Ny 2. gangs handsaming av reguleringsplan for Alverflaten, gbnr 137/188

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny 2. gangs handsaming av reguleringsplan for Alverflaten, gbnr 137/188"

Transkript

1 Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L /661 Christian Hagerup Reinshol Utvalssak nr. Utval Møtedato 169/13 Plan- og miljøutvalet /13 Kommunestyret Ny 2. gangs handsaming av reguleringsplan for Alverflaten, gbnr 137/188 Saka går til innstilling i plan- og miljøutvalet. Saka skal avgjerast endeleg i kommunestyret. Rådmannen gjer slikt framlegg til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 12-12, godkjenner kommunestyret reguleringsplan for bustadområde på Alverflaten, gbnr 137/188, med følgjande tillegg: 1. Reviderte føresegner, datert og plankart datert vert lagt til grunn. 2. Før planen vert kunngjort godkjent, skal plankart føreliggje med gjeldande SOSIstandard for Lindås kommune. Handsaming i Plan- og miljøutvalet Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Innstilling i Plan- og miljøutvalet I medhald av plan- og bygningslova 12-12, godkjenner kommunestyret reguleringsplan for bustadområde på Alverflaten, gbnr 137/188, med følgjande tillegg: 1 Reviderte føresegner, datert og plankart datert vert lagt til grunn. 2 Før planen vert kunngjort godkjent, skal plankart føreliggje med gjeldande SOSIstandard for Lindås kommune. Handsaming i Kommunestyret Innstillinga frå plan- og miljøutvalet vart samrøystes vedteke. Vedtak i Kommunestyret I medhald av plan- og bygningslova 12-12, godkjenner kommunestyret reguleringsplan for bustadområde på Alverflaten, gbnr 137/188, med følgjande tillegg: 1 Reviderte føresegner, datert og plankart datert vert lagt til grunn. 2 Før planen vert kunngjort godkjent, skal plankart føreliggje med gjeldande SOSIstandard for Lindås kommune.

2 Saksutgreiing: Saksdokument vedlagt: Planskildring, datert Reviderte føresegner, datert Plankart, datert Illustrasjonar og snitt Merknad NGIR, datert Merknad Statens Vegvesen, datert Merknad Hordaland Fylkeskommune, datert Merknad Ole Fredrik Skulstad, m.fl., datert Merknad Fylkesmannen i Hordaland, datert Merknad Frode Nyhammer, datert Saksdokument ikkje vedlagt: Føresegner datert Eldre versjonar av plankart Saka gjeld: Reguleringsplan for Alverflaten, gbnr 137/188 var opp til 2. gangs handsaming i plan- og miljøutvalet , sak 152/13, der planen vart avvist med følgjande vedtak: Saka vert sendt tilbake til administrasjonen og ber om at det blir utgreidd tydeleggjorte moglegheiter for eventuell oppføring av carport og garasje i området B3. Snuing skal løysast på eiga tomt, innanfor gjeldande plankrav. Det skal vere fullt samsvar mellom plankart og føresegner. Illustrasjonen av planlagt bygg vert teke ut av plankartet. Administrasjonen har vore i dialog med tiltakshavar sidan vedtaket, og har teke tak i dei problemstillingane som vart satt fram av plan- og miljøutvalet. Endringane som er gjort vert gjennomgått under: 1. Plankartet er oppdatert ved at planlagde bygg og tomtegrenser er tekne ut. 2. Føresegnene er oppdatert med følgjande endringar: a. Ny 3.3.5: Bygningane skal ha saltak, med møneretning nord-sør som vist i illustrasjonsmaterialet til planen. b : Endra til «Bustadane innanfor B3 skal ha parkeringsdekning på 1,5 plassar per bueining.» c. 3.8: Føyd til «jf. illustrasjonsplan datert » og «Ved anna plassering enn vist i illustrasjonsplanen må det sikrast ved første byggesøknad at det er mogleg å plassere 3 bygg innanfor byggegrensene med 5 meter frisiktline.» d. Endra 4.2.3: For B3 skal parkering løysast på eiga tomt, eventuelt i carport som forlenging av bygga, mot gatetunet. Etablering av carport føreset at det er mogleg å snu på eiga tomt og at carport ikkje kjem i konflikt med frisiktliner mellom bygga eller byggegrenser. e. Ny 4.2.4: Det vert ikkje tillate med garasje innanfor B3. f. Ny 1.4.6: I høve masseutskifting i planområdet skal også massane fram til eksisterande tilkomstveg i vest masseutskiftast til ein tilfredsstillande standard for framtidig vegutbetring i høve reguleringsplan for Ikenberget. Det skal masseutskiftast minimum fram til og med dagens plassering av

3 postkassestativ. Endeleg omfang av masseutskiftinga vert gjort i samråd med teknisk drift i kommunen. g. Ny 1.4.7: Før masseutskifting vert sett i gang skal det sikrast geotekniske undersøkingar av området og eventuelle sikringstiltak for å forhindre bevegelse i tilliggjande masser skal setjast på plass. h. Tillegg til 3.2.4: Alle rom mot Fv 565 i B1 og B2 skal tilfredsstille krav til innandørs støynivå i høve støyforskrifta T i. Tillegg til 2.4.2: I B3 skal det leggjast til rette med alle funksjonar på grunnplanet. j. Tillegg til 4.2.1: Det skal leggjast til rette for lading av el-bilar ved etablering av carportanlegg. Plankartet er oppdatert med at illustrasjonane av planlagde bygg er tekne ut av kartet. Samstundes som plankartet er oppdatert, vart det avdekka behov for å styrke føresegna 3.8, for å sikre tilstrekkeleg avstand mellom bygga. Dette kan alternativt løysast med å leggje inn byggegrenser innanfor område B3 på kartet, men dette vil låse utbyggar meir til ei fast bestemt plassering av bygningane. Administrasjonen meiner dei føresetnadane som er vist til i 3.8 er tilstrekkeleg for å sikre at det vert mogleg å plassere 3 bygg innanfor område B3. Når det gjeld parkeringsløysing med garasje og eventuelt carport har administrasjonen drøfta dette med tiltakshavar og kome fram til at den mest føremålstenlege løysinga vert å tillate carport som ei forlenging av bygningane i B3 mot gatetunet. På denne måten sikrar ein at det er mogleg å få til snuing på eiga tomt samstundes som tiltaket ikkje kjem i konflikt med frisiktsona mellom bygga eller kryssløysinga mot den kommunale vegen. Det vert presisert i føresegnene at det ikkje vert tillate med garasje innanfor B3. Administrasjonen har valt å revidere føresegnene og legge inn framlegga frå førre handsaming i den reviderte versjonen, i tillegg til dei endringane som vart fremja til møtet Det er i tillegg teke med eit punkt som omhandlar tilrettelegging av infrastruktur for lading av el-bilar. Administrasjonen vil peike på at dette er viktig infrastruktur som det bør leggjast til rette for på fellesanlegg når dei vert etablert, då etablering av slike løysningar i ettertid viser seg problematisk og kostbart. Det vert presisert at når ein snakkar om å leggje til rette for dette, så meines det legge opp til vanleg straumuttak (stikkontakt), noko som vil vere tilstrekkeleg for lading. Saksframlegg til 2. gangs handsaming : Reguleringsplan for Alverflaten, gbnr 137/188, har vore ute til offentleg ettersyn i perioden til Det kom inn totalt 6 merknader frå naboar og offentlege instansar i høyringsperioden. I tillegg har saka vore ope oppe til vurdering i råd og utval i Lindås kommune. Dei viktigaste merknadane går på vegtilhøva i området, støytilhøve og mønehøgder. Alle merknadar og uttalane vert gjennomgått etter saksframlegget frå første gangs handsaming, med administrasjonens vurdering etter kvar merknad. Saksframlegg frå første gangs handsaming er vist i kursiv 10 pkt under.

4 Utvalssak nr. Utval Møtedato 203/12 Plan- og miljøutvalet /13 Eldrerådet /13 Levekårsutvalet /13 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Reguleringsplan Alverflaten, gbnr 137/188 ny første gangs handsaming Saka skal avgjerast endeleg i plan- og miljøutvalet Rådmannen gjer slikt framlegg til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å leggje reguleringsplan for bustadområde på Alverflaten, gbnr 137/188, ut til offentleg ettersyn, på følgjande vilkår: 1. Plankartet skal oppdaterast med nemninga P1 for felles parkeringsplass. 2. Gatetun/ køyrbar gangveg skal merkast med eigne nemningar, eksempelvis G/KG 1 og Raud og gul støysone skal visast i plankartet. 4. I delfelt B3 skal det leggjast inn ei byggjegrense på 4 meter mot gatetun/ køyrbar gangveg. 5. Reviderte føresegner (Adm.), datert vert lagt til grunn for planframlegget. 6. Plankartet skal oppdaterast med endringane over og skal leverast med sosi-fil som skal godkjennast av Lindås kommune før planen vert sendt ut til offentleg ettersyn. Handsaming i plan- og miljøutvalet Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak i plan- og miljøutvalet I medhald av plan- og bygningslova 12-10, vedtek plan- og miljøutvalet å leggje reguleringsplan for bustadområde på Alverflaten, gbnr 137/188, ut til offentleg ettersyn, på følgjande vilkår: 1 Plankartet skal oppdaterast med nemninga P1 for felles parkeringsplass. 2 Gatetun/ køyrbar gangveg skal merkast med eigne nemningar, eksempelvis G/KG 1 og 2. 3 Raud og gul støysone skal visast i plankartet. 4 I delfelt B3 skal det leggjast inn ei byggjegrense på 4 meter mot gatetun/ køyrbar gangveg. 5 Reviderte føresegner (Adm.), datert vert lagt til grunn for planframlegget. 6 Plankartet skal oppdaterast med endringane over og skal leverast med sosi-fil som skal godkjennast av Lindås kommune før planen vert sendt ut til offentleg ettersyn. Handsaming i Eldrerådet Eldrerådet går for rådmannen sitt forslag med merknad til punkt 7, Det skal være 70% universell utforming i henhold til Kommuneplan ,samfunnsdelen, side 27. Samrøystes vedteke. Uttale i Eldrerådet Eldrerådet går for rådmannen sitt forslag med merknad til punkt 7, Det skal være 70% universell utforming i henhold til Kommuneplan ,samfunnsdelen, side 27. Handsaming i Levekårsutvalet Levekårsutvalet har ingen merknader. Samrøystes. Uttale i Levekårsutvalet Levekårsutvalet har ingen merknader. Handsaming i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Råd for menneske med nedsett funksjonsevne tilrår krav om universell tilgjenge til alle etasjane for bustadeininfgane i B1, B2 og B3. I forhold til tomannsbustadane i B3, vert det tilrådd krav om alle funksjoner på første plan.

5 Samrøystes vedteke. Uttale i Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Råd for menneske med nedsett funksjonsevne tilrår krav om universell tilgjenge til alle etasjane for bustadeininfgane i B1, B2 og B3. I forhold til tomannsbustadane i B3, vert det tilrådd krav om alle funksjoner på første plan. Saksutgreiing: Saksdokument vedlagt: Følgjebrev, datert Planomtale, datert Plankart, datert Føresegner, datert Illustrasjonar / skisser og snitt av planområdet Reviderte føresegner (Adm.), datert Saksdokument ikkje vedlagt: Mottakskontroll, datert Anna korrespondanse i saka Dokument knytt til tidlegare handsaming av saka Saka gjeld: Plan- og miljøutvalet tek stilling til om reguleringsplanen skal sendast ut til offentleg ettersyn. Reguleringsplanen har tidlegare vore til handsaming i plan- og miljøutvalet, sak 144/11, der framlegget vart avvist, med tilvisning om at talet på bueiningar i planområdet skulle vera 12. Nytt planframlegg vart levert inn , der kommunen sendte ut mottakskontroll til framlegget der det vart satt krav om vidare utgreiing før vidare handsaming av planen. Reguleringsplanen er utarbeidd av siv. ing. Vidar Mjøs for Bolig & Eigedom AS. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for bustadbygging i område FS1 i gjeldande reguleringsplan for Alverflaten gnr. 137 bnr 333 m. fleire. Området som vert regulert er i kommunedelplan for Knarvik-Alversund sett av til bustadføremål, og planområdet er del av reguleringsplan Alverflaten, gnr 137 bnr. 333 m.fl. der det er sett krav om eigen reguleringsplan for delområdet FS1. Det er dette delområdet som no vert regulert. Planområdet grensar i aust til konsentrert småhusbusetnad, fylkesveg 565 i nord, og i sør og vest til einebustader. Det er planlagt etablert til saman 16 bustader innanfor planområdet, fordelt på 3 delområde. I delområde B1 og B2 er det planlagt høvesvis 4 og 6 bustader i horisontal- og vertikaldelt konsentrert småhusbusetnad. I delområde B3 er det planlagt 3 vertikaldelte tomannsbustader. Leikeplass er plassert mellom B1/B2 og B3 og er felles for alle bustadene innanfor planområdet. Parkering for B1 og B2 er planlagt på felles parkeringsplass nord i planområdet. Parkering for B3 skal løysast på eiga tomt for kvar tomannsbustad. Tilkomst til alle bustadområda vil vere frå eksisterande veg i vest. B3 vil ha tilkomst inn til dei enkelte tomtane frå felles gatetun / køyrbar gangveg. Vurdering: Planområdet er i gjeldande kommuneplan for Knarvik-Alversund sett av til bustadføremål, og er regulert til bustadføremål i gjeldande reguleringsplan for området. Reguleringsplanen er såleis i samsvar med gjeldande plan for området. Administrasjonen meiner at noko av innsendte planmaterialet er å rekne som utilstrekkeleg, og har soleis utarbeidd reviderte føresegner for reguleringsplanen.

6 I reguleringsføresegnene for Alverflaten, gbnr 137/333 m.fl. vert det peika på at det skal leggjast spesiell vekt på gode leikeområde for barn og unge ved utarbeidinga av reguleringsplan for gbnr 137/188. Det er lagt til rette for eit leikeareal på 651 m 2, om lag 41 m 2 per bustadeining, der delar av leikeområdet er lagt som lange tarmar mellom og langs B1 og B2. Administrasjonen vil stille spørsmålsteikn til om desse tarmane er spesielt godt eigna som leikeområde, men meiner området sett av til leik likevel er tilfredsstillande. Det er ikkje sett nokre krav til kvalitetar for leikeområda i vedlagte føresegner, dette er retta opp i dei reviderte føresegnene. Tilkomst og parkeringsdekning i området vert vurdert som tilfredsstillande. 3 av bustadene i B3 vil berre ha parkeringsdekning på 1 bil, men administrasjonen meiner at 5 gjesteparkeringsplassar på parkeringsplassen i nord gjer at parkeringsdekninga er tilfredsstillande også for desse bustadene. Bustadene elles vil ha god parkeringsdekning. Det er ikkje sikra i føresegnene eigne plassar for rørslehemma, men det er teikna inn i plankartet. I reviderte føresegner er det sikra at 5 % av plassane på felles parkeringsplass skal vere tilpassa rørslehemma. Når det gjeld talet på bustader som er planlagt, er dette 4 einingar meir enn det som vart fastsett i vedtaket i plan- og miljøutvalet i møte Administrasjonen meiner likevel at strukturen på feltet vil ha ei god tilpassing mot eksisterande struktur rundt feltet. Tomannsbustadene i sør vil representere ei glidande tilpassing til einebustadstrukturen i sør og vest, medan dei to rekkene med konsentrerte småhus nord i planområdet vil vidareføre strukturane i aust og opp mot fylkesvegen. Totalt sett vil administrasjonen tilrå utforminga på bustadfeltet. Det vert ikkje tillate med sekundærbustader i bustadfeltet. ROS-analysen som er utført for reguleringsplanen er ikkje utfyllande. Det vert vist til at det er utført ROS-analyse for gjeldande reguleringsplan for området og at det ikkje er registrert spesielle fåremoment knytt til natur eller verksemd i området. ROS-analysa er ikkje utført etter gjeldande mal for ROS-analyse i Lindås kommune. Ut i frå den enkle ROS-analysa som vart utført for gjeldande plan for området, er dei viktigaste momenta frå analysa tatt omsyn til i reviderte føresegner. Administrasjonen har også lagt inn ei føresegn knytt til gjerdeplikt på leikeplass der leikeplassen grensar direkte til gatetun / køyrbar gangveg. Administrasjonen vurderer det til at dei viktigaste forholda knytt til risiko og sårbarheit er teke omsyn til i føresegnene, og at planen difor kan leggjast ut til offentleg ettersyn. Når det gjeld forholdet til støy, er ikkje støysoner vist i plankartet, slik det er gjort i gjeldande reguleringsplan for området. Administrasjonen meiner dette må visast i plankartet før reguleringsplanen vert sendt på høyring. Når det gjeld tiltak for støy, meiner administrasjonen at dette er tilstrekkeleg sikra i reviderte føresegner. Administrasjonen kan ikkje sjå at det er gjort noko vurdering av forhold knytt til energibruk i bustadene. Med omsyn til utsleppsmåla Lindås kommune sin klimaplan og føreståande medlemskap i oljefri.no, vil administrasjonen føreslå at det vert lagt inn ei føresegn som sikrar at det ikkje vert tatt i bruk fossile kjelder for oppvarming i bustadene. Føresegn er lagt inn i reviderte føresegner. I samsvar med kommunestyrevedtak og gjeldande praksis for reguleringsplanar i Lindås kommune vert det lagt inn føresegn som sikrar det vert laga utbyggingsavtale som skal godkjennast av Lindås kommune for etablering av tiltak i samband med teknisk infrastruktur som veg, vatn og avlaup. Vurdering av miljøkonsekvensar: Gjennomføring av tiltaket vil føre med seg endringar i landskap for området, men administrasjonen kan ikkje sjå at tiltaket vil gje spesielt omfattande verknader for omgjevnadane. Gjennomgang av merknader og uttalar til 2. gangs handsaming i plan- og miljøutvalet

7 Det kom inn totalt 6 merknader frå sektormynde og naboar i høyringsperioden. I tillegg har råd og utval i Lindås kommune uttalt seg om planframlegget. 1. NGIR peiker på at det er viktig at det vert sett av tilstrekkeleg med areal til avfallsdunkar og at tilkomstvegen har tilstrekkeleg akseltrykk og snuhammar. Det vert i tillegg peika på at den planlagde leikeplassen i nærleiken av bossplassen kan skape farlege situasjonar. Administrasjonens vurdering: Det skal vere sett av tilstrekkeleg med areal til bossdunkar i planframlegget. Tilkomstvegen inn til B3 er skal ha fast dekke og er tilrettelagt med snuhammar. Det er sett krav om at leikeplassen skal gjerdast inn for å førebygge farlege situasjonar. 2. Statens Vegvesen viser til at det ikkje er innarbeidd spesifikke krav om støyskjerming av bygningane utover etablering av støyskjerm, og ber om at dette forholdet vert avklart. Administrasjonens vurdering: Vert teke til følgje. Føresegn vert presisert med at rom skal tilfredsstille krav til innandørs støynivå i høve støyforskrifta T Hordaland fylkeskommune peiker på at det er viktig å sikre tilstrekkeleg leikeareal i høve at området vert utvida frå 12 til 16 bustader. Administrasjonens vurdering: Administrasjonen meiner at det er sett av tilstrekkeleg leikeareal i høve talet på nye bueiningar. 4. Ole Fredrik Skulstad m.fl. har fleire merknader til reguleringsplanen. Dei viser innleiingsvis til at dei meiner det er fleire som vert berørt av reguleringsplanen enn dei som vart varsla i høyringsperioden. Dei ber vidare om at deira merknader vert handsama med oppsetjande verknad. Det vert vidare peika på at ein ikkje vil akseptere igangsetjing av tiltaket før det er kome på plass rekkefølgjeføresegner knytt til at regulert infrastruktur i området er ferdigstilt. Det er då vegsituasjonen knytt til reguleringsplan for Ikenberget det vert vist til. Det vert vist til at belastninga på eksisterande kryss til Fv 565 er stor, og at utbygginga vil leggje ytterlegare press på krysset. Det vert vidare peika på at krysset bør sikrast med fotgjengarovergang. Dei meiner vidare at parkeringsløysninga for B3 i kombinasjon med boss- og postløysninga vil bli ei dårleg løysning med tanke på eksisterande utkøyrsler og belasta kryss i området. Det vert avslutningsvis sett krav om 6 rekkefølgjekrav/endringar som må vere på plass før utbygging kan starte opp: - Ferdigstilt omregulert veg med buffersone med ferdige asfalterte fortau og grøn buffersone forbi Stølen 13, 15, 17 og Tilkomstveg til området frå fylkesveg 565 asfaltert med normal asfalt, ikkje industriasfalt som i dag. - Fartsdumper på same veg. - Boss og plast merka inn mellom B1, B2 og B3 i innteikna tilkomstveg til B3 bør ligge langs B1. - Parkeringsløysning i B3, jf. illustrasjonsplan gir ikkje ei tilfredsstilande løysning til å vere ein G/KG1. Parkering mot fylkesveg bør vurderast. - Sikring av fotgjengarar langs fv 565 over avkøyrsle inn til feltet. Administrasjonens vurdering: Administrasjonen ser at det ligg uløyste problemstillingar i høve vegsituasjonen i området. Når det gjeld utbetring av veg

8 forbi Stølen 13, 15, 17 og 19, meiner administrasjonen at dette ikkje kan påleggjast utbyggjar av 137/188. Når det gjeld resten av vegen som går forbi planområdet saman med krysset mot Fv 565, ligg det føre kompliserte tilhøve der regulert løysning vil bli svært kostbar. Administrasjonen meiner det vil vere urimeleg på påleggje utbyggjar rekkefølgjekrav om at den regulerte vegløysninga skal vere ferdigstilt før utbygging kan skje, spesielt med tanke på dette er ein kostnad kommunen på sikt på ta, men som det ikkje er løyvd midlar til per i dag. Administrasjonen meiner likevel at det kan vere rimeleg å pålegge utbyggjar rekkefølgjekrav i høve masseutskifting av området fram til eksisterande veg, for å tilrettelegga for framtidig etablering av ny veg. Masseutskiftinga må soleis vere av ein slik kvalitet at framtidig vegutbygging kan skje på desse massane. Når det gjeld boss-, post og kryssløysninga ut frå B3, meiner administrasjonen at denne er tilfredsstillande. Ei flytting av dette føremålet vil også kunne kome i konflikt med frisiktsonane i utkøyrslene frå planområdet. Fartsdempande tiltak på tilkomstvegen frå Fv 565 og inn til planområdet meiner administrasjonen ikkje er tilrådeleg. Dette er teke opp med teknisk drift som meiner at andre løysningar er tilrådelege i høve fartsreduserande tiltak i området. Når det gjeld sikringstiltak for fotgjengarar langs 565 til avkøyrsle inn til feltet og standard på asfalt, meiner administrasjonen at dette er tiltak som ikkje skal påleggjast utbyggjar, men som må vurderast av kommunen. Oppsummert meiner administrasjonen at det skal påleggjast rekkefølgjekrav om masseutskifting og tilrettelegging av grunn for framtidig etablering av veg på området fram til eksisterande tilkomstveg frå Fv Frode Nyhammer protesterer på at ein får løyve til å heve terrenget på 137/188 då dette vil ta mykje av utsikta frå hans eigedom 137/322 som ligg på andre sida av fylkesvegen. Det vert også stilt spørsmål om volumet på utbygginga og om større trafikk ut på fylkesvegen kan godkjennast. Administrasjonens vurdering: Dei nye bustadane vil kome noko nærare og få eit større volum enn det som er dagens situasjon for 137/322. Byggehøgda vil også vere noko høgare enn dagens situasjon. Grunnflata på 137/322 ligg i dag på om lag 62 meter. Maksimal mønehøgd for B1 og B2 vil vere 64 og 64,5 meter høvesvis. Administrasjonen meiner at mønehøgda ikkje vil påføre nabo urimeleg tap av utsikt i dette tilfellet, basert på avstanden mellom bygga, oppdelinga av B1 og B2 og at ein i område med planlagd bustadbygging må pårekne at noko utsikt går tapt som følgje av utbygging. 6. Fylkesmannen i Hordaland har ingen merknad til planframlegget. Administrasjonens vurdering: Vert teke til orientering. 7. Eldrerådet i Lindås kommune peiker på at bør endrast til 70 % universell utforming, i tråd med samfunnsdelen av kommuneplanen. Administrasjonens vurdering: Administrasjonen meiner at ein i dette tilfellet ikkje vil tilrå å stille krav om over 50 % universell utforming, då dette vil medføre krav om heis i eitt av bygga, alternativt etablering av rampe for tilkomst til dei øvste bueiningane. Terrengtilpassingar for dette vil også vere vanskeleg. 8. Levekårsutvalet har ingen merknader til planframlegget.

9 Administrasjonens vurdering: Vert teke til orientering. 9. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne tilrår krav om universelt tilgjenge til alle etasjane i bygningane i B1 og B2. I høve tomannsbustadane i B3 tilrår ein krav om alle funksjonar på første plan. Administrasjonens vurdering: Viser til vurderinga av merknaden til eldrerådet. Når det gjeld B3, vil administrasjonen tilrå at det skal leggjast til rette med alle funksjonar på grunnplanet i tråd med tilrådinga til rådet. Vurdering: Reguleringsplanen har vore ute til offentleg ettersyn, og merknadane viser at det er trekt fram problemstillingar knytt til mellom anna vegtilhøve, støy, tap av utsikt for nabo og universell utforming av bygningane. Når det gjeld vegtilhøve, vil administrasjonen peike på at det er ein del problemstillingar knytt til vegtilhøva i området, både i høve fylkesveg 565 og tilkomstvegane frå denne. Administrasjonen meiner at det ikkje kan påleggjast utbyggjar å måtte vente til eventuell utbetring av kryss til Fv 565 og dei interne vegane er opparbeidd i høve reguleringsplan for Ikenberget. Det er likevel tilrådeleg at ein set i gang med masseutskifting for det regulerte vegarealet i samband med masseutskiftinga som likevel må gjerast på gbnr 137/188 i høve opparbeiding av tomta for utbygging. Samstundes er det viktig at ein har fokus på dei kringliggjande massane når planområdet vert masseutskifta, då ein risikerer at masseutskiftinga innanfor planområdet får verknader også for massane som ligg vest, nord og aust for planområdet. Ei utskifting innanfor planområdet kan medføre at tiliggjande masser begynner å bevege på seg. Det må difor sikrast at det vert gjort tilstrekkelege geotekniske undersøkingar og sikringsarbeid før ein set i gang med masseutskiftinga. Administrasjonen vil tilrå følgjande rekkefølgjekrav i høve vegtilhøve og masseutskifting: - Ny 1.4.6: I høve masseutskifting i planområdet skal også massane fram til eksisterande tilkomstveg i vest masseutskiftast til ein tilfredsstillande standard for framtidig vegutbetring i høve reguleringsplan for Ikenberget. Det skal masseutskiftast minimum fram til og med dagens plassering av postkassestativ. Endeleg omfang av masseutskiftinga vert gjort i samråd med teknisk drift i kommunen. - Ny 1.4.7: Før masseutskifting vert sett i gang skal det sikrast geotekniske undersøkingar av området og eventuelle sikringstiltak for å forhindre bevegelse i tilliggjande masser skal setjast på plass. Når det gjeld støytilhøva i bygningane, vil administrasjonen tilrå at det vert lagt inn i føresegn krav om at rom skal tilfredsstille krav til innandørs støynivå i høve støyforskrifta T Når det gjeld nabotilhøve og mønehøgd på dei nye bygningane, meiner administrasjonen som tidlegare nemnt at utbygginga ikkje vil medføre verknader for naboar ut over det ein kan forvente i eit fortettingsområde. Det vert elles vist til vurderingane av merknadane over når det gjeld universell utforming og andre tilhøve som kom fram i merknadane. Oppsummert meiner administrasjonen at planframlegget, med dei føreslåtte endringane i føresegnene, legg opp til ei føremålstenleg utbygging av planområdet.

10 Vurdering av miljøkonsekvensar: Vart vurdert i høve 1. gangs handsaming.

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Plankonsulent Vidar Mjøs Administrasjonen

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS /15 Kommunestyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 096/15 Plan- og miljøutvalet PS 10.06.2015 061/15 Kommunestyret PS 18.06.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 15/155 Mindre reguleringsendring - Knarvik

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 051/17 Plan- og miljøutvalet PS /17 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 051/17 Plan- og miljøutvalet PS /17 Kommunestyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 051/17 Plan- og miljøutvalet PS 31.05.2017 054/17 Kommunestyret PS 21.06.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 15/1763 2. gangs handsaming av reguleringsplan

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/3458 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 11.05.2015 Saksframlegg Framlegg for 1. gongs høyring -

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Saksnr Utval Type Dato 088/17 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMTutvalet) PS 03.10.2017 071/17 Kommunestyret

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS /2017 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FA - L12 17/506 Saknr Utval Type Dato 058/2017 Formannskapet PS 13.06.2017 032/2017 Kommunestyret PS 22.06.2017 Endring av reguleringsplan for Einestrand

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID:

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID: Reguleringsføresegner for Hordasmibakken gbnr 137/46, 59 og del av 705, m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885 Plan-ID: 1263-201212 Revideringar: Dato:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 7/1 Saksmappe: 2011/ /2016 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 7/1 Saksmappe: 2011/ /2016 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 7/1 Saksmappe: 2011/1255-19488/2016 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 12.08.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 110/16 Komité for plan og utvikling 30.08.2016 Framlegg til

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Vågshøgda AS(SUS) Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 03.07.2014 Ingunn Stette 14/961-14/47974 Reguleringsplan for Britplassen - del av gnr.17 bnr.1 - søknad om oppstart

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Vedtaksbrev. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 14/ /GBR - 38/3, K2 - L12/

Vedtaksbrev. Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 14/ /GBR - 38/3, K2 - L12/ Teknisk plan og forvaltning Norgeshus Per Bortens vei 3 Linda Nermark 7223 MELHUS Vedtaksbrev Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato: 14/1352-19/GBR - 38/3, K2 - L12/63 03.07.2015 GNR/BNR 38/3 med fleire Vågsbotn

Detaljer

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/ FØRESEGNER LEMHAGEN Vår ref 04/01174-006 Eining/avd/ PLN/TE Arkiv L12 30B Dykkar ref Dato 21.01.2005 Plan og næring,, vedteke kommunestyret 10.02.2005 sak 0003/05. side 1 av 5 Føresegnene er knytte til

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Framlegg til detaljregulering for Botn Aust 100/1 endring -1. gongs handsaming Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 10072/2016 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg til detaljregulering

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201310 Arkivsaksnr: 2013/532-10 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 43/2014 24.02.2014

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 063/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 063/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 063/17 Formannskapet 07.09.2017 050/17 Kommunestyret 14.09.2017 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Turid Kristine Brekke K2 - L12 16/238 Reguleringsplan for Øenmarki bustader

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl.

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl. J. Tufteland AS Postboks 131 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www.

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2014/ /2016 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2014/ /2016 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2014/2554-21658/2016 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.09.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 124/16 Komité for plan og utvikling 20.09.2016 Framlegg til

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /11. Kommunestyret /11 Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.05.2011 73/11 Kommunestyret 20.06.2011 36/11 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 9443/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/97 Teknisk utval 16.09.2015 Saka gjeld: DETALJREGULERING SKEIDE - AVGRENSA

Detaljer

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L 71 2010/988 Sveinung Toft 05.01.2011 Utvalssak nr. Utval Møtedato 25/11 Plan- og miljøutvalet 19.01.2011 6/11 Kommunestyret 10.02.2011 Framlegg til bustadbyggjeprogram

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saksnr Sbh Formannskapet 25.08.04 144/04 ARA Formannskapet 01.12.04 206/04 ARA Osterøy heradsstyre 15.12.04 093/04 ARA Saksansvarleg Aud Raknem Arkiv:

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 141/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-19

Saksnr. Utval Møtedato 141/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-19 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 141/17 Formannskapet 14.09.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-19 Privat detaljreguleringsplan for Einemomarki (revidert

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /156 Kommunestyret /67

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /156 Kommunestyret /67 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/2728 Løpenr.: 20250/2017 Arkivkode: 100/1 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 11.10.2017 17/156 Kommunestyret 19.10.2017 17/67 Sakshandsamar:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR TARBERG HYTTEOMRÅDE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/910 Arkiv: L13 Utvalsaksnr Utval Møtedato 70/17 Formannskapet 25.04.2017 51/17 Kommunestyret 11.05.2017 SLUTTHANDSAMING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Reguleringsplan Storemyra næringsområde - 2. gangs handsaming

Reguleringsplan Storemyra næringsområde - 2. gangs handsaming Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2011/1916 Christian Hagerup Reinshol 22.05.2012 Utvalssak nr. Utval Møtedato 102/12 Plan- og miljøutvalet 13.06.2012 60/12 Kommunestyret 21.06.2012 Reguleringsplan

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/1481 Sakshandsamar: PlanId - 2016007, K2 - L12, GNR - 129/0012 Bjarte Friis Friisvold Dato: 01.02.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 103/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 103/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 103/16 Plan- og miljøutvalet PS 31.08.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 15/4127 1. gangs handsaming av reguleringsplan for Alver næringsområde, plan-id

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret

Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet /15 Kommunestyret Aukra kommune Arkivsak: 2015/319-17 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 21.07.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 34/15 Drift og arealutvalet 19.08.2015 78/15 Kommunestyret 17.09.2015 Reguleringsplan

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS 14.10.2014

Detaljer

Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt - offentleg ettersyn

Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt - offentleg ettersyn Berit Karin Bruvoll Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 07.05.2014 Vår: 14/2047-14/10921 ftm@lindas.kommune.no Framlegg til utbyggingsavtale for Leiknes vest bustadfelt -

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 046/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-15

Saksnr. Utval Møtedato 046/17 Formannskapet Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-15 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 046/17 Formannskapet 27.03.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: K2 - L12 Arkivsaksnr. 16/592-15 Detaljregulering for Einemomarki - klargjering av vedtak

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 142/14 Plan- og miljøutvalet PS Kommunestyret

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 142/14 Plan- og miljøutvalet PS Kommunestyret SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 142/14 Plan- og miljøutvalet PS 10.12.2014 Kommunestyret PS Saksbehandlar ArkivsakID Trude Langedal 14/6323 Mindre endring av reguleringsplan for Rissundet Vedlegg: Ingen

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN FØRESEGNER Revidert 18.10.04 Revidert 21.06.00 Bergen, november 1999 Storetvegtvegen 96, 5072 Bergen Telefon: 55 36 36

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Planutvalet /14 Bystyret /14. Arkiv: FA-L12

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Planutvalet /14 Bystyret /14. Arkiv: FA-L12 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Planutvalet 20.03.2014 015/14 Bystyret 27.03.2014 008/14 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr.: 12/3591 Detaljregulering for Pinndalen Nord

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100109, K2-L12 Arkivsaknr 10/23 OMRÅDEREGULERINGSPLAN SØRSTRAND FRILUFTSOMRÅDE,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 009/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 009/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Tolleshaug Gbnr - 168/335 16/287 Saksnr Utvalg Type Dato 009/17 Formannskapet PS 14.02.2017 006/17 Kommunestyret PS 28.02.2017 Reguleringsplan for Mulevegen

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer