NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: NBT Håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok"

Transkript

1 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt Side 1 av 45 wwwhmskontoretno

2 Ansattes medvirkningsplikt 5 Hensikt 5 Målgruppe 5 Ansvar 5 Gjennomføring 5 Avfallshåndtering 6 er 6 Avfallshåndtering 6 Avvik / Uønskede hendelser 7 Hensikt 7 Ansvar 7 Avvik 7 Alvorlige arbeidsulykker 7 Annet 8 Avvik / Uønskede hendelser 9 Hensikt 9 Ansvar 9 Avvik 9 Alvorlige arbeidsulykker 9 Annet 10 Branninstruks 11 Ved brannalarm 11 Ved branntilløp 11 1 Varsle 11 2 Redde 11 3 Slokke 11 Hold deg orientert om: 11 Utfyllende branninstruks 11 Bruk av bedriftshelsetjenesten 12 Hvordan bruke bedriftshelsetjenesten 13 Instruks for bedriftshelsetjenesten 13 E-post 14 Garderober og toaletter 15 Hensikt 15 Ansvar 15 Utførelse 15 Gjennomføring av vernerunder 16 Hensikt / ansvar 17 Planlegging / Gjennomføring / Etterarbeid / Oppfølging 17 Grunnleggende førstehjelp 18 Pasienten puster ikke 19 Hjerte-/lungeredning (voksne) 19 Stans av blødninger 19 Generell undersøkelse av pasient 19 Sirkulasjonssvikt 19 Opptreden på skadestedet 19 Varsling HMS Mål 20 Hvordan opptre ved truende situasjoner 21 Ti gode råd dersom noen opptrer truende 21 Innkjøp av næringsmidler 22 Hensikt: 22 Ansvarlig: 22 Utførelse: 22 Intern revisjon av HMS-systemet 23 Hensikt / Målsetting 23 Målgruppe 23 Ansvar 23 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Utskrift foretatt Side 2 av 45 wwwhmskontoretno

3 Gjennomføring 23 Oppfølging av revisjonen 23 Annet 23 Intern varsling 24 Generelt om varsling 24 Varslingsrutine 24 Kontroll av elektriske anlegg 25 Hensikt: 25 Ansvarlig: 25 Daglig kontroll: 25 Rutinemessig kontroll 25 Annet 25 Maskiner og kjøretøy 26 Generelt 26 Alle førere/brukere av maskiner, biler oa motorredskap skal hver dag før start av motor: 26 Umiddelbart etter start av motor: 26 Før igangkjøring, oppstart av arbeid: 26 Medarbeidersamtaler 27 Formålet med medarbeidersamtaler 27 Med fokus på organisasjonen 27 Med fokus på medarbeideren 27 Med fokus på lederen 27 Hvordan strukturere en medarbeidersamtale 27 Forutsetninger for å lykkes 28 Oppfølging sykemeldte 29 Arbeidsgivers ansvar for forebygging 29 Arbeidsgivers plikter når arbeidstakere blir sykemeldte 29 Oppfølgingsplan skal være utarbeidet senest etter 4 uker 29 Dialogmøte etter 7 uker 29 Sende rapport til NAV innen 9 uker 29 Vurdering av bedriftsintern attføring 29 Hensyn når arbeidstaker kommer tilbake til jobb 29 Deltakelse på dialogmøte arrangert av NAV etter senest seks måneder 30 Opplæringsinstruks 31 Ansvarshavende skal sørge for at alle ansatte får informasjon om 31 De ansatte skal gjøres kjent med 31 Før ansatte kan benytte arbeidsutstyr / operere maskiner skal følgende punkter gjennomgås: 31 Prosedyre for HMS styring 32 PUKK-hjulet 32 1 Planlegge 32 2 Utføre 32 3 Kontrollere 32 4 Korigere 32 Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold 33 Hensikt 33 Målgruppe 33 Ansvar 33 Om varsling av kritikkverdige forhold 33 Arbeidsbeskrivelse 34 Rengjøring og desinfeksjon 36 Hensikt: 36 Ansvar: 36 Utførelse: 36 Risikovurdering 37 Generelt om risikovurdering 38 Rutiner for internkontroll i systemet IK-HMS 39 Hensikt 39 Målgruppe 39 Ansvar 39 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Utskrift foretatt Side 3 av 45 wwwhmskontoretno

4 Gjennomføring 39 Ulykker 40 Opptreden ved ulykker med personskade 40 Rapportering 40 Granskning av skadeårsak - tiltak 40 Nesten-ulykker, materielle skader 40 Valg av verneombud 41 Kandidater som verneombud 42 Flere verneombud 42 Hovedverneombud 42 Fagforeninger og Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver 42 Valgprosessen 42 Varemottak 43 Hensikt: 43 Ansvarlig: 43 Utførelse: 43 Verneutstyr 44 Ansvarlig for vedlikehold 44 Bruk og opplæring 44 Husk 44 Utlevering 44 Følgende personlig verneutstyr utleveres til alle ansatte: 44 Rutiner ved trafikkuhell 45 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Utskrift foretatt Side 4 av 45 wwwhmskontoretno

5 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Ansattes medvirkningsplikt Tittel Ansattes medvirkningsplikt Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Hensikt Sikre at de ansatte i bedriften medvirker til et godt HMS-arbeid Målgruppe Alle ansatte i bedriften Ansvar Alle ansatte har et ansvar for å medvirke til et godt HMS-arbeid Gjennomføring Ansatte i bedriften skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Ansatte skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø Ansatte i bedriften skal: underrette ledelse og verneombudet når ansatte blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, avbryte arbeidet dersom den ansatte mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, sørge for at ledelse eller verneombudet blir underrettet så snart han/hun blir kjent med at det forekommer trakassering, mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen, melde fra til ledelsen dersom han/hun blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som han/hun mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet melde fra til ledelsen dersom han/hun blir oppmerksom på forhold som kan påvirke den enkeltes ansattes sikkerhetsforhold på jobb, bruke påbudt verneutstyr, Gi beskjed og komme med forslag til forbedringer i sitt eget og andres arbeidsmiljø Ansatte som har til oppgave å lede eller kontrollere andre ansatte, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområde Utskrift foretatt Side 5 av 45 wwwhmskontoretno

6 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Avfallshåndtering Tittel Avfallshåndtering Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer 1 av er Avfallet deles i følgende kategorier: Papp/Papir Restavfall Matavfall Batterier Glass Lysstoffrør Plast Datautstyr Avfallshåndtering Avfallet sorteres Spesialavfall (lakk/limbokser etc) samles i eget deponi for bortkjøring Oljer samles i egne fat for bortkjøring Paller/treverk samles i eget utendørs deponi for bortkjøring "Vanlig" avfall kastes i samlecontainer Utskrift foretatt Side 6 av 45 wwwhmskontoretno

7 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Avvik / Uønskede hendelser Tittel Avvik / Uønskede hendelser Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Hensikt Sikre at behandlingen av avvik/uønsket hendelse og korrigerende tiltak følger samme prinsipper i hele bedriften slik at konsekvensen av avviket/hendelsen begrenses og at det behandles systematisk slik at vi lærer av feilene og kan forbedre oss og unngå at de oppstår på nytt Målgruppe Alle ansatte i bedriften, samt innleide eller eksterne konsulenter som skal utføre tjenester / oppdrag for bedriften på forretningsadressen eller besøksadressen Ansvar Verneombudet har i samarbeid med daglig leder ansvaret for at denne prosedyren blir fulgt Avvik Enhver som oppdager uregelmessighet / feil / mangler ved følgende punkter skal fylle ut Hendelsesskjema under Hendelsesregister i systemet Et varselskilt som er ødelagt eller fjernet Skader på bygning, møbler, elektriske installasjoner, verktøy etc Rot, dårlig renhold, opphopning av søppel etc Uklare stillingsbeskrivelser/arbeidsordre Uklare ansvarsforhold Tekniske installasjoner som ikke virker slik de skal Forhold som avdekkes under Vernerunden skal registreres i vernerundeskjemaet og egen prosedyre for vernerunde skal følges Avvik som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne prosedyren Avvik som kan vente / ikke lar seg korrigere umiddelbart settes opp i egen handlingsplan Er det ikke er mulig å rette opp skade / feil umiddelbart, skal avviksskjema fylles ut og leveres nærmeste leder Representerer avviket helsefare, skal tiltak iverksettes umiddelbart Uønskede hendelser Enhver som oppdager uregelmessighet / feil / mangler ved følgende punkter skal fylle ut uønsket hendelsesskjema under Hendelsesregister i hms systemet Nestenulykker/ulykker Branntilløp/brann Mobbing/personalproblem Uhell med tekniske installasjoner Andre typer uhell Uønsket hendelse som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne instruksen Uønsket hendelse som kan vente / ikke lar seg korrigere umiddelbart settes opp i egen handlingsplan Er det ikke er mulig å rette opp skade / feil umiddelbart, skal uønsket hendelsesskjema fylles ut og leveres nærmeste leder Alvorlige arbeidsulykker Utskrift foretatt Side 7 av 45 wwwhmskontoretno

8 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Alvorlige arbeidsulykker skal umiddelbart varsles til daglig leder og verneombud Daglig leder er ansvarlig for å varsle Arbeidstilsynet og Politiet Dersom ulykken resulterer i en eller flere personskader skal Skademeldingsblanketten NAV sendes til NAV der den skadede bor Annet Daglig leder og verneombud vurderer om tiltak må iverksettes umiddelbart Utskrift foretatt Side 8 av 45 wwwhmskontoretno

9 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Avvik / Uønskede hendelser Tittel Avvik / Uønskede hendelser Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Hensikt Sikre at behandlingen av avvik/uønsket hendelse og korrigerende tiltak følger samme prinsipper i hele bedriften slik at konsekvensen av avviket/hendelsen begrenses og at det behandles systematisk slik at vi lærer av feilene og kan forbedre oss og unngå at de oppstår på nytt Målgruppe Alle ansatte i bedriften, samt innleide eller eksterne konsulenter som skal utføre tjenester / oppdrag for bedriften på forretningsadressen eller besøksadressen Ansvar Verneombudet har i samarbeid med daglig leder ansvaret for at denne prosedyren blir fulgt Avvik Enhver som oppdager uregelmessighet / feil / mangler ved følgende punkter skal fylle ut Hendelsesskjema under Hendelsesregister i systemet Et varselskilt som er ødelagt eller fjernet Skader på bygning, møbler, elektriske installasjoner, verktøy etc Rot, dårlig renhold, opphopning av søppel etc Uklare stillingsbeskrivelser/arbeidsordre Uklare ansvarsforhold Tekniske installasjoner som ikke virker slik de skal Forhold som avdekkes under Vernerunden skal registreres i vernerundeskjemaet og egen prosedyre for vernerunde skal følges Avvik som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne prosedyren Avvik som kan vente / ikke lar seg korrigere umiddelbart settes opp i egen handlingsplan Er det ikke er mulig å rette opp skade / feil umiddelbart, skal avviksskjema fylles ut og leveres nærmeste leder Representerer avviket helsefare, skal tiltak iverksettes umiddelbart Uønskede hendelser Enhver som oppdager uregelmessighet / feil / mangler ved følgende punkter skal fylle ut uønsket hendelsesskjema under Hendelsesregister i hms systemet Nestenulykker/ulykker Branntilløp/brann Mobbing/personalproblem Uhell med tekniske installasjoner Andre typer uhell Uønsket hendelse som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne instruksen Uønsket hendelse som kan vente / ikke lar seg korrigere umiddelbart settes opp i egen handlingsplan Er det ikke er mulig å rette opp skade / feil umiddelbart, skal uønsket hendelsesskjema fylles ut og leveres nærmeste leder Alvorlige arbeidsulykker Utskrift foretatt Side 9 av 45 wwwhmskontoretno

10 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Alvorlige arbeidsulykker skal umiddelbart varsles til daglig leder og verneombud Daglig leder er ansvarlig for å varsle Arbeidstilsynet og Politiet Dersom ulykken resulterer i en eller flere personskader skal Skademeldingsblanketten NAV sendes til NAV der den skadede bor Annet Daglig leder og verneombud vurderer om tiltak må iverksettes umiddelbart Utskrift foretatt Side 10 av 45 wwwhmskontoretno

11 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Branninstruks Tittel Branninstruks Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Ved brannalarm Lukk alle dører og vinduer Gå straks ut av bygningen Bruk ikke heis Møt opp på samlingsplass og være der til du er registrert Ved branntilløp Ved branntilløp følger du rutinen under 1 Varsle Alle som befinner seg i området skal varsles Bruk manuell brannmelder der det finnes Meld fra til brannvesenet på telefon 110 (Gi rolig, klar beskjed Ikke forlat telefonen før brannvakten har svart) 2 Redde Sørg for at alle kommer seg ut 3 Slokke Prøv å slokke, fortrinnsvis med brannslange, eventuelt med håndslukkeapparat (Bare hvis det ikke er forbundet med stor fare) Du må alltid sørge for å tilkalle hjelp Lukk alle dører etter deg, slik at brann og røyk sprer seg minst mulig Hold deg orientert om: Rømningsveger Slokkeutstyrets plassering og virkemåte Utfyllende branninstruks Oppmøtested ved evakuering Utfyllende branninstruks Tilsatte plikter å utvise størst mulig forsiktighet for å unngå at brann oppstår eller sprer seg Papir og annet brennbart materiale må ikke flyte utover - hold orden Rømningsveger må ikke blokkeres og selvlukkende dører må ikke sperres i åpen stilling Den siste som forlater arbeidslokalene, plikter å se etter at vinduer er lukket og at unødvendig lys og maskiner er slått av Ved brann, tilløp til brann eller mistenkelig røyk, skal det varsles over alarmanlegget og til sentralbordet Enhver plikter å orientere seg i bygningen, samt å vite hvor brannvernutstyret er plassert Bruk aldri heisen ved brann Det skal utføres brannvernøvelser 2 ganger per år Tilsatte skal få nødvendig informasjon i brannvern Hver nytilsatt skal ved tiltredelse få informasjon om brannvern (inkl vikarer etc) Brannvernleder/brukerkoordinator må sørge for at brannverninstruksen er slått opp sentralt i arbeidslokalene, og at tilsatte gjøres oppmerksom på dette Alle tilsatte skal rapportere om uryddige rømningsveier, feil og mangler på brannvernutstyr og lignende til verneombudet Utskrift foretatt Side 11 av 45 wwwhmskontoretno

12 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Bruk av bedriftshelsetjenesten Tittel Bruk av bedriftshelsetjenesten Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Utskrift foretatt Side 12 av 45 wwwhmskontoretno

13 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Hvordan bruke bedriftshelsetjenesten Virksomheten betaler for de tjenestene bedriftshelsetjenesten (BHT) utfører, derfor er det viktig å sørge for at man får noe igjen for kostnadene Erfaring tilsier at samarbeidet mellom virksomhetene - særlig de små - og bedriftshelsetjenesten i mange tilfeller ikke fungerer som forutsatt Virksomheten må skaffe seg kunnskap om hva bedriftshelsetjenesten etter forskriften skal gjøre av oppgaver, og gi tilbakemelding dersom tjenestene ikke er i samsvar med bestillingen Den enkelte virksomhet skal skaffe seg bedriftshelsetjeneste ut fra de arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten Bemanning og innhold i tjenesten må altså tilpasses den enkelte virksomhets behov BHT skal ha kompetanse innen forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold, og være godt kjent i virksomheten Det bør opprettes en kontrakt mellom virksomheten og BHT Denne kontrakten bør ta utgangspunkt i forskriften og beskrive hvilke oppgaver BHT skal utføre Instruks for bedriftshelsetjenesten Formål BHT skal bistå vår bedrift i det forebyggende HMS-arbeidet, følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra till å skape trygge og helsefremmende arbeidsforhold BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i arbeidet med å nå HMS-målet vedvår bedrift BHT skal bistå med oppgaver i det omfang som vår bedrift har behov for, og som er definert i vår plan for bruk av BHT Grunnlag Lovgrunnlaget for at vi skal ha en bedriftshelsetjeneste er: 1 2 Arbeidsmiljøloven 3-3 krever at arbeidsgiver i spesifikke bransjer skal knytte seg til en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet Forskrift om at arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Organisatorisk plassering Selv om BHT primært skal arbeide forebyggende, vil den motta informasjon om den enkelte arbeidstakers helse uten at det foreligger an behandlingssituasjon Helsepersonell i BHTT har de samme rettigheter og plikter som anet helsepersonell, og arbeidstakerne har de samme pasientrettigheter som andre pasienter Dette innebærer blant annet at helsepersonell i BHT har taushetsplikt og journalplikt i henhold til Lov om helsepersonell mv Og Pasientjournalforskriften Dersom BHT får kjennskap til faktorer i arbeidsmiljøet som antas å ha hatt en negativ virkning på ansattes helse, skal BHT be om samtykke fra den opplysningene handler om, til å gi informasjonen videre til relevant og ansvarlig mottaker hos oss Disse opplysningene skal anonymiseres og være på gruppenivå Oppgaver BHTs oppgaver på årsbasis framkommmer i vår plan for bruk av BHT BHT stiller med en representant i AMU Rolle skal være rådgivende og uten stemmerett i utvalget Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved henvendelse fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg Utskrift foretatt Side 13 av 45 wwwhmskontoretno

14 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: E-post Tittel E-post Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer 1 av Denne instruksen er ment som en veiledning til skikk og bruk rundt bruk av e-post, ikke en brukerveiledning Instruksen omfatter sending og lesing av jobbrelatert e-post Husk at du på e-post, som i alle andre sammenhenger representerer firmaet Det er ikke tillatt å bruke jobb e-post til private foremål Sending av e-post: Bruk feltet emne/tittel til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift På denne måten kan mottakeren prioritere saken riktig Presentér den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen Vær kort og konsis Forestill deg hvordan mottakeren, i en stresset hverdag, vil oppfatte hovedinnholdet i meldingen Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt og blanke linjer mellom avsnitt På denne måten blir det oversiktlig og lett å forstå for mottakeren Unngå overdreven bruk av store bokstaver, farget tekst eller utropstegn!!!! Din hensikt med dette kan lett feiltolkes av mottakeren Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele meldingen før du sender den Sjekk spesielt at vedlegg som du refererer til er med i meldingen Vær spesielt varsom med å sende meldinger hvis du er opprørt eller irritert Husk at e-postmeldinger er 'evige' og bør tåle dagens lys uansett sammenheng Legg deg til en rutine hvor du jevnlig rydder og sletter meldinger i Innboks og Utboks Det er ikke tillatt å uforme egne signaturer på utgående e-post Du skal bruke standard bunntekst fra firma God forvaltningsskikk tilsier at det alltid fremgår hvem som får kopi av e-post Blindkopi (skjult kopiadressat) bør derfor kun brukes internt i virksomheten Videresending av jobbrelatert e-post til private adresser er ikke tillatt Lesing av e-post: All e-post skal normalt besvares innen 24 timer i virkedager Om det er en sak som vil ta lenger tid å få klarhet i, skal avsender få beskjed om dette Det er ikke tilltatt å lese andres e-post, hvis ikke det finnes avtale på dette Avtaler skal lages for hvem som kontrollerer e-post ved sykefravær, ferie osv Ledelsen vil aldri lese ansattes e-post uten å ha fått tilltatelse til dette av den ansatte Ved gjentatte uønskede henvendelser på e-post, kontakt systemansvarlig for sperring av avsender Utskrift foretatt Side 14 av 45 wwwhmskontoretno

15 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Garderober og toaletter Tittel Garderober og toaletter Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type prosedyre Revisjonsnummer 1 av Hensikt Sikre at garderober og toaletter holder en høy hygienisk standard Ansvar <<Ansvarsperson>> er ansvarlig for at garderober holder standarden beskrevet i denne prosedyre <<Ansvarsperson>> er ansvarlig for at toalettene holder standarden beskrevet i denne prosedyre Utførelse Garderober og toaletter skal kun være tilgjengelige for personalet, med mindre annet er hygienisk forsvarlig Garderober og toaletter skal være ryddige og rene, siden de er aktuelle steder for overføring av smittestoffer som spres med mat For å unngå dette, er det viktig å begrense tilgangen til personalets garderober og toaletter Som hovedregel må de ikke være tilgjengelige for andre, og ikke brukes av gjester eller kunder Spesielt for Garderober Lokalene skal ha tilgjengelig tilstrekkelig garderobeplass for personalet Ved behov skal det være dusjmuligheter i forbindelse med garderoben Garderobene skal som hovedregel være en del av virksomhetens lokaler De bør ha god plass, gjerne med egne garderobeskap Rent arbeidstøy bør holdes godt adskilt fra privat tøy og brukt arbeidstøy, slik at det beskyttes mot forurensninger Spesielt for Toaletter Lokalene skal ha tilgjengelig et tilstrekkelig antall toaletter Disse skal ikke være direkte forbundet med lokaler der næringsmidler håndteres Toalettene skal som hovedregel være en del av virksomhetens lokaler De bør ha tilknytning til avløp eller septiktank, men kan være biologiske når det er gode praktiske grunner for dette Er toalettene i tilknytning til lokaler der det håndteres matvarer, bør de ha en mellomgang Er toalettene i tilknytning til garderoben, kan garderoben ha dør direkte inn til lokaler der det håndteres matvarer, dersom toalettet er adskilt fra garderoben Utskrift foretatt Side 15 av 45 wwwhmskontoretno

16 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Gjennomføring av vernerunder Tittel Gjennomføring av vernerunder Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Utskrift foretatt Side 16 av 45 wwwhmskontoretno

17 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Hensikt / ansvar En vernerunde er en fysisk inspeksjon som kan legges opp på mange måter Hensikten med en vernerunde er å hente informasjon til bruk i HMS- og Internkontrollarbeidet I forbindelse med risikokartlegging hvor vi trenger mange typer informasjon for å finne problemer, farer og utfordringer - inngår vernerunder som en viktig del Krav i lov og forskrift hjemler ikke konkret vernerunder, men det bidrar til at vi får et godt bilde av det som foregår i vår virksomhet Man kan finne avvik, få innsyn i nye risikofaktorer, og det involverer mange ansatte og skaper engasjement På denne måten bidrar vernerunden til å oppfylle flere krav i lovverket Vernerunden er en systematisk kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet i et verneområde I tillegg til vernerunder benyttes også verktøy som medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelsen til hjelp i å kartlegge arbeidsmiljøet Det er avdelings-/enhetsledelsen som er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av vernerunder i den enkelte avdeling Selve gjennomføringen kan øverste leder ved avdelingen delegere til andre Verneombudet i avdelingen skal delta i dette arbeidet Planlegging / Gjennomføring / Etterarbeid / Oppfølging Vernerunden ved gjennomføres på følgende måte: Planlegging: Ledelsen fastsetter i samråd med verneombudet tidspunktet for gjennomføring av vernerunden I forkant av selve vernerunden har leder og verneombud et møte der avvik/gjennomførte tiltak fra forrige vernerunde gjennomgås og vurderer om evt tiltak som ikke er gjennomført settes på aktivitetsplan for påfølgende år Ledelsen, sammen med vernetjenesten, avgjør hvor ofte man skal gjennomføre vernerunder Risikoforholdene i bedriften avgjør dette Gjennomføring: Ledelsen og verneombudet gjennomfører den fysiske vernerunden med sjekkliste fra systemet IK-HMS De ulike malene hentes opp fra "Hendelsesregister" --> "Vernerunde" Etterarbeid: Etter vernerunden kan man gjennomføre et oppsummeringsmøte der avvikene blir gjennomgått for å sikre at alle observasjoner er registrert Etter samråd med verneombudet avgjør ledelsen hvilke tiltak som skal prioriteres og settes på aktivitetsplan for påfølgende år Øvrige tiltak må vurderes og evt settes på aktivitetsplan på et senere tidspunkt Enkle tiltak, som ligger innenfor avdelingens budsjettramme, bør løses umiddelbart Øvrige tiltak av mer omfattende karakter, og som ligger utenfor avdelingens budsjettramme og/eller som krever ressurser fra andre må tas opp/avklares med øvrige enheter før de evt settes på aktivitetsplan Enhetene i bidrar (innenfor sine rammer) til at avdelinger/enheter får informasjon og bistand til at prioriterte tiltak blir iverksatt Når planlagte tiltak i aktivitetsplan er skissert informeres medarbeidere i egen avdeling/enhet Oppfølging: Ledelsen har ansvar for å følge opp at tiltak blir iversatt Etter hvert som tiltakene blir utført registreres dette i aktivitetsplan Det er viktig å oppdatere verneombud om status i aktivitetsplan Utskrift foretatt Side 17 av 45 wwwhmskontoretno

18 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Grunnleggende førstehjelp Tittel Grunnleggende førstehjelp Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer 1 av Utskrift foretatt Side 18 av 45 wwwhmskontoretno

19 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Pasienten puster ikke Legg pasienten på rygg (hvis mulig) Bøy hodet forsiktig bakover, løft kjeven Fjerne eventuelle fremmedlegemer i munnen Puster pasienten, vent 1 minutt før pasienten legges i sideleie-ring 113 Puster ikke pasienten? Ring 113- start med hjerte/ lungeredning Hjerte-/lungeredning (voksne) Plasser hendende midt mellom brystvortene til pasienten Start med 30 brystkompresjoner Klem for nesen Gi 2 innblåsninger - Blås luft i pasienten slik at brystkassen hever seg - Se at brystkassen senker seg igjen Fortsett i forhold 30:2 til pasienten puster selv, eller til det kommer hjelp Stans av blødninger Finn det blødende stedet Trykk med fingrene direkte i såret (bruk hansker) Hev det blødende sted Legg på en trykkbandasje, med trykket fra en liten gjenstand rett over blødningen Generell undersøkelse av pasient 1 Se på: - hudfarge - ytre skader - generelt Sirkulasjonssvikt 2 Snakk med: - bevissthet - smerter - opplysninger generelt 3 Ta på: - puster/puster ikke - reaksjon på berøring - hud, varm/kald, tørr/klam - skader? En pasient som har vært utsatt for en ulykke, kan få sirkulasjonssvikt Dette er en tilstand hvor det ikke kommer nok blod rundt i kroppen Symptomer kan være: Blek og klam hud, hurtig puls, hurtig åndedrett, tørste Behandling: Stans eventuelle blødninger Legg pasient flatt, og hev beina Gi aldri noe å drikke Ring 113, hold pasienten rolig og varm Opptreden på skadestedet Varsling Ta ledelsen Sikre skadestedet Få oversikt Utføre livreddende førstehjelp Hvem ringer? Hva har skjedd? Hvor har det skjedd? Utskrift foretatt Side 19 av 45 wwwhmskontoretno

20 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: HMS Mål Tittel HMS Mål Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Lars Sandbakken Lars Sandbakken OVERORDNET HMS MÅLSETTING Våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skade Det er et mål for Norsk Bibliotek Transport AS at helse, miljø og sikkerhet blir en integrert del av vår forretningsvirksomhet Ulykker kan forebygges, og vi tror på at null uhell er oppnåelig Det er dette målet vi jobber mot Overordnede målsettinger i dette arbeidet er å: 1 opprettholde godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle medarbeidere 2 ta ansvar for egen og andres sikkerhet 3 arbeide systematisk for å forstå og styre risiko, ved å integrerer HMS i planlegging, organisering, utførelse, kontroll og vedlikehold på alle nivå 4 sette realistiske, målbare og oppnåelige HMS-mål for virksomheten 5 bestrebe oss på å velge / finne de produkter / prosesser som har minst skadevirkninger / konsekvenser for det ytre miljø, så vel som for våre medarbeideres helse og sikkerhet 6 aktivt forebygge skader og yrkessykdommer blant våre medarbeidere 7 videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos den enkelte for å motivere og stimulere til aktivt å påvirke forbedringer av sikkerhet og arbeidsmiljø på arbeidsplassen 8 forebygge uønskede hendelser på våre arbeidsplasser 9 vedlikeholde arbeidsutstyr, elektriske anlegg/verktøy etc i henhold til gjeldende myndighetskrav 10 utnytte ressursene, minimalisere vårt energiforbruk og vår avfallsproduksjon så langt som mulig 11 tilrettelegge for sosialt samvær ved ulike typer arrangementer 12 det skal arbeides aktivt med kursing av sjåfører på økokjøring, samt at biler som kjøpes inn skal ha lavt utslipp / forbruk Utskrift foretatt Side 20 av 45 wwwhmskontoretno

21 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Hvordan opptre ved truende situasjoner Tittel Hvordan opptre ved truende situasjoner Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Ti gode råd dersom noen opptrer truende Opptre rolig Lytt og vær observant Vær aktiv - ta initiativ Forklar tydelig hva som er mulig og hva som ikke kan la seg gjøre Bruk et enkelt språk og vær konkret Vær hjelpsom Vær ikke dominerende eller underkastende Hold en passende avstand Tenk på vedkommendes selvbilde og opplevelse av kontroll over situasjonen Ta deg god tid og ikke gjør noe overilt Utskrift foretatt Side 21 av 45 wwwhmskontoretno

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid

Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Svein Takle: Hva, hvem og hvordan? Håndbok i helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Sammendrag: Alt som skjer innenfor en virksomhet skal tilfredsstille

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer