Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjon Øyer kommune"

Transkript

1 Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport

2 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av sykmeldte i Pleie- og omsorg som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Øyer kommune. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (Kommunelovens 77. nr 4). Prosjektarbeidet er utført i perioden oktober til desember 2010 av Guro Selfors Lund. Utkast til rapport er sendt rådmannen til uttalelse. Svaret fra rådmannen er vedlagt rapporten. Lillehammer, januar 2011 Kristian Lein Oppdragsansvarlig Guro Selfors Lund Prosjektansvarlig 2

3 Sammendrag Problemstillinger: Problemstillinger for prosjektet har vært: Hvordan tilrettelegges arbeidet for personer som har vært sykmeldt/delvis sykmeldt? Gir planverk/retningslinjer kommunen har utarbeidd god oversikt for den enkelte virksomhetsleder i sykefraværsoppfølging? I hvilken grad blir eksisterende retningslinjer fulgt opp av virksomhetslederne overfor den enkelte som har sykefravær. Kontrollutvalget ønsket at prosjektet skulle avgrenses til å gjelde Pleie- og omsorg (PLO), det vil si PLO institusjon/ Tretten sjukeheim og PLO hjemmetjenester. Kontrollutvalget ønsket et spesielt fokus på sykefravær. Prosjektet ble derfor avgrenset til temaer innenfor HMS som antas å ha betydning for oppfølging av sykefravær. Revisjonskriterier: Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Ulike paragrafer i Arbeidsmiljøloven og lokal IA-avtale har utgjort revisjonskriteriene i prosjektet. Øyer kommune er IA-virksomhet. Det vil si at kommunen er tilsluttet intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Det er også lagt vekt på kommunens egne retningslinjer slik de kommer fram i de virksomhetsspesifikke virksomhetsplanene. Metode: Problemstillingene er besvart ved datainnhenting gjennom intervjuer og gjennom dokumentanalyse av både interne og eksterne dokument. Vi har intervjuet virksomhetsleder for Pleie- og omsorg. Videre har vi intervjuet tre av fem avdelingsledere med personalansvar innen Pleie- og omsorg. Vi har også intervjuet hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Alle intervjuene ble foretatt som personlige intervju, og alle intervjuer er verifisert ved at referat ble sendt intervjuobjektene for godkjenning. Konklusjoner og anbefalinger: Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å vurdere hvordan Øyer kommune jobber for å redusere sykefraværet i Pleie- og omsorg. Problemstilling 1 Hvordan tilrettelegges arbeidet for personer som har vært sykmeldt/delvis sykmeldt? Øyer kommune har lagt opp til gode systemer for å imøtekomme behov for tilrettelegging for arbeidstakerne. Kommunen tilrettelegger både i form av tiltak for den enkelte, og i form av forebyggende tiltak for hele arbeidsstokken. Det blir nevnt av flere at det har vært viktig for Øyer å snu fokus fra fokus på sykefravær til fokus på nærvær ved arbeidsplassen. På tross av at de har jobbet med å snu dette fokuset, arbeides det systematisk med sykefravær og tilrettelegging av arbeidssituasjonen for dem som har behov for dette. 3

4 Tilrettelegging ved avdelingene for dem som har redusert arbeidskapasitet er en utfordring for avdelingslederne. Det er en utfordring for noen av avdelingslederne å få nok informasjon/ kunnskap om hvilke muligheter det er for å få ulike tilretteleggingstilskudd. Problemstilling 2. Gir planverk/retningslinjer kommunen har utarbeidd god oversikt for den enkelte virksomhetsleder i sykefraværsoppfølging? Kommunens detaljerte retningslinjer utgjør et godt arbeidsredskap for virksomhetsleder og avdelingsledere personaloppfølgingen og sykefraværsoppfølgingen. Ved siden av retningslinjene er det faste samarbeidsmøter der personalkontor, avdelingsleder, virksomhetsleder, lokal NAVrepresentant og arbeidslivssenteret møter. Møtene fungerer som kvalitetssikring for at sykmeldte følges opp på rett måte og til rett tid. Legene deltar ikke i samarbeidsmøtene med NAV. Ut fra samtaler med avdelingsledere og virksomhetsleder har revisjonsgjennomgangen har vist at legens rolle i retningslinjer for oppfølging av sjukmeldte kan synes å være svakt fundert blant legene. Øyer kommune har stort fokus på oppfølging av sykefravær. Dette gjenspeiles både i planer, retningslinjer og i det praktiske arbeidet slik vi har fått høre av virksomhetsleder og avdelingsledere som er intervjuet. Den enkelte arbeidsgiverrepresentant synes å ha en god oversikt over problemområdet, og det er både ulike hjelpemidler til deres disposisjon og flere arenaer der de kan ta opp eventuelle saker der de er usikre eller har behov for å drøfte. Problemstilling 3. I hvilken grad blir eksisterende retningslinjer fulgt opp av virksomhetslederne overfor den enkelte som har sykefravær. Virksomhetsleder og avdelingsledere som er intervjuet har stor fokus på oppfølging av sykmeldte. Alle er kjent med rutiner for oppfølging av sykmeldte, og alle legger vekt på at de bruker disse aktivt som et arbeidsredskap. Anbefaling: Bli bedre til å systematisk søke tilretteleggingstilskuddene, og bruke de tilskuddene som allerede er innvilget som en aktiv kunnskap i organisasjonen. Avdelingsledere bør enkelt kunne slå opp i en oversikt over tilskudd som er innvilget tidligere slik at dette kan fungere som tips i deres arbeid med oppfølging av sykmeldte. Vurdere om det kan være mulig å få til ordninger som gjør at det ikke blir økt belastning for resten av arbeidsstokken når det er behov for å tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidskapasitet ved en avdeling. Revisjonen anbefaler kommunen å jobbe aktivt med å få flere sektorer til å benytte seg av Mulighetsrommet. Revisjonen anbefaler at kommunen bør videreføre det arbeidet de allerede gjør i sykefraværsoppfølgingen, og at de bør fortsette å ha fokus på å involvere legene mer i arbeidet. 4

5 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Sammendrag Bakgrunn og formål Revisjonskriterier Metode Faktabeskrivelse Organisasjon og ansatte Sykefravær Problemstilling Revisjonskriterier Tilrettelegging Vurderinger Problemstilling Revisjonskriterier Gjeldende planverk og retningslinjer Vurderinger Problemstilling Revisjonskriterier Oppfølging av eksisterende retningslinjer Vurderinger Konklusjoner og anbefalinger Referanser VEDLEGG 1. Organisasjonskart Øyer kommune VEDLEGG 2. Rutiner for oppfølging av sjukmeldte VEDLEGG 3. Rådmannens uttalelse

6 1. Bakgrunn og formål Kontrollutvalget i Øyer har vært opptatt av tema som omhandler helse- miljø og sikkerhet. De fattet vedtak i møte den og utarbeidet et bestillingsdokument av SAK 10/003 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN TEMAET HELSE MILJØ SIKKERHET I PLEIE OG OMSORG Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å vurdere hvordan Øyer kommune jobber for å redusere sykefraværet i Pleie- og omsorg. Med utgangspunkt i de moment som er kommet fram har revisjonen arbeidet etter følgende problemstillinger for prosjektet: Hvordan tilrettelegges arbeidet for personer som har vært sykmeldt/delvis sykmeldt? Gir planverk/retningslinjer kommunen har utarbeidd god oversikt for den enkelte virksomhetsleder i sykefraværsoppfølging? I hvilken grad blir eksisterende retningslinjer fulgt opp av virksomhetslederne overfor den enkelte som har sykefravær. Kontrollutvalget har avgrenset prosjektet til å gjelde Pleie- og omsorg (PLO), det vil si PLO institusjon/ Tretten sjukeheim og PLO hjemmetjenester. Helse- miljø og sikkerhet (HMS) Begrepet HMS brukes i ulike sammenhenger og det kan være ulikt innhold som legges i begrepet. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-forskriften) er en paraplyforskrift som regulerer HMS-lovgivningen. Mange virksomheter er omfattet av HMS-forskriften, deriblant virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter sier at den som er ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Systematisk oppfølging skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Rutinene skal være dokumentert skriftlig. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide 1. Kontrollutvalget har ønsket et spesielt fokus på sykefravær. Prosjektet er derfor avgrenset til temaer innenfor HMS som antas å ha betydning for oppfølging av sykefravær. 1 https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/drive-bedrift/dokumentasjonsplikter/hms/internkontroll/ 6

7 2. Revisjonskriterier Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for revisjonens vurderinger. Kommunens arbeid med sykefravær reguleres av ulike regler og retningslinjer. Arbeidsmiljøloven er sentral. Arbeidsmiljølovens formål, 1-1 er å sikre et godt arbeidsmiljø, trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, tilpasset arbeidssituasjon knyttet til egne forutsetninger og livssituasjon og å bidra til et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsmiljølovens 3-1 inneholder flere punkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og herunder arbeidsgivers plikter. Den sier at for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. I og med at kontrollutvalget ønsker fokus på sykefraværsoppfølging og tilrettelegging er 3-1 pkt f) vesentlig: Arbeidsgiver skal: f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær Det følger av Arbeidsmiljølovens 4-6 at arbeidsgiver skal tilrettelegge for en arbeidstaker med redusert arbeidsevne så langt som mulig. Dette betyr at ansvaret er vidtrekkende, men ikke absolutt. Øyer kommune er IA-virksomhet. Det vil si at kommunen er tilsluttet intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Den lokale handlingsplanen fastslår at IA-arbeidet skal være en integrert del av det daglige ledelsesarbeidet. Partene i Øyer kommune vil arbeide for et økt nærvær, for at dette skal gi seg utslag i redusert sykefravær, økt pensjoneringsalder og færre på uføretrygd. Det er i Øyer kommune utarbeidet en egen arbeidsgiverpolitisk plattform, med handlingsplan for Det er også utarbeidet virksomhetsspesifikke målkart, da kommunen drives etter balansert målstyring (BMS). BMS er et strategisk verktøy som skal hjelpe kommunen med å se sammenheng mellom mål, tiltak og resultater. I det overordnede målkartet for Øyer kommune rapporteres det for områdene samfunn, læring/fornyelse, medarbeidere og økonomi. I virksomhetsplan for pleie og omsorg er det definert egne fokusområder som omhandler medarbeidere. Hjemmetjenestene skriver at de skal ha fokus på nærværsinnsats og tiltak for å redusere sykefravær er stadig et aktuelt tema. Virksomhetens HMS-utvalg er en sentral aktør i forebyggingsarbeidet. Faste møter med vernetjenesten (HMS-utvalget) og tillitsvalgte er en del av virksomhetens faste møteplan. Oppfølging av sykmeldte er en prioritert oppgave, som utføres i tett samarbeid med NAV Øyer trygd og NAV arbeidslivssenteret. Tretten sjukeheim ønsker at nærværsog HMS-arbeid har høy prioritet. De har egne friskvernstiltak, de skal følge kommunens rutiner for oppfølging av sykemeldte, og de har fokus på faste samarbeidsmøter med NAV hver mnd. 7

8 3. Metode Problemstillinger har vært bestemmende for valg av metode, dette er i samsvar standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Problemstillingene er besvart ved å innhente data gjennom intervjuer og ved at det er foretatt dokumentanalyse av både interne og eksterne dokument. Vi har intervjuet virksomhetsleder for pleie- og omsorg i Øyer kommune. Videre har vi intervjuet tre av fem avdelingsledere med personalansvar innen pleie- og omsorg. Vi har også intervjuet hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Alle intervjuene ble foretatt som personlige intervju, og alle intervjuer er verifisert ved at referat er oversendt intervjuobjektene for godkjenning. Intervjuene ble gjennomført i oktober/ november Etter vår vurdering har den metoden vi har benyttet vært hensiktsmessig for å kunne svare på de problemstillinger som er satt. Prosjektet er gjennomført høst/vinter Virksomhetsleder innen pleie- og omsorg Karen Helene Nylund har vært vår kontaktperson ved gjennomføringen av prosjektet. Rapportutkast ble oversendt til rådmannen for uttalelse Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 8

9 4. Faktabeskrivelse 4.1 Organisasjon og ansatte Organisering Øyer har siden 1996 hatt to administrative ledernivå, rådmannsnivå og virksomhetsledernivå. Virksomhetslederne har helhetsansvar for sine ansvarsområder, med utstrakt delegert myndighet. Rådmannen er den øverste ansvarlige leder i den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov og vedtak. Rådmannens lederteam utgjør kommunens toppledelse og består av rådmannen og tre kommunalsjefer. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt område innen virksomheten; økonomi, område helse og sosial og område oppvekst. Kommunalsjefene har videre ansvar for individuell oppfølging av fjorten virksomhetsledere. Rådmannens lederteam og virksomhetslederne utgjør til sammen kommunens ledelse. Kommunens ledelse har månedlige møter. Lederteamet har ukentlige møter. Organisasjonskart for Øyer kommune er lagt ved rapporten som vedlegg 1. Pleie- og omsorg (PLO) ble nylig slått sammen til ett virksomhetsområde. Tidligere var dette delt mellom PLO Institusjon og PLO hjemmetjenester. Virksomhetslederen har fem avdelingsledere under seg. Innen hjemmetjenesten er det to avdelingsledere, en for Tretten og en for Øyer distrikt. Innen institusjonstjenesten er det tre avdelingsledere, en for langtid, en for korttid og rehabilitering og en for kjøkken/kantine og merkantil. Ansatte Ved utgangen av 2009 var 431 personer ansatt i faste stillinger i Øyer kommune, i underkant av 150 personer hadde 100% stilling. Totalt var det 326 årsverk som ble dekket av de 431 personene. Antall personer som arbeider i turnus var 135 personer 2. Ved utgangen av 2009 hadde pleie- og omsorg, hjemmetjenestene 82 tilsatte fordelt på 49 årsverk. Ved Tretten sjukeheim var det 84 tilsatte, fordelt på 52,3 årsverk 3. Virksomhetsleder har personalansvar for alle innen sitt virksomhetsområde, men den daglige oppfølgingen er delegert til avdelingslederne. 4.2 Sykefravær SSB skriver om sykefraværsstatistikken på landsbasis at det er klare sesongmessige variasjoner, spesielt gjelder dette egenmeldt sykefravær som er høyest i årets tre første måneder (dette kan bl.a ses i sammenheng med influensasesongen). Det egenmeldte sykefraværet er lavest i vår- og sommermånedene. SSB skriver at variasjoner i legemeldt sykefravær er ikke like tydelig som for 2 3 Tall er hentet fra Virksomhetsplan 2010 Tretten sjukeheim og Virksomhetsplan PLO 2010 hjemmetjenester. 9

10 egenmeldt sykefravær. Nivå på sykefravær varierer også en del mellom ulike grupper sysselsatte. I statistikken til SSB vises det klart høyest sykefravær i helse- og sosialtjenester 4. Sykefravær i Øyer kommune i 2009 var noe lavere enn i Samlet sykefravær i 2009 var på 9,41%, dette utgjorde en nedgang på 0,13 prosentpoeng fra Målsetting for 2010 er en ytterligere reduksjon til sykefraværet er på et nivå på 6-7 prosentpoeng eller lavere 5. Rapportering av sjukefraværsstatistikk 2. tertial i 2010 viste en betydelig nedgang i sjukefraværet det siste kvartalet, fra 9,16 % til 7,24 %. Sammenligning av sjukefraværet med tilsvarende kvartal foregående år og kvartalet foran, viser at det samla sjukefraværet - som foregående år er lavere i andre enn i første kvartal. Forskjellen mellom de to siste kvartalene er denne gangen på nærmere 2 %- poeng, som er den største nedgangen i fravær fra ett kvartal til et annet siden I forhold til tilsvarende kvartal i 2009 er nedgangen enda større 6. Figuren under viser utvikling i sykefravær for hele organisasjonen fra første kvartal i 2007 til og med andre kvartal Figur 2.1 Sykefravær for alle ansatte i Øyer kommune Sjukefravær ,00 14,00 Sjukefravær i prosent 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 1.kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2010 (Kilde: Personalavdeling i Øyer kommune) Innen pleie- og omsorg er det tradisjonelt noe høyere sykefravær enn i andre deler av den kommunale forvaltningen. Vi ser av figuren under at dette også er tilfelle for Øyer kommune Målsettingen er vedtatt av kommunestyret i målkartet for Tall er hentet fra Aktivitetsrapport Øyer kommune 2. tertial

11 Figur 2.2 Sykefravær innen pleie- og omsorg i Øyer kommune Sjukefravær PLO Sjukefravær i prosent kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. PLO institusjon PLO hjemmetjenesten (Kilde: Personalavdeling i Øyer kommune) Sykefravær i kommunen rapporteres kvartalsvis, og rapporteringen innarbeides i tertialmeldingene. Øyer kommune jobber med sykefraværsoppfølging på flere områder. I et notat fra rådmannen, lagt fram for formannskapet den , ble det gitt en utførlig beskrivelse av kommunens fokus på sykefravær/nærvær. Årsakene til sykefravær er mange, det kan være arbeidsrelaterte forhold, private forhold hos den enkelte eller familierelaterte forhold. Dette betyr at arbeidsgiver må innrette arbeidet med å få ned sykefravær med et mangfold at tiltak og virkemidler. (Formannskapssak 1/10). I notatet fra rådmannen blir det vist statistikk, det blir vist hvem som er ansvarlige for hvilke tjenester. Det er også vist hvilke områder administrasjonen ønsker å sette økt fokus på: 1. Organisatoriske tiltak o Nærværsgruppa vil om få uker ha hatt en gjennomgang av hvordan sykefravær følges opp i den enkelte virksomhet, og fått innblikk i hvilke utfordringer virksomhetslederne mener de har i arbeidet for å få ned sykefraværet. Gruppa vil velge ut noen av virksomhetene med størst utfordringer og tilby disse ekstern bistand i arbeidet. o Vi vil innlede samarbeid med KS på sykefraværsområdet. KS tilbyr rådgivning/ veiledning til kommunene. o Styrke virksomhetsledernes kunnskap og gjennomføringsevne i arbeidet. Rutiner for oppfølging av sjukmeldte skal være retningsgivende for arbeidet. o Gjennomgang av HMS rutiner med fokus på arbeidsmiljø og fysisk tilrettelegging. o Sterkere involvering av BHT i sykefraværsarbeidet. o Styrke kompetanse på juridiske sider av arbeidsgivers styringsrett. o Sette generell drøfting om sykefravær og virkemidler på dagsorden i samarbeidsutvalget med legene. o Formidle informasjon for å skape god kunnskap, trygghet og legitimitet rundt arbeidsgivers regler og rutiner på området. 2. Tiltak på individnivå. o Etablere samarbeidsprosjekt med Gausdal kommune og NAV om tiltak for en bedre tilrettelegging for gravide. o Opprette tilbud om samlingssted for langtidssykmeldte. o Skjerpe rutiner med flere møtepunkter mellom den sykmeldte, arbeidsgiver, lege og NAV. 11

12 o o o o o Tilrettelegge alternativt arbeid, der restarbeidsevne kan utnyttes. Oppfordre til bruk av andre virkemidler enn full sykmelding. Raskere innmelding i Mulighetsrommet for å vurdere jobbrotasjon og raskere omplassering. Oppfordre til økt bruk av egenmelding framfor sykmelding. Arrangere medarbeiderdag. Rådmannen skriver videre i notatet at arbeidet med å redusere sykefraværet må skje systematisk og over tid. Målkart Arbeid med oppfølging av sykefravær er nedfelt i en rekke planer og retningslinjer som ledere med arbeidsgiveransvar må forholde seg til i Øyer kommune. På overordnet nivå er det laget målkart for Øyer kommune der det er definert fem fokusområder; samfunn, læring/fornyelse, medarbeidere, økonomi og brukere. I denne sammenhengen er det fokusområde medarbeidere som er vesentlig. Fire resultatmål er definert under fokusområde medarbeidere: - det skal gjennomføres medarbeidersamtaler for alle ansatte, - det skal gjennomføres tre ledersamtaler mellom rådmann og hver enkelt virksomhetsleder i året, - kommunen skal ha en høy total humankapitalindeks (HKI) 7 og - sykefraværet skal i løpet av året reduseres med 5 prosentpoeng. Tre resultatmål skal rapporteres hvert kvartal, mens HKI skal rapporteres årlig. Det rapporteres overordnet på kommunenivå, men det rapporteres også for hver virksomhet. I årsmeldingen for 2009 ble det rapportert at det innen pleie- og omsorg ble gjennomført medarbeidersamtaler med 95% av de ansatte i 2009 og det ble gjennomført to ledersamtaler. HKI hadde samlet en liten nedgang, men enkelte grupper hadde en liten økning. Det gjennomsnittlige sykefraværet hadde en liten forverring fra 2008, men HMS og nærværsarbeid hadde høy prioritet. Hjemmetjenestene skriver de skal ha fokus på nærværsinnsats og tiltak for å redusere sykefravær er stadig et aktuelt tema. Virksomhetens HMS-utvalg er en sentral aktør i forebyggingsarbeidet. Faste møter med vernetjenesten (HMS-utvalget) og tillitsvalgte er en del av virksomhetens faste møteplan. Oppfølging av sykmeldte er en prioritert oppgave, som utføres i tett samarbeid med NAV Øyer trygd og NAV arbeidslivssenteret. Tretten sjukeheim ønsker at nærværs- og HMS-arbeid har høy prioritet. De har egne friskvernstiltak, skal følge kommunens rutiner for oppfølging av sykemeldte, og har fokus på de faste samarbeidsmøtene med NAV hver måned. 7 Humankapitalindeksen (HKI) er et enkelt måle- og tiltaksverktøy for å styrke arbeidsmiljøet, operativt lederskap og engasjementet i en arbeidsgruppe. Mer enn 150 norske virksomheter har tatt indeksen og tiltaksverktøyet i bruk de siste årene. Indeksen består av seks påstander som medarbeidere skal ta standpunkt til på en skala fra 1-5, der 1=entydig nei og 5=entydig ja. 12

13 5. Problemstilling 1 Hvordan tilrettelegges arbeidet for personer som har vært sykmeldt/delvis sykmeldt? 5.1 Revisjonskriterier Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljølovens formål, 1-1 er å sikre et godt arbeidsmiljø, trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, og tilpasset arbeidssituasjon knyttet til egne forutsetninger Det følger av arbeidsmiljøloven 4-6 at arbeidsgiver skal tilrettelegge for en arbeidstaker med redusert arbeidsevne så langt som mulig. Dette betyr at ansvaret er vidtrekkende, men ikke absolutt. Arbeidsgiver må i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret helhetsvurdering hvor flere forhold må veies opp mot hverandre. Arbeidsgiver må vurdere om alle tilretteleggingsmuligheter er prøvd for at arbeidstaker skal fungere på sin arbeidsplass eller et annet sted i virksomheten 8. Lokal IA-avtale Kommunen har definert en lokal handlingsplan for årene gjennom IA-avtalen. IA-avtalen var planlagt revidert i 2010, men det ble besluttet å vente til sentrale endringer var sluttført før en reviderte den lokale. Lokale mål for IA-arbeidet i Øyer er å fremme nærvær, redusere sykefravær, skape grunnlag for at flere står lengre i arbeid gjennom seniorpolitikk og arbeide for å ha flere ansatte med redusert funksjonsevne. Det er også et mål å ha aksept for individuell tilrettelegging ved behov. 5.2 Tilrettelegging Vi har intervjuet virksomhetsleder, avdelingsledere, tillitsvalgt og hovedverneombud for å få kunnskap om hvordan Øyer kommune arbeider med forebygging av sykefravær og med tilrettelegging for personer som har vært sykmeldt/delvis sykmeldt. I framstillingen under vises det et spenn i tilretteleggingen fra det som gjøres på individnivå, altså for den enkelte, og til det arbeidet som gjøres på systemnivå gjennom organisatoriske tiltak. I problemstillingen er det spurt etter tilrettelegging for personer som har vært helt eller delvis sykmeldt. Selv om det i problemstillingen er spurt etter tilrettelegging for dem som har vært sykmeldt er det også viktig å nevne hva som blir gjort forebyggende for alle arbeidstakerne. Dette er en del av det helhetlige arbeidet med tilrettelegging. Organisatoriske tiltak Eksempel på organisatoriske tiltak er gjennomføring av forflytningsteknikkskurs. Kursene arrangeres forebyggende for alt personale innen pleie- og omsorg i Øyer slik at de skal lære å bruke kroppen og hjelpemidler riktig med den mengden tunge løft de har i hverdagen. Kursene arrangeres ikke bare for 8 13

14 dem som har vært sykmeldt, men for å forebygge sykmeldinger generelt. Fysio- og ergoterapeut i kommunen har ansvar for å gjennomføre årlige kurs. Tilbud om kurs blir gitt alle i pleie- og omsorg, men de som jobber med psykisk utviklingshemmede (PU) gav tilbakemelding at de hadde mindre nytte av dette kurset. De møter ofte andre problemstillinger enn det som handler om tunge løft. De har derfor hatt tilbud om et annet kurs i prosedyrer etter sosialtjenestelovens 4a, denne åpner for bruk av tvang i noen tilfeller 9. Forebygging ved avdelingene gjennomføres både ved at ergoterapeut/fysioterapeut veileder i løfteteknikk og bruk av hjelpemidler. De gir også bistand i hvordan møblering av rom kan være med tanke på å tilrettelegge arbeidssituasjonen. Det har vært tilbud om hjelp av friskvernskonsulenten for personalet blant annet gjennom tilbud om massasje, trening med apparat på styrkerom o.l. Fysio- og ergoterapeut blir av flere sagt å være nøkkelpersoner i arbeidet med å forhindre sykefravær. Dette gjelder både overfor dem som har vært syke og kommer tilbake i jobb og for dem som står i fare for å bli sykmeldt viss en ikke får til tilrettelegging i størst mulig grad. Det er satt opp faste dager i møteplanen der fysioterapeut/ ergoterapeut er ute på avdelingene og driver veiledning. Virkemidler gjennom IA-avtalen. Både virksomhetsleder og avdelingslederne sier at kommunen har benyttet seg av tilretteleggingstilskudd og virkemidler som er tilgjengelig gjennom IA-avtalen. Flere trekker fram at dette særlig er et resultat av de faste møtene der både NAV og arbeidslivssenteret er med. Samarbeidsmøtene fungerer som informasjonsutveksling og diskusjonsforum for å følge opp de som er sykmeldt. (Vi kommer nærmere inn på disse møtene under problemstilling 2). Eksempel på virkemidler som er benyttet er: tilskudd til innkjøp av hjelpemidler for å tilpasse arbeidssituasjonen for den enkeldte, det har vært kjøpt tjenester fra raskere tilbake 10, det har vært gjennomført oppfølging gjennom testing av restarbeidsevne, der det bl.a er kjøpt tjenester fra Raulandssenteret, Skogli og oppfølgingsenheten Frisk. Bedriftshelsetjenesten har vært involvert, og det har vært gjennomført psykososial oppfølging. Ifølge virksomhetsleder er det vanskelig å få til en balanse mellom fokus på tilrettelegging og fokus på oppfølging. Arbeidsgiver opplevde en periode at fokus var blitt større på dem som ikke var på jobb enn på dem som var på jobb. På et tidspunkt så de det som viktig å snu oppmerksomheten mer mot dem som faktisk var på jobb. På bakgrunn av dette kom pleie- og omsorg i gang med prosjektet fra aktivitet til aktivitet som handlet om nærværsarbeid, og de startet et samarbeid med en friskvernskonsulent fokus var å skulle gi til dem som var på jobb. Prosjektet er avsluttet nå, men mye av det som kom i gang er bakt inn i det daglige arbeidet og har derfor fortsatt etter at prosjektperioden er over. For eksempel er bedriftsmassasje en dag i måneden tiltak som kom i gang i prosjektperioden, dette gis det fortsatt tilbud om. 9 En del av lovens formål er å hindre at enkelte personer med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, men lovens skal også bidra til å forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Personer som jobber med utviklingshemning må derfor ha kunnskap om loven og intensjonen med den, samt er i stand til å identifisere situasjoner med bruk av tvang og makt. 10 "Raskere tilbake" er tiltak som har som mål å hindre unødig langvarig sykefravær. Mer om dette på NAV sine sider: 14

15 Mulighetsrommet Alle stillinger som blir ledig i Øyer kommune skal meldes inn til mulighetsrommet. Organisering av mulighetsrommet har som formål å koble ledig ansatt med ledig stilling for mulig omplassering, dvs tilrettelegging gjennom en annen arbeidssituasjon enn den en har til vanlig. Sekretariatet for mulighetsrommet er stab Personal. Mulighetsrommet er etablert som ad hoc utvalg, medlemmene tilpasses hver enkelt sak. I utgangspunktet er medlemmene den virksomhetsleder som har meldt inn ledig stilling, tillitsvalgt (plasstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt fra aktuell arbeidstakerorganisasjon) og stab Personal. Aktuelle arbeidstakere innkalles ved behov sammen med tillitsvalgt eller fullmektig etter ønske. Mulighetsrommet ble iverksatt som ordning fra Virksomhetsleder for pleie- og omsorg er stadig i kontakt med mulighetsrommet og ser på dette som er positivt tiltak. Det er stadig noen som har behov for å få tilrettelagt arbeidssituasjonen, dette kan da gjøres ved å skifte arbeidsoppgaver eller arbeidsområde. Før stillinger blir lyst ut, er det viktig å tenke igjennom og å sjekke i mulighetsrommet om det er noen som er meldt inn her med behov for endret stilling eller endring i arbeidsoppgaver. En av avdelingslederne trekker fram det positive ved å kunne korte ned sykmeldingsperioden ved å ha jobbtrening ved en annen avdeling. Hensikten med dette kan være å prøve noe nytt innenfor samme kommune uten nødvendigvis å slutte i den gamle jobben. Hovedtillitsvalgt var med i gruppen da mulighetsrommet ble startet opp. Hun har deltatt i flere møter i mulighetsrommet sammen med medlemmer og har flere eksempler på at omplasseringer har vært vellykket. Det hun trekker fram som negativt ved mulighetsrommet er at det ofte ikke er ledig jobb for vedkommende når en har prøvd ut arbeid ved en alternativ arbeidsplass på tross av at en har sett at det har fungert bra. Både tillitsvalgte og ledere uttrykker at det kan være et problem at ikke alle sektorer melder inn ledige stillinger. Det er viktig at mulighetsrommet ikke bare blir bytting av stillinger innen pleie- og omsorg. Avdelingsledere om tilrettelegging En av avdelingslederne trekker fram viktigheten av at leder er synlig og tilstede på arbeidsplassen. Som leder er vedkommende med på den daglige rapporten ved avdelingen hver morgen. Avdelingslederen ser det som viktig at arbeidsmiljøet er slik at det oppleves som greit å kunne ta opp ulike problemstillinger ved avdelingen. En annen av avdelingslederne trekker fram viktigheten av å ha en kontinuerlig dialog med den sykmeldte og at det er viktig å ha en oppfølgingsplan som faktisk følges opp. I arbeidet med å få folk tilbake i jobb kan det være viktig å ha en diagnose slik at arbeidsgiver sitter med kunnskap både om hva som kan gjøres og om hva som bør gjøres. Alle avdelingslederne som er intervjuet sier det ofte er en utfordring å tilrettelegge innen pleie- og omsorg for dem som har redusert arbeidskapasitet. Gjennom IA-avtalen har regjeringen lagt opp til at gradert sykmelding skal være hovedregelen ved sykefravær. Avdelingslederne sier at når en person er tilbake i arbeid med redusert kapasitet, er det for det første vanskelig på grunn av knappe ressurser ved avdelingen, rammene gir ikke rom for å leie inn ekstra fordi noen har redusert arbeidskapasitet. For det andre vil tilretteleggingen være vanskelig der den ansatte ikke kan delta i primæroppgaver, eks stell av tunge pasienter. Tilrettelegging vil øke presset på de andre ansatte som da må tåle tyngre belastning. 15

16 Arbeidet innen pleie- og omsorg innebærer pleie av mennesker som trenger døgnkontinuerlig oppfølging, dette gir behov for at en er hundre prosent til stede på jobb når en er på jobb. Problemstillingen er dagsaktuell, og reell for mange virksomheter. En av avdelingslederne sier det heller er ønskelig at lege skal skrive aktiv sykmelding for en person enn gradert sykmelding. Ved aktiv sykmelding har arbeidsgiver sammen med den ansatte mulighet til å finne mer ut om hva arbeidstakeren kan gjøre. Ved gradert sykmelding skal den sykmeldte være fullt tilstede i den prosenten han eller hun faktisk skal arbeide. I situasjoner der en person er delvis sykmeldt, er det ofte slik at det ikke er mulig å yte full innsats i den prosenten en skal være på jobb. Dette kan gå bra for kortere perioder, men er ikke noe en kan satse på over lengre sikt. Avdelingslederne trekker fram at de i flere tilfeller har søkt om, og fått innvilget, tilretteleggingstilskudd for personer som har vært helt eller delvis sykmeldt. Eksempel på hva tilskudd er brukt til er tilrettelegging for gravide ved avdelingen bl.a i form av tilskudd for å leie inn vikar ved turnusendringer. En annen trekker frem at de har fått støtte til innkjøp av sparkesykkel for en som hadde problemer med å gå i de lange korridorene ved avdelingen. Alle avdelingslederne sier det er positivt å ha faste møter med NAV og arbeidslivssenteret. Møtene medfører at alle som skal ha kjennskap til sykmeldinger får tidlig informasjon om sykmeldinger, det gjør at en kan legge en plan i en tidlig fase av sykmeldingen og forhåpentligvis forebygge så perioden blir så kort som mulig. Samarbeidsmøtene er delt, slik at avdelingsledere fra institusjonen møter i en del av møtet og avdelingsledere fra hjemmetjenesten møter i en annen del av møtet. Det er ulik oppfatning av hvor godt kjent muligheten for å kunne søke om ulike tilretteleggingstilskudd er. En avdelingsleder sier møtene med NAV er oppklarende, men en må som avdelingsleder selv søke kunnskap om mulige tilskudd, dette er ikke aktiv kunnskap. En annen av avdelingslederne sier dette er noe de får god hjelp av arbeidslivssenteret til å se ulike løsninger på. Det ble sagt av flere at det også pågår en kontinuerlig tilrettelegging for arbeidstakerne på avdelingene uten at det nødvendigvis er tilskudd som dekker dette. Dette kan for eksempel være i form av tilrettelagt turnus eller omfordeling av arbeidsoppgaver internt. Verneombud og tillitsvalgt om tilrettelegging Hovedtillitsvalgt og verneombud sier de opplever at det jobbes bra med oppfølging av og tilrettelegging for sykmeldte innen pleie- og omsorg. Dette på tross av at avdelingene i pleie- og omsorg er store virksomheter der det er krevende å drive oppfølging av sykmeldte. Begge mener at det kreves mindre og er lettere å tilrettelegge for dem i organisasjonen som har en kontorarbeidsplass enn for en person som arbeider med personer ved en pleieavdeling. Når det gjelder tilrettelegging i pleieog omsorg er fokus hos dem begge den samme som hos avdelingslederne at når du er på jobb innen pleie- og omsorg må du være tilstede fullt ut, og at det kan være vanskelig for avdelingen å tilrettelegge for personer med redusert arbeidskapasitet over tid. Hovedverneombud mener det er bra tilgang på hjelpemidler på avdelingene innen pleie- og omsorg. Dette gir en god tilrettelegging av arbeidsdagen for mange. Tilrettelegging gjennom utprøving på en alternativ arbeidsplass i kommunen fungerer også ofte bra, men problemet her er at det sjelden står ledig jobb og venter når en tilretteleggingsperiode er over. 16

17 Verneombudet sier at bedriftshelsetjenesten til nå har vært lite involvert i oppfølgingen av sykmeldte og i forbindelse med mulighet for tilrettelegging. Dette mener hun vil bli endret nå med at antall som er innmeldt i bedriftshelsetjenesten er økt langt flere enn tidligere er innmeldt (etter endring i loven om hvem som plikter å være innmeldt). Tradisjonen i kommunen har utviklet seg til at NAV lokalt og arbeidslivssenteret har vært aktive og tidlig inne i sykefraværsarbeidet. Nå vil kommunen ha utvidet muligheten til å trekke inn bedriftshelsetjenesten sier hun. Alle nye verneombud er invitert til å delta på verneombudskurs, dette er ifølge hovedverneombud et bra kurs der de får innspill i forhold til hvordan oppgaver løses i andre virksomheter og i både offentlige og private bedrifter. 5.3 Vurderinger Av arbeidsmiljølovens formål går det fram at arbeidstakere skal ha en tilpasset arbeidssituasjon knyttet til egne forutsetninger. Arbeidsmiljølovens 4.6 sier at arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt som mulig for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Gjennom IA-avtalen har Øyer kommune forpliktet seg til å fremme nærvær og til aksept for individuell tilrettelegging ved behov. Revisjonsgjennomgangen viser Øyer kommune har utarbeidet et bredt spekter av ordninger for å kunne tilrettelegge arbeidet for personer som har behov for dette. Inntrykket vårt er at kommunen har høyt fokus på tilrettelegging av arbeidssituasjonen slik at ansatte som har vært syke kan komme tilbake i jobb. Revisjonens gjennomgang viser at det gis raskt informasjon om sykmeldinger til dem som har behov for å kjenne til dette. Både avdelingsleder, lokal representant fra NAV og kommunens kontaktperson ved arbeidslivssenteret deltar i faste møter der det blir gitt informasjon om hvilke sykmeldinger som eksisterer til enhver tid ved hver enkelt avdeling. Denne kunnskapen om hvem som er sykmeldt gir organisasjonen mulighet til tidlig å drøfte alternative måter å tilrettelegge på for at en person skal kunne komme raskt tilbake i arbeid. Kontaktperson fra arbeidslivssenteret deltar i vurderingene og drøftingene omkring hvilke muligheter det er for å kunne søke om tilretteleggingstilskudd i ulike situasjoner. Det er imidlertid slik at ikke alle avdelingslederne synes de mottar nok informasjon om mulige tilretteleggingstilskudd, og at de selv må være aktive i å både finne ut hvilke tilretteleggingstilskudd som eksisterer og foreslå dette i gruppen. Revisjonen har sett ulike eksempel på tiltak som er iverksatt for å tilrettelegge ved den enkeltes egen arbeidsplass. Tilrettelegging som forebyggende tiltak gjennomføres ved årlig kursing i forflytningsteknikk og veiledning i riktig bruk av hjelpemidler. Øyer kommune har for å få folk tilbake i jobb fått tilskudd for å kjøpe inn fysiske hjelpemidler til bruk i den daglige arbeidssituasjonen. For dem som er i en sykmelding har vi også sett at kommunen har fått tilretteleggingstilskudd for å kjøpe behandlingstilbud fra eksterne tilbydere gjennom NAV. Revisjonens gjennomgang viser imidlertid at det kan være en utfordring for lederne å legge til rette for arbeidstaker ved egen arbeidsplass når en person har redusert arbeidskapasitet eller når noen skal 17

18 arbeide i en gradert sykmelding. Revisjonen har forståelse for at slik tilrettlegging kan være vanskelig, og vi har vi sett at dette også er en kjent problematikk for andre utenfor Øyer kommune. Vi vil i denne sammenheng vise til at en av Norges fremste eksperter på sykefravær, forsker Solveig Osberg Ose, advarte regjeringen mot bruken av gradert sykmelding som hovedregelen ved sykefravær. Hun pekte på nettopp det de erfarer i Øyer, at dette ville det være vanskelig å organisere på mange arbeidsplasser 11. Vi har sett at kommunen har system og rutiner for tilrettelegging innenfor egen avdeling. Det er også vist at kommunen har utformet system for hvordan de skal håndtere det når arbeidstakere har behov for å prøve ut arbeid ved en alternativ arbeidsplass i kommunen. Tilrettelegging ved annen arbeidsplass i kommunen blir håndtert ved bruk av Mulighetsrommet. Formålet er å kople ledig ansatt med ledig stilling for mulig omplassering. Mulighetsrommet er iverksatt for å møte mål i IAavtalen der en ønsker å hindre utstøting og øke inkludering, det vil si gi plass til alle som kan og vil arbeide

19 6. Problemstilling 2 Gir planverk/retningslinjer kommunen har utarbeidd god oversikt for den enkelte virksomhetsleder i sykefraværsoppfølging? 6.1 Revisjonskriterier Arbeidsmiljølovens 3-1 sier at for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Arbeidsmiljøloven 3-1 inneholder flere punkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og herunder arbeidsgivers plikter. Da kontrollutvalget har ønsket fokus på sykefraværsoppfølging og tilrettelegging ser revisjonen pkt f) som vesentlig: Arbeidsgiver skal: sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær 6.2 Gjeldende planverk og retningslinjer Øyer kommune har planer, retningslinjer og de har et stort praktisk rammeverk som ligger til grunn for hvordan de skal arbeide med sykefraværsoppfølging. I våre undersøkelser har vi blant annet fått informasjon om at kommunen har retningslinjer for oppfølging av sykmeldte, de har virksomhetsplaner, med tilhørende virksomhetsspesifikke målkart, de har seniorpolitisk plan, lønnspolitisk plan, arbeidsgiverpolitisk plan med handlingsplan, og de gjennomfører medarbeidersamtaler og kompetansekartlegging. Vi har i dette kapittelet ikke prioritert å gå inn på det detaljerte innholdet i alle disse dokumentene, vi har heller hatt fokus på hva avdelingsledere og virksomhetsleder la vekt på da de ble spurt hvordan de opplevde planverk og retningslinjer de har å forholde seg til i sykefraværsoppfølgingen. Rutiner for oppfølging av sjukmeldte I arbeidet med oppfølging av sykefravær er det viktigste dokumentet rutiner for oppfølging av sjukmeldte både personalsjef, virksomhetsleder og avdelingsledere har uttrykt dette. Kommunen har både en detaljert utgave og en kortversjon av rutinene. Rutinene gir en beskrivelse av de ulike aktørenes rolle til enhver tid i løpet av sykmeldingens første år. Aktørene som er nevnt er: arbeidstaker, arbeidsgiver, lege, stab personal, NAV trygd og bedriftshelsetjenesten. Oversikten starter fra dag en med varsling av fravær fra arbeidstaker til det evt har gått ett år av sykmeldingsperioden. (Vedlegg 2). Virksomhetsleder for pleie- og omsorg sier de prøver å følge rutinene så godt det lar seg gjøre, og at dette gir systematikk i jobbingen. En av avdelingslederne sier det kan være vanskelig å følge disse rutinene til punkt og prikke, men at de utgjør et godt arbeidsverktøy og gir god oversikt for 19

20 arbeidsgiver. Det blir sagt at den første telefonen med den sykmeldte er svært viktig. En av de andre avdelingslederne som ble intervjuet sier at noe kan avvike fra rutinene, for eksempel ventes det ikke med å lage oppfølgingsplan til det står at denne skal opprettes (innen 6 uker). Denne lages gjerne med en gang fraværet er meldt dette kan være vurderinger leder tar sammen med ansatte. Legene er definert inn som aktør i retningslinjene for oppfølging av sjukemeldte. Flere melder om at det kan være vanskelig å få til et samarbeid med legene, på tross av at deres rolle er viktig for å opprettholde høyest mulig aktivitetsnivå. Legenes rolle er klart definert i retningslinjene, men det kan være ulike grunner til at virksomhetsleder og avdelingsleders forventninger ikke blir fulgt opp. Virksomhetsleder mener at en av grunnene til dette er den lave legedekningen som har vært i Øyer de senere årene. Dette ser derimot ut til å være på vei til å snu slik at dekningen er slik den skal være. En av avdelingslederne sier det er gode oppfølgingsverktøy i kommunen, men også at mye informasjon blir gitt via virksomhetsleder. Det er viktig å ha et tett samarbeid mellom avdelingsledere for å ha en felles plattform, de har ofte gode diskusjoner og de har en god dialog seg imellom på avdelingsledernivå innen pleie- og omsorg. Retningslinjene for oppfølging av sykmeldte utgjør et godt verktøy i følge dem som er intervjuet, men det er noen svakheter i systemet for å følge opp. Blant annet er IA-avtalens regler ikke lagt inn i GAT 12, når dette blir tilgjengelig i GAT vil datoene for ulike tidsfrister komme opp automatisk i systemet. Lokal IA-avtale Kommunen har en lokal handlingsplan for årene Denne skulle revideres i 2010, men det ble besluttet å vente til sentrale endringer var sluttført før en reviderte den lokale. Lokale mål for IAarbeidet i Øyer er: Fremme nærvær gjennom et arbeidsmiljø preget av omsorg for hverandre, der alle medarbeiderne blir sett av ledelsen, og med åpenhet og aksept for individuell tilrettelegging av arbeidet ved behov. Redusert sykefravær. Gjennomsnittlig sykefravær er under landsgjennomsnittet jfr. virksomhetenes målkart med resultatmål. Seniorpolitikk: Skape grunnlag for at flere står lenger i arbeid. Flere ansatte med redusert funksjonsevne: Ansatte som av helsemessige årsaker ikke kan fortsette i nåværende arbeid inkluderes annet sted i kommunen. Det arbeides også for å inkludere andre med redusert funksjonsevne. Kommunen har, som vi så i kapittel 5, møtt noen av målene i IA-avtalen ved å opprette Mulighetsrommet. Ideen har vært å forsøke å kople ledig ansatt med ledig stilling. Alle sykmeldte som ikke har mulighet til å vende tilbake til sitt tidligere arbeid i kommunen meldes inn med tanke på mulig omplassering. Videre har kommunen opprettet faste samarbeidsmøter med NAV, som vist i neste avsnitt. 12 GAT-turnus er et IT-verktøy for personalplanlegging og personalstyringssystem. 20

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer