NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: NBT Håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok"

Transkript

1 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt Side 1 av 45 wwwhmskontoretno

2 Ansattes medvirkningsplikt 5 Hensikt 5 Målgruppe 5 Ansvar 5 Gjennomføring 5 Avfallshåndtering 6 er 6 Avfallshåndtering 6 Avvik / Uønskede hendelser 7 Hensikt 7 Ansvar 7 Avvik 7 Alvorlige arbeidsulykker 7 Annet 8 Avvik / Uønskede hendelser 9 Hensikt 9 Ansvar 9 Avvik 9 Alvorlige arbeidsulykker 9 Annet 10 Branninstruks 11 Ved brannalarm 11 Ved branntilløp 11 1 Varsle 11 2 Redde 11 3 Slokke 11 Hold deg orientert om: 11 Utfyllende branninstruks 11 Bruk av bedriftshelsetjenesten 12 Hvordan bruke bedriftshelsetjenesten 13 Instruks for bedriftshelsetjenesten 13 E-post 14 Garderober og toaletter 15 Hensikt 15 Ansvar 15 Utførelse 15 Gjennomføring av vernerunder 16 Hensikt / ansvar 17 Planlegging / Gjennomføring / Etterarbeid / Oppfølging 17 Grunnleggende førstehjelp 18 Pasienten puster ikke 19 Hjerte-/lungeredning (voksne) 19 Stans av blødninger 19 Generell undersøkelse av pasient 19 Sirkulasjonssvikt 19 Opptreden på skadestedet 19 Varsling HMS Mål 20 Hvordan opptre ved truende situasjoner 21 Ti gode råd dersom noen opptrer truende 21 Innkjøp av næringsmidler 22 Hensikt: 22 Ansvarlig: 22 Utførelse: 22 Intern revisjon av HMS-systemet 23 Hensikt / Målsetting 23 Målgruppe 23 Ansvar 23 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Utskrift foretatt Side 2 av 45 wwwhmskontoretno

3 Gjennomføring 23 Oppfølging av revisjonen 23 Annet 23 Intern varsling 24 Generelt om varsling 24 Varslingsrutine 24 Kontroll av elektriske anlegg 25 Hensikt: 25 Ansvarlig: 25 Daglig kontroll: 25 Rutinemessig kontroll 25 Annet 25 Maskiner og kjøretøy 26 Generelt 26 Alle førere/brukere av maskiner, biler oa motorredskap skal hver dag før start av motor: 26 Umiddelbart etter start av motor: 26 Før igangkjøring, oppstart av arbeid: 26 Medarbeidersamtaler 27 Formålet med medarbeidersamtaler 27 Med fokus på organisasjonen 27 Med fokus på medarbeideren 27 Med fokus på lederen 27 Hvordan strukturere en medarbeidersamtale 27 Forutsetninger for å lykkes 28 Oppfølging sykemeldte 29 Arbeidsgivers ansvar for forebygging 29 Arbeidsgivers plikter når arbeidstakere blir sykemeldte 29 Oppfølgingsplan skal være utarbeidet senest etter 4 uker 29 Dialogmøte etter 7 uker 29 Sende rapport til NAV innen 9 uker 29 Vurdering av bedriftsintern attføring 29 Hensyn når arbeidstaker kommer tilbake til jobb 29 Deltakelse på dialogmøte arrangert av NAV etter senest seks måneder 30 Opplæringsinstruks 31 Ansvarshavende skal sørge for at alle ansatte får informasjon om 31 De ansatte skal gjøres kjent med 31 Før ansatte kan benytte arbeidsutstyr / operere maskiner skal følgende punkter gjennomgås: 31 Prosedyre for HMS styring 32 PUKK-hjulet 32 1 Planlegge 32 2 Utføre 32 3 Kontrollere 32 4 Korigere 32 Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold 33 Hensikt 33 Målgruppe 33 Ansvar 33 Om varsling av kritikkverdige forhold 33 Arbeidsbeskrivelse 34 Rengjøring og desinfeksjon 36 Hensikt: 36 Ansvar: 36 Utførelse: 36 Risikovurdering 37 Generelt om risikovurdering 38 Rutiner for internkontroll i systemet IK-HMS 39 Hensikt 39 Målgruppe 39 Ansvar 39 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Utskrift foretatt Side 3 av 45 wwwhmskontoretno

4 Gjennomføring 39 Ulykker 40 Opptreden ved ulykker med personskade 40 Rapportering 40 Granskning av skadeårsak - tiltak 40 Nesten-ulykker, materielle skader 40 Valg av verneombud 41 Kandidater som verneombud 42 Flere verneombud 42 Hovedverneombud 42 Fagforeninger og Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver 42 Valgprosessen 42 Varemottak 43 Hensikt: 43 Ansvarlig: 43 Utførelse: 43 Verneutstyr 44 Ansvarlig for vedlikehold 44 Bruk og opplæring 44 Husk 44 Utlevering 44 Følgende personlig verneutstyr utleveres til alle ansatte: 44 Rutiner ved trafikkuhell 45 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Utskrift foretatt Side 4 av 45 wwwhmskontoretno

5 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Ansattes medvirkningsplikt Tittel Ansattes medvirkningsplikt Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Hensikt Sikre at de ansatte i bedriften medvirker til et godt HMS-arbeid Målgruppe Alle ansatte i bedriften Ansvar Alle ansatte har et ansvar for å medvirke til et godt HMS-arbeid Gjennomføring Ansatte i bedriften skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeid Ansatte skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø Ansatte i bedriften skal: underrette ledelse og verneombudet når ansatte blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet, avbryte arbeidet dersom den ansatte mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, sørge for at ledelse eller verneombudet blir underrettet så snart han/hun blir kjent med at det forekommer trakassering, mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen, melde fra til ledelsen dersom han/hun blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som han/hun mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet melde fra til ledelsen dersom han/hun blir oppmerksom på forhold som kan påvirke den enkeltes ansattes sikkerhetsforhold på jobb, bruke påbudt verneutstyr, Gi beskjed og komme med forslag til forbedringer i sitt eget og andres arbeidsmiljø Ansatte som har til oppgave å lede eller kontrollere andre ansatte, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under deres ansvarsområde Utskrift foretatt Side 5 av 45 wwwhmskontoretno

6 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Avfallshåndtering Tittel Avfallshåndtering Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer 1 av er Avfallet deles i følgende kategorier: Papp/Papir Restavfall Matavfall Batterier Glass Lysstoffrør Plast Datautstyr Avfallshåndtering Avfallet sorteres Spesialavfall (lakk/limbokser etc) samles i eget deponi for bortkjøring Oljer samles i egne fat for bortkjøring Paller/treverk samles i eget utendørs deponi for bortkjøring "Vanlig" avfall kastes i samlecontainer Utskrift foretatt Side 6 av 45 wwwhmskontoretno

7 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Avvik / Uønskede hendelser Tittel Avvik / Uønskede hendelser Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Hensikt Sikre at behandlingen av avvik/uønsket hendelse og korrigerende tiltak følger samme prinsipper i hele bedriften slik at konsekvensen av avviket/hendelsen begrenses og at det behandles systematisk slik at vi lærer av feilene og kan forbedre oss og unngå at de oppstår på nytt Målgruppe Alle ansatte i bedriften, samt innleide eller eksterne konsulenter som skal utføre tjenester / oppdrag for bedriften på forretningsadressen eller besøksadressen Ansvar Verneombudet har i samarbeid med daglig leder ansvaret for at denne prosedyren blir fulgt Avvik Enhver som oppdager uregelmessighet / feil / mangler ved følgende punkter skal fylle ut Hendelsesskjema under Hendelsesregister i systemet Et varselskilt som er ødelagt eller fjernet Skader på bygning, møbler, elektriske installasjoner, verktøy etc Rot, dårlig renhold, opphopning av søppel etc Uklare stillingsbeskrivelser/arbeidsordre Uklare ansvarsforhold Tekniske installasjoner som ikke virker slik de skal Forhold som avdekkes under Vernerunden skal registreres i vernerundeskjemaet og egen prosedyre for vernerunde skal følges Avvik som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne prosedyren Avvik som kan vente / ikke lar seg korrigere umiddelbart settes opp i egen handlingsplan Er det ikke er mulig å rette opp skade / feil umiddelbart, skal avviksskjema fylles ut og leveres nærmeste leder Representerer avviket helsefare, skal tiltak iverksettes umiddelbart Uønskede hendelser Enhver som oppdager uregelmessighet / feil / mangler ved følgende punkter skal fylle ut uønsket hendelsesskjema under Hendelsesregister i hms systemet Nestenulykker/ulykker Branntilløp/brann Mobbing/personalproblem Uhell med tekniske installasjoner Andre typer uhell Uønsket hendelse som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne instruksen Uønsket hendelse som kan vente / ikke lar seg korrigere umiddelbart settes opp i egen handlingsplan Er det ikke er mulig å rette opp skade / feil umiddelbart, skal uønsket hendelsesskjema fylles ut og leveres nærmeste leder Alvorlige arbeidsulykker Utskrift foretatt Side 7 av 45 wwwhmskontoretno

8 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Alvorlige arbeidsulykker skal umiddelbart varsles til daglig leder og verneombud Daglig leder er ansvarlig for å varsle Arbeidstilsynet og Politiet Dersom ulykken resulterer i en eller flere personskader skal Skademeldingsblanketten NAV sendes til NAV der den skadede bor Annet Daglig leder og verneombud vurderer om tiltak må iverksettes umiddelbart Utskrift foretatt Side 8 av 45 wwwhmskontoretno

9 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Avvik / Uønskede hendelser Tittel Avvik / Uønskede hendelser Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Hensikt Sikre at behandlingen av avvik/uønsket hendelse og korrigerende tiltak følger samme prinsipper i hele bedriften slik at konsekvensen av avviket/hendelsen begrenses og at det behandles systematisk slik at vi lærer av feilene og kan forbedre oss og unngå at de oppstår på nytt Målgruppe Alle ansatte i bedriften, samt innleide eller eksterne konsulenter som skal utføre tjenester / oppdrag for bedriften på forretningsadressen eller besøksadressen Ansvar Verneombudet har i samarbeid med daglig leder ansvaret for at denne prosedyren blir fulgt Avvik Enhver som oppdager uregelmessighet / feil / mangler ved følgende punkter skal fylle ut Hendelsesskjema under Hendelsesregister i systemet Et varselskilt som er ødelagt eller fjernet Skader på bygning, møbler, elektriske installasjoner, verktøy etc Rot, dårlig renhold, opphopning av søppel etc Uklare stillingsbeskrivelser/arbeidsordre Uklare ansvarsforhold Tekniske installasjoner som ikke virker slik de skal Forhold som avdekkes under Vernerunden skal registreres i vernerundeskjemaet og egen prosedyre for vernerunde skal følges Avvik som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne prosedyren Avvik som kan vente / ikke lar seg korrigere umiddelbart settes opp i egen handlingsplan Er det ikke er mulig å rette opp skade / feil umiddelbart, skal avviksskjema fylles ut og leveres nærmeste leder Representerer avviket helsefare, skal tiltak iverksettes umiddelbart Uønskede hendelser Enhver som oppdager uregelmessighet / feil / mangler ved følgende punkter skal fylle ut uønsket hendelsesskjema under Hendelsesregister i hms systemet Nestenulykker/ulykker Branntilløp/brann Mobbing/personalproblem Uhell med tekniske installasjoner Andre typer uhell Uønsket hendelse som kan elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser, skal ikke behandles etter denne instruksen Uønsket hendelse som kan vente / ikke lar seg korrigere umiddelbart settes opp i egen handlingsplan Er det ikke er mulig å rette opp skade / feil umiddelbart, skal uønsket hendelsesskjema fylles ut og leveres nærmeste leder Alvorlige arbeidsulykker Utskrift foretatt Side 9 av 45 wwwhmskontoretno

10 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Alvorlige arbeidsulykker skal umiddelbart varsles til daglig leder og verneombud Daglig leder er ansvarlig for å varsle Arbeidstilsynet og Politiet Dersom ulykken resulterer i en eller flere personskader skal Skademeldingsblanketten NAV sendes til NAV der den skadede bor Annet Daglig leder og verneombud vurderer om tiltak må iverksettes umiddelbart Utskrift foretatt Side 10 av 45 wwwhmskontoretno

11 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Branninstruks Tittel Branninstruks Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Ved brannalarm Lukk alle dører og vinduer Gå straks ut av bygningen Bruk ikke heis Møt opp på samlingsplass og være der til du er registrert Ved branntilløp Ved branntilløp følger du rutinen under 1 Varsle Alle som befinner seg i området skal varsles Bruk manuell brannmelder der det finnes Meld fra til brannvesenet på telefon 110 (Gi rolig, klar beskjed Ikke forlat telefonen før brannvakten har svart) 2 Redde Sørg for at alle kommer seg ut 3 Slokke Prøv å slokke, fortrinnsvis med brannslange, eventuelt med håndslukkeapparat (Bare hvis det ikke er forbundet med stor fare) Du må alltid sørge for å tilkalle hjelp Lukk alle dører etter deg, slik at brann og røyk sprer seg minst mulig Hold deg orientert om: Rømningsveger Slokkeutstyrets plassering og virkemåte Utfyllende branninstruks Oppmøtested ved evakuering Utfyllende branninstruks Tilsatte plikter å utvise størst mulig forsiktighet for å unngå at brann oppstår eller sprer seg Papir og annet brennbart materiale må ikke flyte utover - hold orden Rømningsveger må ikke blokkeres og selvlukkende dører må ikke sperres i åpen stilling Den siste som forlater arbeidslokalene, plikter å se etter at vinduer er lukket og at unødvendig lys og maskiner er slått av Ved brann, tilløp til brann eller mistenkelig røyk, skal det varsles over alarmanlegget og til sentralbordet Enhver plikter å orientere seg i bygningen, samt å vite hvor brannvernutstyret er plassert Bruk aldri heisen ved brann Det skal utføres brannvernøvelser 2 ganger per år Tilsatte skal få nødvendig informasjon i brannvern Hver nytilsatt skal ved tiltredelse få informasjon om brannvern (inkl vikarer etc) Brannvernleder/brukerkoordinator må sørge for at brannverninstruksen er slått opp sentralt i arbeidslokalene, og at tilsatte gjøres oppmerksom på dette Alle tilsatte skal rapportere om uryddige rømningsveier, feil og mangler på brannvernutstyr og lignende til verneombudet Utskrift foretatt Side 11 av 45 wwwhmskontoretno

12 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Bruk av bedriftshelsetjenesten Tittel Bruk av bedriftshelsetjenesten Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Utskrift foretatt Side 12 av 45 wwwhmskontoretno

13 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Hvordan bruke bedriftshelsetjenesten Virksomheten betaler for de tjenestene bedriftshelsetjenesten (BHT) utfører, derfor er det viktig å sørge for at man får noe igjen for kostnadene Erfaring tilsier at samarbeidet mellom virksomhetene - særlig de små - og bedriftshelsetjenesten i mange tilfeller ikke fungerer som forutsatt Virksomheten må skaffe seg kunnskap om hva bedriftshelsetjenesten etter forskriften skal gjøre av oppgaver, og gi tilbakemelding dersom tjenestene ikke er i samsvar med bestillingen Den enkelte virksomhet skal skaffe seg bedriftshelsetjeneste ut fra de arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten Bemanning og innhold i tjenesten må altså tilpasses den enkelte virksomhets behov BHT skal ha kompetanse innen forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold, og være godt kjent i virksomheten Det bør opprettes en kontrakt mellom virksomheten og BHT Denne kontrakten bør ta utgangspunkt i forskriften og beskrive hvilke oppgaver BHT skal utføre Instruks for bedriftshelsetjenesten Formål BHT skal bistå vår bedrift i det forebyggende HMS-arbeidet, følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra till å skape trygge og helsefremmende arbeidsforhold BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i arbeidet med å nå HMS-målet vedvår bedrift BHT skal bistå med oppgaver i det omfang som vår bedrift har behov for, og som er definert i vår plan for bruk av BHT Grunnlag Lovgrunnlaget for at vi skal ha en bedriftshelsetjeneste er: 1 2 Arbeidsmiljøloven 3-3 krever at arbeidsgiver i spesifikke bransjer skal knytte seg til en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet Forskrift om at arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Organisatorisk plassering Selv om BHT primært skal arbeide forebyggende, vil den motta informasjon om den enkelte arbeidstakers helse uten at det foreligger an behandlingssituasjon Helsepersonell i BHTT har de samme rettigheter og plikter som anet helsepersonell, og arbeidstakerne har de samme pasientrettigheter som andre pasienter Dette innebærer blant annet at helsepersonell i BHT har taushetsplikt og journalplikt i henhold til Lov om helsepersonell mv Og Pasientjournalforskriften Dersom BHT får kjennskap til faktorer i arbeidsmiljøet som antas å ha hatt en negativ virkning på ansattes helse, skal BHT be om samtykke fra den opplysningene handler om, til å gi informasjonen videre til relevant og ansvarlig mottaker hos oss Disse opplysningene skal anonymiseres og være på gruppenivå Oppgaver BHTs oppgaver på årsbasis framkommmer i vår plan for bruk av BHT BHT stiller med en representant i AMU Rolle skal være rådgivende og uten stemmerett i utvalget Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved henvendelse fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg Utskrift foretatt Side 13 av 45 wwwhmskontoretno

14 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: E-post Tittel E-post Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer 1 av Denne instruksen er ment som en veiledning til skikk og bruk rundt bruk av e-post, ikke en brukerveiledning Instruksen omfatter sending og lesing av jobbrelatert e-post Husk at du på e-post, som i alle andre sammenhenger representerer firmaet Det er ikke tillatt å bruke jobb e-post til private foremål Sending av e-post: Bruk feltet emne/tittel til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift På denne måten kan mottakeren prioritere saken riktig Presentér den viktigste informasjonen først i e-postmeldingen Vær kort og konsis Forestill deg hvordan mottakeren, i en stresset hverdag, vil oppfatte hovedinnholdet i meldingen Det er viktig at du bruker enkelt språk, korte avsnitt og blanke linjer mellom avsnitt På denne måten blir det oversiktlig og lett å forstå for mottakeren Unngå overdreven bruk av store bokstaver, farget tekst eller utropstegn!!!! Din hensikt med dette kan lett feiltolkes av mottakeren Gjør det til en vane alltid å lese gjennom hele meldingen før du sender den Sjekk spesielt at vedlegg som du refererer til er med i meldingen Vær spesielt varsom med å sende meldinger hvis du er opprørt eller irritert Husk at e-postmeldinger er 'evige' og bør tåle dagens lys uansett sammenheng Legg deg til en rutine hvor du jevnlig rydder og sletter meldinger i Innboks og Utboks Det er ikke tillatt å uforme egne signaturer på utgående e-post Du skal bruke standard bunntekst fra firma God forvaltningsskikk tilsier at det alltid fremgår hvem som får kopi av e-post Blindkopi (skjult kopiadressat) bør derfor kun brukes internt i virksomheten Videresending av jobbrelatert e-post til private adresser er ikke tillatt Lesing av e-post: All e-post skal normalt besvares innen 24 timer i virkedager Om det er en sak som vil ta lenger tid å få klarhet i, skal avsender få beskjed om dette Det er ikke tilltatt å lese andres e-post, hvis ikke det finnes avtale på dette Avtaler skal lages for hvem som kontrollerer e-post ved sykefravær, ferie osv Ledelsen vil aldri lese ansattes e-post uten å ha fått tilltatelse til dette av den ansatte Ved gjentatte uønskede henvendelser på e-post, kontakt systemansvarlig for sperring av avsender Utskrift foretatt Side 14 av 45 wwwhmskontoretno

15 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Garderober og toaletter Tittel Garderober og toaletter Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type prosedyre Revisjonsnummer 1 av Hensikt Sikre at garderober og toaletter holder en høy hygienisk standard Ansvar <<Ansvarsperson>> er ansvarlig for at garderober holder standarden beskrevet i denne prosedyre <<Ansvarsperson>> er ansvarlig for at toalettene holder standarden beskrevet i denne prosedyre Utførelse Garderober og toaletter skal kun være tilgjengelige for personalet, med mindre annet er hygienisk forsvarlig Garderober og toaletter skal være ryddige og rene, siden de er aktuelle steder for overføring av smittestoffer som spres med mat For å unngå dette, er det viktig å begrense tilgangen til personalets garderober og toaletter Som hovedregel må de ikke være tilgjengelige for andre, og ikke brukes av gjester eller kunder Spesielt for Garderober Lokalene skal ha tilgjengelig tilstrekkelig garderobeplass for personalet Ved behov skal det være dusjmuligheter i forbindelse med garderoben Garderobene skal som hovedregel være en del av virksomhetens lokaler De bør ha god plass, gjerne med egne garderobeskap Rent arbeidstøy bør holdes godt adskilt fra privat tøy og brukt arbeidstøy, slik at det beskyttes mot forurensninger Spesielt for Toaletter Lokalene skal ha tilgjengelig et tilstrekkelig antall toaletter Disse skal ikke være direkte forbundet med lokaler der næringsmidler håndteres Toalettene skal som hovedregel være en del av virksomhetens lokaler De bør ha tilknytning til avløp eller septiktank, men kan være biologiske når det er gode praktiske grunner for dette Er toalettene i tilknytning til lokaler der det håndteres matvarer, bør de ha en mellomgang Er toalettene i tilknytning til garderoben, kan garderoben ha dør direkte inn til lokaler der det håndteres matvarer, dersom toalettet er adskilt fra garderoben Utskrift foretatt Side 15 av 45 wwwhmskontoretno

16 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Gjennomføring av vernerunder Tittel Gjennomføring av vernerunder Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Utskrift foretatt Side 16 av 45 wwwhmskontoretno

17 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Hensikt / ansvar En vernerunde er en fysisk inspeksjon som kan legges opp på mange måter Hensikten med en vernerunde er å hente informasjon til bruk i HMS- og Internkontrollarbeidet I forbindelse med risikokartlegging hvor vi trenger mange typer informasjon for å finne problemer, farer og utfordringer - inngår vernerunder som en viktig del Krav i lov og forskrift hjemler ikke konkret vernerunder, men det bidrar til at vi får et godt bilde av det som foregår i vår virksomhet Man kan finne avvik, få innsyn i nye risikofaktorer, og det involverer mange ansatte og skaper engasjement På denne måten bidrar vernerunden til å oppfylle flere krav i lovverket Vernerunden er en systematisk kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet i et verneområde I tillegg til vernerunder benyttes også verktøy som medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelsen til hjelp i å kartlegge arbeidsmiljøet Det er avdelings-/enhetsledelsen som er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av vernerunder i den enkelte avdeling Selve gjennomføringen kan øverste leder ved avdelingen delegere til andre Verneombudet i avdelingen skal delta i dette arbeidet Planlegging / Gjennomføring / Etterarbeid / Oppfølging Vernerunden ved gjennomføres på følgende måte: Planlegging: Ledelsen fastsetter i samråd med verneombudet tidspunktet for gjennomføring av vernerunden I forkant av selve vernerunden har leder og verneombud et møte der avvik/gjennomførte tiltak fra forrige vernerunde gjennomgås og vurderer om evt tiltak som ikke er gjennomført settes på aktivitetsplan for påfølgende år Ledelsen, sammen med vernetjenesten, avgjør hvor ofte man skal gjennomføre vernerunder Risikoforholdene i bedriften avgjør dette Gjennomføring: Ledelsen og verneombudet gjennomfører den fysiske vernerunden med sjekkliste fra systemet IK-HMS De ulike malene hentes opp fra "Hendelsesregister" --> "Vernerunde" Etterarbeid: Etter vernerunden kan man gjennomføre et oppsummeringsmøte der avvikene blir gjennomgått for å sikre at alle observasjoner er registrert Etter samråd med verneombudet avgjør ledelsen hvilke tiltak som skal prioriteres og settes på aktivitetsplan for påfølgende år Øvrige tiltak må vurderes og evt settes på aktivitetsplan på et senere tidspunkt Enkle tiltak, som ligger innenfor avdelingens budsjettramme, bør løses umiddelbart Øvrige tiltak av mer omfattende karakter, og som ligger utenfor avdelingens budsjettramme og/eller som krever ressurser fra andre må tas opp/avklares med øvrige enheter før de evt settes på aktivitetsplan Enhetene i bidrar (innenfor sine rammer) til at avdelinger/enheter får informasjon og bistand til at prioriterte tiltak blir iverksatt Når planlagte tiltak i aktivitetsplan er skissert informeres medarbeidere i egen avdeling/enhet Oppfølging: Ledelsen har ansvar for å følge opp at tiltak blir iversatt Etter hvert som tiltakene blir utført registreres dette i aktivitetsplan Det er viktig å oppdatere verneombud om status i aktivitetsplan Utskrift foretatt Side 17 av 45 wwwhmskontoretno

18 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Grunnleggende førstehjelp Tittel Grunnleggende førstehjelp Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer 1 av Utskrift foretatt Side 18 av 45 wwwhmskontoretno

19 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Pasienten puster ikke Legg pasienten på rygg (hvis mulig) Bøy hodet forsiktig bakover, løft kjeven Fjerne eventuelle fremmedlegemer i munnen Puster pasienten, vent 1 minutt før pasienten legges i sideleie-ring 113 Puster ikke pasienten? Ring 113- start med hjerte/ lungeredning Hjerte-/lungeredning (voksne) Plasser hendende midt mellom brystvortene til pasienten Start med 30 brystkompresjoner Klem for nesen Gi 2 innblåsninger - Blås luft i pasienten slik at brystkassen hever seg - Se at brystkassen senker seg igjen Fortsett i forhold 30:2 til pasienten puster selv, eller til det kommer hjelp Stans av blødninger Finn det blødende stedet Trykk med fingrene direkte i såret (bruk hansker) Hev det blødende sted Legg på en trykkbandasje, med trykket fra en liten gjenstand rett over blødningen Generell undersøkelse av pasient 1 Se på: - hudfarge - ytre skader - generelt Sirkulasjonssvikt 2 Snakk med: - bevissthet - smerter - opplysninger generelt 3 Ta på: - puster/puster ikke - reaksjon på berøring - hud, varm/kald, tørr/klam - skader? En pasient som har vært utsatt for en ulykke, kan få sirkulasjonssvikt Dette er en tilstand hvor det ikke kommer nok blod rundt i kroppen Symptomer kan være: Blek og klam hud, hurtig puls, hurtig åndedrett, tørste Behandling: Stans eventuelle blødninger Legg pasient flatt, og hev beina Gi aldri noe å drikke Ring 113, hold pasienten rolig og varm Opptreden på skadestedet Varsling Ta ledelsen Sikre skadestedet Få oversikt Utføre livreddende førstehjelp Hvem ringer? Hva har skjedd? Hvor har det skjedd? Utskrift foretatt Side 19 av 45 wwwhmskontoretno

20 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: HMS Mål Tittel HMS Mål Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Lars Sandbakken Lars Sandbakken OVERORDNET HMS MÅLSETTING Våre aktiviteter skal gjennomføres på en forsvarlig, organisert og sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skade Det er et mål for Norsk Bibliotek Transport AS at helse, miljø og sikkerhet blir en integrert del av vår forretningsvirksomhet Ulykker kan forebygges, og vi tror på at null uhell er oppnåelig Det er dette målet vi jobber mot Overordnede målsettinger i dette arbeidet er å: 1 opprettholde godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for alle medarbeidere 2 ta ansvar for egen og andres sikkerhet 3 arbeide systematisk for å forstå og styre risiko, ved å integrerer HMS i planlegging, organisering, utførelse, kontroll og vedlikehold på alle nivå 4 sette realistiske, målbare og oppnåelige HMS-mål for virksomheten 5 bestrebe oss på å velge / finne de produkter / prosesser som har minst skadevirkninger / konsekvenser for det ytre miljø, så vel som for våre medarbeideres helse og sikkerhet 6 aktivt forebygge skader og yrkessykdommer blant våre medarbeidere 7 videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos den enkelte for å motivere og stimulere til aktivt å påvirke forbedringer av sikkerhet og arbeidsmiljø på arbeidsplassen 8 forebygge uønskede hendelser på våre arbeidsplasser 9 vedlikeholde arbeidsutstyr, elektriske anlegg/verktøy etc i henhold til gjeldende myndighetskrav 10 utnytte ressursene, minimalisere vårt energiforbruk og vår avfallsproduksjon så langt som mulig 11 tilrettelegge for sosialt samvær ved ulike typer arrangementer 12 det skal arbeides aktivt med kursing av sjåfører på økokjøring, samt at biler som kjøpes inn skal ha lavt utslipp / forbruk Utskrift foretatt Side 20 av 45 wwwhmskontoretno

21 PB Oslo Orgnr: Tlf: Fax: E-post: Hvordan opptre ved truende situasjoner Tittel Hvordan opptre ved truende situasjoner Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Revisjonsnummer av Ti gode råd dersom noen opptrer truende Opptre rolig Lytt og vær observant Vær aktiv - ta initiativ Forklar tydelig hva som er mulig og hva som ikke kan la seg gjøre Bruk et enkelt språk og vær konkret Vær hjelpsom Vær ikke dominerende eller underkastende Hold en passende avstand Tenk på vedkommendes selvbilde og opplevelse av kontroll over situasjonen Ta deg god tid og ikke gjør noe overilt Utskrift foretatt Side 21 av 45 wwwhmskontoretno

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE

VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE VARSLINGSREGLEMENT SAUHERAD KOMMUNE Vedtatt 8.12.2016 av kommunestyret sak 132/16 Side 1 1. Formål Formålet med reglementet er å gi veiledning for ansatte og folkevalgte som ønsker å varsle om kritikkverdige

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre kan det gjelde forhold av arbeidsmiljømessig karakter. Forhold som skaper fare for personers liv og helse. Hva er varsling

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling 1 Retningslinjer for varsling i Loppa kommune 1. Formål Loppa kommune skal være en organisasjon som fremmer åpenhet. De ansatte i kommunen skal føle trygghet i sitt ansettelsesforhold, og oppleve å bli

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget 12.03.09 Innholdsfortegnelse FORORD - RETNINGSLINJER FOR VARSLING I SIRDAL KOMMUNE... 3 1. VARSLINGSRETT OG VARSLINGSPLIKT INNHOLDET I RETTEN...

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutiner for varsling 1. Innledning Varsling er å si i fra/melde om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1. januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK:

Dato: Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret 30.08.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen : SAKSFRAMLEGG Referanse 31.07.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalg 21.08.2012 Kommunestyret

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

PROSEDYRE FOR VARSLING

PROSEDYRE FOR VARSLING PROSEDYRE FOR VARSLING = særskilte interne kanaler 1 FORMÅL Signalisere at varsling er lovlig og ønsket. Tilrettelegge for at arbeidstakere tilsatt i Strand kommune benytter sin rett og plikt til å varsle

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: : Tid: ARBEIDSMILJØUTVALG Lekatun 21.08.12 0930 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. (Eventuelt forfall meldes hit straks). Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak

Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, korrigerende og forebyggende tiltak Prosedyre for håndtering av avvik, uønska hendelser, kritikkverdige forhold, Prosedyre Side 2 av 1 13.1.21/Roger Beggerud 27.1.21/R.B / 9.1.214 Arne Hansen/Trine Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret

Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv for varsling av kritikkverdige forhold i Forsvaret Oslo, 18. desember 2007 Sverre Diesen General Forsvarssjef

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Behandlet i drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.august 2007. Godkjent på styremøte 16.10.2007 Rutiner for intern varsling ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører I. INNLEDNING Formål

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift

VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE. Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLINGSVEILEDER FOR BEDRIFTENE Samfunnsansvarlig forretningsdrift VARSLING - En veileder fra KS Bedrift Varslingsveileder for bedriftene Innledning Varsling er ikke noe nytt, men temaet har fått fornyet

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Varsling i et nøtteskall

Varsling i et nøtteskall Varsling i et nøtteskall 17.10.2017 1 Varsling rammer og regulering Bestemmelsene om varsling var gjenstand for debatt da de ble vedtatt første gang i 2007 Det ble forutsatt at reglene skulle evalueres

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN.

RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Intern varslingsrutine for Andøy kommune Side 1 av 5 RETNINGSLINJER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune

Saksframlegg. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Stjørdal kommune STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 007 Arkivsaksnr: 2008/3747-1 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Komite omsorg Komite kultur, næring og miljø Komite oppvekst

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker

Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Arkivsaksnr.: 16/2393 Lnr.: 6002/17 Ark.: X22 Saksbehandler: fagleder personal Anders Vik Revidering av rutinen for varsling og saksbehandling av varslingssaker Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet

Detaljer