKMELDTE Rutiner for oppfølging av sykmeldte arbeidstagere med hyppige korttidsfravær Retningslinjer for bedriftsintern attføring i Snillfjord kommune Retningslinjer for AKAN - arbeidet i Snillfjord kommune Behandling av sykefraværsstatistikk og tiltak ved høyt sykefravær, yrkesskader og yrkessykdommer Behandling av sykefraværsstatistikk og tiltak ved høyt sykefravær Rutiner ved melding av yrkesskader og yrkessykdommer Vernerunde, HMS -kartlegging og personalmøter Konflikthåndtering Innkjøp av varer og tjenester Stoffkartotek / håndtering av helsefarlige stoffer og produkter () Rutine for å avdekke, rette opp og hindre gjentagelse av avvik Gjennomgang av internkontroll / internt tilsyn Brannsikkerhet EL - sikkerhet Produktsikkerhet Ytre miljø Retningslinjer ved trusler og vold Retningslinjer for takling av trusler og vold Retningslinjer for oppføling etter trusler og vold Retningslinjer for anmeldelse av vold og trusler Ajourført av rådmann desember

3 LOVVERK: 12 Lover, regler og forskrifter for tjenesteutøvelse 13 Interne spilleregler mht bruk av delegert myndighet 14 Eksempler påsaker som kategoriseres som IKKE prinsipielle 15 Rådmannens fullmakt til å foreta justeringer i reglementet A. Risiko- og sårbarhetsanlyser (ROS) (tilføyes senere) B. Adgangskontroll (tilføyes senere) C. Kriseberedskap / krisehåndtering (tilføyes senere) ROS risiko og sårbarhetsanalyser : Risiko- og sårbarhetsanalyse er en samlebetegnelse for en rekke systematiske framgangsmåter for å beskrive og / eller beregne risiko og sårbarhet i samfunnet. Dette handler i stor grad om å finne svar på hvilke verdier skal beskyttes, og hvordan kan de vurderes hvilke trusler står vi overfor og hva kan gå galt hvilke hendelsesforløp kan en se for seg, hvilke årsaker, forløp og virkninger skal en konsentrere seg om hva er gjort og hva kan gjøres for å forhindre at det går galt, dvs å minimalisere risikopotensialet gjennom tiltak i forkant Det kan utarbeides ROS-analyser både for større områder og en enkelt virksomhet/tjeneste. Snillfjord kommune har en relativt omfattende beredskapsplan som oppdateres fortløpende særlig mht til varslingslister. Til grunn for beredskapsplanen ligger bl.a. risiko- og sårbarhetsanalyser. Hovedtyngden er fra 2003( FMST beredskapsøvelse ) men noe er også oppdatert etter dette. Som eksempler kan nevnes helseberedskapsplan og Smittevernplan fra 2005, og ROS-analyser for vann- og avløpssektoren.. Risiko- og sårbarhetsanalysene omfatter miljørettet helsevern, brannvesen, elektrisitetsforsyning, vann og avløp og skadeflom. Snillfjord kommune bruker mal DAGROS for utarbeidelse av ROS analyser ute i funksjonsområdene: Eks MAL : Bruk DagROS! - et enkelt verktøy for å håndtere risiko i hverdagen Har du ansvar for andres sikkerhet? Unngå ulykken Skap trygghet ved å bruke DagROS! Ajourført av rådmann desember

4 Hva er DagROS? DagROS er en enkel og hverdagslig risiko- og sårbarhetsanalyse(ros). Metoden er først og fremst for deg som har ansvar for andres trygghet og velferd på jobben eller i fritiden, men kan også brukes med tanke på egen sikkerhet. DagROS hjelper deg til å: få oversikt over farer du kan møte, finne ut hvilken risiko som kan reduseres på forhånd og hvilken som må håndteres når uhellet først er ute, plassere ansvar for å forebygge og håndtere ulykker, skape en trygg og vellykket aktivitet. DagROS krever kun at du setter deg ned, har papir og blyant for hånden (PC, tavle eller flipover dersom dere er flere), og tenker kreativt. DagROS trinn for trinn: 1. Hvilken aktivitet eller situasjon er det vi skal vurdere? 2. Dette er vi redde for kan skje! Ingen forhold er for små eller for store til å tas med. 3. Hva må og bør vi gjøre noe med? Sett kryss utenfor de hendelsene i pkt. 2 som skal følges opp. 4. Hva kan vi gjøre for å redusere sannsynligheten for at disse hendelsene skal skje? Før opp hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. (Ansvarlig:) Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom disse hendelsene likevel skulle oppstå? Før opp hvem som er ansvarlig for hvert tiltak. 6. Etter at aktiviteten er gjennomført: Hvordan gikk det? Kan vi lage noen huskeregler til neste gang? Husk at å redusere sannsynlighet innebærer å iverksette forebyggende tiltak, og at å redusere konsekvenser innebærer å iverksette skadebegrensende tiltak! På Direktoratet for sivilt beredskaps internettside, beredskapsnett.no, vil du finne informasjon om DagROS. Her kan du bl.a. hente ut papirversjoner av denne brosjyren, trinn for trinn-skjemaer og andre eksempler på bruk av metoden. Dersom du ønsker flere trykte brosjyrer, henvender du deg til Direktoratet Ajourført av rådmann desember

5 for sivilt beredskap. GENERELL DEL MÅL Kommuneplanens langsiktige del (overordnet mål): Snillfjord kommune skal være en trygg oppvekstkommune. Det skal legges stor vekt på trivselstiltak for alle aldersgrupper. Kommunestyret skal initiere arbeid og tiltak i tråd med intensjonene i Rio- avtalen om en bærekraftig utvikling (LA-21). Likeledes skal det tilrettelegges for tilpassede boforhold for gamle og syke. Kommunen skal være en pådriver og tilrettelegger for privat næringsliv. Administrasjonen skal være brukerorientert, effektiv, moderne og utadrettet. For å nå målet om en brukerorientert, effektiv, moderne og utadrettet organisasjon må det etableres en god organisering av ledelse, oppgave-ansvars fordeling, helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet på alle arbeidsplasser i kommunen. Et aktivt og godt samarbeid om tjenesteproduksjon og HMS skal bidra til at alle ansatte får en attraktiv arbeidsplass med arbeidsmessige utfordringer, god trivsel og lave fraværs- og skadetall. Mål for HMS i Snillfjord kommune. Skape et aktivt, trygt og trivelig arbeidsmiljø Gjennomføre dokumentasjon av arbeidsrutiner Gjennomføre gode rutiner for avdekking av problemer og oppfølging av tiltak Gjennomføre rutiner for melding av yrkesskader Ikke forurense det ytre miljø Definisjoner: Rådmannen: Funksjonsområde: Driftsenhet Internkontroll: Internkontroll system: Øverste administrative ledelse for virksomheten Oppvekst og fritid Helse- og sosial Teknisk, næring, landbruk og naturforvaltning Fellestjeneste Økonomi Innen hvert enkelt funksjonsområde finner vi flere driftsenheter, for eksempel: Kjøkken/Vaskeri, Ven Oppvekstsenter, Kart- og oppmåling Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar Ajourført av rådmann desember

6 med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Verdigrunnlag 1. Etiske retningslinjer Snillfjord kommune Snillfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høy krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for Snillfjord kommunes virksomhet. Dette innebærer også at alle skal forholde seg lojalt til vedtak som er truffet. Alle har også et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til på arbeidsplassen, som ikke er i samsvar med kommunens etiske retningslinjer. 2. Snillfjord kommune stiller strenge krav til sine medarbeideres opptreden og handlemåte slik at ingen skal kunne trekke i tvil ansattes rettskaffenhet og pålitelighet. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Enhver ansatt eller politiker i Snillfjord kommune har et selvstendig ansvar for å utnytte arbeidstiden effektivt. Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd. 3. Habilitet, interessekonflikter m.v. Forvaltningslovens kap. 2, samt kommunelovens 40 nr. 3, gir bestemmelser om habilitet som gjelder for alle ansatte og folkevalgte i kommunen. Alle saksbehandlere og folkevalgte i kommunen må gjøre seg kjent med denne loven og forholde seg i samsvar med lovens bestemmelser. Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger. Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen. Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen. Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet. Familiære- og andre nære sosiale forbindelser. Medarbeidere i Snillfjord kommune plikter å underrette arbeidsgiver om bistillinger eller bierverv vedkommende har eller senere påtar seg. Gjeldende HP3 inneholder ytterligere bestemmelser om dette. Ajourført av rådmann desember

7 4. Om taushetsplikt og informasjon Samtlige medarbeidere i Snillfjord kommune er i henhold til forvaltningslovens 13 pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Hun/han kan heller ikke utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. I tillegg til forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder bestemmelser gitt i diverse særlover. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Snillfjord kommune forventer at kommunens medarbeidere bidrar til å gi en korrekt og fullstendig informasjon om kommunens virksomheter og forskjellige tjenester. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. 5. Personlige fordeler, gaver m.v. a) Personlige fordeler: Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler og gaver av en art som kan påvirke, eller være egnet til påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander men også andre fordeler, f.eks i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Gaver til en verdi av inntil kr. 400,- pr. kalenderår kan i denne forbindelse mottas (ref. skatteloven). b) Gaver Tilbud om "gaver" for å innta et bestemt standpunkt i enkeltsaker skal avslås og rapporteres via nærmeste overordnede til rådmannen og kommunerevisjonen. Folkevalgte rapporterer tilsvarende til ordføreren. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over disse retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. Regler for gaver ved runde år, fratredelse i stilling mv. framgår av HP3. c) Representasjon. Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det. Invitasjon til informasjonsmøter mv. med tilhørende middag/lunsj arrangert av leverandører/potensielle leverandører tas opp med nærmeste overordnede. d) Reiser. Reiseutgifter i alle tjenstlige sammenhenger skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje slik: Reiser betalt av potensielle leverandører i forbindelse med innkjøp, rapporteres til rådmannen. Øvrige tjenestereiser som betales av andre, avklares med avdelingssjefen. "Tjenestereiser" for folkevalgte avklares med ordføreren. Slike reiser skal ha en klar faglig forankring, og må ikke ha karakter av ren "kundeoppfølging". Ajourført av rådmann desember

8 e) Innkjøpsrutiner. Snillfjord kommunes regelverk for offentlige anskaffelser skal følges i detalj. Dersom det i løpet av et år blir mange "strøjobber", skal det vurderes å innhente pristilbud for å unngå at det kjøpes tjenester fra ett firma av "gammel vane". f) Rabattordninger. Medarbeidere i Snillfjord kommune kan gjøre seg bruk av rabatter gitt av firma som på bakgrunn av kundeforhold til Snillfjord kommune gir slike rabatter. Det forutsettes at slike rabatter gis til alle ansatte. Det skal være utarbeidet en tilgjengelig oversikt over bedrifter som gir slike rabatter til alle ansatte. Medarbeidere i Snillfjord kommune skal ikke benytte kommunen eller kommunens navn for å oppnå spesielle - eller leveringsbetingelser i forbindelse med personlige innkjøp hos kommunens kunder eller leverandører. 6. Bruk av maskiner, utstyr m.v. Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. a) Leiebiler. Kommunens leiebiler skal generelt ikke tillates brukt til private eller utenomtjenestestelige formål. Følgende unntak kan gjøres: Leiebiler kan tillates nyttet i forbindelse med velferdsvirksomhet, som organiseres og ledes av arbeidsgiver. b) Mobiltelefoner. Kommunale mobiltelefoner tillates nyttet iht telefonreglement i HP3. c) Parkering av kommunale biler hjemme. Kommunale biler skal etter endt tjeneste parkeres på anviste steder. Kun i spesielle tilfeller når tjenesten krever det eller det er fordelaktig for kommunen, kan tjenestebiler medbringes hjem etter endt tjeneste. Slik hjemmeparkering avklares med nærmeste overordnede. 7. Uregelmessigheter og mistanke om sådanne skal rapporteres nærmeste overordnede som tar opp saken med funksjonsansvarlig/rådmann. Oppfølging av slike saker kan rapporteres til kommunerevisjonen. 8. Ledere på alle nivå har et særlig ansvar for å følge opp at medarbeidere er kjent med og etterlever kommunes etiske retningslinjer. Enhver medarbeider i Snillfjord kommune skal informere og søke råd hos nærmeste overordnede i saker som kan ha innvirkning på kommunens anseelse og den tillit kommunen nyter i ulike sammenhenger. Snillfjord kommune april 2007 Ajourført av rådmann desember

9 Organisasjonsskisse: Snillfjord kommune Organisasjonstablå ADMINISTRASJON ( Funksjonsområder merket i ulike farger ) Rådmann Kommunalsjef Oppvekst, Kultur,Kompetans e Politisk Sekretariat Økonomi Fellestjeneste Oppvekst fritid Helse Sosial Teknisk Næring Miljø Driftsenheter/Fagområder (Her finnes Driftsenhetsledere og fag ledere) (Def. Driftsenhet: MÅ å ha mer enn to ansatte) Driftsenheter NAV OSK Økonomi K.øra oppvekstsent er Vågan oppvekstsent er Ven Oppvekstsent er SOS Fysioterapi FDV Brann Renhold TNM GIS Post/arkiv Kemner IKS PPTSos/Bver n Psykiatri Habilitering Kommune lege Helsestasjon Jordmor IKT Pers Jordbruk Skogbruk Vilt/Miljø Ajourført av rådmann desember

10 1Grunnlag Kommuneloven, og den politiske strukturen som er valgt i kommunen forutsetter at det blir foretatt en avklaring av hvor de enkelte vedtak skal fattes, med andre ord hvilken delegering kommunestyret ønsker å gjennomføre. Administrasjonen har en oppbygging som synliggjør hvert enkelt funksjonsområde inklusive ansvars- og oppgavefordeling. Videre den plan og lederstruktur som er lagt til grunn for den utøvende tjenesteproduksjon. Etter kommuneloven er all kommunal makt/myndighet i utgangspunktet lagt til kommunestyret. En rekke særlover gir også makt/myndighet til kommunestyret. Å beholde utøvelsen av all denne makt/myndighet i kommunestyret er verken praktisk eller mulig, og det er derfor forutsatt at myndighet delegeres fra kommunestyret, - enten til formannskapet oppnevnt av kommunestyret, komiteer oppnevnt av kommunestyret eller til rådmannen (jfr. kommunelovens 8 pkt. 3, 10 pkt. 2 og 23 pkt. 4). Delegert myndighet gir formannskapet, komiteer eller rådmannen myndighet til å iverksette og lede kommunens forvaltningsvirksomhet og tjenesteproduksjon innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret gjennom kommuneplan, økonomiplaner og årsbudsjett. Formannskapet eller rådmann vil få budsjettansvar og myndighet til å omdisponere mellom formål innenfor sitt ansvarsområde. Dette betyr likevel ikke at nevnte parter kan sette i gang nye tiltak ut over årsbudsjettet eller gjøre vesentlige endringer i dette i strid med kommunestyrets ønsker Inngå økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjett perioden. Delegert myndighet vil derfor måtte være en tillit som blir vist formannskapet eller rådmannen til å opptre på kommunestyrets vegne og bistå med å realisere kommunestyrets vilje. Denne internkontrollhåndbok er derfor de spilleregler som administrasjonen til enhver tid må forholde seg til med utgangspunkt i delegerte oppgaver fra kommunestyret og lover / forskrifter som vil påvirke den interne drift Samtlige lover, forskrifter og avtaleverk som den enkelte tjenesteprodusent MÅ å forholde seg til vises i vedlegg 10 og med nødvendige henvisninger til det enkelte funksjonsområde Ajourført av rådmann desember

11 2 Gjennomgående bestemmelser vedrørende delegering 2.1 Bruk av delegert myndighet All delegert myndighet må brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og innenfor gjeldende personell politiske retningslinjer, budsjettrammer og budsjettforutsetninger. Rapportering med hensyn til framdrift og økonomiske disposisjoner gies rutinemessig til nest høyere enhet. Det presiseres at delegering gitt til Rådmannen fra kommunens delegeringsreglement KAN videredelegeres ned i organisasjonen MEN da PÅ VEGNE av Rådmannen 2.2 Tilbakekalling av myndighet i enkelt saker Et overordnet administrativt organ kan tilbakekalle en sak som et underordnet organ har til behandling etter delegert fullmakt. Ajourført av rådmann desember

12 2.4 Delegering til rådmannen 2.5 Ansvars- og arbeidsområder Rådmannen er øverste leder av den samlede kommunale administrasjon. Han/hun er ansvarlig for organisering, samordning og planlegging av kommunens administrative virksomhet. Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å: - lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at disse er forsvarlig utredet bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester, - iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer, - tilsette og utvikle kommunens tilsatte innenfor en fleksibel og effektiv organisasjon, - sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder å etablere rutiner for effektiv internkontroll, - videreutvikle, kvalitetssikre og gjennom innstillinger til politiske organer å foreslå tilpasninger av kommunens tjenester til de behov innbyggerne har, - lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen. 2.6 Generell myndighet Rådmannen har delegert myndighet i alle saker som ikke har prinsipiell karakter, jfr. kommuneloven 23 nr. 4, dersom ikke myndighet ved lov eller reglement er lagt til annet organ. Ved tvil om hvorvidt en sak er av prinsipiell betydning eller ikke, eller dersom det er tvil om hvordan en sak av prinsipiell betydning skal behandles i det politiske system, har ordfører, rådmann og en politiker som representerer opposisjonen ansvaret for å avklare dette. Ved uenighet mellom disse avgjør ordfører saken. Som utgangspunkt i sonderingen mellom prinsipiell/ikke prinsipiell sak kan det være nyttig å spørre seg om det til grunn for avgjørelsen trengs mer enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling. Dersom en kommer inn på politiske eller klart skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer, er saken som regel prinsipiell. Jfr. kapittel 15 og 16 i dette reglement. Rådmannen kan delegere sin myndighet videre til sin administrasjon, dersom ikke kommunestyret har bestemt noe annet. Ved slik intern delegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor kommunestyret. Rådmannen fremmer innstilling i alle saker til alle kommunale utvalg, også til kommunestyret dersom ikke annet er bestemt ved særlov. Rådmannen er tilsettingsmyndighet for alle stillinger der slik myndighet ikke er lagt til andre organer ved lov eller reglement. Ajourført av rådmann desember

13 Rådmannen har avgjørelsesmyndighet i personalsaker som ikke er prinsipielle, og hvor ikke avgjørelsen ved lov eller reglement er lagt til andre organer. 2.7 Myndighet i økonomiske saker Det vises til bestemmelser i eget økonomireglement og finansstrategireglement. I krisesituasjoner i fredstid har rådmannen, eller den som ivaretar rådmannens fullmakter ved rådmannens fravær, fullmakter til å disponere midler fra kommunens budsjett, omdisponere personell m.m. etter retningslinjer som er gitt i plan for kommunal kriseledelse. 2.8 Myndighet i personalsaker Rådmannen har myndighet til å vedta organisasjonsendringer, opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen. Rapportering om slike endringer skjer til det aktuelle utvalg. Rådmannen delegeres myndighet til å tilsette personell i alle administrative stillinger, med de unntak som følger av lovgivningen, og med unntak av de stillinger hvor kommunestyret eller administrasjonsutvalget har tilsettingsmyndighet etter dette reglement. Under utøvelsen av denne myndighet skal Hovedavtalens medbestemmelsesregler legges til grunn. Oppsigelsesmyndighet legges til den som har tilsettingsmyndighet. 2.9 Stedfortredende rådmann i Rådmannens Fravær Ved fravær av Rådmannen (ferie, lengre kurs..) beordres kommunalsjef eller en funksjonsansvarlig for perioden som stedfortredende/fungerende rådmann. Beordring skjer i prioritets rekkefølge - kommunalsjef Oppvekst, kultur og kompetanse - funksjonsansvarlig Teknisk, Næring, Miljø - funksjonsansvarlig Fellestjenesten - funksjonsansvarlig Økonomi Ajourført av rådmann desember

14 3 Plan leder struktur (Storforum) Rådmann Fellestjeneste OSK Hovedtillitsval gte (fag-utd forbundet) Oppvekst Fritid,Kultur, kompetanse Kommunalsjef Helse og Sosial (leder pleie og omsorg, leder helsestasjon) Teknisk, Næring og Miljø (funksjonsansv Økonomi 3.1 Ansvars- og arbeidsområde Storforum er det øverste administrative plan- og lederorgan i Snillfjord kommune og drøfter alltid saker som gjelder (ikke uttømmende liste): administrasjonens bidrag til formannskapets økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak større organisatoriske endringer avtaler som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet basert på politiske vedtak delegerte politiske prinsippvedtak vedrørende interkommunalt samarbeid framlegging av overordnet virksomhetsplan periodisering av årsbudsjett utarbeidelse av reglementer/håndbøker andre prinsipielle saker eller saker som storforum ønsker å behandle basert på politiske forespørsler/utredninger Fullmakter: Følgende saker avgjøres av storforum selv og kan ikke delegeres: Saker Endre storforums medlemstall Velge funksjonsansvarlig og fastsette området for denne funksjons myndighet Opprette nye driftsenheter/fagområder Overføre myndighet i hastesaker Fastsette regler for føring av virksomhetsplan Utarbeide grunnlag for økonomiplan og endringer i denne Utarbeide grunnlag for årsbudsjett Foreslå disponering av regnskapsmessig overskudd Prinsippvedtak vedr. opptak av lån Ajourført av rådmann desember

15 4 Delegering til Funksjonsområdene og funksjonsansvarlige Rådmann Kommunalsjef Oppvekst, Kultur,Kompetans e Politisk Sekretariat Økonomi Fellestjeneste Oppvekst fritid Helse Sosial Teknisk Næring Miljø 4.1 Ansvars- og arbeidsområder Ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler som vist i vedlegg 10 Funksjonsområdet har det økonomiske ansvaret for de kapitler/funksjoner som tildeles i årsbudsjettet og handlingsplanen. I tillegg har det enkelte funksjonsområde særlige oppgaver i tilknytning til å fremme forslag til innspill vedrørende økonomiplan og årsbudsjett. 4.2 Generell myndighet Generell myndighet i medhold av dette administrative delegeringsreglement og evt særlover. Funksjonsområdet plikter å fremme grunnlag i saker som økonomiplan, årsbudsjett og vesentlige endringer i disse. Videre innen eget ansvarsområde å utøve tjenesteproduksjon i henhold til funksjonsområdets fag/særlover. 4.3 Myndighet i økonomiske saker Funksjonsområdet har ansvar for og myndighet til å disponere over de deler av kommunens budsjett som ligger innenfor dets (kapittel) ansvarsområde. Ajourført av rådmann desember

16 Innenfor den budsjetterte ramme kan funksjonsområdet omdisponere mellom de deler av kommunens budsjett som det har ansvaret for. Dette innebærer også retten til å styrke lønns- og driftsposter ved bruk av merinntekter i henhold til det særlige økonomireglementet. 4.4 Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelse i saker tillagt det enkelte funksjonsområde Funksjonsområdets fullmakter treffer vedtak m.h.t. søknader, innstillinger og innspill jfr hva storforum eller det politiske delegeringsreglement har tiltrådt. 4.5 Høringsdokumenter mm Alle sentrale høringsdokumenter skal refereres i storforum for avgjørelse om hvorvidt saken skal behandles administrativt eller politisk. Hvis det ikke er tid til å legge fram saken på denne måten for storforum, kan funksjonsansvarlig treffe denne beslutningen og ved første anledning referere sin beslutning for storforum. 4.6 Fullmakter Funksjonsansvarlig er ansvarlig for den totale driften av eget funksjonsområde. Dette gjøres i sammenheng med driftsenhetsledere eller fagansvarlige som definerer overordnet ansvar fordelt på gjøremål og oppgaver. Dette kommer til utrykk i den enkeltes stillingsbeskrivelse og kommunens håndbok for rutinebeskrivelser. Den funksjonsansvarlige defineres i ledergruppen og inngår som fast medlem av storforum. Omprioritering av oppgaver/gjøremål innen det enkelte funksjonsområde tillegges funksjonsansvarlig. Det vil si at for kortere eller lengre perioder kan funksjonsansvarlig omfordele/omprioritere oppgaveløsning på tross av den enkelte driftsenhets- eller fag ansvarlige normale gjøremål. Funksjonsansvarlig har det overordnede ansvar for gjennomføring av forummøter innen eget funksjonsområde. De funksjonsvise forummøter SKAL gjennomføres i fastlagt plan bygd opp rundt storforummøter i henhold til kommunens halvårlige virksomhetsplan. 4.7 Politisk Sekretariat Funksjonsbeskrivelse Politisk sekretær for områdene: - Formannskap, Kommunestyre, Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Komité I og II Funksjonen innebærer: Forberedende arbeide forut for møter - Framlegging av saker som er innmeldt, evt justeringer nye saker (utsettelse), - Koordineringsmøte hos Ordfører - Koordinering med saksbehandlere ved behov - Klargjøring for utsending av saker (koordineringsmøte forut for det enkelte møte gjennomføres hos Ordfører, med Rådmann og politisk sekretær tilstede) Gjennomføring av møter: - Sekretærfunksjon, føring av møteprotokoll Etterarbeider av gjennomførte møter: - Koordinering med saksbehandlere, - Melding om vedtak (enkeltvedtak), - Utsendelse av protokoll Rapportering Rapporterer til Ordfører, koordinerer med Rådmann Fullmakter Ajourført av rådmann desember

17 Innkalling av saksbehandlere til politiske møter basert på koordineringsmøte under det forberedende arbeide. Fullmakt til utsendelse av innkalling til møter ved Ordførers fravær. 4.8 Kommunalsjef Oppvekst,Kultur og Kompetanse Funksjonsbeskrivelse Kommunalsjef, oppvekst,kultur,kompetanse har det overordnede ansvaret for utvikling av følgende områder: A: Som skolefaglig ansvarlig lede og utøve Kvalitetsvurdering i skolen B: Være bindeleddet mellom Skoleeier / Barnehageeier og oppvekstsenter C: Ansvarlig for voksenopplæring, Kultur og bibliotek D: Utarbeide plan for kompetanseutvikling for ansatte E: Koordinator IKS for områdene PPT, Barnevern og NAV F:Koordinator for områdene trafikksikkerhet og SUR ( snillfjord ungdomsråd) Rapportering Kommunalsjefen rapporterer direkte til rådmannen. Rapporterer til ordfører i saker som går direkte på forholdet skoleeier/skole Fullmakter Innen hvert enkelt rapporteringsområde utøve den overordnede koordinering av tjenesten. Dette med hensyn til utvikling, økonomistyring og avtaleverk. Ajourført av rådmann desember

18 5 Delegering til Driftsenhetene / Fagområdene Driftsenheter NAV OSK Økonomi K.øra oppvekstsent er Vågan oppvekstsent er Ven Oppvekstsent er SOS Fysioterapi FDV Brann Renhold TNM GIS Post/arkiv Kemner IKS PPTSos/Bver n Psykiatri Habilitering Kommune lege Helsestasjon Jordmor IKT Pers Jordbruk Skogbruk Vilt/Miljø 5.1 Ansvars- og arbeidsområder Driftsenhetene og fagområdene ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler som vist i vedlegg 10 Enhetene/områdene har det økonomiske ansvaret for de formålsområder som tildeles i eget økonomireglement. 5.2 Generell myndighet I medhold av dette adm delegeringsreglement delegerer rådmannen til driftsenhetene/fagansvarlige sin myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke myndigheten ved dette reglement er lagt til annet adm nivå. Dette gjenspeiles i den spesifikke funksjonsbeskrivelse for hvert enkelt fagansvarsområde. Det gjørs oppmerksom på at saksbehandling kan omfatte deler av både administrativ og faglig karakter noe som beskrives i den enkelte sin stillingsbeskrivelse. 5.3 Myndighet i økonomiske saker Driftsenhetene og fagansvarlige har ansvar for og myndighet til å disponere over de deler av kommunens budsjett som ligger innenfor eget ansvarsområde. 5.4 Fullmakter Driftenhetsleder eller fagansvarlig er ansvarlig for den totale driften av eget drift-/fagområde Dette gjøres i sammenheng med funksjonsansvarlige som definerer overordnet ansvar fordelt på gjøremål og oppgaver. Dette gjelder også omprioritering av oppgaver som må løses innen det overordnede fagområde. Hvilket kommer til utrykk i den enkeltes stillingsbeskrivelse, evt instruks og evt utarbeidede rutinebeskrivelser. Ajourført av rådmann desember

19 Generelt Funksjonsbeskrivelser (kapittel 6,7,8 og 9 ) 6 Ansvar, oppgaver, myndighet og fullmakter til funksjonsområdet: Oppvekst,Fritid,Kultur og kompetanse Kommunalsjef Oppvekst,Fritid,Kultur, kompetanse PPT (IKS med Hitra og Frøya Krokstadøra oppvekstsenter Vågan Oppvekstsenter Ven Oppvekstsenter 6.1 Ansvars- og arbeidsområder Funksjonsområdet ivaretar kommunens oppgaver og interesser som følger av følgende lover og avtaler som vist i vedlegg 10 Kommunalsjefen har det overordnede økonomiske ansvaret for de formålsområder som tildeles i eget økonomireglement. Rektorene er økonomisk ansvarlig for egen driftsenhet 6.2 Generell myndighet I medhold av dette reglement delegerer rådmannen myndighet til funksjonsområdet til å drifte og treffe avgjørelse i alle saker innenfor sitt område med mindre det følger av lov eller reglement at myndigheten tilligger et høyere adm nivå. Kommunalsjefen har rett og plikt til å fremme innstilling i saker innenfor sitt område som skal avgjøres av formannskap/kommunestyre. 6.3 Myndighet i økonomiske saker Kommunalsjefen har ansvar for og myndighet til å disponere over de deler av kommunens budsjett som ligger innenfor dets funksjonsområde Ajourført av rådmann desember

20 Innenfor den budsjetterte ramme kan kommunalsjefen omdisponere mellom de deler av kommunens budsjett som det har ansvaret for. Dette innebærer også retten til å styrke driftsposter ved bruk av merinntekter i henhold til det særlige økonomireglementet. 6.5 Fullmakter Kommunalsjef, oppvekst,kultur,kompetanse har det overordnede ansvaret for utvikling av funksjonsområdet. Dette gjøres i samarbeid med rektorer, avd. leder, barnehagestyrer eller fagansvarlige (logoped) som definerer overordnet ansvar fordelt på gjøremål og oppgaver. Kommunalsjefen utøver følgende funksjoner: A: Som skolefaglig ansvarlig lede og utøve Kvalitetsvurdering i skolen B: Være bindeleddet mellom Skoleeier / Barnehageeier og oppvekstsenter C: Ansvarlig for voksenopplæring, Kultur og bibliotek D: Utarbeide plan for kompetanseutvikling for ansatte E: Koordinator IKS for områdene PPT, Barnevern og NAV F:Koordinator for områdene trafikksikkerhet og SUR ( snillfjord ungdomsråd) Dette kommer til utrykk i kommunalsjefens stillingsbeskrivelse, instruks og utarbeidede rutinebeskrivelser. Hovedtillitsvalgt tilføres statusrapporter ifm budsjett-/organisasjonstiltak. Kommunalsjefen defineres i ledergruppen og inngår som fast medlem av storforum. 6.6 Leder (rektor) for oppvekstsenter Funksjonsbeskrivelse Pedagogisk ansvarlig for driftsenheten. Personal- og budsjettansvar for eget ansvarsområde, herunder arbeidsgiveransvar jfr arbeidsmiljøloven og HP 3 Legge til rette for skole/heim samarbeid. Ansvarlig for HMS tiltak innen oppvekstsenteret. Ansvarlig for gjennomføring ev egne OU prosesser Rapportering Internt i driftsenheten, til Kommunalsjefen(faglig rapportering) og Fylkesmannen v/ utdanningsdirektør og fylkeskommunen ved behov. Videre kvartalsvise informasjonsrapporter til kommunestyret. Dette organiseres gjennom kommunalsjefen. Plasstillitsvalgte tilføres statusrapporter ifm budsjett-/organisasjonstiltak og Kostra. Stillingen kan tilstås mobiltelefon Fullmakter Delegering av oppgaver og myndighet. I samråd med plasstillitsvalgt vurdere stillingsbehov. Anvisningsmyndighet, fatte enkeltvedtak, omdisponeringer innen egen ramme. Utarbeide Arbeidsplaner og virksomhetsplaner 6.7 Inspektør ( ikke organisasjonstilknyttet. Opprettes ved behov ) Styrer Barnehage Funksjonsbeskrivelse. Pedagogisk og administrativ leder for barnehagen. Ansvar for opptak og avtaleendring. Ivareta barnehagefaglige oppgaver på kommunenivå. Inngår i lederteam for oppvekstsenteret, og i forum oppvekst og fritid Rapportering Rapportering til rektor. Årsmelding og annet datagrunnlag til fylkesmannen. Stillingen kan tilstås mobiltelefon Fullmakter: Ajourført av rådmann desember

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE LOPPA KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I LOPPA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret i sak 08/07 den 9.mars 2007. 1. Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Første gang vedtatt av Haugesund bystyre i møte 17.06.1992, sak 53/92, justert i bystyremøte 23.02.2000, sak 14/00. Sist behandlet og vedtatt av Haugesund

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Etiske retningslinjer i Trysil kommune

Etiske retningslinjer i Trysil kommune 1 Etiske retningslinjer i Trysil kommune Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 den 18.09.2007 Saksnr i Ephorte: 2007/2777 2 Vedtatt av Trysil kommunestyre i sak 07/47 i møte 18.09.07 1. Retningslinjene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Etiske retningslinjer Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: Revisjonsfrist:

Etiske retningslinjer Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: Revisjonsfrist: Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: 31.10.2012 Revisjonsfrist: 31.10.2013 Etiske retningslinjer ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SVELVIK KOMMUNE 1

Detaljer

Etiske retningsl injer

Etiske retningsl injer Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal dato Etiske retningsl injer for folkevalgte og ansatte i Sigdal kommune Innledning De etiske retningslinjene er en revidering av tidligere vedtatte retningslinjer i Sigdal

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement -

Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Etiske retningslinjer Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune - Normalreglement - Vedtatt i Kåfjord Kommunestyre 21.06.1993, sak 42/93 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR KÅFJORD KOMMUNES'l'YHE i møte den 21. juni 1993.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE Vedtatt i Kommunestyret 08.10.07, sak nr. 83/07. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 3 1. Hensynet til innbyggerne 3 2. Hensynet til kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune Vedtatt i bystyret 12. mars 2008. 1. Generelt Kristiansand kommune har vedtatt en arbeidsgiverpolitisk plattform. Denne plattformen

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13)

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune (revidert med kommunestyrevedtak i sak 77/13 10.10.13) Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Lyngdal kommune () 1. Generelt Lyngdal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE)

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT DEL I (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE) ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT (SPESIELL DEL SUPPLERES SENERE). DEL I Gjelder fra 15.5.2002, oppdatert 28.08.07 I. UTGANGSPUNKT

Detaljer

4. Mobbing og diskriminering Rindal kommune er imot enhver form for diskriminering, og forventer at ansatte og folkevalgte har denne holdningen.

4. Mobbing og diskriminering Rindal kommune er imot enhver form for diskriminering, og forventer at ansatte og folkevalgte har denne holdningen. ETISKE RETNINGSLINJER FOR RINDAL KOMMUNE - VEDTATT 17.03.2010 I SAK 014/10 Disse etiske retningslinjer er en utdyping av punkt 2 Etikk (Etiske retningslinjer) i Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer for

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I ENEBAKK KOMMUNE 1. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 12.02.2007 2. Versjon vedtatt: Kommunestyret Dato: 16.06.2008 Ansvarlig: Rådmann Nils Schaug 1.

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Flekkefjord kommune Revidert av Flekkefjord bystyre 11.05.2017 sak 23/17. - --...- - 1. Innledning Flekkefjord kommunes virksomhet skal være tillitsskapende

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 46/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 1 FORTROLIGE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015.

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune forslag om endringer versjon 1 pr. 10.4.2015. Innledende generelle bestemmelser 2 Retningslinjer 2 1. Hensynet til innbyggerne 2 2. Hensynet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune. Revidert den 29.09.2014.

Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune. Revidert den 29.09.2014. Etiske retningslinjer for Hattfjelldal kommune Revidert den 29.09.2014. Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Hattfjelldal kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i ulike situasjoner.

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning... 5 1.4. Delegering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Gran kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gran kommune 2 HJELP TIL Å TA DE RIKTIGE VALGENE Hvorfor etiske retningslinjer? Etikk i Gran kommune handler om at vi som kommune skal stå for de valgene

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vår ref: 2015/7095 5-432.0 Dato 22.12.2015 Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre Vedtatt i møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 7.12.2015 Generell del Formål Hensikten med dette delegeringsreglementet

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml. spisesalen Tidspunkt: 05.11.2013 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no.

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I LAVANGEN KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I LAVANGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I LAVANGEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 25.10.13 sak 42/13 Innledning: De etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i Lavangen kommune Etisk kvalitet på tjenesteyting

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement

Sauherad kommune. Rådmannens delegasjonsreglement Sauherad kommune Rådmannens delegasjonsreglement Gjelder fra 24.6.2015 VERDIGRUNNLAG BÆREKRAFTIG SOLIDITET SAMHANDLING FOR FELLES BESTE ORGANISATORISK BÆREKRAFT ÅPENHET TILLIT RESPEKT FOR RAMMER TRYGGHET

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Etikk i kommunen. KS Folkevalgtprogram 2011 Stokke kommune 12. oktober

Etikk i kommunen. KS Folkevalgtprogram 2011 Stokke kommune 12. oktober Etikk i kommunen KS Folkevalgtprogram 2011 Stokke kommune 12. oktober Etikk, kan det brukes til noe? Lokaldemokratiundersøkelsen i 2009 viste at innbyggerne reiste spørsmål om lokaldemokratiets pålitelighet

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

Delegeringsreglement. for Rana kommune

Delegeringsreglement. for Rana kommune Delegeringsreglement for Rana kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Retningslinjer i kommuneloven for delegering av myndighet... 4 1.3. Saker av prinsipiell betydning...

Detaljer

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato:

1. Retningslinjene. Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 1. Retningslinjene Vedtatt: Kommunestyret/ k-sak 82/09 Dato: 19.11.2009 Retningslinjene gjelder for kommunens folkevalgte og ansatte. Kommunestyret anmoder kommunalt eide selskaper om å innføre tilsvarende

Detaljer

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET

REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET REGLEMENT FOR FASTSETTELSE AV ARBEIDSOMRÅDE OG DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av Sandnes bystyre 22. oktober 2013 i medhold av kommuneloven 8 nr 3. Gjeldende fra og med 1.

Detaljer

Fleksitidsreglement. for

Fleksitidsreglement. for 09/236-10064 Fleksitidsreglement for Vedtatt av Hemne formannskap i sak 164/08, den 07./10. - 2008 (revidert utgave pr. 27.03.09) 1. VILKÅR Ordningen med fleksitid i Hemne kommune er betinget av at følgende

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL -

ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 08/805-1 08/14236 007 14.10.2009 ETISKE RETNINGSLINJER - SAMMEN OM TRIVSEL - 1. Forord Ansatte i Strand kommune har en viktig rolle for å kunne

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Reglement for saksbehandling av politiske saker

Reglement for saksbehandling av politiske saker Reglement for saksbehandling av politiske saker Kommunestyrets vedtak 17. juni 2014 1. Formål Reglementet skal ivareta kvalitetssikring, inneha tilstrekkelig involvering og påse god saksflyt i saksbehandlingen

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGELEMENT Vedtatt av rådmannen med virkning fra 01.01.2009 Revidert av rådmannen 14.10.2014 Innhold INNLEDNING... 5 ADMINISTRATIVE UTVALG GITT MYNDIGHET... 5 PRINSIPPER FOR

Detaljer

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune

Administrativt. delegeringsreglement. Rana kommune Administrativt delegeringsreglement Rana kommune Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Bakgrunn... 4 1.2. Anvendelsesområde for dette reglementet... 4 1.3. Definisjoner... 4 1.4. Struktur... 5 1.5. Bruk av delegert

Detaljer

Delegeringsreglement rev , PS 49/17

Delegeringsreglement rev , PS 49/17 Delegeringsreglement rev. 18.10.17, PS 49/17 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG

FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG FELLESREGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNES HOVEDUTVALG Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 18. mars 1998, sak 21/98, med endringer 25. juni 2003 sak 57/03, 15.oktober 2008 sak 92/08, 18. mars 2009 sak

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Vefsn kommune Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Vedtatt av kommunestyret 14.12.2016 i sak 123/16 Arkivsak 16/4172 1. Formål og virkeområde Retningslinjene skal

Detaljer

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma

Til ordfører Notat. Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma Til ordfører Notat Sak nr: Saksbehandler: Dato: xxxx Oll/Ang/Tma 16.05.13 Behov for gjennomgang av Lunner kommunes overordnede arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglementene og folkevalgtes arbeidsgiverrolle

Detaljer

Etiske retningslinjer for Hadsel kommune

Etiske retningslinjer for Hadsel kommune Etiske retningslinjer for Hadsel kommune Sist revidert: 1.11.2013 Ansvar for revidering: Neste revidering: personalavdelingen ved behov, eller senest innen 31.12.2016 Innhold 1. GRUNNREGLER... 3 2. HENSYNET

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

Administrativt delegeringsreglement HEMNES KOMMUNE

Administrativt delegeringsreglement HEMNES KOMMUNE Administrativt delegeringsreglement HEMNES KOMMUNE Vedtatt dato 05.02.13. Referert i Hemnes kommunestyre 14.02.13. Hemnes Kommune Rådmannen Innhold Nr. Tekst Side 1. Innledning 3 1.1 Sammenheng 3 1.2 Roller

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune REORGANISERING Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune Rådmannens ledergruppe har sett på en mulig reorganisering innenfor deler av tjenestene i Nannestad kommune. I tillegg til dette notatet

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Verran kommune

Etiske regler for ansatte i Verran kommune Etiske regler for ansatte i Verran kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 07.05.13, P-sak 01/13. Hvorfor etiske regler? Etikk i Verran kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT. Reglementet omfatter ikke delegering av myndighet etter særlover

ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT. Reglementet omfatter ikke delegering av myndighet etter særlover ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT Reglementet omfatter ikke delegering av myndighet etter særlover ADMINISTRATIVT DELEGASJONSREGLEMENT I. UTGANGSPUNKT FOR DELEGERING AV MYNDIGHET 3 II. ORGANISERING 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer