MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl. 09:00 Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 6 Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 20/13 13/566 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE /13 13/3641 ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM Egne vedlegg 22/13 13/2081 ORIENTERING I FORBINDELSE MED TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET 23/13 13/3181 OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI 24/13 13/4003 STATUS NÆRVÆR Ringerike kommune, MARIT HOLLERUD LEDER

2 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE Arkivsaksnr.: 13/566 Arkiv: 033 &17 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/13 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: Møteprotokollen godkjennes. Side 2 av 15

3 ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/13 Eldrerådet /13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning /13 Trafikkrådet /13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd /13 Ungdomsrådet /13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur /13 Råd for funksjonshemmede /13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Formannskapet Forslag til vedtak: Rådmannens grunnlagsdokument Budsjett 2014 Handlingsprogram oversendes uten forslag til vedtak. Formannskapet behandler rådmannens grunnlagsdokument i møte 31.oktober 2013 og beslutter da eventuell utsendelse av budsjettet på høring. Formannskapets vedtak og ordførers høringsbrev ettersendes. Vedlegg: Ordførers høringsbrev, dat Rådmannens saksfremlegg og saksprotokoll fra formannskapets møte Formannskapets høringsdokument budsjett 2014 Handlingsprogram Forslag til betalingsreglement Ringerike kommune, Knut Helland konstituert rådmann Side 3 av 15

4 ORIENTERING I FORBINDELSE MED TILSYN FRA ARBEIDSTILSYNET Arkivsaksnr.: 13/2081 Arkiv: 440 &58 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/13 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: AMU tar tilsyn fra arbeidstilsynet til orientering Hensikten med tilsynet ( se vedlegg: Oppsummering tilsyn Ringerike kommune rådmann/stab) Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kartlegging, risikovurdering, plan og tiltak Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom de ulike enhetene i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, og med sykehuset Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette kan påvirke arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Følgende varsel om pålegg ble gitt: Pålegg - Opplæring - arbeidsgiver (ref. 1) Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Kopi av kurs-/kompetansebevis eller lignende som angir innhold og omfang av opplæringen Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-5 Pålegg - HMS arbeid - gjennomgang av intern-kontrollen (ref. 2) Arbeidsgiver skal foreta en systematisk overvåkning og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. Verneombud/ansattes representant skal medvirke. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Side 4 av 15

5 Sak 22/13 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver har gjennomgått det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeidet Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket Hjemmel: arbeidsmiljøloven 3-1 første ledd og andre ledd bokstav h og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd nr. 8 Svar fra arbeidstilsynet etter redegjørelse fra Ringerike kommune (se vedlegg: Tilsyn- Ringerike kommune ) Pålegg Opplæring arbeidsgiver oppfylt Pålegg HMS-arbeid gjennomgang av intern-kontrollen oppfylt Vedlegg Svar- Oppsummering - Tilsyn Ringerike kommune rådmann m/stab Tilsyn Ringerike kommune Oppsummering Tilsyn Ringerike kommune rådmann m/stab Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Knut Helland konstituert rådmann saksbehandler: Magnus Nilholm Side 5 av 15

6 RINGERIKE KOMMUNE Administrasjon Arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 TRONDHEIM Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 13/ / & SVAR - OPPSUMMERING - TILSYN RINGERIKE KOMMUNE RÅDMANN M/STAB Vedr. varsel om pålegg: Pålegg Opplæring arbeidsgiver (ref.1) Kommentarer: Ringerike kommune gjennomfører 40 timers Grunnkurs i arbeidsmiljø arbeidsmiljøopplæring for ledere og verneombud 15. og 16. oktober videreført med e-læringsmodul. Ansvarlig for kurset er Stamina Helse v/ kursavdelingen. Rådmannen deltar ikke på dette kurset pga pågående budsjettprosess. Fra og med til trer ny rådmann i Ringerike kommune som kan dokumentere arbeidsmiljøopplæring av nyere dato (2010). For å få en felles plattform og et løft for ledergruppen/staben i Ringerike kommune arrangeres HMS-kurs for ledere for hele rådmanns ledergruppe herunder kommunalsjefer for Helse, omsorg og velferd, Oppvekst og kultur, Tekniske områder, Støtteenhetene, virksomhetsledere og øvrige som trenger fornying av kompetansen den 24. januar Kurset gjennomføres av Stamina Helse v/ kursavdelingen (vedlagt). Dette er bedriftsinternt og tilpasses Ringerike kommune Med utgangspunkt i ovennevnte avtalte gjennomføring ber vi om at varsel om pålegg 1 frafalles. Pålegg HMS arbeid gjennomgang av internkontrollen (ref.2) Kommentarer: Internkontrollen som ligger til grunn for de lokale MKS-gruppene revideres årlig av organisasjonsavdelingen. For å følge opp at Ringerike kommune internkontroll i forhold til HMS gjennomføres årlig spørreundersøkelse til alle MKS-grupper (HMS-grupper på hvert arbeidssted). Hensikten med gjennomgang av Internkontrollen med hensyn på HMS er at ledelsen skal kunne vurdere om HMS- systemet er formålstjenlig POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS Osloveien e-postadresse:

7 2 bidrar det til å sikre at krav i HMS- lovgivningen tilfredsstilles? bidrar det til å forbedre bedriftens HMS- prestasjoner? Er det endringer i lovkrav eller prosesser som fører til at HMS- systemet må endres? Kartleggingen spør i tillegg om det er behov for støtte i dette arbeidet og man inviteres til å dele gode eksempler. Fokus og målsettinger i forhold til HMS-arbeidet baserer seg bla på denne undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og utskrift av undersøkelsen legges som vedlegg til dette svaret. Under vises den mail som sendes ut i forbindelse med denne kartleggingen. Til MKS-gruppene. Arbeidsmiljøundersøkelsen 2012 og fokus 2013 Link til undersøkelsen: https://response.questback.com/ringerikekommune/w5t752mykn/ Svarfrist 18.februar Undersøkelsen tar ca. 10 min. Hensikten med undersøkelsen er å gi en årlig oversikt over hva som gjøres av Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS arbeidet) i alle enhetene i hele kommunen og for å planlegge HMS-aktiviteter i Svarene skal i hht AML legges frem for organisasjoner og styrende organer. Det er viktig at alle enhetene gir tilbakemelding om hvilke arbeidsmiljøaktiviteter som har vært gjennomført i Enhetene skal også gi en tilbakemelding om hvilke arbeidsmiljøaktiviteter enhetene vil sette spesielt fokus på i 2013, og om dere har behov for støtte og hjelp i dette arbeidet. Du trenger ikke avholde MKS-møte for å gjennomføre undersøkelsen det holder med en dialog med lokalt verneombud. Dersom dere arbeider med andre tiltak enn det som er ført opp i den punktvise oppramsing på spørreskjemaet, så er det muligheter til å beskrive dette i fritekst. Det er viktig at alle svarer på denne undersøkelsen, bla med tanke på innspill til planlegging av HMS opplæring, dele gode eksempler og HMS-tiltak for Leder og verneombud skal svare på undersøkelsen sammen og det er tenkt at det skal været ett svar fra hver MKS-gruppe i kommunen. De lederne som har flere MKS-grupper innenfor sitt ansvarsområde bes sørge for at alle gruppene får undersøkelsen. Ledere uten MKS-gruppe svarer der det er mulig. Vedlegg: Kursopplegg HMS-kurs for ledere Spørreundersøkelese til MKS-gruppene Med hilsen Knut E Helland Konstituert rådmann Kopi: Hovedverneombudet, Fagforbundet, Sykepleieforbundet, Delta. Helse og omsorg v/kirsten Orebråten Saksbehandler: Magnus Nilholm telefon:

8

9

10

11

12

13

14

15 OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI Arkivsaksnr.: 13/3181 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: AMU tar status prosjekt nærværsstrategi til etterretning Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser: Mål for prosjektet Overordnet mål: Sikre kommunen en varig bærekraftig utvikling og økonomi. Effektmål: Sykefraværet i Ringerike kommune overstiger ikke landsgjennomsnittet for kommunal forvaltning. (Ringerike kommune 7,9 % 2. kvartal Kommunal forvaltning 6,9 %) Resultatmål: Det er utformet handlingsplan i tråd med forslagene fra arbeidsgruppen. Disse tre hovedmålene er nærmere beskrevet i vedlagte prosjektbeskrivelse. Fase 1 - FAKTA: 1.1. Godt tallmateriale for sykefravær er sikret Fase 2 - ANALYSE: 1.2. Målrettede tiltak er basert på best mulig faktagrunnlag og vurdert i forhold til utarbeidelse av/endring av strategien. På bakgrunn av disse målene skal det lages en helhetlig strategi som skal gjelde for hele organisasjonen. Det har vært presisert tydelig at den nye strategien skal være basert på et godt faktagrunnlag og en grundig analyse av bl.a. dagens situasjon, eget faktagrunnlag, innspill og erfaringer fra andre som har lykkes på området og med bistand fra eksterne samarbeidspartnere. For å få et godt faktagrunnlag er det nødvendig å se på alle statistiske data kommunen har, samt data fra sentrale registre. Dette arbeidet vil bestå av omfattende datainnsamling, analyse av dataene hver for seg og hvordan de eventuelt påvirker hverandre, konklusjoner og forslag til godt begrunnede og målrettede tiltak. Det er ønskelig å få ekstern bistand til dette for å sikre en grundig metodisk og kvalitetssikret analyse utført av gode fagpersoner. I tillegg er ekstern bistand muligens mer objektive i Side 6 av 15

16 Sak 23/13 forhold til å kunne evaluere dagens praksis, og i forhold til å foreslå målrettede tiltak basert på analysen av fakta. Milepælsplan FAKTA 5/ M1 L Oppdragsbeskrivelse utarbeidet V M2 L Definisjon av begreper utarbeidet V M3 Godkjent oppdragsbeskrivelse V M4 L Evaluert dagens tall/strategi M5 L Bedre statistisk materiale for sykefraværet er utarbeidet M6 L Arbeidsrelatert fravær og fravær knyttet til ordinær sykdom er kartlagt M7 L Langtids- og korttidsfravær er kartlagt V M8 L Vurdert om andre virksomheter i regionen har eksempler til etterfølgelse V M9 L Vurdert andre måter å vinkle sykefraværsarbeidet på ved hjelp av andre V bidragsytere ANALYSE 31/ M10 L Prosjektplan er utarbeidet V M11 Godkjent prosjektplan V M12 L Analyse er utført STRATEGIUTVIKLING 15/ M13 L Målrettede tiltak og strategi er utarbeidet M14 L Intensiver som kommer de ansatte til gode er utarbeidet M15 Ny strategi og intensiver er vedtatt i styringsgruppen M16 Ny strategi og intensiver er vedtatt i Kommunestyret PLAN FOR GJENNOMFØRING 28/ M17 L Plan for implementering er utarbeidet M18 Plan for implementering er vedtatt i styringsgruppen M19 M20 Plan for implementering er vedtatt i Kommunestyret Gjennomføringsperiode EVALUERING OG SLUTTRAPPORT 31/ M21 L Evaluering gjennomført jevnlig M22 L Sluttrapport utarbeidet M23 Sluttrapport behandles i styringsgruppen M24 Sluttrapport behandles i Kommunestyret L = Leveranser fra prosjektet Beskrivelser i kursiv = hovedmilepæler som krever beslutning fra styringsgruppen Beskrivelser i fet og kursiv = hovedmilepæler som krever beslutning på politisk nivå Eksempler på gjennomførte aktiviteter i prosjektet Fire bedriftsbesøk er gjennomført: Norpapp, Ringerikes kraft med Follum og Ringerike sykehus. Sendt ut forespørsel om ekstern bistand til analyse av tallmateriale. Fakta begreper og definisjoner er konkludert for å sikre felles forståelse. Side 7 av 15

17 Sak 23/13 NAV tall brukes som rapporteringsgrunnlag på fravær grunnet utskifting av personalsystem. Innledet samarbeid med KLP og søknad om prosjektstøtte på kr er sendt 1. november. Siste forskning fra Norge og Europa om hva som virker på området er innhentet gjennom deltakelse på FARVE-seminar i regi av NAV. Tilbakemelding fra det ledende forskermiljøet i Norge, England og Nederland. Eksempler fra FARVE seminar: Fokus på det friske og ikke diagnosebegreper. Forhindre 100%sykemelding så langt det lar seg gjøre. Holdninger på individ og gruppe meget viktig, dvs mulighetsfokus i nærværsarbeidet Arbeid gir helse De du sier til legen får du. Gradert sykemelding fungerer. Bruk IA-dagene først. Arbeid og privatliv henger sammen. Legene må være med. Bygge mestringsevne. Arbeidsplassen viktigste arenaen. Tidlig dialog med arbeidsgiver viktig. Konklusjoner innen 4 uker meget viktig. Åpenhet i prosessene viktig. 11%prosent står for 80% av sykefraværet men av de 11% skiftes 60% ut hvert år. Etablert samarbeid med fastlege på Nes legesenter som i nærværsarbeidet i samarbeid med arbeidsgiverne på Nes. Eksempler og erfaringer fra fastlegen på Nes: Forslag til tiltak : Mer og gjentagende informasjon om I A regelverk, både til andre privatpraktiserende leger og ledere og ansatte. Kjøre hardt på systemet med det allerede eksisterende systemet med egenmeldinger. Fylle ut egenmeldingsskjema før man går til lege. Ta det med til lege. Samt skjema med informasjon om muligheter på egen arbeidsplass. Mer graderte sykmeldinger. Legene må ta kurset i «trygdemedisin» med oppfriskning. Tidlig kontakt med arbeidsgiver. Side 8 av 15

18 Sak 23/13 Dialogmøte 1 hos legen. Den ansatte må blir sett og respektert av leder. Skape gode vilkår for trivsel på arbeidsplassen. Formidlet ønske om at nærværsprosjektet kan delta i nytt opptak til Saman om en betre kommune. Dette for å få tilgang til prosjektmidler og konsulentbistand fra KS og at få mulighet til kunnskapsoverføring fra andre kommuner i prosjektet. Prosjektgruppa har anbefalt fokusområder etter MKS-samling 30 august: Satsing på lederutvikling. Fokus på kompetanse for å skape mestring i nærværsarbeidet. Medarbeidere skal bli sett og hørt på arbeidsplassen. Samarbeid med leger utvikles. Samhandling på arbeidsplassen og utvikling av tilhørighet. Konkretisering av tiltak gjennomføres i prosjektgruppa. Videre arbeid i prosjektgruppa Utarbeidelse av incentiver for å stimulere til innsats i nærværsarbeidet. Utarbeide evalueringsregime for dagens strategi og for videre oppfølging av strategien i fremtiden. Sykefraværsutvikling kvartal 2. kvartal 3.kvartal 4. kvartal ,8 8 8,6 9, ,1 7,8 7,6 9, ,8 11, , ,5 8,4 7,3 6, ,3 8,4 8,5 8, ,7 8,8 7,4 8, ,2 8,3 8, ,8 8,5 7,6 7, ,1 8,3 8,7 9, ,6 7,3 7,6 8, ,4 8,6 8,1 8, ,5 8,2 8,7 9, ,1 7,9 2. kvartal 2013 det 3 beste kvartalet på 13 år. Side 9 av 15

19 Sak 23/13 Rådmannens vurdering Det arbeides etter plan med prosjekt nærværsstrategi. AMU gis muligheten til å komme med innspill til prosjektet og ev innspill håndteres i prosjektgruppa. Vedlegg Ingen vedlegg Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Knut Helland konstituert rådmann saksbehandler: Magnus Nilholm Side 10 av 15

20 STATUS NÆRVÆR Arkivsaksnr.: 13/4003 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/13 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak: AMU tar status nærvær til etterretning Sykefravær NAV:s publisering av sykefravær med tilhørende intervaller innføres l blir utgangspunkt for videre rapportering. Dette innebærer at status sykefravær blir rapportert Styringsgruppa for nærværsprosjektet har konkludert med følgende rapporteringsregime i forhold til sykefravær: 1. kvartal rapporteres i juni 2. kvartal rapporteres i september 3. kvartal rapporteres i desember 4. kvartal rapporteres i mars påfølgende år Rapportinnhold vil være: Sykefravær totalt Ringerike kommune. Sykefravær per sektor (helse og omsorg, oppvekst, teknisk). Sykefraværets lengde (korttid opp til 16 dager og langtidsfravær fra 16 og oppøver). Sykefraværet sammenlignes med landsgjennomsnitt i kommunal forvaltning. Formålet med endringen er effektivisering og synliggjøring av mest mulig oppdaterte styringsdata. Rapporteringen blir helhetlig og det blir en felles forståelse i samhandling med enhetene, sektorene, IA-NAV mfl. Ringerike kommune følger nasjonale, fylkesvise standarder for rapportering av fravær. Egenmeldt sykefravær fra kommunens egne systemer bruker de samme rapporteringsintervallene med første rapportering i desember. Endringen trer i fra dags dato og første rapportering for 3. kvartal skjer i desember. Aktuelle nærværstall NAV:s tall for 2. kvartal 2013 viser positiv utvikling av nærværet i Ringerike kommune. Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon om legemeldt sykefravær og dette registeret er basert på NAV:s sykmeldingsattest 1A i sykepengerutinen. Disse registreringene skal omfatte alt legemeldt fravær på grunn av egen sykdom. RINGERIKE KOMMUNE Utvikling av legemeldt sykefravær hele kommunen: Side 11 av 15

21 Sak 24/13 Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold (fasteansatte + vikarer) kvartal 8,1 (3046) 8,6 (2736) 8,4 (2729) 9,5 (2730) 10,1 (2718) 2. kvartal 8,3 (2973) 7,3 (2764) 8,6 (2822) 8,2 (2734) 7,9 (2789) 3. kvartal 7,6 (3158) 8,7 (3084) 7,6 (2650) 8,1 (2843) 8,7 (2596) 4. kvartal 7,8 (3217) 9,2 (3143) 8,5 (2617) 8,9 (2826) 9,6 (2752) Kommunal forvaltning 2. kvartal ,1 7,5 7 6,9 Ringerike kommune ligger 1 prosentpoeng over gjennomsnittet for alle kommuner i 2. kvartal RINGERIKE KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR Utvikling av legemeldt sykefravær Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold kvartal 6,2 (855) 8,0 (875) 8,5 (863) 2. kvartal 6,6 (883) 7,0 (871) 6,4 (874) 3. kvartal 6,3 (885) 5,2 (833) 4. kvartal 7,1 (863) 8,0 (851) RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG Utvikling av legemeldt sykefravær Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold kvartal 10,4 (1470) 11,5 (1473) 12,3 (1467) 2. kvartal 10,3 (1537) 9,7 (1477) 9,3 (1526) 3. kvartal 9,4 (1569) 11,1 (1386) 4. kvartal 10,7 (1576) 11,5 (1515) RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER Utvikling av legemeldt sykefravær Viser: Alle aldersgrupper, Begge kjønn, Prosent og antall arbeidsforhold kvartal 8,1 (265) 6,0 (273) 8,2 (272) 2. kvartal 8,0 (280) 6,2 (279) 7,8 (278) Side 12 av 15

22 Sak 24/13 3. kvartal 7,1 (277) 8,8 (272) 4. kvartal 6,2 (278) 9,1 (279) Legemeldt sykefravær fordelt på varighet Viser: Alle aldersgrupper, 2. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent Totalt 8,3 7,3 8,6 8,2 <8 dager 0,5 0,5 0,4 0, dager 0,6 0,5 0,6 0,7 17 dager - 8 uker 2,1 1,5 1,7 1,6 >8 uker - 20 uker 2,6 1,9 2,6 2,3 >20 uker - 39 uker 1,9 2 2,3 2,2 >39 uker 0,8 1 1,1 1 Statistikk fra NAV Nav presenterte tall fra 1. kvartal juni. Ringerike kommunes fravær er økt med 0,6% sammenlignet med 1. kvartal Tallene fra 2. kvartal offentliggjøres av NAV den 19. september. Det er en økning av sykemeldte fra og med de som har vært sykemeldt mer en 20 uker. Samtidig er antall arbeidsforhold og avtalte dagsverk er redusert i perioden. Største økningen er i aldersgruppen år og i aldersgruppen 50-59år. Bruk av gradering Viser: 2. kvartal, Begge kjønn, Alle næringer, Alle bedrifter, Antall tilfeller i prosent Side 13 av 15

23 Sak 24/13 Totalt 18,6 20,4 27,6 26,8 25,6 Kvinne 19,6 21, ,7 27,2 Mann 11, ,7 20,6 12,5 Tabellen viser antall tilfeller av gradert sykemelding av det legemeldte sykefraværet. Begreper Gradert sykmelding (delvis sykmelding) er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør. Hensikten med gradert sykmelding er at den sykmeldte skal opprettholde kontakten med arbeidsplassen og delta i arbeidsrelatert aktivitet, forutsatt at det er medisinsk forsvarlig. Sykepengene kan graderes ned til 20 prosent. Tidsrom med graderte sykepenger medregnes i den totale sykepengeperiodens lengde. Kompetanseaktiviteter Det er gjennomført 40 timers arbeidsmiljøopplæring for 22 ledere og verneombud. Det gjennomføres opplæring i sykefravær i regi av NAV 22 november. Det gjennomføres oppfriskningskurs i HMS for ledere 24 januar Dato for MKS-samlingen 2014 er satt til 29 august. Ringerike kommune deltar i workshop sammen med NAV og forskningsmiljøet på Sundvollen 6 november. «Smarte virksomhet lavere sykefravær» Erfaringsutveksling mellom offentlig og privat sektor i IA arbeid. Ringerike er største virksomhet som deltar med 10 deltakere fra helse, HTV, HVO og rådgivere. Rådmannens vurdering Det er gledelig at nærværet i 2. kvartal er det 3 høyeste på 13 år. Vedlegg Ingen vedlegg Lenker Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. Ringerike kommune, Knut Helland konstituert rådmann Side 14 av 15

24 Sak 24/13 saksbehandler: Magnus Nilholm Side 15 av 15

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer