Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Melding og registrering av skader Opplæring og kompetanse Vurderinger OPPFØLGING AV SYKE Tilrettelegging Oppfølgingsplan og dialogmøter Vurderinger KONSEKVENSER AV SYKEFRAVÆR Vurderinger KONKLUSJONER/ANBEFALINGER RÅDMANNENS KOMMENTARER Østfold kommunerevisjon IKS 2

3 1 SAMMENDRAG Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert om virksomhetene innenfor pleieog omsorgssektoren i Moss kommune jobber med forebygging av sykefravær og oppfølging av syke medarbeidere på en måte som samsvarer med krav fastsatt i regelverk og nasjonalt inngåtte avtaler, samt kommunalt utarbeidete målsetninger og tiltak, slik disse fremgår av planer, rutiner og retningslinjer. I tillegg er det kartlagt om sykefravær har kjente negative konsekvenser for tjenesteutøvelse og gjennom undersøkelser i forhold til økonomiske konsekvenser av sykefravær innenfor sektoren. Revisjonens gjennomgang viser at virksomhetene innenfor pleie- og omsorgstjenesten har et tilfredsstillende fokus på HMS-arbeid og viser evne til å utøve fleksibilitet ovenfor den enkelte arbeidstaker. Bedriftshelsetjenestens medvirkning utgjør en viktig del av det forebyggende arbeidet, i tillegg til medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte. Revisjonens generelle inntrykk er at rutiner følges og at det foreligger et godt samarbeid og en god dialog. Revisjonen har imidlertid funnet enkelte svakheter ved etterlevelse av kommunens rutiner og planer. Videre finner vi enkelte svakheter i gjennomføring av verneombudets oppgaver, samt at det er usikkert om det er avsatt tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet. Det foreligger også enkelte svakheter i virksomhetsledelsens opplæring i HMS-arbeid og mangelfull dokumentasjon på opplæring i enkelte tilfeller. Revisjonen finner at praksis innefor pleie- og omsorgstjenesten i all hovedsak innebærer tilfredsstillende oppfølging av syke og at virksomhetsledelsen gjennomfører nødvendige tilrettelegginger. Virksomhetsledelsen uttrykker en bevissthet rundt hvordan de kan tilrettelegge og hvor langt de kan strekke seg i forhold til den enkelte medarbeiders ønsker. Ledelsen legger til rette for dialog slik at arbeidstaker kan melde fra om eventuelle tilretteleggingsbehov. Samtidig er det funnet svakheter ved dokumentasjon av oppfølging og overholdelse av lovverkets frister. Virksomhetene har selv vist til kjente konsekvenser for tjenesteutøvelse, som følge av sykefravær. Eksempler er blant annet merbelastning for de som er på jobb og redusert kontinuitet og kompetanse i avdelingen. De økonomiske konsekvensene er også store, men det er ikke mulig å fastslå eksakt ut fra gjeldende systemer og rutiner. På bakgrunn av undersøkelsene anbefaler revisjonen at: Kommunen tar en gjennomgang av eksisterende rutiner og reglementer knyttet til forebygging og oppfølging av syke og iverksetter nødvendige tiltak for å gjøre disse kjent og implementert i virksomhetene Verneombud involveres så tidlig som mulig i fremtidige omstillingsprosesser. Det iverksettes tiltak som sikrer en enhetlig praksis når det gjelder dokumentasjon ved sykefravær. Kommunen iverksetter tiltak som sikrer bedre oversikt over kostnader knyttet til sykefravær. Østfold kommunerevisjon IKS 3

4 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jf. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kap.3. I følge denne paragraf skal revisjonen blant annet kontrollere at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. I kontrollutvalgsmøte (PS 10/14) og i kommunestyrets møte (B-032/10) ble Plan for forvaltningsrevisjon i perioden vedtatt. Ved kontrollutvalgets behandling ble prosjekt om sykefravær sett i sammenheng med prosjekt om kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene. Gjennom bystyrets behandling ble kontrollutvalgets innstilling vedtatt, med ytterligere presisering om at prosjektet også skal omfatte rutiner for refusjon av sykepenger. Prosjekt om sykefravær er nummer to på planen. Planen sier dette om bakgrunn for prosjektet: Kommunens hjemmetjenester er i ferd med å omorganiseres, og det er fjernet årsverk innenfor sektoren. Det er påpekt en rekke utfordringer knyttet til rekruttering, sykefravær og kapasitet i tjenesteutøvelsen. Sykefraværet i kommunen er svært høyt, særlig innenfor pleieog omsorgssektoren. Det er iverksatt tiltak for å redusere dette, men effektene av tiltakene er ikke synlige pr. dato. Dette skaper risiko for at individuelle rettigheter ikke kan ivaretas, at etablerte systemer for individuell plan og IPLOS ikke er implementert og at merbelastning bidrar til at tjenestene på sikt får ytterligere redusert effektivitet. Etter revisjonens vurdering forsterkes risikoen av Verdighetsgarantien og Samhandlingsreformen. Konsekvensene vil være vesentlige for brukerne, medarbeidere og kommunens økonomi. Prosjektet fokuserer på følgende problemstillinger: Har virksomhetene innenfor pleie- og omsorgssektoren et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for å forebygge sykefravær, i tråd med regelverk, avtaler mellom partene i arbeidslivet og kommunens egne målsetninger, tiltak og retningslinjer? Følger virksomhetene innenfor pleie- og omsorgssektoren i Moss kommune opp syke medarbeidere i samsvar med krav fastsatt i regelverk, avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet og kommunens egne retningslinjer og planer? I hvilken grad har sykefraværet konsekvenser for kapasitet og kompetanse i tjenesteutøvelsen og for kommunens samlede økonomi? Østfold kommunerevisjon IKS 4

5 Prosjektet avgrenses tidsmessig til perioden etter siste omorganisering, det vil si 2. halvår 2009 og 1. halvår Organisatorisk avgrenses prosjektet til pleie- og omsorgstjenestene og denne sektorens bruk av kommunens systemer og rutiner. Prosjektet vil således ikke berøre sykefravær i andre deler av kommuneorganisasjonen. Det vil heller ikke foretas noen generell og helhetlig vurdering av kommunens systemer og rutiner på området i forhold til regelverk på området eller inngåtte avtaler på nasjonalt nivå. Prosjektet vil ikke omfatte kommunens arbeid for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, men kun fokusere på tilbakeføring av ansatte som er syke eller blir skadet. I henhold til vedtak av forvaltningsrevisjonsplanen skal rutiner for refusjon av sykepenger inkluderes i prosjektet. Kommunens regnskapsrevisor har foretatt kontroll av dette i 2009 og høsten Økonomiske konsekvenser berøres enkelte steder i prosjektet, men ikke fullstendig. Resultatet av regnskapsrevisors arbeid oversendes kontrollutvalget separat. Det vil i prosjektet ikke gjennomføres årsaksanalyser. Østfold kommunerevisjon IKS 5

6 3 METODE OG GJENNOMFØRING Sentrale elementer i revisjonens arbeidsmetode er standard for våre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Først definerer vi problemstillingene. Deretter identifiserer vi revisjonskriterier. Dette er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som skal benyttes som grunnlag for vurdering av kommunens virksomhet. Videre innhenter vi fakta ved å kartlegge og beskrive praksis ved de undersøkte virksomheter. Praksis blir så analysert og drøftet med utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette leder fram til konklusjoner og anbefalinger. Første problemstilling er besvart gjennom dokumentanalyse, spørreundersøkelser og intervjuer. For å undersøke om det er samsvar mellom rutiner og retningslinjer som foreligger og den praksis virksomhetene innenfor pleie- og omsorgstjenesten legger til grunn, har vi gjennomført spørreundersøkelse blant virksomhetsledere og avdelingsledere. Svarprosenten var på 94 % (31 av 33). Undersøkelsen har deretter blitt fulgt opp med intervju av ledelsen (virksomhetsledere og avdelingsledere) ved hver virksomhet. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet skriftlig referat, som så er verifisert av informantene. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant verneombud innenfor pleie- og omsorgstjenesten og en blant hovedtillitsvalgte innenfor samme sektor. Svarprosenten var på henholdsvis 47 % (9 av 19 spurte) og 85 % (6 av 7 spurte). Andre problemstilling er besvart gjennom spørreundersøkelse, intervjuer og mappegjennomgang. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant virksomhetsledere og avdelingsleder og deretter fulgt opp i intervju. I mappegjennomgangen har vi undersøkt om det er samsvar mellom kommunens egne rutiner vedrørende oppfølging av sykemeldte og den praksis som er lagt til grunn. Revisjonen har sett på 26 mapper. Tredje problemstilling er besvart gjennom intervjuer av virksomhetsledere, avdelingsledere og HMS-rådgiver. Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Elisabeth Iversen Faim i perioden august november Østfold kommunerevisjon IKS 6

7 4 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier, også kalt "foretrukket praksis", er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet er følgende benyttet som kilder for å utlede revisjonskriterier: - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven (Lov av nr.62) - Lov om folketrygd Folketrygdloven (Lov av nr.19) - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften (FOR nr. 1127) - Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (FOR nr. 07) - Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 162) - Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 1173) - Ot.prp.nr.6 ( ) Om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) - Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA-avtalen) - Hovedavtalen KS-området, tariffperiode Retningslinjer systematisk oppfølging og tilrettelegging overfor en ansatt som er gravid - Inkluderende arbeidsliv, Mål- og handlingsplan for Moss kommune Rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler overordnet dokument - Rutine for oppfølging ved sykefravær, august 2010 Følgende rutiner/instrukser fra HMS-håndbok, Internkontroll av Helse, Miljø og Sikkerhet: - Skademeldingsskjema, datert Bedriftshelsetjeneste, datert Samarbeidsforum, datert Instruks for Verneombud, datert Instruks for Hovedverneombud, datert Sykefravær - sykefraværsregistrering, datert Oppfølging ved redusert arbeidsevne/sykefravær, datert Østfold kommunerevisjon IKS 7

8 5 FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR 5.1 Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Revisjonskriterier Det er i ferd med å bli utarbeidet ny handlingsplan for IA-avtalen i Moss kommune, men frem til denne er vedtatt, ligger mål- og handlingsplan for fortsatt til grunn. Det er i planen fastsatt måltall for reduksjon av sykefravær i kommunen og følgende forebyggende arbeidsmiljøtiltak er sentrale: Gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser. Den enkelte virksomhet skal legge plan for oppfølging av undersøkelsens resultat. HMS-arbeid, deri ergonomiske tiltak. HMS skal være fast post i Samarbeidsforum 1 og på personal- og avdelingsmøter. Det skal legges til rette for fleksible personalordninger; det vil si utøves fleksibilitet i forhold til individ. Moss kommune har utarbeidet rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler med mål om å sikre at arbeidstakerne får regelmessig opplæring i å forebygge og håndtere dette. Følgende krav stilles i overordnet dokument: Opplæringsbehovet om vold og trusler skal være fast punkt på personalmøtene og/eller i samarbeidsforum. Ved behov for ekstern opplæring og rådgivning kontakter virksomhetsleder HMSenheten. Vernerunder med fokus på opplæringsbehov om vold og trusler gjennomføres minst en gang per år. Informasjon om forebygging av vold og trusler gjøres ved oppslag på alle arbeidsplasser. Gravid og i arbeid fokuserer på å redusere andelen som er sykemeldt på grunn av graviditet, sikre kjennskap til kommunens ordninger for gravide ansatte og at gravide ansatte som ikke kan være i arbeid er på riktig ytelse fra Folketrygden. Følgende krav stilles til oppfølging: Det skal utarbeides en individuell oppfølgingsplan for gravide arbeidstakere (med vurdering av eventuelle tilrettelegginger) Samtale med jordmor skal gjennomføres fortrinnsvis i perioden uke i svangerskapet Oppfølgingsmøte skal holdes etter tre måneder I henhold til Moss kommunes HMS-håndbok, skal bedriftshelsetjenesten blant annet ivareta følgende: Bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. 1 Skal jobbe med saker som oppstår og spørsmål rundt drift. Forumet er etablert på virksomhetsnivå og består av virksomhetsleder og lokalt verneombud, og kan kombineres med møte med øvrige tillitsvalgte. Østfold kommunerevisjon IKS 8

9 Forebygge yrkesskader og sykdommer, og andre uheldige fysiske og psykiske påkjenninger. Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader. Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen. Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte og gi råd ved tilrettelegging av arbeid og arbeidsplasser. Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). I henhold til arbeidsmiljøloven og Instruks for verneombud skal verneombudet ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og sentrale oppgaver er blant annet å påse at: Arbeidstakerne mottar all nødvendig instruksjon og opplæring. Arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på helsemessig forsvarlig måte. Personlig verneutstyr er tilstede og blir nyttet og respektert. Gjøre seg kjent med alle verneregler innen verneområdet og gjøre sitt til at alle respekterer og følger disse Fakta Mål- og handlingsplan for IA-avtale Virksomhetene opplyser om at de ikke er fornøyde med det høye sykefraværet og bevisste på at det må ned. Enkelte virksomheter har satt seg egne mål for nedgang i sykefraværet. Moss kommune gjennomfører ikke medarbeiderundersøkelser hvert år, men det legges opp til at OLI 2 undersøkelsen skal gjennomføres i hele kommunen annethvert år. I følge virksomhetsledelsen 3 innenfor pleie og omsorg brytes resultatet fra undersøkelsen ned på avdelingsnivå, hvor det deretter velges ut et eller to fokusområder. Samtlige ansatte i avdelingene er delaktige i denne prosessen, og skal komme med innspill på hvordan de aktuelle områdene kan forbedres og hvilke tiltak som kan være aktuelle. Det opplyses av virksomhetsledelsen om at det i noen grad kan være vanskelig å få ansatte til å være delaktige i prosessen. Virksomhetene opplyser om at de er godt i gang med prosessen som følge av OLI undersøkelsen i 2010 og flere har igangsatt tiltak på bakgrunn av dette. Virksomhetsledelsen opplyser om at HMS-arbeid blir diskutert i personalmøter, Samarbeidsforum, ledermøter, i sykefraværssamtaler og i uformelle samtaler med ansatte og ledere. Videre opplyses det om at systematisk HMS-arbeid i all hovedsak gjøres ukentlig eller månedlig. Respondentene uttrykker god kjennskap til de ergonomiske tiltakene Kort muskel, pausepåminningsprogrammet Work Pace, vurdering av kontorarbeidsplasser og forflytningskurs/forflytningsveileder. Tiltakene benyttes av og til i det sykdomsforebyggende arbeidet og når det er relevant. Det fremkommer av spørreundersøkelsen at det ofte eller alltid legges til rette for fleksible personalordninger. Dette gjelder i all hovedsak tilrettelegging av turnus, i tillegg til endringer man kan gjøre på arbeidsplassen og i forhold til arbeidsoppgaver. Virksomhetsledelsen uttrykker stor vilje og evne til å tilrettelegge for den enkelte. 2 Operativ ledelsesindeks 3 Virksomhetsledere og avdelingsledere Østfold kommunerevisjon IKS 9

10 Ledelsen ved en av virksomhetene innenfor pleie- og omsorgstjenesten poengterer at de ønsker å dempe den gjengse oppfattelsen av at sykefravær skyldes tungt fysisk arbeid, og tar utgangspunkt i at sykefravær ofte er et resultat av utfordringer i livet generelt. Dette er det viktig å ta hensyn til, spesielt når det gjelder hvilke tiltak man skal iverksette. Det er også en av årsakene til at ledelsen ved nevnte virksomhet fokuserer på fag og på å bygge en yrkesstolthet, slik at jobben kan bli en plass man søker til og opplever mestring når livet ellers kan være vanskelig. Forebygging og håndtering av vold og trusler 20 % av virksomhetsledelsen svarer at de ikke kjenner til rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler som er utviklet av HMS-enheten 4. På spørsmål om hvorvidt virksomheten hvor de jobber har utviklet egne rutiner for å forebygge og håndtere vold og trusler, bekrefter 70 % dette. 20 % svarer at de ikke har utviklet egne rutiner og 5 % svarer vet ikke. At egne rutiner ikke er utviklet, forklares med at vold og trusler ikke er relevant for virksomheten og dermed legges overordnet rutine til grunn. På spørsmål om rutinene brukes, svarer 40 % alltid, 50 % svarer av og til og 10 % svarer aldri. Svarene av og til og aldri forklares med få eller ingen tilfeller av vold og trusler på arbeidsplassen. Nærmere 80 % av respondentene svarer at temaet vold og trusler blir diskutert i personalmøtene og nærmere 90 % svarer at temaet blir diskutert i Samarbeidsforum. Det nevnes også at temaet, etter behov, blir tatt opp i møte med HMS-personale, verneombud, tillitsvalgte, i brukermøter, avdelingsmøter, i samtale med ansatt og i kvalitetsutvalg. 40 % av respondentene bekrefter at de bruker HMS-enheten ved behov for ekstern opplæring og rådgivning i forhold til forebygging og håndtering av vold og trusler. 40 % svarer at de ikke bruker HMS-enheten til dette, mens 20 % svarer vet ikke. 25 % bekrefter at vernerunder med fokus på opplæringsbehov om vold og trusler gjennomføres årlig. 60 % svarer at dette ikke gjøres, mens 15 % svarer vet ikke. 55 % av respondentene bekrefter at det foreligger oppslag med informasjon om vold og trusler på arbeidsplassen. 40 % svarer at dette ikke foreligger, mens 5 % svarer vet ikke. Gravid arbeidstaker Gravid og i arbeid ble utarbeidet i den hensikt å etablere retningslinjer for tiltak og oppfølging av ansatte i svangerskap. Erfaring viser at tilretteleggingsprosjekter generelt har positiv innvirkning på jobbnærvær, reduksjon av sykefravær og økonomiske besparinger for arbeidsgiver. Samtlige i virksomhetsledelsen opplyser om at de kjenner til rutine for tilrettelegging og oppfølging av ansatt som er gravid. Videre opplyser flertallet (90 %) om at rutinen brukes ofte eller alltid. 10 % svarer sjelden. Respondentene opplyser om at de alltid eller ofte utarbeider individuell oppfølgingsplan for gravid ansatt. Flertallet (70 %) opplyser videre om at det gjennomføres samtale med jordmor i en tidlig fase av svangerskapet. Et mindretall (30 %) svarer at de sjelden eller aldri gjennomfører samtale med jordmor. Respondentene opplyser om at tiltaket er positivt og at det kan virke betryggende på gravid arbeidstaker. Jordmor som kommunen benytter seg av er godt kjent med arbeidsoppgavene 4 HMS-rådgiver opplyser om at virksomhetsledelsen skal ha en gjennomgang av rutiner og retningslinjer i november og desember. Østfold kommunerevisjon IKS 10

11 som utføres i kommunen og kan gi råd og veiledning direkte knyttet opp mot arbeidstakerens oppgaver. Det opplyses også om at det er lett å komme i kontakt med jordmor og avtale tid. Flertallet (80 %) av respondentene i undersøkelsen svarer at det alltid eller ofte gjennomføres oppfølgingsmøte med gravid ansatt. 20 % svarer at det sjelden gjennomføres oppfølgingsmøte. En forklaring på at rutine sjelden brukes, at samtale med jordmor sjelden eller aldri gjennomføres og at oppfølgingsmøte sjelden gjennomføres er at gravid ansatt ikke er lenge nok i jobb til at man tar rutinen i bruk, for eksempel som følge av en risikovurdering av arbeidssituasjonen. En annen forklaring er at alderssammensetningen på avdelingen gjør at rutinen ikke er relevant. Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjeneste-koordinator i Moss kommune opplyser om at bedriftshelsetjenesten er organisert ved at to HMS-rådgivere fungerer som bedriftshelsetjeneste. I områder hvor de mangler kompetanse, bestiller de tjenester fra den private tilbyderen Hjelp 24. HMSrådgiverne fra kommunen er, i henhold til ny forskrift 5, alene ikke godkjent som bedriftshelsetjeneste. Samtlige i virksomhetsledelsen bekrefter at de kjenner til tilbudet om bedriftshelsetjeneste i Moss kommune og nærmere 80 % av respondentene har vært i kontakt med dem i løpet av % av respondentene er månedlig i kontakt med bedriftshelsetjenesten, mens resterende 60 % har sjeldnere kontakt. Nærmere 80 % av respondentene bruker bedriftshelsetjenesten til å motta informasjon innenfor helse, miljø og sikkerhet og 80 % bruker dem til helseundersøkelse av arbeidstakere. 55 % bruker bedriftshelsetjenesten i arbeidet med å fremme tiltak som kan forebygge helseskade og 70 % bruker dem i arbeidet med å tilpasse for den enkelte og gi råd ved tilrettelegging av arbeid og arbeidsplasser. 45 % av respondentene bruker bedriftshelsetjenesten til å få opplæring innenfor HMS og i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Verneombud Samtlige verneombud innenfor pleie og omsorg som besvarte spørreundersøkelsen 6, svarer at de i stor grad eller i noen grad bidrar til at arbeidstakerne mottar all nødvendig instruksjon og opplæring. Dette sikres ved å gi informasjon i ulike møtefora, utsending av e- post, henvise til HMS-permen, samt ta imot nyansatte og hjelpe dem å sette seg inn i rutiner på arbeidsplassen etc. Flertallet av verneombudene (65 %) svarer at de i noen grad bidrar til å sikre at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på helsemessig forsvarlig måte. Resterende 35 % svarer at de i stor grad bidrar til dette. Bidraget sikres ved kommunikasjon, opplæring, risikovurderinger, tilrettelegginger og ved å sørge for tilgang på nødvendige hjelpemidler og dialog med ledelsen. Dersom det er nødvendig, sendes bekymringsmelding til hovedverneombud. 45 % av respondentene svarer at de i noen grad bidrar til å sikre at personlig verneutstyr er tilstede og blir nyttet og respektert, og i overkant av 20 % svarer i stor grad. Nærmere 35 % svarer i liten grad. Det sikres at personlig verneutstyr er tilstede ved blant annet å gå 5 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste av 19 utsendte invitasjoner ble besvart Østfold kommunerevisjon IKS 11

12 vernerunder og påse at det som mangler blir skaffet til veie, samt med påminnelse om eksisterende vernetiltak. 65 % av respondentene svarer at de i stor grad har gjort seg kjent med alle verneregler innen verneområdet og gjøre sitt til at alle respekterer og følger disse. 35 % svarer at de gjør dette i noen grad. 5.2 Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Revisjonskriterier Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og verneombudet skal: tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. få den opplæring og tid som er nødvendig for å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer ovenfor arbeidsgiver og skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale. Arbeidsgiver har, i henhold til Hovedavtalen, blant annet følgende plikter i forhold til tillitsvalgte: Det skal regelmessig avholdes informasjonsmøter med hoved-/fellestillitsvalgte på sentralt nivå. Ved desentralisert fullmaktsnivå, avholdes egne informasjonsmøter med berørte tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på dette nivå. Ved endringer og omstillinger i kommunen, mellom kommuner og ved oppfølging og implementering av nasjonale reformer som vil få betydning for arbeidstakerne, skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver Fakta Verneombud Instruks for verneombud fra HMS-håndboken setter en standard for verneombudets arbeidsområde og omfatter blant annet definisjon av hva det vil si å være verneombud og hvilke oppgaver, plikter og rettigheter som tilligger rollen. I henhold til Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2009, er Moss kommune oppdelt i 94 verneområder. Kommunens hovedverneombud er frikjøpt i 100 % stilling og inngår i HMS-enheten. Virksomhetsledelsen bekrefter i spørreundersøkelsen at formelle møter med verneombud holdes i Samarbeidsforum og gjennomføres ganger i året. Videre svarer samtlige respondenter at verneombud tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Flertallet (75 %) svarer at verneombud involveres før man iverksetter tiltak, mens 25 % av respondentene opplyser om at verneombud involveres underveis i prosessen. Videre varierer det, i henhold til hovedverneombud, hvorvidt verneombudet er passiv eller aktiv i sin rolle. Østfold kommunerevisjon IKS 12

13 Flertallet (90 %) av verneombudene innenfor pleie og omsorg opplyser om at de alltid eller ofte tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Halvparten av respondentene svarer at de blir tatt med på råd før tiltak iverksettes, mens andre halvpart sier at de blir tatt med underveis i prosessen. I Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2009 står det at 9 av 82 verneombud har ikke nødvendig opplæring i HMS-arbeid pr i driftsåret. Samtlige verneombud som deltok i spørreundersøkelsen svarer at de har gjennomgått opplæring (40 timers kurs). Et mindretall (20 %) av respondentene jobber med verneombudsoppgaver ukentlig og halvparten jobber med det månedlig. Resterende 30 % jobber med verneombudsoppgaver sjeldnere enn månedlig. 30 % av respondentene svarer at de i stor grad får nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. Resterende svarer at de i noen grad og i liten grad få tid til det. Samtlige respondenter bekrefter at de deltar i månedlige møter i Samarbeidsforum. Syv av de ni verneombudene som svarte på spørreundersøkelsen opplyste om at virksomheten hvor de jobber ble berørt av omstillingsprosessen innenfor pleie og omsorg i Av disse svarte halvparten at de, som verneombud, ikke ble involvert, mens andre halvpart opplyste om at de i stor grad ble involvert. På åpent spørsmål om verneombudets oppfatning av omstillingsprosessen i 2009 og dens innvirkning på sykefravær i berørte virksomheter, opplevde noen at omstillingen ikke hadde innvirkning på sykefraværet, mens flere opplevde en sammenheng mellom omstillingen og sykefravær. Dette gjorde seg gjeldende spesielt på grunn av mer overtid og økt arbeidspress. Det nevnes av hovedverneombud at omstillingen bar preg av at konsekvensanalyse, i henhold til HMS-håndboken, ikke var gjennomført. Flertallet av respondentene er godt fornøyde med ledelsens samarbeid og involvering av verneombud. Noen bemerker at samarbeidet og involvering kan bli mye bedre. Det blir også nevnt at det nå fokuseres på ryddige prosesser og involvering av verneombud i justering av organiseringen innenfor hjemmebaserte tjenester, noe som også gjør rollen mer krevende. Tillitsvalgte Moss kommune har ikke utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for samarbeid med tillitsvalgte og baserer seg i hovedsak på Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Arbeidstakersiden er representert i arbeidsmiljøutvalget, turnusutvalget, den enkelte virksomhets Samarbeidsforum etc. Videre har arbeidsgiver jevnlige møter med representanter for arbeidstakersiden (Tillitsvalgtforum), i tillegg til partssammensatte arbeidsgrupper (ad-hoc), drøftinger og forhandlinger. Virksomhetsledelsen bekrefter i spørreundersøkelsen at de har formelle møter med tillitsvalgte og 75 % av respondentene sier at møtene holdes månedlig. Videre svarer samtlige i virksomhetsledelsen at tillitsvalgte tas med på råd og blir informert av arbeidsgiver ved endring og omstilling. Flertallet (85 %) svarer at tillitsvalgte involveres før man iverksetter tiltak, mens 15 % av respondentene opplyser om at tillitsvalgte involveres underveis i prosessen. Et flertall (65 %) av representantene for de tillitsvalgte opplyser om at de i noen grad blir tatt med på informasjonsmøter med ledelsen, og resterende 35 % opplyser om at dette skjer i stor grad. Samtlige bekrefter at tillitsvalgte deltar i månedlige møter i Samarbeidsforum. Tillitsvalgte blir tatt med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. 50 % mener at dette gjøres i noen grad, 35 % menes at det Østfold kommunerevisjon IKS 13

14 gjøres i stor grad og 15 % mener at det alltid gjøres. Flertallet (65 %) sier videre at de blir involvert underveis i prosessen, mens resterende blir involvert før man iverksetter tiltak. På spørsmål om tillitsvalgte blir tatt med i arbeidet med inkluderende arbeidsliv svarer to at de i stor grad blir tatt med. Videre svarer tre at tillitsvalgte i noen grad blir tatt med, mens en svarer at de i liten grad blir tatt med. Fem av seks respondenter bekrefter å ha gjennomgått opplæring i forbindelse med tillitsvervet. Tilbakemeldinger på generelle erfaringer med samarbeid, viser stor spredning og graden av samarbeid ser ut til å variere. Revisjonen får fra spørreundersøkelsen informasjon om at noen steder er det god kontakt, mens andre steder blir ikke tillitsvalgte inkludert i tilfredsstillende grad. Det blir fra tillitsvalgte pekt på at det ikke får noen konsekvens om ledere utelater å samarbeide med tillitsvalgte. Det blir også nevnt at kun de største organisasjonene har representanter i sentrale utvalg som Arbeidsutvalget og Administrasjonsutvalget, men det er ønskelig at tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte blir invitert dersom det er sannsynelig at det tas opp saker som berører andre organisasjoner enn de som sitter i utvalget. I annen tilbakemelding informeres det om godt samarbeid. I enkelte sammenhenger besluttes saker noe raskt og tillitsvalgte opplever å ikke bli tilstrekkelig involvert. Kun to av hovedtillitsvalgte svarer at virksomheten hvor de jobber ble berørt av omstillingsprosessen innefor pleie og omsorg i 2009, og de opplyser videre om at tillitsvalgte i noen grad ble involvert i prosessen. På åpent spørsmål om tillitsvalgtes generelle oppfatning av omstillingsprosessen i 2009 og dens innvirkning på sykefraværet i berørte virksomheter får vi informasjon om at omstillingsprosessen hadde innvirkning på sykefraværet, spesielt blant de som ble mest berørt. Der hvor det ikke ble gitt tilstrekkelig tid til å foreberede omstillingen, kombinert med mangelfull informasjon, var fraværet høyt. Det ble også avdekket ulikheter og kulturforskjeller underveis i prosessen. Omstillingen var allikevel ikke bare negativ og noen så mulighet til endring og forbedring. 5.3 Melding og registrering av skader Revisjonskriterier Arbeidsgiver skal i henhold til arbeidsmiljøloven sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. I rutiner for registrering av skademeldinger vektlegges følgende: Virksomhetsleder skal sende skademelding til HMS-avdelingen når arbeidstaker påberoper seg skade eller påvirkning som kan føre til sykdom og når det er tvil om melding skal sendes. Virksomhetsleder/leder skal sende skademelding til trygdekontoret i den kommunen den skadde bor i, når den ansatte må oppsøke lege tannlege eller annen medisinsk hjelp. Kopi skal sendes til arbeidsmiljøutvalget, HMS-enheten i organisasjonsavdelingen og arkivet. Dersom det ved skade/ulykke ikke har vært behov for legehjelp eller medisinsk behandling, sender virksomhetsleder/leder originalen til arkivet, med kopi til arbeidsmiljøutvalget og HMS-avdelingen i organisasjonsavdelingen. Det samme gjelder for nestenulykker og påvirkning som kan føre til sykdom. Østfold kommunerevisjon IKS 14

15 5.3.2 Fakta HMS-rådgiver opplyser om at registrerte skademeldinger blir levert til HMS-enheten, som utarbeider en årlig oversikt over antall skademeldinger per virksomhet. Oversikten innholder en opplisting av samtlige mottatte skader spesifisert på dato, skaddes stilling, arbeidsplass, type skade og kommentar/beskrivelse av hva som har skjedd. Samtlige i virksomhetsledelsen opplyser om at de kjenner til kommunens rutine for registrering av skader/skademeldingsskjema og at de følger rutinen når skade inntreffer. Nærmere 95 % av virksomhetsledelsen opplyser i spørreundersøkelsen om at de registrerer alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Drøye 5 % svarer nei på dette. 90 % svarer at registeret er gjort tilgjengelig for verneombud og 55 % opplyser om at det er gjort tilgjengelig for bedriftshelsetjenesten. Drøye 80 % opplyser om at registeret er gjort tilgjengelig for arbeidsmiljøutvalg. Ellers nevnes Samarbeidsforum og NAV. Det tilstrebes at alle skader blir registrert, men det finnes variasjon mellom virksomheter og avdelinger, og ledelsen ved enkelte virksomheter er klar over at det ikke alltid gjøres. Det kan skyldes at skaden oppstår så hyppig at man venner seg til det og slutter å reagere, eller at man er usikker på om episoden egentlig kan betegnes som skade. Det finnes også eksempler på at ansatt ikke ser poenget med å fylle ut skjema, da det ikke blir gjort noe med årsaken uansett. Annen forklaring er tilbakemelding om at skademeldingsskjemaet har blitt vanskeligere å fylle ut etter at NAV gikk bort fra å bruke overslagspapir. I noen tilfeller blir avviksmelding fylt ut i stedet for skademelding. 5.4 Opplæring og kompetanse Revisjonskriterier Arbeidsgiver skal i henhold til lovverket 7 gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Hensikten er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgiver skal blant annet ha kunnskap om følgende: Hvilke krav som gjelder. Hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten. Hvordan de organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive og negative helsemessige konsekvenser dette kan ha. Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført Fakta 85 % av virksomhetsledelsen svarer at de har fått opplæring i hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten. 70 % av respondentene svarer at de har fått opplæring i hvordan de organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet. Videre har 90 % gjennomgått innføring i arbeidsmiljøloven, orientering om 7 Arbeidsmiljøloven 3-5 Østfold kommunerevisjon IKS 15

16 arbeidsmiljølovens forskrifter, arbeidsgivers plikter og verneombudets funksjon og oppgaver. 80 % oppgir at de har fått opplæring i arbeidstakers rett og plikt til medvirkning og 75 % bekrefter å ha fått opplæring i arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver og bedriftshelsetjenestens funksjon. Det opplyses av HMS-rådgiver at det skal arrangeres kurs i HMS neste år. 4 av 31 respondenter svarer at det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon på at de har gjennomført opplæring i HMS-arbeid. 5.5 Vurderinger Etter revisjonens vurdering har virksomhetene innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Moss kommune et tilfredsstillende fokus på HMS-arbeid og viser evne til å utøve fleksibilitet ovenfor den enkelte arbeidstaker. Revisjonen finner det tilfredsstillende at opplæringsbehovet om vold og trusler diskuteres i personalmøter og Samarbeidsforum. Videre finner vi det tilfredsstillende at HMS-enheten i flere tilfeller brukes ved behov for ekstern opplæring og rådgivning på området. Revisjonen vurderer virksomhetsledelsens oppfølging av gravide arbeidstakere som tilfredsstillende, da det utarbeides individuell oppfølgingsplan, gjennomføres samtale med jordmor og avholdes oppfølgingsmøte i de tilfeller hvor det er relevant. Revisjonen finner videre at Bedriftshelsetjenesten i Moss kommune fungerer tilfredsstillende og i henhold til ansvar og oppgaver som tilligger funksjonen. Revisjonen finner det tilfredsstillende at verneombudene innefor pleie og omsorg bidrar til at arbeidstakere mottar nødvendig instruksjon og opplæring, at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på en helsemessig forsvarlig måte og at de har gjort seg kjent med verneregler innefor sitt område. Revisjonen finner det tilfredsstillende at verneombud, i følge både virksomhetsledelsen og verneombudene selv, tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Revisjonen finner det tilfredsstillende at tillitsvalgte deltar i Samarbeidsforum og dermed er deltaker i fast møtefora. Revisjonen ønsker å påpeke at virksomhetsledelsens tilbakemeldinger tegner et noe mer positivt bilde av involvering og samhandlingen med tillitsvalgte, i forhold til hva representanter for tillitsvalgte selv svarer. Ellers viser svarene at tillitsvalgte blir informert og inkludert på en måte som revisjonen i all hovedsak finner tilfredsstillende. Revisjonen finner at rutine for registrering av skademelding følges og at skader rapporteres i de aller fleste tilfeller. Revisjonen har imidlertid funnet enkelte svakheter ved etterlevelse av kommunens rutiner, deriblant at Mål- og handlingsplan for IA-arbeidet viser til at det skal gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, men i praksis gjennomføres det kun annethvert år. Revisjonen mener at det bør være samsvar mellom hva som står i planen og hva som faktisk gjøres. Østfold kommunerevisjon IKS 16

17 Revisjonen finner det videre ikke tilfredsstillende at enkelte i virksomhetsledelsen ikke kjenner til rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler, utviklet av HMS-enheten. Vi anser det heller ikke som tilfredsstillende at kun fåtallet gjennomfører årlige vernerunder med fokus på opplæringsbehov om vold og trusler, og at oppslag med informasjon om vold og trusler på arbeidsplassen i mange tilfeller ikke foreligger. Revisjonen finner det ikke tilfredsstillende at flere verneombud i liten grad bidrar til å sikre at personlig verneutstyr er tilstede og blir nyttet og respektert. Flertallet av verneombudene opplever at de i noen grad eller i liten grad får nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte, og revisjonen stiller spørsmål om det er avsatt tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet. Revisjonen ser at en forholdsvis høy andel av virksomhetsledelsen har gjennomgått opplæring innenfor HMS-arbeid, men samtidig ønsker vi å presisere at loven ikke gir slingringsmonn i forhold til opplæringsplikten. Vi har forståelse for at det er vanskelig å til enhver tid være oppdatert på kompetanse, men mener at det bør etterstrebes. Revisjonen ønsker også å påpeke at enkelte i virksomhetsledelsen ikke har skriftlig dokumentasjon på at de har gjennomført opplæring i HMS-arbeid. Østfold kommunerevisjon IKS 17

18 6 OPPFØLGING AV SYKE 6.1 Tilrettelegging Revisjonskriterier Kommunens rutiner for sykefravær skisserer fremgangsmåten for oppfølging på generelt grunnlag og for avventende sykemelding særskilt. Gjennom rutinene stilles blant annet følgende krav: Virksomhetsleder skal, så langt det er mulig, gjennomføre nødvendige tilrettelegginger for medarbeidere som er hemmet i sitt arbeide grunnet sykdom, skade eller slitasje. Leder skal ved avventende sykemelding legge til rette for mulige tilrettelegginger. Arbeidstaker skal gi opplysninger om egen funksjonsevne i forhold til sine helseplager og være bidragsyter når det gjelder tilrettelegging av arbeidet. Organisasjonsavdelingen ved personal og bedriftshelsetjeneste kan være samarbeidspartnere i et sykefraværsarbeid og skal bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker Fakta 95 % av respondenten mener at det ofte eller alltid gjøres tilrettelegginger for å forebygge sykefravær på arbeidsplassen. Tilrettelegginger kan gjøres i forhold til turnus, ulike typer permisjoner, ekstra hvilepauser, jobbrotasjon, bruk av gradert sykemelding, bruk av hjelpemidler, endring i arbeidsoppgaver etc. Virksomhetsledelsen opplyser om at det går en grense for hvor mye man kan tilrettelegge for den enkelte. Ledelsen opplever at de strekker seg langt, men ikke på bekostning av andre ansatte og brukere/pasienter. Tilrettelegging sender positive signaler til de som har behov for det, men på den annen side er det en grense for hvor mye de andre kan gjøre ekstra uten at det medfører slitasje. Tilrettelegging kan også føre til høyere fravær over lengre tid. Det er heller ikke alltid ansatt ønsker å benytte seg av tiltak og det kan begrense leders muligheter i forhold til tilrettelegging. 95 % av virksomhetsledelsen opplyser i spørreundersøkelsen om at de kjenner til system for avventende sykemelding og 70 % informerer videre om at de har tilbudt avventende sykemelding i sin virksomhet. De påpeker at avventende sykemelding er lite brukt fordi det ikke er anvendbart i forhold til sykdommer folk vanligvis har, og fordi tilrettelegging ikke alltid er hensiktsmessig, da det fører til større arbeidsmengde på de andre som er på jobb. Det blir også påpekt av flere at lege i liten grad bruker avventende sykemelding og i enkelte tilfeller ikke bruker det etter hensikten. Det nevnes da eksempler på ansatte som har mottatt avventende sykemelding, men hvor tilrettelegging ikke har vært mulig. Det blir av enkelte nevnt at avventende sykemelding ofte resulterer i ordinær sykemelding. Det blir også påpekt av enkelte i virksomhetsledelsen at de føler at de kan for lite om avventende sykemelding. Det nevnes også tilfeller med god erfaring med bruk av avventende sykemelding, ved at arbeidstaker kan bidra med diverse i avdelingen, samt at sykemeldte ikke mister kontakt med arbeidsplassen. Ved en virksomhet opplyses det om at det ved avventende sykemelding Østfold kommunerevisjon IKS 18

19 legges opp til at ansatt fortsetter med noen av de samme oppgavene som før og noen helt andre oppgaver, etter behov, og at det er ønskelig at ansatt har mest mulig kontakt med egen arbeidsplass og egne oppgaver. Det er i henhold til virksomhetsledelsen en forutsetning at arbeidstaker er i dialog med arbeidsgiver, slik at tilrettelegginger kan gjennomføres. Ledelsen søker å etablere lav terskel for dialog, samt være tilstede slik at de kan fange opp eventuelle plager/problemer i startfasen. Det legges også til rette for at ansatte kan ytre sin mening og hva de har behov for, uten at ansatte velger å benytte seg av denne muligheten. Det avholdes regelmessige møter mellom virksomhetenes ledelse og Bedriftshelsetjenestekoordinator (Bht-koordinator) og IA-konsulent fra arbeidslivssenteret, hvor tema er sykefraværsoppfølging. Møtene avholdes hver 4. uke på sykehjem og hver 6-8. uke i andre virksomheter under pleie og omsorg. Bht-koordinator og IA-konsulent bidrar i sykefraværsoppfølging både på individnivå og generelt og bidrar med forslag til eventuelle tilrettelegginger eller andre relevante tilbud. Bht-koordinator og IA-konsulentens innspill og kompetanse verdsettes høyt av ledelsen og samarbeidet fungerer godt. Virksomhetsledelsen påpeker videre at det er enkelt å få tak i IA-konsulent og Bht-koordinator utenom faste møtepunkter. 6.2 Oppfølgingsplan og dialogmøter Revisjonskriterier I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. I kommunens rutine vedrørende individuell oppfølgingsplan (IOP) presiseres følgende: IOP skal være skrevet innen 6. uke 8 og skjema Individuell oppfølgingsplan skal benyttes. Planen skal inneholde en vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne, aktuelle tiltak og tilrettelegginger, vurdering av behov for ekstern bistand og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal i henhold til arbeidsmiljøloven innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid. Kommunens skriftlige rutine vedrørende dialogmøte presiserer blant annet at: Dialogmøte 1 skal avholdes innen 12 uke 9 og arbeidsgiver skal innkalle til møte. Det skal skrives referat fra dialogmøte og dette skal sendes til NAV lokalt. Ved visse situasjoner kan det være unødvendig å innkalle til dialogmøte, for eksempel dersom arbeidstaker med stor sannsynlighet vil være tilbake i arbeid innen kort tid og hvor tilrettelegginger er unødvendig. 8 Ny rutine for sykefraværsoppfølging av august 2010 sier at individuell oppfølgingsplan skal være skrevet innen 4. uke. Da flere av sykefraværstilfellene vi gjennomgår er fra før august 2010, velger vi å legge forrige rutine til grunn. 9 Ny rutine for sykefraværsoppfølging av august 2010 sier at Dialogmøte 1 skal avholdes inne 8. uke. Da flere av sykefraværstilfellene vi gjennomgår er fra før august 2010, velger vi å legge forrige rutine til grunn. Østfold kommunerevisjon IKS 19

20 6.2.2 Fakta Revisjonen gjennomførte en mappegjennomgang av totalt 26 mapper fordelt på tre virksomheter. I 10 av 26 gjennomgåtte mapper foreligger ikke individuell oppfølgingsplan (IOP) innen fristen, og i 2 tilfeller mangler IOP. IOP er, i de tilfeller hvor dokumentet foreligger, utfylt på korrekt skjema og inneholder vurdering av arbeidsevne og eventuelle tilrettelegginger. Det manglet referat fra Dialogmøte 1 i 4 av 26 mapper. Det foreligger noe ulik praksis på virksomhetene når det gjelde oppbevaring av dokumenter ved sykefravær. Noen oppbevarer all dokumentasjon i mapper og noe elektronisk (Websak), mens andre har det meste elektronisk og kun noe i mapper. Vi får opplyst av HMS-avdelingen at det foreligger en rutine som beskriver hva som skal i foreligge elektronisk. Ved en virksomhet føres ikke samtalelogg, til tross for at dette er et dokumentasjonskrav i både nåværende og forrige rutine. Ved en virksomhet påpekes viktigheten av at lege deltar i Dialogmøte. Det gir avdelingsleder muligheten til å beskrive i detalj hva arbeidsoppgavene til den aktuelle ansatt er, slik at sykemelding og lengden på fraværet blir tilpasset hva ansatt faktisk gjør. Lege kan være av den oppfatning at alle oppgaver innenfor pleie og omsorg er tunge, selv om dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Derfor er det viktig å være tidlig i dialog med både lege og NAV. Når det gjelder rutine for oppfølging ved sykefravær, påpekes det ved en virksomhet at rutinen fungerer greit i forhold til normalfravær. Men når sykefraværet blir for høyt, må det settes inn ekstraordinære tiltak, fordi man ikke rekker å følge opp hver enkelt ansatt slik rutinen beskriver. I følge enkelte i virksomhetsledelsen oppleves det til tider vanskelig å komme i kontakt med lege og sykemeldt arbeidstaker, noe som gjør det vanskelig å følge tidsfrister i rutinen. 6.3 Vurderinger Revisjonen finner at praksis innefor pleie- og omsorgstjenesten i all hovedsak innebærer tilfredsstillende oppfølging av syke og at virksomhetsledelsen gjennomfører nødvendige tilrettelegginger, også ved avventende sykemelding. Videre ønsker vi å fremheve at virksomhetsledelsen uttrykker en bevissthet rundt hvordan de kan tilrettelegge og hvor langt de kan strekke seg i forhold til den enkelte medarbeiders ønsker. Revisjonen ønsker også å fremheve at ledelsen legger til rette for dialog, slik at arbeidstaker kan gi opplysninger om egen funksjonsevne og melde fra om eventuelle tilretteleggingsbehov. Videre finner vi samarbeidet mellom Bht-koordinator og virksomhetsledelsen tilfredsstillende, og vi ønsker å legge vekt på at samtlige tilbakemeldinger var entydig positive. Samtidig viser mappegjennomgangen at den faktiske oppfølgingen ikke er like godt dokumentert i alle saker. Her legger vi til grunn at det mangler IOP og referat fra Dialogmøte, samt at nær halvparten av gjennomgåtte planer ikke er skrevet innen lovverkets frister. Etter vår vurdering innebærer ikke slike funn nødvendigvis at den faktiske oppfølgingen ikke har funnet sted, men er først og fremst problematisk i forhold til etterprøvbarhet. Østfold kommunerevisjon IKS 20

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer