ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE"

Transkript

1 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1

2 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikkens verdigrunnlag bygger på:...3 Overordnet mål med arbeidsgiverpolitikken...3 Utfordringer for kommunesektoren som påvirker arbeidsgiverpolitikken...3 Den offentlige sammenheng...3 Ledelse Et helhetlig ledelsesansvar innebærer...5 Målsetting... 5 Ledelse i Steinkjer kommune...5 Ledere i Steinkjer kommune...5 Medbestemmelse/Medinnflytelse Medinnflytelse i Steinkjer kommune...6 Informasjon Målsetting... 7 Intern informasjon i Steinkjer kommune...7 Personalplanlegging Målsetting... 8 Personalplanlegging i Steinkjer kommune...8 Lønn Målsetting... 9 Lønnspolitikk i Steinkjer kommune...9 Basislønn... 9 Kompetanse... 9 Lokale tillegg Kompetanse Målsetting Prioriterte elementer i kommunens kompetansepolitikk er:...11 Kompetansekartlegging Kompetanseplanlegging og -styring...12 Kompetanseutvikling...12 Tiltak som kan brukes er: Rekruttering Mål for å rekruttere og beholde arbeidstakere i Steinkjer kommune...13 Rekrutteringspolitikk i Steinkjer kommune...13 Elementer i rekrutteringsarbeidet...13 I rekrutteringssammenheng kan arbeidsgiver vurdere...13 Helse, miljø og sikkerhet Målsetting Helse, miljø og sikkerhet i Steinkjer Kommune...15 Internkontroll De fire milepæler i internkontrollsirkelen:...15 Bedriftshelsetjeneste Verneorganisasjon Steinkjer Kommune har følgende underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget:...16 Arbeidsgiverpolitisk dokument 2

3 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for i forhold til medarbeiderne. Dette kommer til uttrykk både gjennom utforming av overordnede arbeidsgiverpolitiske prinsipper og ledelsens praktisering av disse prinsippene. Grunnlaget for Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitikk er at alle handlinger og tjenester utføres for kommunens innbyggere. Arbeidsgiverpolitikkens verdigrunnlag bygger på: Helhetsforståelse og lagfølelse Tillit til og tro på kommunens medarbeidere Likestilling mellom kvinner og menn Vekt på læring og utvikling Mot til å gjøre forandringer Overordnet mål med arbeidsgiverpolitikken Steinkjer Kommunes arbeidsgiverpolitikk har til hensikt å frigjøre og styre den menneskelige energien i organisasjonen, slik at kommunen utvikler og utøver riktige tjenester med høy kvalitet gjennom tilfredse medarbeidere og effektiv ressursbruk. Steinkjer kommune skal være en attraktiv arbeidsplass. Arbeidsgiverpolitikk og organisasjonskultur Steinkjer kommunes arbeidsgiverpolitikk skal avspeile en sunn, inkluderende organisasjonskultur der den enkelte ansatte føler seg verdsatt og ivaretatt. For kommunen som arbeidsgiver er det et viktig poeng at alle ansatte blir enkeltindivider i et fellesskap, som arbeider mot samme felles mål; effektiv tjenesteyting for kommunens innbyggere. En god organisasjonskultur skal være helse- og trivselsfremmende, bidra til at den enkelte arbeidstaker blir sett og inkludert, at den enkelte tar ansvar for eget og andres arbeidsmiljø, og at en utvikler tilhørighet og lagfølelse. Kommunens arbeidsgiverpolitikk og de som utøver denne har et særskilt ansvar for at kulturen på arbeidsplassen inspirerer til utvikling og positiv endring. Utfordringer for kommunesektoren som påvirker arbeidsgiverpolitikken Kommune-Norge står i dag overfor store krav til endring og omstilling. Det gjelder spesielt to forhold: Kommunenes roller og oppgaver utfordres gjennom økte krav til effektivisering. Dette skjer samtidig som befolkningens forventninger til kvalitet på tjenestene, grad av valgfrihet og brukermedvirkning øker. Det blir dermed en arbeidsgiverpolitisk utfordring å ivareta bred medvirkning, medbestemmelse og medeierskap på en god måte i endrings- og effektiviseringsprosesser. Det andre er at kommunene utfordres gjennom økt konkurranse fra privat sektor. Dette kommer til uttrykk gjennom diskusjoner om hvorvidt private aktører kan produsere tjenester på vegne av kommunene mer effektivt enn kommunene greier selv. Det er en arbeidsgiverpolitisk utfordring å finne strategier for å kunne konkurrere med privat sektor om bl.a. lønn, kompetanse og det å rekruttere og beholde viktig arbeidskraft. Den offentlige sammenheng Effektivisering og konkurranse skal utøves innenfor en offentlig sammenheng som er noe annerledes enn den virkeligheten private virksomheter opererer i. Målene i kommunal Arbeidsgiverpolitisk dokument 3

4 virksomhet er i like stor grad knyttet til velferd, sosial likhet og rettferdighet som til økonomiske størrelser. Målene skal utformes og nås gjennom til dels tidkrevende demokratiske prosesser der mange interessegrupper er involvert. Kommunal sektor har også mindre handlingsrom enn privat sektor fordi rammebetingelsene i stor grad er fastlagt gjennom bevilgninger, lover og regelverk. Det er en stor utfordring å utøve en fleksibel arbeidsgiverpolitikk i forhold til de omstillinger som kreves samtidig som offentlig sektors spesielle hensyn ivaretas. Arbeidsgiverpolitisk dokument 4

5 Ledelse Ledelse innebærer ansvar for å ivareta virksomhetens relasjoner på en slik måte at oppgavene løses og resultater blir oppnådd. Kommunens oppgaver framgår av lovverk med tilhørende bestemmelser og av vedtak fattet i kommunale organer. Et helhetlig ledelsesansvar innebærer Strategisk ledelse (planlegging, utvikling, prioritering og vurdering) Administrativ ledelse (organisering og økonomi) Faglig ledelse Personalledelse Målsetting Ledelse skal: Stimulere medarbeidere til egenutvikling, initiativ og handling gjennom personlig ansvar og forpliktelse for å nå vedtatte mål Profilere kommunen som en serviceorganisasjon og tilstrebe helhetsløsninger, så vel tverrsektorielt som i den enkelte avdeling og tjenesteenhet Ivareta både brukerperspektivet og behovet for fleksible og rasjonelle løsninger innenfor gjeldende lov- og regelverk og de rammer som er vedtatt av politiske styringsorgan. Ledelse i Steinkjer kommune skal utøves på grunnlag av de ledelsesnormer og lederavtaler som gjelder i Steinkjer kommune skal legge til rette for et positivt samvirke mellom mennesker for å nå felles mål. Ledere må søke å utvikle sine diagnostiske ferdigheter gjennom å være undersøkende og smidige i sin holdning. Ledere må verdsette forskjeller og være dyktige til å omgås mennesker. skal legge til rette for medarbeidernes faglige og personlige vekst, slik at de kan anvende sin kompetanse best mulig for å nå kommunens mål. er å beslutte og iverksette. Ledelse krever tydelighet en skal si ja eller nei, men lytte og reflektere før beslutninger blir tatt. Ledere i Steinkjer kommune skal arbeide i et forpliktende samspill med andre, delegere oppgaver og ta ansvar. En leder skal sørge for at beslutninger tas på et lavest mulig nivå i organisasjonen. Delegering er å gi medarbeiderne tydelige oppgaver og vise dem tillit. Delegering forutsetter oppfølging og tilbakemelding. skal være modeller for sine medarbeidere. Ledere skal kjenne sine sterke sider og sine begrensninger. skal gi rom for initiativ og ideer. De skal oppmuntre medarbeidere til å gå nye veier for å nå målene. Åpenhet og deltakelse bidrar til samarbeid og trivsel. Arbeidsgiverpolitisk dokument 5

6 Medbestemmelse/Medinnflytelse Medbestemmelse i denne sammenheng beskriver forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Medbestemmelse gjennom tillitsvalgte, er en formell rettighet de ansatte har i henhold til lov- og avtaleverk. Formell medbestemmelse er beskrevet i kommuneloven, og i hovedavtalene. Medinnflytelse innebærer at de ansatte trekkes aktivt med i utviklingsarbeid så vel som i arbeidet med konkrete saker på den enkelte tjenesteenhet. Målsetting for samhandling mellom arbeidsgiver, tillitsapparatet og de ansatte i Steinkjer kommune at arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø at hovedavtalene brukes aktivt ved at de tillitsvalgte trekkes tidlig inn i saker som gjelder de ansattes arbeidsforhold at det finnes gode rutiner for utøvelse av medbestemmelse og medinnflytelse Medbestemmelse i Steinkjer kommune Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid og arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Arbeidsgiver skal påse at intensjoner, rettigheter og plikter overholdes. Den administrative arbeidsgiverfunksjonen er i dag et linjeansvar på tre nivå: rådmann, avdelingsleder, tjenesteenhetsleder. Arbeidstakerorganisasjonene skal være representert i administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg og prosjekt-/ad hoc-grupper som utreder administrative spørsmål og saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte. Informasjon og kunnskap er nødvendig for å kunne ta ansvar og utøve medbestemmelse. Ledere på alle nivå er ansvarlige for å tilrettelegge for et godt samarbeid med de tillitsvalgte og holde dem informert. Dette gjøres best gjennom regelmessige møter i etablerte møtefora på det enkelte nivå. Medinnflytelse i Steinkjer kommune Medinnflytelse dreier seg om den enkelte ansattes rett til å påvirke innhold, kvalitet og utvikling i eget arbeid gjennom samarbeid mellom leder og de ansatte. De ansattes medinnflytelse bidrar til effektiv og hensiktsmessig oppgaveløsning og et godt arbeidsmiljø. Det er et lederansvar på alle nivå å legge til rette for aktiv medinnflytelse. Personalmøter, medarbeidersamtaler, arbeidsgrupper og daglig dialog og samhandling, er gode virkemidler for slik medinnflytelse og informasjonsutveksling. Arbeidsgiverpolitisk dokument 6

7 Informasjon Med informasjon menes i denne sammenhengen den interne informasjonsflyt mellom de ulike nivåer og enheter i kommuneorganisasjonen. Informasjonsvirksomhet er primært et lederansvar, men alle ansatte i Steinkjer kommune har et selvstendig ansvar for å søke og gi informasjon. Informasjon skal gis på en profesjonell og etisk forsvarlig måte, og skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av arbeidssted eller arbeidstidsordning. Utgangspunktet er at en medarbeider som ikke har informasjon, ikke kan ta ansvar. En medarbeider som har informasjon kan ikke unngå å ta ansvar. Målsetting Intern informasjon skal legge grunnlag for riktige tjenester og effektiv ressursbruk. Intern informasjon skal også bidra til å øke medarbeidernes motivasjon, kompetanse, ansvarsbevissthet, trygghet, tillit og forståelse mellom ansatte og ledelse. Intern informasjon i Steinkjer kommune skal være systematisk og samordnet gjennom kjente, faste kanaler skal være lett tilgjengelig for alle, målrettet, lettfattelig, saklig og korrekt skal være et lederansvar skal gis gjennom intranett, internavis, andre former for skriftlig kommunikasjon og gjennom etablerte møtestrukturer Arbeidsgiverpolitisk dokument 7

8 Personalplanlegging Med utgangspunkt i kommuneplanen og de strategiske satsingsområdene for Steinkjer kommune, er det et lederansvar å definere og dimensjonere personalbehovet for å sikre en kvalitativt god tjenesteyting innenfor de prioriterte områdene. Det gjør at arbeidsgiver må vektlegge en bevisst personalplanlegging med sikte på å beholde og rekruttere de riktige personer, lønne rett og iverksette tiltak for å heve de ansattes kompetanse. Hvert av disse områder omtales i egne kapitler. Målsetting Målet for all personalplanlegging er rett person på rett plass til rett tid. Dette innebærer å sikre seg kvalifiserte og motiverte medarbeidere, utvikle og utnytte de menneskelige ressurser og legge til rette for en livfasebasert personalpolitikk. Personalplanlegging i Steinkjer kommune Ledere på alle nivå skal arbeide aktivt og systematisk med personalplanlegging for å oppfylle intensjonene i kommuneplanen og for å kunne møte framtidige behov. Dette gjelder både disponering av de eksisterende kompetanseressursene og planlegging av rekruttering og avgang. Som redskap for slik personalplanlegging benyttes bl.a. medarbeidersamtalen. Dette er en regelmessig, systematisk, vel forberedt og fortrolig samtale mellom leder og ansatt, der hensikten er å skape et godt grunnlag for planlegging, vurdering av den ansattes utviklingsmuligheter og tjenestens krav til kvalitet og kompetanse. Formålet er også å få til en god kommunikasjon som kan bidra til økt gjensidig forståelse, samt at både leder og den ansatte gir og får tilbakemelding på forventninger, arbeidsinnsats, samhandling og atferd. Det er et prioritert mål for Steinkjer kommune å sikre tilsetting i stillingsstørrelse som minst tilsvarer 14 timer per uke. For arbeidsgiver er det et mål at alle ansatte kan stå i arbeid fram til pensjonsalder. Det er bl.a. viktig for Steinkjer kommune å nyttiggjøre seg den kunnskap, kompetanse og solide erfaring eldre medarbeidere har og som også kan bidra til nyttig læring for yngre medarbeidere. Steinkjer kommune har også underskrevet samarbeidsavtalen om et inkluderende arbeidsliv, der intensjonen er at arbeidsgiver skal legge til rette for at arbeidstakere kan ha tilrettelagt arbeid ut fra et helseperspektiv. Arbeidsgiverpolitisk dokument 8

9 Lønn Steinkjer kommunes lønnspolitikk skal bidra til at kommunen kan rekruttere og beholde den arbeidskraft som er nødvendig for å ivareta de oppgaver og det ansvar som framkommer gjennom kommunens langtidsbudsjett, økonomiplan, årsbudsjett og lederavtaler på en god måte. Hovedtariffavtalene legges til grunn for lønnsfastsettelse. Lokal lønnsfastsettelse finner sted i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsettinger i ledige stillinger. Avtalene gir partene mulighet til å utforme en lokal lønnspolitikk med utgangspunkt i Steinkjer kommunes behov og utfordringer. Målsetting Steinkjer kommunes lønnspolitikk skal være en basis for kontinuitet og strategisk planlegging med sikte på å: rekruttere og beholde kvalifiserte og motiverte ledere og medarbeidere sikre et godt og stimulerende arbeidsmiljø sikre sammenhengen mellom stillingens ansvarsområde, kompleksitet, kompetansekrav, innsats og lønn sikre lik lønn for arbeid av lik verdi med like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn på tvers av avdelingsstrukturen motivere til kompetanseutvikling Lønnspolitikk i Steinkjer kommune For kommunen har det avgjørende betydning å knytte til seg og beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere som får sin lønn fastsatt med utgangspunkt i nøytrale, anerkjente og aksepterte kriterier basert på en lokal stillingsstruktur, sentralt fastsatt basislønn og lokalt vedtatte kriterier for tillegg; kompetansekrav, spesielle krav til funksjonen og arbeidsinnsats. Med unntak av endringer i forutsetningene for basislønn, vil lønnsutvikling være basert på endringer i kompetanse og/eller en vurdering av resultatoppnåelse/innsats. For å sikre at dette praktiseres mest mulig likt internt i kommunen, skal partene hvert år, i forkant av de lokale lønnsforhandlingene, gjennomføre et lønnspolitisk drøftingsmøte der disse prinsippene blir gjennomgått og drøftet. Basislønn Basislønn er den grunnlønn som sentrale avtaleparter fastsetter gjennom sentrale oppgjør. Denne skal gjenspeile stillingens/stillingsgruppens ansvar, kompleksitet, belastning, arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og lønnsmarkedet for øvrig. For arbeidstakere som får all sin lønn fastsatt lokalt med hjemmel i Hovedtariffavtalen kap. 5, gjelder ikke prinsippet om basislønn. Lønnsfastsetting skal likevel skje med utgangspunkt i de samme kriterier. Kompetanse Steinkjer kommunes grunnholdning er at utdanning og videreutdanning har verdi for kommunen og at kompetanseutvikling skal lønne seg. Dette betinger likevel at kommunen nyttiggjør seg den nye kompetansen. Kompetansevurdering benyttes for å plassere stillinger Arbeidsgiverpolitisk dokument 9

10 utover basislønn. Relevant utdanning, videreutdanning og økt realkompetanse vil således kunne gi lønnsmessig uttelling i forbindelse med tilsetting og årlige lokale lønnsforhandlinger. Lokale tillegg Et av lønnspolitikkens mål er å sikre sammenheng mellom lønn, innsats og oppnådde resultater etter gitte kriterier som er beskrevet i lønnspolitiske planer. Kriteriene for innsats-/resultatvurdering skal være kjønnsnøytrale og aldersuavhengige, og skal avspeile kommunens mål, oppgaver og satsningsområder. For at en slik innsats-/resultatvurdering skal oppfattes som rettferdig og styrende for jobbutførelsen, forutsetter det gode tilbakemeldingsrutiner fra ledelsen der en blir vurdert etter kjente kriterier. Lønnssamtaler blir et viktig redskap i denne sammenhengen. Lønnspolitikk er et lederansvar, og avdelingslederne er viktige medaktører i lønnsfastsettingen. Lønn bør brukes som et styrings- og utviklingsverktøy, og de ansatte bør gis mulighet til å påvirke sin egen lønn. Lønn bør brukes som et virkemiddel for å fremme resultater og kompetanseutvikling. Arbeidsgiverpolitisk dokument 10

11 Kompetanse En organisasjons kompetanse er summen av de kunnskaper og ferdigheter de ansatte besitter og den teknologi organisasjonen gjør bruk av. Situasjonen for offentlig sektor i dag er stadig flere oppgaver som skal løses innenfor stramme rammebetingelser. Det betyr økte krav til omstilling og bedre ressursutnyttelse både av teknisk utstyr og den menneskelige kapital. Kommunens ressurser skal anvendes så nær brukeren som mulig. De ansatte er den viktigste ressursen i tjenesteproduksjonen overfor bruker. Kommunen må derfor nyttiggjøre seg den enkelte ansattes kompetanse så godt som mulig. Samfunnet utvikler seg raskt fra et velferdssamfunn mot et kompetansesamfunn med internasjonalisering og digitalisering. Dette innebærer endrede utdanningsforhold, konkurranseforhold og svingninger i arbeidsmarkedet. Av den enkelte ansatte kreves at kompetansen i tillegg til formell utdanning dekker ferdigheter, kunnskaper, holdninger, motivasjon og vilje til å utføre en jobb alene eller sammen med andre. For kommunen som organisasjon kreves i tillegg endringskompetanse slik at organisasjonen blir levedyktig også i framtiden og kan framstå som attraktiv for arbeidssøkere og ansatte. Anvendelse av en kommunes samlede kompetanse er ledelsens viktigste styringsredskap. Målsetting Kompetanseplanlegging er et strategisk virkemiddel for å nå kommunens overordnede mål ved at det gjennomføres systematisk kartlegging av eksisterende kompetanse, utvikling og anvendelse av medarbeidere med relevant kompetanse så vel som rekruttering av nyansatte med nødvendig ny kompetanse. Kompetanseutvikling skal skje gjennom en planlagt, kontinuerlig og strategisk prosess. Prioriterte elementer i kommunens kompetansepolitikk er: Kompetansekartlegging Kompetanseplanlegging og -styring Kompetanseutvikling At kommunen bygger opp egen kompetanse og videreutvikler denne, er en stor styrke for kommunen og den enkelte arbeidstaker. I et arbeidsliv i stadig sterkere endring, utfordres kommunen av arbeidstakernes behov for å sikre seg kompetanse som er attraktiv i arbeidsmarkedet opp mot arbeidsgivers behov for styring av kompetanseutviklingen. Etter- og videreutdanning er en mulighet som kan benyttes for å øke medarbeideres kompetanse. Dette kan spesielt brukes på områder hvor det er problem med rekruttering og/eller å beholde kvalifisert personale. Etter- og videreutdanning kan også brukes på spesielle områder som kvalifiserer en medarbeider utover den stillingen vedkommende er ansatt i. Kompetansekartlegging For at en til enhver tid skal kunne ha en oversikt over kommunens totale kompetanse og vite noe om grad av generell og spesiell kompetanse, er det hensiktsmessig å kartlegge de ansattes formelle kompetanse i form av utdanning og kurs, og realkompetanse i form av arbeidserfaring. En slik oversikt vil vise kommunens humane kapital og aktiva, og si noe om kommunens potensial til å løse framtidige oppgaver. Oversikten kan brukes til styring av virksomheten for å kunne nyttiggjøre seg eksisterende kompetanse i stedet for kjøp av ekstern Arbeidsgiverpolitisk dokument 11

12 bistand. Oversikten kan også brukes i nye arbeidsområder og prosjekter der det er hensiktsmessig. Kompetanseplanlegging og -styring Kompetanseplanlegging gjøres med utgangspunkt i kompetansekartleggingen og er en vurdering av behov og valg av strategier og tiltak i forhold til de mål som er definert for kommunen gjennom kommuneplanen. Kompetanseplanlegging skal være relevant og gjelde sentrale og viktige områder, den skal forenkle og gi grenser for handlingsmuligheter samt være proaktiv og se framover i tid. Kompetanseplanlegging knyttes til arbeidet med kommuneplan, budsjett og virksomhetsplan gjennom årlig utarbeidelse av og rullering av kommunens kompetanseplan. Tjenesteenhetene utarbeider egen kompetanseplan som beskriver kompetanseutviklingsbehov, valg og prioritering av satsingsområder, tiltak og ansvarsfordeling. Avdelingene samordner planene for sine tjenesteenheter og har et særskilt ansvar for gjennomføring av faglige tiltak av felleskarakter. Avdeling for organisasjon har et særskilt ansvar for å koordinere de avdelingsvise planene og utarbeide en oversikt over fellestiltak på tvers av avdelingene. Oppfølging av alle organiserte læringsaktiviteter beskrevet i kompetanseplanen, skjer som hovedregel på tjenesteenhetsnivå. Rapporteringen skjer årlig til avdelingsnivå og skal inneholde gjennomgang av de tiltak som er iverksatt. Rapporten skal inneholde en kortfattet vurdering av resultatet/effekten av den gjennomførte kompetanseutviklingen, og danne grunnlaget for ny kompetanseplanlegging. Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling dreier seg om å anskaffe, utvikle og mobilisere kompetanse, og hører til i begrepet Steinkjer kommune som en lærende organisasjon. Handlingskompetanse, som er en kombinasjon av fagkompetanse, metode, læring og sosial kompetanse, blir her en viktig faktor. Kompetanseutviklingsbehovet henger sammen med interne forhold som nyansettelser, intern rekruttering, ny teknologi, produksjonsendringer og endringer i organisasjonen, så vel som tilpasning til eksterne forhold som nye lover og regler, endringer i utdanning, arbeidsmarked og konkurranseforhold. Det er en ledelsesoppgave å vektlegge en bedre utnyttelse av eksisterende, skjult og uutnyttet kompetanse da dette på sikt vil gi kommunen en verdifull ressursutnyttelse. Utviklingen skal skje i samsvar med kommunens mål, gjennomføres på en kostnadseffektiv måte og være resultatorientert. Tiltakene skal være planlagt og styrende og ikke avhengig av tilfeldige kurs som bys på markedet. Interne aktiviteter skal stimuleres ved å benytte eksisterende kompetanse til utvikling og oppdatering av medarbeidere der dette er hensiktsmessig. Tiltak som kan brukes er: Lederskole Interne og eksterne kurs Etter- og videreutdanning Lærlingeordning Stillingsrotasjon Hospitering / Praksis for fagbrev På-jobben veiledning med selvstyrte grupper eller kvalitetssirkler Prosjektorganisering Utdanningspermisjoner Arbeidsgiverpolitisk dokument 12

13 Permisjon for å vikariere i jobb på tilsvarende/ønsket kompetanseområde Tiltakene fordrer et utstrakt samarbeid og vilje til dette i organisasjonen. Arbeidsgiverpolitisk dokument 13

14 Rekruttering Rekruttering i Steinkjer kommune baseres på en systematisk personalplanlegging. Dette omfatter organisasjonens rekruttering til ledige stillinger, gjennom nyansettelser eller forflytting av allerede ansatte. Kommunen skal rekruttere personale med nødvendig kompetanse for å utføre de tjenester som det til enhver tid er definert at brukerne har behov for. Kommunen skal føre en helhetlig, gjennomtenkt og fleksibel rekrutterings- og arbeidsgiverpolitikk i et livsfaseperspektiv, hvor hovedutfordringene innen rekruttering vil være å få ansatt kvalifiserte medarbeidere, og tilrettelegge for å beholde arbeidstakere så langt opp mot aldersgrensen som mulig. Rekrutteringsstrategiene må derfor møte slike behov. På kort sikt handler det om å rekruttere tilstrekkelig arbeidskraft med tanke på antall og kompetanse. På lang sikt handler det om å få flere til å ta utdanning som det er sterkt behov for i kommunen. Begge ut i fra fokus på brukernes behov. Mål for å rekruttere og beholde arbeidstakere i Steinkjer kommune å ansette/beholde rett person med riktig kompetanse på rett plass, uavhengig av kjønn, religiøs el. etnisk bakgrunn å arbeide for at kommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver med positiv image å tilby spennende og utfordrende fagmiljøer som vektlegger nettverk, teamarbeid og prosjektarbeid å tilstrebe likestilling ved at både kvinner og menn innehar lederstillinger på alle nivå å unngå for høy turnover (utskifting) av medarbeidere å legge til rette for lærings-, kompetanse- og karriereutvikling å arbeide for å redusere sykefravær og utstøting fra arbeidslivet som følge av fysiske og psykiske belastninger Rekrutteringspolitikk i Steinkjer kommune Gjennom et tilstrekkelig antall medarbeidere med nødvendig kompetanse skal kommunen sikre at nåværende og framtidige oppgaver overfor kunder, abonnenter og brukere løses mest mulig effektivt og med den nødvendige kvalitet på tjenesten. For å sikre et bredt, kvalifisert og størst mulig rekrutteringsgrunnlag kan arbeidsgiver oppfordre aktuelle personer med relevant kompetanse til å søke ledige stillinger. Dette må gjøres uten å skape urealistiske forventninger. Elementer i rekrutteringsarbeidet Rekruttering skjer som hovedregel ved ekstern utlysning med mindre annet er hjemlet i lov eller avtaleverk. Når det oppstår ledighet i en stilling skal arbeidsgiver vurdere om stillingen er i samsvar med virksomhetens/avdelingens behov. Bl.a. skal omplasseringsbehov og kvalifiserte deltidsansattes fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling, ivaretas. I rekrutteringssammenheng kan arbeidsgiver vurdere tariffavtalens muligheter til lønnstiltak i tilfeller der det er problemer med å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere å gi muligheter til og tilrettelegge for kompetanseutvikling og personlig utvikling å gi muligheter til og tilrettelegge for mer fleksible arbeidstidsordninger enn i dag, for eksempel ved tilrettelagt arbeidstid og hjemmearbeid å gi tilbud om flyttegodtgjøring Arbeidsgiverpolitisk dokument 14

15 Det er utarbeidet egne prosedyrer for introduksjon av nyansatte på arbeidsplassen. Det er et lederansvar å følge prosedyrene ved nyansettelser. Rekrutteringsprosessen er ikke avsluttet før den nyansatte har gjennomgått denne introduksjonsplanen. Arbeidsgiver vil legge vekt på intern karriereutvikling og gi muligheter til videreutvikling/ utdanning som gjør egne ansatte i stand til å konkurrere om avansementsstillinger og ulike lederstillinger. Arbeidsgiver skal arbeide for en jevnere fordeling av kvinner og menn i ulike sektorer og innenfor alle typer stillinger, med spesiell fokus på lederstillinger. Kommunen skal også bruke lærlingeordningen og legge til rette for denne. Ved gjennomføring av rekrutteringsprosessen gjelder følgende etiske prinsipper: hver enkelt søker skal få en profesjonell behandling gjennom hele rekrutteringsprosessen, der det vises respekt for personens integritet alle mottatte opplysninger behandles som fortrolige, jfr. likevel forskrift om partsoffentlighet i tilsettingssaker eksterne opplysninger om søkeren innhentes av arbeidsgiver etter søkers samtykke, og kun relevant informasjon etterspørres Arbeidsgiverpolitisk dokument 15

16 Helse, miljø og sikkerhet Forskrift om systematisk helse, -miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) regulerer kommunens arbeid med dette tema. I forskriftens 4 heter det: Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. Målsetting Steinkjer kommune skal oppnå best mulig arbeidsmiljø og maksimal sikkerhet for sine ansatte. Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med tjenesteproduksjon, service og økonomi. Helse, miljø og sikkerhet i Steinkjer Kommune Steinkjer Kommunes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal være en integrert del av kommunens daglige drift, slik at kommunes mål om å være en god, trivelig og sikker arbeidsplass nås. Det er et lederansvar å sørge for at dette arbeidet skjer i samarbeid med de ansatte. Internkontroll I tillegg til at den generelle oppmerksomhet skal være rettet mot hensynet til helse,- miljø- og sikkerhetskrav i hverdagen, skal også alle prosedyrer og rutiner nedfelt i kommunens HMSinternkontrollsystem (HMS-boka) følges i alle tjenesteenheter. Disse rutinene representerer kommunens systematiske arbeid med HMS. Tilsynsmyndighetenes krav om dokumentasjon innfris ved å følge veiledningene i kommunens HMS-bok. Internkontroll er en kontinuerlig prosess i virksomheten, basert på fire milepæler. De fire milepæler i internkontrollsirkelen: Kartlegg arbeidsmiljø og andre forhold på arbeidsplassen Planlegge og prioritere tiltak, samt utarbeide en årlig handlingsplan Iverksette og følge opp tiltak Evaluere handlingsplanen og gjennomføre ny kartlegging Internkontrollsystemet er for øvrig detaljert beskrevet i HMS-boka. Steinkjer Kommunes internkontrollsystem blir systematisk overvåket ved at det gjennomføres systemrevisjoner hvert år. Bedriftshelsetjeneste For å ivareta kommunens forpliktelser innenfor bedriftshelsetjenesteområdet, har kommunen inngått et samarbeid med en privat aktør som tilbyr tjenester og oppfølging av arbeidstakere med helseproblemer. Denne aktøren bistår med veiledning og forelesninger/kurs i temaene arbeidsmiljøproblematikk og holdningsskapende arbeid. Arbeidsgiverpolitisk dokument 16

17 Verneorganisasjon Vernelinja i kommunen forholder seg til kommunens ledelseslinje, har ulike roller og er et kommunikasjonspunkt når det gjelder arbeidsmiljøspørsmål. Tjenesteenhetsleder Verneombud Rådmann Hovedverneombud Avdelingsleder Hovedverneombud Arbeidsmiljøutvalget Kommunens virksomhet skal være delt opp i verneområder med hensiktsmessig størrelse. Hvert verneområde skal ha et valgt verneombud. Hovedverneombudet skal bidra til å samordne verneorganisasjonen i hele kommunen. Hovedverneombudet er rådmannens samarbeidspartner i det overordnede HMS-arbeidet og er fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget. Steinkjer Kommune har følgende underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget: Attføringsutvalget AKAN-utvalget Arbeidsgiverpolitisk dokument 17

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten ARBEIDSGIVERHÅNDBOK for Steinkjer kommune Revidert Personaltjenesten Personaltjenesten 0 Innholdsfortegnelse I Arbeidsgiverrollen II Rekruttering, introduksjon og avvikling III Lønn, pensjon, forsikringer

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Lønnssystemer Veiledning og eksempler

Lønnssystemer Veiledning og eksempler Lønnssystemer Veiledning og eksempler - Del 1. Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer S. 3 4 4 5 8 9 11 12 13 S. 15 16 16 17 18 18 19 19 Del 1 Generell beskrivelse av lønnspolitikk og lønnssystemer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer