Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING METODE OG GJENNOMFØRING REVISJONSKRITERIER FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Melding og registrering av skader Opplæring og kompetanse Vurderinger OPPFØLGING AV SYKE Tilrettelegging Oppfølgingsplan og dialogmøter Vurderinger KONSEKVENSER AV SYKEFRAVÆR Vurderinger KONKLUSJONER/ANBEFALINGER RÅDMANNENS KOMMENTARER Østfold kommunerevisjon IKS 2

3 1 SAMMENDRAG Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert om virksomhetene innenfor pleieog omsorgssektoren i Moss kommune jobber med forebygging av sykefravær og oppfølging av syke medarbeidere på en måte som samsvarer med krav fastsatt i regelverk og nasjonalt inngåtte avtaler, samt kommunalt utarbeidete målsetninger og tiltak, slik disse fremgår av planer, rutiner og retningslinjer. I tillegg er det kartlagt om sykefravær har kjente negative konsekvenser for tjenesteutøvelse og gjennom undersøkelser i forhold til økonomiske konsekvenser av sykefravær innenfor sektoren. Revisjonens gjennomgang viser at virksomhetene innenfor pleie- og omsorgstjenesten har et tilfredsstillende fokus på HMS-arbeid og viser evne til å utøve fleksibilitet ovenfor den enkelte arbeidstaker. Bedriftshelsetjenestens medvirkning utgjør en viktig del av det forebyggende arbeidet, i tillegg til medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte. Revisjonens generelle inntrykk er at rutiner følges og at det foreligger et godt samarbeid og en god dialog. Revisjonen har imidlertid funnet enkelte svakheter ved etterlevelse av kommunens rutiner og planer. Videre finner vi enkelte svakheter i gjennomføring av verneombudets oppgaver, samt at det er usikkert om det er avsatt tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet. Det foreligger også enkelte svakheter i virksomhetsledelsens opplæring i HMS-arbeid og mangelfull dokumentasjon på opplæring i enkelte tilfeller. Revisjonen finner at praksis innefor pleie- og omsorgstjenesten i all hovedsak innebærer tilfredsstillende oppfølging av syke og at virksomhetsledelsen gjennomfører nødvendige tilrettelegginger. Virksomhetsledelsen uttrykker en bevissthet rundt hvordan de kan tilrettelegge og hvor langt de kan strekke seg i forhold til den enkelte medarbeiders ønsker. Ledelsen legger til rette for dialog slik at arbeidstaker kan melde fra om eventuelle tilretteleggingsbehov. Samtidig er det funnet svakheter ved dokumentasjon av oppfølging og overholdelse av lovverkets frister. Virksomhetene har selv vist til kjente konsekvenser for tjenesteutøvelse, som følge av sykefravær. Eksempler er blant annet merbelastning for de som er på jobb og redusert kontinuitet og kompetanse i avdelingen. De økonomiske konsekvensene er også store, men det er ikke mulig å fastslå eksakt ut fra gjeldende systemer og rutiner. På bakgrunn av undersøkelsene anbefaler revisjonen at: Kommunen tar en gjennomgang av eksisterende rutiner og reglementer knyttet til forebygging og oppfølging av syke og iverksetter nødvendige tiltak for å gjøre disse kjent og implementert i virksomhetene Verneombud involveres så tidlig som mulig i fremtidige omstillingsprosesser. Det iverksettes tiltak som sikrer en enhetlig praksis når det gjelder dokumentasjon ved sykefravær. Kommunen iverksetter tiltak som sikrer bedre oversikt over kostnader knyttet til sykefravær. Østfold kommunerevisjon IKS 3

4 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jf. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kap.3. I følge denne paragraf skal revisjonen blant annet kontrollere at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. I kontrollutvalgsmøte (PS 10/14) og i kommunestyrets møte (B-032/10) ble Plan for forvaltningsrevisjon i perioden vedtatt. Ved kontrollutvalgets behandling ble prosjekt om sykefravær sett i sammenheng med prosjekt om kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgstjenestene. Gjennom bystyrets behandling ble kontrollutvalgets innstilling vedtatt, med ytterligere presisering om at prosjektet også skal omfatte rutiner for refusjon av sykepenger. Prosjekt om sykefravær er nummer to på planen. Planen sier dette om bakgrunn for prosjektet: Kommunens hjemmetjenester er i ferd med å omorganiseres, og det er fjernet årsverk innenfor sektoren. Det er påpekt en rekke utfordringer knyttet til rekruttering, sykefravær og kapasitet i tjenesteutøvelsen. Sykefraværet i kommunen er svært høyt, særlig innenfor pleieog omsorgssektoren. Det er iverksatt tiltak for å redusere dette, men effektene av tiltakene er ikke synlige pr. dato. Dette skaper risiko for at individuelle rettigheter ikke kan ivaretas, at etablerte systemer for individuell plan og IPLOS ikke er implementert og at merbelastning bidrar til at tjenestene på sikt får ytterligere redusert effektivitet. Etter revisjonens vurdering forsterkes risikoen av Verdighetsgarantien og Samhandlingsreformen. Konsekvensene vil være vesentlige for brukerne, medarbeidere og kommunens økonomi. Prosjektet fokuserer på følgende problemstillinger: Har virksomhetene innenfor pleie- og omsorgssektoren et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for å forebygge sykefravær, i tråd med regelverk, avtaler mellom partene i arbeidslivet og kommunens egne målsetninger, tiltak og retningslinjer? Følger virksomhetene innenfor pleie- og omsorgssektoren i Moss kommune opp syke medarbeidere i samsvar med krav fastsatt i regelverk, avtaler inngått mellom partene i arbeidslivet og kommunens egne retningslinjer og planer? I hvilken grad har sykefraværet konsekvenser for kapasitet og kompetanse i tjenesteutøvelsen og for kommunens samlede økonomi? Østfold kommunerevisjon IKS 4

5 Prosjektet avgrenses tidsmessig til perioden etter siste omorganisering, det vil si 2. halvår 2009 og 1. halvår Organisatorisk avgrenses prosjektet til pleie- og omsorgstjenestene og denne sektorens bruk av kommunens systemer og rutiner. Prosjektet vil således ikke berøre sykefravær i andre deler av kommuneorganisasjonen. Det vil heller ikke foretas noen generell og helhetlig vurdering av kommunens systemer og rutiner på området i forhold til regelverk på området eller inngåtte avtaler på nasjonalt nivå. Prosjektet vil ikke omfatte kommunens arbeid for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, men kun fokusere på tilbakeføring av ansatte som er syke eller blir skadet. I henhold til vedtak av forvaltningsrevisjonsplanen skal rutiner for refusjon av sykepenger inkluderes i prosjektet. Kommunens regnskapsrevisor har foretatt kontroll av dette i 2009 og høsten Økonomiske konsekvenser berøres enkelte steder i prosjektet, men ikke fullstendig. Resultatet av regnskapsrevisors arbeid oversendes kontrollutvalget separat. Det vil i prosjektet ikke gjennomføres årsaksanalyser. Østfold kommunerevisjon IKS 5

6 3 METODE OG GJENNOMFØRING Sentrale elementer i revisjonens arbeidsmetode er standard for våre forvaltningsrevisjonsprosjekter. Først definerer vi problemstillingene. Deretter identifiserer vi revisjonskriterier. Dette er en samlebetegnelse på de krav og forventninger som skal benyttes som grunnlag for vurdering av kommunens virksomhet. Videre innhenter vi fakta ved å kartlegge og beskrive praksis ved de undersøkte virksomheter. Praksis blir så analysert og drøftet med utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette leder fram til konklusjoner og anbefalinger. Første problemstilling er besvart gjennom dokumentanalyse, spørreundersøkelser og intervjuer. For å undersøke om det er samsvar mellom rutiner og retningslinjer som foreligger og den praksis virksomhetene innenfor pleie- og omsorgstjenesten legger til grunn, har vi gjennomført spørreundersøkelse blant virksomhetsledere og avdelingsledere. Svarprosenten var på 94 % (31 av 33). Undersøkelsen har deretter blitt fulgt opp med intervju av ledelsen (virksomhetsledere og avdelingsledere) ved hver virksomhet. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet skriftlig referat, som så er verifisert av informantene. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant verneombud innenfor pleie- og omsorgstjenesten og en blant hovedtillitsvalgte innenfor samme sektor. Svarprosenten var på henholdsvis 47 % (9 av 19 spurte) og 85 % (6 av 7 spurte). Andre problemstilling er besvart gjennom spørreundersøkelse, intervjuer og mappegjennomgang. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant virksomhetsledere og avdelingsleder og deretter fulgt opp i intervju. I mappegjennomgangen har vi undersøkt om det er samsvar mellom kommunens egne rutiner vedrørende oppfølging av sykemeldte og den praksis som er lagt til grunn. Revisjonen har sett på 26 mapper. Tredje problemstilling er besvart gjennom intervjuer av virksomhetsledere, avdelingsledere og HMS-rådgiver. Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Elisabeth Iversen Faim i perioden august november Østfold kommunerevisjon IKS 6

7 4 REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier, også kalt "foretrukket praksis", er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet er følgende benyttet som kilder for å utlede revisjonskriterier: - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven (Lov av nr.62) - Lov om folketrygd Folketrygdloven (Lov av nr.19) - Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften (FOR nr. 1127) - Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg (FOR nr. 07) - Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 162) - Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (FOR nr. 1173) - Ot.prp.nr.6 ( ) Om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) - Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA-avtalen) - Hovedavtalen KS-området, tariffperiode Retningslinjer systematisk oppfølging og tilrettelegging overfor en ansatt som er gravid - Inkluderende arbeidsliv, Mål- og handlingsplan for Moss kommune Rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler overordnet dokument - Rutine for oppfølging ved sykefravær, august 2010 Følgende rutiner/instrukser fra HMS-håndbok, Internkontroll av Helse, Miljø og Sikkerhet: - Skademeldingsskjema, datert Bedriftshelsetjeneste, datert Samarbeidsforum, datert Instruks for Verneombud, datert Instruks for Hovedverneombud, datert Sykefravær - sykefraværsregistrering, datert Oppfølging ved redusert arbeidsevne/sykefravær, datert Østfold kommunerevisjon IKS 7

8 5 FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR 5.1 Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø Revisjonskriterier Det er i ferd med å bli utarbeidet ny handlingsplan for IA-avtalen i Moss kommune, men frem til denne er vedtatt, ligger mål- og handlingsplan for fortsatt til grunn. Det er i planen fastsatt måltall for reduksjon av sykefravær i kommunen og følgende forebyggende arbeidsmiljøtiltak er sentrale: Gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser. Den enkelte virksomhet skal legge plan for oppfølging av undersøkelsens resultat. HMS-arbeid, deri ergonomiske tiltak. HMS skal være fast post i Samarbeidsforum 1 og på personal- og avdelingsmøter. Det skal legges til rette for fleksible personalordninger; det vil si utøves fleksibilitet i forhold til individ. Moss kommune har utarbeidet rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler med mål om å sikre at arbeidstakerne får regelmessig opplæring i å forebygge og håndtere dette. Følgende krav stilles i overordnet dokument: Opplæringsbehovet om vold og trusler skal være fast punkt på personalmøtene og/eller i samarbeidsforum. Ved behov for ekstern opplæring og rådgivning kontakter virksomhetsleder HMSenheten. Vernerunder med fokus på opplæringsbehov om vold og trusler gjennomføres minst en gang per år. Informasjon om forebygging av vold og trusler gjøres ved oppslag på alle arbeidsplasser. Gravid og i arbeid fokuserer på å redusere andelen som er sykemeldt på grunn av graviditet, sikre kjennskap til kommunens ordninger for gravide ansatte og at gravide ansatte som ikke kan være i arbeid er på riktig ytelse fra Folketrygden. Følgende krav stilles til oppfølging: Det skal utarbeides en individuell oppfølgingsplan for gravide arbeidstakere (med vurdering av eventuelle tilrettelegginger) Samtale med jordmor skal gjennomføres fortrinnsvis i perioden uke i svangerskapet Oppfølgingsmøte skal holdes etter tre måneder I henhold til Moss kommunes HMS-håndbok, skal bedriftshelsetjenesten blant annet ivareta følgende: Bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. 1 Skal jobbe med saker som oppstår og spørsmål rundt drift. Forumet er etablert på virksomhetsnivå og består av virksomhetsleder og lokalt verneombud, og kan kombineres med møte med øvrige tillitsvalgte. Østfold kommunerevisjon IKS 8

9 Forebygge yrkesskader og sykdommer, og andre uheldige fysiske og psykiske påkjenninger. Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader. Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen. Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte og gi råd ved tilrettelegging av arbeid og arbeidsplasser. Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). I henhold til arbeidsmiljøloven og Instruks for verneombud skal verneombudet ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og sentrale oppgaver er blant annet å påse at: Arbeidstakerne mottar all nødvendig instruksjon og opplæring. Arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på helsemessig forsvarlig måte. Personlig verneutstyr er tilstede og blir nyttet og respektert. Gjøre seg kjent med alle verneregler innen verneområdet og gjøre sitt til at alle respekterer og følger disse Fakta Mål- og handlingsplan for IA-avtale Virksomhetene opplyser om at de ikke er fornøyde med det høye sykefraværet og bevisste på at det må ned. Enkelte virksomheter har satt seg egne mål for nedgang i sykefraværet. Moss kommune gjennomfører ikke medarbeiderundersøkelser hvert år, men det legges opp til at OLI 2 undersøkelsen skal gjennomføres i hele kommunen annethvert år. I følge virksomhetsledelsen 3 innenfor pleie og omsorg brytes resultatet fra undersøkelsen ned på avdelingsnivå, hvor det deretter velges ut et eller to fokusområder. Samtlige ansatte i avdelingene er delaktige i denne prosessen, og skal komme med innspill på hvordan de aktuelle områdene kan forbedres og hvilke tiltak som kan være aktuelle. Det opplyses av virksomhetsledelsen om at det i noen grad kan være vanskelig å få ansatte til å være delaktige i prosessen. Virksomhetene opplyser om at de er godt i gang med prosessen som følge av OLI undersøkelsen i 2010 og flere har igangsatt tiltak på bakgrunn av dette. Virksomhetsledelsen opplyser om at HMS-arbeid blir diskutert i personalmøter, Samarbeidsforum, ledermøter, i sykefraværssamtaler og i uformelle samtaler med ansatte og ledere. Videre opplyses det om at systematisk HMS-arbeid i all hovedsak gjøres ukentlig eller månedlig. Respondentene uttrykker god kjennskap til de ergonomiske tiltakene Kort muskel, pausepåminningsprogrammet Work Pace, vurdering av kontorarbeidsplasser og forflytningskurs/forflytningsveileder. Tiltakene benyttes av og til i det sykdomsforebyggende arbeidet og når det er relevant. Det fremkommer av spørreundersøkelsen at det ofte eller alltid legges til rette for fleksible personalordninger. Dette gjelder i all hovedsak tilrettelegging av turnus, i tillegg til endringer man kan gjøre på arbeidsplassen og i forhold til arbeidsoppgaver. Virksomhetsledelsen uttrykker stor vilje og evne til å tilrettelegge for den enkelte. 2 Operativ ledelsesindeks 3 Virksomhetsledere og avdelingsledere Østfold kommunerevisjon IKS 9

10 Ledelsen ved en av virksomhetene innenfor pleie- og omsorgstjenesten poengterer at de ønsker å dempe den gjengse oppfattelsen av at sykefravær skyldes tungt fysisk arbeid, og tar utgangspunkt i at sykefravær ofte er et resultat av utfordringer i livet generelt. Dette er det viktig å ta hensyn til, spesielt når det gjelder hvilke tiltak man skal iverksette. Det er også en av årsakene til at ledelsen ved nevnte virksomhet fokuserer på fag og på å bygge en yrkesstolthet, slik at jobben kan bli en plass man søker til og opplever mestring når livet ellers kan være vanskelig. Forebygging og håndtering av vold og trusler 20 % av virksomhetsledelsen svarer at de ikke kjenner til rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler som er utviklet av HMS-enheten 4. På spørsmål om hvorvidt virksomheten hvor de jobber har utviklet egne rutiner for å forebygge og håndtere vold og trusler, bekrefter 70 % dette. 20 % svarer at de ikke har utviklet egne rutiner og 5 % svarer vet ikke. At egne rutiner ikke er utviklet, forklares med at vold og trusler ikke er relevant for virksomheten og dermed legges overordnet rutine til grunn. På spørsmål om rutinene brukes, svarer 40 % alltid, 50 % svarer av og til og 10 % svarer aldri. Svarene av og til og aldri forklares med få eller ingen tilfeller av vold og trusler på arbeidsplassen. Nærmere 80 % av respondentene svarer at temaet vold og trusler blir diskutert i personalmøtene og nærmere 90 % svarer at temaet blir diskutert i Samarbeidsforum. Det nevnes også at temaet, etter behov, blir tatt opp i møte med HMS-personale, verneombud, tillitsvalgte, i brukermøter, avdelingsmøter, i samtale med ansatt og i kvalitetsutvalg. 40 % av respondentene bekrefter at de bruker HMS-enheten ved behov for ekstern opplæring og rådgivning i forhold til forebygging og håndtering av vold og trusler. 40 % svarer at de ikke bruker HMS-enheten til dette, mens 20 % svarer vet ikke. 25 % bekrefter at vernerunder med fokus på opplæringsbehov om vold og trusler gjennomføres årlig. 60 % svarer at dette ikke gjøres, mens 15 % svarer vet ikke. 55 % av respondentene bekrefter at det foreligger oppslag med informasjon om vold og trusler på arbeidsplassen. 40 % svarer at dette ikke foreligger, mens 5 % svarer vet ikke. Gravid arbeidstaker Gravid og i arbeid ble utarbeidet i den hensikt å etablere retningslinjer for tiltak og oppfølging av ansatte i svangerskap. Erfaring viser at tilretteleggingsprosjekter generelt har positiv innvirkning på jobbnærvær, reduksjon av sykefravær og økonomiske besparinger for arbeidsgiver. Samtlige i virksomhetsledelsen opplyser om at de kjenner til rutine for tilrettelegging og oppfølging av ansatt som er gravid. Videre opplyser flertallet (90 %) om at rutinen brukes ofte eller alltid. 10 % svarer sjelden. Respondentene opplyser om at de alltid eller ofte utarbeider individuell oppfølgingsplan for gravid ansatt. Flertallet (70 %) opplyser videre om at det gjennomføres samtale med jordmor i en tidlig fase av svangerskapet. Et mindretall (30 %) svarer at de sjelden eller aldri gjennomfører samtale med jordmor. Respondentene opplyser om at tiltaket er positivt og at det kan virke betryggende på gravid arbeidstaker. Jordmor som kommunen benytter seg av er godt kjent med arbeidsoppgavene 4 HMS-rådgiver opplyser om at virksomhetsledelsen skal ha en gjennomgang av rutiner og retningslinjer i november og desember. Østfold kommunerevisjon IKS 10

11 som utføres i kommunen og kan gi råd og veiledning direkte knyttet opp mot arbeidstakerens oppgaver. Det opplyses også om at det er lett å komme i kontakt med jordmor og avtale tid. Flertallet (80 %) av respondentene i undersøkelsen svarer at det alltid eller ofte gjennomføres oppfølgingsmøte med gravid ansatt. 20 % svarer at det sjelden gjennomføres oppfølgingsmøte. En forklaring på at rutine sjelden brukes, at samtale med jordmor sjelden eller aldri gjennomføres og at oppfølgingsmøte sjelden gjennomføres er at gravid ansatt ikke er lenge nok i jobb til at man tar rutinen i bruk, for eksempel som følge av en risikovurdering av arbeidssituasjonen. En annen forklaring er at alderssammensetningen på avdelingen gjør at rutinen ikke er relevant. Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjeneste-koordinator i Moss kommune opplyser om at bedriftshelsetjenesten er organisert ved at to HMS-rådgivere fungerer som bedriftshelsetjeneste. I områder hvor de mangler kompetanse, bestiller de tjenester fra den private tilbyderen Hjelp 24. HMSrådgiverne fra kommunen er, i henhold til ny forskrift 5, alene ikke godkjent som bedriftshelsetjeneste. Samtlige i virksomhetsledelsen bekrefter at de kjenner til tilbudet om bedriftshelsetjeneste i Moss kommune og nærmere 80 % av respondentene har vært i kontakt med dem i løpet av % av respondentene er månedlig i kontakt med bedriftshelsetjenesten, mens resterende 60 % har sjeldnere kontakt. Nærmere 80 % av respondentene bruker bedriftshelsetjenesten til å motta informasjon innenfor helse, miljø og sikkerhet og 80 % bruker dem til helseundersøkelse av arbeidstakere. 55 % bruker bedriftshelsetjenesten i arbeidet med å fremme tiltak som kan forebygge helseskade og 70 % bruker dem i arbeidet med å tilpasse for den enkelte og gi råd ved tilrettelegging av arbeid og arbeidsplasser. 45 % av respondentene bruker bedriftshelsetjenesten til å få opplæring innenfor HMS og i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Verneombud Samtlige verneombud innenfor pleie og omsorg som besvarte spørreundersøkelsen 6, svarer at de i stor grad eller i noen grad bidrar til at arbeidstakerne mottar all nødvendig instruksjon og opplæring. Dette sikres ved å gi informasjon i ulike møtefora, utsending av e- post, henvise til HMS-permen, samt ta imot nyansatte og hjelpe dem å sette seg inn i rutiner på arbeidsplassen etc. Flertallet av verneombudene (65 %) svarer at de i noen grad bidrar til å sikre at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på helsemessig forsvarlig måte. Resterende 35 % svarer at de i stor grad bidrar til dette. Bidraget sikres ved kommunikasjon, opplæring, risikovurderinger, tilrettelegginger og ved å sørge for tilgang på nødvendige hjelpemidler og dialog med ledelsen. Dersom det er nødvendig, sendes bekymringsmelding til hovedverneombud. 45 % av respondentene svarer at de i noen grad bidrar til å sikre at personlig verneutstyr er tilstede og blir nyttet og respektert, og i overkant av 20 % svarer i stor grad. Nærmere 35 % svarer i liten grad. Det sikres at personlig verneutstyr er tilstede ved blant annet å gå 5 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste av 19 utsendte invitasjoner ble besvart Østfold kommunerevisjon IKS 11

12 vernerunder og påse at det som mangler blir skaffet til veie, samt med påminnelse om eksisterende vernetiltak. 65 % av respondentene svarer at de i stor grad har gjort seg kjent med alle verneregler innen verneområdet og gjøre sitt til at alle respekterer og følger disse. 35 % svarer at de gjør dette i noen grad. 5.2 Medvirkning fra verneombud og tillitsvalgte Revisjonskriterier Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og verneombudet skal: tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde. få den opplæring og tid som er nødvendig for å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer ovenfor arbeidsgiver og skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale. Arbeidsgiver har, i henhold til Hovedavtalen, blant annet følgende plikter i forhold til tillitsvalgte: Det skal regelmessig avholdes informasjonsmøter med hoved-/fellestillitsvalgte på sentralt nivå. Ved desentralisert fullmaktsnivå, avholdes egne informasjonsmøter med berørte tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på dette nivå. Ved endringer og omstillinger i kommunen, mellom kommuner og ved oppfølging og implementering av nasjonale reformer som vil få betydning for arbeidstakerne, skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver Fakta Verneombud Instruks for verneombud fra HMS-håndboken setter en standard for verneombudets arbeidsområde og omfatter blant annet definisjon av hva det vil si å være verneombud og hvilke oppgaver, plikter og rettigheter som tilligger rollen. I henhold til Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2009, er Moss kommune oppdelt i 94 verneområder. Kommunens hovedverneombud er frikjøpt i 100 % stilling og inngår i HMS-enheten. Virksomhetsledelsen bekrefter i spørreundersøkelsen at formelle møter med verneombud holdes i Samarbeidsforum og gjennomføres ganger i året. Videre svarer samtlige respondenter at verneombud tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Flertallet (75 %) svarer at verneombud involveres før man iverksetter tiltak, mens 25 % av respondentene opplyser om at verneombud involveres underveis i prosessen. Videre varierer det, i henhold til hovedverneombud, hvorvidt verneombudet er passiv eller aktiv i sin rolle. Østfold kommunerevisjon IKS 12

13 Flertallet (90 %) av verneombudene innenfor pleie og omsorg opplyser om at de alltid eller ofte tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Halvparten av respondentene svarer at de blir tatt med på råd før tiltak iverksettes, mens andre halvpart sier at de blir tatt med underveis i prosessen. I Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2009 står det at 9 av 82 verneombud har ikke nødvendig opplæring i HMS-arbeid pr i driftsåret. Samtlige verneombud som deltok i spørreundersøkelsen svarer at de har gjennomgått opplæring (40 timers kurs). Et mindretall (20 %) av respondentene jobber med verneombudsoppgaver ukentlig og halvparten jobber med det månedlig. Resterende 30 % jobber med verneombudsoppgaver sjeldnere enn månedlig. 30 % av respondentene svarer at de i stor grad får nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. Resterende svarer at de i noen grad og i liten grad få tid til det. Samtlige respondenter bekrefter at de deltar i månedlige møter i Samarbeidsforum. Syv av de ni verneombudene som svarte på spørreundersøkelsen opplyste om at virksomheten hvor de jobber ble berørt av omstillingsprosessen innenfor pleie og omsorg i Av disse svarte halvparten at de, som verneombud, ikke ble involvert, mens andre halvpart opplyste om at de i stor grad ble involvert. På åpent spørsmål om verneombudets oppfatning av omstillingsprosessen i 2009 og dens innvirkning på sykefravær i berørte virksomheter, opplevde noen at omstillingen ikke hadde innvirkning på sykefraværet, mens flere opplevde en sammenheng mellom omstillingen og sykefravær. Dette gjorde seg gjeldende spesielt på grunn av mer overtid og økt arbeidspress. Det nevnes av hovedverneombud at omstillingen bar preg av at konsekvensanalyse, i henhold til HMS-håndboken, ikke var gjennomført. Flertallet av respondentene er godt fornøyde med ledelsens samarbeid og involvering av verneombud. Noen bemerker at samarbeidet og involvering kan bli mye bedre. Det blir også nevnt at det nå fokuseres på ryddige prosesser og involvering av verneombud i justering av organiseringen innenfor hjemmebaserte tjenester, noe som også gjør rollen mer krevende. Tillitsvalgte Moss kommune har ikke utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for samarbeid med tillitsvalgte og baserer seg i hovedsak på Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Arbeidstakersiden er representert i arbeidsmiljøutvalget, turnusutvalget, den enkelte virksomhets Samarbeidsforum etc. Videre har arbeidsgiver jevnlige møter med representanter for arbeidstakersiden (Tillitsvalgtforum), i tillegg til partssammensatte arbeidsgrupper (ad-hoc), drøftinger og forhandlinger. Virksomhetsledelsen bekrefter i spørreundersøkelsen at de har formelle møter med tillitsvalgte og 75 % av respondentene sier at møtene holdes månedlig. Videre svarer samtlige i virksomhetsledelsen at tillitsvalgte tas med på råd og blir informert av arbeidsgiver ved endring og omstilling. Flertallet (85 %) svarer at tillitsvalgte involveres før man iverksetter tiltak, mens 15 % av respondentene opplyser om at tillitsvalgte involveres underveis i prosessen. Et flertall (65 %) av representantene for de tillitsvalgte opplyser om at de i noen grad blir tatt med på informasjonsmøter med ledelsen, og resterende 35 % opplyser om at dette skjer i stor grad. Samtlige bekrefter at tillitsvalgte deltar i månedlige møter i Samarbeidsforum. Tillitsvalgte blir tatt med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. 50 % mener at dette gjøres i noen grad, 35 % menes at det Østfold kommunerevisjon IKS 13

14 gjøres i stor grad og 15 % mener at det alltid gjøres. Flertallet (65 %) sier videre at de blir involvert underveis i prosessen, mens resterende blir involvert før man iverksetter tiltak. På spørsmål om tillitsvalgte blir tatt med i arbeidet med inkluderende arbeidsliv svarer to at de i stor grad blir tatt med. Videre svarer tre at tillitsvalgte i noen grad blir tatt med, mens en svarer at de i liten grad blir tatt med. Fem av seks respondenter bekrefter å ha gjennomgått opplæring i forbindelse med tillitsvervet. Tilbakemeldinger på generelle erfaringer med samarbeid, viser stor spredning og graden av samarbeid ser ut til å variere. Revisjonen får fra spørreundersøkelsen informasjon om at noen steder er det god kontakt, mens andre steder blir ikke tillitsvalgte inkludert i tilfredsstillende grad. Det blir fra tillitsvalgte pekt på at det ikke får noen konsekvens om ledere utelater å samarbeide med tillitsvalgte. Det blir også nevnt at kun de største organisasjonene har representanter i sentrale utvalg som Arbeidsutvalget og Administrasjonsutvalget, men det er ønskelig at tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte blir invitert dersom det er sannsynelig at det tas opp saker som berører andre organisasjoner enn de som sitter i utvalget. I annen tilbakemelding informeres det om godt samarbeid. I enkelte sammenhenger besluttes saker noe raskt og tillitsvalgte opplever å ikke bli tilstrekkelig involvert. Kun to av hovedtillitsvalgte svarer at virksomheten hvor de jobber ble berørt av omstillingsprosessen innefor pleie og omsorg i 2009, og de opplyser videre om at tillitsvalgte i noen grad ble involvert i prosessen. På åpent spørsmål om tillitsvalgtes generelle oppfatning av omstillingsprosessen i 2009 og dens innvirkning på sykefraværet i berørte virksomheter får vi informasjon om at omstillingsprosessen hadde innvirkning på sykefraværet, spesielt blant de som ble mest berørt. Der hvor det ikke ble gitt tilstrekkelig tid til å foreberede omstillingen, kombinert med mangelfull informasjon, var fraværet høyt. Det ble også avdekket ulikheter og kulturforskjeller underveis i prosessen. Omstillingen var allikevel ikke bare negativ og noen så mulighet til endring og forbedring. 5.3 Melding og registrering av skader Revisjonskriterier Arbeidsgiver skal i henhold til arbeidsmiljøloven sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. I rutiner for registrering av skademeldinger vektlegges følgende: Virksomhetsleder skal sende skademelding til HMS-avdelingen når arbeidstaker påberoper seg skade eller påvirkning som kan føre til sykdom og når det er tvil om melding skal sendes. Virksomhetsleder/leder skal sende skademelding til trygdekontoret i den kommunen den skadde bor i, når den ansatte må oppsøke lege tannlege eller annen medisinsk hjelp. Kopi skal sendes til arbeidsmiljøutvalget, HMS-enheten i organisasjonsavdelingen og arkivet. Dersom det ved skade/ulykke ikke har vært behov for legehjelp eller medisinsk behandling, sender virksomhetsleder/leder originalen til arkivet, med kopi til arbeidsmiljøutvalget og HMS-avdelingen i organisasjonsavdelingen. Det samme gjelder for nestenulykker og påvirkning som kan føre til sykdom. Østfold kommunerevisjon IKS 14

15 5.3.2 Fakta HMS-rådgiver opplyser om at registrerte skademeldinger blir levert til HMS-enheten, som utarbeider en årlig oversikt over antall skademeldinger per virksomhet. Oversikten innholder en opplisting av samtlige mottatte skader spesifisert på dato, skaddes stilling, arbeidsplass, type skade og kommentar/beskrivelse av hva som har skjedd. Samtlige i virksomhetsledelsen opplyser om at de kjenner til kommunens rutine for registrering av skader/skademeldingsskjema og at de følger rutinen når skade inntreffer. Nærmere 95 % av virksomhetsledelsen opplyser i spørreundersøkelsen om at de registrerer alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Drøye 5 % svarer nei på dette. 90 % svarer at registeret er gjort tilgjengelig for verneombud og 55 % opplyser om at det er gjort tilgjengelig for bedriftshelsetjenesten. Drøye 80 % opplyser om at registeret er gjort tilgjengelig for arbeidsmiljøutvalg. Ellers nevnes Samarbeidsforum og NAV. Det tilstrebes at alle skader blir registrert, men det finnes variasjon mellom virksomheter og avdelinger, og ledelsen ved enkelte virksomheter er klar over at det ikke alltid gjøres. Det kan skyldes at skaden oppstår så hyppig at man venner seg til det og slutter å reagere, eller at man er usikker på om episoden egentlig kan betegnes som skade. Det finnes også eksempler på at ansatt ikke ser poenget med å fylle ut skjema, da det ikke blir gjort noe med årsaken uansett. Annen forklaring er tilbakemelding om at skademeldingsskjemaet har blitt vanskeligere å fylle ut etter at NAV gikk bort fra å bruke overslagspapir. I noen tilfeller blir avviksmelding fylt ut i stedet for skademelding. 5.4 Opplæring og kompetanse Revisjonskriterier Arbeidsgiver skal i henhold til lovverket 7 gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Hensikten er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgiver skal blant annet ha kunnskap om følgende: Hvilke krav som gjelder. Hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten. Hvordan de organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive og negative helsemessige konsekvenser dette kan ha. Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført Fakta 85 % av virksomhetsledelsen svarer at de har fått opplæring i hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten. 70 % av respondentene svarer at de har fått opplæring i hvordan de organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet. Videre har 90 % gjennomgått innføring i arbeidsmiljøloven, orientering om 7 Arbeidsmiljøloven 3-5 Østfold kommunerevisjon IKS 15

16 arbeidsmiljølovens forskrifter, arbeidsgivers plikter og verneombudets funksjon og oppgaver. 80 % oppgir at de har fått opplæring i arbeidstakers rett og plikt til medvirkning og 75 % bekrefter å ha fått opplæring i arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver og bedriftshelsetjenestens funksjon. Det opplyses av HMS-rådgiver at det skal arrangeres kurs i HMS neste år. 4 av 31 respondenter svarer at det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon på at de har gjennomført opplæring i HMS-arbeid. 5.5 Vurderinger Etter revisjonens vurdering har virksomhetene innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Moss kommune et tilfredsstillende fokus på HMS-arbeid og viser evne til å utøve fleksibilitet ovenfor den enkelte arbeidstaker. Revisjonen finner det tilfredsstillende at opplæringsbehovet om vold og trusler diskuteres i personalmøter og Samarbeidsforum. Videre finner vi det tilfredsstillende at HMS-enheten i flere tilfeller brukes ved behov for ekstern opplæring og rådgivning på området. Revisjonen vurderer virksomhetsledelsens oppfølging av gravide arbeidstakere som tilfredsstillende, da det utarbeides individuell oppfølgingsplan, gjennomføres samtale med jordmor og avholdes oppfølgingsmøte i de tilfeller hvor det er relevant. Revisjonen finner videre at Bedriftshelsetjenesten i Moss kommune fungerer tilfredsstillende og i henhold til ansvar og oppgaver som tilligger funksjonen. Revisjonen finner det tilfredsstillende at verneombudene innefor pleie og omsorg bidrar til at arbeidstakere mottar nødvendig instruksjon og opplæring, at arbeidet er tilrettelagt slik at det kan utføres på en helsemessig forsvarlig måte og at de har gjort seg kjent med verneregler innefor sitt område. Revisjonen finner det tilfredsstillende at verneombud, i følge både virksomhetsledelsen og verneombudene selv, tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Revisjonen finner det tilfredsstillende at tillitsvalgte deltar i Samarbeidsforum og dermed er deltaker i fast møtefora. Revisjonen ønsker å påpeke at virksomhetsledelsens tilbakemeldinger tegner et noe mer positivt bilde av involvering og samhandlingen med tillitsvalgte, i forhold til hva representanter for tillitsvalgte selv svarer. Ellers viser svarene at tillitsvalgte blir informert og inkludert på en måte som revisjonen i all hovedsak finner tilfredsstillende. Revisjonen finner at rutine for registrering av skademelding følges og at skader rapporteres i de aller fleste tilfeller. Revisjonen har imidlertid funnet enkelte svakheter ved etterlevelse av kommunens rutiner, deriblant at Mål- og handlingsplan for IA-arbeidet viser til at det skal gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, men i praksis gjennomføres det kun annethvert år. Revisjonen mener at det bør være samsvar mellom hva som står i planen og hva som faktisk gjøres. Østfold kommunerevisjon IKS 16

17 Revisjonen finner det videre ikke tilfredsstillende at enkelte i virksomhetsledelsen ikke kjenner til rutiner for forebygging og håndtering av vold og trusler, utviklet av HMS-enheten. Vi anser det heller ikke som tilfredsstillende at kun fåtallet gjennomfører årlige vernerunder med fokus på opplæringsbehov om vold og trusler, og at oppslag med informasjon om vold og trusler på arbeidsplassen i mange tilfeller ikke foreligger. Revisjonen finner det ikke tilfredsstillende at flere verneombud i liten grad bidrar til å sikre at personlig verneutstyr er tilstede og blir nyttet og respektert. Flertallet av verneombudene opplever at de i noen grad eller i liten grad får nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte, og revisjonen stiller spørsmål om det er avsatt tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet. Revisjonen ser at en forholdsvis høy andel av virksomhetsledelsen har gjennomgått opplæring innenfor HMS-arbeid, men samtidig ønsker vi å presisere at loven ikke gir slingringsmonn i forhold til opplæringsplikten. Vi har forståelse for at det er vanskelig å til enhver tid være oppdatert på kompetanse, men mener at det bør etterstrebes. Revisjonen ønsker også å påpeke at enkelte i virksomhetsledelsen ikke har skriftlig dokumentasjon på at de har gjennomført opplæring i HMS-arbeid. Østfold kommunerevisjon IKS 17

18 6 OPPFØLGING AV SYKE 6.1 Tilrettelegging Revisjonskriterier Kommunens rutiner for sykefravær skisserer fremgangsmåten for oppfølging på generelt grunnlag og for avventende sykemelding særskilt. Gjennom rutinene stilles blant annet følgende krav: Virksomhetsleder skal, så langt det er mulig, gjennomføre nødvendige tilrettelegginger for medarbeidere som er hemmet i sitt arbeide grunnet sykdom, skade eller slitasje. Leder skal ved avventende sykemelding legge til rette for mulige tilrettelegginger. Arbeidstaker skal gi opplysninger om egen funksjonsevne i forhold til sine helseplager og være bidragsyter når det gjelder tilrettelegging av arbeidet. Organisasjonsavdelingen ved personal og bedriftshelsetjeneste kan være samarbeidspartnere i et sykefraværsarbeid og skal bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker Fakta 95 % av respondenten mener at det ofte eller alltid gjøres tilrettelegginger for å forebygge sykefravær på arbeidsplassen. Tilrettelegginger kan gjøres i forhold til turnus, ulike typer permisjoner, ekstra hvilepauser, jobbrotasjon, bruk av gradert sykemelding, bruk av hjelpemidler, endring i arbeidsoppgaver etc. Virksomhetsledelsen opplyser om at det går en grense for hvor mye man kan tilrettelegge for den enkelte. Ledelsen opplever at de strekker seg langt, men ikke på bekostning av andre ansatte og brukere/pasienter. Tilrettelegging sender positive signaler til de som har behov for det, men på den annen side er det en grense for hvor mye de andre kan gjøre ekstra uten at det medfører slitasje. Tilrettelegging kan også føre til høyere fravær over lengre tid. Det er heller ikke alltid ansatt ønsker å benytte seg av tiltak og det kan begrense leders muligheter i forhold til tilrettelegging. 95 % av virksomhetsledelsen opplyser i spørreundersøkelsen om at de kjenner til system for avventende sykemelding og 70 % informerer videre om at de har tilbudt avventende sykemelding i sin virksomhet. De påpeker at avventende sykemelding er lite brukt fordi det ikke er anvendbart i forhold til sykdommer folk vanligvis har, og fordi tilrettelegging ikke alltid er hensiktsmessig, da det fører til større arbeidsmengde på de andre som er på jobb. Det blir også påpekt av flere at lege i liten grad bruker avventende sykemelding og i enkelte tilfeller ikke bruker det etter hensikten. Det nevnes da eksempler på ansatte som har mottatt avventende sykemelding, men hvor tilrettelegging ikke har vært mulig. Det blir av enkelte nevnt at avventende sykemelding ofte resulterer i ordinær sykemelding. Det blir også påpekt av enkelte i virksomhetsledelsen at de føler at de kan for lite om avventende sykemelding. Det nevnes også tilfeller med god erfaring med bruk av avventende sykemelding, ved at arbeidstaker kan bidra med diverse i avdelingen, samt at sykemeldte ikke mister kontakt med arbeidsplassen. Ved en virksomhet opplyses det om at det ved avventende sykemelding Østfold kommunerevisjon IKS 18

19 legges opp til at ansatt fortsetter med noen av de samme oppgavene som før og noen helt andre oppgaver, etter behov, og at det er ønskelig at ansatt har mest mulig kontakt med egen arbeidsplass og egne oppgaver. Det er i henhold til virksomhetsledelsen en forutsetning at arbeidstaker er i dialog med arbeidsgiver, slik at tilrettelegginger kan gjennomføres. Ledelsen søker å etablere lav terskel for dialog, samt være tilstede slik at de kan fange opp eventuelle plager/problemer i startfasen. Det legges også til rette for at ansatte kan ytre sin mening og hva de har behov for, uten at ansatte velger å benytte seg av denne muligheten. Det avholdes regelmessige møter mellom virksomhetenes ledelse og Bedriftshelsetjenestekoordinator (Bht-koordinator) og IA-konsulent fra arbeidslivssenteret, hvor tema er sykefraværsoppfølging. Møtene avholdes hver 4. uke på sykehjem og hver 6-8. uke i andre virksomheter under pleie og omsorg. Bht-koordinator og IA-konsulent bidrar i sykefraværsoppfølging både på individnivå og generelt og bidrar med forslag til eventuelle tilrettelegginger eller andre relevante tilbud. Bht-koordinator og IA-konsulentens innspill og kompetanse verdsettes høyt av ledelsen og samarbeidet fungerer godt. Virksomhetsledelsen påpeker videre at det er enkelt å få tak i IA-konsulent og Bht-koordinator utenom faste møtepunkter. 6.2 Oppfølgingsplan og dialogmøter Revisjonskriterier I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. I kommunens rutine vedrørende individuell oppfølgingsplan (IOP) presiseres følgende: IOP skal være skrevet innen 6. uke 8 og skjema Individuell oppfølgingsplan skal benyttes. Planen skal inneholde en vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne, aktuelle tiltak og tilrettelegginger, vurdering av behov for ekstern bistand og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal i henhold til arbeidsmiljøloven innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid. Kommunens skriftlige rutine vedrørende dialogmøte presiserer blant annet at: Dialogmøte 1 skal avholdes innen 12 uke 9 og arbeidsgiver skal innkalle til møte. Det skal skrives referat fra dialogmøte og dette skal sendes til NAV lokalt. Ved visse situasjoner kan det være unødvendig å innkalle til dialogmøte, for eksempel dersom arbeidstaker med stor sannsynlighet vil være tilbake i arbeid innen kort tid og hvor tilrettelegginger er unødvendig. 8 Ny rutine for sykefraværsoppfølging av august 2010 sier at individuell oppfølgingsplan skal være skrevet innen 4. uke. Da flere av sykefraværstilfellene vi gjennomgår er fra før august 2010, velger vi å legge forrige rutine til grunn. 9 Ny rutine for sykefraværsoppfølging av august 2010 sier at Dialogmøte 1 skal avholdes inne 8. uke. Da flere av sykefraværstilfellene vi gjennomgår er fra før august 2010, velger vi å legge forrige rutine til grunn. Østfold kommunerevisjon IKS 19

20 6.2.2 Fakta Revisjonen gjennomførte en mappegjennomgang av totalt 26 mapper fordelt på tre virksomheter. I 10 av 26 gjennomgåtte mapper foreligger ikke individuell oppfølgingsplan (IOP) innen fristen, og i 2 tilfeller mangler IOP. IOP er, i de tilfeller hvor dokumentet foreligger, utfylt på korrekt skjema og inneholder vurdering av arbeidsevne og eventuelle tilrettelegginger. Det manglet referat fra Dialogmøte 1 i 4 av 26 mapper. Det foreligger noe ulik praksis på virksomhetene når det gjelde oppbevaring av dokumenter ved sykefravær. Noen oppbevarer all dokumentasjon i mapper og noe elektronisk (Websak), mens andre har det meste elektronisk og kun noe i mapper. Vi får opplyst av HMS-avdelingen at det foreligger en rutine som beskriver hva som skal i foreligge elektronisk. Ved en virksomhet føres ikke samtalelogg, til tross for at dette er et dokumentasjonskrav i både nåværende og forrige rutine. Ved en virksomhet påpekes viktigheten av at lege deltar i Dialogmøte. Det gir avdelingsleder muligheten til å beskrive i detalj hva arbeidsoppgavene til den aktuelle ansatt er, slik at sykemelding og lengden på fraværet blir tilpasset hva ansatt faktisk gjør. Lege kan være av den oppfatning at alle oppgaver innenfor pleie og omsorg er tunge, selv om dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Derfor er det viktig å være tidlig i dialog med både lege og NAV. Når det gjelder rutine for oppfølging ved sykefravær, påpekes det ved en virksomhet at rutinen fungerer greit i forhold til normalfravær. Men når sykefraværet blir for høyt, må det settes inn ekstraordinære tiltak, fordi man ikke rekker å følge opp hver enkelt ansatt slik rutinen beskriver. I følge enkelte i virksomhetsledelsen oppleves det til tider vanskelig å komme i kontakt med lege og sykemeldt arbeidstaker, noe som gjør det vanskelig å følge tidsfrister i rutinen. 6.3 Vurderinger Revisjonen finner at praksis innefor pleie- og omsorgstjenesten i all hovedsak innebærer tilfredsstillende oppfølging av syke og at virksomhetsledelsen gjennomfører nødvendige tilrettelegginger, også ved avventende sykemelding. Videre ønsker vi å fremheve at virksomhetsledelsen uttrykker en bevissthet rundt hvordan de kan tilrettelegge og hvor langt de kan strekke seg i forhold til den enkelte medarbeiders ønsker. Revisjonen ønsker også å fremheve at ledelsen legger til rette for dialog, slik at arbeidstaker kan gi opplysninger om egen funksjonsevne og melde fra om eventuelle tilretteleggingsbehov. Videre finner vi samarbeidet mellom Bht-koordinator og virksomhetsledelsen tilfredsstillende, og vi ønsker å legge vekt på at samtlige tilbakemeldinger var entydig positive. Samtidig viser mappegjennomgangen at den faktiske oppfølgingen ikke er like godt dokumentert i alle saker. Her legger vi til grunn at det mangler IOP og referat fra Dialogmøte, samt at nær halvparten av gjennomgåtte planer ikke er skrevet innen lovverkets frister. Etter vår vurdering innebærer ikke slike funn nødvendigvis at den faktiske oppfølgingen ikke har funnet sted, men er først og fremst problematisk i forhold til etterprøvbarhet. Østfold kommunerevisjon IKS 20

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Sykefravær...6 2.1 Definisjon av sykefravær og

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Hva skal til for å lykkes?

Hva skal til for å lykkes? Hva skal til for å lykkes? Nasjonal IA-konferanse 3. desember 2010, Oslo Plaza SINTEF Gruppe for arbeid og helse www.sintef.no/arbeidoghelse dr.polit/seniorforsker Solveig Osborg Ose (forskningsleder)

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 19. november 2013, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Referat fra møte Til : Styringsgruppa for sykefraværsprosjektet

Referat fra møte Til : Styringsgruppa for sykefraværsprosjektet Referat fra møte 11.02.04 Til : Styringsgruppa for sykefraværsprosjektet Fra : Lill-Ann K. Knutsen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 03/07937-461 DRAMMEN 11.02.2004 REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer