MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 6 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 20/13 13/566 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE /13 13/3641 ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM Egne vedlegg 22/13 13/2081 ORIENTERING I FORBINDELSE MED TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET 23/13 13/3181 OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI 24/13 13/4003 STATUS NÆRVÆR Ringerike kommune, MARIT HOLLERUD LEDER

2 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE Arkivsaksnr.: 13/566 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/13 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Møteprotokollen godkjennes. Side 2 av 15

3 ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/13 Eldrerådet /13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning /13 Trafikkrådet /13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd /13 Ungdomsrådet /13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur /13 Råd for funksjonshemmede /13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Formannskapet Forslag til vedtak: Rådmannens grunnlagsdokument Budsjett 2014 Handlingsprogram oversendes uten forslag til vedtak. Formannskapet behandler rådmannens grunnlagsdokument i møte 31.oktober 2013 og beslutter da eventuell utsendelse av budsjettet på høring. Formannskapets vedtak og ordførers høringsbrev ettersendes. Vedlegg: Ordførers høringsbrev, dat Rådmannens saksfremlegg og saksprotokoll fra formannskapets møte Formannskapets høringsdokument budsjett 2014 Handlingsprogram Forslag til betalingsreglement Ringerike kommune, Knut Helland konstituert rådmann Side 3 av 15

4 ORIENTERING I FORBINDELSE MED TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET Arkivsaksnr.: 13/2081 Arkiv: 440 &58 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/13 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: AMU tar tilsyn fra arbeidstilsynet til orientering Hensikten med tilsynet ( se vedlegg: Oppsummering tilsyn Ringerike kommune rådmann/stab) Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og med sykehuset Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette kan påvirke arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Følgende varsel om pålegg ble gitt: Pålegg - Opplæring - arbeidsgiver (ref. 1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av kurs-/kompetansebevis eller lignende som angir innhold og omfang av opplæringen Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-5 Pålegg - HMS arbeid - gjennomgang av intern-kontrollen (ref. 2) Arbeidsgiver skal foreta en systematisk overvåkning og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. Verneombud/ansattes representant skal medvirke. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Side 4 av 15

5 Sak 22/13 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver har gjennomgått det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav h og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 8 Svar fra arbeidstilsynet etter redegjørelse fra Ringerike kommune (se vedlegg: Tilsyn- Ringerike kommune ) Pålegg Opplæring arbeidsgiver oppfylt Pålegg HMS-arbeid gjennomgang av intern-kontrollen oppfylt Vedlegg Svar- Oppsummering - Tilsyn Ringerike kommune rådmann m/stab Tilsyn Ringerike kommune Oppsummering Tilsyn Ringerike kommune rådmann m/stab Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Knut Helland konstituert rådmann saksbehandler: Magnus Nilholm Side 5 av 15

6 RINGERIKE KOMMUNE Administrasjon Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 TRONDHEIM Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 13/ / & SVAR - OPPSUMMERING - TILSYN RINGERIKE KOMMUNE RÅDMANN M/STAB Vedr. varsel om pålegg: Pålegg Opplæring arbeidsgiver (ref.1) Kommentarer: Ringerike kommune gjennomfører 40 timers Grunnkurs i arbeidsmiljø arbeidsmiljøopplæring for ledere og verneombud 15. og 16. oktober videreført med e-læringsmodul. Ansvarlig for kurset er Stamina Helse v/ kursavdelingen. Rådmannen deltar ikke på dette kurset pga pågående budsjettprosess. Fra og med til trer ny rådmann i Ringerike kommune som kan dokumentere arbeidsmiljøopplæring av nyere dato (2010). For å få en felles plattform og et løft for ledergruppen/staben i Ringerike kommune arrangeres HMS-kurs for ledere for hele rådmanns ledergruppe herunder kommunalsjefer for Helse, omsorg og velferd, Oppvekst og kultur, Tekniske områder, Støtteenhetene, virksomhetsledere og øvrige som trenger fornying av kompetansen den 24. januar Kurset gjennomføres av Stamina Helse v/ kursavdelingen (vedlagt). Dette er bedriftsinternt og tilpasses Ringerike kommune Med utgangspunkt i ovennevnte avtalte gjennomføring ber vi om at varsel om pålegg 1 frafalles. Pålegg HMS arbeid gjennomgang av internkontrollen (ref.2) Kommentarer: Internkontrollen som ligger til grunn for de lokale MKS-gruppene revideres årlig av organisasjonsavdelingen. For å følge opp at Ringerike kommune internkontroll i forhold til HMS gjennomføres årlig spørreundersøkelse til alle MKS-grupper (HMS-grupper på hvert arbeidssted). Hensikten med gjennomgang av Internkontrollen med hensyn på HMS er at ledelsen skal kunne vurdere om HMS- systemet er formålstjenlig POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS Osloveien e-postadresse:

7 2 bidrar det til å sikre at krav i HMS- lovgivningen tilfredsstilles? bidrar det til å forbedre bedriftens HMS- prestasjoner? Er det endringer i lovkrav eller prosesser som fører til at HMS- systemet må endres? Kartleggingen spør i tillegg om det er behov for støtte i dette arbeidet og man inviteres til å dele gode eksempler. Fokus og målsettinger i forhold til HMS-arbeidet baserer seg bla på denne undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og utskrift av undersøkelsen legges som vedlegg til dette svaret. Under vises den mail som sendes ut i forbindelse med denne kartleggingen. Til MKS-gruppene. Arbeidsmiljøundersøkelsen 2012 og fokus 2013 Link til undersøkelsen: https://response.questback.com/ringerikekommune/w5t752mykn/ Svarfrist 18.februar Undersøkelsen tar ca. 10 min. Hensikten med undersøkelsen er å gi en årlig oversikt over hva som gjøres av Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS arbeidet) i alle enhetene i hele kommunen og for å planlegge HMS-aktiviteter i Svarene skal i hht AML legges frem for organisasjoner og styrende organer. Det er viktig at alle enhetene gir tilbakemelding om hvilke arbeidsmiljøaktiviteter som har vært gjennomført i Enhetene skal også gi en tilbakemelding om hvilke arbeidsmiljøaktiviteter enhetene vil sette spesielt fokus på i 2013, og om dere har behov for støtte og hjelp i dette arbeidet. Du trenger ikke avholde MKS-møte for å gjennomføre undersøkelsen det holder med en dialog med lokalt verneombud. Dersom dere arbeider med andre tiltak enn det som er ført opp i den punktvise oppramsing på spørreskjemaet, så er det muligheter til å beskrive dette i fritekst. Det er viktig at alle svarer på denne undersøkelsen, bla med tanke på innspill til planlegging av HMS opplæring, dele gode eksempler og HMS-tiltak for Leder og verneombud skal svare på undersøkelsen sammen og det er tenkt at det skal været ett svar fra hver MKS-gruppe i kommunen. De lederne som har flere MKS-grupper innenfor sitt ansvarsområde bes sørge for at alle gruppene får undersøkelsen. Ledere uten MKS-gruppe svarer der det er mulig. Vedlegg: Kursopplegg HMS-kurs for ledere Spørreundersøkelese til MKS-gruppene Med hilsen Knut E Helland Konstituert rådmann Kopi: Hovedverneombudet, Fagforbundet, Sykepleieforbundet, Delta. Helse og omsorg v/kirsten Orebråten Saksbehandler: Magnus Nilholm telefon:

8

9

10

11

12

13

14

15 OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI Arkivsaksnr.: 13/3181 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: AMU tar status prosjekt nærværsstrategi til etterretning Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser: Mål for prosjektet Overordnet mål: Sikre kommunen en varig bærekraftig utvikling og økonomi. Effektmål: Sykefraværet i Ringerike kommune overstiger ikke landsgjennomsnittet for kommunal forvaltning. (Ringerike kommune 7,9 % 2. kvartal Kommunal forvaltning 6,9 %) Resultatmål: Det er utformet handlingsplan i tråd med forslagene fra arbeidsgruppen. Disse tre hovedmålene er nærmere beskrevet i vedlagte prosjektbeskrivelse. Fase 1 - FAKTA: 1.1. Godt tallmateriale for sykefravær er sikret Fase 2 - ANALYSE: 1.2. Målrettede tiltak er basert på best mulig faktagrunnlag og vurdert i forhold til utarbeidelse av/endring av strategien. På bakgrunn av disse målene skal det lages en helhetlig strategi som skal gjelde for hele organisasjonen. Det har vært presisert tydelig at den nye strategien skal være basert på et godt faktagrunnlag og en grundig analyse av bl.a. dagens situasjon, eget faktagrunnlag, innspill og erfaringer fra andre som har lykkes på området og med bistand fra eksterne samarbeidspartnere. For å få et godt faktagrunnlag er det nødvendig å se på alle statistiske data kommunen har, samt data fra sentrale registre. Dette arbeidet vil bestå av omfattende datainnsamling, analyse av dataene hver for seg og hvordan de eventuelt påvirker hverandre, konklusjoner og forslag til godt begrunnede og målrettede tiltak. Det er ønskelig å få ekstern bistand til dette for å sikre en grundig metodisk og kvalitetssikret analyse utført av gode fagpersoner. I tillegg er ekstern bistand muligens mer objektive i Side 6 av 15

16 Sak 23/13 forhold til å kunne evaluere dagens praksis, og i forhold til å foreslå målrettede tiltak basert på analysen av fakta. Milepælsplan FAKTA 5/ M1 L Oppdragsbeskrivelse utarbeidet V M2 L Definisjon av begreper utarbeidet V M3 Godkjent oppdragsbeskrivelse V M4 L Evaluert dagens tall/strategi M5 L Bedre statistisk materiale for sykefraværet er utarbeidet M6 L Arbeidsrelatert fravær og fravær knyttet til ordinær sykdom er kartlagt M7 L Langtids- og korttidsfravær er kartlagt V M8 L Vurdert om andre virksomheter i regionen har eksempler til etterfølgelse V M9 L Vurdert andre måter å vinkle sykefraværsarbeidet på ved hjelp av andre V bidragsytere ANALYSE 31/ M10 L Prosjektplan er utarbeidet V M11 Godkjent prosjektplan V M12 L Analyse er utført STRATEGIUTVIKLING 15/ M13 L Målrettede tiltak og strategi er utarbeidet M14 L Intensiver som kommer de ansatte til gode er utarbeidet M15 Ny strategi og intensiver er vedtatt i styringsgruppen M16 Ny strategi og intensiver er vedtatt i Kommunestyret PLAN FOR GJENNOMFØRING 28/ M17 L Plan for implementering er utarbeidet M18 Plan for implementering er vedtatt i styringsgruppen M19 M20 Plan for implementering er vedtatt i Kommunestyret Gjennomføringsperiode EVALUERING OG SLUTTRAPPORT 31/ M21 L Evaluering gjennomført jevnlig M22 L Sluttrapport utarbeidet M23 Sluttrapport behandles i styringsgruppen M24 Sluttrapport behandles i Kommunestyret L = Leveranser fra prosjektet Beskrivelser i kursiv = hovedmilepæler som krever beslutning fra styringsgruppen Beskrivelser i fet og kursiv = hovedmilepæler som krever beslutning på politisk nivå Eksempler på gjennomførte aktiviteter i prosjektet Fire bedriftsbesøk er gjennomført: Norpapp, Ringerikes kraft med Follum og Ringerike sykehus. Sendt ut forespørsel om ekstern bistand til analyse av tallmateriale. Fakta begreper og definisjoner er konkludert for å sikre felles forståelse. Side 7 av 15

17 Sak 23/13 NAV tall brukes som rapporteringsgrunnlag på fravær grunnet utskifting av personalsystem. Innledet samarbeid med KLP og søknad om prosjektstøtte på kr er sendt 1. november. Siste forskning fra Norge og Europa om hva som virker på området er innhentet gjennom deltakelse på FARVE-seminar i regi av NAV. Tilbakemelding fra det ledende forskermiljøet i Norge, England og Nederland. Eksempler fra FARVE seminar: Fokus på det friske og ikke diagnosebegreper. Forhindre 100%sykemelding så langt det lar seg gjøre. Holdninger på individ og gruppe meget viktig, dvs mulighetsfokus i nærværsarbeidet Arbeid gir helse De du sier til legen får du. Gradert sykemelding fungerer. Bruk IA-dagene først. Arbeid og privatliv henger sammen. Legene må være med. Bygge mestringsevne. Arbeidsplassen viktigste arenaen. Tidlig dialog med arbeidsgiver viktig. Konklusjoner innen 4 uker meget viktig. Åpenhet i prosessene viktig. 11%prosent står for 80% av sykefraværet men av de 11% skiftes 60% ut hvert år. Etablert samarbeid med fastlege på Nes legesenter som i nærværsarbeidet i samarbeid med arbeidsgiverne på Nes. Eksempler og erfaringer fra fastlegen på Nes: Forslag til tiltak : Mer og gjentagende informasjon om I A regelverk, både til andre privatpraktiserende leger og ledere og ansatte. Kjøre hardt på systemet med det allerede eksisterende systemet med egenmeldinger. Fylle ut egenmeldingsskjema før man går til lege. Ta det med til lege. Samt skjema med informasjon om muligheter på egen arbeidsplass. Mer graderte sykmeldinger. Legene må ta kurset i «trygdemedisin» med oppfriskning. Tidlig kontakt med arbeidsgiver. Side 8 av 15

18 Sak 23/13 Dialogmøte 1 hos legen. Den ansatte må blir sett og respektert av leder. Skape gode vilkår for trivsel på arbeidsplassen. Formidlet ønske om at nærværsprosjektet kan delta i nytt opptak til Saman om en betre kommune. Dette for å få tilgang til prosjektmidler og konsulentbistand fra KS og at få mulighet til kunnskapsoverføring fra andre kommuner i prosjektet. Prosjektgruppa har anbefalt fokusområder etter MKS-samling 30 august: Satsing på lederutvikling. Fokus på kompetanse for å skape mestring i nærværsarbeidet. Medarbeidere skal bli sett og hørt på arbeidsplassen. Samarbeid med leger utvikles. Samhandling på arbeidsplassen og utvikling av tilhørighet. Konkretisering av tiltak gjennomføres i prosjektgruppa. Videre arbeid i prosjektgruppa Utarbeidelse av incentiver for å stimulere til innsats i nærværsarbeidet. Utarbeide evalueringsregime for dagens strategi og for videre oppfølging av strategien i fremtiden. Sykefraværsutvikling kvartal 2. kvartal 3.kvartal 4. kvartal ,8 8 8,6 9, ,1 7,8 7,6 9, ,8 11, , ,5 8,4 7,3 6, ,3 8,4 8,5 8, ,7 8,8 7,4 8, ,2 8,3 8, ,8 8,5 7,6 7, ,1 8,3 8,7 9, ,6 7,3 7,6 8, ,4 8,6 8,1 8, ,5 8,2 8,7 9, ,1 7,9 2. kvartal 2013 det 3 beste kvartalet på 13 år. Side 9 av 15

19 Sak 23/13 Rådmannens vurdering Det arbeides etter plan med prosjekt nærværsstrategi. AMU gis muligheten til å komme med innspill til prosjektet og ev innspill håndteres i prosjektgruppa. Vedlegg Ingen vedlegg Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Knut Helland konstituert rådmann saksbehandler: Magnus Nilholm Side 10 av 15

20 STATUS NÆRVÆR Arkivsaksnr.: 13/4003 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/13 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: AMU tar status nærvær til etterretning Sykefravær NAV:s publisering av sykefravær med tilhørende intervaller innføres l blir utgangspunkt for videre rapportering. Dette innebærer at status sykefravær blir rapportert Styringsgruppa for nærværsprosjektet har konkludert med følgende rapporteringsregime i forhold til sykefravær: 1. kvartal rapporteres i juni 2. kvartal rapporteres i september 3. kvartal rapporteres i desember 4. kvartal rapporteres i mars påfølgende år Rapportinnhold vil være: Sykefravær totalt Ringerike kommune. Sykefravær per sektor (helse og omsorg, oppvekst, teknisk). Sykefraværets lengde (korttid opp til 16 dager og langtidsfravær fra 16 og oppøver). Sykefraværet sammenlignes med landsgjennomsnitt i kommunal forvaltning. Formålet med endringen er effektivisering og synliggjøring av mest mulig oppdaterte styringsdata. Rapporteringen blir helhetlig og det blir en felles forståelse i samhandling med enhetene, sektorene, IA-NAV mfl. Ringerike kommune følger nasjonale, fylkesvise standarder for rapportering av fravær. Egenmeldt sykefravær fra kommunens egne systemer bruker de samme rapporteringsintervallene med første rapportering i desember. Endringen trer i fra dags dato og første rapportering for 3. kvartal skjer i desember. Aktuelle nærværstall NAV:s tall for 2. kvartal 2013 viser positiv utvikling av nærværet i Ringerike kommune. Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær og dette registeret er basert på NAV:s sykmeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene skal omfatte alt legemeldt fravær på grunn av egen sykdom. RINGERIKE KOMMUNE Utvikling av legemeldt sykefravær hele kommunen: Side 11 av 15

21 Sak 24/13 Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold (fasteansatte + vikarer) kvartal 8,1 (3046) 8,6 (2736) 8,4 (2729) 9,5 (2730) 10,1 (2718) 2. kvartal 8,3 (2973) 7,3 (2764) 8,6 (2822) 8,2 (2734) 7,9 (2789) 3. kvartal 7,6 (3158) 8,7 (3084) 7,6 (2650) 8,1 (2843) 8,7 (2596) 4. kvartal 7,8 (3217) 9,2 (3143) 8,5 (2617) 8,9 (2826) 9,6 (2752) Kommunal forvaltning 2. kvartal ,1 7,5 7 6,9 Ringerike kommune ligger 1 prosentpoeng over gjennomsnittet for alle kommuner i 2. kvartal RINGERIKE KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR Utvikling av legemeldt sykefravær Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold kvartal 6,2 (855) 8,0 (875) 8,5 (863) 2. kvartal 6,6 (883) 7,0 (871) 6,4 (874) 3. kvartal 6,3 (885) 5,2 (833) 4. kvartal 7,1 (863) 8,0 (851) RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG Utvikling av legemeldt sykefravær Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold kvartal 10,4 (1470) 11,5 (1473) 12,3 (1467) 2. kvartal 10,3 (1537) 9,7 (1477) 9,3 (1526) 3. kvartal 9,4 (1569) 11,1 (1386) 4. kvartal 10,7 (1576) 11,5 (1515) RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER Utvikling av legemeldt sykefravær Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold kvartal 8,1 (265) 6,0 (273) 8,2 (272) 2. kvartal 8,0 (280) 6,2 (279) 7,8 (278) Side 12 av 15

22 Sak 24/13 3. kvartal 7,1 (277) 8,8 (272) 4. kvartal 6,2 (278) 9,1 (279) Legemeldt sykefravær fordelt på varighet Viser: Alle aldersgrupper, 2. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent Totalt 8,3 7,3 8,6 8,2 <8 dager 0,5 0,5 0,4 0, dager 0,6 0,5 0,6 0,7 17 dager - 8 uker 2,1 1,5 1,7 1,6 >8 uker - 20 uker 2,6 1,9 2,6 2,3 >20 uker - 39 uker 1,9 2 2,3 2,2 >39 uker 0,8 1 1,1 1 Statistikk fra NAV Nav presenterte tall fra 1. kvartal juni. Ringerike kommunes fravær er økt med 0,6% sammenlignet med 1. kvartal Tallene fra 2. kvartal offentliggjøres av NAV den 19. september. Det er en økning av sykemeldte fra og med de som har vært sykemeldt mer en 20 uker. Samtidig er antall arbeidsforhold og avtalte dagsverk er redusert i perioden. Største økningen er i aldersgruppen år og i aldersgruppen 50-59år. Bruk av gradering Viser: 2. kvartal, Begge kjønn, Alle næringer, Alle bedrifter, Antall tilfeller i prosent Side 13 av 15

23 Sak 24/13 Totalt 18,6 20,4 27,6 26,8 25,6 Kvinne 19,6 21, ,7 27,2 Mann 11, ,7 20,6 12,5 Tabellen viser antall tilfeller av gradert sykemelding av det legemeldte sykefraværet. Begreper Gradert sykmelding (delvis sykmelding) er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør. Hensikten med gradert sykmelding er at den sykmeldte skal opprettholde kontakten med arbeidsplassen og delta i arbeidsrelatert aktivitet, forutsatt at det er medisinsk forsvarlig. Sykepengene kan graderes ned til 20 prosent. Tidsrom med graderte sykepenger medregnes i den totale sykepengeperiodens lengde. Kompetanseaktiviteter Det er gjennomført 40 timers arbeidsmiljøopplæring for 22 ledere og verneombud. Det gjennomføres opplæring i sykefravær i regi av NAV 22 november. Det gjennomføres oppfriskningskurs i HMS for ledere 24 januar Dato for MKS-samlingen 2014 er satt til 29 august. Ringerike kommune deltar i workshop sammen med NAV og forskningsmiljøet på Sundvollen 6 november. «Smarte virksomhet lavere sykefravær» Erfaringsutveksling mellom offentlig og privat sektor i IA arbeid. Ringerike er største virksomhet som deltar med 10 deltakere fra helse, HTV, HVO og rådgivere. Rådmannens vurdering Det er gledelig at nærværet i 2. kvartal er det 3 høyeste på 13 år. Vedlegg Ingen vedlegg Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Knut Helland konstituert rådmann Side 14 av 15

24 Sak 24/13 saksbehandler: Magnus Nilholm Side 15 av 15

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser:

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser: OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI Arkivsaksnr.: 13/3181 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2013 Forslag til vedtak: AMU tar status prosjekt nærværsstrategi

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Møteinnkalling til Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 3.11.16 Møtetid: 9: Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 1 31 eller 916 6 38. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE. Elisabeth Djønne Rådmannens stab strategier Øvrige kontaktpersoner. Prosjektleder Magnus Nilholm Org/Pers

OPPDRAGSBESKRIVELSE. Elisabeth Djønne Rådmannens stab strategier Øvrige kontaktpersoner. Prosjektleder Magnus Nilholm Org/Pers OPPDRAGSBESKRIVELSE For:Ringerike kommune Prosjektnavn:Nærværsstrategi Planlagt startdato:høst 2013 Utfylt av:kristin E. Akre-Hansen Planlagt sluttdato:31/12-2015 Dato:21/8-13 A ORGANISERING OPPDRAG Tittel

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2016 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2016 Tid: Kl. 13.00 15.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 31.05. 2017 Fra kl: 09.00 Til kl: 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Sandbakken, leder/ rådmann

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.08.2008 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/3717-1 Arkiv: 400 Saksbehandler: Wenke Nilsen Sakstittel: NÆRVÆR Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: srapport for 2.kvartal 2017 tas

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget

MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.06.09 Møtested: Edvarda Møtetid: 10:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37 25

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.03.2017 Tid: 13:00-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresal - grupperom Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 14.00 Orienteringssaker: 1. Medarbeiderundersøkelsen v/ass. rådmann Morten B.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: Kl. 09.00 12.00 Informasjon om sykefraværsprosjektet i Tronstua barnehage v/mariann Hagen SAKLISTE

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 23.11.2016 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 25.4.2013. Tilsynsrapporter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2017 Tid: 13:00-14:30 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 10/17 MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 14.06.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset : 26.10.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL NR 2 Arbeidsmiljøutvalget Ringerike kommune MØTEPROTOKOLL NR 2 Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Hvelven omsorgssenter Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:25 11:45 Omvisning på Hvelven omsorgssenter før ordinært møte. Befaring på Hønefoss

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2008 Tid: kl. 13.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: John O. Selbekk Bertil Meland Line Raustein Bjørn A. Ebbesen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.05.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 12.02.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 REFERATSAKER ANALYSE

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring!

IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! IA Situasjonsbeskrivelse og forventningsavklaring! Hvordan redusere sykefraværet i Østfoldkommunene Per Ivar Clementsen, NAV Østfold KS 7. desember 2015. KS direktør Lasse Hansen: ARBEIDSGIVERUTFORDRINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune. Ringerike kommune Utvalg: Trafikkrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32 11 74 81, Mona, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2011 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer