Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad. Vold og trusler i finansnæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad. Vold og trusler i finansnæringen"

Transkript

1 Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad Vold og trusler i finansnæringen

2

3 Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad Vold og trusler i finansnæringen Fafo-rapport 2012:54

4 Fafo 2012 ISBN (papirutgave) ISBN (nettutgave) ISSN Omslagsfoto: Colourbox.no Omslag: Fafos Informasjonsavdeling Trykk: Allkopi AS

5 Innhold Forord Innledning Bakgrunn «Et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø» Problemstillinger og metode Rapportens oppbygning Hva vet vi fra andre deler av arbeidslivet? Spesielt utsatte arbeidstakere Vold og trusler i LKU og HMS-tilstanden Utbredelse og årsaker Konsekvenser for arbeidstakerne Oppsummering Hva utsettes medlemmene for? Hvor utbredt er ubehagelige kundeopplevelser? Hvor utbredt er trusler og vold fra kunder? Rammes kolleger? Oppsummering Konsekvenser for de berørte Fysisk vold Trusler Ubehagelige hendelser Oppsummering Hva gjøres på arbeidsplassene? Åpenhet på arbeidsplassen Hva gjør arbeidsgiver? Foreløpig sammenfatning av arbeidsgivers tiltak Hva mener medlemmene er gode tiltak? Oppsummering Tanker om framtiden En mer utsatt bransje? Vurdering av trygghet og ledelsens håndtering Avslutning Litteratur

6 4

7 Forord I denne rapporten undersøker vi forekomsten av vold, trusler og ubehagelige hendelser blant Finansforbundets medlemmer. En stor andel av forbundets medlemmer har hyppig kundekontakt, derfor vil de også tidvis oppleve sterke følelsesutbrudd fra kunder. Vi kartlegger denne formen for følelsesutbrudd og mer aggressive utfall mot de som jobber i næringen. Foruten å kartlegge omfanget, er vi også opptatt av hvilke konsekvenser vold, trusler og ubehagelige hendelser får for de utsatte medlemmene. I hvilken grad påvirker denne typen hendelser deres trivsel i jobben? Får de utsatte fysiske eller psykiske plager i etterkant, som en konsekvens av å ha blitt utsatt for trusler fra kunder? Dette er noen av spørsmålene som diskuteres. I tillegg undersøker vi hva arbeidsgiver gjør både for å forebygge og for å håndtere situasjoner med vold, trusler og ubehagelige kunde opplevelser. Og, vi undersøker hvilke tanker forbundets medlemmer gjør seg om framtiden: er dette et økende problem i næringen? Rapporten bygger på en webbasert spørreundersøkelse som ble sendt til et utvalg av Finansforbundets medlemmer våren I den forbindelse ønsker vi å takke alle medlemmene som tok seg tid til å besvare undersøkelsen. Uten dere, ingen rapport. Vi vil også benytte anledningen til å takke våre oppdragsgivere for et spennende prosjekt og et svært godt samarbeid. Referansegruppen som har fulgt prosjektet har bidratt med nyttige kommentarer og innspill, og vi ønsker derfor å rette en særskilt takk til Atle Gullestad, Eli Solhaug, Kjetil Staalesen og Hans Kristian Sætrum. På Fafo skal Tom Erik Vennesland ha takk for å ha bidratt med en kunnskapsoversikt når det gjelder vold og trusler i norsk arbeidsliv. Denne oversikten er å finne i kapittel 2. Takk også til Jørgen Svalund som har kommentert og kvalitetssikret arbeidet, og Fafos informasjonsavdeling skal som alltid ha stor takk for å ha bidratt til å gjøre denne rapporten mest mulig leservennlig og publiserbar. Oslo, oktober 2012 Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad 5

8 6

9 1 Innledning For mange arbeidstakere i finansnæringen er kundekontakt en viktig del av jobben. I undersøkelsen som ligger til grunn for denne rapporten, svarer åtte av ti medlemmer i Finansforbundet at de er i kontakt med kunder ukentlig eller daglig, og de aller fleste trives godt med denne kontakten. Like fullt kan det fra tid til annen oppstå situasjoner der kunder kan opptre svært ubehagelig eller truende. Det finnes også eksempler på arbeidstakere innen finansnæringen som har vært utsatt for vold fra kunder. Hensikten med denne rapporten er blant annet å undersøke forekomsten og omfanget av vold, trusler og ubehagelige hendelser blant Finansforbundets medlemmer. Vi avgrenser problematikken til ikke å omfatte ransproblematikk. Vi konsentrerer oss om vold, trusler og ubehagelig oppmerksomhet rettet mot arbeidstakere fra kunder og eventuelt kunders pårørende, og utelater også ubehagelige hendelser som kan oppstå mellom kolleger og mellom kolleger og ledere. Vi inkluderer imidlertid arbeidstakernes pårørende som en gruppe som kan være utsatt for vold og trusler (Svalund 2009; Alsos 2009). 1.1 Bakgrunn «Et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø» Finansforbundet mener å ha registrert en økning i trusler rettet mot egne medlemmer i løpet av de siste årene. Dette blir blant annet relatert til finanskrisa, som ble merkbar høsten Forbundets antakelser om et tøffere klima bekreftes i en undersøkelse gjennomført blant bank- og forsikringsansatte i Sverige. Her framgår det at hver tredje arbeidstaker i banksektoren hadde følt seg truet av kunder i løpet av de siste fem årene, og om lag 45 prosent av disse mener at trusler og ubehagelige hendelser har økt de siste fem årene (Finansliv, nr. 6, 2012). I denne rapporten undersøker vi forholdene blant Finansforbundets medlemmer i Norge. Mens man innenfor deler av finansnæringen har lykkes med å utvikle og implementere gode rutiner for å håndtere vold og trusler framsatt i ranssituasjoner, der blant annet ettervernsapparatet beskrives som svært velfungerende, er kunnskapen om hvordan vold, trusler eller ubehagelige hendelser håndteres, langt mindre. Derfor er vi i denne rapporten ikke bare interessert i omfanget, men også i hvordan denne typen problematikk håndteres av arbeidsgivere, og ikke minst hvordan det oppleves av de som rammes direkte eller indirekte. 7

10 Arbeidsmiljøloven (aml 4-1) påpeker at arbeidsmiljøet i en virksomhet skal «være fullt ut forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd». I tillegg angir arbeidsmiljøloven (aml 4.3) at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel (aml 4.3.3), og at arbeidstaker, så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml 4.3.4). Samtidig svarer en knapp halvdel av norske arbeidstakere at de har ansikt til ansikt-kontakt med kunder eller klienter nesten hele eller rundt tre firedeler av arbeidsdagen. Mulighetene for at det kan oppstå truende situasjoner er med andre ord til stede. 1 Undersøkelser viser også at dette forekommer, dette kommer vi tilbake til i kapittel 2. I Statistisk sentralbyrås (SSBs) levekårsundersøkelse fra 2009 oppgir 4 prosent av norske arbeidstakere at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen de siste tolv månedene, mens 3 prosent har blitt utsatt for trusler om vold. Kvinner er mer utsatt enn menn, både når det gjelder trusler og vold. De mest utsatte er sykepleiere, men også ansatte innen salgs- og serviceyrker er berørt. 2 Forskning viser at trusler og vold ikke bare rammer de som selv utsettes for det, det kan også få konsekvenser for kollegers opplevelse av trygghet og virke negativt inn på arbeidsmiljøet som sådan (Svalund 2009). 1.2 Problemstillinger og metode Vi er i denne rapporten opptatt av å avdekke omfanget av vold, trusler og ubehagelige hendelser i finansnæringen. Vi er også interessert i kunnskap om hvilke følger dette får for de utsatte, og hvilke tiltak og rutiner arbeidsgivere har igangsatt for å begrense omfanget. I tillegg og svært viktig i denne sammenheng er om de tiltakene og rutinene som eventuelt er utviklet, er kjent blant de ansatte. Følgende problemstillinger blir diskutert: 1. Hvor stor andel av Finansforbundets medlemmer har vært utsatt for henholdsvis vold, trusler og ubehagelige hendelser? 2. Hvilke konsekvenser har vold, trusler og ubehagelige hendelser for arbeidstakernes trivsel og helse? 3. I hvilken grad forebygges det mot vold, trusler og ubehagelige hendelser i næringen? 4. I hvilken grad har virksomhetene retningslinjer for hvordan vold og trusler skal håndteres i etterkant av hendelsene, og hvor godt kjent er disse blant de ansatte? 1 Egne analyser av LKU

11 Vold, trusler og ubehageligheter forekommer i møtet mellom arbeidstakerne og kunder, og kan dermed være avhengig både av trekk ved kundene, trekk knyttet til den enkelte arbeidstaker eller kjennetegn ved arbeidssituasjonen eller arbeidsplassen (se kapittel 2 for en oppsummering av forskningsresultater). Det er ikke utenkelig at enkelte kunder med en vanskelig livssituasjon, preget av økonomiske vanskeligheter, vil kunne ty til ubehageligheter, trusler og endog vold i svært pressede situasjoner. I denne undersøkelsen har vi ikke undersøkt kundene, men det er viktig å minne om at denne typen problemer oppstår i møtet mellom kunder og ansatte, og at begge aktørene går inn i dette møtet med ulike forutsetninger og ulike livssituasjoner (figur 1.1). Figur 1.1 Forekomst av vold, trusler og ubehageligheter i finansnæringen. Betingelser og sammenhenger. Generell livssituasjon utenfor møte med bransjen: - Økonomisk situasjon - Nettverk Rammebetingelser: - Antall ansatte - Bemanning - Tidspress - Organisasjon og ledelse Kjennetegn ved kunde - Forventninger til tjenestene - Administrativ kompetanse, kjennskap til samhandling med ansatte i bransjen Relasjon og samhandling mellom ansatt og kunde: Forekomst av ulike former for vold, trusler og ubehageligheter Kjennetegn ved den enkelte ansatte - Kompetanse - Holdninger og erfaringer - Utdanning - Arbeidstakerens rolle Kilde: Omarbeidet versjon av Svalund (2009:19, figur 1.1). Ansatte som utfører enkelte arbeidsoppgaver vil kunne være mer utsatt enn andre. Eksempler kan være inkasso og skadeoppgjør. Samtidig kan det tenkes at noen arbeidstakere har kompetanse til å håndtere kundene på en måte som gjør at vold, trusler og ubehagelige hendelser unngås. Det er derfor mulig å tenke seg at yngre arbeidstakere eller de med kort ansiennitet er mer utsatt enn de mer erfarne. I tillegg undersøker vi om kjønn har noen betydning. Metode og utvalg Finansforbundet har i dag medlemmer, med tyngdepunkt innenfor bank- og forsikringsvirksomhet. Innenfor støttetjenester (administrasjon av finansmarkeder, aksjemegling o.l) er dekningsgraden noe lavere, men forbundet har også medlemmer i denne delen av næringen. Finansforbundet er den desidert største aktøren på arbeidstakersiden i finansnæringen, og for næringen samlet ligger organisasjonsgraden på i underkant av 60 prosent (Nergaard & Stokke 2010). 9

12 Majoriteten av Finansforbundets medlemmer sitter daglig foran en datamaskin. Forbundet har også oppdaterte e-postadresser til så godt som samtlige yrkesaktive medlemmer. Vi valgte derfor å gjennomføre en webbasert spørreundersøkelse, som ble sendt til et tilfeldig utvalg på medlemmer, noe som utgjør om lag halvparten av de yrkesaktive medlemmene med registrert e-postadresse. Om lag 400 av disse innbydelsene nådde ikke fram. Noen var registrert med feil e-postadresse, andre hadde byttet arbeidssted, eller innbydelsen ble av andre årsaker sendt i retur til Opinio sin server. Spørreundersøkelsen ble åpnet med et spørsmål om man var yrkesaktiv eller om man sto utenfor arbeidslivet (pensjonist/uføretrygdet/arbeidsledig). Her svarte kun sju medlemmer at de sto utenfor arbeidslivet, og disse ble ikke med videre i undersøkelsen. Ser man bort fra de som aldri fikk e-post og medlemmer som ikke er yrkesaktive, ble undersøkelsen sendt til medlemmer. Undersøkelsen ble gjennomført i april og mai 2012, og det ble foretatt to purrerunder hvor medlemmene ble oppfordret til å svare. I tillegg mottok Fafo i underkant av 100 e-poster fra medlemmer som mente at undersøkelsen var uaktuell. I de fleste tilfellene hadde ikke disse medlemmene kundekontakt eller de arbeidet på steder der undersøkelsen ikke hadde noen relevans. Disse ble likevel oppfordret til å svare, men man kan anta at en god del unnlot å gjøre det. Etter gjennomførte purringer satt vi igjen med 4242 svar fra medlemmene, eller en svarprosent på 38 prosent. Som forskere vil vi alltid ha ønsket oss en høyere svarprosent, men svarprosenten ligger på nivå med det som er vanlig for webbaserte undersøkelser i Som vi skal komme tilbake til senere, er undersøkelsen representativ for Finansforbundets medlemmer hva gjelder kjønn og alder. Gitt den høye organisasjonsgraden, vil den trolig også være representativ for de delene av finansnæringen der forbundet står sterkt. Om å undersøke vold, trusler og ubehagelige hendelser Mens vold ofte kan gi seg utslag i sår, blåmerker eller andre ytre og synlige skader, vil opplevelsen av trusler og ubehagelige hendelser i større grad være av subjektiv karakter. En av våre respondenter synliggjør dette på en god måte, når vedkommende skriver: Trusler oppfattes subjektivt. Kjønn, dagsform med mer avgjør hvordan vi reagerer. Lav terskel for rapportering er viktig. Ingen skal grue seg for å gå på jobb på grunn av trusler. Noe én arbeidstaker oppfatter som en trussel, kan av andre trolig bli tolket som en ubehagelig hendelse, eller som en ikke-hendelse. Vi har forskjellige terskler, og som informanten påpeker, dagsformen til hver enkelt av oss svinger. Dette gjør det komplisert å skulle kartlegge forekomst av trusler og ubehagelige hendelser. I forskningen er vi opptatt av gyldighet eller validitet (Hellevik 1991). Validitet handler om hvorvidt og hvor godt vi klarer å måle det vi har til hensikt å måle eller undersøke. I undersøkelsen har vi forsøkt å komme kravet om validitet i møte, ved først 10

13 å presentere respondentene for ulike definisjoner før de har besvart spørsmålene om vold, trusler og ubehagelige hendelser. På grunn av at hukommelsen gjerne svekkes når en hendelse ligger langt tilbake i tid, har vi også angitt et tidsintervall på tolv måneder. Dette er det samme tidsintervallet som SSB benytter i levekårsundersøkelsen der de kartlegger forekomst av trusler og vold. Dette muliggjør også en viss sammenlikning. Vi har videre bygget opp skjemaet slik at respondentene blir forklart at de først blir spurt om de har vært utsatt for vold, og at de deretter vil få spørsmål om de har opplevd trusler eller ubehagelige hendelser. Vi har på denne måten forsøkt å separere de ulike hendelsene fra hverandre, for å unngå at de som har vært utsatt for vold også inkluderer trusler og ubehagelige hendelser i samme episode. De som har vært utsatt flere ganger, blir bedt om å ta utgangspunkt i det de har oppfattet som den mest alvorlige hendelsen. Følgende definisjoner brukes: Med fysisk vold menes handlinger som har skadet deg. Disse kan være i form av slag, spark, dytting, lugging eller andre fysiske angrep rettet mot din person. Med trusler mener vi trusler som kan være rettet mot deg eller andre som står deg nær. Dette kan være trusler om fysiske angrep eller materielle ødeleggelser. Med ubehagelige hendelser mener vi alt fra truende kroppsspråk og tonefall, sjikane og nedsettende hentydninger eller bemerkninger om deg som person. Dette dreier seg om oppførsel et godt stykke utenfor normal folkeskikk, uten at det framstår som en direkte trussel. Som det vil framgå av kapittel 3, er det ikke uvanlig at de som har blitt truet også har erfart ubehagelige kundeopplevelser. I avsnittet under ser vi nærmere på hvem det er som inngår i undersøkelsen. Hvem er respondentene og hvor jobber de? 58 prosent av medlemmene som inngår i undersøkelsen, er kvinner. I Finansforbundets medlemsregister er tilsvarende andel på 60 prosent, noe som er et avvik innenfor det akseptable hva gjelder representativitet med hensyn til kjønn. Tradisjonelt er det også slik at menn ikke er like flinke som kvinner til å svare på undersøkelser. Her har altså de mannlige medlemmene vært vel så flinke som sine kvinnelige kolleger. I vår undersøkelse ser vi videre at 62 prosent av medlemmene er mellom 40 og 59 år. Tilsvarende viser det seg at 60 prosent i medlemsregisteret er mellom 41 og 60 år. Utvalgets fordeling ligger slik sett innenfor det akseptable også når det kommer til aldersmessig sammensetning. Utvalget kan derfor betraktes som representativt, spesielt innenfor bank- og forsikringsvirksomhet. Utover dette arbeider fire av ti i en virksomhet med 50 ansatte eller flere, og majoriteten 60 prosent jobber i virksomheter som i hovedsak driver med bankvirksomhet. I tabell 1.1 inngår sentrale variabler i utvalget. Foruten kjønn og alder ser utvalget ut som vist i denne tabellen. 11

14 Tabell 1.1 Utvalgets sammensetning etter ulike kjennetegn. Variabler Prosent Antall Ansiennitet i nåværende jobb Under 2 år 2 til 5 år 6 til 10 år 11 til 19 år 20 til 29 år 30 år og mer Total Antall ansatte der man jobber 1 til 9 10 til til og flere Total Hva virksomheten i hovedsak driver med Bankvirksomhet Forsikring Megling Inkasso IT Annet Total Hva man i hovedsak arbeider med Rådgivning innenfor bank Eiendomsmegling Inkasso Forsikring/skadeoppgjør Kundeservice; telefon/nett Kundeservice; skranke Ledelse/stabsfunksjoner Annet Total Hvor arbeidsplassen ligger En storby (over ) Et forstadsområde En mellomstor by Et tettbygd område Spredtbygd område Total

15 Vi har også spurt medlemmene om de har noen verv på arbeidsplassen, noe 12 prosent har svart bekreftende på. 8 prosent er tillitsvalgte, 3 prosent er verneombud, mens 1 prosent har andre verv i Finansforbundet. Vi ser også at 15 prosent har svart at de jobber med ledelse eller stabsfunksjoner. Totalt jobber 12 prosent av medlemmene i utvalget med ledelse. Spørreskjemaets oppbygging og partielt frafall Det er ikke uvanlig at noen begynner å fylle ut en spørreundersøkelse for så å avslutte før den er ferdig utfylt. Det er heller ikke uvanlig at respondenter velger å hoppe over ett eller flere spørsmål. At intervjuobjektene har besvart noen, men ikke alle spørsmålene, betegnes som partielt frafall. For å unngå dette ble det lagt inn en del stier i spørreskjemaet: Kundekontakt medlemmer med sjelden eller ingen kontakt ble ledet rundt spørsmål om vold, trusler og ubehagelige hendelser, men fikk spørsmål om hvordan dette ble håndtert på arbeidsplassen m.m. Vold medlemmer som svarte at de ikke hadde vært utsatt for dette, fikk kun et spørsmål til om vold (om de visste om andre på arbeidsplassen som hadde vært utsatt). Trusler medlemmer som svarte at de ikke hadde vært utsatt for dette, fikk kun et spørsmål til om trusler (om de visste om andre på arbeidsplassen som hadde vært utsatt). Ubehagelige hendelser medlemmer som svarte at de ikke hadde vært utsatt, fikk kun et spørsmål til om de visste om andre på arbeidsplassen som hadde vært utsatt (om de visste om andre på arbeidsplassen som hadde vært utsatt). De ulike stiene medfører at antall respondenter i de forskjellige figurene varierer, siden noen spørsmål kun har gått til et begrenset antall medlemmer. Dette betyr også at undersøkelsens lengde varierer, avhengig av hva man har blitt utsatt for og om man har kundekontakt. De som oppga at de ikke hadde kundekontakt, fikk deretter 24 spørsmål (inkludert spørsmål om kjønn, alder lederansvar, om det var tillitsvalgte på arbeidsplassen o.l). For et medlem med kundekontakt og som har opplevd vold, trusler og ubehagelige hendelser, utgjorde undersøkelsen 75 spørsmål. Når det kommer til partielt frafall, avhenger det noe av hvor man måler dette, men vi ser at frafallet tiltar noe på slutten av undersøkelsen. Det er for eksempel om lag 250 medlemmer som har hoppet av, etter at alle stispørsmålene (kundekontakt vold trusler ubehagelige hendelser) er gjennomført. På de siste spørsmålene om kjønn og alder er det ytterligere 300 som har hoppet av undersøkelsen, og helt sist i undersøkelsen har i overkant av 600 av de opprinnelige 4242 medlemmene avsluttet undersøkelsen før den er 13

16 ferdig. Hvorfor disse har hoppet av underveis, vet vi ikke. Det kan skyldes at de ikke oppfatter undersøkelsen som relevant, at andre arbeidsoppgaver har medført at de har avsluttet undersøkelsen, eller det kan være andre årsaker. Lærdommen for Fafo og Finans forbundet kan være at en undersøkelse av denne typen bør være kortere eller brytes opp i flere mindre undersøkelser når den eventuelt skal gjennomføres på nytt. Kundekontakt Rundt sju av ti av Finansforbundets medlemmer har kontakt med kunder daglig. Kun 6 prosent svarer at de ikke har kundekontakt, mens 12 prosent svarer at de sjelden har kontakt. Også i Levekårsundersøkelsen 2009 er det spurt om kundekontakt, men på en litt annen måte. Der er det spurt om man har kontakt med klienter eller kunder ansikt til ansikt eller over telefon. I vår undersøkelse har vi i tillegg spurt om kontakt via elektroniske kanaler. Også svaralternativene er litt forskjellige, men svaralternativene for de som i svært liten grad har kontakt med kunder, er sammenliknbare. I LKU 2009 har 24 prosent svart dette, mens den tilsvarende andelen blant Finansforbundets medlemmer er 18 prosent. Det tyder på at utvalget har noe mer kundekontakt enn hva som er vanlig i arbeidslivet for øvrig. Det betyr også at forbundets medlemmer i utgangspunktet i noe større grad kan være eksponert for mulige følelsesutbrudd fra kundene. Når det gjelder hvordan kontakten foregår, er det flest (48 prosent) som har kontakt med kunden over telefon, dernest følger ansikt til ansikt-kontakt, som 35 prosent svarer er den vanligste kontaktformen, mens 17 prosent fortrinnsvis har kontakt med kunder gjennom elektroniske kanaler som e-post, chat eller liknende. Den store majoritet trives godt med kundekontakt; 51 prosent trives i stor grad, mens 41 prosent svarer at de trives i ganske stor grad. Andelen som mistrives er lav kun 1 prosent svarer at de trives i ganske liten eller i liten grad. Dette må regnes som en god nyhet, all den tid så vidt mange av medlemmene har hyppig kontakt med kunder. Figur 1.2 Hvor hyppig man er i kontakt med kunden(e) ansikt til ansikt alene? N=3296. Aldri 12 Sjelden 25 Månedlig 7 Ukentlig 18 Daglig Prosent 14

17 Det er grunn til å tro at ubehagelige hendelser i møte med kunder vil kunne oppleves som mer belastende dersom man er alene med kunden(e). I figur 1.2 ser vi hvor hyppig medlemmene er i kontakt med kunder ansikt til ansikt alene. Det å møte kunder alene ansikt til ansikt, enten på eller utenfor arbeidsplassen, ser ut til å være en del av jobben. 56 prosent av utvalget har kontakt med kundene alene ansikt til ansikt ukentlig eller hyppigere, mens 37 prosent har dette sjelden eller aldri. For majoriteten er det alltid (58) eller vanligvis (23) slik at de skal arbeide alene med kunden(e) når de gjør det, mens en av ti svarer at det vanligvis ikke er meningen, og en tilsvarende andel svarer at de i utgangspunktet ikke skal arbeide alene med kundene når de gjør det. Det er også en relativt stor andel som har kontakt med kundene ansikt til ansikt utenom ordinær arbeidstid. Hver fjerde arbeidstaker har dette daglig eller ukentlig, ytterligere 10 prosent har dette månedlig, mens 65 har dette sjelden eller aldri. Vi finner at jo hyppigere man er i kontakt med kunder også alene, jo mer svarer man at man trives med kundekontakt. 63 prosent av de som har kundekontakt daglig, svarer at de trives med dette i stor grad, mens 44 prosent av de som har kundekontakt månedlig svarer det samme. Vi har også stilt spørsmål om man i jobben må forholde seg til sterke følelser hos kunder, eksemplifisert med fortvilelse, oppgitthet, frustrasjon, sinne eller liknende. Et nesten tilsvarende spørsmål ble stilt i Levekårsundersøkelsen i 2009, og i figur 1.3 er svarene i de to undersøkelsene sammenstilt. Figur 1.3 Om man i jobben må forholde seg til sterke følelser hos kunder. LKU 2009, N=8610, Finansforbundet, N=3258. I svært høy grad I høy grad I noen grad I liten grad I svært liten grad LKU Finansforbundet Prosent Dersom vi sammenlikner andelene i de to undersøkelsene som har svart i svært høy grad, i høy grad og i noen grad, er det klare forskjeller mellom svarfordelingene. Det er langt flere i vår undersøkelse som svarer at de forholder seg til sterke følelser hos kunder, sammenliknet med fordelingen i LKU Vi ser også at det er en ganske stor forskjell mellom de som svarer «i svært liten grad». I LKU svarer 28 prosent dette, mens blant Finansforbundets medlemmer er andelen på kun 4 prosent. Fordelingen i 15

18 figur 1.3 viser at forbundets medlemmer er eksponert for følelser som frustrasjon og sinne, og det er grunn til å anta at dette også vil kunne gi seg utslag i dirkete trusler. Det skal vi komme behørig tilbake til. 1.3 Rapportens oppbygning I det påfølgende kapittelet ser vi nærmere på foreliggende kunnskap om vold og trusler i norsk arbeidsliv. Foruten SSBs levekårsundersøkelser foreligger det data kun fra en nyere breddeundersøkelse (Bråten et al. 2008). De øvrige kartleggingene som er gjennomført, er bransjespesifikke, og de vil i større eller mindre grad ha overføringsverdi for finansnæringen hva gjelder forekomst. Når det gjelder virkninger for de berørte og ikke minst hva arbeidsgiver gjør med dette, vil undersøkelsene kunne gi viktig informasjon. I kapittel 3 går vi løs på problemstillingen: hvor stor andel av Finansforbundets medlemmer har vært utsatt for vold, trusler og ubehagelige hendelser? Vi leter etter trekk som kan gi oss pekepinn på ekstra utsatte medlemmer, samtidig som vi også undersøker hva medlemmene blir truet med. Rapportens fjerde kapittel går nærmere inn på konsekvensene av vold, trusler og ubehagelige hendelser for de utsatte. Blant annet ser vi nærmere på hvor mange som har blitt sykemeldte, samt hvordan de selv vurderer konsekvensbildet. Det påfølgende kapittelet tar for seg hva som gjøres ute på arbeidsplassene, hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke planer og rutiner som er utviklet, og ikke minst om arbeidstakerne har kjennskap til disse. I det sjette kapittelet ser vi nærmere på hvordan medlemmene vurderer utviklingen, blant annet deres oppfatning av om trusler og vold er et økende problem eller ikke, og vi oppsummerer studiens mest sentrale funn. 16

19 2 Hva vet vi fra andre deler av arbeidslivet? Utbredelsen av vold og trusler blant arbeidstakere generelt er relativt godt kartlagt gjennom levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) og Fafos undersøkelse av HMS-tilstanden fra 2007 (Bråten, Andersen & Svalund 2008). Det finnes også spredt kunnskap om utbredelsen innen enkelte bransjer. De siste årene har kartlegginger og kortere gjennomganger blitt gjennomført i kriminalomsorgen (Hammerlin & Strand 2006; Rokkan 2008; Hammerlin & Rokkan 2010), politiet (Benterud 2007; Wathne, Finstad & Drange 2008) og kollektivtransporten (Hilsen, Holstad & Hanssen 2003). Fafo har også gjennomført to undersøkelser hvor vi har kartlagt vold og trusler i offentlig sektor; blant arbeidstakere i tjenester for psykisk utviklingshemmede, på barnevernkontor og på barneverninstitusjoner (Svalund 2009; Hagen 2010). For å få en forståelse av volds- og trusselproblematikken i norsk arbeidsliv, vil vi i det følgende gjennomgå tidligere forskning på området, med utgangspunkt i nevnte kartlegginger og bransjestudier. Videre ser vi på psykososiale konsekvenser for arbeidstakerne og forebyggende virkemidler og håndtering. I sammenfatningen vil det kort drøftes hvilke implikasjoner den tidligere forskningen kan ha for finansnæringen. Vi starter med hva Arbeidstilsynet trekker fram som utsatte grupper. 2.1 Spesielt utsatte arbeidstakere På Arbeidstilsynets faktaside om vold og trusler i arbeidslivet trekkes det fram at arbeidstakerne som er mest utsatt, «ofte har spesielle funksjoner eller yrker: Penger: Transport eller oppbevaring av verdifulle varer og verdisaker kan medføre risiko for vold. Dette gjelder dem som håndterer penger, varer, våpen, medisin med mer. Særlig utsatt er en del sjåfører og ansatte i post, bank og butikker. Makt: Politi, vektere, parkeringsvakter og fengselspersonell har en maktposisjon som kan provosere til vold. Dette kan også gjelde ansatte i sosialvesenet og ansatte på skoler og institusjoner for unge kriminelle. 17

20 Omsorg og service: Helsepersonell, særlig innenfor psykiatri og en del akuttmottak og hjemmetjenester, sosialarbeidere, buss- og drosjesjåfører, og ansatte innenfor hotell og restaurant kan møte personer som i visse situasjoner kan være truende eller voldelige». 3 Generelle kartleggingsundersøkelser kan fortelle noe om hvor utbredt vold og trusler er i ulike bransjer og sektorer. Samtidig tror Arbeidstilsynet at det i dag er store mørketall knyttet til rapportering av hendelsene (Arbeidstilsynet 2009:5). Dette kan ha sammenheng med usikkerhet rundt hvilke handlinger som regnes som vold og trusler (ibid.). Vi kommer nærmere tilbake til studier som omfatter særskilte grupper, men først ser vi på data som omfatter hele arbeidslivet. 2.2 Vold og trusler i LKU og HMS-tilstanden Som omtalt i forrige kapittel, oppgir 4 prosent i SSBs levekårsundersøkelse fra 2009 at de har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen de siste tolv månedene, mens 3 prosent oppgir å ha bli utsatt for trusler om vold. 4 Utbredelsen av vold og trusler i norsk arbeidsliv generelt ser ut til å ha vært relativt stabil de siste årene. 5 Undersøkelsen viser at kvinner er mer utsatt enn menn, både når det gjelder trusler og vold. I tråd med funn fra HMS-tilstandsundersøkelsen fra 2007, viser LKU 2009 en tendens til at jo hyppigere jobben er preget av kontakt med kunder eller klienter, jo større er sannsynligheten for at arbeidstakeren blir utsatt for vold eller trusler. I den forbindelse er det verd å merke seg at norsk arbeidsliv i stadig større grad er preget av at flere har jobber som innebærer kontakt med kunder, klienter eller brukere (Bråten et al. 2008:104). Videre befinner kvinner seg oftere i yrker hvor kunde-/klient-/brukerkontakt er svært utbredt. Dette er trolig én forklaring på at kvinner er mer utsatt for vold og trusler om vold i arbeidet enn menn (Bråten et al. 2008:106; Svalund 2009:16). Tallene fra LKU 2009 bekrefter det Arbeidstilsynet skriver på sine faktasider, at ansatte innen omsorg og service er særlig utsatte grupper. Nesten to av ti av sykepleierne sier de har vært utsatt for vold de siste tolv månedene. Tilsvarende andel for arbeidstakere i salgsog serviceyrker er 9 prosent. 91 prosent av sykepleierne og 86 prosent av sysselsatte i salgs- og serviceyrker arbeider ansikt til ansikt eller har telefonkontakt med kunder 3 Se også Hilsen, Holstad & Hanssen 2003: I LKU 2006 svarer om lag 5 prosent at de har blitt utsatt for vold eller trusler om vold (Svalund 2009:15). 18

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Anstendig arbeid

Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Anstendig arbeid Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Anstendig arbeid Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Anstendig arbeid Fafo-rapport 2013:03 Fafo 2013 ISBN 978-82-7422-972-3

Detaljer

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Fafo-rapport 2008:30 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-640-1

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011

Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Heidi Gautun Først på stedet Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011 Fafo-rapport 2012:43 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-925-9

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer