Krise- og beredskapsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krise- og beredskapsplan"

Transkript

1 Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole

2 Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen Nestleder Ass. rektor Ole Morten Merli Loggbokansvarlig Administrasjonsleder Kristin Relander Medlem Avdelingsleder Torben Andersen Medlem Avdelingsleder Astrid Haga Sagård Medlem Tillitsvalgt Trond Stensland Medlem Verneombud Vera Elisabeth Dahl Ressurspersoner Asker distriktspsykiatriske senter (DPS) Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Asker Barnevernet Asker kommune, mandag-fredag Barnevernsvakt Asker kommune / Helsestasjon for ungdom, Asker kommune, tirsdag og torsdag Helsesøster på skolen mandag og fredag Holmen kirke Holmen legesenter Legevakt Asker kommune, Bærum sykehus 6780 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Asker Politiet i Asker og Bærum Psykiatrisk legevakt Psykososialt team i Asker / Psykososialt kriseteam, Asker kommune, mandag-fredag Rev. nr. Revidert av Grunn for revisjon Dato Godkjent av Neste planlagte revisjon 00 Ole Morten Merli, ass. rektor Endelig utgave Bjørn H. Fredriksen, rektor

3 Varsel om ulykke/uønsket hendelse Ansatt som mottar varsel Nærmeste leder/rektor Sentralbord Rektor vurderer: Behov for å varsle nødetater Behov for å iverksette egen beredskap Behov for å varsle sentraladministrasjonen Ved behov varsle eksterne aktører Varsle ansatte Ved behov varsle elever

4 KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Holmen skole 1. Innledning Beredskapsplanens administrative del Målsetting for planen Administrasjon av planen Funksjoner og oppgaver Funksjoner og oppgaver ved Holmen skole Funksjoner og oppgaver for nødetatene Kontakt politi 112 og AMK Beredskapsorganisasjonen Øvelser og opplæring Normalisering og evaluering Beredskapsplanens operative del Beskrivelse av informasjonsarbeidet ved en krise/ulykke Generelle regler Informasjonshåndtering og mediekontakt Målgruppe for informasjon Mediekontakt råd for god mediehåndtering Varslingsplan Definerte fare- og ulykkeshendelser (DFU) DFU nr. 1 Brann DFU nr. 2 Vold DFU nr. 3 Rus DFU nr. 4 Elevs dødsfall utenfor skolen DFU nr. 5 Ansattes dødsfall DFU nr. 6 Trussel om gjengvold utenfra DFU nr. 7 Elev som kommer til skolen med våpen DFU nr. 8 Truende handlinger mot ansatte DFU nr. 9 Alvorlig trussel, volds- eller terrorhendelser DFU nr. 10 Akutt fysisk og psykisk sykdom/skade DFU nr. 11Ulykke med dødsfall til følge DFU nr. 12 Alvorlige ulykker utenfor skolens område DFU nr. 13 Smittsomme sykdommer Vedlegg 1 Skjema for skriftlig rapportering etter hendelse Vedlegg 2 Sjekkliste for informasjonskanaler Vedlegg 3 Loggbok Vedlegg 4 Intern brannvernorganisasjon... 39

5 1. Innledning Beredskapsplan for Holmen skole bygger på overordnet krise- og beredskapsplan for Akershus fylkeskommune. Med utgangspunkt i denne, har Holmen skole utformet en beredskapsplan som ivaretar lokale beredskapsbehov. Planen er utviklet slik at skolen er godt rustet til å håndtere kriser og ulykker som oppstår. Den overordnede beredskapsplanen gir et overordnet bilde av roller, ansvar, ressurser og prinsipper for varsling og informasjonsberedskap. Beredskapsplanen for Holmen skole er oppdelt i en administrativ og en operativ del. Den administrative delen inneholder grunnleggende informasjon. Den operative delen består av tiltaksplanene for de definerte fare- og ulykkeshendelsene (DFU ene) som skolen har valgt. Side 5 av 39

6 2. Beredskapsplanens administrative del 2.1 Målsetting for planen Krise- og beredskapsplanen skal sikre at det ved kriser/ulykker igangsettes nødvendige tiltak for å redusere konsekvensene mest mulig for mennesker, tjenesteproduksjon og omdømme. 2.2 Administrasjon av planen - gyldighet og revisjon Krise- og beredskapsplan Holmen skole gjelder fra , og revideres årlig av HMSansvarlig etter at revidert overordnet beredskapsplan i Akershus Fylkeskommune er vedtatt. Eventuelle endringer i beredskapsplanen gjennomgås med hele personalet i forbindelse med oppstart av nytt skoleår. Endringer skal sendes til verneombud, avdelingsledere, rektor og ledelsen ved skolen. Planen omfatter all aktivitet som er direkte knyttet til skolens virksomhet. Krise- og beredskapsplan for Holmen skole er lagt ut på itslearning krise og beredskap. Ansatte i ledelsen og elevtjenesten må sørge for å ha nyeste utgave av kriseog beredskapsplanen tilgjengelig i papirutgave. Planen skal i tillegg finnes i papirutgave i resepsjonen. 2.3 Funksjoner og oppgaver I dette kapittelet beskrives ulike funksjoner (roller) med tilhørende oppgaver i en beredskapssituasjon. Funksjoner og oppgaver vil også gjenspeiles i de definerte fare- og ulykkeshendelsene (DFUene) i den operative delen. Det er viktig at oppgaver knyttes til funksjon og ikke til person Funksjoner og oppgaver ved Holmen skole: Skolens beredskapsgruppe består av rektor, ledelsen, HMS-ansvarlig, verneombud og tillitsvalgt. Beredskapsgruppa har hovedansvaret for å koordinere arbeidet og følge opp når noe skjer. Sentrale områder: Informasjon til pårørende, pressehåndtering, intern informasjon, kontakt med overordnede myndighet/arbeidstilsyn med flere, legge til rette for ulike samlinger, dokumentasjon/loggføring. I det følgende beskrives de ulike funksjoner i beredskapsplanen og de tilhørende oppgaver. Side 6 av 39

7 Rektor beredskapsleder Kontakte politiet Overordnet ansvar for krisearbeidet Innkalle og lede beredskapsgruppas arbeid Ansvar for intern og ekstern kommunikasjon Pressebriefing eventuelt ute på åstedet Kontakt med skoleeier: Fylkesdirektør Avdeling for Opplæring og Tjenester Avgjøre i samarbeid med politiet, behov for pårørendetelefon og pårørendesenter og kommunal helsetjeneste Assisterende rektor nestleder beredskapsgruppa Lede beredskapsgruppa når beredskapsleder er fysisk fraværende Sørge for informasjon til ansatte, pårørende, og elever Vurdere etablering av støttetjeneste for pårørende og sørge for at informasjon blir kunngjort i samråd med fylkesdirektør, politi og kommunal helsetjeneste. Ved behov: Etablere, bemanne og drifte på forhånd definert pårørendesenter Skaffe oversikt over hvilke elever som er berørt Ansvar for alternativ plassering av elever Etablere kontakt med PP-tjenesten Oppfølging på skadested inntil politi eller redningspersonell er på stedet Driftsleder - utleier Ivareta de bygningsmessige forhold Sørge for skadebegrensning ved skade på bygninger, materiell, tekniske innretninger, kommunale kanaler Sørge for videre sikkerhet på tjenestestedet de første akutte timene hvis krisen er av bygningsmessig eller materiellmessig art Oppfølging av skadestedet samt organisere eventuelt teknisk etterarbeid Loggbokansvarlig skriftlig og muntlig informasjon inn/ut (informasjonslogg, se vedlegg 3) alle avgjørelser og utførte oppgaver loggføres Sentralbord er disponibel på sentralbordet Tiltaksplan Tiltak Ansvar Gjøremål Mer 1 Ring politi 112 Rektor Innlede kontakt Hva vil politiet vite? 2 Varsling Rektor Informere etter politiets anvisning 3 Føre loggbok Loggbokansvarlig Føre informasjonslogg og beslutningslogg 4 Informasjon til Ass. rektor Samle/informere/sik berørte elever 5 Kontakte foresatte Rektor re situasjonen Varsle om ulykke Sted for frammøte Side 7 av 39 Varslingsrutiner Varslingsliste Sjekkliste for beredskapsgruppen Samles utendørs Framgangsmåte for varsling av foreldre/foresatte

8 6 Tilkalle intern og ekstern krisehjelp 7 Informasjonshåndtering og mediekontakt Ass. rektor Rektor Informere i samråd med politi, foresatte og skoleeier Krisehjelp, PPT, skolehelsetjenesten, Funksjoner og oppgaver for nødetatene: Politiet - Viktig samarbeidspartner i flere faser av en krise/ulykke. - Skal gi informasjon til pårørende til omkomne eller savnede ved kriser/ulykker og kriminelle handlinger. - Leder arbeidet på et skadested. - Skal gi informasjon om selve ulykken. - Har operativt ansvar ved trussel om og/eller ved iverksatt sabotasje eller terrorhandling. Dette gjelder også informasjonsansvar i slike situasjoner. - Har i samarbeid med kommunen ansvar for at det iverksettes psykososiale støttetiltak etter større spesielt traumatiske hendelser. Brannvesenet - Overtar ansvaret for slokningsarbeid m.m. ved ankomst til brannsted. - Overtar ansvaret for evakuering ved ankomst til evakueringssted. - Har sammen med politiet ansvar for å sikre skadested og stenge av områder ved fare for eksplosjoner, gasslekkasjer mv. Ambulansetjenesten - Tar ansvar for å sikre skadestedet hvis de ankommer som første nødetat. - Er helsepersonell og har ansvaret for å prioritere, stabilisere og behandle akutte skader og sykdomstilstander. - Bringer syke/skadde pasienter til riktig behandlingsnivå når pasienten har behov for behandling Kontakt politi 112 og AMK (Akutt medisinsk kommunikasjonssentral) 113 Ved ulykke med personskade skal politiet varsles umiddelbart. Ved behov oppgis skolens interne varslingsliste til politiet. Følg politiets råd for å sikre ansatte og elever inntil politiet er på stedet. Ansvar: Skoleleder eller den som er i skoleleders sted skal varsle politiet. Side 8 av 39

9 Hva vil politiet vite? Hvem ringer? Hva har skjedd? Hvor har det skjedd? Har vedkommende kontroll på gjerningsmannen/-mennene? Vet hvor han/de er? Hvem er gjerningsmannen/-mennene? Beskrivelse? Hva slags våpen er sett? Hvor mange er skadde/døde? Kan noen møte politiet og påvise hvor eventuelt gjerningsmannen/-mennene befinner seg? Kjentmann? Er samtlige på skolen varslet om det som skjer? Er det iverksatt tiltak fra skolens side? Ring lege. Hold kontakt med AMK- sentralen til nødvendig hjelp er kommet. Der vil du få veiledning om hva du skal gjøre til lege kan overta. Varsling Varsling skjer etter følgende rangering: Beredskapsgruppe Politi/AMK/kommunal helsetjeneste Fylkesdirektør avdeling opplæring og tjenester Lærere Elever Foresatte Asker kommune 2.4 Beredskapsorganisasjonen Virksomhetenes beredskapsorganisasjon skal normalt være lik ordinær organisasjon. Beredskapsprinsippene om ansvar, likhet og nærhet legger føringer for dette (jf. Overordnet krise- og beredskapsplan). Virksomhetene kan velge å synliggjøre beredskapsorganisasjonen i et organisasjonskart. Ansvarsforhold som avviker fra den ordinære ansvarsfordelingen ved virksomheten, samt relasjoner til brukere og eksterne aktører, skal synliggjøres. Beredskapsorganisasjonen synliggjøres i dette organisasjonskartet: Side 9 av 39

10 Administrativt kriseteam Rektor Ass. rektor Administrasjonsleder Eksterne aktører Operativt kriseteam Ass. rektor Avdelingsleder Avdelingsleder Verneombud Tillitsvalgt Kontaktlærere Rådgivere Teknisk personell Andre ansatte Faglærere 2.5 Øvelser og opplæring Godt planlagte og gjennomførte øvelser er det beste verktøyet for å styrke kompetansen og innsatsevnen til ansatte ved Holmen skole. Hovedmålet med øvelser er å gi deltakerne trygghet og en bekreftelse på at organisasjonen og den enkelte handler riktig i en kritisk situasjon. En øvelse skal gi deltakerne mestringsfølelse, og skal øke evnen til improvisasjon og problemløsning. Samtidig skal øvelser avdekke mangler og nødvendige behov for justeringer av beredskapen og eventuelle mangler ved denne. Gjennom øvelser vil man også få en oversikt over alternative løsninger og muligheter for virksomhetens beredskapsarbeid. Den overordnede krise- og beredskapsplanen setter et minimumskrav med hensyn til øvelser og opplæring. Disse skal følges slik ved Holmen skole: Side 10 av 39

11 Brannøvelse o I henhold til forskrift, minst to ganger pr. år Valgt øvelse fra definerte farer og ulykkeshendelser o En øvelse pr. år, uforberedt eller som skrivebordsøvelse Følgende krav skal som et minimum ivaretas: Den enkelte ansatte skal: - kjenne sine egne oppgaver i en krise-/ulykkessituasjon. - kjenne skolens oppgaver i en krise-/ulykkessituasjon. - kjenne varslingsrutiner internt i virksomheten, og ved behov de overordnede varslingsrutinene for fylkeskommunen. Ansatte med spesielle roller i beredskapsarbeidet skal: - øve spesielt på egen rolle. - trene på varsling, organisering og håndtering. Ansatte som har en ledelsesfunksjon i en krise-/ulykkessituasjon skal: - gjennomføre skrivebordsøvelse, planspill, stabsøvelse scenario med intern hendelse. - gjennomføre varslingsøvelse, to ganger pr. år. - Øve på informasjonsberedskap. Rektor har ansvar for at gjennomførte øvelser evalueres og at dette dokumenteres i en evalueringsrapport. Beredskapsplanen bør gjennomgås som et ledd i evalueringen. For eventuelle avvik skal det utarbeides tiltak med plan for gjennomføring. Brannvernopplæring ivaretar mange generelle aspekter ved beredskapsarbeidet, men det må også tas stilling til hvorvidt det skal gjennomføres opplæring også for andre typer hendelser. Nyansatte skal ved ansettelse informeres spesielt om disse planene ved Holmen skole. Alle andre ansatte skal årlig oppdateres i forhold til planen. 2.7 Normalisering og evaluering Rektor har ansvaret for oppfølging av egne ansatte og elever etter en krise eller ulykke. Ettervern etter ulykke Ettervern omfatter alle typer omsorg og psykososial støtte av personer som har vært utsatt for store fysiske og psykiske påkjenninger. Behovet for ettervern vil variere fra person til person. Det må derfor tas hensyn til hvordan de involverte opplever situasjonen. Side 11 av 39

12 Hva skal gjøres? 1. Umiddelbart etter hendelsen: - Legge forholdene til rette så tidlig som mulig slik at de(n) det gjelder får snakket om det som er skjedd i en skjermet gruppe. - En slik samtale gjennomføres før ansatte/elever sendes hjem. - Behov for å trekke inn kommunens kriseteam eller tilsvarende bistand vurderes. - Det lages en oppfølgingsplan. 2. Etter noen dager (1 til 3 dager): - Gjennomføre møte med de involverte der man foretar en styrt gjennomgang av hendelsen. 3. Etter behov: - Legge til rette for at det kan gis faglig kvalifisert bistand til bearbeiding hvis det er ønskelig eller nødvendig. Kommunens kriseteam, fastlege, bedriftshelsetjenesten, PPT er aktuelle ressurser. - Legge til rette arbeidssituasjonen slik at arbeidet kan gjenopptas så raskt som mulig. - Gi tilbud om oppfølgingssamtale. - Ved sykmelding følges prosedyrene for dette. 4. Oppfølgingsprogram: Det settes opp et oppfølgingsprogram alt etter hendelsens art og alvorsgrad. Det vil alltid være de(n) involverte som skal være utgangspunktet for oppfølgingsprogrammet. Ressurspersoner Asker distriktspsykiatriske senter (DPS) Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) Asker Barnevernet Asker kommune, mandag-fredag Barnevernsvakt Asker kommune / Helsestasjon for ungdom, Asker kommune, tirsdag og torsdag Helsesøster på skolen mandag og fredag Holmen kirke Holmen legesenter Legevakt Asker kommune, Bærum sykehus Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Asker Politiet i Asker og Bærum 02800/ Psykiatrisk legevakt Psykososialt team i Asker / Psykososialt kriseteam, Asker kommune, mandag-fredag Det skal gjennomføres en evaluering av selve håndteringen av både øvelser og faktiske ulykker/kriser. Evalueringen skal foretas av skolens beredskapsgruppe, evt. andre Side 12 av 39

13 sentrale aktører og de ansvarlige innen berørte områder innen 3 døgn etter krisen/ulykken. Da skal man gå gjennom hvordan de ulike fasene ble håndtert, hva som fungerte som det skulle, og hva som ikke fungerte, evt. hva som må endres. Dersom ulykkes- og krisesituasjonen har vært av en slik karakter at det ble varslet fra Holmen skole til sentraladministrasjonen, og eventuelt ved iverksatt høynet beredskap, skal det snarest, og senest innen 3 døgn etter at situasjonen regnes som avsluttet, sendes en skriftlig rapport på eget skjema fra rektor til fylkesrådmannen ved fylkesdirektøren, «Skjema for rapportering etter krise/ulykke», se vedlegg 1. Ved innsats fra samarbeidende nødetater (ambulansetjeneste, brann, politi, sivilforsvar etc.) skal rektor sørge for en felles evaluering av hvordan samarbeidet fungerte ved hendelsen, og hva som kan forbedres. Side 13 av 39

14 3. Beredskapsplanens operative del 3.1 Beskrivelse av informasjonsarbeidet ved en krise/ulykke Generelle regler: Politiet har ansvar for informasjon til pårørende ved akutte hendelser; store ulykker som rammer flere enn fylkeskommunens virksomheter, kriminelle handlinger, ved savnede personer og ved dødsfall. Rektor har ansvar for informasjon til pårørende, og avklarer/samarbeider med politiet om dette Ved eventuelt opprettelse av pårørendetelefon og -senter koordineres dette med politiet og kommunen Informasjonshåndtering og mediekontakt Målet med god informasjonshåndtering og mediekontakt er å sikre at informasjon formidles til alle aktuelle målgrupper så raskt og presist som mulig. For å unngå rykter og spekulasjoner må all informasjon være troverdig og tillitvekkende. Vi skal legge best mulig til rette for en god og forsvarlig mediedekning, samtidig som vi beskytter elever, foreldre og ansatte mot det store medietrykket som oppstår. Noen generelle råd: Det er kun rektor, evt. stedfortreder, som har kontakt med og uttaler seg i media. Sørg for å holde åpne kanaler. Sørg for nok bemanning til informasjonsoppgavene, og åpne flere telefonlinjer og vurder behov for etablering av presse- og publikumstjeneste. Oppdater nettsidene fortløpende. Hvis krisen vurderes som alvorlig nok, erstattes virksomhetens og/eller fylkeskommunens ordinære forside på nett med en kriseweb. Sørg for mest mulig åpenhet, både i utsagn og når det gjelder utlevering av dokumenter Vær troverdig. Bidra med faktainformasjon og unngå bortforklaringer og spekulasjoner Vær proaktiv. Hold mediene løpende informert om hendelser og tiltak som iverksettes. Velg talsperson utad, vanligvis øverste leder. Formuler budskap på kort og lang sikt. Vurder fortløpende behov for pressekonferanser Mediene vil raskt stille spørsmål til krisehåndteringen. Vær forberedt på dette for å unngå å få en krise i krisen. Side 14 av 39

15 3.1.3 Målgrupper for informasjon Skolen må på forhånd ha tenkt gjennom hvilke målgrupper de trenger å kommunisere med i en krise, og hvilke kanaler som bør brukes for å nå disse. Målgruppe Foretrukne kanaler Sentrale samarbeidspartnere (politi, Telefon og personlig kontakt brannvesen, helsepersonell) Elever Muntlig kontakt, nettsider, ITL, gruppe-e-post, Ansatte Muntlig og pr telefon etter linjeansvar, nettsider, o Skolens ledergruppe ITL, gruppe-e-post o Kontaktlærere o Øvrige ansatte Skoleeier Telefon, møter, personlig kontakt, e-post Pårørende Nettsider, pårørendetelefon + evt. personlig kontakt gjennom pårørendesenter. Medier Nettsider, pressemeldinger, pressekonferanser, intervjuer, telefon Naboer Nettsider, (øvrig nabovarsling/ orientering tilfaller politiet) Mediekontakt Dette vil mediene ha svar på ved en krise eller ulykke: Hva har skjedd? Hva er gjort? Hvorfor? Hvem har ansvaret? Hva er konsekvensene? Hva skjer nå for å løse problemet? Generell faktainformasjon (antall elever, ansatte, bilder av skolen etc.) råd for god mediehåndtering 1. Skaff oversikt: Hva har skjedd? o Hvor har det skjedd? o Hvem har det skjedd med? o Hvem er varslet av hvem? o Hvilke tiltak er iverksatt? o Hvilke tiltak må vi iverksette? 2. Legg en plan: Sammen med beredskapsgruppa legges en plan med bakgrunn i det man vet og de planer som gjelder det haster kort møte uten avbrytelser. Tenk også eskalering og håndtering av de videre faser. Si når du kan komme med statusoppdatering, og hold deg til det (hold det du lover). Vær bevisst hvor dere avholder intervjuer, vurder kritisk i hvilken grad dere skal være med på medienes regi. Side 15 av 39

16 3. Første henvendelse fra mediene. Ved første henvendelse fra media kan vi uten særlig oversikt uttale: o Vi gjør alt vi kan for å få oversikt over hva som har hendt, og gir beskjed om når og hvor statusoppdatering skjer. (Her gir man svar på spørsmålene over) o Vi jobber etter skolens egen plan for krisehåndtering. o PP-tjenesten bistår skolen i oppfølging av elevene. o Når oversikt: (Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd). Uttrykke evt. delaktighet i sorg. o Vi vil gjøre alt som er mulig for at dette ikke skal skje igjen. 4. Pårørende informeres først: Pårørende er de første som skal ha informasjon ved en krise. Det bør vurderes å tilby de pårørende å komme til et sted der man kan etablere en direktekommunikasjon, og hvor man er skjermet for mediene. I tillegg brukes på forhånd definerte informasjonskanaler. Husk at mediene i tillegg kan være en kanal til å nå målgrupper man ellers ikke når. Tilby hjelp og støtte og gi råd om hvordan pårørende kan forholde seg til media. 5. Involverte elever og personell: Pass på at involverte elver og personell skjermes for media. Samtidig med at pårørende tilbys hjelp må den/de involverte bli samlet for en gjennomgang av hva som har skjedd og hva som vil skje videre. Ved behov tilbys hjelp fra PP-tjeneste, prest, advokat etc. 6. Hendelsen er offentlig: Hendelsen skal kunne omtales umiddelbart, men uten at navn på involverte og årsak nevnes/og eller kommenteres. Dersom det foreløpig bare er spekulasjoner om en mulig hendelse må dette presiseres når en uttaler seg. Arbeidsgiver skal alltid verne og støtte de som er innblandet i en krise, det være seg gjerningsmann, offer, pårørende, elever og ansatte. 7. Unngå spekulasjoner: Ingen spekulasjoner eller antagelser om årsaken eller skyldspørsmål skal ut. Det er bare fakta som skal viderebringes. Dette gjelder gjennom hele krisen. 8. Spill med åpne kort: Forklar media at dette er det du nå vet og at du på et avtalt tidspunkt vil komme tilbake med utfyllende informasjon. Hold denne avtalen. 9. Fortell den negative nyheten selv: Ved selv å fortelle den negative nyheten, vil en kunne unngå de oppslagene en avsløring vil gi. Vær obs på at dagens mediesamfunn gjør at mediene i de fleste tilfellene vil ligge i forkant, og at det kan finnes en rekke informanter / tipsere på stedet (mobiltelefon/ twitter med mer). Følgelig vil det kunne være vanskelig å være først ute. Sørg for flest mulige fakta, og ha svarberedskap. 10. Før logg. Loggfør alle tiltak og all kontakt. Følg med i media, nye utspill kan komme. Side 16 av 39

17 3.2. Varslingsplan for Holmen skole Etat Nødnummer Kontornummer Brann og større ulykker (Asker og Bærum brannvesen) Politi og redningssentral 112 Ambulanse medisinsk nødtelefon (Politiet) (Politiet i Asker og Bærum) (Legevakten i Asker og Bærum) I henhold til flytskjema har Holmen skole følgende varslingsplan: VARSLINGSPLAN For ledelsen og nøkkelpersonell ved Holmen skole I ordinær arbeidstid skal all varsling gå via sentralbordet/rektor på telefon Fylkesrådmannen Rektor Bjørn Henning Fredriksen mob: varsler: eventuelt: Ass. rektor Ole Morten Merli mob: Ansvarlig for varsling Varsler følgende Navn Telefon Rektor Bjørn Henning Ass.rektor Ole Morten Merli Mob: Fredriksen Administrasjonsleder Kristin Relander Mob: Operative seksjoner varsles Avdelingsleder Torben Andersen Mob: av ass.rektor Avdelingsleder Astrid Haga Sagård Mob: Tillitsvalgt Trond Stensland Mob: Verneombud Vera Elisabeth Dahl Mob: Driftsoperatør AFK Eiendom FKF Geir Dillevig Mob: Overnevnte som blir varslet iverksetter varsling av underordnet personell etter behov. Side 17 av 39

18 3.3 Definerte fare- og ulykkeshendelser (DFU) (jf. kap.4 i Overordnet krise- og beredskapsplan) Generelle regler: Rektor har det overordnede ansvar for igangsettelse og gjennomføring av tiltak ved vår skole knyttet til denne planen. Politiet har ansvar for informasjon til pårørende ved akutte hendelser, store ulykker, kriminelle handlinger og ved dødsfall. Rektor har ansvar for informasjon til pårørende etter avklaring og samarbeid med politiet om dette. Sentraladministrasjonen har ansvaret for informasjonsarbeidet i en ekstraordinær situasjon med høynet beredskap. DFU nr. 1 Brann DFU nr. 2 Vold DFU nr. 3 Rus DFU nr. 4 Elevs dødsfall utenfor skolen DFU nr. 5 Ansattes dødsfall DFU nr. 6 Trussel om gjengvold utenfra DFU nr. 7 Elev som kommer til skolen med våpen DFU nr. 8 Truende handlinger mot ansatte DFU nr. 9 Alvorlig trussel, volds- eller terrorhendelser DFU nr. 10 Akutt fysisk og psykisk sykdom/skade DFU nr. 11 Ulykke med dødsfall til følge DFU nr. 12 Alvorlige ulykker utenfor skolens område DFU nr. 13 Smittsomme sykdommer Side 18 av 39

19 DFU nr. 1 Brann Brann varsles fra brannvarslingsanlegget. Varsling Oppdages brann, eller mistenkelig røyk, skal det slås alarm ved å knuse nærmeste brannmelder og/eller varsle skolens kontor. Nødnummer brann: 110 Vaktsentralen brann: Det er automatisk varsling til brannvesenet, men brannvernleder tar umiddelbart kontakt med brannvesenet for å sjekke at de har mottatt alarmen på tlf: eller 110. Brannvernleder møter brannvesenet. Utmarsjering 1. Læreren organiserer utmarsjeringen med sin klasse. 2. Alle dører og vinduer lukkes 3. Følg anvisningen som er slått opp på hvert rom så dere kan bruke nærmeste utgang om det er mulig. 4. Utmarsjeringen skal foregå på en rolig og ordnet måte. Alle som oppholder seg i skolens bygninger forlater oppholdsstedet øyeblikkelig ved brannalarm, og møter på oppstillingsplassen. Kryp langs gulv dersom det er mye røyk. Oppsamlingsplass Alle går rett bort til oppstillingsplassen i skolegården. Det stilles opp klassevis. Kontaktlærer står foran sin klasse. Mens evakueringen pågår, vil de på forhånd oppnevnte etasjevakter (se vedlegg 4) gå igjennom skolebygget for å se etter personer som ikke har forlatt bygget. De melder fra til brannvernleder om status. Er det mulig å slukke brannen, gjøres dette med det brannslukningsutstyr som er tilgjengelig på brannstedet. Etter samling på plassen skal faglærer telle opp sin klasse og rapportere til ass. rektor om eventuelle savnede personer. Rektor vil befinne seg på oppstillingsplassen, og vil fra dette tidspunkt organisere det som videre skal skje med hensyn til videre evakuering. Side 19 av 39

20 DFU nr. 2 Vold Melderutiner Når kritiske situasjoner oppstår, varsles sentralbordet/rektor umiddelbart. Den som mottar meldingen, varsler ledelsen og andre i beredskapsgruppa. Minimum 2 personer bør gå til stedet for voldsutøvelsen og skaffe seg overblikk. Navn på vitner noteres. En av beredskapsgruppene tar de nødvendige telefoner og/eller påkaller hjelp. Ved skade tilkalles helsepersonell så fort som mulig, nødtelefon 113 om nødvendig. Rutiner som skal følges i en situasjon der noen har vært utsatt for vold: Når en elev blir utsatt for vold/skade. Det gripes inn slik at konflikten blir stanset, vurdere varsling av politiet. Skadeomfanget vurderes, evt. kontaktes Holmen legesenter eller legevakt på Bærum sykehus. Eleven tas med på kontoret, foresatte varsles umiddelbart. Hendelsesforløpet klargjøres. Eleven og foresatte informeres om elevens rettigheter. PPT tilbyr hjelp til å bearbeide hendelsen. Eleven henvises videre hvis det vurderes nødvendig. Elevens videre skolegang fastlegges i samarbeid med hjemmet. Elev som utøver skade Eleven tas med til kontoret. Rektor foretar samtale med eleven, hendelsesforløpet kartlegges. Rektor kontakter foresatte. Det vurderes om barnevern eller politi skal varsles. Det kalles inn til møte, hvor saken belyses videre i etterkant. Straffereaksjoner settes i verk i forhold til skolens ordensreglement. Det vurderes om det er behov for hjelp til eleven fra PPT, skolelege, BUP eller lignende. Tiltak for klassen der situasjonen oppstod Hvis det er behov for det, settes en ny lærer til å overta klassen Hendelsen bearbeides de påfølgende dager dersom det er behov for det. Side 20 av 39

21 Voksenperson i skolesamfunnet utsettes for vold/skade Andre voksne tilkalles så fort som mulig, rektor varsles. Hvis det er fare for elevenes eller andres sikkerhet, skal stedet evakueres. Den voldsutsatte tas hånd om, eventuelt varsles familien. Voldsutøveren blir tatt hånd om. Foresatte varsles. Elever, andre ansatte og eventuelt andre impliserte får informasjon om hendelsen. Den voldsutsatte følges opp. Voldsutøveren følges opp. Personer utenfra utøver vold/skade på personer i skolesamfunnet Det gripes, om mulig, inn slik at konflikten stanses, og politiet varsles. Kontoret varsles. Registrering, dokumentasjon og melding Alle episoder skal registreres på skolen og meldes PPT. Skolen skal fylle ut rapporteringsskjema, dette er viktig for eventuell erstatning. Skjemaet oppbevares på skolen. Det sendes evt. kopi til Akershus fylkeskommune, PPT, hovedverneombud, politi og andre instanser. De fleste voldsepisoder skal meldes til arbeidstakerens NAV på egen blankett. Skademeldingsskjema skal sendes arbeidsgivers forsikringsselskap. Alvorlige skader skal meldes til arbeidstilsynet. Anmeldelse/bekymringsmelding sendes til politiet bekymringsmelding til barnevernet. Rutinene gjennomgås i de enkelte klasser slik at alle vet hvordan de skal forholde seg hvis det skjer noe med elever/tilsatte. Side 21 av 39

22 DFU nr. 3 RUS Holmen skole har nulltoleranse overfor rusmisbruk. Hva menes med nulltoleranse? 1. Det er ikke tillat å være påvirket av rusmidler i skoletiden. 2. All omsetning og forsøk på omsetning av rusmidler er forbudt. 3. Alle ansatte har plikt til å melde fra ved mistanke eller bekymring. 4. Ruspåvirket elev bortvises umiddelbart. Ved mistanke om rusmisbruk Alle lærere har ansvar for å gjøre observasjoner i forhold til rusmisbruk. Ved mistanke om bruk av rusmidler gis informasjon om dette til: Kontaktlærer Avdelingsleder Rektor Disse personene har ansvar for den videre oppfølging av eleven på skolen. Det gjøres avtale om jevnlige samtaler. Helsesøster evt. PPT kan kobles inn. Ved sterk mistanke om misbruk av rusmidler/åpenbar rus Tegn ved mistanke: Dårlig koordinering Desorientert Utvidede eller små pupiller Utydelig eller usammenhengende tale Veldig trett eller unormalt oppspilt Stort fravær Tiltak: Eleven fjernes fra klasserommet Ledelsen, rådgiver, kontaktlærer og miljøveileder underrettes Samtale med eleven o Fortell hva eleven har gjort som gjør at vi reagerer o Vektlegge vår bekymring o Videre oppfølging og konsekvenser Kontakte foresatte dersom eleven er under 18 år o Klargjøre situasjonen o Fortell om skolens reaksjoner, eks. bortvisning o Foresatte bes om å hentet eleven Avtale nytt møte med foresatte og elev for videre oppfølging Dersom skolen ikke får kontakt med hjemmet skal følgende prosedyre følges: o Rådgiver eller kontaktlærer har tilsyn med eleven til vedkommende blir hentet. Møte mellom elev, foresatte og skole. Der blir man enige om en plan for oppføling, og aktuelle instanser kontaktes, f.eks. helsesøster, helsestasjon for unge, PUT ( psykologisk ungdomsteam), PPT, fastlege, ruskonsulenten i elevens hjemkommune eller andre. Side 22 av 39

23 Ved betroelser om rusmisbruk Det er viktig å skille mellom situasjoner der elever betror seg om bruk av rusmidler, og situasjoner hvor skolen har mistanke om, eller har konstatert bruk av rusmidler. Selv om bruk og omsetning av de fleste rusmidler er straffbart, viser eleven tillit ved å innrømme rusmisbruk. I slike tilfeller bør skolen forsøke å: Drøfte årsaker og eventuelle løsninger på elevens problem. Oppmuntre eleven til å underrette foresatte. Tilby hjelp ved henvisning til aktuelle hjelpeinstanser. Informere om skolens plikt til å informere foresatte i de tilfeller der eleven er under 18 år. Tiltak ved kjøp og salg av narkotiske stoffer på skolens område I de tilfeller der det avdekkes kjøp og salg innenfor skolens område skal skolens ledelse informeres. Politiet vil bli kontaktet. Foresatte informeres dersom eleven er under 18 år. Side 23 av 39

24 DFU nr. 4 Elevs dødsfall utenfor skolen Den person som først får melding om dødsfallet, gir beskjed til rektor. Rektor sjekker om opplysningene er riktige. Det er politiets ansvar å varsle pårørende om dødsfall. Rektor samler administrativt kriseteam. Administrativt kriseteam avklarer hvilket omfang den informasjon som skal gis til skolens ansatte og elever skal ha. Rektor tar etter kort tid kontakt med de pårørende. Skolen sender blomster til hjemmet. Rektor samler personalet og elevrådsleder på personalrommet og gir beskjed om hva som er skjedd. Lærerne går tilbake til klasserommene og informerer elevene om hva som er skjedd og hvilke tiltak som vil bli satt i verk. Avdelingsledere sørger for å informere til «sine» lærere og elever som ikke befinner seg på skolen, f.eks hvis noen har kroppsøving eller er på ekskursjon. PPT informeres/innkalles Det tilbys fellessamling på tvers av klassene for de som ønsker dette. Samlingen ledes av rektor/klassestyrer/rådgiver, evt. med støtte fra PPT/prest. Elevene sendes ikke hjem. Rådgivere/PPT/helsesøster står til rådighet for samtaler med enkeltelever. Elevene får beskjed om at de møter som vanlig til neste skoledag. De ansatte samles på personalrommet ved dagens slutt for å prate ut om egne reaksjoner og videre handlingsplan, slik at alle føler seg sikre på hva som skal skje. Evt. henvendelse fra pressen besvares kun av rektor eller stedfortreder. Rektor kontakter hjemmet for å vite ønsker i forbindelse med begravelsen. Skolen sender krans/blomster til begravelsen. Skolens ledelse er representert. De elevene som ønsker det, får anledning til å møte i begravelsen uten at det føres fravær. Side 24 av 39

25 DFU nr. 5 Ansattes dødsfall Umiddelbart etter dødsfallet Den første som mottar beskjeden underretter rektor. Rektor sjekker om opplysningene er riktige. Det er politiets ansvar å varsle pårørende om dødsfall. Skolen tar etter kort tid kontakt med de pårørende. Det avklares hvilket omfang den informasjon som skal gis til skolens ansatte/elever, skal ha. Rektor underretter personalet. Personalet innkalles snarest mulig. Evt. henvendelse fra pressen besvares kun av rektor eller stedfortreder. Elevene blir orientert Den basisgruppen som har mistet sin lærer, må få oppfølging av en kjent lærer. La elevene snakke om det de tenker/føler. Snakk om reaksjoner hos lærere/elever. Vis omsorg og forståelse. Bruk den tiden som er naturlig. Ved behov kontakter skolen helsesøster, PPT og prest. Et kort personalmøte drøfter konkrete oppgaver forbundet med dødsfallet, bl.a. kontakt med pårørende. Den/de berørte elevene får med en kort orientering hjem til foresatte. Minnestund for hele skolen helst dagen etter at dødsfallet er kjent. Det vurderes samarbeid med avdødes familie, og om ønskelig kan prest være med i planlegging og gjennomføring. Kontakt pårørende om eventuell deltakelse av basisgruppen i begravelsen. Før begravelsen Rektor kontakter hjemmet for å vite ønsker i forbindelse med begravelsen. Rektor orienterer personalet om begravelsen. Det vurderes om skolen skal stenge begravelsesdagen. Melding sendes hjemmene. Etter evt. avtale med pårørende: Skolen sender krans/blomster til begravelsen. Administrasjonen er representert. De elevene som ønsker det, får anledning til å møte i begravelsen uten at det føres fravær. Snakk med den/de berørte elever om begravelsen. Kontaktlærer eller stedfortreder avtaler et møtested for de som vil gå sammen. Etter begravelsen Det arrangeres en enkel tilstelning for personalet på skolen. Side 25 av 39

26 DFU nr. 6 Trussel om gjengvold utenfra Observasjon/mistanke om gjengvold SKAL varsles til rektor. Administrativt kriseteam samles. Politiet kontaktes umiddelbart. Det er politiets ansvar å vurdere og bedømme situasjonen og bestemme hvilke tiltak som skal/bør iverksettes. Ansatte informeres om konkrete trusler av rektor. Elever informeres i den grad det er hensiktsmessig. Skolens ansatte skal, så langt det er mulig, bidra til at de som utsettes for vold og/eller trusler blir beskyttet/brakt i sikkerhet. Andre elever holdes i klasserommene sine sammen med lærer. Ingen sendes hjem. Elevenes foresatte informeres på den måte og i den grad det er tjenlig og nødvendig. Side 26 av 39

27 DFU nr. 7 Elev som kommer til skolen med våpen Tilsatte som ser/hører om hendelsen, kontakter politiet umiddelbart, tlf 112. Det er politiets ansvar å vurdere og bedømme situasjonen og bestemme hvilke tiltak som skal/bør iverksettes. Alle som har hørt om hendelsen og som har mulighet, sender SMS/epost til andre ansatte for rask spredning av informasjon. Ved mottatt informasjon skal lærere holde klassen de er sammen med i klasserommet, og låse døren. Andre ansatte låser seg inne sammen med elever der det er mulig. Elever og ansatte må oppføre seg på følgende måte som kan maksimere overlevelse: Legge seg ned Holde seg vekk fra vinduer og dører Søke mot sikre plasser Ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Personalet må vente på signal om at faren er over. Når risiko har opphørt, sendes sms/epost til alle ansatte. Rolig opptreden fra ledelse, lærere og andre ansatte roer ned elever og andre. Om situasjonen krever lengre stillstand og ventetid, konsentrer deg om å roe elevene og hold motet oppe hos dem Side 27 av 39

28 DFU nr. 8 Truende handlinger mot ansatte Tilsatte som føler seg truet tar kontakt med sin nærmeste leder. Avdelingsleder/HMS-ansvarlig innhenter oversikt over hendelsesforløpet, involverte og berørte parter. Avdelingsleder/HMS-ansvarlig innkaller eleven som har forårsaket trussel/vold. Eleven/elever skal få tilbud om å få med seg rådgiver i møtet, eleven/elever skal få tilbud om å forklare seg. Avdelingsleder/HMS-ansvarlig iverksetter tiltak/hastetiltak i samarbeid med involverte/berørte parter. Tiltak avhenger av situasjon, og skal være i tråd med skolereglementet for videregående skoler i Akershus fylkeskommune (samtale med foreldre, utvisning/bortvisning, politianmeldelse, nedsatt karakter i orden og adferd) Oppfølging av forulempede er rektors overordnede ansvar. Dette kan være tilbud om samtaler med aktuelle fagpersoner/helsepersoner og tilrettelegging av arbeidssituasjon. Oppfølging av ansatte må basere seg på ansattes forhold til elev/klasse og kan være: samtaler med avdelingsleder/rektor bytte av klasser/gruppe bruk av to-lærer/assistent i klassen/gruppen tilbud om samtaler med HMS-senteret til fylkeskommunen Det skal føres referat fra alle samtaler. Truende handlinger oppleves forskjellig fra person til person, og synet på hendelsen kan være forskjellig. Av den årsak vil alltid en truende handling måtte behandles individuelt. Side 28 av 39

29 DFU nr. 9 Alvorlig trussel, volds- eller terrorhendelse Mottak av meldingen: Om mulig bør samtalen tas opp på lydbånd. Trykk på høyttalerfunksjon dersom flere er i rommet. Noter under samtalen. Opptre rolig, og ikke avbryt den som ringer. Hold samtalen i gang så lenge som mulig. Forsøk å få så mange opplysninger som mulig. Noter trusselens eksakte ordlyd. Skyld på dårlig forbindelse, forstyrrende støy og lignende og få trusselen gjentatt. Ved bombetrusler, få trueren til å gjenta: - når bomben skal eksplodere. - hvor på skolen bomben er plassert. - hvorfor bomben er plassert på skolen. - hvem/hvilke organisasjoner som står bak. Virker trueren kjent på skolen/nærmiljøet? Stemme Talemåte Sinnsstemning Kjønn/Alder grov hurtig rolig mann lys langsom opphisset kvinne beruset kultivert voksen forvrengt sleivete barn talefeil dialekt utenlandsk aksent Bakgrunnslyd Andre ting Videresending av trusselmeldingen: Kontakt rektor Skolens elever og ansatte evakueres til området under broen ved E18. Rektor tar kontakt med politiet på telefon Politiet avgjør hvilke tiltak som må iverksettes. Meld fra til Sentraladministrasjonen i Akershus fylke om det som har skjedd. Ved eventuell gjennomsøking av skolebygningen bør det være med en frivillig lokalkjent. Når politiet finner at faren er over, fortsetter undervisningen på vanlig måte. Side 29 av 39

30 DFU nr. 10 Akutt fysisk eller psykisk skade/sykdom Den/de av personalet som kommer først til stedet, er ansvarlig for å bedømme situasjonen og behovet for å tilkalle hjelp. Sørg for nødvendig førstehjelp. Tilkall hjelp dersom du bedømmer skaden som alvorlig. Kontakt legesenter for videresending, eller få lege/ambulanse til skolen. Skolens ledelse varsles. Skadestedsleder (den som kommer først) er kontaktperson for lege og ambulanse. Noen medarbeidere gis ansvaret for å registrere og ta seg spesielt av vitner. Medarbeidere ved skolen har felles ansvar for å følge opp elevene, særlig de som har vært direkte involvert, eller de som viser tegn til sjokk. Rektor (eller rektors stedfortreder) har all kontakt med media/presse. Det er viktig at elever i krise ikke utsettes for journalister. Varsling Rektor underretter hjemmet. Rektor varsler personalet. Rektor kontakter helsepersonell. Rektor varsler fylkesdirektøren. Etterarbeid Vær nøye med å registrere fravær etterpå, med tanke på at enkeltpersoner ikke skal oppleve psykiske problemer som man ikke får tilbud om hjelp til å håndtere. Få oversikt over hvem som var vitner til det som skjedde. Elevene må få ærlige opplysninger om hva som har hendt. De elever som trenger det, må få tilbud om oppfølging. Hvis den syke/skadede eleven får et lengre sykehusopphold, følger kontaktlærer opp kontakten med hjemmet og sykehuset. Hvis eleven kommer tilbake med varige skader, følges dette spesielt opp av kontaktlærer. Folketrygdens skjema NAV Melding om yrkesskade fylles ut. NB! Viktig at rektor skriver under. Skjema fås i resepsjonen. Alle skademeldinger ved personskade sendes Fylkesdirektøren for utdanning. Skademeldinger tas opp i skolens arbeidsmiljøutvalg. Side 30 av 39

31 DFU 11 Ulykke med dødsfall til følge Øyeblikkelig førstehjelp Når en slik situasjon oppstår må en ha klargjort for elevene at de umiddelbart melder fra til skolens ledelse. Ved eventuelt fravær bør ansatte ha klar beskjed om hvem som har lederansvaret. Skolen sørger straks for å holde elevene unna ulykkesstedet og hjelper til med trafikkavviklingen. Alle elever som har vært på ulykkesstedet blir sendt tilbake til skolen. Her blir de samlet og er sammen med de ansatte som er i stand til å gå inn i omsorg og forståelse. Kartlegg alle som har vært øyevitne til ulykken. Disse bør samles på et sted. Ansatte som føler spesielt for det/er spesielt skikket bør være sammen med disse elevene. Viktig at de får snakke ut om det de nettopp har opplevd. Eget rom for sjokkskadde - alle impliserte. Lærere, andre tilsatte og helsepersonell (som nå har kommet til) tar seg av denne gruppen. Viktig med fellesskap om opplevelsen og at de skadde får sette ord på det de har opplevd. Ledelsen Rektor oppretter «kommandosentral» utad. Telefonkontakt med: Foresatte - Sykehus - politi - brannvesen. Helsepersonell: skolelege - helsesøster - sosialkontor - PPT. Utdanningsadministrasjonen. Prest. Skoler der det er søsken Tar imot beskjeder, samordner - melder videre. Overordnet organ (Utdanningsadministrasjonen) må holdes informert. Prest og rektor tar kontakt med foreldre/hjem til den forulykkede. All kontakt med presse - lokalradio - er det rektor som tar seg av. Ass.rektor leder plassarbeidet. Dirigerer alt praktiske overfor lærere, elever og vaktmester. Etter hvert også dirigering av alt annet personell som måtte komme. Viktig at skolen ved rektor organiserer og holder styringen på situasjonen. Elever og hjem Ingen som har vært vitne til ulykken må forlate skolen før en er sikker på at de ikke er alene når de kommer hjem. Avdelingsleder forsikrer seg om dette. Samtidig organiseres hjemtransport. Alle skal møte på skolen nesten dag. Foreldre ringer skolen om «syke» elever. Side 31 av 39

32 Etter at elevene er kjørt hjem Ledelsen - lærere - andre tilsatte - PPT og helsepersonell planlegger videre framgangsmåte. Forbereder neste dag. Rektor leder/tar seg av lærere og andre som ulykken har påvirket. Informasjon om det som har hendt. Eventuelt åpne for spørsmål. Ordne til for neste skoledag. Alle elever samles i det store møterommet.. Informasjon om hendelsen må gjentas. Passe på å avlyse andre arrangementer på skolen.. Gruppevis organisering neste dag alle ansatte. Rom for elever som føler behov for spesiell hjelp og støtte. Helsepersonell, PPT bistår. Rektor vurderer evt. behov for opprettelse av en pårørendetelefon Planlegge og avvikle eventuelle foreldremøter. Alle som har vært på skolen ulykkesdagen må også møte dagen etter. Hjemkontakt med spesielle elever (nære venner og øyevitner) utover ettermiddagen/kvelden. Passe særlig på disse neste skoledag. Dagen etter Hva som skal informeres om avklares med involverte/foresatte. Informasjonsmøte med ansatte før elevene kommer om morgenen. Lærerne er på plass i rommet når elevene kommer. Felles møte med impliserte avvikles. Møtet avholdes i egnet rom. Rektor leder. Alle elever, ansatte, lege, helsesøster, PPT, prest/andre og repr. fra Utdanningsadministrasjonen. Tar for seg det som har hendt - sorgreaksjoner. Gir en del beskjeder om hva som vil skje videre. Forteller også hvem som er til stede utover dagen. Kontaktlærerne har nå fått oversikten over hvilke elever som var vitne til selve ulykken. Sammen med en/to lærere tar de sine elever med til rommene. Sjekker fravær. Melder straks fra til kontoret hvem som er fraværende. Skolen kontakter alle hjem ved eventuelle fravær. Snakker om ulykken - alle bør få slippe til. Noen elever vil, av ulike årsaker reagere sterkere enn andre. Disse bør få samtale med PPT, helsesøster, prest hvis de selv og lærerne mener de har behov for det. Vanlig skole utover dagen. Likevel være obs på reaksjoner. Rektor informerer elever og foresatte. ( Hjemmeside, brev, ) Det bør nevnes at det kan være viktig å samtale og sette ord på opplevelsene og tankene hjemme. Side 32 av 39

33 Press utenfra I hele tiden vil en være utsatt for pågang utenfra. Foreldre vil ha greie på noe - overordnet organ vil ha informasjon. Stoff om hendingen, spesielle personer som har vært midt oppe i det. Skyldspørsmålet! Begravelsen. Utenforstående må ikke få slippe til. Skolens informasjon må komme fra skoleledelsen. Intern rapport Skolen bør så snart en kan utarbeide en rapport om ulykkesforløpet til Utdanningsadministrasjonen. Begravelsen Viktig at hjem, kirke og skole samarbeider. Begravelsesdagen er en vond og vanskelig dag som ripper opp i det forløpne. Presten/andre bør kunne hjelpe til å gjøre seremonien meningsfull, slik at dagen blir til hjelp og kommer i en sammenheng for elevene. Kan elevene få oppgaver? Skolefri, men skolen er oppe før og etter begravelsen. Lærerne er til stede. Elevene går samlet til og fra sammen med lærerne og andre tilsatte. Etterarbeid Personalet må få hjelp og støtte fra kolleger, ledelse og ytre hjelpeapparat. Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner: Skyldfølelse Senreaksjoner Gråt, latter, ulike varianter Barn går ofte ut og inn av sorgen Samtaler i grupper for å sette navn på følelser og tanker. Benytte ressurspersoner. Side 33 av 39

34 DFU 12 Alvorlige ulykker utenfor skolens område Den person som først får melding om ulykken gir beskjed til rektor. Rektor sjekker om opplysningene er riktige. Foresatte til de involverte kontaktes. Rektor avklarer innhold i og omfang av informasjon til ansatte og elever. Rektor samler ansatte og leder for elevrådet på personalrommet og gir beskjed om hva som er skjedd. Lærerne går tilbake til klasserommene og informerer elevene om hva som er skjedd og hvilke tiltak som vil bli satt i verk. PPT informeres og innkalles etter behov. Det tilbys fellessamling på tvers av klassene for de som ønsker det. Side 34 av 39

35 DFU 13 Smittsomme sykdommer Skolen skal umiddelbart melde mistanke om smittsomme sykdommer til Asker kommune. Skolens ledelse skal forholde seg til nedenstående informasjon: Ved tilfeller av meldepliktige smittsomme sykdommer - som eksempelvis hjernehinnebetennelse - plikter leger å rapportere til MSIS (Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer) og kommuneoverlegen. Nødvendige medisinskfaglige råd og veiledninger overfor andre berørte parter vil i slike tilfeller bli gitt av det offentlige smittevernet ved kommuneoverlegen. Skoler, barnehager eller andre berørte miljøer må da etterleve de instrukser som kommer fra den smittevernansvarlige legen i kommunen. Side 35 av 39

36 Vedlegg 1 Skjema for skriftlig rapportering etter hendelse. Ved krise-/ulykkesituasjoner som er varslet fra virksomheten til sentraladministrasjonen skal det snarest og senest 3 døgn etter at situasjonen er avsluttet sendes en skriftlig rapport fra virksomhetsleder til fylkesrådmann. Kort beskrivelse av hendelsesforløpet i krisen/ulykken, omfanget og hvilke konsekvenser den har gitt Uforutsette hendelser under håndteringen Oversikt over aktive ressurser og samarbeidspartnere Kort beskrivelse av informasjonsflyten Kort beskrivelse av normaliseringen SKJEMA FOR RAPPORTERING ETTER KRISE/ULYKKE Dato og sted: sign. virksomhetsleder Side 36 av 39

37 Vedlegg 2 Sjekkliste for informasjonskanaler og informasjonslogg Sjekkliste for informasjonskanaler og informasjonslogg Dette er eksempel på informasjonskanaler. Den enkelte virksomhet bør spesifisere oversikten med de aktuelle lokalmedier og andre informasjonskanaler. Personlig Ulike treffpunkt Sentralbordtjenester Opprette kontakttelefoner Informasjonsmøter med ansatte, brukere/elever, pårørende Personlig møte Nettkommunikasjon (e-post, SMS, Wap) Chatting/e-dialog Internett/ mobiltlf. Presse/Medier Publikasjoner Dato/kl Internett/ Intranett Nyheter på nett Svarmuligheter/registrering Lenkesamlinger til mer info. Kontaktmåter Pressekonferanse/pressebriefing Pressemelding Pressetips på telefon, e-post Direkte kontakt med enkeltmedier (e-post, møter) Medieovervåkning overvåkning underveis, analyse/evaluering i etterkant Ulike publikasjoner Brosjyrer/trykksaker Plakater/oppslag Annonser Logg Riksavis, papir/nett Lokalavis, Romerikes Blad, papir/nett Lokalavis, Indre, papir/nett Fjernsyn (lokal tv, distrikts tv, riks tv) Radio (lokalradio, distrikts radio, riksradio) Side 37 av 39

38 Vedlegg 3 Loggbok skriftlig og muntlig informasjon inn/ut (informasjonslogg) og alle avgjørelser som tas mens kriseleder er operativ (beslutningslogg) samt utførte oppgaver. Dato og kl Tiltak Utført Informasjon/avgjørelser/utførte oppgaver Meldinger og beskjeder som blir gitt bør i størst mulig grad nedtegnes og oppbevares. Side 38 av 39

39 Side 39 av 39

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Plan for informasjon i krisesituasjoner

Plan for informasjon i krisesituasjoner Plan for informasjon i krisesituasjoner Oppdatert 26.05.14 www.alta.kommune.no Innhold: 1 INFORMASJONSBEREDSKAP KRISELEDELSE... 4 1.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 1.1.1 Generell definisjon av en krise...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer