Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad:"

Transkript

1 Til Ordfører/Rådmann/politikere. Svelvik 16/8/2013. Kommentarer og betraktninger til høringsutkast ang Tømmerås/Ebbestad: Her kommer en rask analyse jeg har gjort av høringsnotatet fra Rådmann om og sammenslå Tømmerås og Ebbestad skole. Dette gjelder kun bygningsmessige dokumenter og vurderinger i høringsnotatat da det er dette som er mitt fagfelt Fra høringsnotat: SAMMENDRAG Utredningen viser en årlig besparelse vedr.: Bygningsdrift Ebbestad: 2,8 mill o 1,3 mill i ordinær driftsbesparelse o 1,5 mill i ikke utførte investeringer Lønn 2,0 mill Skoleskyss -0,25 mill Økte driftsutgifter Tømmerås: -0,2 mill Netto besparelse inkl fradrag for skoleskyss pr år blir ca kr 4,35 mill, noe som over 10 år gir en total besparelse på kr 43,5 mill. Rapporten viser at Tømmerås skole har god kapasitet til elevmassen som vi har oversikt over per i dag frem til Befolkningsprognosen tilsier at elevtallet vil fortsette å falle fram mot INVESTERINGSBEHOV OPPGRADERINGSBEHOV (INVESTERING) VED EBBESTAD SKOLE Oppgraderingsbehovet ved Ebbestad skole er kartlagt av Rambøll etter bestilling fra kommunestyret, sak 80/11. I rapporten er det listet opp mange tiltak, alle anses ikke som absolutt nødvendig ift et tiårs perspektiv (jf mandat). Hvis bygget skal ses i et tyveårs perspektiv, må hele rapporten fra Rambøll gjennomføres til en kostnad på totalt kr 25,7 mill inkl.mva. Kostnadsberegningen er vedlagt rapporten. Tiltak i forhold til et tiårs perspektiv er som følger: Utvendig 1. - Nytt yttertak kr ,- 2 - Nye vinduer i de eldste delene kr ,- 3 - Nye ytterdører kr ,- 4 - Utbedring persienner kr ,- Innvendig 5 - Nye gulvbelegg eldre deler kr ,- 6 - Nye himlinger kr ,- 7 - Maling innvendige vegger kr ,- 8 - Etterisolering/tetting bjelkelag kr ,- 9 - Nye innerdører gammel del kr ,-

2 Elektro 10 - Oppgradering hovedfordeling kr , Ny belysning kr , Utskifting/utbedring varmeovner kr ,- Ventilasjon, varme og sanitær 13 - Oppgradering ventilasjon (ikke TEK 10) kr , Rehabilitering sanitær, blandebatterier og varmtvann kr ,- 15 Summen av overnevnte tiltak gir et investeringsbehov på kr 11,2 mill inkl. mva. Hvis ventilasjonsanleggene skal oppgraderes til krav ift TEK 10 og helsedirektoratets veiledning (se vedlegg), øker kostnaden med kr 4,7 mill til totalt kr. 15,9 mill. 16 OPPGRADERINGSBEHOV (INVESTERING) VED TØMMERÅS SKOLE Tømmerås skole er i god stand og krever ikke større investeringer per i dag. Allikevel legges det inn i kalkylen kr 2,0 mill for generell oppgradering og trafikksikkerhetstiltak. Merknader til Rambølls rapport i et 10 års perspektiv fra undertegnede: Først vil jeg kommentere at det er stor forskjell på vedlikehold og oppgradering. Denne definisjonen ser det ikke ut til at utdrag i høringsnotat fra sammenstillingen(exel-ark) har tatt hensyn til. Det blir feil og si at fremtidig vedlikeholdskostnad er 25,7mill, når mesteparten av dette er oppgraderinger og ikke vedlikehold. Dette vil vi komme nærmere inn på i punktanalysen under sett opp mot høringsnotatets forslag. Til informasjon så skal alle bygg i offentlig sektor(inkl skolebygg) avsettes med 100 kr/m2/år til vedlikehold og drift etter anbefalinger fra Byggforsk/SINTEF. Dette beløpet ligger som en grunnkostnad for alle bygg og bør således ikke være med i regnestykket på beslutningsgrunnlaget for valg av lønnsomhet vedr drift av bygg. Jeg har derfor valgt og ta med det som er ut over normal drift/vedlikehold, samt at vi også har tatt med kostnader som vil måtte opptre i nær fremtid(0-10 år). Dette mener jeg vil danne et riktig grunnlag for beslutningstakerne. Dette ligger som bakgrunn for mine summer. Våre vurderinger om tilstand er basert på opplysninger gitt i Rambølls rapport, da jeg ikke ha kommet til overalt i bygget pr.d.d. Jeg vil om nødvendig også vurdere og få utarbeidet en egen balansert rapport. Jeg har sett på Tilstandsanalysen fra Rambøll, og har noen generelle bemerkninger. Rapporten mangler mange formelle krav til en tilstandsanalyse for at dette skal være et gyldig dokument. Den mangler: Angivelse av omfang Hvem var tilstede på befaring Hvilken standard ble benyttet Hva er utgangspunktet for angivelse av tilstand Dokumentasjon/underlag for priskonsekvens Antagelser av at noe ikke fungerer. Medtatte poster(sum) som ikke er et lovkrav.

3 Rapporten angir kost for oppgraderinger til TEK 10, TEK 10 har ikke tilbakevirkende kraft, derfor vil alle disse poster ikke være nødvendig og utføre Hvem har vurdert tekniske anlegg? Spesifisert oppsett for reelle kostnader til beslutningsgrunnlaget. Pkt 1: Nytt yttertak har normal slitasje etter alder. Den gamle delen er moden for utskifting. Dette vedlikeholdsbehovet beløper seg til 225 kr/m2 * 1.500m2= ,- til info: det er ikke behov for å oppgradere taket fra shingel luftet stålplatetak. Sum pkt 1 vurdert ,- Pkt 2: Vinduer har normal slitasje etter alder/bruk. Ingen defekte vinduer. Mindre rep av lukkemekanismer. Sum pkt 2 vurdert 0,- Pkt 3: Bytting av dører bør skje i.l.a 5 år. Dårlig forfatning, men fungerer med mindre rep/vedlikehold. Velger uansett og ta med nye ytterdører. Sum pkt 3 vurdert ,- Pkt 4: Bytting av persienner er unødvendig. Velger heller ny solfilm som reflekterer /lys varme vekk Sum pkt 4 vurdert ,- Velger solfilm i stedet for persienner. Pkt 5: Gulvene har normal slitasje ogi god stand. Bør bones ofte for lettere renhold og lenger levetid. Sum pkt 5 vurdert: ,- Rep av skader ved bevegelsesfuger. Pkt 6: Himlingene er i god stand etter alder/bruk, med unntak av skader etter lokale vannlekasjer. Dette bør skiftes, men er kun kosmetisk. Legger uansett inn kost for rep av dette. Sum pkt 6 vurdert: ,-,- 400 kr/m2 * 150m2 for godkjent himling inkl demontering av utstyr Pkt 7: Maling av innvendige flater er ikke nødvendig, da disse er av normal slitasje. Sum pkt 7 vurdert: 0,- Pkt 8:

4 Tetting av luftlekkasje må utføres for og hindre ytterligere skade. Sum pkt 8 vurdert av sakkyndig ,- Pkt 9: Innerdører var ved befaring i god og normal stand. Ikke nødvendig med utskifting. Sum pkt 9 vurdert av sakkyndig 0,- Pkt 10: Det er ikke lovpålagt behov for bytte av hovedfordeling. Dette blir en oppgradering. Tavlen er også vurdert som ryddig og grei av Rambøll. Det vil i fremtiden heller bli lavere effektbehov, da belysningskilder i fremtiden krever mindre energi. Sum pkt 10 vurdert av sakkyndig 0,- Pkt 11: Det er ikke lovpålagt behov for bytte av lysanlegg. Dette blir en oppgradering. Tavlen er også vurdert som normal for sin alder/bruk. Det vil i fremtiden ikke være mulig med armaturer som Deler av Ebbestad har, men det gjelder også alle andre skoler. Derfor vil det være feil og ta med dette som et vurderingskritterie i beslutningsprosessen, da dette også evnt blir et pålegg fra myndighetene på andre skoler i kommunen. Alternativt vil det ikke være mulig og skaffe lyskilde til disse armaturene, men det er også likt for andre skoler. Sum pkt 11 vurdert 0,- Pkt 12: Det er nytt varmeanlegg(panelovner9 fra disse er i god stand, men noen er defkte. Disse må byttes. Det er nok også noen defekte panelovner i tilsvarende skoler, og burde derfor heller ikke vært med i grunnlagt, men vi tar det med for og holde prinsippene på vurderingene. Sum pkt 12 vurdert ,- Pkt 13: Det er ikke lovpålagt behov for bytte av ventilasjonsanlegget. Detter er en ren antakelse fra Rambøll. Det er heller ingen økte krav i TEK 10 ang ventilasjon. Dette gjelder kun boligbventilasjon. Til info så sitter vi på dokumentasjon på at Teknisk kommunaldrift har sagt at om skoler slåes sammen(flere elever) vil dette bety at kravet om luftmengder ikke kan tilfredstilles med nåværende aggregater på Tømmerås skole.

5 Vi vil derfor kreve at kommunen dokumenterer at alle krav vedr Luftkvalitet dokumenteres i h.h.t Arbeistilsynets veiledning 444 oppfylles for Tømmeråsskole. Sum pkt 13 vurdert : 0,- Antakelser er ikke god nok dokumentasjon. Pkt 14: Det er i Rambølls rapport og ved egenbefaring konstatert at sanitærutstyret er velfungerende. Hvorfor er det lagt inn nytt dusjanlegg med legionellastyring i bomberommets dusjanlegg?(tek 10 oppgradering) Dette har ikke vært i bruk siden Ebbestadhallen ble bygget. Alt annet virker etter meget bra alder og bruk finere enn man kunne forvente. Pumpe på overvann er ikke i orden og dette legges inn. Sum pkt 14 vurdert: ,- VVB system koster ikke ,- Dette kan løses lokalt med små VVB. Da snakker vi om kanskje ,- Pkt 15: TEK 10 har ikke tilbakevirkende kraft. Derfor blir det søkt og legge tek 10 til grunn for en investeringskost. Til info, så er ingen av skolebyggene i Svelvik bygget etter TEK 10, og denne kosten vil da også komme på alle andre skoler. For og gjøre en sammenligning lik er det viktig at man ikke trekker TEK 10 og andre krav som ikke har tilbakevirkende kraft inn i beslutningsgrunnlaget. Dette vil uansett bli likt med at alle får et tillegg for dette. Derfor skal ikke kostnaden på ,- inn i beslutningsgrunnlaget. Uansett. PKT 16: Tømmerås skole vil ha behov for utredning av inneklima og plassforhold før de kan ta i mot 150 ekstra elever. Dette er det skrevet et notat på fra Teknisk sektor i Svelvik Kommune til Kjetil Dalheim i forbindelse med PWC rapport. Med min kunnskap vil det mes stor sannsynelighet være behov for et komplett nytt ventilkasjonssystem som tilfredstiller Arbeidstilsynets veliledning 444 om luftkvalitet og mengder. Dett må dokumenteres av teknisk sakyndig RIV for dette anlegget. Rapport på dette imøtesees. Mulig kostnad er ca ,- kun ventilasjon. Dette bør også med i vurderingen.

6 Konklusjon: Som det fremgår av min oppstilling, basert på premisser gitt i innledningen er det behov for utbedringer ut over normalavsetninger på til sammen ,- de nærmeste 10 år. Dette er den tidsrammen kommunestyrevedtaket analysen skulle basere seg på. I tillegg vil det være behov for 100kr/m2/år, men det er likt for alle skolene og skal ikke inn i regnestykket. Ut over dette kommer eventuelle oppgraderinger av Tømmerås, som nevt i punt 16. Itillegg kommer økte reisekostnader, renhold ved flere elever, samt hva skjer med ansatte som ikke kan løses fra stillingen uten videre? Regnestykket fra høringsutkastet med og legge ned Ebbestadskole, blir derfor ikke reelt. Jeg vil jobbe videre med dette, for og få dette med innen høringsfristen utgår. Mvh Runar Berg. Svelvik patriot Ved spm, stiller jeg gjerne opp til avklaringer om min vurdering av bygganalysen. Evnt en prat om dette.

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT

BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT BEREGNING AV ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV FYLKESKOMMUNALE OG KOMMUNALE BYGNINGER, KIRKER OG VEGER I NORD-TRØNDELAG RAPPORT Prosjektleder: Siv. ing. Jan Atle Strand, Brødrene Strand Ingeniørfirma AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?

Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet? Resultat av kartlegging Statens vegvesens rapporter Nr. 183 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Vegforvaltning og utvikling Februar 2013

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer