ARBÈIDSMILJ0LOVEN. av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO. 7. reviderte utgave 1. opplag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBÈIDSMILJ0LOVEN. av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO. 7. reviderte utgave 1. opplag"

Transkript

1 ARBÈIDSMILJ0LOVEN Kommentarer til lov av 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmilj0 m.v. med endringer, sist ved endringslov av 30. april 1998 nr. 24 av ODD FRIBERG, JAN FOUGNER OG LARS HOLO 7. reviderte utgave 1. opplag Tano Aschehoug OSLO 1998

2 INNHOLD Forord III Historisk innledning 1 Lovforarbeider 21 1 Forarbeider til lov om arbeidervern av 7. desember 1956 med senere endringer 21 2 Forarbeider til lov om arbeidervern og arbeidsmilj0 m.v. av 4. februar 1977 nr. 4 med endringer 23 Oversikt over rettsforholdet mellom partene i arbeidslivet 28 KAPITTEL 1 Lovens mâlseîting og virkeomrâde 41 1 Arbeidsmilj0lovens karakter 41 2 Lovens virkeomrâde 43 3 Lovens geografîske begrensning 44 4 Petroleumsvirksomheten pâ kontinentalsokkelen 46 5 Offentlig forvaltning 48 6 André lover 49 7 Lovens formai 50 8 Gjennomf0ringen 50 9 André virkemidler 51 1 Mâlsetting 52 2 Hva loven omfatter 53 3 Arbeidstaker 63 4 Arbeidsgiver 71 5 Ufravikelighet 74 6 Meldeplikt 74 KAPITTEL 2 Krav til arbeidsmilj0et 77 1 Omlegging av lovens System 77 2 ArbeidsmiljOets skadevirkninger 78 3 Positive virkninger av arbeidsmilj0et 79 4 Ârsaktil skadevirkninger 80 5 Arbeidsgivers plikt til â unders0ke risiko og risikograd 81 6 Fastsettelse av arbeidsmilj0standarden 82

3 VIII Innhold 7 Gjennomf0ring av arbeidsmilj0kravene 83 8 Ansvar 84 7 Generelle krav 86 8 Arbeidsplassen 94 9 Tekniske innretninger og utstyr Giftige og andre helsefarlige stoffer, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale Tilrettelegging av arbeidet Saerlig om yrkeshemmede arbeidstakere 132 KAPITTEL 3 Arheidsgiverens og arbeidstakernes plikter Organiseringen av virksomheten Den enkeltes ansvar innenfor virksomheten Internkontroll Arbeidsgiverens plikter Flere arbeidsgivere pâ samrae arbeidsplass Arbeidstakernes plikter a 154 KAPITTEL 4 Ansvar for produsenter, leverandfirer m.v Produsenters plikter m.v Felles régler for arbeidsgiver og produsenter Kvalitetssikring ILO-konvensjonen og EU- eller EF-direktiver Ergonomi Produktkontroll Produktansvar Produsenter, leverand0rer og import0rer av tekniske innretninger og utstyr Produsenter og import0rer av giftige og andre helsefarlige stoffer, herunder giftig eller helsefarlig biologisk materiale 165 KAPITTEL 5 Arbeidstilsynets samtykke ved oppf0ring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v

4 Innhold IX KAPITTEL 6 Registrering og melding av arbeidsulykker og yrkessykdom Registrering av skader og sykdommer Arbeidsgiverens meldeplikt Leges meldeplikt 180 KAPITTEL 7 Verneombud, arbeidsmilj0utvalg, verne-og helsepersonale Organisering av verne- og milj0arbeid og av vernetjeneste Videref0ring av tidligere bestemmelser Oppf0lgingen i praksis Vernetjenestens rolle og forutsetninger Forskrifter om vernetjenesten Internkontrollforskriften Arbeidsmilj0utvalg Arbeidsmilj0utvalgets oppgaver Verneombud Verneombudets oppgaver Verneombudets rett til â stanse farlig arbeid Saerskilte lokale eller régionale verneombud og arbeidsmilj0utvalg Andre bestemmelser Verne- og helsepersonale 209 KAPITTEL 8 Rett tilfrifra arbeidet Behovet for verneregler St0nad ved f0dsel og adopsjon Hândheving av permisjonsreglene m.v Svangerskap og f0dsel A Delvis permisjon Adopsjon Fri i forbindelse med amming A Rett til fri ved barns og bamepassers sykdom B Rett til fri ved pleie av pâr0rende C Rett til fri pâ grunn av utf0ring av offentlige verv 246 KAPITTEL 9 Arbeid av barn og ungdom Behovet for saîrvern ILO-konvensjoner E0S-regler 249

5 X Innhold 4 Andre innskrenkninger i adgangen til â sysselsette barn og ungdom Forskrifter Definisjon av barn og ungdom Hândheving Forbud mot barnearbeid Unntak Arbeidstid Forbud mot nattarbeid Helsekontroll Hvilepauser og fritid Arbeid i tilfelle ulykker, naturkatastrofer o.l 261 KAPITTEL 10 Arbeidstid Definisjon av arbeidstid og fritid Endel av arbeidsvilkârene Arbeidsmilj Sosial sammenheng Driftstid. Arbeidsplan Fritid Deltidsarbeid og fleksitid Lovens rammebestemmelser Virkeomrâde Dobbeltstillinger m.v Hvilke omrâder er regulert Arbeidstidsbestemmelseneskarakter Plikt til â arbeide overtid og ellers ut over lovens ramme Utredninger og endringer Internasjonale reguleringer ILO-konvensjonen E0S-avtalen. Râdsdirektiv 93/104 EF Arbeidsgivers ansvar og kontroll Anvendelse av bestemmelsene Kontroll Ansvar Lempningsbestemmelser Tariffavtale Bedriftsavtale Arbeidstilsynets dispensasjonsmyndighet Hândheving Arbeidstilsynets kontroll og hândtering Arbeidstilsynets avgj0relsesmyndighet 280

6 Innhold XI 41 Arbeid som ikke gâr inn under reglene om arbeidstid Nattarbeid Nattarbeid etter sserskilt tillatelse eller avtale S0n- og helgedagsarbeid S0n- og helgedagsarbeid etter saerskilt tillatelse eller avtale Lengden av den alminnelige arbeidstid A Rett til redusert arbeidstid Gjennomsnittsberegning av arbeidstida Arbeidsplan Overtidsarbeid og merarbeid Lengden av overtidsarbeid Hvilepauser og fritid L0nningslister Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene D0gn og uke 362 KAPITTEL 11 Utbetaling av l0nn og feriepenger KAPITTEL 11 A Tilsetting A Ansettelse B Arbeidsavtalen C Arbeidsavtalens innhold D Utenlandsstasjonert arbeidstaker E Endringer i arbeidsforholdet F Overgangsbestemmelse 395 KAPITTEL 12 Oppsigelse og avskjed m.m Utbygging av vemet om arbeidstakerens stilling Offentlig ansattes oppsigelsesvern Oppsigelsesvern for ledere Prosessreglene for tvister om opph0r av arbeidsavtalen og om arbeidsavtalens innhold Sp0rsmâl som ikke dekkes av loven Hândheving av arbeidsmilj0lovens stillingsvern Kilder Oppsigelsesbestemmelsenes virkefelt A Informasjon ved masseoppsigelser 412

7 Xn Innhold 57 Oppsigelsens form, avgivelse og innhold Oppsigelsesfrister A Midlertidig tilsetting Oppsigelse ved hendinger som ikke kan forutses Vern mot usaklig oppsigelse Tvist om usaklig oppsigelse m.v A Behandling av andre krav, forliksmegling m.v B Sœrskilte herreds- og byretter og meddommerutvalg C Hovedforhandling, ankefrist m.v D Voldgiftsavtaler Virkningene av usaklig oppsigelse Oppsigelsesvern i arbeidsavtaler med bestemt pr0vetid Oppsigelsesvern ved sykdom m.v Oppsigelsesvern ved svangerskap, etter f0dsel og adopsjon A Oppsigelsesvern ved militaertjeneste m.v Avskjed Fortrinnsrett til ny tilsetting Attest Arbeidsreglement Fastsettelse av arbeidsreglement Frist for innsendelse av arbeidsreglement Arbeidsreglementets gyldighet Endringer i arbeidsreglement 518 KAPITTEL 12 A Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse m.v A Hva kapitlet omfatter B L0nns- og arbeidsvilkâr C Vern mot oppsigelse D Vern av tillitsvalgte E Informasjon og dr0fting 520 Noter: 1 adkap. 12 A ad 73 A Virksomhetsbegrepet Overf0ringsformer Overdragelse under insolvens, gjeldsforhandlinger og konkurs ad 73 B Hvilke arbeidsforhold omfattes? Arbeidstakers reservasjonsrett mot overf0ring Rettighetsovergangens innhold og omfang B nr ledd Solidaransvar mellom gammel og ny arbeidsgiver Bnr. 2 Rettigheter etter tariffavtalen 567

8 Innhold XIII 5 73 B nr. 3 Pensjonsytelser C Oppsigelsesforbud C nr. 2 D.s C nr. 3 Tvistebehandling og sanksjoner Dnr. 1 Vern av tillitsvalgte D nr. 2 D.s E Informasjon og dr0ftelse 579 KAPITTEL 13 Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets historié ILO-konvensjon om Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets oppgaver og ansvar m.v Forholdet til forvaltningsloven Tilsynet med loven Direktoratet for arbeidstilsynet Det lokale arbeidstilsyn Arbeidstilsynets vedtak. Klage over enkeltvedtak Tvangsmulkt Oppnevning av sakkyndige og granskingskommisjon Arbeidstilsynets adgang til bedriften - Inspeksjoner Beskyttelse av kilder Arbeidstilsynets forhold til bedriften Avgifter - gebyrer Kommunale arbeidervernnemnder 606 KAPITTEL 14 Straffebestemmelser Straffelov og spesiallovgivning Skjerpet ansvar etter arbeidsmilj0loven Ansvarsvurderingen Ansvarsfordelingen Forslag om omvendt bevisbyrde Arbeidstakers ansvar Andre som har plikter etter loven Ansvar for innehaver av virksomhet, arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten Ansvar for arbeidstakere Ansvar for juridisk person Ansvar for foreldre og foresatte Ansvar for â hindre offentlig myndighet Offentlig tjenestemann Pâtalen Forseelse 628

9 KAPITTEL 15 Innhold Ikrafttreden. Endringer i andre lover Ikraftsetting. Endringer i andre lover 629 BILAG 1 Lov om ferie av 29. april Lov om 1. og 17. mai som h0gtidsdager av 26. april Forskrift om l0nn 1. og 17. mai Lov om merking av vekten pâ tunge kolli som fraktes med fart0y av 22. april Lov om statsgaranti for I0nnskrav i konkurs rn.m. av 14. desember Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) av 8. juni Forskrift om statsgaranti for l0nnskrav ved konkurs m.m Forskrift om gjennomf0ring og oppgj0r av skattetrekk i bel0p som utbetales i medhold av lov om statsgaranti for l0nnskrav Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars Forskrift om vern mot tobakkskader Kgl. res. om ikrafttreden av arbeidsmilj0loven Forskrift om arbeidsmilj0lovens anvendelse pâ virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker Forskrift om arbeidervern og arbeidsmilj0 m.v. for sivil luftfart Forskrift om behandling av forvaltningssaker om produktkontroll som faller inn under flere myndigheters ansvarsomrâde Forskrift om internkontroll for milj0 og sikkerhet med departementets veiledning Instruks for Arbeidstilsynet Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppf0ring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.m Forskrift om delegering av myndighet til â gi forskrifter etter ami. 8 nr. 3 og 4, nr. 2,11 nr. 4,12 nr. 5 og 14 tredje ledd Arbeidstidssaker. Overf0ring av myndighet fra direktoratet til distriktskontorene Forskrift om verneombud og arbeidsmilj0utvalg Forskrift om régionale verneombud i bygge-og anleggsvirksomhet Forskrift om lokale verneombud og arbeidsmilj0utvalg for laste- og lossearbeid Forskrift om arbeid av barn og ungdom Forskrift om ilegging av tvangsmulkt med departementets merknader Forskrift om ankenemnda i tidskontosaker Forskrift om bedriftshelsetjenesten Forskrift om hvilke bedrifter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste) 743

10 Innhold XV 28 Forskrift om verne- og helsepersonale Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade Forskrift om sykdommer og forgiftning m.v. som skal likestilles med yrkesskade Kgl. res. om hvilke herreds- og byretter som i egenskap av lokal arbeidsrett skal behandle saker etter 61 B Forskrift om gjennomf0ring av forskuddstrekk Riksadvokatens rundskriv om etterforskning ved arbeidsulykker m.v Râdsdirektiv om tilnasrming av medlemsstatenes lovgivning Râdsdirektiv om endring av direktiv om tilnserming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser Râdsdirektiv om tilnaerming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av bedrifter Arbeidstilsynets publikasjoner ordnet etter bestillingsnummer 779 Arbeidstilsynets adresser 786 Litteraturliste 789 Domsregister 792 Stikkordsregister 798

III. Vern mot diskriminering

III. Vern mot diskriminering Forord... 5 I. Innledning... 19 1 Emneområde... 19 1.1 Arbeidsrett i offentlig sektor... 19 1.2 Individuell arbeidsrett... 21 1.3 Kollektiv arbeidsrett... 22 2 Arbeidsrettens rettskilder... 24 2.1 Rettslig

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012

Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1. Publikasjonskatalog. Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 Arbeidstilsynet Publikasjonskatalog, best.nr. 1 Publikasjonskatalog Oversikt over forskrifter, veiledninger m.m. fra Arbeidstilsynet, mars 2012 102132 GRMAT Publikasjonskatalog 001 1201.indd 1 22.02.12

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter

HOVEDAVTALE AV 2002. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter NHO YS HOVEDAVTALE AV 2002 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med samtlige landssammenslutninger, lokale sammenslutninger og enkeltbedrifter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med samtlige forbund

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer